Regeringens proposition 2003/04:56

ILO:s konvention och rekommendation om Prop.
arbetarskydd i lantbruket m.m. 2003/04:56

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 januari 2004

Göran Persson

Hans Karlsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av Internationella arbetskonferensen år 2001 antagna konventionen (nr 184) om arbetarskydd i lantbruket. I samband härmed informeras riksdagen även om den av konferensen antagna rekommendationen (nr 192) i samma ämne.

I propositionen lämnar regeringen även en redogörelse för ILO:s konvention (nr 183) och rekommendation (nr 191) om skydd vid havandeskap och barnsbörd i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga. Regeringen anser att Sverige för närvarande inte bör tillträda konventionen nr 183.

I propositionen informeras riksdagen slutligen om återkallandet av fem ILO-konventioner.

1

Innehållsförteckning Prop. 2003/04:56
1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 3
2 Ärendet och dess beredning............................................................... 4
3 Konventionen (nr 183) och rekommendationen (nr 191) om skydd  
  vid havandeskap och barnsbörd......................................................... 5
  3.1 Bakgrund............................................................................. 5

3.2Konventionens och rekommendationens huvudsakliga

    innehåll................................................................................ 5
  3.3 Regeringens överväganden ................................................. 8
4 Konventionen (nr 184) och rekommendationen (nr 192) om  
  arbetarskydd i lantbruket ................................................................. 14
  4.1 Bakgrund........................................................................... 14

4.2Konventionens och rekommendationens huvudsakliga

    innehåll.............................................................................. 15
  4.3 Godkännande av konventionen......................................... 17
5 Återkallandet av fem ILO-konventioner ......................................... 18
Bilaga 1 ILO:s konvention (nr 183) om skydd vid havandeskap  
    och barnsbörd ........................................................................ 20
Bilaga 2 ILO:s rekommendation (nr 191) om skydd vid  
    havandeskap och barnsbörd................................................... 32
Bilaga 3 ILO:s konvention (nr 184) om arbetarskydd i lantbruket...... 37
Bilaga 4 ILO:s rekommendation (nr 192) om arbetarskydd i  
    lantbruket............................................................................... 53
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 januari 2004...... 63

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2003/04:56
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ILO:s konvention
(nr 184) om arbetarskydd i lantbruket.  

3

Prop. 2003/04:56

2 Ärendet och dess beredning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling – Internationella arbetskonferensen – sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på mötets dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t.ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution. I några få principiellt viktiga frågor har beslut fattats om en deklaration.

Inom högst arton månader efter att konferensens session avslutats skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens åttioåttonde möte, som hölls i Genève den 30 maj–15 juni 2000, antog en konvention (nr 183) och en rekommendation (nr 191) om skydd vid havandeskap och barnsbörd. Konventionen antogs med röstsiffrorna 304 för, 22 emot och 116 nedlagda. Rekommendationen antogs med 315 röster för, 16 emot och 108 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade regerings- och arbetstagarrepresentanterna för såväl konventionen som rekommendationen medan arbetsgivarrepresentanten avstod i båda fallen. Konferensen beslöt även enhälligt att återkalla fem konventioner, som inte erhållit tillräckligt antal ratifikationer för att träda i kraft.

Internationella arbetskonferensens åttionionde möte, som hölls i Genève den 5–21 juni 2001, antog en konvention (nr 184) och en rekommendation (nr 192) om arbetarskydd i lantbruket. Konventionen antogs med 402 röster för, 2 emot och 41 nedlagda. Rekommendationen antogs med 418 röster för, ingen emot och 33 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl regeringssom arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna för båda instrumenten.

Texterna på engelska och svenska till de fyra antagna instrumenten finns i bilagorna 1–4.

Konventionen nr 183 och rekommendationen nr 191 samt konventionen nr 184 och rekommendationen nr 192 har, enligt bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 144) om samråd på trepartsbasis för att främja genomförandet av ILO:s normer, remitterats till ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat yttranden från i respektive fråga berörda myndigheter och organisationer.

Sammanställningar av remissyttrandena finns att tillgå i Närings-

departementet (dnr N2000/6590/ARM resp. N2001/8808/ARM).

4

3 Konventionen (nr 183) och rekommenda- Prop. 2003/04:56 tionen (nr 191) om skydd vid havandeskap

och barnsbörd

3.1Bakgrund

Arbetande kvinnors särskilda behov av skydd vid havandeskap och barnsbörd var en fråga som uppmärksammades av Internationella arbetsorganisationen (ILO) redan vid den första Internationella arbetskonferensen år 1919. Konferensen antog då konventionen (nr 3) om kvinnors arbete före och efter barnsbörd. År 1952 antog konferensen en reviderad konvention (nr 103) och en kompletterande rekommendation (nr 95) om skydd vid havandeskap och barnsbörd. De tre instrumenten anmäldes för riksdagen i propositionen 1921:361 och propositionen 1953:73.

I fler än 120 länder runt om i världen finns lagbestämmelser om betald moderskapsledighet och vårdförmåner samt om anställningsskydd för gravida kvinnor. Det kan konstateras att de nämnda ILO-instrumenten har varit vägledande för många regeringar vid utarbetandet av lagstiftningen i fråga. Dock har de båda konventionerna ratificerats i ringa omfattning – konventionen nr 103 av 40 länder och konventionen nr 3 av ytterligare 17 länder. Trots att de nordiska länderna i ILO:s bakgrundsrapport framhålls som de mest avancerade när det gäller skydd för gravida kvinnor och föräldraledighet har inte något nordiskt land ratificerat någondera av de två konventionerna. Ett skäl har varit att konventionerna ställer ovillkorliga och mycket detaljerade krav på tillämpningen av det skydd som föreskrivs, vilket även bidragit till att instrumenten i dag ter sig föga moderna.

I 1953 års proposition angavs som hinder för Sverige att ratificera konventionen nr 103 bl.a. dess föreskrifter om en obligatorisk ledighetsperiod efter nedkomsten av minst sex veckor och dess vittgående regler om ersättning samt hälso- och sjukvårdsförmåner under tiden för ledigheten samt om ledighet för amning.

ILO:s styrelse beslöt i mars 1997 att föra upp ämnet Revidering av 1952 års konvention (nr 103) och rekommendation (nr 95) om skydd vid havandeskap och barnsbörd på dagordningen för 1999 års Internationella arbetskonferens i syfte att år 1999 hålla en första diskussion och år 2000 anta nya instrument i ämnet, att revidera eller ersätta 1952 års instrument.

Efter avslutad utskottsbehandling antog Internationella arbetskonferensen i juni 2000 konventionen (nr 183) och rekommendationen (nr 191) om skydd vid havandeskap och barnsbörd med de i avsnitt 2 angivna röstsiffrorna.

3.2Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen hänvisar inledningsvis till bl.a. 1948 års Allmänna för-

klaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om avskaffande

5

av all slags diskriminering av kvinnor, FN:s konvention om barnets Prop. 2003/04:56 rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter

i arbetslivet och dess uppföljning, antagen 1998, samt till ILO:s konvention (nr 156) om arbetstagare med familjeansvar. I inledningen konstateras att det är angeläget att revidera 1952 års konvention (nr 103) och rekommendation (nr 95) om skydd vid havandeskap och barnsbörd för att ytterligare främja jämställdhet för alla kvinnor i arbetskraften samt moderns och barnets hälsa och säkerhet.

Konventionens operativa del omfattar tolv artiklar. Konventionen skall tillämpas på alla kvinnliga arbetstagare, inklusive dem som är sysselsatta i atypiska former av beroende verksamhet (art. 2.1). Dock medges undantag för begränsade kategorier av arbetstagare när tillämpningen på dessa kategorier skulle förorsaka betydande problem (art. 2.2).

Varje ratificerande medlemsstat åläggs att vidta åtgärder så att gravida eller ammande kvinnor inte är tvungna att utföra arbete som av behörig myndighet fastställts vara skadligt för moderns eller barnets hälsa, eller när en betydande risk bedöms föreligga för moderns eller barnets hälsa (art. 3).

Varje kvinna skall ha rätt till mammaledighet om minst 14 veckor på grund av barns födelse (art. 4.1). Denna ledighet skall inkludera en obligatorisk mammaledighet efter nedkomsten om minst sex veckor, såvida inte annan överenskommelse träffas på nationell nivå mellan regeringen och arbetsgivarnas och arbetstagarnas representativa organisationer (art. 4.4). Om nedkomsten inträffar senare än beräknat skall den del av ledigheten som tas ut före födseln förlängas utan att den obligatoriska ledigheten efter nedkomsten reduceras (art. 4.5).

Före eller efter mammaledigheten skall ytterligare ledighet beviljas vid sjukdom, komplikationer eller risk för komplikationer till följd av graviditeten eller nedkomsten (art. 5).

Kvinnor som är borta från arbetet på grund av mammaledighet eller sjukdom eller komplikationer till följd av graviditeten eller nedkomsten skall erhålla kontanta förmåner (art 6.1). De kontanta förmånerna skall vara på en nivå som tillförsäkrar att kvinnan kan upprätthålla god hälsa och en lämplig levnadsstandard för sig och sitt barn (art. 6.2). Förmåner under mammaledighet får, om de grundas på tidigare inkomster, inte understiga två tredjedelar av kvinnans tidigare inkomster eller sådan del av dessa inkomster som utgör grund för beräkningen av förmåner (art. 6.3).

När en kvinna inte uppfyller villkoren för kontanta förmåner, skall hon ha rätt till tillräckligt stöd från det sociala trygghetssystemet (art. 6.6).

Hälso- och sjukvårdsförmåner skall ges kvinnan och hennes barn och omfatta vård före födseln, vid förlossning och efter födseln, liksom nödvändig sjukhusvård (art. 6.7).

För att värna kvinnors situation på arbetsmarknaden skall förmåner under mammaledighet och vid sjukdom eller komplikationer till följd av graviditeten eller nedkomsten ges inom ramen för en obligatorisk socialförsäkring eller bestridas av allmänna medel. Med vissa förbehåll skall en arbetsgivare inte individuellt vara ansvarig för de direkta kostnaderna för någon sådan kontant förmån till en anställd kvinna (art. 6.8).

6

I en medlemsstat vars ekonomiska och sociala trygghetssystem är otillräckligt utvecklade kan kontanta förmåner ges med ett belopp som inte understiger det belopp som betalas vid sjukdom (art. 7).

Det skall vara förbjudet för en arbetsgivare att säga upp en kvinna under hennes graviditet eller mammaledighet eller ledighet på grund av sjukdom eller komplikationer till följd av graviditeten eller nedkomsten eller under en, nationellt fastställd, period efter hennes återgång till arbetet utom av skäl som saknar samband med havandeskapet eller barnets födelse och konsekvenser därav eller vården av barnet. Det skall åligga arbetsgivaren att bevisa att skälen för avskedande inte har samband med havandeskapet eller nedkomsten och konsekvenser därav eller vården av barnet (art. 8.1). En kvinna skall ha rätt att återgå till samma anställning eller en likvärdig anställning med samma lön då hennes mammaledighet upphör (art. 8.2).

Varje medlemsstat skall vidta lämpliga åtgärder för att garantera att graviditet eller barnsbörd inte medför diskriminering i anställningen, och inte heller vid tillträde till anställning (art. 9.1). Sådana åtgärder skall inkludera ett förbud att kräva graviditetstest eller ett intyg om ett sådant test när en kvinna söker anställning utom i fråga om arbete som antingen är förbjudet eller för vilket restriktion råder för gravida eller ammande kvinnor, eller där en konstaterad eller betydande risk finns för kvinnans och barnets hälsa (art. 9.2).

En kvinna skall ha rätt till en eller flera dagliga pauser eller en daglig minskning av arbetstiden för att amma sitt barn (art 10.1). Dessa pauser eller minskningen av den dagliga arbetstiden skall räknas som arbetstid och ersättas som sådan (art. 10.2).

Konventionen skall genomföras genom lagar eller föreskrifter, utom i den mån den genomförs på annat sätt såsom genom kollektivavtal, skiljedomsförfarande, domstolsbeslut eller på annat sätt i överensstämmelse med nationell praxis (art.12).

Rekommendationen innehåller bl.a. förslag att förlänga mammaledigheten till minst 18 veckor och att mammaledigheten förlängs i händelse av flerbarnsbörd. Kvinnan bör ha rätt att fritt välja den tidpunkt, före eller efter barnets födelse, vid vilken hon utnyttjar den del av mammaledigheten som inte är obligatorisk. Förmånerna vid mammaledighet eller vid sjukdom eller komplikationer till följd av graviditeten eller nedkomsten bör enligt rekommendationen höjas till ett belopp som fullt motsvarar kvinnans tidigare inkomster eller sådan del av dessa inkomster som utgör grund vid beräkningen av förmåner. Rekommendationen innehåller närmare anvisningar om de hälso- och sjukvårdsförmåner som bör ges. Den anger åtgärder som bör vidtas för att tillhandahålla alternativ till sådant arbete som kan vara skadligt för moderns eller barnets hälsa. Den innehåller förslag om inrättandet av lokaler där amning kan ske under lämpliga hygieniska förhållanden på eller nära arbetsplatsen.

Slutligen innehåller rekommendationen ett avsnitt om annan ledighet för vård av barn. I händelse av moderns död före utgången av den mammaledighet som ges efter barnets födelse bör fadern till barnet ha rätt till ledighet från sin anställning under en tid som motsvarar den återstående delen av mammaledigheten. I händelse av moderns sjukdom eller sjukhusvistelse efter nedkomsten och före utgången av den ledighet

Prop. 2003/04:56

7

som ges efter barnets födelse, och då modern inte kan vårda barnet, bör Prop. 2003/04:56 fadern till barnet ha rätt till ledighet från sin anställning under den tid

som motsvarar den återstående delen av mammaledigheten för att vårda barnet.

Modern eller fadern till barnet bör ha rätt till föräldraledighet från anställningen under en period efter utgången av mammaledigheten. När det finns nationella regler om adoption bör adoptivföräldrar ha tillgång till det skyddssystem som erbjuds i konventionen, i synnerhet beträffande ledighet, förmåner och anställningsskydd.

3.3Regeringens överväganden

Regeringens bedömning: Sverige bör för närvarande inte tillträda konventionen (nr 183) om skydd vid havandeskap och barnsbörd.

ILO-kommittén: Konventionen (nr 183) och rekommendationen
(nr 191) om skydd vid havandeskap och barnsbörd har remitterats till
ILO-kommittén, som i sin tur har inhämtat yttranden från Kammarrätten
i Stockholm, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Juridiska
fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet, Arbetarskyddsstyrelsen
(nu Arbetsmiljöverket), Arbetslivsinstitutet, Jämställdhetsombuds-
mannen (JämO), Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF; nu Föreningen
Svenskt Näringsliv), Arbetsgivarverket, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO),
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers
Centralorganisation (SACO) och Enheten för Internationell Mödra- och
Barnhälsovård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (IMCH).  
ILO-kommittén har vid sin granskning av konventionens förhållande
till svensk lagstiftning funnit att vissa konventionsbestämmelser kan
sakna full motsvarighet i det svenska regelverket. I avvaktan på ett
klarläggande finner kommittén att Sverige inte bör ratificera
konventionen.          
Remissinstanserna: Bland remissinstanserna råder delade meningar i
frågan om ratificering av konventionen. Juridiska fakultetsnämnden vid
Stockholms Universitet avstyrker ratifikation. SAF finner avvikelser
mellan konventionen och svensk rätt som innebär ratifikationshinder.
JämO, Arbetsgivarverket och Landstingsförbundet bedömer att det
svenska regelverket i stort uppfyller de krav som uppställs i
konventionen. IMCH anser att Sverige uppfyller ILO-konventionens
artiklar på ett tillfredsställande sätt.      
Socialstyrelsen bedömer att konventionens krav inte strider mot eller
kräver komplettering av hälso- och sjukvårdslagstiftningen och att
detsamma synes gälla beträffande socialtjänstlagstiftningen.
Arbetarskyddsstyrelsen konstaterar att konventionens artikel 3 om
hälsoskydd uppfylls genom föreskrifterna om Gravida och ammande
arbetstagare (AFS 1994:32).        
Arbetslivsinstitutet, LO, TCO och SACO finner inte några hinder för en  
svensk ratifikation av konventionen.  
Flera remissinstanser, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms  
Universitet, JämO och SAF, har pekat på problem med definition av 8
 
arbetstagarbegreppet med anledning av konventionstextens formulering Prop. 2003/04:56
”atypiska former av beroende verksamhet”.  
Riksförsäkringsverket, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms  
Universitet, SAF, Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet och SACO har  
påtalat att svensk lagstiftning saknar bestämmelse om sex veckors  
obligatorisk mammaledighet.  
Skälen för regeringens bedömning: Konventionens krav uppfylls i  
stort sett genom bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring  
(AFL), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen  
(1980:620), lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), föräldra-  
ledighetslagen (1995:584) (FL), jämställdhetslagen (1991:433) (JämL)  
och genom Arbetarkyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:32) med före-  
skrifter om gravida och ammande arbetstagare.  
Regeringen konstaterar att Sverige har ett regelverk som i huvudsak  
vida överträffar konventionens krav. En ratifikation av konventionen för-  
utsätter emellertid att varje enskild detaljbestämmelse har sin mot-  
svarighet i svenska förhållanden.  
Artikel 2.1 i konventionen ålägger varje medlemsstat som ratificerar  
konventionen att tillämpa den på alla kvinnliga arbetstagare, inklusive  
dem som är sysselsatta i ”atypiska former av beroende verksamhet”.  
Regeringen finner i likhet med ILO-kommittén att begreppets innebörd  
närmare behöver utredas. Tillämpningsområdet för den svenska arbets-  
rätten bestäms av arbetstagarbegreppet. Bedömningen nedan av de olika  
artiklarna i konventionen utgår från arbetstagarbegreppet såsom det  
utformats i svensk rätt. Huruvida en utvidgning till nya grupper leder  
fram till att svensk rätt inte på någon punkt uppfyller konventionen är  
oklart.  
Enligt artikel 3 skall en gravid eller ammande kvinna inte vara tvungen  
att utföra arbete som är skadligt för hennes eller barnets hälsa, eller när  
en betydande risk bedöms föreligga för moderns eller barnets hälsa. Med  
anledning av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra  
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida,  
nyligen har fött barn eller ammar1, som genomförts bl.a. genom Arbetar-  
skyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:32) med föreskrifter om gravida  
och ammande arbetstagare, uppfylls konventionens krav om skydd för  
såväl moderns som barnets hälsa. Enligt 3 kap 9 § AFL har en kvinna rätt  
till havandeskapspenning om havandeskapet satt ned hennes förmåga att  
utföra påfrestande arbetsuppgifter och hon inte kan omplaceras till  
mindre ansträngande arbete enligt 19 § FL. Enligt 3 kap 9 § AFL har en  
kvinna även rätt till havandeskapspenning om hon inte får sysselsättas i  
sitt förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot arbete under  
havandeskap, som har meddelats med stöd av 4 kap 6 § arbetsmiljölagen  
(1977:1160), om hon inte kan omplaceras till annat arbete enligt 18 § FL.  
Svensk rätt uppfyller konventionens krav i dessa delar.  
Artikel 4.1 innehåller krav om minst 14 veckors mammaledighet.  
Konventionens krav är uppfyllt genom 4 § FL som ger rätt till hel  
mammaledighet i samband med barns födelse under en sammanhängande  
tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen  
och sju veckor efter förlossningen. För rätt till mammaledighet enligt 4 §  
1 EGT L 348, 28.11.1992, s. 1, Celex 39220085. 9

FL krävs inte att arbetstagaren skall ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss tid (kvalifikationstid).

Artikel 4.4 innehåller krav om obligatorisk mammaledighet efter förlossningen om minst sex veckor. Med anledning av rådets direktiv 92/85/EEG införde Sverige två veckors obligatorisk mammaledighet fr.o.m. den 1 augusti 2000 genom ett tillägg i 4 § FL (prop. 1999/2000:87). Om kvinnan inte är ledig på annan grund, t.ex. semester, skall två veckor av mammaledigheten vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen. Obligatorisk föräldraledighet är främmande för svensk rätt. Det svenska systemet bygger på föräldrarnas lagstiftade rättighet att vara lediga för vård av barn. Denna rätt är sammankopplad med arbetsgivarens skyldighet att tillgodose arbetstagarens önskemål om sådan ledighet. Att ytterligare utvidga den obligatoriska mammaledigheten står inte i överensstämmelse med den inriktning svensk rätt har på området. Svensk rätt uppfyller således inte konventionens krav avseende obligatorisk mammaledighet.

Regeringen har emellertid uppmärksammat den möjlighet som konventionen anvisar för staten och arbetsgivarnas och arbetstagarnas representativa organisationer att träffa annan överenskommelse och därmed tillgodose konventionen. Någon sådan överenskommelse finns inte för närvarande.

Artikel 5 föreskriver att ytterligare ledighet skall beviljas före eller efter mammaledigheten vid sjukdom, komplikationer eller risk för komplikationer till följd av graviditeten eller nedkomsten. Genom de ersättningsmöjligheter som finns inom AFL med sjukpenning, havandeskapspenning och föräldrapenning samt rätt till ledighet enligt FL uppfylls kraven i konventionen i denna del.

Artikel 6.2 innehåller krav om att kontanta förmåner till följd av mammaledighet skall fastställas på en nivå som tillförsäkrar att kvinnan kan försörja sig och sitt barn vid god hälsa och vid en lämplig levnadsstandard. Föräldrapenning innefattar enligt 4 kap 6 § AFL en grundnivå om 180 kronor per dag fr.o.m. den 1 januari 2004. I tillägg till detta finns det yttersta skyddsnät som försörjningsstöd utgör. Det får därför antas att svensk rätt uppfyller konventionens krav om kontanta förmåner.

Artikel 6.3 föreskriver att när de kontanta förmånerna till följd av mammaledighet baserar sig på tidigare inkomster, skall förmånen inte understiga två tredjedelar av kvinnans tidigare inkomster eller sådan del av dessa som utgör underlag vid beräkningen av förmånen. Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse ges enligt 4 kap AFL om föräldrapenningförmåner med högst 480 ersättningsdagar sammanlagt för föräldrarna. Av dessa dagar ersätts 90 med 60 kronor per dag (lägstanivå), lika för alla. Resterande 390 dagar ersätts med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). För de första 180 ersättningsdagarna på sjukpenningnivå finns ett särskilt kvalifikationsvillkor. För dessa dagar krävs att föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets födelse har varit försäkrad för en sjukpenning över lägstanivån (60 kronor per dag). För resterande 210 ersättningsdagar enligt sjukpenningnivå finns inget sådant kvalifikationskrav. Som lägst ges alltid grundnivå för dessa dagar, 180 kronor per dag. Ersättning enligt sjukpenningnivå ersätts upp till 7,5 prisbasbelopp för närvarande.

Prop. 2003/04:56

10

Detta kan innebära att kvinnor med inkomster överstigande det s.k. taket inte får ersättning med två tredjedelar av tidigare inkomst. Med hänvisning till utformningen av konventionstexten får antas att begränsningen av förmånen genom taket medges enligt konventionen. Det får därför förutsättas att svensk rätt uppfyller konventionens krav i dessa delar.

När andra metoder används för att fastställa kontanta förmåner skall förmånsbeloppet enligt artikel 6.4 vara jämförbart med det genomsnittliga belopp som blir följden av tillämpning av artikel 6.3. Till de föräldrar, som varken har sjukpenninggrundande inkomst eller uppfyller det särskilda kvalifikationsvillkoret inom föräldrapenningen, ges som lägst ersättning motsvarande grundnivån om 180 kronor per dag. Det synes tveksamt om svensk rätt uppfyller konventionens krav i denna del.

Artikel 6.5 innehåller krav på att medlemsstaten säkerställer att en stor majoritet av de kvinnor som omfattas av konventionen kan uppfylla villkoren för att vara berättigade till kontanta förmåner. År 2001 fick cirka 275 000 kvinnor föräldrapenning i Sverige. Av dessa fick cirka 230 000 ersättning motsvarande inkomstbortfall (SGI), vilket utgör 85 procent av de kvinnor som fick föräldrapenning år 2001. Konventionens krav uppfylls i denna del genom att en betydande majoritet av kvinnorna erhåller föräldrapenning motsvarande SGI samt att alla kvinnor som bor i landet har rätt till den s.k. grundnivån om 180 kronor per dag.

Artikel 6.6 innehåller en särskild skyddsregel för kvinnor som inte uppfyller villkoren för att vara berättigade till kontanta förmåner. En kvinna skall ha rätt till tillräckligt stöd från det sociala trygghetssystemet, med förbehåll för den behovsprövning som krävs för sådant bistånd. En sådan yttersta skyddsregel får anses finnas genom rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Därutöver finns den generella rätten till föräldrapenning enligt grundnivån om 180 kronor per dag. Det får därför antas att svensk rätt uppfyller konventionens krav i denna del.

Artikel 6.7 innehåller krav om att hälso- och sjukvårdsförmåner skall ges till kvinnan och hennes barn och omfatta vård före födseln, vid förlossning och efter födseln, liksom nödvändig sjukhusvård. Hälso- och sjukvårdsförmåner ges till kvinnor bosatta i Sverige. Svensk rätt uppfyller konventionens krav i denna del.

Artikel 8 innehåller förbud för en arbetsgivare att säga upp en kvinna under hennes graviditet, mammaledighet, havandeskapsledighet, vid vård av barnet eller under en period efter hennes återgång till arbetet, utom av skäl som saknar samband med havandeskapet eller barnets födelse och konsekvenser därav. Arbetsgivaren har att bevisa att skälen för avskedandet inte har samband med havandeskapet eller nedkomsten och konsekvenser därav eller vården av barnet.

Enligt 16 § föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte säga upp eller avskeda en arbetstagare enbart på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk den rätt till ledighet som följer av föräldraledighetslagen. Föräldraledighetslagen gäller för samtliga kvinnliga såväl som manliga arbetstagare. Beträffande skydd mot uppsägning på grund av graviditet omfattas flertalet kvinnliga arbetstagare i Sverige av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. Enligt den nämnda lagen krävs saklig grund för att en arbetsgivare skall kunna säga upp en arbetstagare.

Prop. 2003/04:56

11

Uppsägning på grund av graviditet kan inte anses utgöra saklig grund för uppsägning. Enligt konventionen skall skyddet mot uppsägning även finnas ”under en period efter hennes återgång till arbetet”. I svensk lag finns inget sådant generellt ”efterskydd”. Även här skyddar dock den grundläggande regeln att saklig grund måste föreligga för att uppsägning skall få ske. Om en arbetstagare sagts upp utan saklig grund skall uppsägningen enligt anställningsskyddslagen på arbetstagarens begäran förklaras ogiltig. Detsamma gäller om arbetstagaren sagts upp eller avskedats i strid mot föräldraledighetslagen. Det är arbetsgivaren som har att visa att saklig grund för uppsägning föreligger. Även vid diskrimineringstvister enligt jämställdhetslagen har arbetsgivaren att visa att ett missgynnande av en arbetstagare saknar samband med könstillhörigheten.

Anställningsskyddslagen omfattar dock inte alla kvinnor. Från lagens tillämpningsområde undantas arbetstagare som får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, som tillhör arbetsgivarens familj, som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll eller är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete. Även om bestämmelserna om saklig grund för uppsägning inte är tillämpliga på kvinnor som omfattas av något av undantagen skulle det sannolikt anses strida mot god sed på arbetsmarknaden om en arbetsgivare säger upp arbetstagaren på grund av graviditet, mammaledighet, havandeskapsledighet eller vård av barn.

Med stöd av det anförda bör slutsatsen bli att svensk rätt uppfyller konventionens krav i dessa delar.

Artikel 9.2 innehåller ett förbud att kräva graviditetstest eller ett intyg om sådant test när en kvinna söker anställning. Svensk rätt innehåller inte något sådant förbud. Däremot följer av god sed på svensk arbetsmarknad att det inte är tillåtet att neka någon anställning för att sökanden inte lämnar graviditetstest eller ett intyg om sådant och det kan även anses könsdiskriminerande av en arbetsgivare att kräva sådant test med åtföljande skadeståndsansvar.

Artikel 10.2 innehåller krav om att en kvinna skall ges rätt till amningspauser eller en daglig minskning av arbetstiden för att amma sitt barn. Amningspauserna eller minskningen av arbetstiden skall enligt konventionen räknas som arbetstid och ersättas som sådan. En kvinna har rätt att vara ledig för att amma barnet enligt 4 § FL. Någon rätt att räkna sådan ledighet som arbetstid eller någon rätt till lön för sådan ledighet finns inte enligt svensk rätt. Däremot finns möjlighet för föräldrar att vara föräldralediga enligt 3 § FL i form av förkortning av arbetstiden helt, med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel. Rätt till ersättning med föräldrapenning finns i motsvarande mån enligt 4 kap 7 § AFL. Svensk rätt uppfyller dock inte konventionens krav att amningspauser skall betraktas som arbetstid och ersättas som sådan.

Sammanfattande bedömning

Regeringen noterar att stor oenighet rådde under såväl förstasom andraårsbehandlingen om de nya instrumentens inriktning och ambitionsgrad. Å ena sidan hävdades att konventionen enbart borde erbjuda minimi-

Prop. 2003/04:56

12

normer till skydd för gravida kvinnor och nyblivna mödrar, å andra sidan hävdades att ILO borde utarbeta mer jämställdhetsinriktade instrument.

Inför andraårsbehandlingen uttalades från svensk sida att den nya konventionen borde innehålla en bestämmelse om skydd av moderns och barnets hälsa. Internationella arbetsbyrån hade inför konferensdiskussionen inte beaktat detta i den föreslagna konventionstexten. Sverige lade därför under konferensen med stöd av ett tjugotal regeringar fram ett ändringsförslag om en ny artikel innefattande hälsoskydd för kvinnan och barnet. Förslaget stöddes av arbetsgivar- och arbetstagargrupperna och antogs som artikel 3 i konventionen.

Inför såväl förstasom andraårsbehandlingen framförde Sverige förslag om en andra, frivillig, del i konventionen med bestämmelser om föräldraledighet. Regeringen hänvisade därvid till att det globala mönstret tydligt visar att kvinnors förvärvsfrekvens ökar och bibehålls även under år med små barn. Många familjer är numera beroende av två inkomster för sin försörjning. Familjer behöver stöd för att kunna kombinera förvärvsarbete med familjeansvar och sådant stöd bör tillmötesgå småbarnsföräldrars önskemål om att förvärvsarbeta. Regeringen pekade därför på möjligheten att införa en andra, frivillig, del i konventionen som förutom moderskapsförmån även innefattade föräldraförmån. Båda föräldrarnas ansvar för barnen skulle på sådant sätt ha kunnat återspeglas i konventionen som därmed blivit ett modernt och framtidsinriktat instrument. Det primära målet med en föräldraförmån bör vara omtanken om barnets bästa i enlighet med FN:s barnkonvention och jämställdhet mellan könen. Genom att införa möjlighet för båda föräldrar att vara lediga när barnen är små skulle konventionen markera att även fäder har ansvar att delta i tillsyn och vård av familjens barn.

Under andraårsbehandlingen lade Sverige med stöd av Finland, Norge, Portugal och Kroatien fram ett ändringsförslag om en ny artikel innefattande föräldraledighet. I linje med många länders önskemål om en flexibel och ratificerbar konvention var förslaget utformat på ett så pass flexibelt sätt att det inte kunde innebära ratifikationshinder för något land. Trots att flera regeringar stödde förslaget drog Sverige tillbaka det, eftersom tillräckligt stöd inte kunde uppnås för antagande. Sverige lade därefter med stöd av Finland, Norge, Danmark, Portugal, Kroatien, Italien, Österrike och Nya Zeeland fram ett ändringsförslag om en ny punkt i rekommendationen innefattande föräldraledighet. Syftet med förslaget var att återinföra den rekommendationstext som fanns med vid förstaårsbehandlingen men som strukits från rekommendationen inför andraårsbehandlingen. Förslaget antogs efter omröstning.

Granskningen av konventionen i förhållande till svensk lagstiftning visar att vissa konventionsbestämmelser kan sakna full motsvarighet i det svenska regelverket. Konventionens tillämpningsområde som inkluderar ”sysselsatta i atypiska former av beroende verksamhet” (art. 2.1), dess ovillkorliga krav på obligatorisk mammaledighet om sex veckor efter nedkomsten (art. 4.4), regeln om fastställande av förmånsbelopp (art. 6.4), kravet på förbud mot graviditetstest eller ett intyg om sådant test (art. 9.2) och regeln om att amningspauser skall betraktas som arbetstid och ersättas som sådan (art. 10.2) synes utgöra hinder för ratifikation av konventionen. För att utröna om så är fallet har ILO- kommittén ansett att det finns anledning för regeringen att ta kontakt med

Prop. 2003/04:56

13

Internationella arbetsbyrån för ett klarläggande om svenska förhållanden Prop. 2003/04:56 tillmötesgår konventionens krav i artiklarna 2.1, 6.4, 9.2 och 10.2.

Beträffande art. 4.4 har kommittén pekat på möjligheten att genom en överenskommelse mellan staten och arbetsmarknadens parter tillgodose konventionen. Regeringen delar kommitténs uppfattning att ett klargörande beträffande vissa artiklar i konventionen behövs och har i september 2003 begärt ett sådant hos Internationella arbetsbyrån. I avvaktan på Arbetsbyråns tolkningsbesked finner regeringen att Sverige inte bör ratificera konventionen.

4Konventionen (nr 184) och rekommendationen (nr 192) om arbetarskydd i lantbruket

4.1 Bakgrund
ILO har tidigare antagit ett antal konventioner och rekommendationer
med direkt eller indirekt relevans för arbetarskyddet inom lantbruket. Här
bör särskilt nämnas 1958 års konvention (nr 110) om plantagearbete,
1963 års konvention (nr 119) om maskinskydd, 1964 års konvention
(nr 121) om förmåner vid yrkesskada, 1981 års konvention (nr 155) om  
arbetarskydd och arbetsmiljö, 1990 års konvention (nr 170) om säkerhet  
vid användning av kemiska produkter i arbetslivet samt 1969 års  
konvention (nr 129) om yrkesinspektion (jordbruk). Den senare räknas  
som en av ILO:s fyra s.k. ”priority conventions” men har med sina 40  
ratifikationer inte på långt när fått den anslutning som motsvarande  
konvention (nr 81) om arbetsinspektion (industri och handel) som  
ratificerats av 128 medlemsstater. Sverige har ratificerat samtliga  
nämnda konventioner med undantag för konventionen nr 110.  
De nämnda instrumenten har dock inte befunnits tillräckliga för lant-  
brukets behov. I den underlagsrapport, som Internationella arbetsbyrån  
utarbetade inför förstaårsbehandlingen, anges att hälften av världens  
arbetskraft, dvs. ca 1,3 miljarder människor, är sysselsatta inom jord-  
brukssektorn. I industriländerna är andelen sysselsatta inom lantbruket  
mindre än 10 procent, medan närmare 60 procent av den arbetande  
befolkningen i utvecklingsländerna är sysselsatta inom lantbruket.  
Vid sidan om gruvarbete och byggnads- och anläggningsarbete räknas  
lantbruket till de tre mest riskfyllda näringsgrenarna. Ökad användning  
av maskiner, bekämpningsmedel och andra kemiska produkter har  
medfört allvarliga risker. I åtskilliga länder är antalet olyckor med dödlig  
utgång dubbelt så högt som genomsnittet för övriga branscher. Av  
330 000 beräknade arbetsolyckor med dödlig utgång i världen 1997  
inträffade 170 000 inom lantbruket.  
Anställningsformerna varierar mycket inom lantbruket. Inom sektorn  
återfinns bl.a. egenföretagare, hel- och deltidsanställda, ackordsarbetare  
och säsongarbetare.  
I många länder är skyddet för dem som arbetar inom lantbruket ytterst  
bristfälligt. De omfattas inte av den generella arbetsmiljölagstiftningen, 14
 

inte heller av några trygghetssystem. De arbetare som är mest utsatta är Prop. 2003/04:56 de som arbetar i familjejordbruk, daglönare på odlingar, säsongarbetare,

kvinnor och barn. De flesta av de arbetande barnen i världen återfinns i jordbruksarbete och i småföretag, vilka ofta är familjeföretag, och i tjänst i arbetsgivarens hushåll. Barn påverkas mer än vuxna av usla och skadliga arbetsförhållanden. Som ett exempel kan nämnas att 90 procent av de arbetande barnen på landsbygden i u-länder är sysselsatta i jordbruksverksamhet och att fler av dem dör till följd av förgiftning än av traditionella barnsjukdomar.

ILO:s styrelse fattade i mars 1998 beslutet att föra upp ämnet arbetarskydd i lantbruket på Internationella arbetskonferensens dagordning i syfte att år 2000 hålla en första diskussion och år 2001 anta instrument i ämnet.

Efter avslutad utskottsbehandling antog Internationella arbetskonferensen i juni 2001 konventionen (nr 184) och rekommendationen (nr 192) om arbetarskydd i lantbruket med de i avsnitt 2 angivna röstsiffrorna.

4.2Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen hänvisar inledningsvis till bl.a. 1958 års konvention (nr 110) och rekommendation (nr 110) om plantagearbete, 1964 års konvention (nr 121) och rekommendation (nr 121) om förmåner vid yrkesskada, 1969 års konvention (nr 129) och rekommendation (nr 133) om yrkesinspektion inom jordbruket, 1981 års konvention (nr 155) och rekommendation (nr 164) om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1985 års konvention (nr 161) och rekommendation (nr 171) om företagshälsovård, 1990 års konvention (nr 170) och rekommendation (nr 177) om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet samt till 1948 års konvention (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1949 års konvention (nr 98) om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1973 års konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete och 1999 års konvention (nr 182) om de värsta formerna av barnarbete.

Konventionen innehåller 21 operativa artiklar. Del I gäller tillämpningsområdet. Med uttrycket lantbruk avses de jordbruks- och skogsbruksverksamheter som äger rum i lantbruksföretag, inklusive växtodling, skogsbruk, husdjurs- och insektsskötsel, t.ex. biodling, bearbetning av jordbruksprodukter och animaliska produkter samt användning och underhåll av maskiner, utrustning, redskap, verktyg och jordbruksanordningar. Dessutom ingår i begreppet verksamheter som hänför sig direkt till lantbruksproduktionen, exempelvis lagring och transporter (art. 1). Utanför begreppet står husbehovsodling, industriella processer där lantbruksprodukter används som råvaror samt tjänster som anknyter till dem och industriellt skogsbruk (art. 2). Medlemsstaten kan, efter att ha hört representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, begränsa konventionens tillämpningsområde genom att undanta vissa företag eller avgränsade arbetstagarkategorier. Om så har skett är medlemsstaten dock

15

skyldig att utarbeta en plan så att dessa företag och arbetstagarkategorier successivt omfattas av bestämmelserna i konventionen (art. 3).

Del II i konventionen innehåller allmänna bestämmelser som förutsätter utarbetandet av ett enhetligt nationellt åtgärdsprogram för arbetarskydd inom lantbruket. Lagstiftningen och övriga nationella bestämmelser skall för detta ändamål ange en myndighet som svarar för åtgärdsprogrammets genomförande, definiera arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter samt upprätta de organ för samordning som behövs och definiera dessas ansvarsområden. Myndigheten skall kunna ingripa i sådan verksamhet som medför fara och vid behov avbryta den (art. 4). Det system för tillsyn av arbetsplatserna som konventionen förutsätter kan också genomföras så, att myndigheterna vid förrättandet av inspektioner bistås av därtill bemyndigade offentliga eller enskilda inrättningar (art. 5).

Del III i konventionen innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som arbetsgivaren skall vidta för säkerställande av arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Om två eller flera arbetsgivare eller en eller flera arbetsgivare och en eller flera egenföretagare bedriver verksamhet på ett och samma arbetsställe skall de samarbeta för att uppfylla kraven på arbetarskydd (art. 6). I arbetsgivarens skyldigheter ingår att övervaka risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa och att lämna instruktioner som gäller arbetsrelaterade riskfaktorer. Arbetsgivaren skall vidta omedelbara åtgärder för att stoppa varje verksamhet som medför överhängande fara för hälsa och säkerhet samt evakuera arbetstagarna på lämpligt sätt (art. 7).

Ytterligare innehåller denna del bestämmelser om arbetstagarnas rätt att bli informerade om de faror på arbetsplatsen som kan påverka deras säkerhet och hälsa, att delta i tillämpningen och översynen av arbetarskyddsåtgärder samt att välja skyddsombud och medlemmar i skyddskommittéer. De skall ha rätt att avlägsna sig från arbetet, om de har skälig anledning att tro att allvarlig fara uppstått för deras hälsa eller säkerhet. De skall vara skyldiga att rätta sig efter föreskrivna skyddsregler (art. 8).

Vidare finns i denna del bestämmelser om säkerhet vid användning av maskiner och redskap samt ergonomi och maskinförarnas behörighet (art. 9–10), hantering och transport av varor (art. 11), ändamålsenlig hantering av kemiska produkter (art. 12–13), hantering av djur och skydd mot biologiska risker (art. 14) och lantbruksanordningarnas säkerhet (art. 15).

I del IV i konventionen ingår bestämmelser om arbetstagarkategorier som det anses vara särskilt viktigt att skydda. Arbetstagare under 18 år får, med vissa undantag, inte sysselsättas i farligt arbete. Vilka uppgifter som avses skall fastställas i den nationella lagstiftningen eller av den behöriga myndigheten (art. 16). Tillfälligt anställda och säsongarbetare skall ha samma arbetarskydd som jämförbara fast anställda arbetstagare (art. 17). Kvinnliga arbetstagares särbehov som anknyter till havandeskap, amning och reproduktiv hälsa skall beaktas (art. 18). Denna del innehåller även bestämmelser om personalutrymmen och om miniminormer för inkvartering av arbetstagare (art. 19) samt om arbetstid (art. 20). Slutligen skall det sociala skyddet eller försäkringssystemet för arbetstagare inom lantbruket motsvara det som gäller för arbetstagare

Prop. 2003/04:56

16

inom andra branscher och vid sidan av arbetsskador med dödlig utgång Prop. 2003/04:56 och andra arbetsskador, täcka arbetsoförmåga och andra arbetsrelaterade

hälsorisker (art. 21).

Rekommendationen preciserar och kompletterar bestämmelserna i konventionen. Här anges att vid inspektioner på lantbrukets arbetsplatser bör principerna i konventionen (nr 129) och rekommendationen (nr 133) om yrkesinspektion inom jordbruket beaktas. Multinationella företag bör, oberoende av var de är verksamma, skydda sina lantarbetares hälsa och säkerhet enligt nationella lagar och bestämmelser samt den trepartiska ILO-deklarationen om de multinationella företagen och arbetsmarknaden. Det skydd som konventionen föreskriver bör utvidgas till att omfatta egenföretagare inom lantbruket.

4.3Godkännande av konventionen

  Regeringens förslag: Riksdagen godkänner ILO:s konvention
  (nr 184) om arbetarskydd i lantbruket.      
       
ILO-kommittén: Konventionen (nr 184) och rekommendationen
(nr 192) om arbetarskydd i lantbruket har remitterats till ILO-kommittén,
som i sin tur inhämtat yttranden från Riksförsäkringsverket, Jordbruks-
verket, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket,
Föreningen Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO),
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers  
Centralorganisation (SACO), Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges  
Lantbruksuniversitet i Uppsala.  
ILO-kommittén förordar att Sverige ratificerar konventionen.  
Remissinstanserna: Inte någon remissinstans har funnit att det före-  
ligger hinder mot en svensk ratifikation av konventionen nr 184 eller att  
rekommendationen skulle föranleda att några särskilda åtgärder behöver  
vidtas i Sverige.    
Skälen för regeringens förslag: Grundläggande regler om arbets-  
miljöns utformning finns i arbetsmiljölagen (1977:1160) och vissa  
kompletterande regler i arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Bestäm-  
melser om yrkesinspektion finns i 7 kap. arbetsmiljölagen. I 7 kap. 1 §  
anges att tillsyn över efterlevnaden av lagen och med stöd av lagen med-  
delade föreskrifter utövas av Arbetsmiljöverket. Reglerna i arbetsmiljö-  
lagen ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter som mer i detalj  
anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Arbetsmarknadens  
parter deltar i föreskriftsarbetet och inför Arbetsmiljöverkets styrelse-  
möten hålls partssamråd. Vidare ingår samhällsrepresentanter i Arbets-  
miljöverkets styrelse. Konventionens krav på samråd tillgodoses ytter-  
ligare genom den verksamhet som bedrivs inom Lantbrukets Arbets-  
miljökommitté (LAMK). I kommitténs arbete deltar representanter för  
parterna inom lantbruksområdet, Arbetsmiljöverket samt andra  
intressenter inom lantbruket.  
De frågor som behandlas i konventionen nr 184 och rekommendatio-  
nen nr 192 regleras i följande av Arbetsmiljöverket utfärdade före-  
skrifter:    
AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur 17
   
AFS 1994:11 Organiskt damm i lantbruk Prop. 2003/04:56
AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare  
AFS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar  
AFS 1996:1 Minderåriga  
AFS 1997:12 Biologiska ämnen  
AFS 1998:1 Belastningsergonomi  
AFS 1998:4 Användning av arbetsutrustning  
AFS 1998:6 Bekämpningsmedel  
AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker  
AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning  
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Föreskrifter om arbete med djur är för närvarande under utarbetande. Konventionens bestämmelse beträffande arbetstid, nattarbete och vilotid tillgodoses i arbetstidslagen (1982:673) och bestämmelsen om försäkring mot olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Slutligen kan tilläggas att Arbetsmarknadsstyrelsen i samband med beviljande av arbetstillstånd ställer

krav att säsonganställda skall ges dräglig bostad.

Sammanfattande bedömning

Regeringen konstaterar att konventionen om arbetarskydd i lantbruket som antogs av Internationella arbetskonferensen år 2001 fått en bred anslutning av samtliga parter. Remissinstanserna har inte funnit några hinder för en svensk ratifikation av konventionen nr 184. Regeringen gör ingen annan bedömning utan anser att konventionen kan och bör ratificeras av Sverige. Enligt regeringens uppfattning är konventionen nr 184 och den kompletterande rekommendationen nr 192 tillsammans med konventionen (nr 129) om yrkesinspektion inom jordbruket viktiga instrument i det pågående internationella arbetet för att främja arbetarskyddet inom lantbruket. Rekommendationen föranleder enligt regeringens mening ingen ytterligare åtgärd.

5 Återkallandet av fem ILO-konventioner

ILO:s styrelse och en arbetsgrupp under denna har, inom ramen för en  
översyn av Internationella arbetsorganisationens normverksamhet, identi-  
fierat ett antal ILO-konventioner som omoderna. Beträffande vissa av  
dessa konventioner har gruppen funnit anledning att föreslå en revide-  
ring. Beträffande andra har gruppen ansett att de är helt förlegade och  
inte längre tjänar ILO:s syften och föreslagit att de lyfts ut ur ILO:s  
regelverk.  
I artikel 19 i ILO:s stadga återfinns regler för antagande av konventio-  
ner och rekommendationer samt om medlemsländernas förpliktelser med  
anledning av antagna konventioner och rekommendationer.  
ILO:s styrelse beslöt på arbetsgruppens förslag att år 1997 sätta upp  
frågan om en ändring i stadgan på Internationella arbetskonferensens  
dagordning, vilken skulle göra det möjligt att upphäva en föråldrad  
konvention. Genom ett tillägg till artikel 19 genom en ny punkt 9 ändra- 18
 

des stadgan. Ändringen innebär att Internationella arbetskonferensen, på förslag av ILO:s styrelse, med två tredjedels majoritet kan upphäva en föråldrad konvention, som anses ha förlorat sin mening eller inte längre anses fylla ILO:s syften. Ändringsakten har ratificerats av Sverige (prop. 1997/98:185) men ännu inte trätt i kraft.

I samband med antagandet av ändringsakten beslöt konferensen att anta vissa följdändringar i Internationella arbetskonferensens arbetsordning. Genom ett tillägg till dess artikel 11 och en ny artikel 45 bis fastställs den procedur som skall följas vid upphävande av konventioner som är i kraft och återkallande av konventioner som inte är i kraft (sådana som inte trätt i kraft och sådana som upphört att gälla till följd av uppsägningar) och av rekommendationer. För återkallande av konventioner som inte är i kraft och av rekommendationer är denna procedur omedelbart tillämplig medan den beträffande upphävande av konventioner i kraft inte kan tillämpas förrän stadgeändringen trätt i kraft.

ILO:s styrelse beslöt i november 1997 att införa en följdändring i styrelsens arbetsordning genom en ny artikel 12 bis, varigenom fastställdes att ett beslut att på konferensens dagordning föra upp frågan om upphävande eller återkallande av en gång antagna instrument måste tas med minst fyra femtedels majoritet. Härigenom garanteras att ett sådant beslut inte kan tas med stöd enbart av två av de tre (regerings-, arbetsgivar- och arbetstagar-) grupperna i styrelsen.

Återkallande av fem konventioner som inte trätt i kraft

I mars 1998 beslöt styrelsen på förslag från arbetsgruppen att på konferensens dagordning år 2000 sätta upp frågan om återkallande av följande fem konventioner vilka inte trätt i kraft, samtliga antagna på 1930-talet:

konventionen (nr 31) om begränsning av arbetstiden i kolgruvor,

konventionen (nr 46) om begränsning av arbetstiden i kolgruvor (reviderad),

konventionen (nr 51) om förkortning av arbetstiden vid offentliga arbeten,

konventionen (nr 61) om förkortning av arbetstiden inom textilindustrin, och

konventionen (nr 66) om migrerande arbetares rekrytering, arbetsförmedling och arbetsvillkor.

Av de fem konventionerna hade nr 31 och nr 46 visserligen erhållit två respektive tre ratifikationer men inte trätt i kraft eftersom de inte tillträtts av något av de större kolproducerande länderna. Konventionerna nr 51, nr 61 och nr 66 hade inte erhållit någon enda ratifikation. Konventionen nr 66 var stängd för ratifikation sedan den reviderande konventionen (nr 97) om migrerande arbetare trätt i kraft.

De fem instrumenten anmäldes för riksdagen i prop. 1932:18, 1936:15, 1937:56, 1938:45 respektive 1940:19.

Internationella arbetskonferensen beslöt år 2000 enhälligt att återkalla de fem konventionerna.

Prop. 2003/04:56

19

Prop. 2003/04:56

Bilaga 1

Convention (No. 183) concerning ILO:s konvention (nr 183) om
Maternity Protection skydd vid havandeskap och
  barnsbörd
The General Conference of the Internationella arbetsorganisatio-
International Labour Organization, nens allmänna konferens,  
Having   been convened at som har   sammankallats till
Geneva by the Governing Body of Genève av styrelsen för Internatio-
the International Labour Office, nella arbetsbyrån och samlats där
and having met in its 88th Session den 30 maj 2000 till sitt 88:e möte,
on 30 May 2000, and                    
Noting the need to revise the konstaterar att det finns anled-
Maternity Protection Convention ning att revidera 1952 års konven-
(Revised), 1952, and the Maternity tion (reviderad) och rekommenda-
Protection Recommendation, 1952, tion om skydd vid havandeskap
in order to further promote equality och barnsbörd i avsikt att ytterli-
of all women in the workforce and gare främja jämställdhet för alla
the health and safety of the mother kvinnor i   arbetskraften och
and child, and in order to recognize moderns och barnets hälsa och
the diversity in economic and säkerhet, samt samtidigt erkänna
social development of Members, as skillnaden i ekonomisk och social
well as the diversity of enterprises, utveckling mellan medlems-
and the development of the pro- staterna,   ävensom skillnaden
tection of maternity in national law mellan företag, och den utveckling
and practice, and           som ägt rum beträffande skydd vid
                    havandeskap och barnsbörd i
                    nationell lagstiftning och praxis,
Noting the provisions of the noterar bestämmelserna i 1948
Universal Declaration of Human års Allmänna förklaring om de
Rights (1948), the United Nations mänskliga rättigheterna, FN:s kon-
Convention on the Elimination of vention om avskaffande av all slags
All Forms of Discrimination diskriminering av kvinnor, antagen
Against Women (1979), the United 1979, FN:s konvention om barnets
Nations Convention on the Rights rättigheter, antagen 1989, Peking-
of the Child (1989), the Beijing deklarationen och handlingsplanen,
Declaration and Platform for antagna 1995, ILO:s deklaration
Action (1995), the International om lika möjligheter och behandling
Labour Organization's Declaration för kvinnliga arbetstagare, antagen
on Equality of Opportunity and 1975, ILO:s deklaration om
Treatment for Women Workers grundläggande principer och
(1975), the International Labour rättigheter i arbetslivet och dess
Organization's Declaration on uppföljning, antagen 1998, även-
Fundamental Principles and Rights som ILO:s konventioner och re-
at Work and its Follow-up (1998), kommendationer som syftar till att
as well as the international labour garantera jämställdhet i fråga om
Conventions and Recommenda- möjligheter och behandling för
tions aimed at ensuring equality of manliga och kvinnliga arbetstagare,
opportunity and treatment for men i synnerhet 1981 års konvention

20

and women workers, in particular the Convention concerning Workers with Family Responsibilities, 1981, and

Taking into account the circumstances of women workers and the need to provide protection for pregnancy, which are the shared responsibility of government and society, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Maternity Protection Convention (Revised), 1952, and Recommendation, 1952, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this fifteenth day of June of the year two thousand the following Convention, which may be cited as the Maternity Protection Convention, 2000.

SCOPE

Article 1

For the purposes of this Convention, the term woman applies to any female person without discrimination whatsoever and the term child applies to any child without discrimination whatsoever.

Article 2

1. This Convention applies to all employed women, including those in atypical forms of dependent work.

2. However, each Member which ratifies this Convention may, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, exclude wholly or partly from the scope of the Con-

om arbetstagare med familjeansvar,

beaktar kvinnliga arbetstagares omständigheter och behovet att vidta skyddsåtgärder vid havandeskap, vilket är ett gemensamt ansvar för statsmakterna och samhället,

har beslutat att anta vissa förslag om revidering av 1952 års konvention (reviderad) och rekommendation om skydd vid havandeskap och barnsbörd, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en internationell konvention, och

antar denna dag, den 15 juni 2000, följande konvention, som kan kallas 2000 års konvention om skydd vid havandeskap och barnsbörd.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

I denna konvention avses med uttrycket ”kvinna” varje kvinna utan någon som helst åtskillnad och med uttrycket ”barn” varje barn utan någon som helst åtskillnad.

Artikel 2

1. Denna konvention skall tillämpas på alla kvinnliga arbetstagare, inklusive dem som är sysselsatta i atypiska former av beroende verksamhet.

2. Varje medlemsstat som ratificerar denna konvention kan likväl, efter samråd med berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, helt eller delvis undanta från konventionens

Prop. 2003/04:56

Bilaga 1

21

vention limited categories of tillämpningsområde begränsade Prop. 2003/04:56
workers when its application to kategorier av arbetstagare när dess Bilaga 1
them would raise special problems tillämpning dessa kategorier  
of a substantial nature. skulle förorsaka särskilda problem  
      av betydande art.        
3. Each Member which avails it- 3. Varje medlemsstat, som ut-  
self of the possibility afforded in nyttjar den möjlighet som erbjuds i  
the preceding paragraph shall, in its föregående punkt, skall i sin första  
first report on the application of the rapport om tillämpning av konven-  
Convention under article 22 of the tionen enligt artikel 22 i Internatio-  
Constitution of the International nella arbetsorganisationens stadga  
Labour Organization, list the cate- ange de kategorier av arbetstagare  
gories of workers thus excluded som undantagits samt skälen till att  
and the reasons for their exclusion. de undantagits. I följande rapporter  
In its subsequent reports, the skall medlemsstaten beskriva de  
Member shall describe the measu- åtgärder som vidtagits i syfte att  
res taken with a view to progres- successivt utsträcka konventionens  
sively extending the provisions of bestämmelser till att omfatta dessa  
the Convention to these categories. kategorier.          
HEALTH PROTECTION HÄLSOSKYDD        
Article 3     Artikel 3            
Each Member shall, after consul- Varje medlemsstat skall, efter sam-  
ting the representative organiza- råd med arbetsgivarnas och arbets-  
tions of employers and workers, tagarnas representativa organisa-  
adopt appropriate measures to en- tioner, vidta lämpliga åtgärder för  
sure that pregnant or breastfeeding att se till att gravida eller ammande  
women are not obliged to perform kvinnor inte är tvungna att utföra  
work which has been determined arbete som av den behöriga myn-  
by the competent authority to be digheten fastställts vara skadligt för  
prejudicial to the health of the moderns eller barnets hälsa, eller  
mother or the child, or where an när en betydande risk bedöms  
assessment has established a signi- föreligga för moderns eller barnets  
ficant risk to the mother's health or hälsa.            
that of her child.                
MATERNITY LEAVE LEDIGHET GRUND AV  
      HAVANDESKAP OCH BARNS-  
      BÖRD            
Article 4     Artikel 4            
1. On production of a medical cer- 1. Efter företeende av läkarintyg  
tificate or other appropriate certifi- eller annat lämpligt intygande, som  
cation, as determined by national fastställts i nationell lagstiftning  
law and practice, stating the pre- och praxis, och som anger den  
sumed date of childbirth, a woman beräknade tidpunkten för ned-  
to whom this Convention applies komsten, skall en kvinna som om-  

22

shall be entitled to a period of fattas av denna konvention ha rätt Prop. 2003/04:56
maternity leave of not less than 14 till mammaledighet om minst 14 Bilaga 1
weeks. veckor.                
2. The length of the period of 2. Ledighetsperiodens längd  
leave referred to above shall be skall anges av varje medlemsstat i  
specified by each Member in a en deklaration som bifogas dess  
declaration accompanying its rati- ratifikation av denna konvention.    
fication of this Convention.                    
3. Each Member may subse- 3. Varje medlemsstat kan senare  
quently deposit with the Director- lämna en ytterligare deklaration till  
General of the International Labour Internationella arbetsbyråns gene-  
Office a further declaration exten- raldirektör om förlängning av  
ding the period of maternity leave. perioden för mammaledighet.      
4. With due regard to the protec- 4. Med vederbörlig hänsyn till  
tion of the health of the mother and behovet att skydda moderns och  
that of the child, maternity leave barnets hälsa skall mammaledig-  
shall include a period of six weeks' heten inkludera en period av sex  
compulsory leave after childbirth, veckors obligatorisk ledighet efter  
unless otherwise agreed at the förlossningen, såvida inte annan  
national level by the government överenskommelse träffas på natio-  
and the representative organi- nell nivå mellan regeringen och  
zations of employers and workers. arbetsgivarnas och arbetstagarnas  
  representativa organisationer.      
5. The prenatal portion of mater- 5. Den del av ledigheten som tas  
nity leave shall be extended by any ut före födseln skall förlängas med  
period elapsing between the pre- varje sådan period som förflyter  
sumed date of childbirth and the mellan den beräknade tidpunkten  
actual date of childbirth, without för nedkomsten och den verkliga  
reduction in any compulsory por- tidpunkten för nedkomsten, utan att  
tion of postnatal leave. någon obligatorisk del av ledig-  
  heten efter födseln reduceras.      
LEAVE IN CASE OF ILLNESS LEDIGHET   VID   SJUKDOM  
OR COMPLICATIONS ELLER KOMPLIKATIONER    
Article 5 Artikel 5              
On production of a medical certifi- Efter uppvisande av läkarintyg  
cate, leave shall be provided before skall ledighet beviljas före eller  
or after the maternity leave period efter perioden för mammaledighet i  
in the case of illness, complications fall av sjukdom, komplikationer  
or risk of complications arising out eller risk för komplikationer till  
of pregnancy or childbirth. The följd av graviditeten eller ned-  
nature and the maximum duration komsten. Arten och den längsta  
of such leave may be specified in tiden för sådan ledighet får specifi-  
accordance with national law and ceras i enlighet med nationell lag-  
practice. stiftning och praxis.          
BENEFITS FÖRMÅNER            

23

          Prop. 2003/04:56
Article 6   Artikel 6     Bilaga 1
       
1. Cash benefits shall be provided, 1. Kontanta förmåner skall, i enlig-
in accordance with national laws het med nationella lagar och före-
and regulations, or in any other skrifter eller på annat sätt i över-
manner consistent with national ensstämmelse med nationell praxis,
practice, to women who are absent ges till kvinnor som är frånvarande
from work on leave referred to in från arbetet på grund av sådan
Articles 4 or 5.   ledighet som avses i artiklarna 4
    eller 5.      
2. Cash benefits shall be at a 2. Kontanta förmåner skall fast-
level which ensures that the woman ställas på en nivå som tillförsäkrar
can maintain herself and her child att kvinnan kan upprätthålla god
in proper conditions of health and hälsa och en lämplig levnads-
with a suitable standard of living. standard för sig och sitt barn.  
3. Where, under national law or 3. När kontanta förmåner som
practice, cash benefits paid with utbetalas under sådan ledighet som
respect to leave referred to in avses i artikel 4, i enlighet med
Article 4 are based on previous lagstiftning eller praxis, grundas på
earnings, the amount of such bene- tidigare inkomster, skall förmåns-
fits shall not be less than two-thirds beloppet inte understiga två tredje-
of the woman's previous earnings delar av kvinnans tidigare in-
or of such of those earnings as are komster eller sådan del av dessa
taken into account for the purpose inkomster till vilken hänsyn tas vid
of computing benefits.   beräkningen av förmåner.  
4. Where, under national law or 4. När andra metoder används, i
practice, other methods are used to enlighet med lagstiftning eller
determine the cash benefits paid praxis, för att fastställa de kontanta
with respect to leave referred to in förmåner som utbetalas under
Article 4, the amount of such bene- sådan ledighet som avses i artikel
fits shall be comparable to the 4, skall förmånsbeloppet vara lik-
amount resulting on average from värdigt med det genomsnittliga
the application of the preceding belopp som blir följden av tillämp-
paragraph.   ningen av föregående punkt.  
5. Each Member shall ensure that 5. Varje medlemsstat skall säker-
the conditions to qualify for cash ställa att villkoren för att vara be-
benefits can be satisfied by a large rättigad till kontanta förmåner kan
majority of the women to whom uppfyllas av en stor majoritet av de
this Convention applies.   kvinnor som omfattas av denna
    konvention.    
6. Where a woman does not meet 6. När en kvinna inte uppfyller
the conditions to qualify for cash villkoren för att vara berättigad till
benefits under national laws and kontanta förmåner enligt nationella
regulations or in any other manner lagar och föreskrifter eller på något
consistent with national practice, annat sätt i enlighet med nationell
she shall be entitled to adequate praxis, skall hon ha rätt till till-
benefits out of social assistance räckligt stöd från det sociala trygg-
funds, subject to the means test hetssystemet, med förbehåll för den
required for such assistance. behovsprövning som krävs för
    sådant bistånd.   24
7. Medical benefits shall be pro- 7. Hälso- och sjukvårdsförmåner Prop. 2003/04:56
vided for the woman and her child skall ges kvinnan och hennes barn i Bilaga 1
in accordance with national laws enlighet med nationella lagar och  
and regulations or in any other föreskrifter eller på något annat sätt  
manner consistent with national i enlighet med nationell praxis.  
practice. Medical benefits shall Sådana förmåner skall omfatta vård  
include prenatal, childbirth and före födseln, vid förlossning och  
postnatal care, as well as hospitali- efter födseln, liksom nödvändig  
zation care when necessary.   sjukhusvård.    
8. In order to protect the situation 8. För att värna kvinnors situa-  
of women in the labour market, tion på arbetsmarknaden skall för-  
benefits in respect of the leave måner under sådan ledighet som  
referred to in Articles 4 and 5 shall avses i artiklarna 4 och 5 tillhanda-  
be provided through compulsory hållas inom ramen för en obliga-  
social insurance or public funds, or torisk socialförsäkring eller be-  
in a manner determined by national stridas av allmänna medel eller på  
law and practice. An employer sätt som fastställs i nationell lag-  
shall not be individually liable for stiftning och praxis. En arbets-  
the direct cost of any such mone- givare skall inte individuellt vara  
tary benefit to a woman employed ansvarig för de direkta kostnaderna  
by him or her without that för någon sådan kontant förmån till  
employer's specific agreement en kvinna anställd av honom eller  
except where:         henne utan den arbetsgivarens sär-  
            skilda medgivande utom när  
(a) such is provided for in natio- a) sådan är föreskriven i nationell  
nal law or practice in a member lagstiftning eller praxis i en med-  
State prior to the date of adoption lemsstat vid tidpunkten för an-  
of this Convention by the Inter- tagandet av denna konvention av  
national Labour Conference; or Internationella arbetskonferensen,  
            eller    
(b) it is subsequently agreed at b) överenskommelse senare  
the national level by the govern- träffas härom på nationell nivå  
ment and the representative organi- mellan regeringen och de repre-  
zations of employers and workers. sentativa organisationerna för  
  arbetsgivare och arbetstagare.  
Article 7 Artikel 7        
1. A Member whose economy and 1. En medlemsstat vars ekono-  
social security system are insuffi- miska och sociala trygghetssystem  
ciently developed shall be deemed är otillräckligt utvecklade skall  
to be in compliance with Article 6, anses uppfylla artikel 6, punkterna  
paragraphs 3 and 4, if cash benefits 3 och 4, om kontanta förmåner till-  
are provided at a rate no lower than handahålles med ett belopp som  
a rate payable for sickness or inte understiger det belopp som  
temporary disability in accordance betalas vid sjukdom eller temporär  
with national laws and regulations. arbetsoförmåga i enlighet med  
  nationella lagar och föreskrifter.  
2. A Member which avails itself 2. En medlemsstat som begagnar  
of the possibility afforded in the sig av den möjlighet som lämnas i  
preceding paragraph shall, in its föregående punkt skall i sin första 25
first report on the application of rapport om denna konventions Prop. 2003/04:56
this Convention under article 22 of tillämpning enligt artikel 22 i Bilaga 1
the Constitution of the Internatio- Internationella arbetsorganisatio-  
nal Labour Organization, explain nens stadga förklara motiven därför  
the reasons therefor and indicate och ange det belopp med vilket  
the rate at which cash benefits are kontanta förmåner tillhandahålles. I  
provided. In its subsequent reports, sina följande rapporter skall med-  
the Member shall describe the lemsstaten beskriva de åtgärder  
measures taken with a view to som vidtagits i syfte att successivt  
progressively raising the rate of höja nivån på förmånerna.    
benefits.                    
EMPLOYMENT PROTECTION ANSTÄLLNINGSSKYDD OCH  
AND NON-DISCRIMINATION ICKE-DISKRIMINERING    
Article 8   Artikel 8              
1. It shall be unlawful for an emp- 1. Det skall vara förbjudet för en  
loyer to terminate the employment arbetsgivare att säga upp en kvinna  
of a woman during her pregnancy under hennes graviditet eller sådan  
or absence on leave referred to in tjänstledighet som avses i artik-  
Articles 4 or 5 or during a period larna 4 eller 5 eller under en period  
following her return to work to be efter hennes återgång till arbetet,  
prescribed by national laws or re- vilken skall fastställas i nationella  
gulations, except on grounds unre- lagar eller föreskrifter, utom av  
lated to the pregnancy or birth of skäl som saknar samband med  
the child and its consequences or havandeskapet eller barnets födelse  
nursing. The burden of proving that och konsekvenser därav eller  
the reasons for dismissal are unre- vården av barnet. Det skall åligga  
lated to pregnancy or childbirth and arbetsgivaren att bevisa att skälen  
its consequences or nursing shall för avskedande inte har samband  
rest on the employer. med havandeskapet eller ned-  
    komsten och konsekvenser därav  
    eller vården av barnet.      
2. A woman is guaranteed the 2. En kvinna är tillförsäkrad rätt  
right to return to the same position att återgå till samma anställning  
or an equivalent position paid at eller en likvärdig anställning med  
the same rate at the end of her ma- samma lön då hennes mamma-  
ternity leave.   ledighet upphör.        
Article 9   Artikel 9              
1. Each Member shall adopt appro- 1. Varje medlemsstat skall vidta  
priate measures to ensure that ma- lämpliga åtgärder för att garantera  
ternity does not constitute a source att havandeskap eller barnsbörd  
of discrimination in employment, inte utgör en källa till diskrimine-  
including – notwithstanding Article ring i anställningen, inbegripet –  
2, paragraph 1 – access to employ- utan hinder av artikel 2, punkt 1 –  
ment.   tillträde till anställning.      
2. Measures referred to in the 2. De åtgärder som avses i före-  

26

preceding paragraph shall include a gående punkt skall innefatta ett Prop. 2003/04:56
prohibition from requiring a test for förbud att kräva ett graviditetstest Bilaga 1
pregnancy or a certificate of such a eller ett intyg om ett sådant test när  
test when a woman is applying for en kvinna söker en anställning,  
employment, except where requi- utom när så erfordras enligt natio-  
red by national laws or regulations nella lagar eller föreskrifter i fråga  
in respect of work that is: om arbete              
(a) prohibited or restricted for (a) som är förbjudet eller för vilket  
pregnant or nursing women under restriktion råder för gravida eller  
national laws or regulations; or ammande kvinnor enligt nationella  
  lagar eller föreskrifter, eller    
(b) where there is a recognized (b) där en konstaterad eller  
or significant risk to the health of betydande risk föreligger för  
the woman and child. kvinnans och barnets hälsa.    
BREASTFEEDING MOTHERS AMMANDE MÖDRAR      
Article 10 Artikel 10              
1. A woman shall be provided with 1. En kvinna skall ges rätt till en  
the right to one or more daily eller flera dagliga pauser eller en  
breaks or a daily reduction of hours daglig minskning av arbetstiden för  
of work to breastfeed her child. att amma sitt barn.        
2. The period during which 2. Den period under vilken  
nursing breaks or the reduction of amningspauser eller minskning av  
daily hours of work are allowed, den dagliga arbetstiden medges,  
their number, the duration of pausernas antal, pausernas längd  
nursing breaks and the procedures och tillvägagångssättet för minsk-  
for the reduction of daily hours of ning av den dagliga arbetstiden  
work shall be determined by natio- skall fastställas genom nationella  
nal law and practice. These breaks lagar och praxis. Dessa pauser eller  
or the reduction of daily hours of minskningen av den dagliga ar-  
work shall be counted as working betstiden skall räknas som arbetstid  
time and remunerated accordingly. och ersättas som sådan.      
PERIODIC REVIEW PERIODISK ÖVERSYN      
Article 11 Artikel 11              
Each Member shall examine perio- Varje medlemsstat skall periodiskt  
dically, in consultation with the återkommande, i samråd med de  
representative organizations of representativa organisationerna för  
employers and workers, the appro- arbetsgivare och arbetstagare,  
priateness of extending the period undersöka om det är lämpligt att  
of leave referred to in Article 4 or utsträcka den ledighet som avses i  
of increasing the amount or the rate artikel 4 eller höja det kontanta  
of the cash benefits referred to in förmånsbelopp eller den förmåns-  
Article 6. nivå som avses i artikel 6.      

27

IMPLEMENTATION     GENOMFÖRANDE   Prop. 2003/04:56
                      Bilaga 1
Article 12         Artikel 12        
This Convention shall be imple- Denna konvention skall genom-
mented by means of laws or regu- föras genom lagar eller föreskrifter,
lations, except in so far as effect is i den mån den inte genomförs på
given to it by other means such as annat sätt såsom genom kollektiv-
collective agreements, arbitration avtal, skiljedomsförfarande, dom-
awards, court decisions, or in any stolsbeslut eller på annat sätt i
other manner consistent with na- överensstämmelse med nationell
tional practice.       praxis.          
FINAL PROVISIONS     SLUTBESTÄMMELSER  
Article 13         Artikel 13        
This Convention revises the Denna konvention reviderar 1952
Maternity Protection Convention års konvention om skydd vid
(Revised), 1952.       havandeskap och barnsbörd
            (reviderad).        
Article 14         Artikel 14        
The formal ratifications of this Ratifikationsdokument avseende
Convention shall be communicated denna konvention skall sändas till
to the Director-General of the Internationella   arbetsbyråns
International Labour Office for generaldirektör för registrering.
registration.                  
Article 15         Artikel 15        
1. This Convention shall be 1. Denna konvention skall vara
binding only upon those Members bindande endast för de medlemmar
of the International Labour Organi- av Internationella arbetsorganisa-
zation whose ratifications have tionen vilkas ratifikationer har
been registered with the Director- registrerats hos Internationella ar-
General of the International Labour betsbyråns generaldirektör.  
Office.                      
2. It shall come into force 12 2. Den träder i kraft tolv månader
months after the date on which the efter den dag då ratifikationer från
ratifications of two Members have två medlemsstater har registrerats
been registered with the Director- hos generaldirektören.    
General.                    
3. Thereafter, this Convention 3. Därefter träder konventionen i
shall come into force for any kraft för varje annan medlemsstat
Member 12 months after the date tolv månader efter den dag då dess
on which its ratification has been ratifikation har registrerats.  
registered.                   28

Prop. 2003/04:56

Bilaga 1

Article 16       Artikel 16      
1. A Member which has ratified 1. En medlemsstat som har ratifice-
this Convention may denounce it rat denna konvention kan säga upp
after the expiration of ten years den, sedan tio år har förflutit från
from the date on which the Con- den dag då konventionen först trä-
vention first comes into force, by der i kraft, genom en skrivelse som
an act communicated to the Direc- sänds till Internationella arbets-
tor-General of the International byråns generaldirektör för registre-
Labour Office for registration. ring. En sådan uppsägning får inte
Such denunciation shall not take verkan förrän ett år efter den dag
effect until one year after the date då den har registrerats.    
on which it is registered.          
2. Each Member which has rati- 2. Varje medlemsstat, som har
fied this Convention and which ratificerat denna konvention och
does not, within the year following som inte inom det år som följer på
the expiration of the period of ten utgången av den i föregående punkt
years mentioned in the preceding nämnda tioårsperioden gör bruk av
paragraph, exercise the right of sin uppsägningsrätt enligt denna
denunciation provided for in this artikel, kommer att vara bunden för
Article, will be bound for another ytterligare en period av tio år och
period of ten years and, thereafter, kan därefter säga upp konventionen
may denounce this Convention at vid utgången av varje tioårsperiod
the expiration of each period of ten på de villkor som föreskrivs i
years under the terms provided for denna artikel.      
in this Article.              
Article 17       Artikel 17      
1. The Director-General of the 1. Internationella arbetsbyråns
International Labour Office shall generaldirektör skall underrätta
notify all Members of the Inter- samtliga medlemmar av Internatio-
national Labour Organization of nella arbetsorganisationen om
the registration of all ratifications registreringen av alla ratifikationer
and acts of denunciation communi- och uppsägningar som har tagits
cated by the Members of the Orga- emot från organisationens med-
nization.       lemmar.      
2. When notifying the Members 2. När generaldirektören under-
of the Organization of the registra- rättar organisationens medlemmar
tion of the second ratification, the om registreringen av den andra
Director-General shall draw the ratifikationen i ordningen, skall han
attention of the Members of the fästa deras uppmärksamhet på den
Organization to the date upon dag då konventionen träder i kraft.
which the Convention shall come          
into force.              

29

                      Prop. 2003/04:56
Article 18     Artikel 18         Bilaga 1
             
The Director-General of the Inter- Internationella arbetsbyråns gene-  
national Labour Office shall com- raldirektör skall, för registrering  
municate to the Secretary-General enligt artikel 102 i Förenta natio-  
of the United Nations, for registra- nernas stadga, lämna Förenta  
tion in accordance with article 102 nationernas generalsekreterare full-  
of the Charter of the United Na- ständiga upplysningar om samtliga  
tions, full particulars of all ratifica- ratifikationer och uppsägningar  
tions and acts of denunciation som har registrerats hos general-  
registered by the Director-General direktören i enlighet med bestäm-  
in accordance with the provisions melserna i föregående artiklar.  
of the preceding Articles.                  
Article 19     Artikel 19          
At such times as it may consider När Internationella arbetsbyråns  
necessary, the Governing Body of styrelse finner det nödvändigt, skall  
the International Labour Office den lämna Internationella arbets-  
shall present to the General Con- organisationens   allmänna kon-  
ference a report on the working of ferens en redogörelse för denna  
this Convention and shall examine konventions tillämpning och över-  
the desirability of placing on the väga om det finns anledning att  
agenda of the Conference the föra upp frågan om revidering av  
question of its revision in whole or konventionen, helt eller delvis, på  
in part.     konferensens dagordning.    
Article 20     Artikel 20          
1. Should the Conference adopt a 1. Om konferensen antar en ny  
new Convention revising this Con- konvention, varigenom denna kon-  
vention in whole or in part, then, vention helt eller delvis revideras,  
unless the new Convention other- och den nya konventionen inte  
wise provides:     föreskriver annat, skall      
(a) the ratification by a Member a) en medlemsstats ratifikation  
of the new revising Convention av den nya reviderade konven-  
shall ipso jure involve the imme- tionen anses i sig innebära omedel-  
diate denunciation of this Conven- bar uppsägning av denna konven-  
tion, notwithstanding the provi- tion, utan hinder av bestämmel-  
sions of Article 16 above, if and serna i artikel 16 ovan, om och när  
when the new revising Convention den nya konventionen har trätt i  
shall have come into force;   kraft,              
(b) as from the date when the b) från den dag då den nya revi-  
new revising Convention comes derade konventionen träder i kraft,  
into force, this Convention shall denna konvention upphöra att vara  
cease to be open to ratification by öppen för ratifikation av medlems-  
the Members.     staterna.            
2. This Convention shall in any 2. Denna konvention skall likväl  
case remain in force in its actual förbli gällande till form och inne- 30
                     
form and content for those Mem- håll för de medlemsstater som har Prop. 2003/04:56
bers which have ratified it but have ratificerat den men inte den nya Bilaga 1
not ratified the revising Conven- reviderade konventionen.  
tion.    
Article 21 Artikel 21  
The English and French versions of De engelska och franska versio-  
the text of this Convention are nerna av denna konventionstext har  
equally authoritative. lika giltighet.  

31

Prop. 2003/04:56

Bilaga 2

Recommendation (No. 191)   ILO:s rekommendation (nr 191)
concerning Maternity Protection om skydd vid havandeskap och
          barnsbörd      
The General Conference of the Internationella   arbetsorganisatio-
International Labour Organization, nens allmänna konferens,  
Having been convened at som har sammankallats till
Geneva by the Governing Body of Genève av styrelsen för Internatio-
the International Labour Office, nella arbetsbyrån och samlats där
and having met in its 88th Session den 30 maj 2000 till sitt 88:e möte,
on 30 May 2000, and              
Having decided upon the adop- har beslutat att anta vissa förslag
tion of certain proposals with om skydd vid havandeskap och
regard to maternity protection, barnsbörd, en fråga som utgör den
which is the fourth item on the fjärde punkten på mötets dag-
agenda of the session, and   ordning,      
Having determined that these har fastställt att dessa förslag
proposals shall take the form of a skall ta formen av en rekommen-
Recommendation supplementing dation som kompletterar 2000 års
the Maternity Protection Conven- konvention om skydd vid havande-
tion, 2000 (hereinafter referred to skap och barnsbörd (nedan hän-
as "the Convention"),     visad till som ”konventionen”), och
adopts this fifteenth day of June antar denna dag, den 15 juni
of the year two thousand the 2000, följande rekommendation,
following Recommendation, which som kan kallas 2000 års rekom-
may be cited as the Maternity Pro- mendation om skydd vid havande-
tection Recommendation, 2000. skap och barnsbörd.  
MATERNITY LEAVE     LEDIGHET PÅ GRUND AV
          HAVANDESKAP OCH BARNS-
          BÖRD        
1.(1) Members should endeavour to 1.1) Medlemsstaterna bör bemöda
extend the period of maternity sig om att förlänga den period av
leave referred to in Article 4 of the mammaledighet, som avses i
Convention to at least 18 weeks. artikel 4 i konventionen till minst
          18 veckor.      
(2) Provision should be made for 2) Åtgärder bör vidtas för en
an extension of the maternity leave förlängning av mammaledigheten i
in the event of multiple births.   händelse av flerbarnsfödsel.  
(3) To the extent possible, mea- 3) Så långt det är möjligt bör åt-
sures should be taken to ensure that gärder vidtas för att se till att
the woman is entitled to choose kvinnan har rätt att fritt välja den
freely the time at which she takes tidpunkt, före eller efter barnets
any non-compulsory portion of her födelse, vid vilken hon utnyttjar
maternity leave, before or after sådan del av ledigheten som inte är
childbirth.         obligatorisk.      

32

BENEFITS

2. Where practicable, and after consultation with the representative organizations of employers and workers, the cash benefits to which a woman is entitled during leave referred to in Articles 4 and 5 of the Convention should be raised to the full amount of the woman's previous earnings or of such of those earnings as are taken into account for the purpose of computing benefits.

3. To the extent possible, the medical benefits provided for in Article 6, paragraph 7, of the Convention should include:

(a)care given in a doctor's office, at home or in a hospital or other medical establishment by a general practitioner or a specialist;

(b)maternity care given by a qualified midwife or by another maternity service at home or in a hospital or other medical establishment;

(c)maintenance in a hospital or other medical establishment;

(d)any necessary pharmaceutical and medical supplies, examinations and tests prescribed by a medical practitioner or other qualified person; and

(e)dental and surgical care.

FÖRMÅNER

2. Då så är möjligt, och efter konsultationer med arbetsgivarnas och arbetstagarnas representativa organisationer, bör de kontanta förmåner som en kvinna har rätt till under ledighet som avses i artiklarna 4 och 5 i konventionen höjas till ett belopp som fullt motsvarar kvinnans tidigare inkomster eller sådan del av dessa inkomster till vilken hänsyn tas vid beräkningen av förmåner.

3. Så långt det är möjligt bör de hälso- och sjukvårdsförmåner som föreskrivs i artikel 6, punkt 7, i konventionen innefatta

a)vård som ges på en läkares mottagning, i hemmet eller på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning av en allmänpraktiserande läkare eller en specialist,

b)mödravård som ges av en utbildad barnmorska eller av någon annan mödrahjälp i hemmet eller på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning,

c)vistelse på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning,

d)erforderliga farmaceutiska och medicinska förnödenheter, undersökningar och provtagningar ordinerade av en praktiserande läkare eller annan utbildad person, och

e)tandvård och kirurgisk vård.

FINANCING OF BENEFITS FINANSIERING AV FÖR-
  MÅNER

4. Any contribution due under compulsory social insurance providing maternity benefits and any tax based upon payrolls which is raised for the purpose of providing such benefits, whether paid by both the employer and the employees or by the employer, should be paid in respect of the total number of men and women employed, without

4. Avgifter, som påförs enligt en obligatorisk socialförsäkring, som lämnar förmåner vid havandeskap och barnsbörd, och skatter, som utgår på grundval av lönesumman i syfte att tillhandahålla sådana förmåner, bör, vare sig de erläggs av både arbetsgivaren och de anställda eller av arbetsgivaren ensam, inbetalas för samtliga anställda män

Prop. 2003/04:56

Bilaga 2

33

distinction of sex.   och kvinnor utan hänsyn till kön. Prop. 2003/04:56
                  Bilaga 2
EMPLOYMENT PROTECTION ANSTÄLLNINGSSKYDD OCH  
AND NON-DISCRIMINATION ICKE-DISKRIMINERING    
5. A woman should be entitled to 5. En kvinna bör ha rätt att återgå  
return to her former position or an till sin tidigare befattning eller en  
equivalent position paid at the likvärdig befattning med samma  
same rate at the end of her leave lön då hennes ledighet enligt artikel  
referred to in Article 5 of the Con- 5 i konventionen upphör. Tiden för  
vention. The period of leave ledighet som avses i artiklarna 4  
referred to in Articles 4 and 5 of och 5 i konventionen bör betraktas  
the Convention should be conside- som tjänstgöringstid vid bestäm-  
red as a period of service for the mandet av hennes rättigheter.    
determination of her rights.            
HEALTH PROTECTION   HÄLSOSKYDD        
6. (1) Members should take measu- 6. 1) Medlemsstaterna bör vidta  
res to ensure assessment of any åtgärder för att se till att att en be-  
workplace risks related to the dömning görs av varje risk på  
safety and health of the pregnant or arbetsplatsen med avseende på den  
nursing woman and her child. The gravida eller ammande kvinnans  
results of the assessment should be och hennes barns säkerhet och  
made available to the woman con- hälsa. Den berörda kvinnan bör ha  
cerned.       tillgång till resultatet av bedöm-  
        ningen.          
(2) In any of the situations 2) I varje situation som avses i  
referred to in Article 3 of the Con- artikel 3 i konventionen eller då en  
vention or where a significant risk betydande risk har identifierats  
has been identified under sub- enligt punkt 1) ovan bör åtgärder  
paragraph (1) above, measures vidtas för att, på grundval av ett  
should be taken to provide, on the läkarintyg om så är lämpligt, till-  
basis of a medical certificate as handahålla ett alternativ till sådant  
appropriate, an alternative to such arbete i form av:        
work in the form of:              
(a) elimination of risk;   a) eliminering av risken,    
(b) an adaptation of her condi- b) anpassning av hennes arbets-  
tions of work;     förhållanden,        
(c) a transfer to another post, c) överflyttning till en annan  
without loss of pay, when such an arbetsuppgift, utan förlust av lön,  
adaptation is not feasible; or när sådan anpassning inte är möj-  
        lig, eller          
(d) paid leave, in accordance d) betald ledighet i enlighet med  
with national laws, regulations or nationella lagar, föreskrifter eller  
practice, when such a transfer is praxis, när sådan överflyttning inte  
not feasible.     är möjlig.          
(3) Measures referred to in sub- 3) Åtgärder som åsyftas i punkt  
paragraph (2) should in particular 2) bör i synnerhet vidtas i fråga om 34
                 
be taken in respect of:               Prop. 2003/04:56
(a) arduous work involving the a) tungt arbete, som innebär att Bilaga 2
manual lifting, carrying, pushing or lyfta, bära, skjuta eller dra bördor,  
pulling of loads;                    
(b) work involving exposure to b) arbete som innebär expone-  
biological, chemical or physical ring för biologiska, kemiska eller  
agents which represent a reproduc- fysikaliska agens, vilka utgör en  
tive health hazard;       risk för den reproduktiva hälsan,  
(c) work requiring special c) arbete som fordrar särskild  
equilibrium;           ansträngning att hålla balansen,  
(d) work involving physical d) arbete som innebär fysisk  
strain due to prolonged periods of ansträngning på grund av långa  
sitting or standing, to extreme tem- perioder av sittande eller stående,  
peratures, or to vibration.     extrem temperatur eller vibration.  
(4) A pregnant or nursing woman 4) En gravid eller ammande  
should not be obliged to do night kvinna bör inte vara tvungen att  
work if a medical certificate decla- utföra nattarbete om ett läkarintyg  
res such work to be incompatible anger att sådant arbete inte är för-  
with her pregnancy or nursing.   enligt med hennes graviditet eller  
                amning.        
(5) The woman should retain the 5) Kvinnan bör behålla rätten att  
right to return to her job or an återgå till sin arbetsuppgift eller en  
equivalent job as soon as it is safe likvärdig arbetsuppgift så snart  
for her to do so.         som det är riskfritt för henne att  
                göra det.        
(6) A woman should be allowed 6) Om det är nödvändigt bör en  
to leave her workplace, if ne- kvinna ha tillåtelse att lämna sin  
cessary, after notifying her arbetsplats, efter att ha underrättat  
employer, for the purpose of sin arbetsgivare, för att genomgå  
undergoing medical examinations läkarundersökning med anledning  
relating to her pregnancy.     av hennes graviditet.      
BREASTFEEDING MOTHERS AMMANDE MÖDRAR    
7. On production of a medical cer- 7. Efter företeende av läkarintyg  
tificate or other appropriate certifi- eller annat lämpligt intygande, som  
cation as determined by national det reglerats i nationell lagstiftning  
law and practice, the frequency and och praxis, bör amningspausernas  
length of nursing breaks should be frekvens och längd anpassas till  
adapted to particular needs.   särskilda behov.      
8.Where practicable and with the 8. Då det låter sig göras och om  
agreement of the employer and the arbetsgivaren och den berörda  
woman concerned, it should be kvinnan är överens, bör det vara  
possible to combine the time möjligt att kombinera tiden som  
allotted for daily nursing breaks to anslagits för dagliga amnings-  
allow a reduction of hours of work pauser för att medge en minskning  
at the beginning or at the end of the av arbetstiden vid arbetsdagens  
working day.           början eller slut.      
9.Where practicable, provision 9. Då det låter sig göras bör åt-  
should be made for the establish- gärder vidtas för inrättandet av 35
                         
ment of facilities for nursing under lokaler där amning kan ske under Prop. 2003/04:56
adequate hygienic conditions at or lämpliga hygieniska förhållanden Bilaga 2
near the workplace.     på eller nära arbetsplatsen.    
RELATED TYPES OF LEAVE ANNAN LEDIGHET FÖR VÅRD  
            AV BARN        
10. (1) In the case of the death of 10. 1) I händelse av moderns död  
the mother before the expiry of före utgången av den mamma-  
postnatal   leave, the employed ledight som utgår efter barnets  
father of the child should be födelse, bör fadern till barnet ha  
entitled to take leave of a duration rätt till ledighet från sin anställning  
equal to the unexpired portion of under en tid som motsvarar den  
the postnatal maternity leave.   återstående delen av ledigheten.  
(2) In the case of sickness or 2) I händelse av moderns sjuk-  
hospitalization of the mother after dom eller sjukhusvistelse efter  
childbirth and before the expiry of förlossningen och före utgången av  
postnatal leave, and where the den mammaledighet som utgår  
mother cannot look after the child, efter barnets födelse, och då  
the employed father of the child modern inte kan se till barnet, bör  
should be entitled to leave of a fadern till barnet, i enlighet med  
duration equal to the unexpired nationell lagstiftning och praxis, ha  
portion of the postnatal maternity rätt till ledighet från sin anställning  
leave, in accordance with national under en tid som motsvarar den  
law and practice, to look after the återstående delen av ledigheten för  
child.           att se till barnet.        
(3) The employed mother or the 3) Modern eller fadern till barnet  
employed father of the child should bör ha rätt till föräldraledighet från  
be entitled to parental leave during anställningen under en period efter  
a period following the expiry of utgången av mammaledigheten.  
maternity leave.                    
(4) The period during which 4) Den period under vilken för-  
parental leave might be granted, the äldraledighet skulle kunna medges,  
length of the leave and other ledighetens längd och andra mo-  
modalities, including the payment daliteter, inbegripet utbetalningen  
of parental benefits and the use and av föräldrapenningförmåner och  
distribution of parental leave användningen och fördelningen av  
between the employed parents, föräldraledighet från anställningen  
should be determined by national mellan föräldrarna, bör fastställas i  
laws or regulations or in any nationella lagar och föreskrifter  
manner consistent with national eller på något annat sätt förenligt  
practice.           med nationell praxis.      
(5) Where national law and 5) När nationell lagstiftning och  
practice provide for adoption, praxis innehåller regler om adop-  
adoptive parents should have tion bör adoptivföräldrar ha till-  
access to the system of protection gång till det skyddssystem som  
offered by the Convention, especi- erbjuds i konventionen, i synnerhet  
ally regarding leave, benefits and beträffande ledighet, förmåner och  
employment protection.     anställningsskydd.      

36

Convention (No. 184) concerning Safety and Health in Agriculture

The General Conference of the International Labour Organization, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 89th Session

on 5 June 2001, and

Noting the principles embodied in the relevant international labour Conventions and Recommendations, in particular the Plantations Convention and Recommendation, 1958, the Employment Injury Benefits Convention and Re- commendation, 1964, the Labour Inspection (Agriculture) Convention and Recommendation, 1969, the Occupational Safety and Health Convention and Re- commendation, 1981, the Occupational Health Services Convention and Recommendation, 1985, and the Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and

Stressing the need for a coherent approach to agriculture and taking into consideration the wider framework of the principles embodied in other ILO instruments applicable to the sector, in particular the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, the Minimum Age Convention, 1973, and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and

Noting the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy as well as the relevant codes of practice, in particu-

ILO:s konvention (nr 184) om arbetarskydd i lantbruket

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,

som har sammankallats till Genève av styrelsen för Internationella arbetsbyrån och samlats där den 5 juni 2001 till sitt 89:e möte,

uppmärksammar principerna i relevanta ILO-konventioner och ILO-rekommendationer, i synnerhet 1958 års konvention och rekommendation om plantagearbete, 1964 års konvention och rekommendation om förmåner vid yrkesskada, 1969 års konvention och rekommendation om yrkesinspektion inom jordbruket, 1981 års konvention och rekommendation om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1985 års konvention och rekommendation om företagshälsovård och 1990 års konvention och rekommendation om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet,

understryker behovet av ett enhetligt förhållningssätt till lantbruket, och tar hänsyn till de grundläggande principerna i andra ILO-instrument som är tillämpliga på denna sektor, i synnerhet 1948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1949 års konvention om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1973 års konvention om minimiålder för tillträde till arbete och 1999 års konvention om de värsta formerna av barnarbete,

tar hänsyn till ILO:s trepartiska principdeklaration rörande multinationella företag och arbetsmarknaden samt relevanta riktlinjer, särskilt 1996 års riktlinjer för

Prop. 2003/04:56

Bilaga 3

37

lar the code of practice on recording and notification of occupational accidents and diseases, 1996, and the code of practice on safety and health in forestry work, 1998, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to safety and health in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and one the following Convention, which may be cited as the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001.

I. SCOPE

Article 1

For the purpose of this Convention the term agriculture covers agricultural and forestry activities carried out in agricultural undertakings including crop production, forestry activities, animal husbandry and insect raising, the primary processing of agricultural and animal products by or on behalf of the operator of the undertaking as well as the use and maintenance of machinery, equipment, appliances, tools, and agricultural installations, including any process, storage, operation or transportation in an agricultural undertaking, which are directly related to agricultural production.

Article 2

For the purpose of this Convention the term agriculture does not cover:

registrering och anmälan av Prop. 2003/04:56 olycksfall i arbetet och arbetssjuk- Bilaga 3

domar och 1998 års riktlinjer för arbetarskydd vid skogsarbete,

har beslutat att anta vissa förslag om säkerhet och hälsa i lantbruket, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en internationell konvention, och

antar denna dag, den 21 juni 2001, följande konvention, som kan kallas 2001 års konvention om arbetarskydd i lantbruket.

I. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

I denna konvention avses med uttrycket "lantbruk" de jordbruks- och skogsbruksverksamheter som äger rum i lantbruksföretag, inbegripet växtodling, skogsbruksverksamhet, husdjursskötsel och insektsskötsel, av företaget eller för företagets räkning utförd bearbetning av jordbruksprodukter och animaliska produkter samt användning och underhåll av maskiner, utrustning, redskap, verktyg och jordbruksanordningar, vari ingår varje process, lagring, funktion eller transport inom lantbruksföretaget som hänför sig direkt till lantbruksproduktionen.

Artikel 2

I denna konvention omfattar uttrycket ”lantbruk” inte

38

(a)subsistence farming;

(b)industrial processes that use agricultural products as raw material and the related services; and

(c)the industrial exploitation of forests.

Article 3

1. The competent authority of a Member which ratifies the Convention, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned:

(a)may exclude certain agricultural undertakings or limited categories of workers from the application of this Convention or certain provisions thereof, when special problems of a substantial nature arise; and

(b)shall, in the case of such exclusions, make plans to cover progressively all undertakings and all categories of workers.

2. Each Member shall list, in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization, any exclusions made in pursuance of paragraph 1(a) of this Article giving the reasons for such exclusion. In subsequent reports, it shall describe the measures taken with a view to extending progressively the provisions of the Convention to the workers concerned.

a) odling för husbehov, Prop. 2003/04:56

b)industriella processer där Bilaga 3 lantbruksprodukter används som

råvaror samt tjänster som anknyter till dem, och

c)industriellt skogsbruk.

Artikel 3

1. Efter samråd med berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

a)kan den behöriga myndigheten i en medlemsstat som ratificerar konventionen undanta vissa lantbruksföretag eller avgränsade kategorier av arbetstagare från tillämpningen av konventionen eller vissa av dess bestämmelser om särskilda problem av betydande art uppstår, och

b)skall den behöriga myndigheten i fråga om sådana undantag utarbeta en plan så att alla företag och alla kategorier av arbetstagare successivt omfattas av konventionen.

2. Varje medlemsstat skall i den första rapporten om konventionens tillämpning, som avlämnas enligt artikel 22 i Internationella arbetsorganisationens stadga, ange de undantag, som gjorts i kraft av punkt 1.a) i denna artikel, samt uppge skälen för sådana undantag. Medlemsstaten skall i följande rapporter beskriva de åtgärder som vidtagits i syfte att successivt utsträcka konventionens bestämmelser till att omfatta de berörda arbetstagarna.

39

II. GENERAL PROVISIONS

Article 4

1. In the light of national conditions and practice and after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, Members shall formulate, carry out and periodically review a coherent national policy on safety and health in agriculture. This policy shall have the aim of preventing accidents and injury to health arising out of, linked with, or occurring in the course of work, by eliminating, minimizing or controlling hazards in the agricultural working environment.

2. To this end, national laws and regulations shall:

(a)designate the competent authority responsible for the implementation of the policy and for the enforcement of national laws and regulations on occupational safety and health in agriculture;

(b)specify the rights and duties of employers and workers with respect to occupational safety and health in agriculture; and

(c)establish mechanisms of in- ter-sectoral coordination among relevant authorities and bodies for the agricultural sector and define their functions and responsibilities, taking into account their complementarity and national conditions and practices.

3. The designated competent authority shall provide for corrective measures and appropriate penalties in accordance with na-

Prop. 2003/04:56

II. ALLMÄNNA BESTÄM- Bilaga 3

MELSER

Artikel 4

1. I ljuset av nationella förhållanden och praxis och efter samråd med de berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna skall medlemsstaterna utarbeta, verkställa och med regelbundna mellanrum ompröva ett enhetligt nationellt åtgärdsprogram för arbetarskydd i lantbruket. Målet för detta åtgärdsprogram skall vara att, genom att eliminera, minimera eller kontrollera riskerna i lantbrukets arbetsmiljö, förebygga olycksfall och ohälsa som är förorsakade av, relaterade till eller inträffar i arbetet.

2. I detta syfte skall de nationella lagarna och föreskrifterna

a)ange en behörig myndighet med ansvar för åtgärdsprogrammets genomförande och tillämpningen av nationella lagar och föreskrifter om arbetarskydd i lantbruket,

b)definiera arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter med avseende på säkerheten och hälsan i lantbruket, och

c)upprätta system för samordning mellan berörda myndigheter och instanser som representerar olika sektorer inom lantbruket och definiera deras funktioner och ansvarsområden. Uppmärksamhet skall härvid fästas vid att de kompletterar varandra samt vid nationella förhållanden och nationell praxis.

3. Den angivna behöriga myndigheten skall fastställa förbättringsåtgärder och lämpliga

straffpåföljder i enlighet med 40

tional laws and regulations, including, where appropriate, the suspension or restriction of those agricultural activities which pose an imminent risk to the safety and health of workers, until the conditions giving rise to the suspension or restriction have been corrected.

Article 5

1. Members shall ensure that an adequate and appropriate system of inspection for agricultural workplaces is in place and is provided with adequate means.

2. In accordance with national legislation, the competent authority may entrust certain inspection functions at the regional or local level, on an auxiliary basis, to appropriate government services, public institutions, or private institutions under government control, or may associate these services or institutions with the exercise of such functions.

III. PREVENTIVE AND PRO- TECTIVE MEASURES

GENERAL

Article 6

1. In so far as is compatible with national laws and regulations, the employer shall have a duty to ensure the safety and health of workers in every aspect related to the work.

2. National laws and regulations or the competent authority shall provide that whenever in an agricultural workplace two or more

nationella lagar och föreskrifter, inklusive, när det är lämpligt, förbud eller begränsning av sådana lantbruksverksamheter som medför omedelbar fara för arbetstagarnas säkerhet och hälsa, som skall gälla till dess de omständigheter som låg till grund för förbudet eller begränsningen har åtgärdats.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de har ett tillräckligt och ändamålsenligt system för tillsyn av arbetsplatserna inom lantbruket och att det beviljas tillräckliga medel.

2. I enlighet med den nationella lagstiftningen kan den behöriga myndigheten, som en reservåtgärd, överlåta vissa tillsynsfunktioner på regional eller lokal nivå till lämpliga statliga verksamheter, offentliga institutioner eller enskilda under statens kontroll stående institutioner, eller kan myndigheten knyta dessa verksamheter eller institutioner till utövandet av sådana funktioner.

III. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH SKYDDS- ÅTGÄRDER

ALLMÄNT

Artikel 6

1. I den utsträckning det överensstämmer med nationella lagar och föreskrifter skall arbetsgivaren vara skyldig att säkerställa arbetstagarnas säkerhet och hälsa i varje hänseende som har samband med arbetet.

2. De nationella lagarna och bestämmelserna eller den behöriga myndigheten skall föreskriva att om två eller flera arbetsgivare eller

Prop. 2003/04:56

Bilaga 3

41

employers undertake activities, or whenever one or more employers and one or more self-employed persons undertake activities, they shall cooperate in applying the safety and health requirements. Where appropriate, the competent authority shall prescribe general procedures for this collaboration.

Article 7

In order to comply with the national policy referred to in Article 4 of the Convention, national laws and regulations or the competent authority shall provide, taking into account the size of the undertaking and the nature of its activity, that the employer shall:

(a)carry out appropriate risk assessments in relation to the safety and health of workers and, on the basis of these results, adopt preventive and protective measures to ensure that under all conditions of their intended use, all agricultural activities, workplaces, machinery, equipment, chemicals, tools and processes under the control of the employer are safe and comply with prescribed safety and health standards;

(b)ensure that adequate and appropriate training and comprehensible instructions on safety and health and any necessary guidance or supervision are provided to workers in agriculture, including information on the hazards and risks associated with their work and the action to be taken for their protection, taking into account their level of education and differences in language; and

(c)take immediate steps to stop any operation where there is an imminent and serious danger to safety and health and to evacuate

en eller flera arbetsgivare och en eller flera egenföretagare bedriver verksamhet på en och samma lantbruksarbetsplats skall dessa samarbeta för att uppfylla kraven på arbetarskydd. Den behöriga myndigheten skall vid behov föreskriva om allmänna tillvägagångssätt för detta samarbete.

Artikel 7

För iakttagande av det nationella åtgärdsprogram som nämns i artikel 4 skall de nationella lagarna och bestämmelserna eller den behöriga myndigheten föreskriva, med beaktande av företagets storlek och verksamhetens art, att arbetsgivaren skall

a)göra en ändamålsenlig bedömning av riskerna med hänsyn till arbetstagarnas säkerhet och hälsa och på grundval härav införa förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder, för att säkerställa att alla verksamheter, arbetsplatser, maskiner, kemikalier, verktyg och processer och all utrustning inom lantbruket som står under arbetsgivarens kontroll under alla avsedda användningsförhållanden, är säkra och överensstämmer med fastställda säkerhets- och hälsonormer,

b)ta hänsyn till lantarbetarnas utbildningsnivå och till språkliga skillnader och säkerställa att arbetstagarna får tillräcklig och ändamålsenlig utbildning och begripliga anvisningar i säkerhets- och hälsofrågor samt nödvändig vägledning eller tillsyn, inklusive information om arbetsrelaterade faror och risker samt vilka åtgärder de skall vidta för att skydda sig mot dem, och

c)vidta omedelbara åtgärder för att stoppa varje verksamhet som medför överhängande och allvarlig fara för säkerheten och hälsan

Prop. 2003/04:56

Bilaga 3

42

workers as appropriate.

Article 8

1. Workers in agriculture shall have the right:

(a)to be informed and consulted on safety and health matters including risks from new technologies;

(b)to participate in the application and review of safety and health measures and, in accordance with national law and practice, to select safety and health representatives and representatives in safety and health committees; and

(c)to remove themselves from danger resulting from their work activity when they have reasonable justification to believe there is an imminent and serious risk to their safety and health and so inform their supervisor immediately. They shall not be placed at any disadvantage as a result of these actions.

2. Workers in agriculture and their representatives shall have the duty to comply with the prescribed safety and health measures and to cooperate with employers in order for the latter to comply with their own duties and responsibilities.

3.The procedures for the exercise of the rights and duties referred to in paragraphs 1 and 2 shall be established by national laws and regulations, the competent authority, collective agreements or other appropriate means.

4.Where the provisions of this Convention are implemented as provided for by paragraph 3, there shall be prior consultation with the representative organizations of employers and workers concerned.

samt evakuera arbetstagarna på Prop. 2003/04:56
lämpligt sätt. Bilaga 3

Artikel 8

1. Arbetstagare i lantbruket skall ha rätt att

a)bli informerade och rådfrågade i säkerhets- och hälsofrågor, bl.a. om risker med ny teknik,

b)delta i tillämpningen och översynen av säkerhets- och hälsoåtgärder samt, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, välja skyddsombud och medlemmar i skyddskommittéer, och

c)avlägsna sig från en fara som uppstått i samband med deras arbete, om de har skälig anledning att tro att det föreligger en överhängande och allvarlig risk för deras hälsa och säkerhet, och skall omedelbart underrätta sin överordnade om detta. De får inte missgynnas till följd av dessa åtgärder.

2. Arbetstagare i lantbruket och deras representanter skall vara skyldiga att iaktta föreskrivna hälso- och säkerhetsåtgärder och att samarbeta med sina arbetsgivare för att dessa skall kunna fullgöra sina skyldigheter och uppfylla sitt ansvar.

3. Tillvägagångssätten för utövande av de rättigheter och fullgörande av de skyldigheter som nämns i punkterna 1 och 2 skall fastställas i nationella lagar och föreskrifter, av den behöriga myndigheten, genom kollektivavtal eller på annat lämpligt sätt.

4. Innan bestämmelserna i denna konvention genomförs med stöd av punkt 3 skall samråd ske med berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

43

MACHINERY SAFETY AND ERGONOMICS

Article 9

1. National laws and regulations or the competent authority shall prescribe that machinery, equipment, including personal protective equipment, appliances and hand tools used in agriculture comply with national or other recognized safety and health standards and be appropriately installed, maintained and safeguarded.

2.The competent authority shall take measures to ensure that manufacturers, importers and suppliers comply with the standards referred to in paragraph 1 and provide adequate and appropriate information, including hazard warning signs, in the official language or languages of the user country, to the users and, on request, to the competent authority.

3.Employers shall ensure that workers receive and understand the safety and health information supplied by manufacturers, importers and suppliers.

Article 10

National laws and regulations shall prescribe that agricultural machinery and equipment shall:

(a) only be used for work for which they are designed, unless a use outside of the initial design purpose has been assessed as safe in accordance with national law and practice and, in particular, shall not be used for human transportation, unless designed or

SÄKERHET VID ANVÄND- NING AV MASKINER OCH ERGONOMI

Artikel 9

1. Nationella lagar och bestämmelser eller den behöriga myndigheten skall föreskriva att maskiner, utrustning, inklusive personlig skyddsutrustning, redskap och handredskap som används inom lantbruket följer nationella eller andra erkända säkerhets- och hälsonormer och är ändamålsenligt installerade, underhållna och skyddade.

2.Den behöriga myndigheten skall vidta åtgärder för att säkerställa att tillverkare, importörer och leverantörer iakttar de normer som avses i punkt 1 och förser användarna samt, på begäran, den behöriga myndigheten med tillräcklig och ändamålsenlig information, i vilken inräknas märkning som varnar för fara på användarlandets officiella språk.

3.Arbetsgivarna skall säkerställa att arbetstagarna har tillgång till och förstår den säkerhets- och hälsoinformation som tillverkarna, importörerna och leverantörerna tillhandahåller.

Artikel 10

Nationella lagar och bestämmelser skall föreskriva att

a) lantbruksmaskiner och lantbruksutrustning skall användas endast för det arbete som de har konstruerats för, utom i det fall att annan användning som de inte ursprungligen har konstruerats för anses vara trygg i enlighet med nationell lagstiftning och praxis,

Prop. 2003/04:56

Bilaga 3

44

adapted so as to carry persons; and

(b) be operated by trained and competent persons, in accordance with national law and practice.

HANDLING AND TRANSPORT OF MATERIALS

Article 11

1. The competent authority, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, shall establish safety and health requirements for the handling and transport of materials, particularly on manual handling. Such requirements shall be based on risk assessment, technical standards and medical opinion, taking account of all the relevant conditions under which the work is performed in accordance with national law and practice.

2. Workers shall not be required or permitted to engage in the manual handling or transport of a load which by reason of its weight or nature is likely to jeopardize their safety or health.

SOUND MANAGEMENT OF CHEMICALS

Article 12

The competent authority shall take measures, in accordance with national law and practice, to ensure that:

(a) there is an appropriate national system or any other system

och att de i synnerhet inte skall Prop. 2003/04:56
användas till transport av männi- Bilaga 3
skor, om de inte har konstruerats  
eller anpassats för person-  

transporter,

b) de som använder lantbruksmaskiner och lantbruksutrustning skall vara utbildade och behöriga i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

HANTERING OCH

TRANSPORT AV VAROR

Artikel 11

1. Den behöriga myndigheten skall, efter samråd med berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, fastställa säkerhets- och hälsoföreskrifter för hantering och transport av varor, särskilt för manuell hantering. Sådana föreskrifter skall grundas på riskbedömningar, tekniska normer och medicinska utlåtanden och beakta alla för arbetets utförande betydelsefulla omständigheter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

2. Arbetstagare skall inte åläggas eller tillåtas att manuellt hantera eller transportera en börda som på grund av sin vikt eller beskaffenhet sannolikt äventyrar deras säkerhet eller hälsa.

SÄKER HANTERING AV

KEMISKA PRODUKTER

Artikel 12

Den behöriga myndigheten skall vidta åtgärder, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, för att säkerställa att

a) det finns ett lämpligt natio-

nellt system eller något annat av

45

approved by the competent authority establishing specific criteria for the importation, classification, packaging and labelling of chemicals used in agriculture and for their banning or restriction;

(b)those who produce, import, provide, sell, transfer, store or dispose of chemicals used in agriculture comply with national or other recognized safety and health standards, and provide adequate and appropriate information to the users in the appropriate official language or languages of the country and, on request, to the competent authority; and

(c)there is a suitable system for the safe collection, recycling and disposal of chemical waste, obsolete chemicals and empty containers of chemicals so as to avoid their use for other purposes and to eliminate or minimize the risks to safety and health and to the environment.

Article 13

1. National laws and regulations or the competent authority shall ensure that there are preventive and protective measures for the use of chemicals and handling of chemical waste at the level of the undertaking.

2. These measures shall cover, inter alia:

(a)the preparation, handling, application, storage and transportation of chemicals;

(b)agricultural activities leading to the dispersion of chemicals;

(c)the maintenance, repair and cleaning of equipment and containers for chemicals; and

(d)the disposal of empty con-

den behöriga myndigheten god- Prop. 2003/04:56
känt system där tydligt angivna Bilaga 3
kriterier fastställs för import,  
klassificering, förpackning och  
märkning av kemiska produkter  
som används i lantbruket, samt för  

förbud mot eller begränsning av deras användning,

b)de som tillverkar, importerar, levererar, säljer, förflyttar, lagrar eller destruerar kemiska produkter som används i lantbruket följer nationella eller andra erkända säkerhets- och hälsonormer och förser användarna samt, på begäran, den behöriga myndigheten med tillräcklig och ändamålsenlig information på landets officiella språk, och att

c)det finns ett lämpligt system för säker insamling, återvinning och destruktion av kemiskt avfall, ur bruk tagna kemikalier och tomma kemikaliebehållare som förhindrar deras användning för andra ändamål och eliminerar eller minimerar riskerna för hälsa och säkerhet samt miljön.

Artikel 13

1. Nationella lagar och föreskrifter eller den behöriga myndigheten skall säkerställa att förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder vidtas på företagsnivå när det gäller användning av kemiska produkter och hantering av kemiskt avfall.

2. Dessa åtgärder skall omfatta bland annat

a)beredning, hantering, användning, lagring och transport av kemiska produkter,

b)verksamhet inom lantbruket som medför spridning av kemikalier,

c)underhåll, reparation och rengöring av utrustning och behållare som används för kemiska produkter, och

d) destruktion av tomma be- 46

tainers and the treatment and disposal of chemical waste and obsolete chemicals.

ANIMAL HANDLING AND PROTECTION AGAINST BIO- LOGICAL RISKS

Article 14

National laws and regulations shall ensure that risks such as those of infection, allergy or poisoning are prevented or kept to a minimum when biological agents are handled, and activities involving animals, livestock and stabling areas, comply with national or other recognized health and safety standards.

AGRICULTURAL INSTALLA- TIONS

Article 15

The construction, maintenance and repairing of agricultural installations shall be in conformity with national laws, regulations and safety and health requirements.

IV. OTHER PROVISIONS

YOUNG WORKERS AND HAZARDOUS WORK

Article 16

hållare samt hantering och Prop. 2003/04:56 destruktion av kemiskt avfall och Bilaga 3

ur bruk tagna kemikalier.

HANTERING AV DJUR OCH

SKYDD MOT BIOLOGISKA

RISKER

Artikel 14

Nationella lagar och föreskrifter skall säkerställa att risker som smitta, allergi eller förgiftning förebyggs eller reduceras till ett minimum i samband med hantering av biologiska agens samt att verksamhet som involverar djur, boskap och djurhållningsutrymmen följer nationella eller andra erkända hälso- och säkerhetsnormer.

LANTBRUKSANORDNINGAR

Artikel 15

Vid konstruktion, underhåll och reparation av lantbruksanordningar skall nationella lagar och föreskrifter samt hälso- och säkerhetskrav följas.

IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

UNGA ARBETSTAGARE OCH

FARLIGT ARBETE

Artikel 16

1.The minimum age for 1. Minimiåldern för tillträde till

assignment to work in agriculture which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to harm the safety and health of young persons shall not be less than 18 years.

2. The types of employment or work to which paragraph 1 applies shall be determined by national

lantbruksarbete, som på grund av sin art eller de förhållanden under vilka det utförs sannolikt äventyrar unga personers hälsa och säkerhet, får inte understiga 18 år,

2. Nationella lagar och föreskrifter eller den behöriga

myndigheten skall, efter samråd

47

laws and regulations or by the competent authority, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned.

3. Notwithstanding paragraph 1, national laws or regulations or the competent authority may, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned, authorize the performance of work referred to in that paragraph as from 16 years of age on condition that appropriate prior training is given and the safety and health of the young workers are fully protected.

TEMPORARY AND SEASONAL WORKERS

Article 17

Measures shall be taken to ensure that temporary and seasonal workers receive the same safety and health protection as that accorded to comparable permanent workers in agriculture.

WOMEN WORKERS

Article 18

Measures shall be taken to ensure that the special needs of women agricultural workers are taken into account in relation to pregnancy, breastfeeding and reproductive health.

med berörda representativa arbets- Prop. 2003/04:56
givar- och arbetstagarorganisatio- Bilaga 3
ner, fastställa vilka uppgifter eller  
arbeten som avses i punkt 1.  

3.Utan hinder av bestämmelsen

ipunkt 1 kan nationella lagar eller föreskrifter eller den behöriga myndigheten, efter samråd med berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, godkänna att arbete som avses den punkten utförs från och med 16 års ålder, under förutsättning att för arbetet lämplig utbildning har givits och att unga arbetstagares hälsa och säkerhet skyddas fullt ut.

TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

OCH SÄSONGARBETARE

Artikel 17

Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att tillfälligt anställda och säsongarbetare åtnjuter samma skydd med hänsyn till hälsa och säkerhet som jämförbara fast anställda arbetstagare i lantbruket.

KVINNLIGA ARBETSTAGARE

Artikel 18

Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att hänsyn tas till de särskilda behov kvinnliga arbetstagare i lantbruket har i anknytning till havandeskap, amning och reproduktiv hälsa.

WELFARE AND ACCOMMO- DATION FACILITIES

Article 19

National laws and regulations or the competent authority shall prescribe, after consultation with

VÄLFÄRD OCH INKVARTE-

RING

Artikel 19

Nationella lagar och bestämmelser eller den behöriga myndigheten

skall, efter samråd med de berörda

48

the representative organizations of employers and workers concerned:

(a)the provision of adequate welfare facilities at no cost to the worker; and

(b)the minimum accommodation standards for workers who are required by the nature of the work to live temporarily or permanently in the undertaking.

WORKING TIME ARRANGE- MENTS

Article 20

Hours of work, night work and rest periods for workers in agriculture shall be in accordance with national laws and regulations or collective agreements.

COVERAGE AGAINST OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES

Article 21

1. In accordance with national law and practice, workers in agriculture shall be covered by an insurance or social security scheme against fatal and non-fatal occupational injuries and diseases, as well as against invalidity and other work-related health risks, providing coverage at least equivalent to that enjoyed by workers in other sectors.

2. Such schemes may either be part of a national scheme or take any other appropriate form consistent with national law and practice.

representativa arbetsgivar- och Prop. 2003/04:56 arbetstagarorganisationerna, före- Bilaga 3

skriva om

a)tillgång för arbetstagarna till lämpliga välfärdsutrymmen, utan kostnad för dem, och

b)miniminormer för inkvartering av arbetstagare som på grund av arbetets art är tvungna att tillfälligt eller stadigvarande bo inom anläggningen.

ARBETSTIDSARRANGEMANG

Artikel 20

Lantarbetares arbetstid, nattarbete och vilotider skall överensstämma med nationella lagar och bestämmelser eller kollektivavtal.

FÖRSÄKRING MOT OLYCKS-

FALL I ARBETET OCH

ARBETSSJUKDOMAR

Artikel 21

1. I enlighet med nationell lagstiftning och praxis skall arbetstagare i lantbruket omfattas av ett sådant försäkringsskydd eller socialt trygghetssystem som täcker olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar både när utgången är dödlig och när den inte är det samt arbetsoförmåga och andra arbetsrelaterade hälsorisker och som motsvarar åtminstone skyddet för arbetstagare inom andra branscher.

2. Dessa system kan antingen utgöra en del av det nationella systemet eller vara i någon annan lämplig form som är förenlig med nationell lagstiftning och praxis.

49

    Prop. 2003/04:56
FINAL PROVISIONS SLUTBESTÄMMELSER Bilaga 3
Article 22 Artikel 22  

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 23

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director- General of the International Labour Office.

2.It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director- General.

3.Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 24

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of

Ratifikationsdokument avseende denna konvention skall sändas till Internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 23

1. Denna konvention skall vara bindande endast för de medlemmar av Internationella arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har registrerats hos Internationella arbetsbyråns generaldirektör.

2.Den träder i kraft tolv månader efter den dag då ratifikationer från två medlemsstater har registrerats hos generaldirektören.

3.Därefter träder konventionen i kraft för varje annan medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 24

1. En medlemsstat som har ratificerat denna konvention kan säga upp den sedan tio år har förflutit från den dag då konventionen först träder i kraft, genom en skrivelse som sänds till Internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. En sådan uppsägning får inte verkan förrän ett år efter den dag då den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har ratificerat denna konvention och som inte inom det år som följer på utgången av den i föregående punkt nämnda tioårsperioden, gör

bruk av sin uppsägningsrätt enligt

50

denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 25

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

Article 26

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary- General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director- General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 27

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of

denna artikel, kommer att vara Prop. 2003/04:56 bunden för ytterligare en period av Bilaga 3

tio år och kan därefter säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod på de villkor som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 25

1. Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga medlemmar av Internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och uppsägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar organisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som generaldirektören har tagit emot, skall han fästa deras uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 26

Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta Nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om samtliga ratifikationer och uppsägningar som har registrerats hos generaldirektören i enlighet med bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 27

När Internationella arbetsbyråns styrelse finner det nödvändigt, skall den lämna Internationella arbetsorganisationens allmänna

konferens en redogörelse för

51

this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 28

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides

(a)the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 24 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b)as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 29

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

denna konventions tillämpning Prop. 2003/04:56
och överväga om det finns anled- Bilaga 3
ning att föra upp frågan om revide-  
ring av konventionen, helt eller  
delvis, på konferensens dag-  
ordning.  
Artikel 28  
1. Om konferensen antar en ny  
konvention, varigenom denna  
konvention helt eller delvis revi-  
deras, och den nya konventionen  
inte föreskriver annat, skall  

a)en medlemsstats ratifikation av den nya reviderade konventionen anses i sig innebära omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 24 ovan, om och när den nya konventionen har trätt i kraft,

b)från den dag då den nya reviderade konventionen träder i kraft, denna konvention upphöra att vara öppen för ratifikation av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de medlemsstater som har ratificerat den men inte den nya reviderade konventionen.

Artikel 29

De engelska och franska versionerna av denna konventionstext har lika giltighet.

52

Prop. 2003/04:56

Bilaga 4

Recommendation (No. 192) concerning Safety and Health in Agriculture

The General Conference of the International Labour Organization, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 89th Session

on 5 June 2001,

and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to safety and health in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (hereinafter referred to as ”the Convention”); adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and one the following Recommendation, which may be cited as the Safety and Health in Agriculture Recommendation, 2001.

ILO:s rekommendation (nr 192) om arbetarskydd i lantbruket

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,

som har sammankallats till Genève av styrelsen för Internationella arbetsbyrån och samlats där den 5 juni 2001 till sitt 89:e möte,

har beslutat att anta vissa förslag om säkerhet och hälsa i lantbruket, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning, och

har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en rekommendation som kompletterar 2001 års konvention om arbetarskydd i lantbruket (nedan kallad konventionen), och antar denna dag, den 21 juni 2001, följande rekommendation, som kan kallas 2001 års rekommendation om arbetarskydd i lantbruket.

I. GENERAL PROVISIONS

1. In order to give effect to Article

5 of the Convention, the measures concerning labour inspection in agriculture should be taken in the light of the principles embodied in the Labour Inspection (Agriculture) Convention and Recommendation, 1969.

2. Multinational enterprises should provide adequate safety and health protection for their workers in agriculture in all their establishments, without discrimination and regardless of the place or country in which they are situated, in accordance with natio-

I. ALLMÄNNA BESTÄMMEL-

SER

1. För genomförandet av artikel 5 i konventionen bör tillsynsåtgärder i lantbruket vidtas i ljuset av de principer som uttrycks i 1969 års konvention och rekommendation om yrkesinspektion inom jordbruket.

2. Multinationella företag bör erbjuda sina arbetstagare i lantbruket på alla arbetsställen, utan diskriminering och oberoende av den ort eller det land där arbetsställena befinner sig, ett tillräckligt hälso- och säkerhetsskydd i enlig-

het med nationell lagstiftning och

53

nal law and practice and the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy.

II. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SURVE- ILLANCE

3. (1) The competent authority designated to implement the national policy referred to in Article 4 of the Convention should, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned:

(a)identify major problems, establish priorities for action, develop effective methods for dealing with them and periodically evaluate the results;

(b)prescribe measures for the prevention and control of occupational hazards in agriculture:

(i)taking into consideration technological progress and knowledge in the field of safety and health, as well as relevant standards, guidelines and codes of practice adopted by recognized national or international organizations;

(ii)taking into account the need to protect the general environment from the impact of agricultural activities;

(iii)specifying the steps to be taken to prevent or control the risk of work-related endemic diseases for workers in agriculture; and

(iv)specifying that no single worker should carry out hazardous work in an isolated or confined area, without an adequate possi-

bility of communication and means of assistance; and

(c) prepare guidelines for

praxis samt den trepartiska de- Prop. 2003/04:56 klarationen om riktlinjer rörande Bilaga 4 multinationella företag och

arbetsmarknaden.

II. ÖVERVAKNING AV

ARBETSTAGARNAS HÄLSA

OCH SÄKERHET

3.1 Den behöriga myndigheten som har ansvar för genomförandet av det nationella åtgärdsprogram som anges i konventionens artikel 4 bör, efter samråd med de berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna,

a)identifiera de huvudsakliga problemen, fastställa åtgärdernas angelägenhetsordning, utveckla effektiva sätt att hantera dem och utvärdera resultaten med regelbundna mellanrum,

b)föreskriva åtgärder för förebyggande och kontroll av risker som är förknippade med lantbruksarbete, och därvid

i)beakta den tekniska utvecklingen och kunskapen om hälsa och säkerhet samt relevanta normer, anvisningar och riktlinjer som erkända nationella eller internationella organisationer har antagit,

ii)beakta behovet att skydda den allmänna miljön mot negativa följder av lantbruksverksamhet,

iii)specificera de åtgärder som bör vidtas för att förebygga eller kontrollera den risk som arbetstagare i lantbruket löper att ådra sig arbetsrelaterade endemiska sjukdomar och

iv)ange att ingen arbetstagare bör utföra farligt arbete ensam på ett isolerat eller slutet område utan tillräckliga möjligheter till kommunikation och hjälp; samt

c) utarbeta anvisningar för 54
 

employers and workers.

3.(2) To give effect to Article 4 of the Convention, the competent authority should:

(a) adopt provisions for the progressive extension of appropriate occupational health services for workers in agriculture;

(b) establish procedures for the recording and notification of occupational accidents and diseases in agriculture, in particular for the compilation of statistics, the implementation of the national policy and the development of preventive programmes at the level of the undertaking; and

(c) promote safety and health in agriculture by means of educational programmes and materials to meet the needs of agricultural employers and workers.

4.(1) To give effect to Article 7 of the Convention, the competent authority should establish a national system for occupational safety and health surveillance which should include both workers' health surveillance and the surveillance of the working environment.

4. (2) This system should include the necessary risk assessment and, where appropriate, preventive and control measures with respect to, inter alia:

(a)hazardous chemicals and

waste;

(b)toxic, infectious or allergenic biological agents and waste;

(c)irritant or toxic vapours;

(d)hazardous dusts;

(e)carcinogenic substances or agents;

(f)noise and vibration;

(g)extreme temperatures;

(h)solar ultraviolet radiations;

(i)transmissible animal disea-

arbetsgivare och arbetstagare.

3.2 För genomförande av konventionens artikel 4 bör den behöriga myndigheten

a)meddela föreskrifter om en successiv utvidgning av ändamålsenliga företagshälsovårdstjänster för arbetstagare i lantarbruket,

b)fastställa förfaranden för registrering och anmälan av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar inom lantbruket, särskilt med avseende på statistikföring, samt för genomförandet av det nationella åtgärdsprogrammet och utveckling av förebyggande program på företagsnivå, och

c)främja arbetarskyddet i lantbruket genom utbildningsprogram och utbildningsmaterial som motsvarar arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.

4.1 För genomförande av konventionens artikel 7 bör den behöriga myndigheten upprätta ett nationellt övervakningssystem för arbetarskydd som omfattar övervakning av både arbetstagarnas hälsa och arbetsmiljön.

4.2 Detta system bör innefatta adekvat riskbedömning och vid behov förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder som gäller bland annat

a)farliga kemikalier och kemiskt avfall,

b)giftiga, smittosamma eller allergiframkallande biologiska agens och biologiskt avfall,

c)ångor som orsakar irritation eller är giftiga,

d)farligt damm,

e)carcinogena ämnen eller

agens,

f)buller och vibrationer,

g)extrema temperaturer,

h)ultraviolett solstrålning,

i)överförbara djursjukdomar,

Prop. 2003/04:56

Bilaga 4

55

ses;                   Prop. 2003/04:56
(j) contact with wild or poiso- j) kontakt med vilda eller giftiga Bilaga 4
nous animals;     djur,              
(k) the use of machinery and k) användning av maskiner och  
equipment, including personal utrustning, inbegripet personlig  
protective equipment;   skyddsutrustning,        
(l) the manual handling or l) manuell hantering eller  
transport of loads;   transport av bördor,        
(m) intense or sustained phy- m) intensiv eller långvarig  
sical and mental efforts, work-re- fysisk eller psykisk ansträngning,  
lated stress and inadequate arbetsrelaterad stress och felaktiga  
working postures; and   arbetsställningar, och        
(n) risks from new technologies. n) risker med ny teknik.    
4. (3) Health surveillance mea- 4.3 Vid behov bör åtgärder vid-  
sures for young workers, pregnant tas för övervakning av hälsan hos  
and nursing women and aged unga arbetstagare, gravida och  
workers should be taken, where ammande kvinnor samt äldre  
appropriate.     arbetstagare.          
III. PREVENTIVE AND PRO- III.   FÖREBYGGANDE  
TECTIVE MEASURES ÅTGÄRDER OCH   SKYDDS-  
      ÅTGÄRDER          

Risk assessment and management

5. To give effect to Article 7 of the Convention, a set of measures on safety and health at the level of the undertaking should include:

(a)occupational safety and health services;

(b)risk assessment and management measures in the following order of priority:

(i)elimination of the risk;

(ii)control of the risk at the source;

(iii)minimization of the risk by such means as the design of safe work systems, the introduction of technical and organizational measures and safe practices, and training; and

(iv) in so far as the risk remains, provision and use of personal protective equipment and clothing, at no cost to the worker;

(c)measures to deal with accidents and emergencies, including first aid and access to appropriate

Riskbedömning och riskhantering

5. För genomförande av konventionens artikel 7 bör hälso- och säkerhetsåtgärderna på företagsnivå omfatta

a)arbetarskydds- och företagshälsovårdstjänster,

b)riskbedömnings- och riskhanteringsåtgärder i följande prioritetsordning:

i) undanröjande av faran,

ii) begränsning av faran vid källan,

iii) minimering av faran bland annat genom att utforma säkerhetssystem på arbetsplatsen, vidta tekniska och organisatoriska åtgärder, införa säkra arbetsmetoder samt ordna utbildning, och

iv) i den mån faran kvarstår tillhandahållande och användning av personlig skyddsutrustning och skyddskläder utan kostnad för arbetstagaren,

c) arrangemang i händelse av olycksfall och nödsituationer, in-

begripet första hjälpen och möjlig-

56

transportation to medical facilities;

(d)procedures for the recording and notification of accidents and diseases;

(e)appropriate measures to protect persons present at an agricultural site, the population in the vicinity of it and the general environment, from risks which may arise from the agricultural activity concerned, such as those due to agrochemical waste, livestock waste, soil and water contamination, soil depletion and topographic changes; and

(f)measures to ensure that the technology used is adapted to climate, work organization and working practices.

Machinery safety and ergonomics

6. To give effect to Article 9 of the Convention, measures should be taken to ensure the appropriate selection or adaptation of technology, machinery and equipment, including personal protective equipment, taking into account local conditions in user countries and, in particular, ergonomic implications and the effect of climate.

het till adekvat transport till sjuk- Prop. 2003/04:56
vård, Bilaga 4

d)rutiner för registrering och anmälan av olycksfall och sjukdomar,

e)ändamålsenliga åtgärder för att skydda personer som befinner sig inom anläggningen, befolkningen i närområdet och miljön mot risker som jordbruksverksamheten kan förorsaka och som beror på exempelvis kemiskt avfall, avfall som uppkommit i kreatursskötseln, förorening av mark och vatten, utarmning av odlingsjorden och topografiska förändringar, och

f)åtgärder för att säkerställa att den teknik som används anpassas till klimatet, arbetsorganisationen och arbetsmetoderna.

Säkerhet vid användning av maskiner och ergonomi

6. För genomförande av konventionens artikel 9 bör åtgärder vidtas för att säkerställa ett ändamålsenligt val eller anpassning av teknik, maskiner och utrustning, inbegripet personlig skyddsutrustning, med hänsyn till lokala förhållanden i användarländerna, och i synnerhet ergonomiska konsekvenser och klimatets inverkan.

Sound management of chemicals

7. (1) The measures prescribed concerning the sound management of chemicals in agriculture should be taken in the light of the principles of the Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and other relevant international technical standards.

7. (2) In particular, preventive and protective measures to be taken at the level of the under-

Ändamålsenlig hantering av kemiska produkter

7.1 Föreskrivna åtgärder för säker hantering av kemiska produkter i lantbruket bör vidtas i ljuset av principerna i 1990 års konvention och rekommendation om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet samt andra relevanta internationella tekniska normer.

7.2 I synnerhet bör de förebyggande åtgärderna och skydds-

åtgärderna på företagsnivå inne-

57

taking should include:

(a)adequate personal protective equipment and clothing, and washing facilities for those using chemicals and for the maintenance and cleaning of personal protective and application equipment, at no cost to the worker;

(b)spraying and post-spraying precautions in areas treated with chemicals, including measures to prevent pollution of food, drinking, washing and irrigation water sources;

(c)handling and disposal of hazardous chemicals which are no longer required, and containers which have been emptied but which may contain residues of hazardous chemicals, in a manner which eliminates or minimizes the risk to safety and health and to the environment, in accordance with national law and practice;

(d)keeping a register of the application of pesticides used in agriculture; and

(e)training of agricultural workers on a continuing basis to include, as appropriate, training in the practices and procedures or about hazards and on the precautions to be followed in connection with the use of chemicals at work.

Animal handling and protection against biological risks

8. For the purpose of implementing Article 14 of the Convention, the measures for the handling of biological agents giving rise to risks of infection, allergy or poisoning, and for the handling of animals should comprise the following:

(a) risk assessment measures in accordance with Paragraph 5, in

fatta: Prop. 2003/04:56

a)lämplig personlig skydds- Bilaga 4 utrustning och skyddskläder, tvättutrymmen för dem som

använder kemikalier och utrymmen för underhåll och rengöring av den personliga skyddsutrustningen och redskapen för kemikalieanvändning, utan kostnad för arbetstagarna,

b)förebyggande åtgärder före

och efter besprutning av områden med kemikalier, inklusive åtgärder för att förhindra förorening av livsmedel, dricksvatten och vatten för tvätt och konstbevattning,

c)hantering och destruktion av farliga kemikalier som inte längre behövs och av behållare som har tömts, men som kan innehålla rester av farliga kemikalier så att risken för hälsa och säkerhet samt miljön elimineras eller minimeras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis,

d)registrering av användningen av bekämpningsmedel i lantbruket, och

e)fortgående utbildning av arbetstagare i lantbruket, i vilken vid behov bör ingå utbildning som gäller praxis och förfaranden som skall följas, eller faror och försiktighetsåtgärder som skall iakttas när användning av kemiska produkter ingår i arbetet.

Hantering av djur och skydd mot biologiska risker

8. För genomförandet av konventionens artikel 14 bör åtgärder i förbindelse med hantering av biologiska agens som medför risk för smitta, allergier eller förgiftning, och i förbindelse med hantering av djur omfatta:

a) en riskbedömning enligt

punkt 5 som syftar till att elimi-

58

order to eliminate, prevent or reduce biological risks;

(b)control and testing of animals, in accordance with veterinary standards and national law and practice, for diseases transmissible to humans;

(c)protective measures for the handling of animals and, where appropriate, provision of protective equipment and clothing;

(d)protective measures for the handling of biological agents and, if necessary, provision of appropriate protective equipment and clothing;

(e)immunization of workers handling animals, as appropriate;

(f)provision of disinfectants and washing facilities, and the maintenance and cleaning of personal protective equipment and clothing;

(g)provision of first aid, antidotes or other emergency procedures in case of contact with poisonous animals, insects or plants;

(h)safety measures for the handling, collection, storage and disposal of manure and waste;

(i)safety measures for the handling and disposal of carcasses of infected animals, including the cleaning and disinfection of contaminated premises; and

(j)safety information including warning signs and training for those workers handling animals.

Agricultural installations

9. To give effect to Article 15 of the Convention, the safety and health requirements concerning agricultural installations should specify technical standards for buildings, structures, guardrails, fences and confined spaces.

nera, förebygga eller minska de biologiska riskerna,

b)kontroll och undersökning av djur i enlighet med veterinärmedicinska normer samt nationell lagstiftning och praxis med avseende på sjukdomar som kan överföras till människor,

c)skyddsåtgärder för hantering av djur och vid behov tillhandahållande av skyddsutrustning och skyddskläder,

d)skyddsåtgärder för hantering av biologiska agens och vid behov tillhandahållande av lämplig skyddsutrustning och skyddskläder,

e)vid behov vaccinering av arbetstagare som hanterar djur,

f)tillhandahållande av desinfektionsmedel och tvättutrymmen samt underhåll och rengöring av personlig skyddsutrustning och skyddskläder,

g)tillhandahållande av första hjälpen, motgift eller andra nödåtgärder när arbetstagarna kommer i kontakt med giftiga djur, insekter eller växter,

h)skyddsåtgärder för hantering, uppsamling, lagring och destruktion av gödsel och avfall,

i)skyddsåtgärder för hantering och destruktion av infekterade djurkroppar, inklusive rengöring och desinficering av förorenade utrymmen, och

j)säkerhetsinformation, inklusive varningsskyltning och utbildning av arbetstagare som hanterar djur.

Lantbruksanordningar

9. För genomförande av konventionens artikel 15 bör hälso- och säkerhetskraven gällande lantbruksanordningar omfatta tekniska normer för byggnader, byggnadskonstruktioner, skyddsräcken, staket och slutna utrymmen.

Prop. 2003/04:56

Bilaga 4

59

Welfare and accommodation facilities

10. To give effect to Article 19 of the Convention, employers should provide, as appropriate and in accordance with national law and practice, to workers in agriculture:

(a)an adequate supply of safe drinking water;

(b)facilities for the storage and washing of protective clothing;

(c)facilities for eating meals, and for nursing children in the workplace where practicable;

(d)separate sanitary and washing facilities, or separate use thereof, for men and women workers; and

(e)work-related transportation.

IV. OTHER PROVISIONS

Women workers

11. In order to give effect to Article 18 of the Convention, measures should be taken to ensure assessment of any workplace risks related to the safety and health of pregnant or nursing women, and women's reproductive health.

Self-employed farmers

12. (1) Taking into consideration the views of representative organizations of self-employed farmers, Members should make plans to extend progressively to selfemployed farmers the protection afforded by the Convention, as appropriate.

12.(2) To this end, national laws and regulations should specify the rights and duties of self-employed farmers with respect to safety and

Välfärd och inkvartering

10. För genomförande av konventionens artikel 19 bör arbetsgivarna vid behov och i enlighet med nationell lagstiftning och praxis se till att för arbetstagarna i lantbruket ordnas

a)tillräcklig tillgång på rent dricksvatten,

b)utrymmen för förvaring och tvätt av skyddskläder,

c)lokaler för intagande av måltider samt, i mån av möjlighet, för amning på arbetsplatsen,

d)separata toalett- och tvättutrymmen för manliga och kvinnliga arbetstagare eller möjlighet att använda utrymmena separat, och

e)transporter som hänför sig till arbetet.

IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kvinnliga arbetstagare

11. För genomförandet av konventionens artikel 18 bör åtgärder vidtas för att säkerställa att en bedömning görs av alla risker på arbetsstället som hänför sig till säkerheten och hälsan för gravida eller ammande kvinnor samt till kvinnors reproduktiva hälsa.

Egenföretagare i lantbruket

12.1 Medlemsstaterna bör, när det är skäligt, göra upp planer för en gradvis utvidgning av det skydd som konventionen ger till att omfatta egenföretagare i lantbruket, varvid synpunkter från dessas representativa organisationer bör beaktas.

12.2 För detta ändamål bör i de nationella lagarna och föreskrifterna fastställas vilka rättigheter och skyldigheter egenföre-

Prop. 2003/04:56

Bilaga 4

60

health in agriculture.

12.(3) In the light of national conditions and practice, the views of representative organizations of self-employed farmers should be taken into consideration, as appropriate, in the formulation, implementation and periodic review of the national policy referred to in Article 4 of the Convention.

13.(1) In accordance with national law and practice, measures should be taken by the competent authority to ensure that selfemployed farmers enjoy safety and health protection afforded by the Convention.

13.(2) These measures should include:

(a)provisions for the progressive extension of appropriate occupational health services for self-employed farmers;

(b)progressive development of procedures for including selfemployed farmers in the recording and notification of occupational accidents and diseases; and

(c)development of guidelines, educational programmes and materials and appropriate advice and training for self-employed farmers covering, inter alia:

(i)their safety and health and the safety and health of those working with them concerning work-related hazards, including the risk of musculoskeletal disorders, the selection and use of chemicals and of biological agents, the design of safe work systems and the selection, use and maintenance of personal protective equipment, machinery, tools and appliances; and

(ii)the prevention of children

tagare har i fråga om hälsa och säkerhet i lantbruket.

12.3 I ljuset av nationella förhållanden och nationell praxis bör det vid utarbetandet, genomförandet och den regelbundna översynen av det nationella åtgärdsprogram som anges i artikel 4 i konventionen, tas hänsyn till synpunkter från de representativa organisationerna för egenföretagare i lantbruket, när så är lämpligt.

13.1Den behöriga myndigheten bör vidta åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis för att säkerställa att egenföretagare i lantbruket åtnjuter det hälso- och säkerhetsskydd som konventionen ger.

13.2Dessa åtgärder bör omfatta

a)bestämmelser om gradvis utökning av lämplig företagshälsovård för egenföretagare i lantbruket,

b)vidareutveckling av rutiner för registrering och anmälan av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar till att omfatta egenföretagare i lantbruket, och

c)utarbetande av riktlinjer, utbildningsprogram och utbildningsmaterial samt ändamålsenlig rådgivning och utbildning för egenföretagare i lantbruket, bland annat om

i)deras hälsa och säkerhet, samt hälsa och säkerhet för dem som arbetar tillsammans med dem, med hänsyn till arbetsrelaterade faror, inklusive risk för muskuloskelettala besvär, val och användning av kemiska produkter och biologiska agens, utformning av säkerhetssystem på arbetsplatsen samt val, användning och underhåll av personlig skyddsutrustning, maskiner, verktyg och redskap, och

ii)åtgärder för att förhindra att

Prop. 2003/04:56

Bilaga 4

61

from engaging in hazardous barn deltar i farlig verksamhet. Prop. 2003/04:56
activities.                 Bilaga 4
14. Where economic, social and 14. I det fall ekonomiska,  
administrative conditions do not sociala och administrativa för-  
permit the inclusion of self- hållanden inte medger att egen-  
employed farmers and their företagare i lantbruket och deras  
families in a national or voluntary familjer omfattas av ett nationellt  
insurance scheme, measures eller frivilligt försäkringssystem,  
should be taken by Members for bör medlemsstaterna vidta åt-  
their progressive coverage to the gärder för att gradvis utvidga dem  
level provided for in Article 21 of till den nivå som föreskrivs i kon-  
the Convention. This could be ventionens artikel 21. Detta kan  
achieved by means of:     uppnås genom      
(a) developing special insurance a) utveckling av särskilda för-  
schemes or funds; or     säkringssystem eller försäkrings-  
            fonder, eller      
(b) adapting existing social b) anpassning av befintliga  
security schemes.       sociala trygghetssystem.    
15. In giving effect to the above 15. Vid genomförandet av ovan  
measures concerning self- nämnda åtgärder för egenföre-  
employed farmers, account should tagare i lantbruket bör hänsyn tas  
be taken of the special situation of: till den särskilda situation som  
            råder för      
(a) small tenants and sharec- a) arrendatorer som brukar små  
roppers;         gårdar och sådana jordbrukare som  
            betalar arrendet med sina jord-  
            bruksprodukter,      
(b) small owner-operators; b) småjordbrukare,      
(c) persons participating in agri- c) personer som deltar i sam-  
cultural   collective enterprises, ägda lantbruksföretag, såsom  
such as members of farmers' co- medlemmar i lantbrukskooperativ,  
operatives;                
(d) members of the family as de- d) familjemedlemmar så som de  
fined in accordance with national definieras i enlighet med nationell  
law and practice;       lagstiftning och praxis,      
(e) subsistence farmers; and e) odlare för husbehov och  
(f) other self-employed workers f) andra egenföretagare inom  
in agriculture, according to natio- lantbruket i enlighet med nationell  
nal law and practice.     lagstiftning och praxis.      

62

Näringsdepartementet Prop. 2003/04:56
 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 januari 2004

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Ulvskog, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Lund, Andnor, Nuder, Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Jämtin

Föredragande: statsrådet Karlsson

Regeringen beslutar proposition 2003/04:56 ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd inom lantbruket m.m.

63