Tilläggsdirektiv till Tillträdesutredningen (U 2003:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 mars 2003 har chefen för Utbildningsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning (dir. 2003:38).

Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 9 januari 2004. Med ändring av denna tidpunkt skall uppdraget redovisas senast den 27 februari 2004.

            (Utbildningsdepartementet)