Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan (U 2002:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 september 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen bemyndigade den 10 oktober 2002 chefen för Utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) om sekretess i skolan. Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 september 2003.

I direktiven anges att utredaren skall samråda nära med Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06). Genom regeringsbeslut den 6 februari 2003 har Offentlighets- och sekretesskommittén fått förlängd utredningstid till den 31 december 2003. Mot denna bakgrund har utredaren begärt förlängd utredningstid till den 1 december 2003.

Tidpunkten då utredaren skall redovisa sitt uppdrag ändras till den 1 december 2003.
            (Utbildningsdepartementet)