Tilläggsdirektiv till 2003 års BRÅ-utredning (Ju 2003:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 september 2003.

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Utredaren för 2003 års BRÅ-utredning (Ju 2003:01) skall, utöver nuvarande uppdrag, göra en utvidgad kartläggning av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som är relevant för kriminalpolitikens mål att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Kartläggningen skall användas som underlag för utredarens analys, överväganden och förslag gällande Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) framtida roll.

Utredaren får förlängd tid för att slutföra sitt arbete. Uppdraget skall redovisas senast den 30 januari 2004.

Bakgrund

Den 6 mars 2003 beslutade regeringen om direktiv till en utredning om en översyn av BRÅ (dir. 2003:26). I samband härmed tillkallades en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur BRÅ:s framtida verksamhet bör se ut, vilka ansvarsområden som myndigheten bör ha och hur verksamheten bör organiseras. Utredningen har antagit namnet 2003 års BRÅ-utredning. BRÅ bedriver bl.a. tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet på det kriminalvetenskapliga området. Forsknings- och utvecklingsverksamhet som är av relevans för kriminalpolitikens mål att minska brottsligheten och öka människors trygghet finansieras eller bedrivs även vid andra myndigheter, både inom och utom rättsväsendet. Forskning som bidrar med kunskap för verksamheten inom rättsväsendet, förekommer även inom flera olika discipliner vid universitet och högskolor.

För att kunna bedöma vilken roll och vilka ansvarsområden BRÅ skall ha i framtiden har utredaren gjort bedömningen att det är nödvändigt att utvidga den kartläggning som skall användas som grund för den analys och de förslag utredaren skall redovisa till regeringen.

Regeringen delar denna bedömning. Det är av stor vikt att den verksamhet som bedrivs inom rättsväsendet bygger på kunskap. Det är därför angeläget att utredningen kan få en heltäckande bild av den samlade forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs och har relevans för den kriminalpolitiska delen av rättsväsendets verksamhet. Mot en sådan bakgrund har utredaren bättre möjlighet att göra en väl avvägd bedömning när han föreslår hur BRÅ:s framtida verksamhet skall se ut.

Uppdraget

Utredaren skall göra en utvidgad kartläggning av den forsknings- och utvecklingsverksamhet, som har relevans för kriminalpolitikens mål att minska brottsligheten och öka människors trygghet och som bedrivs vid
- myndigheterna inom rättsväsendet,
- övriga statliga myndigheter som bedriver eller finansierar verksamhet som har särskild relevans för detta mål, och
- universitet och högskolor.

Utredaren är fri att göra de begränsningar som anses nödvändiga.

Kartläggningen skall användas som underlag för utredarens analys, överväganden och förslag gällande BRÅ:s framtida roll.

Utredaren skall samråda med den utredare som tillkallats för att göra en översyn av Brottsoffermyndigheten (dir. 2003:104).

Utredaren får förlängd tid för att slutföra sitt arbete. Uppdraget skall redovisas senast den 30 januari 2004.

           (Justitiedepartementet)