Tilläggsdirektiv till Skuldsaneringsutredningen (Ju 2002:15)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 november 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 28 november 2002 tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppgift att utvärdera och göra en översyn av 1994 års skuldsaneringslag (dir. 2002:139). Utvärderingen skall i första hand avse förfarandet i skuldsaneringsärenden och utredaren skall lämna förslag till åtgärder som förbättrar det nuvarande systemet eller, om utvärderingen skulle visa att det finns skäl, lämna förslag till ett nytt system för skuldsanering. Uppdraget skall enligt direktiven redovisas senast den 31 december 2003.

Med ändring av den beslutade tiden skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2004.

           (Justitiedepartementet)