Tilläggsdirektiv till Översyn av Kungl. biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer (U 2002:156)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 2 oktober 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 2002 (dir. 2002:156) tillkallade chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare med uppdragatt se över och utvärdera Kungl. bibliotekets nuvarande verksamhet samt analysera de faktorer och förändringar i Sverige och omvärlden som påverkar verksamheten. Uppdraget skall enligt direktivet redovisas senast den 1 oktober 2003.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast 31 december 2003.

            (Utbildningsdepartementet)