Tilläggsdirektiv till Utredningen angående internationell kulturverksamhet (Ku 2002:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2003

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 augusti 2002 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de statliga insatserna för internationell kulturverksamhet (dir. 2002:113). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2003.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 16 december 2003.

            (Kulturdepartementet)