Tilläggsdirektiv till Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg skall ha slutfört sitt uppdrag senast den 10 mars 2003.

Utredningsuppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 oktober 2001 (dir. 2001:71) tillkallade chefen för Utrikesdepartementet en kommitté med uppdrag att utreda och värdera hur den svenska utrikesledningen har agerat i Wallenbergärendet. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 december 2002. I arbetets slutskede har visst nytt material från bl.a. ryska arkiv kommit kommittén tillhanda. Detta material kan ha betydelse för kommitténs slutsatser. Från utredningen har därför inkommit en anhållan om uppskov med tidpunkten för utredningens redovisning av sitt arbete. Med ändring av tidigare gällande tidpunkt skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 10 mars 2003.

            (Utrikesdepartementet)