Regeringens proposition 2003/04:152

Anpassningar med anledning av en ny statlig Prop.
myndighet för socialförsäkringens administration 2003/04:152

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 2004

Göran Persson

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar i nu gällande lagstiftning och förslag till ny lagstiftning. Förslagen är en konsekvens av att regeringen i propositionen En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration (prop. 2003/04:69) föreslagit att den nuvarande socialförsäkringsadministrationen med 21 allmänna försäkringskassor och Riksförsäkringsverket skall avvecklas den 31 december 2004 och att en ny statlig myndighet för denna administration inrättas den 1 januari 2005. Riksdagen har antagit regeringens förslag (bet. 2003/04:SfU13, rskr. 2003/04:210). Den nya myndigheten kommer att heta Försäkringskassan.

Försäkringsdelegationer skall inrättas i varje län. Utöver att bevaka att Försäkringskassans verksamhet bedrivs effektivt med god service beslutar försäkringsdelegationerna i frågor om regional finansiell samverkan mellan myndigheter m.fl. Socialförsäkringsnämnderna skall finnas kvar som beslutande organ och ha beslutanderätt i samma frågor som i dag. Nämndledamöterna skall utses av försäkringsdelegationerna.

Ett allmänt ombud föreslås bli inrättat hos den nya Försäkringskassan. Det allmänna ombudet skall kunna överklaga Försäkringskassans beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det allmänna ombudet utses av regeringen. Försäkringskassan företräder dock det allmänna som den enskildes motpart i allmän förvaltningsdomstol när det bara är den enskilde som överklagar Försäkringskassans beslut.

Övergångsfrågor med anledning av den nuvarande socialförsäkringsadministrationens avveckling och inrättandet av den nya administrationen, regleras i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan och i övergångsbestämmelserna till 18 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det gäller dels frågor om förfarandet med fonder,

stiftelser och fastigheter m.m. som förvaltas eller ägs av de allmänna för-

1

säkringskassorna, dels frågor om ärendehanteringens övergång från den gamla administrationen till den nya.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005, när den nya Försäkringskassan börjar sin verksamhet.

Prop. 2003/04:152

2

Prop. 2003/04:152

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................ 10
2 Lagtext ............................................................................................. 13
  2.1 Förslag till lag om allmänt ombud hos  
    Försäkringskassan ............................................................. 13

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2004:274) med

anledning av inrättande av Försäkringskassan.................. 14

2.3Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen

(1999:799)......................................................................... 16

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om

allmän försäkring .............................................................. 19

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2004:275) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring ............ 56

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om

arbetsskadeförsäkring ....................................................... 57

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om

  inkomstgrundad ålderspension.......................................... 63
2.8 Förslag till lag om ändring i brottsbalken......................... 84
2.9 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)... 85
2.10 Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) ......... 88

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)

om sjuklön......................................................................... 89

2.12Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483)......................................................................... 95

2.13Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)....................................................................... 97

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1230) om

  ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)......... 100
2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:763) om  
  behandling av personuppgifter inom socialförsäk-  
  ringens administration..................................................... 101

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd,  
kommun och landsting.................................................... 104

2.17Förslag till lag om upphävande av lagen (1961:263)

om överflyttande på riksförsäkringsverket av de .................
uppgifter och befogenheter, som tillkommer  
riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen .............. 109

2.18Förslag till lag om upphävande av lagen (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas

  fonder för den obligatoriska och den frivilliga  
  sjukförsäkringen.............................................................. 110
2.19 Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken............... 111
2.20 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken ................... 112

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (2004:000) om

ändring i utsökningsbalken ............................................. 113

3

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om

allmänna barnbidrag........................................................ 114

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1957:684) om

betalningsväsendet under krigsförhållanden................... 119

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1967:663) om

tillägg till vissa trafiklivräntor ........................................ 120

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1967:919) om

värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m. ..................... 121

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar...................................... 122

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1973:214) om

tillägg till vissa ansvarslivräntor ..................................... 123

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............ 124

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1974:525) om

ersättning för viss födelsekontrollerande  
verksamhet m.m.............................................................. 125

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (1975:689) om

tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.................. 126

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1977:265) om

statligt personskadeskydd ............................................... 127

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1977:267) om

krigsskadeersättning till sjömän...................................... 128

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om

  offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för  
  rättegångskostnad i vissa mål m.m. ................................ 129
2.34 Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670) ...... 130

2.35Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763) ............................................................. 131

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) om

socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara........ 133

2.37Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125)....................................................................... 136

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (1986:378)

om förlängt barnbidrag ................................................... 138

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade..140

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1463)

om bidrag vid adoption av utländska barn...................... 142

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om

ersättning och ledighet för närståendevård ..................... 144

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1989:225) om

ersättning till smittbärare ................................................ 147

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1990:569) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster................. 150

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för

långvarig vård av sjukt eller handikappat barn............... 152

2.45Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481)....................................................................... 153

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1488)

Prop. 2003/04:152

4

om handläggning av vissa ersättningar till den som  
tjänstgör inom totalförsvaret ........................................... 154

2.47Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen

(1992:497)....................................................................... 156

2.48Förslag till lag om ändring i lagen (1993:16) om

försäkring mot vissa semesterlönekostnader .................. 157

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade .................. 159

2.50Förslag till lag om ändring i lagen (1993:389) om

assistansersättning........................................................... 160

2.51Förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om

bostadsbidrag .................................................................. 165

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1030) om

underhållsstöd ................................................................. 171

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning ........................................................ 179

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

  ersättning för sjukgymnastik........................................... 180
2.55 Förslag till lag om ändring i postlagen (1993:1684)....... 181

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om

offentlig anställning ........................................................ 182

2.57Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen

(1994:334)....................................................................... 183

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt ............................................................. 184

2.59Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring ................................................... 185

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskade-

försäkring m.m................................................................ 186

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad

ålderspension................................................................... 187

2.62Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift............................................. 188

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1998:702) om

garantipension ................................................................. 190

2.64Förslag till lag om ändring i lagen (1998:703) om

handikappersättning och vårdbidrag ............................... 195

2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med

vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten ....197

2.66Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels

sjukersättning eller aktivitetsersättning........................... 198

2.67Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1757) om

förvaltning av vissa fonder inom socialförsäk-  
ringsområdet ................................................................... 199

2.68Förslag till lag om ändring i lagen (1999:568) om

utlandsstyrkan inom Försvarsmakten ............................. 201

2.69Förslag till lag om ändring i studiestödslagen

(1999:1395)..................................................................... 202

Prop. 2003/04:152

5

2.70Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om

allmänna pensionsfonder (AP-fonder)............................ 203

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (2000:461) om

efterlevandepension och efterlevandestöd till barn......... 205

2.72Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen

(2000:980)....................................................................... 211

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter ............................................ 213

2.74Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453)....................................................................... 215

2.75Förslag till lag om ändring i lagen (2001:761) om

bostadstillägg till pensionärer m.fl.................................. 217

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (2001:853) om

äldreförsörjningsstöd....................................................... 221

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (2002:125) om

överföring av värdet av pensionsrättigheter till  
och från Europeiska gemenskaperna .............................. 223

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (2002:208) om

ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen  
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension............... 225

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige

och Kanada...................................................................... 226

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om

behandling av personuppgifter i den  
arbetsmarknadspolitiska verksamheten .......................... 227

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (2002:624) om

rekryteringsbidrag till vuxenstuderande ......................... 228

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1217) om

fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell  
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och  
sjukvård och socialtjänst i vissa fall................................ 229

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom

socialförsäkringens administration ................................. 231

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (2004:000) om

samtjänst vid medborgarkontor....................................... 232

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (2004:000) om

ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd ............. 233

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad

    ålderspension................................................................... 235
3 Ärendet och dess beredning........................................................... 236
4 Organisatoriska frågor ................................................................... 237
  4.1 Allmänt ........................................................................... 237
  4.2 Försäkringsdelegationer.................................................. 238
  4.3 Socialförsäkringsnämnder............................................... 240
5 Processuella frågor ........................................................................ 241
  5.1 Allmänt ombud och företrädare för det allmänna........... 241
  5.2 Forumregler..................................................................... 244

Prop. 2003/04:152

6

6 Sekretessfrågor m.m. ..................................................................... 248 Prop. 2003/04:152
7 Övergångsfrågor ............................................................................ 254  
  7.1 Verksamhetsövergången ................................................. 254  
  7.2 Fonder, stiftelser och fastigheter..................................... 256  
  7.3 Följdändringar i övriga lagar m.m. ................................. 259  
8 Konsekvenser av förslagen............................................................ 260  
9 Författningskommentar ................................................................. 261  

9.1Förslaget till lag om allmänt ombud hos

Försäkringskassan ........................................................... 262

9.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:274) med

anledning av inrättande av Försäkringskassan................ 263

9.3Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringslagen

(1999:799)....................................................................... 265

9.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om

allmän försäkring ............................................................ 266

9.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:275) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring .......... 273

9.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om

arbetsskadeförsäkring ..................................................... 273

9.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:674) om

  inkomstgrundad ålderspension........................................ 274
9.8 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken .................... 276

9.9Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen

  (1980:100)....................................................................... 277
9.10 Förslaget till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) .... 277

9.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om

sjuklön............................................................................. 277

9.12Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483)....................................................................... 278

9.13Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)..................................................................... 278

9.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1230) om

ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)......... 279

9.15Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:763) om

behandling av personuppgifter inom socialför-  
säkringens administration ............................................... 279

9.16Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

  mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd,  
  kommun och landsting.................................................... 279
9.19 Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken............ 280
9.20 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken................. 280
9.21 Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken............ 280

9.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1947:529) om

allmänna barnbidrag........................................................ 281

9.25Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:919) om

värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m. ..................... 281

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1973:214) om

tillägg till vissa ansvarslivräntor ..................................... 282

7

9.28Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............ 282

9.30Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:689) om

tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.................. 282

9.32Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:267) om

krigsskadeersättning till sjömän...................................... 282

9.33Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för

  rättegångskostnad i vissa mål m.m. ................................ 283
9.34 Förslaget till lag om ändring i namnlagen (1982:670).... 283

9.35Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763) ............................................................. 283

9.38Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:378) om

förlängt barnbidrag.......................................................... 283

9.39Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till

handikappade .................................................................. 284

9.40Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1463) om

bidrag vid adoption av utländska barn............................ 284

9.41Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1465) om

ersättning och ledighet för närståendevård ..................... 285

9.42Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:225) om

ersättning till smittbärare ................................................ 285

9.44Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:773) om

särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig  
vård av sjukt eller handikappat barn ............................... 286

9.46Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1488) om

handläggning av vissa ersättningar till den som  
tjänstgör inom totalförsvaret ........................................... 286

9.47Förslaget till lag om ändring i lönegarantilagen

(1992:497)....................................................................... 287

9.48Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:16) om

försäkring mot vissa semesterlönekostnader .................. 287

9.50Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:389) om

assistansersättning........................................................... 287

9.51Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:737) om

bostadsbidrag .................................................................. 288

9.52Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1030) om

underhållsstöd ................................................................. 289

9.56Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:260) om

offentlig anställning ........................................................ 289

9.60Förslag till lag om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskade-

försäkring m.m................................................................ 289

9.63Förslag till lag om ändring i lagen (1998:702) om

garantipension ................................................................. 290

9.64Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:703) om

handikappersättning och vårdbidrag ............................... 290

9.67Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkrings-

området ........................................................................... 291

Prop. 2003/04:152

8

9.71 Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:461) om Prop. 2003/04:152
  efterlevandepension och efterlevandestöd till barn......... 291

9.75Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:761) om

bostadstillägg till pensionärer m.fl.................................. 292

9.76Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:853) om

äldreförsörjningsstöd....................................................... 292

9.77Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och

från Europeiska gemenskaperna ..................................... 293

9.79Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige

och Kanada...................................................................... 293

9.82Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och

sjukvård och socialtjänst i vissa fall................................ 293

9.85Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:000) om

  ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd ............. 294
Bilaga 1 Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande  
  angående slutbetänkandet Försäkringskassan Den nya  
  myndigheten (SOU 2003:106)........................................ 295
Bilaga 2 Lagrådsremissens lagförslag........................................... 296
Bilaga 3 Lagrådets yttrande........................................................... 394
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 maj 2004......... 400

9

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om allmänt ombud hos Försäkringskassan,

2.lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan,

3.lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),

4.lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

5.lag om ändring i lagen (2004:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

6.lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

7.lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

8.lag om ändring i brottsbalken,

9.lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

10.lag om ändring i arkivlagen (1990:782),

11.lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

12.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

13.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

14.lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229),

15.lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration,

16.lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting,

17.lag om upphävande av lagen (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen,

18.lag om upphävande av lagen (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen,

19.lag om ändring i äktenskapsbalken,

20.lag om ändring i föräldrabalken,

21.lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i utsökningsbalken,

22.lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,

23.lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,

24.lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor,

25.lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.,

26.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

27.lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor,

28.lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

29.lag om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,

Prop. 2003/04:152

10

30.lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,

31.lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

32.lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,

33.lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

34.lag om ändring i namnlagen (1982:670),

35.lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

36.lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara,

37.lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),

38.lag om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,

39.lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade,

40.lag om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,

41.lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

42.lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,

43.lag om ändring i lagen (1990:569) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

44.lag om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,

45.lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),

46.lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,

47.lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),

48.lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader,

49.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

50.lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning,

51.lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

52.lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd,

53.lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,

54.lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,

55.lag om ändring i postlagen (1993:1684),

56.lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

57.lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334),

58.lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

59.lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

60.lag om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.,

61.lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

62.lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

63.lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,

64.lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,

Prop. 2003/04:152

11

65.lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten,

66.lag om ändring i lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning,

67.lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet,

68.lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,

69.lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

70.lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

71.lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

72.lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

73.lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

74.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

75.lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,

76.lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

77.lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

78.lag om ändring i lagen (2002:208) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

79.lag om ändring i lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada,

80.lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

81.lag om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,

82.lag om ändring i lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall,

83.lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration,

84.lag om ändring i lagen (2004:000) om samtjänst vid medborgarkontor,

85.lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd och

86.lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Prop. 2003/04:152

12

2 Lagtext Prop. 2003/04:152

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om allmänt ombud hos Försäkringskassan

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Hos Försäkringskassan skall det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen.

2 § Om det allmänna ombudet har överklagat ett beslut av Försäkringskassan, förs det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol av ombudet.

3 § Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Försäkringskassan att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2.Det allmänna ombudet skall överta Riksförsäkringsverkets talan i ärenden där verket har överklagat beslut av en allmän försäkringskassa.

3.Det allmänna ombudet får överklaga ett beslut som en allmän försäkringskassa har meddelat före den 1 januari 2005. Det allmänna ombudets överklagande skall därvid ha inkommit inom den tid som skulle ha gällt, om Riksförsäkringsverket fortfarande hade varit behörigt att överklaga beslutet.

13

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

dels att 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i en socialförsäkringsnämnd som före utgången av år 2004 har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall ha samma funktion i en socialförsäkringsnämnd vid Försäkringskassan under återstoden av sin mandattid.

Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i en socialförsäkringsnämnd som före utgången av år 2004 har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall ha samma funktion i en socialförsäkringsnämnd vid Försäkringskassan under återstoden av sin mandattid, om inte annat följer av bestämmelserna i 18 kap. 32 och 34 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2005. Vad som där föreskrivs om styrelsen skall i stället gälla försäkringsdelegation.

3 §

Ärenden som enligt lag eller annan författning eller enligt beslut av regeringen handläggs av Riksförsäkringsverket eller de allmänna försäkringskassorna skall från och med den 1 januari 2005 handläggas av Försäkringskassan.

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har lämnats till en allmän försäkringskassa, skall anses ha kommit in till Försäkringskassan den dag som den kom in till den allmänna försäkringskassan.

Beslut som har fattats av Riksförsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa före utgången av år 2004 gäller till den tidpunkt som anges i beslutet eller till dess Försäkringskassan med stöd av lag eller annan författning beslut-

ar annat.

14

4 §

Staten övertar den 1 januari 2005 de allmänna försäkringskassornas fasta egendom, penningmedel, rättigheter och andra tillgångar. Staten övertar samtidigt ansvaret för de allmänna försäkringskassornas förbindelser och övriga åtaganden.

En stiftelse som vid utgången av år 2004 förvaltas av en allmän försäkringskassa skall från och med den 1 januari 2005 förvaltas av Försäkringskassan. En allmän försäkringskassas behörighet att utse en styrelseledamot i en stiftelse skall övertas av Försäkringskassan.

Bestämmelserna i första stycket om statens övertagande av de allmänna försäkringskassornas förbindelser och övriga åtaganden har inte tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Prop. 2003/04:152

15

2.3Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringslagen (1999:799)1 dels att 5 kap. 4–6 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 1, 4 och 7 §§ skall utgå,

dels att 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 4–6 §§ och 5 kap. 1–3 och 7 §§ samt rubriken till 5 kap. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 kap.
  1 §2

Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner som anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1. ersättning för sjukvård m.m. 1. ersättning för sjukvård m.m.
enligt 2 kap. i fråga om förmåner enligt 2 kap. i fråga om förmåner
som beslutas av de allmänna för- som beslutas av Försäkringskas-
säkringskassorna, san,  

2.föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå,

3.sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning,

samt

4. rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om förmåner som beslutas av de allmänna försäkringskassorna.

4. rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om förmåner som beslutas av Försäkringskassan.

4 §3

Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1.sjukpenning och havandeskapspenning,

2.föräldrapenning över lägstanivå och tillfällig föräldrapenning,

3.inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning, samt

4. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. i fråga om förmåner som beslutas av de allmänna försäkringskassorna.

4. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. i fråga om förmåner som beslutas av Försäkringskassan

4kap.

4 §

Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning av bestämmelserna om

Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning av bestämmelserna om

1 Senaste lydelse av  
5 kap. 5 § 2001:1121  
5 kap. 5 a § 2000:788  
5 kap. 6 § 2001:1121.  
2 Senaste lydelse 2001:1109.  
3 Senaste lydelse 2001:1109. 16

bosättning i 2 kap. eller bestämmelserna om utlandsvistelse i 1-3 §§, får förmånen efter ansökan hos försäkringskassan fortsätta att utges om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen.

bosättning i 2 kap. eller bestäm- Prop. 2003/04:152
melserna om utlandsvistelse i  

1-3 §§, får förmånen efter ansökan hos Försäkringskassan fortsätta att utges om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen.

5 §4

För tid då en försäkrad vistas utomlands får förmåner vid sjukdom, havandeskap, tillfällig vård av barn och rehabilitering enligt 3 kap. 4 § 1, 2 och 4 endast utges i följande fall:

1. om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade där utför sådant arbete som skall anses som arbete i Sverige enligt 2 kap.,

2. om försäkringskassan med- 2. om Försäkringskassan med-
ger att den försäkrade reser till ut- ger att den försäkrade reser till ut-
landet. landet.

6 §5

Förmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 4 § 3 samt 5 § 1, 3 och 4 utges för tid då den försäkrade vistas utomlands så länge rätten till förmånen består. Detta gäller också i fråga om föräldrapenning över lägstanivå enligt 3 kap. 4 § 2,

1. om barnet är bosatt i Sverige, eller

2. om försäkringskassan med- 2. om Försäkringskassan med-
ger det, när ett barn hämtas i ger det, när ett barn hämtas i sam-
samband med adoption.   band med adoption.
5 kap. Anmälan och handlägg- 5 kap. Anmälan, m.m.
ning av ärenden    
    1 §
Den som bosätter sig i Sverige Den som bosätter sig i Sverige
och som inte är folkbokförd här och som inte är folkbokförd här
skall anmäla sig till den försäk- skall anmäla sig till Försäkrings-
ringskassa som avses i 4 §. Bosätt- kassan. Bosättningsbaserade för-
ningsbaserade förmåner enligt måner enligt 3 kap. 1 och 2 §§ får
3 kap. 1 och 2 §§ får inte utges för inte utges för längre tid tillbaka än
längre tid tillbaka än tre månader tre månader före den månad då
före den månad då anmälan gjor- anmälan gjordes eller Försäk-
des eller försäkringskassan på an- ringskassan på annat sätt fick kän-
nat sätt fick kännedom om bosätt- nedom om bosättningen.
ningen.    
Den som avses i 2 kap. 2 § för- Den som avses i 2 kap. 2 § för-
sta stycket och som inte är folk- sta stycket och som inte är folk-
bokförd här skall anmäla sig till bokförd här skall anmäla sig till
4 Lydelse enligt prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14.
5 Senaste lydelse 2001:1109.   17
den försäkringskassa som avses i Försäkringskassan. Prop. 2003/04:152
5 § andra stycket.      
        2 §  
Arbetsbaserade förmåner enligt Arbetsbaserade förmåner enligt
3 kap. 4 § samt 5 § 2 och 3 får inte 3 kap. 4 § samt 5 § 2 och 3 får inte
utges för längre tid tillbaka än tre utges för längre tid tillbaka än tre
månader före den månad då för- månader före den månad då För-
säkringskassan fick kännedom om säkringskassan fick kännedom om
arbetet.       arbetet.  
En anmälan om arbete i Sverige En anmälan om arbete i Sverige
som görs av den som arbetar här som görs av den som arbetar här
utan att vara bosatt i landet skall utan att vara bosatt i landet skall
lämnas till den försäkringskassa lämnas till Försäkringskassan.
som avses i 5 §.        
        3 §  
Den som lämnar Sverige för en Den som lämnar Sverige för en
tid som kan antas ha betydelse tid som kan antas ha betydelse för
för rätten till förmåner enligt rätten till förmåner enligt 2 eller
2 eller 4 kap. skall anmäla detta till 4 kap. skall anmäla detta till För-
den försäkringskassa som avses i säkringskassan.  
4–6 §§.          

7 §

Vid tillämpningen av denna lag skall följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas:

18 kap. 46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn,

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

20 kap. 4 § om återbetalning,

20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde,

20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare

m.fl.,  
20 kap. 10 § om omprövning av 20 kap. 10 § om omprövning av
en försäkringskassas beslut, Försäkringskassans beslut,
20 kap. 10 a § om ändring av en 20 kap. 10 a § om ändring av
försäkringskassas beslut, och Försäkringskassans beslut, och

20 kap. 11–13 §§ om överklagande av beslut m.m.

__________________

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2.Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket om tid för vilken utbetalning av förmåner kan ske skall beaktas även tid under vilken den allmänna försäkringskassan har haft kännedom om bosättningen respektive arbetet.

18

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring1

dels att 2 kap. 10 § och 22 kap. 17 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3–3 b, 7 och 9 §§, 3 kap. 2, 2 b, 4 b, 5, 6, 7 b, 8, 8 a, 9 a, 10 a, 11, 13, 14, 16 och 17 §§, 4 kap. 3, 6, 9, 11, 15 och 18 §§, 7 kap. 3 b och 5 §§, 8 kap. 8 §, 16 kap. 1, 8, 16 och 21 §§, 17 kap. 1 och 2 §§, 19 kap. 2 §, 20 kap. 2 a–4 a, 6, 8–13 a och 16 §§, 21 kap. 2 § samt 22 kap. 3, 6, 11 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 20 kap. 11 a §, samt ett nytt kapitel, 18 kap., av följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse    
    1 kap.    
    3 §2    
I socialförsäkringslagen (1999:799) I socialförsäkringslagen (1999:799)
finns bestämmelser om vem som finns bestämmelser om vem som
är försäkrad enligt denna lag. är försäkrad enligt denna lag.
Socialförsäkringslagen innehåller Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner också bestämmelser om förmåner
vid utlandsvistelse och om vid utlandsvistelse och om
handläggning av ärenden, m.m. anmälan, m.m.    
    2 kap.    
    3 §3    
Ersättning för tandvård läm- Ersättning för tandvård läm-
nas om vården ges vid en folktand- nas om vården ges vid en folktand-
vårdsklinik, en högskola där odon- vårdsklinik, en högskola där odon-
tologisk utbildning och forskning tologisk utbildning och forskning
bedrivs eller annars genom det all- bedrivs eller annars genom det all-
männas försorg. Ersättning lämnas männas försorg. Ersättning lämnas
också om vården ges hos en en- också om vården ges hos en en-
skild näringsidkare, ett bolag eller skild näringsidkare, ett bolag eller
en annan juridisk person, under en annan juridisk person, under
förutsättning att vårdgivaren är förutsättning att vårdgivaren är
uppförd på en förteckning som uppförd på en förteckning som
upprättats av den allmänna försäk- upprättats av Försäkringskassan.
ringskassan.          

För att bli uppförd på en förteckning enligt första stycket skall vårdgivaren antingen själv vara legitimerad tandläkare eller legitimerad tand-

1Lagen omtryckt 1982:120. Senaste lydelse av

2kap. 10 § 2002:220

22 kap. 17 § 1999:800.  
2 Senaste lydelse 1999:800.  
3 Senaste lydelse 2003:360. 19
En vårdgivare som har upphört att ge tandvård i enskild verksamhet eller som inte längre uppfyller de krav som anges i 3 § andra stycket skall föras av från förteckningen genom beslut av Försäkringskassan. Detsamma gäller om vårdgivaren inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter anmälan enligt 3 a §.
Om en vårdgivare som har förts upp på förteckningen hos Försäkringskassan avser att upphöra med sin verksamhet eller att flytta verksamheten eller vill föras av från förteckningen, skall vårdgivaren anmäla detta till Försäkringskassan senast tre månader i förväg.
Om vårdgivaren uppfyller de krav som anges i 3 § andra stycket, skall Försäkringskassan föra upp vårdgivaren på den förteckning som avses i 3 § första stycket.
En vårdgivare som avser att ge tandvård i enskild verksamhet mot ersättning enligt denna lag skall skriftligen anmäla detta till Försäkringskassan.

hygienist eller ha tillgång till en eller flera legitimerade tandläkare eller tandhygienister. Vidare krävs att vårdgivaren har F-skattsedel.

Ersättning lämnas enligt grunder som regeringen fastställer. Ersättning lämnas endast om tandvården utförts av en legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist som inte har fyllt 70 år. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får medge undantag från denna åldersgräns.

Ersättning lämnas inte för tandvård åt en försäkrad som fyller högst 19 år under det år då vården ges. Om avgiftsfri tandvård åt sådan försäkrad föreskrivs i tandvårdslagen (1985:125).

3 a §4 En vårdgivare som avser att ge

tandvård i enskild verksamhet mot ersättning enligt denna lag skall skriftligen anmäla detta till den allmänna försäkringskassa inom vars område verksamheten skall bedrivas.

Om vårdgivaren uppfyller de krav som anges i 3 § andra stycket, skall försäkringskassan föra upp vårdgivaren på den förteckning som avses i 3 § första stycket.

3 b §5 Om en vårdgivare som har förts

upp på förteckningen hos en allmän försäkringskassa avser att upphöra med sin verksamhet eller att flytta verksamheten till en annan försäkringskassas område eller av annan anledning vill föras av från förteckningen, skall vårdgivaren anmäla detta till försäkringskassan senast tre månader i förväg.

En vårdgivare som har upphört att ge tandvård i enskild verksamhet eller har flyttat sin verksamhet från försäkringskassans område eller som inte längre uppfyller de krav som anges i 3 § andra stycket skall föras av från förteckningen genom beslut av försäkringskassan. Detsamma gäller om vårdgivaren inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter

4Senaste lydelse 1998:553.

5Senaste lydelse 1998:553.

Prop. 2003/04:152

20

anmälan enligt 3 a §.        
7 §6      
Arbetsgivare för sjöman får vid Arbetsgivare för sjöman får vid
en sjömans sjukdom ersättning en sjömans sjukdom ersättning
enligt bestämmelserna i denna lag enligt bestämmelserna i denna lag
från den allmänna försäkringskas- från Försäkringskassan för sina
san för sina kostnader enligt sjö- kostnader enligt sjömanslagen
manslagen (1973:282) för (1973:282) för  

1.öppen hälso- och sjukvård, utom sådan som ges av husläkare, om vården anordnas av staten, ett landsting eller en kommun som inte tillhör ett landsting,

2.tandvård enligt 3 §, eller

3.sjukhusvård enligt 4 §.

9 §

Ersättning för sjukvård utom riket utgår endast i den utsträckning re-

geringen föreskriver.                      
Har arbetsgivare för sjöman Har arbetsgivare för sjöman
jämlikt sjömanslagen (1973:282) jämlikt sjömanslagen (1973:282)
haft att för sjömans sjukvård utom haft att för sjömans sjukvård utom
riket vidkännas kostnad, som om- riket vidkännas kostnad, som om-
fattas av föreskrifter meddelade fattas av föreskrifter meddelade
med stöd av första stycket, äger med stöd av första stycket, äger
han från allmän försäkringskassa i han från Försäkringskassan i den
den ordning regeringen bestämmer ordning regeringen bestämmer er-
erhålla gottgörelse för kostnaden hålla gottgörelse för kostnaden
enligt nämnda föreskrifter.   enligt nämnda föreskrifter.  
Har genom utrikesförvaltning- Har genom utrikesförvaltning-
ens försorg åt försäkrad lämnats ens försorg åt försäkrad lämnats
ekonomiskt bistånd   avseende ekonomiskt bistånd   avseende
sjukvård utom riket, äger utrikes- sjukvård utom riket, äger utrikes-
förvaltningen från allmän försäk- förvaltningen från Försäkrings-
ringskassa erhålla gottgörelse där- kassan erhålla gottgörelse därför
för enligt vad i andra stycket sägs. enligt vad i andra stycket sägs.  
          3 kap.              
          2 §7              
Sjukpenningrundande inkomst Sjukpenningrundande inkomst
är den årliga inkomst i pengar som är den årliga inkomst i pengar som
en försäkrad kan antas komma att en försäkrad kan antas komma att
tills vidare få för eget arbete här i tills vidare få för eget arbete här i
landet, antingen såsom arbetsta- landet, antingen såsom arbetsta-
gare i allmän eller enskild tjänst gare i allmän eller enskild tjänst
(inkomst av anställning) eller (inkomst av anställning) eller
på annan grund (inkomst av på annan grund (inkomst av
annat förvärvsarbete). Som annat förvärvsarbete). Som
inkomst av anställning eller in- inkomst av anställning eller in-

6Senaste lydelse 1994:746.

7Senaste lydelse 2000:983.

Prop. 2003/04:152

21

komst av annat förvärvsarbete komst av annat förvärvsarbete
räknas inte inkomst som avses i räknas inte inkomst som avses i
10 kap. 3 § 1–3 inkomstskatte- 10 kap. 3 § 1–3 inkomstskatte-
lagen (1999:1229) eller sådan er- lagen (1999:1229) eller sådan er-
sättning som anges i 1 § första sättning som anges i 1 § första
stycket 1–5 och fjärde stycket la- stycket 1–5 och fjärde stycket la-
gen (1990:659) om särskild löne- gen (1990:659) om särskild löne-
skatt på vissa förvärvsinkomster. skatt på vissa förvärvsinkomster.
Som inkomst av annat förvärvsar- Som inkomst av annat förvärvs-
bete räknas inte sådan ersättning arbete räknas inte sådan ersättning
enligt gruppsjukförsäkring eller enligt gruppsjukförsäkring eller
trygghetsförsäkring vid arbets- trygghetsförsäkring vid arbets-
skada som enligt 2 § första stycket skada som enligt 2 § första stycket
lagen om särskild löneskatt på lagen om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster utgör un- vissa förvärvsinkomster utgör un-
derlag för nämnda skatt. Den sjuk- derlag för nämnda skatt. Den sjuk-
penninggrundande inkomsten fast- penninggrundande inkomsten fast-
ställs av försäkringskassan. In- ställs av Försäkringskassan. In-
komst av anställning och inkomst komst av anställning och inkomst
av annat förvärvsarbete skall där- av annat förvärvsarbete skall där-
vid var för sig avrundas till när- vid var för sig avrundas till när-
mast lägre hundratal kronor.   mast lägre hundratal kronor.  

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet. Det belopp som sålunda skall undantas skall i första hand räknas av från inkomst av annat förvärvsarbete. Er- sättning för utfört arbete i annan form än pension räknas som inkomst av anställning, såvida ersättningen under ett år uppgår till minst 1 000 kronor, även om mottagaren inte är anställd hos den som utger ersättningen. I nu angivna fall skall den som utför arbetet anses såsom arbetstagare och den som utger ersättningen såsom arbetsgivare. Kan ersättning för arbete för någon annans räkning under året inte antas uppgå till minst 1 000 kronor, skall ersättningen från denne inte tas med vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten i annat fall än då den utgör inkomst av näringsverksamhet. Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst av anställning skall bortses från ersättning som enligt 2 a § skall anses som inkomst av annat förvärvsarbete samt ersättning som idrottsutövare får från sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte kan antas uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst av anställning bortses även från ersättning från en stiftelse som har till väsentligt ändamål att tillgodose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos en arbetsgivare som lämnat bidrag till stiftelsen (vinstandelsstiftelse) eller från en annan juridisk person med motsvarande ändamål, om ersättningen avser en sådan anställd och inte utgör ersättning för arbete för den juridiska personens räkning. Detta gäller dock endast om de bidrag arbetsgivaren lämnat till den juridiska personen varit avsedda att vara bundna under minst tre kalenderår och att på likartade villkor tillkomma en betydande del av de anställda. Om arbetsgivaren är ett fåmansföretag

Prop. 2003/04:152

22

Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten skall, där förhållandena inte är kända för
Försäkringskassan, grundas på de upplysningar som Försäkringskassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller som kan framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts av den försäkrades inkomst. Semesterlön får inte inräknas i den sjukpenninggrundande inkomsten till högre belopp än vad som skulle ha utgivits i lön för utfört arbete under motsvarande tid. En liknande begränsning skall gälla semesterersättning. Inkomst av arbete för egen räkning får ej beräknas högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning.

eller ett fåmanshandelsbolag skall vid beräkningen inte bortses från ersättning som den juridiska personen lämnar till sådan företagsledare eller delägare i företaget eller en person som är närstående till någon av dem. Med fåmansföretag, fåmanshandelsbolag, företagsledare och närstående person avses detsamma som i inkomstskattelagen. Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst av anställning skall alltid bortses från ersättning från en vinstandelsstiftelse som härrör från bidrag som arbetsgivaren lämnat under åren 1988–1991.

Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten skall, där förhållandena inte är kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller som kan framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts av den försäkrades inkomst. Semesterlön får inte inräknas i den sjukpenninggrundande inkomsten till högre belopp än vad som skulle ha utgivits i lön för utfört arbete under motsvarande tid. En liknande begränsning skall gälla semesterersättning. Inkomst av arbete för egen räkning får ej beräknas högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning.

2 b §8

Årsarbetstid beräknas av försäk- Årsarbetstid beräknas av För-
ringskassan för försäkrade som säkringskassan för försäkrade som
har en sjukpenninggrundande in- har en sjukpenninggrundande in-
komst som helt eller delvis är att komst som helt eller delvis är att
hänföra till anställning när detta är hänföra till anställning när detta är
av betydelse för beräkning av er- av betydelse för beräkning av er-
sättning. Årsarbetstiden är det an- sättning. Årsarbetstiden är det an-
tal timmar per år som en försäkrad tal timmar per år som en försäkrad
kan antas komma att ha tills vidare kan antas komma att ha tills vidare
i ifrågavarande förvärvsarbete som i ifrågavarande förvärvsarbete som
ordinarie arbetstid eller motsva- ordinarie arbetstid eller motsva-
rande normal arbetstid. Vid beräk- rande normal arbetstid. Vid beräk-
ningen av årsarbetstiden inräknas ningen av årsarbetstiden inräknas
även ledighet enligt 10 § tredje även ledighet enligt 10 § tredje
stycket. stycket.

Årsarbetstiden avrundas till närmaste hela timtal, varvid halv timme avrundas uppåt.

8 Senaste lydelse 2002:308.

Prop. 2003/04:152

23

Försäkringskassan kan efter skriftlig ansökan av den försäkrade besluta att hel sjukpenning för dag skall utges med 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller, vid sjukpenningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfaktor, även för dag som avses i 4 § första stycket 1 och 10 a § första stycket 1. Ett sådant beslut får meddelas om den försäkrade lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder med rätt till sjukpenning under en tolvmånadersperiod. Till den del den försäkrade är arbetslös utges dock hel sjukpenning för dag som avses i 4 § första stycket 1 med högst 521 kronor.

Beräkningen av årsarbetstiden skall, där förhållandena inte är kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar som kassan kan inhämta från den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om schablonberäkning av årsarbetstid.

Prop. 2003/04:152

Beräkningen av årsarbetstiden skall, där förhållandena inte är kända för Försäkringskassan, grundas på de upplysningar som

Försäkringskassan kan inhämta från den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om schablonberäkning av årsarbetstid.

4 b §9

Den allmänna försäkringskassan kan efter skriftlig ansökan av den försäkrade besluta att hel sjukpenning för dag skall utges med 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller, vid sjukpenningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfaktor, även för dag som avses i 4 § första stycket 1 och 10 a § första stycket 1. Ett sådant beslut får meddelas om den försäkrade lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder med rätt till sjukpenning under en tolvmånadersperiod. Till den del den försäkrade är arbetslös utges dock hel sjukpenning för dag som avses i 4 § första stycket 1 med högst 521 kronor.

Ett beslut som avses i första stycket får även meddelas för en sjukperiod när den sökande som givare av biologiskt material enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. har rätt till sjukpenning till följd av ingrepp för att ta tillvara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp.

Ett beslut enligt första stycket Ett beslut enligt första stycket
gäller från och med den kalender- gäller från och med den kalender-
månad då ansökan gjordes hos för- månad då ansökan gjordes hos
säkringskassan, om inte annat sägs Försäkringskassan, om inte annat
i beslutet. Beslutet skall gälla för sägs i beslutet. Beslutet skall gälla
viss tid som anges i beslutet eller, för viss tid som anges i beslutet
om det finns särskilda skäl, tills eller, om det finns särskilda skäl,
vidare. Beslutet skall upphävas om tills vidare. Beslutet skall upphä-
9 Senaste lydelse 2003:423. 24

villkoret enligt första stycket andra meningen inte längre är uppfyllt.

En försäkrad som har gjort ansökan enligt första stycket är skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande över undersökningen, om försäkringskassan finner att det behövs för ärendets bedömning. För den försäkrades utgifter för undersökningen och för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning i enlighet med vad regeringen förordnar.

vas om villkoret enligt första Prop. 2003/04:152
stycket andra meningen inte längre  

är uppfyllt.

En försäkrad som har gjort ansökan enligt första stycket är skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande över undersökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs för ärendets bedömning. För den försäkrades utgifter för undersökningen och för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning i enlighet med vad regeringen förordnar.

    5 §10        
Den allmänna försäkringskas- Försäkringskassan skall besluta
san skall besluta om en försäkrads om en försäkrads tillhörighet till
tillhörighet till sjukpenningförsäk- sjukpenningförsäkringen och fast-
ringen och fastställa sjukpenning- ställa sjukpenninggrundande in-
grundande inkomst. För en försäk- komst. För en försäkrad som inte
rad som inte är bosatt i Sverige är bosatt i Sverige gäller detta så
gäller detta så snart anmälan om snart anmälan om hans inkomst-
hans inkomstförhållanden gjorts förhållanden gjorts hos Försäk-
hos kassan. Av beslutet skall ringskassan. Av beslutet skall
framgå i vad mån den sjukpen- framgå i vad mån den sjukpen-
ninggrundande inkomsten är att ninggrundande inkomsten är att
hänföra till anställning eller till hänföra till anställning eller till
annat förvärvsarbete. Sjukpen- annat förvärvsarbete. Sjukpen-
ningförsäkringen skall omprövas ningförsäkringen skall omprövas
a) när kassan fått kännedom om a) när Försäkringskassan fått
att den försäkrades inkomstför- kännedom om att den försäkrades
hållanden eller andra omständig- inkomstförhållanden eller andra
heter har undergått ändring av be- omständigheter har undergått änd-
tydelse för rätten till sjukpenning ring av betydelse för rätten till
eller för sjukpenningens storlek, sjukpenning eller för sjukpenning-
      ens storlek,      

b)när sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt denna lag eller särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn beviljas den försäkrade eller sådan ersättning eller pension som redan utges ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades arbetsförmåga eller, vid särskild efterlevandepension, förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete,

c)när delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade eller redan utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades arbets- eller inkomstförhållanden,

d)när tjänstepension beviljas den försäkrade,

10 Lydelse enligt prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14. 25
e) när ett beslut om vilandeför- e) när ett beslut om vilandeför-
klaring av sjukersättning eller ak- klaring av sjukersättning eller ak-
tivitetsersättning enligt 16 kap. 16 tivitetsersättning enligt 16 kap.
eller 17 § upphör, samt 16 § upphör, samt

f) när livränta beviljas den försäkrade enligt lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring eller redan utgående livränta ändras.    
Ändring som avses i första Ändring som avses i första
stycket skall gälla från och med stycket skall gälla från och med
den dag då anledningen till änd- den dag då anledningen till änd-
ringen uppkommit. Den sjukpen- ringen uppkommit. Den sjukpen-
ninggrundande inkomst som änd- ninggrundande inkomst som änd-
rats enligt första stycket a får dock rats enligt första stycket a får dock
läggas till grund för ersättning ti- läggas till grund för ersättning ti-
digast från och med första dagen i digast från och med första dagen i
den ersättningsperiod som inträffar den ersättningsperiod som inträffar
i anslutning till att försäkringskas- i anslutning till att Försäkrings-
san fått kännedom om inkomst- kassan fått kännedom om in-
ändringen. komständringen.    
Under tid som anges under 1–6 Under tid som anges under 1–6
får, om inte första stycket b–d eller får, om inte första stycket b–d eller
f är tillämpligt, den fastställda f är tillämpligt, den fastställda
sjukpenninggrundande inkomsten sjukpenninggrundande inkomsten
sänkas lägst till vad den skulle ha sänkas lägst till vad den skulle ha
varit närmast dessförinnan om för- varit närmast dessförinnan om
säkringskassan då känt till samt- Försäkringskassan då känt till
liga förhållanden. Detta gäller tid samtliga förhållanden. Detta gäller
då den försäkrade tid då den försäkrade    

1. bedriver studier enligt de grunder som fastställs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,

3.deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller står till arbetsmarknadens förfogande enligt de grunder som fastställs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,

4.är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,

5.är helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för vård av barn, om den försäkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och barnet inte har fyllt ett år. Motsvarande gäller vid adoption av barn som ej fyllt tio år eller vid mottagande av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett år har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård,

6.fullgör tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

För en försäkrad som avses i tredje stycket 1 eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd skall försäkringskassan, vid sjukdom under den aktuella tiden, beräkna sjukpenningen på en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade

För en försäkrad som avses i tredje stycket 1 eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd skall Försäkringskassan, vid sjukdom under den aktuella tiden, beräkna sjukpenningen på en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade

Prop. 2003/04:152

26

kan antas få under denna tid. Om kan antas få under denna tid. Om
därvid den sjukpenninggrundande därvid den sjukpenninggrundande
inkomsten helt eller delvis är att inkomsten helt eller delvis är att
hänföra till anställning, skall års- hänföra till anställning, skall års-
arbetstiden beräknas på grundval arbetstiden beräknas på grundval
av enbart det antal arbetstimmar av enbart det antal arbetstimmar
som den försäkrade kan antas ha i som den försäkrade kan antas ha i
ifrågavarande förvärvsarbete under ifrågavarande förvärvsarbete under
den aktuella tiden. den aktuella tiden.
För en försäkrad som får sådan För en försäkrad som får sådan
behandling eller rehabilitering som behandling eller rehabilitering som
avses i 7 b § eller 22 kap. 7 § och avses i 7 b § eller 22 kap. 7 § och
som under denna tid får livränta som under denna tid får livränta
enligt lagen (1976:380) om arbets- enligt lagen (1976:380) om arbets-
skadeförsäkring eller motsvarande skadeförsäkring eller motsvarande
ersättning enligt en annan författ- ersättning enligt en annan författ-
ning skall försäkringskassan, vid ning skall Försäkringskassan, vid
sjukdom under den tid då livränta sjukdom under den tid då livränta
betalas ut, beräkna sjukpenningen betalas ut, beräkna sjukpenningen
på en sjukpenninggrundande in- på en sjukpenninggrundande in-
komst som har fastställts på komst som har fastställts på
grundval av enbart den inkomst av grundval av enbart den inkomst av
eget arbete som den försäkrade eget arbete som den försäkrade
kan antas få under denna tid. kan antas få under denna tid.

För en försäkrad som avses i 10 c § första stycket 1 eller 2 skall dock under studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte uppbär studiesocial förmån för studier som avses i tredje stycket 1, sjukpenningen beräknas på den sjukpenninggrundande inkomst som följer av första–tredje styckena, om sjukpenningen blir högre än sjukpenning beräknad på den sjukpenninggrundande inkomsten enligt fjärde stycket.

Fjärde stycket tillämpas även för försäkrad som avses i tredje stycket 6 när den försäkrade genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar.

Omprövning av sjukpenningförsäkringen enligt första stycket a skall ej omfatta ändring av den försäkrades inkomstförhållanden på grund av så-

dant förvärvsarbete som avses i 16 kap. 15 §.    
6 §11      
En försäkrad skall, när han gör En försäkrad skall, när han gör
anspråk på sjukpenning, till den anspråk på sjukpenning, till För-
allmänna försäkringskassan an- säkringskassan anmäla sådan änd-
mäla sådan ändring i sina inkomst- ring i sina inkomstförhållanden
förhållanden eller andra omstän- eller andra omständigheter, som
digheter, som påverkar rätten till påverkar rätten till sjukpenning
sjukpenning eller sjukpenningens eller sjukpenningens storlek.
storlek.        
Allmän försäkringskassa skall i Försäkringskassan skall i den
den utsträckning det skäligen på- utsträckning det skäligen påkallas
kallas genom förfrågningar hos de genom förfrågningar hos de för-
försäkrade eller på annat lämpligt säkrade eller på annat lämpligt sätt

11 Senaste lydelse 1994:46.

Prop. 2003/04:152

27

Den försäkrade skall till Försäkringskassan ge in en skriftlig försäkran för sjukpenning. Försäkran skall innehålla uppgifter om sjukdomen, en beskrivning av den försäkrades arbetsuppgifter och den försäkrades egen bedömning av arbetsförmågan. Uppgifterna i försäkran skall lämnas på heder och samvete.
Den försäkrade skall till Försäkringskassan ge in läkarintyg för att styrka nedsättning av arbetsförmåga på grund av sjukdom senast från och med den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen.
Den försäkrade skall om Försäkringskassan begär det till Försäkringskassan ge in en skriftlig särskild försäkran avseende ned-

sätt inhämta uppgifter om den försäkrades inkomstförhållanden, arbetstid och andra omständigheter som har betydelse för sjukpenningförsäkringen.

inhämta uppgifter om den försäk- Prop. 2003/04:152 rades inkomstförhållanden, arbets-

tid och andra omständigheter som har betydelse för sjukpenningförsäkringen.

  7 b §12    
Sjukpenning enligt 7 § utges även Sjukpenning enligt 7 § utges
när den försäkrade genomgår en även när den försäkrade genomgår
medicinsk behandling eller medi- en medicinsk behandling eller me-
cinsk rehabilitering som syftar till dicinsk rehabilitering som syftar
att förebygga sjukdom eller att till att förebygga sjukdom eller att
förkorta sjukdomstid eller att helt förkorta sjukdomstid eller att helt
eller delvis förebygga eller häva eller delvis förebygga eller häva
nedsättning av arbetsförmågan. nedsättning av arbetsförmågan.
Som villkor gäller att behand- Som villkor gäller att behand-
lingen eller rehabiliteringen har lingen eller rehabiliteringen har
ordinerats av läkare och ingår i en ordinerats av läkare och ingår i en
av försäkringskassan godkänd av Försäkringskassan godkänd
plan.   plan.    

Arbetsförmågan skall anses nedsatt i den mån den försäkrade på grund av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta.

Sjukpenning enligt denna paragraf utges med 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller, vid sjukpenningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfaktor även för dag som avses i 4 § första stycket 1 och 10 a § första stycket 1.

8 §13 Den försäkrade skall till försäk-

ringskassan ge in en skriftlig försäkran för sjukpenning. Försäkran skall innehålla uppgifter om sjukdomen, en beskrivning av den försäkrades arbetsuppgifter och den försäkrades egen bedömning av arbetsförmågan. Uppgifterna i försäkran skall lämnas på heder och samvete.

Den försäkrade skall till försäkringskassan ge in läkarintyg för att styrka nedsättning av arbetsförmåga på grund av sjukdom senast från och med den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen.

Den försäkrade skall om försäkringskassan begär det till kassan ge in en skriftlig särskild försäkran avseende nedsättningen av arbets-

12 Senaste lydelse 1997:562.  
13 Senaste lydelse 2003:422. 28
förmågan på grund av sjukdom. sättningen av arbetsförmågan på Prop. 2003/04:152
Den särskilda försäkran skall in- grund av sjukdom. Den särskilda
nehålla en utförligare beskrivning försäkran skall innehålla en utför-
av den försäkrades arbetsuppgifter ligare beskrivning av den försäk-
och egen bedömning av arbets- rades arbetsuppgifter och egen be-
förmågan än försäkran enligt för- dömning av arbetsförmågan än
sta stycket. Uppgifterna i den sär- försäkran enligt första stycket.
skilda försäkran skall lämnas på Uppgifterna i den särskilda försäk-
heder och samvete. ran skall lämnas på heder och
  samvete.      

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter dels om undantag i vissa fall från skyldighet att lämna läkarintyg och försäkran, dels om att sådan skyldighet skall gälla från och med en annan dag än vad som anges i denna paragraf.

    8 a §14
Den allmänna försäkringskas- Försäkringskassan skall, om det
san skall, om det behövs för att behövs för att kunna bedöma i vil-
kunna bedöma i vilken mån den ken mån den försäkrades arbets-
försäkrades arbetsförmåga fortfa- förmåga fortfarande är nedsatt på
rande är nedsatt på grund av sjuk- grund av sjukdom samt om reha-
dom samt om rehabilitering eller bilitering eller ytterligare utred-
ytterligare utredningsåtgärder är ningsåtgärder är nödvändiga, be-
nödvändiga, begära att han eller gära att han eller hon genomgår ut-
hon genomgår utredning eller del- redning eller deltar i ett särskilt
tar i ett särskilt möte (avstäm- möte (avstämningsmöte) för
ningsmöte) för bedömning av bedömning av hans eller hennes
hans eller hennes medicinska till- medicinska tillstånd, arbetsför-
stånd, arbetsförmåga och behov av måga och behov av och möjlighe-
och möjligheter till rehabilitering. ter till rehabilitering.

Försäkringskassan skall under sjukperioden, när det finns skäl till det, undersöka om den försäkrade efter sådan åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap., helt eller delvis kan försörja sig själv genom arbete.

Försäkringskassan skall, om det behövs för bedömningen av rätt till sjukpenning eller åtgärder enligt 7 b § eller 22 kap., under sjukperioden

1. infordra ett särskilt läkarutlå- 1. infordra ett särskilt läkarutlå-
tande eller ett utlåtande av viss lä- tande eller ett utlåtande av viss lä-
kare eller annan sakkunnig. kare eller annan sakkunnig,

2.göra förfrågan hos den försäkrade, den försäkrades arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter, och

3.besöka den försäkrade.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar närmare föreskrifter om sådant avstämningsmöte som avses i första stycket och om särskilt läkarutlåtande enligt tredje stycket 1.

För kostnader som den enskilde har med anledning av en sådan utredning som avses i första eller tredje stycket eller som den enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant avstämningsmöte som avses i för-

14 Senaste lydelse 2003:422. 29

sta stycket lämnas ersättning i enlighet med vad som fastställs av reger- Prop. 2003/04:152 ingen eller den myndighet regeringen bestämmer.

  9 a §15
En kvinna som önskar erhålla En kvinna som önskar erhålla
havandeskapspenning skall göra havandeskapspenning skall göra
ansökan därom. Den allmänna ansökan därom. Försäkringskas-
försäkringskassan får påfordra att san får påfordra att kvinnan till
kvinnan till stöd för sin rätt till ha- stöd för sin rätt till havandeskaps-
vandeskapspenning inger utlåtande penning inger utlåtande av sin ar-
av sin arbetsgivare samt läkarut- betsgivare samt läkarutlåtande.

låtande.

I beslutet om havandeskapspenning skall anges under vilken tid ersättning kan utges.

Vad i lag eller annan författning föreskrivs om sjukpenning gäller i fråga om havandeskapspenning med undantag av bestämmelserna om ersättning för merutgifter i 7 a § och om karenstid i 11 §. Vidare skall havandeskapspenningen, med avvikelse från vad som anges i 4 § första stycket och 10 a §, utges med 80 procent även för den första dagen. Ha- vandeskapspenning utges inte i den mån kvinnan för samma tid uppbär sjukpenning eller sjuklön eller annan ersättning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

10 a §16

Om den försäkrades sjukpenning i fall som avses i 10 § svarar mot sjukpenninggrundande inkomst av enbart anställning, gäller för dagar i sjukperioden som den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbete om han inte hade varit sjuk

1.att sjukpenning inte utges för den första dagen, och

2.att hel sjukpenning för de därpå följande dagarna utgör 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och beräknas enligt andra och tredje styckena.

Skall sjukpenning utges för endast en dag skall till grund för beräkningen läggas det tal som erhålls när angiven procentandel av den sjukpenninggrundande inkomsten delas med årsarbetstiden. Talet avrundas till närmaste hela krontal. Det multipliceras därefter med antalet timmar av ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid. Produkten utgör hel sjukpenning för dagen.

Skall sjukpenning utges för mer än en dag med samma procentandel skall, vid beräkning av sjukpenning för dessa dagar, det tal som erhållits enligt andra stycket andra meningen multipliceras med det sammanlagda antalet timmar av ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid som belöper på dagarna. Det tal som därvid erhålls delas med antalet dagar med sjukpenning. Kvoten utgör beloppet av hel sjukpenning för dag. Skall sjukpenning utges efter olika grader av nedsatt arbetsförmåga sammanläggs dock de timmar som avser samma grad för sig. Sjukpenning beräknas för varje sådan period för sig.

15 Senaste lydelse 1997:562.  
16 Senaste lydelse 1997:562. 30

Om antalet timmar eller det sammanlagda antalet timmar enligt andra och tredje styckena inte uppgår till ett helt timtal skall avrundning ske till närmaste hela timtal, varvid halv timme avrundas uppåt. Sjukpenning avrundas till närmaste hela krontal.

Om den försäkrade gått miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i första stycket 1 eller 4 § första stycket 1 för sammanlagt tio dagar under de senaste tolv månaderna, utges sjukpenning för dag som avses i första stycket 1 med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten

och beräknas enligt andra och tredje styckena.    
Regeringen eller, efter regering- Regeringen, eller den myndighet
ens bemyndigande, Riksförsäk- som regeringen bestämmer, med-
ringsverket får meddela föreskrif- delar föreskrifter om schablonbe-
ter om schablonberäkning av ordi- räkning av ordinarie arbetstid och
narie arbetstid och däremot sva- däremot svarande normal arbets-
rande normal arbetstid.     tid.    
          11 §17    
Om en försäkrad gör anmälan Om en försäkrad gör anmälan
till den allmänna försäkringskas- till Försäkringskassan skall sjuk-
san skall sjukpenning som svarar penning som svarar mot inkomst
mot inkomst av annat förvärvsar- av annat förvärvsarbete inte utges
bete inte utges för de första 3 eller för de första 3 eller 30 dagarna av
30 dagarna av varje sjukperiod, varje sjukperiod, den dag då sjuk-
den dag då sjukdomsfallet inträf- domsfallet inträffade inräknad
fade inräknad (karenstid). Vid (karenstid). Vid beräkning av
beräkning av karenstid skall, om karenstid skall, om en sjukperiod
en sjukperiod börjar inom 20 da- börjar inom 20 dagar efter föregå-
gar efter föregående sjukperiods ende sjukperiods slut, de båda pe-
slut, de båda perioderna anses så- rioderna anses såsom en sjukpe-
som en sjukperiod.     riod.    
En försäkrad, som gjort anmälan En försäkrad, som gjort anmälan
enligt första stycket, får övergå till enligt första stycket, får övergå till
försäkring med kortare karenstid försäkring med kortare karenstid
eller utan karenstid, om han inte eller utan karenstid, om han inte
har fyllt 55 år. En sådan ändring har fyllt 55 år. En sådan ändring
skall bli gällande 14 dagar efter skall bli gällande 14 dagar efter
den, framställningen gjordes den, då framställningen gjordes
hos kassan, men får ej tillämpas hos Försäkringskassan, men får ej
vid sjukdom som inträffat innan tillämpas vid sjukdom som inträf-
ändringen blivit gällande   fat innan ändringen blivit gällande.
          13 §18    
Frågor om förmåner enligt detta      
kapitel prövas av den allmänna      
försäkringskassa som enligt 5 kap.      
socialförsäkringslagen (1999:799)      
skall avgöra ett ärende avseende      
den försäkrade. Denna försäk-      

17Senaste lydelse 1987:1321.

18Senaste lydelse 2001:489. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Prop. 2003/04:152

31

ringskassa får dock uppdra åt en annan försäkringskassa att pröva sådana frågor med undantag av frågor som avses i 5 §.

Bestämmelserna i 3, 5 och 7 §§ i fråga om sjukersättning och aktivitetsersättning tillämpas även där den försäkrade skulle ha fått sådan ersättning i form av garantiersättning om han eller hon hade haft rätt till

sådan ersättning enligt bestämmelserna om försäkringstid i 9 kap.  
Har en försäkrad, utan att be- Har en försäkrad, utan att be-
stämmelserna i 3 kap. 3 § är stämmelserna i 3 kap. 3 § är
tillämpliga, efter ingången av den tillämpliga, efter ingången av den
månad då han uppnådde sextiofem månad då han eller hon fyllde
års ålder, erhållit sjukpenning un- 65 år, erhållit sjukpenning under
der etthundraåttio dagar, får den 180 dagar, får Försäkringskassan
allmänna försäkringskassan be- besluta att sjukpenning inte längre
sluta att sjukpenning inte längre skall utges.    
skall utgå.      
14 §19    
Sjukpenning får inte utges för Sjukpenning får inte utges för
tid innan anmälan om sjukdoms- tid innan anmälan om sjukdoms-
fallet har gjorts hos den allmänna fallet har gjorts hos Försäkrings-
försäkringskassan, där inte hinder kassan, där inte hinder mött för
mött för sådan anmälan eller an- sådan anmälan eller annars sär-
nars särskilda skäl föranleder att skilda skäl föranleder att sjukpen-
sjukpenning bör utges. ning bör utges.    

Utan hinder av föreskriften i första stycket skall sjukpenning som grundas på inkomst av anställning utges, om den försäkrades arbetsgivare skall anmäla sjukdomsfallet enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön.

16 §20

Om en arbetstagare har rätt till lön under sjukdom enligt statliga, kommunala eller landstingskommunala bestämmelser, kan regeringen föreskriva undantag helt eller delvis från bestämmelserna om rätt till sjukpenning.

I den mån sådant undantag inte har föreskrivits får arbetsgivaren i den ordning regeringen bestämmer uppbära arbetstagarens sjukpenning till

den del den inte överstiger den utbetalda lönen.  
En överenskommelse, som inne- En överenskommelse, som in-
bär att en arbetsgivare som har ut- nebär att en arbetsgivare som har
givit lön till en arbetstagare under utgivit lön till en arbetstagare un-
sjukdom har rätt att uppbära den- der sjukdom har rätt att uppbära
nes sjukpenning, är bindande för dennes sjukpenning, är bindande
försäkringskassan om den har för Försäkringskassan om den har
form av kollektivavtal och på ar- form av kollektivavtal och på ar-
betstagarsidan har slutits eller betstagarsidan har slutits eller
godkänts av en organisation som godkänts av en organisation som

19Senaste lydelse 1991:1048.

20Senaste lydelse 1997:562.

Prop. 2003/04:152

32

är att anse som huvudorganisation. är att anse som huvudorganisation.
Ett sådant kollektivavtal får en ar- Ett sådant kollektivavtal får en ar-
betsgivare som är bunden av av- betsgivare som är bunden av av-
talet efter överenskommelse åbe- talet efter överenskommelse åbe-
ropa även i fråga om arbetstagare ropa även i fråga om arbetstagare
som inte omfattas av avtalet men som inte omfattas av avtalet men
sysselsätts i arbete som avses i det. sysselsätts i arbete som avses i det.
Regeringen får meddela föreskrif- Regeringen får meddela föreskrif-
ter om sjukpenningberäkning och ter om sjukpenningberäkning och
handläggning av sjukfall för ar- handläggning av sjukfall för ar-
betstagare hos staten som omfattas betstagare hos staten som omfattas
av sådant avtal. av sådant avtal.

Regeringen får även meddela föreskrifter om sjukpenningberäkning för arbetstagare med statligt reglerad anställning som är anställda hos en annan arbetsgivare än staten och som omfattas av sådant kollektivavtal som

anges i tredje stycket.  
Har en försäkrad drabbats av Har en försäkrad drabbats av
sjukdom utom riket och därvid er- sjukdom utom riket och därvid er-
hållit underhåll genom utrikesför- hållit underhåll genom utrikesför-
valtningens försorg får förvalt- valtningens försorg får förvalt-
ningen i den ordning regeringen ningen i den ordning regeringen
bestämmer från försäkringskassan bestämmer från Försäkringskas-
erhålla den försäkrades sjukpen- san erhålla den försäkrades sjuk-
ning, i den mån den inte överstiger penning, i den mån den inte över-
vad som har utgivits i underhåll. stiger vad som har utgivits i un-
  derhåll.

Sjukpenning som betalas ut enligt denna paragraf till en arbetsgivare skall minskas med lön under sjukdom som arbetsgivaren utger till arbetstagaren för samma tid som sjukpenningen avser, dock endast med den del av lönen under sjukdom som överstiger 90 procent av lönen i arbete. Härvid har bestämmelserna i 4 a § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

17 §21

Sjukpenning får, om omständigheterna motiverar det, dras in eller sät-

tas ned om en försäkrad  
a) underlåter att meddela försäk- a) underlåter att meddela För-
ringskassan sin vistelseadress när säkringskassan sin vistelseadress
han under sjukdomsfall vistas an- när han under sjukdomsfall vistas
nat än tillfälligt på annan adress än annat än tillfälligt på annan adress
den som angetts till kassan, än den som angetts till Försäk-
  ringskassan,

b) underlåter att enligt 6 § första stycket anmäla sådan ändring som är av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek.

Angående nedsättning eller indragning i andra fall av ersättning som här avses stadgas i 20 kap. 3 §.

21 Senaste lydelse 1997:275.

Prop. 2003/04:152

33

4 kap.

3 §22

Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse utges under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna.

Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning under ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första.

Om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om barnet, har varje förälder rätt att uppbära föräldrapenning under hälften av den i första och andra styckena angivna tiden.

En förälder som ensam har vårdnaden om barnet har rätt att själv uppbära föräldrapenningen under hela den tid som anges i första och andra styckena. Detsamma gäller om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men den andra föräldern inte har rätt till föräldrapenning.

Om en förälder på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmåga att vårda barnet har den andra föräldern rätt att själv uppbära föräldrapenningen under hela den tid som anges i första och andra styck-

ena.  
En förälder kan avstå rätt att En förälder kan avstå rätt att
uppbära föräldrapenning till för- uppbära föräldrapenning till för-
mån för den andra föräldern med mån för den andra föräldern med
undantag för föräldrapenning med undantag för föräldrapenning med
belopp motsvarande förälderns belopp motsvarande förälderns
sjukpenning såvitt avser en tid om sjukpenning såvitt avser en tid om
60 dagar för varje barn, eller vid 60 dagar för varje barn, eller vid
flerbarnsbörd, för barnen gemen- flerbarnsbörd, för barnen gemen-
samt. Ett avstående från rätt att samt. Ett avstående från rätt att
uppbära föräldrapenning görs ge- uppbära föräldrapenning görs ge-
nom skriftlig anmälan till försäk- nom skriftlig anmälan till Försäk-
ringskassan. ringskassan.

Föräldrapenning utges längst till dess barnet har fyllt åtta år eller till

den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.    
        6 §23        
Hel föräldrapenning utgör lägst 60 kronor om dagen (lägstanivå).  
Föräldrapenning för de första Föräldrapenning för de första
180 dagarna utges med belopp 180 dagarna utges med belopp
motsvarande förälderns sjukpen- motsvarande förälderns sjukpen-
ning, beräknad enligt femte ning, beräknad enligt femte
stycket, om föräldern under minst stycket, om föräldern under minst
240 dagar i följd före barnets fö- 240 dagar i följd före barnets fö-
delse eller den beräknade tid- delse eller den beräknade tid-
punkten för födelsen har varit för- punkten för födelsen har varit för-
säkrad för en sjukpenning över säkrad för en sjukpenning över
lägstanivån och skulle ha varit det lägstanivån och skulle ha varit det
om försäkringskassan känt till om Försäkringskassan känt till
samtliga förhållanden. Föräldra- samtliga förhållanden. Föräldra-
penning för de första 180 dagarna penning för de första 180 dagarna
utges dock alltid lägst med ett be- utges dock alltid lägst med ett be-

22Senaste lydelse 2001:141.

23Senaste lydelse 2003:1218.

Prop. 2003/04:152

34

lopp för hel föräldrapenning om lopp för hel föräldrapenning om
180 kr (grundnivå). För en förälder 180 kr (grundnivå). För en förälder
som endast är försäkrad enligt som endast är försäkrad enligt
3 kap. 4 § socialförsäkringslagen 3 kap. 4 § socialförsäkringslagen
(1999:799) gäller detta under för- (1999:799) gäller detta under för-
utsättning att föräldern uppfyller utsättning att föräldern uppfyller
villkoren i första meningen. villkoren i första meningen.

Utöver vad som anges i andra stycket utges föräldrapenning för

210 dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning, beräknad enligt femte stycket, dock lägst med belopp enligt grundnivån, och för

90 dagar med belopp enligt lägstanivån.

Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning enligt 3 § andra stycket för

90 dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning, beräknad enligt femte stycket, dock lägst med belopp enligt grundnivån, och för

90 dagar med belopp enligt lägstanivån. För varje barn utöver det andra utges föräldrapenning med belopp motsvarande förälderns sjukpenning, beräknad enligt femte stycket, dock lägst med belopp enligt grundnivån.

När föräldrapenning enligt andra–fjärde styckena skall utges med belopp motsvarande förälderns sjukpenning, skall beräkningen ske enligt

3 kap. med undantag av 5 § fjärde–sjunde styckena samt 10 a och 10 b §§.

Utan hinder av vad som föreskrivs i andra–fjärde styckena skall, om förälderns sjukpenninggrundande inkomst har sänkts enligt 3 kap. 5 § tredje stycket 5, föräldrapenningen till dess barnet fyller två år beräknas lägst på grundval av den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan sänkningen skedde eller den högre inkomst som löneutvecklingen inom yrkesområdet därefter föranleder, om föräldern avstår från förvärvsarbete för vård av barn. Är kvinnan gravid på nytt innan barnet uppnått eller skulle ha uppnått ett år och nio månaders ålder, skall föräldrapenningen även fortsättningsvis beräknas på motsvarande sätt. Detsamma gäller vid adoption av barn som sker inom två år och sex månader efter det att det föregående barnet fötts eller adopterats.

9 §24

Villkoret om försäkring för viss Villkoret om försäkring för viss
sjukpenning enligt 6 § andra sjukpenning enligt 6 § andra
stycket anses uppfyllt om föräl- stycket anses uppfyllt om föräl-
dern inte har varit försäkrad för dern inte har varit försäkrad för
viss sjukpenning, men skulle ha viss sjukpenning, men skulle ha
varit det om kassan känt till samt- varit det om Försäkringskassan
liga förhållanden. känt till samtliga förhållanden.

När det skall bestämmas om villkoret om försäkring för viss sjukpenning enligt 6 § andra stycket är uppfyllt för en försäkrad som avses i 3 kap. 5 b § skall bortses från tiden för utlandsvistelsen. När det bestäms om villkoret är uppfyllt för en förälder som uppburit sjukersättning eller aktivitetsersättning skall sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt

24 Senaste lydelse 2001:489.

Prop. 2003/04:152

35

Försäkringskassan får i förväg pröva om förutsättningarna enligt första eller andra stycket föreligger. Ett sådant beslut är bindande för den tid som anges i beslutet men kan omprövas om de förhållanden som har lagts till grund för beslutet ändras.

3 kap. 5 c § anses ha gällt hela den tid som föräldern uppburit sådan ersättning.

11 §25

Tillfällig föräldrapenning kan utges för vård av ett barn som fyllt tolv men inte sexton år i de fall barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat funktionshinder är i behov av särskild tillsyn eller vård.

Tillfällig föräldrapenning kan även utges för vård av ett barn som fyllt sexton men inte tjugoett år om barnet omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om barnet efter att ha fyllt tjugoett år går i sådan skola som avses i 5 kap. 28 § eller 6 kap. 7 § skollagen (1985:1100) kan tillfällig föräldrapenning utges till utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller 23 år.

Tillfällig föräldrapenning enligt första stycket utges om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges i 10 § första stycket eller 10 a §. För tid under vilken annars föräldrapenning skulle ha uppburits utges dock inte tillfällig föräldrapenning annat än om barnet vårdas på sjukhus. Tillfällig föräldrapenning enligt andra stycket utges om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges i 10 § första stycket 1.

Den allmänna försäkringskassan får i förväg pröva om förutsättningarna enligt första eller andra stycket föreligger. Ett sådant beslut är bindande för den tid som anges i beslutet men kan omprövas om de förhållanden som har lagts till grund för beslutet ändras.

  15 §26      
Föräldrapenningförmåner får Föräldrapenningförmåner får
inte utges för tid innan anmälan inte utges för tid innan anmälan
gjorts hos försäkringskassan. gjorts hos Försäkringskassan.
Detta gäller dock inte om hinder Detta gäller dock inte om hinder
förelegat för sådan anmälan eller förelegat för sådan anmälan eller
det finns särskilda skäl för att för- det finns särskilda skäl för att för-
månen ändå bör betalas ut.   månen ändå bör betalas ut.  
  18 §27      
Bestämmelserna i 3 kap. 6 §, Bestämmelserna i 3 kap. 6 §,
13 § första stycket, 16 § första– 16 § första–femte styckena och
femte styckena och 17 § första 17 § första stycket b samt andra
stycket b samt andra stycket stycket tillämpas även i fråga om
tillämpas även i fråga om föräld- föräldrapenningförmåner. Bestäm-
rapenningförmåner. Bestämmel- melserna i 3 kap. 15 § och 17 §
serna i 3 kap. 15 § och 17 § första första stycket a tillämpas även i

25Senaste lydelse 1995:1478.

26Senaste lydelse 1985:87.

27Senaste lydelse 2001:141.

Prop. 2003/04:152

36

stycket a tillämpas även i fråga om fråga om tillfällig föräldrapenning. Prop. 2003/04:152 tillfällig föräldrapenning.

Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenningförmån anses en dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels för-

äldrapenning som motsvarande andel av en dag.  
Om en föräldrapenningförmån Om en föräldrapenningförmån
tillkommer en förälder som inte tillkommer en förälder som inte
har fyllt 18 år, får försäkringskas- har fyllt 18 år, får Försäkringskas-
san på framställning av social- san på framställning av social-
nämnden besluta att föräldrapen- nämnden besluta att föräldrapen-
ningen helt eller delvis skall utbe- ningen helt eller delvis skall utbe-
talas till annan person eller till talas till annan person eller till
nämnden att användas till föräl- nämnden att användas till föräl-
derns och familjens nytta.     derns och familjens nytta.
Är en kvinna vid tiden för för- Är en kvinna vid tiden för för-
lossningen intagen i kriminal- lossningen intagen i kriminal-
vårdsanstalt eller ett hem som av- vårdsanstalt eller ett hem som av-
ses i 12 § lagen (1990:52) med ses i 12 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av särskilda bestämmelser om vård av
unga, får försäkringskassan unga, får Försäkringskassan på
framställning av föreståndaren för framställning av föreståndaren för
inrättningen besluta, att den för- inrättningen besluta, att den för-
äldrapenning som tillkommer äldrapenning som tillkommer
kvinnan inrättningen besluta, att kvinnan skall utbetalas till före-
den föräldrapenniskall utbetalas ståndaren för att användas till
till föreståndaren för att användas kvinnans och barnets nytta.
till kvinnans och barnets nytta.        

7 kap.

3 b §28

Försäkringskassan skall, när det kan anses nödvändigt för bedömningen av om rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning föreligger, begära att den försäkrade genomgår undersökning av viss läkare eller genomgår annan utredning såsom arbetsprövning eller arbetsträning, för bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmågan och behovet av och möjligheterna till rehabilitering.

När det kan anses nödvändigt När det kan anses nödvändigt
för bedömning av rätt till sjuker- för bedömning av rätt till sjuker-
sättning eller aktivitetsersättning, sättning eller aktivitetsersättning,
skall försäkringskassan även skall Försäkringskassan även

1.begära in utlåtande av viss läkare eller annan sakkunnig,

2.göra förfrågan hos den försäkrade, den försäkrades arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter,

3.besöka den försäkrade, samt

4.undersöka om den försäkrade efter sådan åtgärd som avses i 3 kap. 7 b § eller 22 kap. helt eller delvis kan försörja sig själv genom arbete.

Försäkringskassan skall i samband med beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning också bedöma om förnyad utredning av arbetsförmågan skall göras efter viss tid.

28 Senaste lydelse 2001:489. 37

Försäkringskassan kan även under tid som sjukersättning eller aktivitetsersättning utges vidta åtgärder enligt första och andra styckena. Innan beslut fattas om medicinsk utredning enligt första eller andra stycket skall försäkringsläkarens bedömning inhämtas.

För kostnader som den enskilde För kostnader som den enskilde
har med anledning av sådan utred- har med anledning av sådan utred-
ning som avses i första och andra ning som avses i första och andra
styckena lämnas ersättning i enlig- styckena lämnas ersättning i enlig-
het med vad regeringen eller, efter het med vad som föreskrivs av re-
regeringen bemyndigande, Riks- geringen eller den myndighet som
försäkringsverket föreskriver. regeringen bestämmer.

5 §29

Försäkringskassan skall, i samband med ett beslut om att bevilja en försäkrad aktivitetsersättning, undersöka om han eller hon under den tid ersättningen skall utges kan delta i aktiviteter som kan antas ha en gynnsam inverkan på hans eller hennes sjukdomstillstånd eller fysiska eller

psykiska prestationsförmåga.  
Om den försäkrade bedöms Om den försäkrade bedöms
kunna delta i aktiviteter skall för- kunna delta i aktiviteter skall För-
säkringskassan i samråd med ho- säkringskassan i samråd med ho-
nom eller henne utarbeta en plan nom eller henne utarbeta en plan
för sådana aktiviteter. Försäk- för sådana aktiviteter. Försäk-
ringskassan skall därvid i möjli- ringskassan skall därvid i möjli-
gaste mån tillgodose den försäkra- gaste mån tillgodose den försäkra-
des önskemål. des önskemål.

Försäkringskassan skall verka för att de planerade aktiviteterna kommer till stånd. Försäkringskassan skall också samordna de insatser som behövs och se till att åtgärder vidtas för att underlätta för den försäkrade att delta i aktiviteterna.

Som aktiviteter enligt denna paragraf avses inte sådana åtgärder som anges i 3 b §.

8 kap.

8 §30

Vid beräkning av inkomstrelaterad aktivitetsersättning får, om det medför en högre antagandeinkomst, vid tillämpning av 7 § i stället användas de två högsta enligt 6 § omräknade bruttoårsinkomsterna inom en ramtid av tre år.

Om, vid tillämpning av första stycket, endast en bruttoårsinkomst kan tillgodoräknas inom ramtiden upptas vid beräkning av antagandein-

komsten en bruttoårsinkomst med noll kronor.  
Om, vid beräkning av antagan- Om, vid beräkning av antagan-
deinkomst enligt denna paragraf, deinkomst enligt denna paragraf,
den försäkrade kan tillgodoräknas den försäkrade kan tillgodoräknas
en bruttoårsinkomst året före det en bruttoårsinkomst året före det
år då försäkringsfallet inträffar år då försäkringsfallet inträffar
men denna är lägre än den sjuk- men denna är lägre än den sjuk-

29Senaste lydelse 2001:489.

30Senaste lydelse 2001:489.

Prop. 2003/04:152

38

penninggrundande inkomst enligt 3 kap. som den försäkrade har vid tidpunkten för försäkringsfallet eller den inkomst som då skulle ha utgjort hans eller hennes sjukpenninggrundande inkomst om försäkringskassan hade känt till samtliga förhållanden, får den sjukpenninggrundande inkomsten i stället utgöra bruttoårsinkomst.

penninggrundande inkomst enligt Prop. 2003/04:152
3 kap. som den försäkrade har vid  

tidpunkten för försäkringsfallet eller den inkomst som då skulle ha utgjort hans eller hennes sjukpenninggrundande inkomst om Försäkringskassan hade känt till samtliga förhållanden, får den sjukpenninggrundande inkomsten i stället utgöra bruttoårsinkomst.

16 kap.

1 §31

Den som önskar sjukersättning Den som önskar sjukersättning
eller aktivitetsersättning skall göra eller aktivitetsersättning skall göra
ansökan hos allmän försäkrings- ansökan hos Försäkringskassan i
kassa i enlighet med vad reger- enlighet med vad regeringen för-
ingen förordnar.     ordnar.        
Uppbär en försäkrad sjukpen- Uppbär en försäkrad sjukpen-
ning eller ersättning för sjukhus- ning eller ersättning för sjukhus-
vård eller rehabiliteringspenning vård eller rehabiliteringspenning
enligt denna lag, får försäkrings- enligt denna lag, får Försäkrings-
kassan tillerkänna honom eller kassan tillerkänna honom eller
henne sjukersättning eller aktivi- henne sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning utan hinder av att tetsersättning utan hinder av att
han eller hon inte gjort ansökan han eller hon inte gjort ansökan
därom. Detsamma skall gälla då en därom. Detsamma skall gälla då en
försäkrad uppbär sjukpenning, er- försäkrad uppbär sjukpenning, er-
sättning för sjukhusvård eller liv- sättning för sjukhusvård eller liv-
ränta enligt lagen (1976:380) om ränta enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring eller mot- arbetsskadeförsäkring eller mot-
svarande ersättning som utges en- svarande ersättning som utges en-
ligt annan författning eller på ligt annan författning eller på
grund av regeringens förordnande. grund av regeringens förordnande.
Om den försäkrade uppbär sjuk- Om den försäkrade uppbär sjuk-
penning skall försäkringskassan penning skall Försäkringskassan
senast ett år efter sjukanmälnings- senast ett år efter sjukanmälnings-
dagen ha utrett om det finns förut- dagen ha utrett om det finns förut-
sättningar för att tillerkänna den sättningar för att tillerkänna den
försäkrade sjukersättning eller ak- försäkrade sjukersättning eller ak-
tivitetsersättning.     tivitetsersättning.    
Uppbär en försäkrad tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning, får den tid för vilken förmånen skall utges förlängas utan att ansö-
kan har gjorts.  
För kostnader för läkarunder- För kostnader för läkarunder-
sökning och läkarutlåtande vid an- sökning och läkarutlåtande vid an-
sökan om sjukersättning eller akti- sökan om sjukersättning eller akti-
vitetsersättning skall ersättning vitetsersättning skall ersättning
lämnas i enlighet med vad reger- lämnas i enlighet med vad som fö-
31 Senaste lydelse 2003:422. 39

ingen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket föreskriver.

reskrivs av regeringen eller den Prop. 2003/04:152 myndighet som regeringen be-

stämmer.

      8 §32        
Den som uppbär sjukersättning Den som uppbär sjukersättning
eller aktivitetsersättning är skyldig eller aktivitetsersättning är skyldig
att utan oskäligt dröjsmål anmäla att utan oskäligt dröjsmål anmäla
till allmän försäkringskassa om till Försäkringskassan om han
han eller hon börjar förvärvsar- eller hon börjar förvärvsarbeta,
beta, börjar förvärvsarbeta i större börjar förvärvsarbeta i större om-
omfattning än tidigare eller fort- fattning än tidigare eller fortsätter
sätter att förvärvsarbeta efter tid att förvärvsarbeta efter tid som av-
som avses i 15 och 16 §§, eller om ses i 15 och 16 §§, eller om hans
hans eller hennes arbetsförmåga eller hennes arbetsförmåga vä-
väsentligt förbättras utan att han sentligt förbättras utan att han eller
eller hon börjar förvärvsarbeta, hon börjar förvärvsarbeta, börjar
börjar förvärvsarbeta i större ut- förvärvsarbeta i större utsträckning
sträckning än tidigare eller fort- än tidigare eller fortsätter att för-
sätter att förvärvsarbeta efter tid värvsarbeta efter tid som avses i
som avses i 15 och 16 §§. Om den 15 och 16 §§. Om den försäkrade
försäkrade har en god man eller har en god man eller förvaltare
förvaltare enligt föräldrabalken, enligt föräldrabalken, har denne
har denne motsvarande skyldighet motsvarande skyldighet att göra
att göra anmälan, om det kan anses anmälan, om det kan anses ingå i
ingå i uppdraget   uppdraget.      

Underlåts anmälan som avses i första stycket utan giltigt skäl, får sjukersättningen eller aktivitetsersättningen dras in för viss tid eller tills vi-

dare.              
      16 §33      
Försäkringskassan får förklara Försäkringskassan får förklara
sjukersättningen eller aktivitetser- sjukersättningen eller aktivitetser-
sättningen vilande för tid efter den sättningen vilande för tid efter den
period som har bestämts i beslut period som har bestämts i beslut
enligt 15 §. Om något beslut enligt enligt 15 §. Om något beslut enligt
15 § inte har fattats får försäk- 15 § inte har fattats får Försäk-
ringskassan i stället besluta att ringskassan i stället besluta att
sjukersättningen eller aktivitetser- sjukersättningen eller aktivitetser-
sättningen skall förklaras vilande sättningen skall förklaras vilande
från och med den månad som an- från och med den månad som an-
ges i ansökan.       ges i ansökan.      

Sjukersättningen får vilandeförklaras enligt första stycket under högst tjugofyra månader, dock längst till utgången av tjugofjärde månaden från och med den första månad som beslutet enligt 15 § omfattar. Om något beslut enligt 15 § inte har fattats får sjukersättningen vilandeförklaras längst till utgången av tjugofjärde månaden från och med den första månad som beslutet omfattar.

32 Senaste lydelse 2003:422.  
33 Senaste lydelse 2003:422. 40

Aktivitetsersättningen får vilandeförklaras enligt första stycket längst till utgången av den period som beslutet om aktivitetsersättning omfattar.

    21 §34    
För varje dag som en försäkrad, För varje dag som en försäkrad,
som uppbär sjukersättning eller som uppbär sjukersättning eller
aktivitetsersättning, på grund av aktivitetsersättning, på grund av
skyddstillsyn med särskild be- skyddstillsyn med särskild be-
handlingsplan vistas i ett sådant handlingsplan vistas i ett sådant
familjehem eller hem för vård eller familjehem eller hem för vård eller
boende som avses i socialtjänstla- boende som avses i socialtjänstla-
gen (2001:453) skall han eller hon gen (2001:453) skall han eller hon
betala för sitt uppehälle för den tid betala för sitt uppehälle för den tid
under vilken staten bekostar vistel- under vilken staten bekostar vistel-
sen. Betalning skall ske genom att sen. Betalning skall ske genom att
försäkringskassan, efter skatteav- Försäkringskassan, efter skatteav-
drag enligt skattebetalningslagen drag enligt skattebetalningslagen
(1997:483), gör avdrag från sjuk- (1997:483), gör avdrag från sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning ersättning eller aktivitetsersättning
när denna betalas ut. Om den för- när denna betalas ut. Om den för-
säkrade samtidigt med sådan er- säkrade samtidigt med sådan er-
sättning uppbär pensionsförmåner sättning uppbär pensionsförmåner
enligt 4 eller 6 kap. lagen enligt 4 eller 6 kap. lagen
(2000:461) om efterlevandepen- (2000:461) om efterlevandepen-
sion och efterlevandestöd till barn, sion och efterlevandestöd till barn,
livränta enligt 4 kap. lagen livränta enligt 4 kap. lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäk- (1976:380) om arbetsskadeförsäk-
ring eller ålderspension enligt la- ring eller ålderspension enligt la-
gen (1998:674) om inkomstgrun- gen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension, skall endast ett dad ålderspension, skall endast ett
avdrag göras från de sammantagna avdrag göras från de sammantagna
förmånerna.   förmånerna.  

Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre

krontal.          
    17 kap.    
    1 §35    
Har en ersättning enligt denna Har en ersättning enligt denna
lag eller enligt en annan författ- lag eller enligt en annan författ-
ning betalats ut av en allmän för- ning betalats ut av Försäkrings-
säkringskassa eller en arbetslös- kassan eller en arbetslöshetskassa
hetskassa och beviljas senare en och beviljas senare en annan er-
annan ersättning retroaktivt enligt sättning retroaktivt enligt denna
denna lag för samma tid som den lag för samma tid som den tidigare
tidigare utbetalade ersättningen utbetalade ersättningen skall den
skall den retroaktiva ersättningen retroaktiva ersättningen minskas.

34Senaste lydelse 2002:300.

35Senaste lydelse 2001:489.

Prop. 2003/04:152

41

Inkomstrelaterad sjukersättning och sjukersättning i form av garantiersättning skall minskas enligt vad som sägs i andra stycket om den försäkrade har rätt till livränta på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan lag eller särskild författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan livränta, som bestäms av eller betalas ut av Försäkringskassan. Motsvarande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta som bestäms med tillämpning av den lagen. Medför en skada för vilken livränta har börjat utges återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall det anses som om livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta eller
minskas. Minskningen skall ske Minskningen skall ske med det
med det belopp som överstiger vad belopp som överstiger vad som
som skulle ha utgetts för perioden skulle ha utgetts för perioden om
om beslut om båda ersättningarna beslut om båda ersättningarna
hade förelegat samtidigt.   hade förelegat samtidigt.
Om någon i väsentlig mån har Om någon i väsentlig mån har
fått sin försörjning genom ekono- fått sin försörjning genom ekono-
miskt bistånd enligt socialtjänstla- miskt bistånd enligt socialtjänstla-
gen (2001:453) utan villkor om gen (2001:453) utan villkor om
återbetalning får socialnämnden återbetalning får socialnämnden
från försäkringskassan uppbära från Försäkringskassan uppbära
retroaktivt beviljad periodisk er- retroaktivt beviljad periodisk er-
sättning enligt denna lag, till den sättning enligt denna lag, till den
del den motsvarar vad social- del den motsvarar vad social-
nämnden sammanlagt har betalat nämnden sammanlagt har betalat
ut till dennes samt hans makes och ut till dennes samt hans makes och
minderåriga barns försörjning för minderåriga barns försörjning för
den tid som den retroaktiva ersätt- den tid som den retroaktiva ersätt-
ningen avser.     ningen avser.  

I fråga om minskning av sjukersättning då livränta utges enligt äldre lagstiftning om yrkesskador gäller 2 §.

2 §36 Inkomstrelaterad sjukersättning

och sjukersättning i form av garantiersättning skall minskas enligt vad som sägs i andra stycket om den försäkrade har rätt till livränta på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan lag eller särskild författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan livränta, som bestäms av eller betalas ut av Riksförsäkringsverket. Motsvarande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta som bestäms med tillämpning av den lagen. Medför en skada för vilken livränta har börjat utges återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall det anses som om livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta

36 Senaste lydelse 2002:192.

Prop. 2003/04:152

42

eller del därav eller livränta för del därav eller livränta för viss tid
viss tid bytts ut mot ett engångs- bytts ut mot ett engångsbelopp,
belopp, skall det vid beräkning skall det vid beräkning enligt
enligt andra stycket anses som om andra stycket anses som om den
den livränta som utges har höjts livränta som utges har höjts med
med ett belopp som svarar mot en- ett belopp som svarar mot en-
gångsbeloppet enligt de försäk- gångsbeloppet enligt de försäk-
ringstekniska grunder som tilläm- ringstekniska grunder som tilläm-
pas vid utbytet. pas vid utbytet.

Summan av inkomstrelaterad sjukersättning och garantiersättning skall minskas med tre fjärdedelar av varje livränta vars årsbelopp överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet och som den sjukersättningsberättigade har rätt till som skadad. Minskning skall därvid i första hand göras på garantiersättningen. Sammanlagd hel sjukersättning skall dock aldrig, på grund av bestämmelserna i denna paragraf, för månad räknat understiga 5 procent av prisbasbeloppet.

18 kap.37 Om försäkringsdelegation och socialförsäkringsnämnd

1 §

Försäkringskassan skall ha en försäkringsdelegation i varje län.

2 §

Försäkringsdelegationen skall bevaka att Försäkringskassans verksamhet i länet bedrivs på ett effektivt sätt och med god service till allmänheten. Delegationen skall årligen till regeringen redovisa en utvärdering med anledning av de iakttagelser delegationen därvid har gjort.

Delegationen fattar beslut om Försäkringskassans deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet.

3 §

Försäkringsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Ledamöterna skall utses för en tid av fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie val till riksdagen hållits.

Endast den som har rösträtt vid val till kommunfullmäktige och är

37 Tidigare 18 kap. upphävt 2004:275.

Prop. 2003/04:152

43

folkbokförd inom en kommun som hör till försäkringsdelegationens verksamhetsområde får utses till ledamot. En ledamot får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Ledamöterna bör utses på förslag av de politiska partier som finns representerade i riksdagen. Fördelningen av ledamöterna bör ske utifrån den procentuella andel av rösterna som riksdagspartierna vid det ordinarie valet till riksdagen erhållit i respektive län.

4 §

Ett uppdrag att vara ledamot i försäkringsdelegationen skall upphöra i förtid, om regeringen beslutar det. Uppfyller en ledamot inte längre kraven i 3 § andra stycket förfaller uppdraget. När en ledamots uppdrag upphör i förtid, skall en ny ledamot utses enligt den ordning som föreskrivs i 3 § tredje stycket.

5 §

Försäkringskassan skall inrätta socialförsäkringsnämnder.

En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter, varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av försäkringsdelegationen.

6 §

En socialförsäkringsnämnd skall avgöra

1.ärenden om rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning, dock inte när det gäller förutsättningarna för rätt till sådan ersättning enligt bestämmelserna om försäkringstid i 9 kap. denna lag,

2.ärenden om vilandeförklaring av sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 16 kap. denna lag, om det samtidigt med den ersättningen utgetts sådan livränta som

Prop. 2003/04:152

44

        samordnats med ersättningen en-
        ligt 6 kap. 1 § lagen (1976:380)
        om arbetsskadeförsäkring, samt
        3. ärenden om rätt till förmåner
        enligt vad som föreskrivs i andra
        författningar.      
        Ett ärende avgörs i en socialför-
        säkringsnämnd efter föredragning
        av en tjänsteman hos Försäkrings-
        kassan.      
      19 kap.      
      2 §38      
Sjukförsäkringen och de all- Sjukförsäkringen och Försäk-
männa försäkringskassornas för- ringskassans förvaltning av denna
valtning av denna finansieras ge- finansieras genom avgifter som
nom avgifter som avses i 1 §. avses i 1 §.      
Statsbidrag får lämnas med viss Statsbidrag får lämnas med viss
del av kostnaderna för sjukförsäk- del av kostnaderna för sjukförsäk-
ringsförmåner, inberäknat försäk- ringsförmåner, inberäknat försäk-
ringens kostnader enligt lagen ringens kostnader enligt lagen
(1974:525) om ersättning för viss (1974:525) om ersättning för viss
födelsekontrollerande verksamhet födelsekontrollerande verksamhet
m.m., lagen (1988:1465) om er- m.m., lagen (1988:1465) om er-
sättning och ledighet för närståen- sättning och ledighet för närståen-
devård och lagen (1991:1047) om devård och lagen (1991:1047) om
sjuklön. Statsbidrag får också sjuklön.      

lämnas för förvaltning enligt första stycket.

Statsbidrag får vidare lämnas med viss del av kostnaderna för den allmänna försäkringen för förmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för Centrala studiestödsnämnden med anledning av att sådana studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen inte skall återbetalas.

20 kap.

2 a §39

Om det inte utan betydande Om det inte utan betydande
dröjsmål kan avgöras om rätt till dröjsmål kan avgöras om rätt till
ersättning föreligger enligt denna ersättning föreligger enligt denna
lag, men det finns sannolika skäl lag, men det finns sannolika skäl
för att sådan rätt föreligger, skall för att sådan rätt föreligger, skall
försäkringskassan besluta att er- Försäkringskassan besluta att er-
sättning skall betalas ut med ett sättning skall betalas ut med ett
skäligt belopp om detta är av vä- skäligt belopp om detta är av vä-
sentlig betydelse för den försäk- sentlig betydelse för den försäk-
rade. Detsamma gäller om det står rade. Detsamma gäller om det står

38Senaste lydelse 2002:165.

39Senaste lydelse 1986:140.

Prop. 2003/04:152

45

klart att rätt till ersättning förelig- klart att rätt till ersättning förelig-
ger men ersättningens belopp inte ger men ersättningens belopp inte
kan bestämmas utan betydande kan bestämmas utan betydande
dröjsmål. För sådan ersättning får dröjsmål. För sådan ersättning får
föreskrivas särskilda villkor. föreskrivas särskilda villkor.

Om det senare bestäms att ersättning inte skall utges eller skall utges med lägre belopp är den försäkrade inte skyldig att betala tillbaka utbetalad ersättning i andra fall än som anges i 4 §.

Finns det sannolika skäl att dra Finns det sannolika skäl att dra
in eller minska en ersättning, kan in eller minska en ersättning, kan
försäkringskassan besluta att er- Försäkringskassan besluta att er-
sättningen skall hållas inne eller sättningen skall hållas inne eller
utges med lägre belopp till dess utges med lägre belopp till dess
slutligt beslut fattas. slutligt beslut fattas.
I ärenden som skall avgöras av I ärenden som skall avgöras av
socialförsäkringsnämnd får beslut socialförsäkringsnämnd får beslut
enligt första och tredje styckena enligt första och tredje styckena
fattas av tjänsteman i försäkrings- fattas av tjänsteman i Försäkrings-
kassan, om nämnden gett ett så- kassan, om nämnden gett ett så-
dant bemyndigande. dant bemyndigande.

3 §40

Ersättning enligt denna lag får dras in eller sättas ned, om den som är berättigad till ersättningen

a)ådragit sig sjukdomen eller skadan vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom dom som har vunnit laga kraft;

b)vägrar att genomgå undersökning av läkare eller att följa läkares fö-

reskrifter;  
c) underlåter att ge in ett sådant c) underlåter att ge in ett sådant
läkarintyg eller en sådan försäkran läkarintyg eller en sådan försäkran
som skall ges in till försäkrings- som skall ges in till Försäkrings-
kassan enligt 3 kap. 8 § eller väg- kassan enligt 3 kap. 8 § eller väg-
rar ge in en särskild försäkran en- rar ge in en särskild försäkran en-
ligt tredje stycket samma paragraf; ligt tredje stycket samma paragraf;

d) medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållande, som är av betydelse för rätten till ersättning.

Vägrar en försäkrad utan giltig anledning att genomgå sådan behandling, utredning eller rehabilitering som avses i 3 kap. 7 b och 8 a §§, 7 kap. 3 b § eller 22 kap. 4, 5 och 7 §§ eller delta vid ett sådant avstämningsmöte som anges i 3 kap. 8 a § får sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning helt eller delvis tills vidare förvägras honom eller henne, under förutsättning att han eller hon erinrats om denna påföljd.

Om någon som är berättigad till ersättning enligt denna lag i annat fall underlåter att lämna uppgifter i enlighet med vad som anges i 8 § eller vägrar att ta emot besök som anges där, får ersättningen dras in eller sättas ned om omständigheterna motiverar det.

40 Senaste lydelse 2003:422.

Prop. 2003/04:152

46

Om en vårdgivare har fått tandvårdsersättning som avses i 2 kap. 3 § med ett för högt belopp, får
Försäkringskassan kräva tillbaka det belopp som felaktigt betalats ut. Försäkringskassan får i ett sådant fall i stället räkna av beloppet från en fordran som vårdgivaren har på tandvårdsersättning.

4 §41

Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad som för

mycket utbetalats.  
Om det i särskilt fall finns an- Om det i särskilt fall finns an-
ledning får försäkringskassan helt ledning får Försäkringskassan helt
eller delvis efterge krav på åter- eller delvis efterge krav på åter-
betalning enligt första stycket. betalning enligt första stycket.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, får vid senare utbetalning till honom i avräkning på vad som för mycket utgått

innehållas ett skäligt belopp.    
Avdrag på en ersättning enligt Avdrag på en ersättning enligt
denna lag får vidare göras om nå- denna lag får vidare göras om nå-
gon enligt beslut av en allmän för- gon enligt beslut av Försäkrings-
säkringskassa eller Premiepen- kassan eller Premiepensionsmyn-
sionsmyndigheten är återbetal- digheten är återbetalningsskyldig
ningsskyldig för en ersättning som för en ersättning som har utgetts
har utgetts på grund av en annan på grund av en annan författning.
författning. Har avdrag gjorts med Har avdrag gjorts med anledning
anledning av beslut om återbetal- av beslut om återbetalningsskyl-
ningsskyldighet av premiepension dighet av premiepension skall det
skall det avdragna beloppet över- avdragna beloppet överlämnas till
lämnas till Premiepensionsmyn- Premiepensionsmyndigheten.
digheten.        

Vad som sägs i första–fjärde styckena gäller inte sådana förhållanden som avses i 4 a §.

4 a §42 Om en vårdgivare har fått tand-

vårdsersättning som avses i 2 kap. 3 § med ett för högt belopp, får den allmänna försäkringskassan kräva tillbaka det belopp som felaktigt betalats ut. Försäkringskassan får i ett sådant fall i stället räkna av beloppet från en fordran som vårdgivaren har på tandvårdsersättning.

Försäkringskassan får sätta ned den samlade tandvårdsersättning som en vårdgivare begär för viss tid till ett skäligt belopp, om det begärda beloppet kan antas vara för högt och ersättningen inte kan beräknas tillförlitligt på grundval av vårdgivarens uppgifter.

41Senaste lydelse 2002:191.

42Senaste lydelse 1998:553.

Prop. 2003/04:152

47

6 §

Försäkrads fordran å ersättning enligt denna lag, som innestår hos riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa, må ej utmätas. Försäkrads rätt till ersättning må ej heller överlåtas, innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.

Bestämmelserna i första stycket hindrar ej utmätning enligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken.

Försäkrads fordran på ersättning enligt denna lag, som innestår hos

Försäkringskassan, får inte utmätas. Försäkrads rätt till ersättning får inte heller överlåtas, innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte utmätning enligt vad som föreskrivs i 7 kap. utsökningsbalken.

8 §43

Den som är försäkrad eller på annan grund har rätt till ersättning enligt denna lag är skyldig att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen. Beträffande den som är omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken har förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, gode mannen eller förvaltaren skyldighet att lämna uppgifterna.

Uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete,

om inte särskilda skäl talar mot det.  
Närmare föreskrifter om skyl- Närmare föreskrifter om skyl-
dighet att lämna uppgifter enligt dighet att lämna uppgifter enligt
första och andra styckena medde- första och andra styckena medde-
las av regeringen eller efter re- las av regeringen eller den myn-
geringens bemyndigande Riksför- dighet som regeringen bestämmer.
säkringsverket.  
Även i andra fall än när det är Även i andra fall än när det är
särskilt föreskrivet får den all- särskilt föreskrivet får Försäk-
männa försäkringskassan för be- ringskassan för bedömningen av
dömningen av rätten till ersättning rätten till ersättning som Försäk-
som försäkringskassan betalar ut ringskassan betalar ut enligt denna
enligt denna lag lag

1.göra förfrågan hos den försäkrade eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter, och

2.besöka den försäkrade.

9 §44

Statliga och kommunala myndigheter ävensom arbetsgivare och försäkringsinrättningar skall på begäran lämna domstol, riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa eller lokalt organ som i 1 kap. 2 § sägs uppgift för namngiven person rörande förhållande, som är av betydelse för tillämp-

43Senaste lydelse 1997:275.

44Senaste lydelse 1991:885.

Statliga och kommunala myndigheter ävensom arbetsgivare och försäkringsinrättningar skall på begäran lämna domstol eller Försäkringskassan uppgift om namngiven person rörande förhållande, som är av betydelse för tillämpningen av denna lag.

Prop. 2003/04:152

48

Försäkringskassan och en domstol får utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter om sådana ersättningar åt enskilda, som utbetalas enligt lagstiftningen om allmän försäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt lagstiftning om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskilda, under förutsättning att en försäkringsinrättning, ett försäkringsbolag eller en arbetsgivare behöver uppgiften för samordning med ersättning därifrån. En domstol får utan hinder av sekretess lämna ut de uppgifter som avses i första meningen under förutsättning att en arbetslöshetskassa behöver uppgiften för samordning med ersättning därifrån.

ningen av denna lag.

Arbetsgivare, som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt första stycket, döms till penningböter.

9 a §45

En allmän försäkringskassa, Riksförsäkringsverket och en domstol får utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter om sådana ersättningar åt enskilda, som utbetalas enligt lagstiftningen om allmän försäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt lagstiftning om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskilda, under förutsättning att en försäkringsinrättning, ett försäkringsbolag eller en arbetsgivare behöver uppgiften för samordning med ersättning därifrån. En domstol får utan hinder av sekretess lämna ut de uppgifter som avses i första meningen under förutsättning att en arbetslöshetskassa behöver uppgiften för samordning med ersättning därifrån.

Till ett utländskt socialförsäkringsorgan får utan hinder av sekretess lämnas sådana uppgifter om enskilda, som behövs vid tillämpningen av en internationell överenskommelse som Sverige har anslutit sig till.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även för utlämnande av uppgift från varje annan myndighet, på vilken det ankommer att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som avses i första stycket första meningen.

    10 §46        
Beslut av en allmän försäk- Beslut av Försäkringskassan
ringskassa som har fattats av som har fattats av tjänsteman i
tjänsteman i ärenden om försäk- ärenden om försäkring enligt
ring enligt denna lag skall omprö- denna lag skall omprövas av För-
vas av kassan, om det begärs av en säkringskassan, om det begärs av
enskild som beslutet angår och be- en enskild som beslutet angår och
slutet inte har meddelats med stöd beslutet inte har meddelats med
av 10 a §     stöd av 10 a §.      
Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.
Om omprövning begärs av ett Om omprövning begärs av ett
beslut och Riksförsäkringsverket beslut och det allmänna ombudet
överklagar samma beslut, skall överklagar samma beslut, skall
försäkringskassan inte ompröva Försäkringskassan inte ompröva
beslutet. Begäran om omprövning beslutet. Begäran om omprövning

45Senaste lydelse 2001:1150.

46Senaste lydelse 1998:87.

Prop. 2003/04:152

49

Beslut av Försäkringskassan i ärenden om försäkring enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut som har fattats av en tjänsteman hos Försäkringskassan får dock inte överklagas av en enskild innan beslutet har omprövats enligt 10 §. En enskilds överklagande av ett sådant beslut innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om omprövning enligt nämnda paragraf.
Ett beslut som rör en person som är bosatt i Sverige överklagas till den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun när beslutet fattades. Be- slut i övriga fall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet i saken fattades.
skall anses som ett överklagande. skall anses som ett överklagande. Prop. 2003/04:152
10 a §47  
Försäkringskassan skall ändra Försäkringskassan skall ändra  
ett beslut i ett ärende om försäk- ett beslut i ett ärende om försäk-  
ring enligt denna lag, som har fat- ring enligt denna lag, som har fat-  
tats av kassan och inte har prövats tats av Försäkringskassan och inte  
av domstol, har prövats av domstol,  

1.om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,

2.om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag,

3.om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak.

Ändring skall göras även om begäran om omprövning inte har framställts enligt 10 §. Ändring behöver inte göras om oriktigheten är av ringa betydelse.

Ett beslut får ej ändras till den försäkrades nackdel såvitt gäller förmån som har förfallit till betalning och ej heller i annat fall om det finns synnerliga skäl mot det.

En fråga om ändring enligt denna paragraf får ej tagas upp sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet meddelades. Ändring får dock ske även efter utgången av denna tid, om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl.

11 §48

Beslut av en allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket i ärenden om försäkring enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut som har fattats av en tjänsteman hos försäkringskassan får dock inte överklagas av en enskild innan beslutet har omprövats enligt 10 §. En enskilds överklagande av ett sådant beslut innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om omprövning enligt nämnda paragraf.

Vid prövning av besvär över länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämndemän deltagit i länsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

47 Senaste lydelse 1991:215.  
48 Senaste lydelse 1998:370. 50
Det allmänna ombudet får överklaga Försäkringskassans beslut och begära ändring enligt 10 a §.
Det allmänna ombudet får föra talan även till förmån för enskild part. Motsvarande gäller för Försäkringskassan vid överklagande av domstols beslut.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller inte avvisningsbeslut som har meddelats av en försäkringskassa.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades. För den som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av det år då beslut fattades, men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.

11 a §

Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i 11 § första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämndemän deltagit i länsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller inte avvisningsbeslut som har meddelats av Försäkringskassan.

12 §49

Riksförsäkringsverket har att verka för att bestämmelserna om den allmänna försäkringen tillämpas likformigt och rättvist.

Riksförsäkringsverket får överta allmän försäkringskassas uppgift att i länsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan. Riksförsäkringsverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Riksförsäkringsverket får, även till förmån för enskild part, överklaga domstols och försäkringskassas beslut samt begära ändring enligt 10 a §.

49 Senaste lydelse 1995:1686. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Prop. 2003/04:152

51

  13 §50
Har ett överklagande inom kla-  
gotiden kommit in till en allmän  
förvaltningsdomstol, Riksförsäk-  
ringsverket eller en allmän försäk-  
ringskassa, som inte har meddelat  
det överklagade beslutet, skall  
överklagandet översändas till den  
myndighet som meddelat beslutet  
och anses inkommet i rätt tid.  
Överklagande av beslut i mål Överklagande av beslut i mål
eller ärenden om försäkring enligt eller ärenden om försäkring enligt
denna lag skall vara inkommet denna lag skall vara inkommet
inom två månader från den dag då inom två månader från den dag då
klaganden fick del av beslutet klaganden fick del av beslutet
eller, om överklagandet anförts av eller, om överklagandet anförts av
Riksförsäkringsverket eller allmän det allmänna ombudet eller För-
försäkringskassa, inom två måna- säkringskassan, inom två månader
der från den dag då beslutet med- från den dag då beslutet meddela-
delades.   des.

Vad som sägs i denna paragraf om överklagande skall i tillämpliga

delar gälla en begäran om omprövning enligt 10 §.        
Allmän försäkringskassas, Riks- Försäkringskassans och dom-
försäkringsverkets och domstols stols beslut skall omedelbart gälla,
beslut skall omedelbart gälla, om om inte annat föreskrivits i beslu-
inte annat föreskrivits i beslutet tet eller bestäms av den domstol
eller bestäms av den domstol som som har att pröva beslutet.  
har att pröva beslutet.                
        13 a §51        
I ärenden enligt 4 a § samt I ärenden enligt 4 a § samt
2 kap. 3 a och 3 b §§ gäller be- 2 kap. 3 a och 3 b §§ gäller be-
stämmelserna i 10–13 §§ om stämmelserna i 10–13 §§ om
omprövning och ändring av en omprövning och ändring av
allmän försäkringskassas beslut Försäkringskassans beslut samt
samt om överklagande av en för- om överklagande av Försäkrings-
säkringskassas eller domstols kassans eller domstols beslut.  
beslut.                  
Bestämmelserna i 10–13 §§ Bestämmelserna i 10–13 §§
gäller också allmän försäkrings- gäller också Försäkringskassans
kassas eller Riksförsäkringsverkets beslut i ärenden om utfärdande av
beslut i ärenden om utfärdande av intyg för tillämpningen av rådets
intyg för tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av
förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämp-
den 14 juni 1971 om tillämp- ningen av systemen för social
ningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföreta-
trygghet när anställda, egenföreta- gare eller deras familjemedlemmar
gare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.  

50Senaste lydelse 1996:200. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

51Senaste lydelse 2003:300.

Prop. 2003/04:152

52

De närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

flyttar inom gemenskapen.

16 § De närmare föreskrifter, som

finnas erforderliga för tillämpningen av denna lag, meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av riksförsäkringsverket.

21 kap.

2 §52

För den frivilliga försäkringen För den frivilliga försäkringen
skall den försäkrade erlägga den skall den försäkrade erlägga den
avgift som fastställs av regeringen, avgift som fastställs av regeringen
eller efter regeringens bestäm- eller den myndighet som reger-
mande, Riksförsäkringsverket. Av- ingen bestämmer. Avgifterna får
gifterna får inte bestämmas till inte bestämmas till olika belopp
olika belopp för olika försäkrade i för olika försäkrade i vidare mån
vidare mån än som föranleds av än som föranleds av skillnader i
skillnader i försäkringens omfatt- försäkringens omfattning.
ning.  
Statsbidrag får lämnas med viss  
del av kostnaderna för sjukpen-  
ning och sjukpenningtillägg enligt  
1 §.  
För reglering av över- och un-  
derskott skall hos varje allmän  
försäkringskassa finnas en fond  
för den frivilliga sjukförsäkringen.  
Fondens kapital och avkastning  
får tas i anspråk enligt de be-  
stämmelser som meddelas av re-  
geringen.  
Fonden förvaltas enligt grunder  
som riksdagen fastställer särskilt.  

22 kap.

3 §53

Den försäkrades arbetsgivare skall i samråd med den försäkrade svara för att dennes behov av rehabilitering snarast klarläggs och för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.

Arbetsgivaren skall påbörja en rehabiliteringsutredning

1.när den försäkrade till följd av sjukdom har varit helt eller delvis frånvarande från sitt arbete under längre tid än fyra veckor i följd,

2.när den försäkrades arbete ofta har avbrutits av kortare sjukperioder

eller

3.när den försäkrade begär det.

52Senaste lydelse 1998:87. Ändringen innebär bl.a. att andra–femte styckena upphävs.

53Senaste lydelse 2003:422.

Prop. 2003/04:152

53

Rehabiliteringsutredningen skall Rehabiliteringsutredningen skall
i fall som avses i andra stycket 1 i fall som avses i andra stycket 1
tillställas försäkringskassan inom tillställas Försäkringskassan inom
åtta veckor från dagen för anmälan åtta veckor från dagen för anmälan
om sjukdomsfallet och i fall som om sjukdomsfallet och i fall som
avses i andra stycket 2 inom avses i andra stycket 2 inom
samma tid räknat från dagen för samma tid räknat från dagen för
anmälan om det sjukdomsfall som anmälan om det sjukdomsfall som
närmast föregick rehabiliteringsut- närmast föregick rehabiliteringsut-
redningen. Har rehabiliteringsut- redningen. Har rehabiliteringsut-
redningen gjorts på begäran av den redningen gjorts på begäran av den
försäkrade, skall den tillställas försäkrade, skall den tillställas
kassan inom åtta veckor från den Försäkringskassan inom åtta
dag då begäran framställdes hos veckor från den dag då begäran
arbetsgivaren.     framställdes hos arbetsgivaren.  
Om rehabiliteringsutredningen Om rehabiliteringsutredningen
inte kan slutföras inom den i tredje inte kan slutföras inom den i tredje
stycket angivna tiden, skall detta stycket angivna tiden, skall detta
anmälas till försäkringskassan anmälas till Försäkringskassan
inom samma tid. Därvid skall inom samma tid. Därvid skall
uppgift lämnas om orsaken till uppgift lämnas om orsaken till
dröjsmålet och om den tidpunkt då dröjsmålet och om den tidpunkt då
utredningen beräknas vara avslu- utredningen beräknas vara avslu-
tad. Sedan utredningen slutförts tad. Sedan utredningen slutförts
skall den omgående tillställas för- skall den omgående tillställas För-
säkringskassan.     säkringskassan.        

Utredningen skall genomföras i samråd med den försäkrades arbetstagarorganisation, om den försäkrade medger det.

Försäkringskassan skall överta ansvaret för rehabiliteringsutredningen,

om det finns skäl till det.      
    6 §54    
Om den försäkrade behöver en Om den försäkrade behöver en
rehabiliteringsåtgärd, för vilken rehabiliteringsåtgärd, för vilken
ersättning kan utges enligt detta ersättning kan utges enligt detta
kapitel, skall försäkringskassan kapitel, skall Försäkringskassan
upprätta en rehabiliteringsplan. upprätta en rehabiliteringsplan.
Planen skall såvitt möjligt upprät- Planen skall såvitt möjligt upprät-
tas i samråd med den försäkrade. tas i samråd med den försäkrade.

Rehabiliteringsplanen skall ange de rehabiliteringsåtgärder som skall komma i fråga och vem som har ansvaret för dem, en tidsplan för rehabiliteringen samt uppgifter i övrigt som behövs för att genomföra rehabiliteringen. Planen skall även innehålla uppgift om den beräknade kostnaden för ersättning under rehabiliteringstiden.

Försäkringskassan skall fortlöpande se till att rehabiliteringsplanen följs och att det vid behov görs nödvändiga ändringar i den.

54 Senaste lydelse 1991:1040.

Prop. 2003/04:152

54

    11 §55   Prop. 2003/04:152
Den försäkrade skall så snart det Den försäkrade skall så snart det
kan ske och senast inom två kan ske och senast inom två
veckor till försäkringskassan an- veckor till Försäkringskassan an-
mäla sådan ändring av sina för- mäla sådan ändring av sina för-
hållanden som är av betydelse för hållanden som är av betydelse för
rätten till rehabiliteringsersättning rätten till rehabiliteringsersättning
eller för rehabiliteringsersättning- eller för rehabiliteringsersättning-
ens storlek. ens storlek.
    16 §56    
Rehabiliteringsersättning enligt Rehabiliteringsersättning enligt
detta kapitel får, om omständlg- detta kapitel får, om omständig-
heterna motiverar det, dras in eller heterna motiverar det, dras in eller
sättas ned om den försäkrade un- sättas ned om den försäkrade un-
derlåter att till försäkringskassan derlåter att till Försäkringskassan
anmäla sådan ändring av förhål- anmäla sådan ändring av förhål-
lande, som är av betydelse för rät- lande, som är av betydelse för rät-
ten till rehabiliteringsersättning ten till rehabiliteringsersättning
eller för rehabiliteringsersättning- eller för rehabiliteringsersättning-
ens storlek. ens storlek.

Om nedsättning eller indragning i andra fall av ersättning som här avses föreskrivs i 20 kap. 3 §.

________________

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2.Bestämmelserna i 17 kap. 1 § första stycket skall tillämpas även när en ersättning som där avses har betalats ut av en allmän försäkringskassa.

3.När bestämmelserna i 18 kap. 3 § första stycket tillämpas första gången skall försäkringsdelegationens ledamöter utses för tiden till och med den 31 december 2006.

4.Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av Riksförsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa gäller äldre bestämmelser i 20 kap. 10 § och 11 § första–tredje styckena. Därvid gäller att omprövning av allmän försäkringskassas beslut skall göras av Försäkringskassan.

5.Äldre bestämmelser i 20 kap. 11 § fjärde stycket skall fortfarande tillämpas såvitt avser beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa.

6.Bestämmelserna i 18 kap. 5 § andra stycket skall inte tillämpas på en ledamot som omfattas av bestämmelserna i 2 § lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan.

55Senaste lydelse 1991:1040.

56Senaste lydelse 1997:275.

55

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2004:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring

dels att 1 kap. 2 § lagen i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:275) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:275) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1kap.

2 §

Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringskassan.

Om allmänt ombud hos Försäkringskassan finns särskilda bestämmelser.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

1. Denna lag träder i kraft den

1 januari 2005.

2.Äldre bestämmelser om skadestånd i 18 kap. 37 och 38 §§ gäller för uppdrag som har fullgjorts före ikraftträdandet. Vad som i 18 kap 38 § sägs om anmärkning skall gälla anmärkning av Riksförsäkringsverket eller Försäkringskassan och vad som sägs om överlämnande till styrelsen skall även gälla överlämnande till Försäkringskassan. Försäkringskassan för det allmännas talan om skadestånd enligt denna punkt.

3.Äldre bestämmelser i 18 kap. om redovisning och revision gäller

itillämpliga delar efter utgången av år 2004. Regeringen får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av nämnda bestämmelser.

56

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om Prop. 2003/04:152
  arbetsskadeförsäkring  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring1

dels att 8 kap. 13 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 5 §, 6 kap. 4 och 9 §§ samt 8 kap. 1–4, 7–9 och 12 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse    
          1 kap          
            1 §2          
I denna lag finns bestämmelser om försäkring för arbetsskada.  
I socialförsäkringslagen (1999:799) I socialförsäkringslagen (1999:799)
finns bestämmelser om vem som finns bestämmelser om vem som
omfattas av denna lag. Socialför- omfattas av denna lag. Socialför-
säkringslagen innehåller också be- säkringslagen innehåller också be-
stämmelser om förmåner vid ut- stämmelser om förmåner vid
landsvistelse och handläggning av utlandsvistelse och anmälan, m.m.
ärenden, m.m.                    
            2 §          
Arbetsskadeförsäkringen hand- Arbetsskadeförsäkringen hand-
has av Riksförsäkringsverket, de has av Försäkringskassan.  
allmänna försäkringskassorna och            
de lokala myndigheter som reger-            
ingen bestämmer.                  
          4 kap.          
          5 §3          
För den som är sjukpenningför- För den som är sjukpenningför-
säkrad enligt 3 kap. lagen säkrad enligt 3 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring (1962:381) om allmän försäkring
utgörs livränteunderlaget av hans utgörs livränteunderlaget av hans
eller hennes sjukpenninggrun- eller hennes sjukpenninggrun-
dande inkomst enligt 3 kap. 2 § dande inkomst enligt 3 kap. 2 §
nämnda lag vid den tidpunkt från nämnda lag vid den tidpunkt från
vilken livräntan skall utges eller vilken livräntan skall utges eller
den inkomst som då skulle ha ut- den inkomst som då skulle ha ut-
gjort hans eller hennes sjukpen- gjort hans eller hennes sjukpen-
ninggrundande inkomst, om för- ninggrundande inkomst, om För-
säkringskassan hade känt till säkringskassan hade känt till
samtliga förhållanden.       samtliga förhållanden.    

Vid tillämpningen av första stycket gäller följande avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring. Vid beräkningen skall också andra skattepliktiga förmåner än pengar beaktas. Med inkomst av anställning likställs kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19

1 Lagen omtryckt 1993:357.  
Senaste lydelse av 8 kap. 13 § 1998:90.  
2 Senaste lydelse 1999:809.  
3 Senaste lydelse 1998:678. 57
För varje dag som en försäkrad, som uppbär livränta enligt 4 kap., på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) skall han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Betalning skall ske genom att Försäkringskassan, efter skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från livräntan när denna betalas ut. Om den försäkrade samtidigt med livräntan uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, pensionsförmåner enligt 4 eller 6 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt

eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag. Semesterlön och semesterersättning skall medräknas utan den begränsning som anges i 3 kap. 2 § tredje stycket lagen om allmän försäkring. Inkomst i form av skattepliktiga förmåner skall värderas på det sätt som är föreskrivet för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

6kap.

4 §

En försäkrad som på anmodan av allmän försäkringskassa eller med dess samtycke avhåller sig från arbetet i syfte att förebygga att en arbetsskada uppstår, återuppstår eller förvärras, har rätt att under tiden få skälig ersättning från arbetsskadeförsäkringen, motsvarande högst hel sjukpenning enligt bestämmelserna i 3 kap. 1– 2 a §§.

En försäkrad som på anmodan av Försäkringskassan eller med dess samtycke avhåller sig från arbetet i syfte att förebygga att en arbetsskada uppstår, återuppstår eller förvärras, har rätt att under tiden få skälig ersättning från arbetsskadeförsäkringen, motsvarande högst hel sjukpenning enligt bestämmelserna i 3 kap. 1–2 a §§.

9 §4 För varje dag som en försäkrad,

som uppbär livränta enligt 4 kap., på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) skall han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Betalning skall ske genom att försäkringskassan, efter skatteavdrag enligt skattbetalningslagen (1997:483), gör avdrag från livräntan när denna betalas ut. Om den försäkrade samtidigt med livräntan uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, pensionsförmåner enligt 4 eller 6 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt

4 Senaste lydelse 2002:301.

Prop. 2003/04:152

58

lagen (2001:853) om äldreförsörj- lagen (2001:853) om äldreförsörj-
ningsstöd, skall endast ett avdrag ningsstöd, skall endast ett avdrag
göras från de sammantagna för- göras från de sammantagna för-
månerna. månerna.

Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

8 kap.

1 §5

Underrättelse om arbetsskada skall beträffande arbetstagare omedelbart lämnas till den arbetsgivare hos vilken arbetstagaren var anställd när skadan inträffade. Har skada till följd av annat än olycksfall visat sig först efter det den försäkrade har upphört att vara utsatt för inverkan som har orsakat skadan, skall underrättelse lämnas till den arbetsgivare hos vilken den försäkrade senast var utsatt för sådan inverkan. Finns någon som på arbetsgivarens vägnar förestår arbetet, får underrättelsen i stället lämnas till denne. Beträffande försäkrad som avses i 3 kap. 15 § socialförsäkringslagen (1999:799) skall vad i detta kapitel sägs om arbetsgi-

vare gälla rektor eller annan som förestår utbildningen.  
Arbetsgivare eller arbetsföre- Arbetsgivare eller arbetsföre-
ståndare som genom underrättelse ståndare som genom underrättelse
enligt första stycket eller på annat enligt första stycket eller på annat
sätt har fått kännedom om inträf- sätt har fått kännedom om inträf-
fad arbetsskada är skyldig att fad arbetsskada är skyldig att
omedelbart anmäla skadan till all- omedelbart anmäla skadan till
män försäkringskassa. Annan för- Försäkringskassan. Annan försäk-
säkrad än arbetstagare skall själv rad än arbetstagare skall själv an-
anmäla arbetsskada till försäk- mäla arbetsskada till Försäkrings-
ringskassan. Har han avlidit till kassan. Har han avlidit till följd av
följd av skadan, skall anmälan gö- skadan, skall anmälan göras av
ras av den som har rätt att före- den som har rätt att företräda
träda dödsboet.       dödsboet.    
Anmälan enligt andra stycket Anmälan enligt andra stycket
skall göras enligt föreskrifter som skall göras enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen till den meddelas av regeringen. Nödvän-
allmänna försäkringskassa som diga utgifter för läkarutlåtanden
avses i 5 kap. socialförsäkringsla- ersätts i enlighet med vad reger-
gen. Nödvändiga utgifter för lä- ingen föreskriver.  
karutlåtanden ersätts i enlighet      

med vad regeringen föreskriver.

5 Senaste lydelse 1999:809.

Prop. 2003/04:152

59

Försäkringskassan skall så snart det kan ske bestämma den ersättning som skall betalas ut.

2 §6

Ansökan om ersättning enligt Ansökan om ersättning enligt
denna lag skall göras skriftligen denna lag skall göras skriftligen
hos den allmänna försäkringskas- hos Försäkringskassan.
san.  

3 §7

Den allmänna försäkringskassan skall så snart det kan ske bestämma den ersättning som skall betalas ut. Den behöriga försäkringskassan får dock uppdra åt en annan försäkringskassa att bestämma ersättningen.

Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada skall endast prövas i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag. Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Beslut som meddelas enligt denna lag skall gälla omedelbart, om ej annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att pröva beslutet.

      4 §8        
Ärende angående livränta till Ärende angående livränta till
den försäkrade och i annat ärende den försäkrade och i annat ärende
uppkommen fråga huruvida den uppkommen fråga huruvida den
försäkrade har ådragit sig arbets- försäkrade har ådragit sig arbets-
skada till följd av annat än olycks- skada till följd av annat än olycks-
fall skall i försäkringskassa avgö- fall skall i Försäkringskassan av-
ras av socialförsäkringsnämnd. göras av socialförsäkringsnämnd.
Regeringen får dock meddela före- Regeringen får dock meddela före-
skrifter om behörighet för tjänste- skrifter om behörighet för tjänste-
man hos försäkringskassan att av- man hos Försäkringskassan att
göra ärenden som är av enkel be- avgöra ärenden som är av enkel
skaffenhet och inte angår livränta beskaffenhet och inte angår liv-
till den försäkrade.     ränta till den försäkrade.  
        7 §        

Myndighet, arbetsgivare och uppdragsgivare är skyldiga att på begäran lämna domstol, Riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa eller lokal myndighet som avses i 1 kap. 2 § uppgift om namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för

6Senaste lydelse 2002:222.

7Senaste lydelse 1999:809.

8Senaste lydelse 2000:465.

Myndighet, arbetsgivare och uppdragsgivare är skyldiga att på begäran lämna domstol eller Försäkringskassan uppgift om namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för tillämpningen av denna lag. Arbetsgivare och uppdragsgivare är även skyl-

Prop. 2003/04:152

60

tillämpningen av denna lag. Ar- betsgivare och uppdragsgivare är även skyldiga att lämna sådan uppgift om arbetet och arbetsförhållandena som behövs för att bestämma ersättningsbelopp.

Domstol och allmän försäkringskassa har, i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag, rätt att hos myndighet som har att utöva tillsyn över arbetsgivares verksamhet begära undersökning av arbetsförhållanden eller att, om särskilda skäl föreligger eller det gäller annan försäkrad än arbetstagare, själva företa sådan undersökning.

Allmän försäkringskassa får i ärende angående arbetsskadeförsäkring begära att tingsrätt håller förhör med vittne eller sakkunnig. Ingen är skyldig att inställa sig vid annan tingsrätt än den inom vars domkrets han vistas. Om förhöret skall i tillämpliga delar gälla vad som föreskrives om bevisupptagning utom huvudförhandling. Ersättning till den som har inställt sig för att höras utgår med skäligt belopp som rätten bestämmer och betalas av kassan.

diga att lämna sådan uppgift om Prop. 2003/04:152 arbetet och arbetsförhållandena

som behövs för att bestämma ersättningsbelopp.

8 §

Domstol och Försäkringskassan har, i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag, rätt att hos myndighet som har att utöva tillsyn över arbetsgivares verksamhet begära undersökning av arbetsförhållanden eller att, om särskilda skäl föreligger eller det gäller annan försäkrad än arbetstagare, själva företa sådan undersökning.

9 §

Försäkringskassan får i ärende angående arbetsskadeförsäkring begära att tingsrätt håller förhör med vittne eller sakkunnig. Ingen är skyldig att inställa sig vid annan tingsrätt än den inom vars domkrets han vistas. Om förhöret skall i tillämpliga delar gälla vad som föreskrives om bevisupptagning utom huvudförhandling. Ersättning till den som har inställt sig för att höras utgår med skäligt belopp som rätten bestämmer och betalas av

Försäkringskassan.

    12 §
Bestämmelserna i 20 kap. 10– Bestämmelserna i 20 kap. 10–
13 §§ lagen (1962:381) om allmän 13 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring om omprövning och försäkring om omprövning och
ändring av försäkringskassas be- ändring av Försäkringskassans
slut samt överklagande av försäk- beslut samt överklagande av För-
ringskassas och domstols beslut säkringskassans och domstols be-
har motsvarande tillämpning i slut har motsvarande tillämpning i
ärende enligt denna lag. ärende enligt denna lag.
__________________  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:000) om

61

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

Prop. 2003/04:152

62

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

dels att 15 kap. 1 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 4, 5 och 5 b §§, 2 kap. 5, 17 och 19 §§, 3 kap. 7 och 13–15 §§, 4 kap. 12 §, 12 kap. 1 och 9 §§, 13 kap. 4, 5, 9, 11, 12, 14–20 och 22 §§, 14 kap. 1, 1 a, och 7–9 §§, 15 kap. 6–11, 13, 15 och 20 §§ samt rubriken närmast före 13 kap. 19 § skall ha följande lydelse,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2002:206) i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:980) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 15 kap. 1 § skall sättas närmast före 15 kap. 2 § och lyda ”Tillsyn”,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 13 kap. 17 a och 22 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §1

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och handläggning av ärenden, m.m.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan, m.m.

Om allmänt ombud hos Försäkringskassan finns särskilda bestämmelser.

5 §2

Vissa beräkningar enligt denna lag skall göras med ledning av ett inkomstindex. Detta index skall visa den relativa förändringen av genomsnittet av de försäkrades årliga pensionsgrundande inkomster utan den begränsning som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, efter avdrag för allmän pensionsavgift, vilka har uppburits av dem som under inkomståret har fyllt minst 16 år och högst 64 år.

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år skall motsvara den beräknade årliga relativa förändringen av de inkomster som anges i första stycket under en period av tre år före det år inkomstindexet avser. Vid beräkningen av inkomsterna skall den årliga förändringen i det allmänna prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräknas. Det framräknade värdet skall därefter omräknas med förändringen i det allmänna prisläget i juni månad två år före det år indexet avser och det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det året.

1Senaste lydelse 1999:802.

2Senaste lydelse 2003:301.

Prop. 2003/04:152

63

Regeringen skall för varje år fastställa inkomstindexet efter det att det har beräknats av Riksförsäkringsverket. För år 1999 skall inkomstindexet vara lika med 100,00.

Regeringen skall för varje år Prop. 2003/04:152 fastställa inkomstindexet efter det

att det har beräknats av Försäkringskassan. För år 1999 skall inkomstindexet vara lika med 100,00.

5 b §3 Avgiftsinkomsterna beräknas som

1.genomsnittet av inkomsterna det andra–fjärde året före det år balanstalet avser, multiplicerat med

2.den beräknade årliga relativa förändringen av inkomsterna under det andra–femte året före det år balanstalet avser. Vid beräkningen av den relativa förändringen av inkomsterna skall den årliga förändringen i det allmänna prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräknas. Det framräknade värdet skall därefter omräknas med förändringen i det allmänna prisläget i juni månad tre år före det år balanstalet avser och det allmänna prisläget i juni månad året efter det förstnämnda året.

Omsättningstiden beräknas som medianen av omsättningstiden för det tredje, fjärde och femte året före det år balanstalet avser.

Pensionsskulden beräknas för det andra året före det år balanstalet avser, som summan av

1.pensionsbehållningar enligt 5 kap. 2 §,

2.det beräknade värdet av pensionsrätter för inkomstpension enligt 4 kap. 2–6 §§,

3.utbetalad pension för varje åldersgrupp i december månad multiplicerad med beräknat antal återstående utbetalningar av ett genomsnittligt pensionsbelopp för samma åldersgrupp justerat med den räntefaktor som anges i 5 kap. 12 § andra stycket, och

4.det beräknade värdet av kommande utbetalningar av tilläggspension för dem som inte påbörjat uttag av sådan pension.

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om beräkning av balanstal meddelas av regeringen. Beräkningarna skall göras av Riksförsäkringsverket.

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om beräkning av balanstal meddelas av regeringen. Beräkningarna skall göras av Försäkringskassan.

2 kap.

5 §4

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas vidare

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt sjukpenning eller särskild arbetsskadeersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen har trätt i stället för en försäkrads inkomst som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst,

3 Senaste lydelse 2002:315.  
4 Senaste lydelse 2002:631. 64

2.föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,

3.ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

4. ersättning som en allmän för- 4. ersättning som har utgetts en-
säkringskassa har utgett enligt 20 ligt 20 § lagen (1991:1047) om
§ lagen (1991:1047) om sjuklön, sjuklön,

5.livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6.delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,

7.vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8.dagpenning från arbetslöshetskassa,

10.aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

11.utbildningsbidrag för doktorander,

14.ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

15.dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga,

16.bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver, samt

17.inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 8 kap. lagen om allmän försäkring.

    17 §5
Om en ersättning som är pen- Om en ersättning som är pen-
sionsgrundande eller för vilken det sionsgrundande eller för vilken det
skall beräknas ett pensionsgrun- skall beräknas ett pensionsgrun-
dande belopp enligt 3 kap. 4 § dande belopp enligt 3 kap. 4 §
eller pensionspoäng enligt 4 kap. eller pensionspoäng enligt 4 kap.
9 §, har betalats ut av en allmän 9 §, har betalats ut av Försäk-
försäkringskassa eller en arbets- ringskassan eller en arbetslöshets-
löshetskassa till en försäkrad och kassa till en försäkrad och den för-
den försäkrade senare för samma säkrade senare för samma månad
månad har beviljats annan ersätt- har beviljats annan ersättning som
ning som är pensionsgrundande är pensionsgrundande och sam-
och samordnad med den ersättning ordnad med den ersättning som
som betalats ut tidigare, är den se- betalats ut tidigare, är den senare
nare beviljade ersättningen inte beviljade ersättningen inte pen-
pensionsgrundande till den del den sionsgrundande till den del den
avser tid före utbetalningsmåna- avser tid före utbetalningsmåna-
den.     den.

Beviljas vid samma tidpunkt inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 8 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring och livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning

5 Senaste lydelse 2001:492.

Prop. 2003/04:152

65

av den lagen, skall det vid tillämpning av första stycket anses som om sjukersättningen eller aktivitetsersättningen har betalats ut före livräntan.

19 §6

Pensionsgrundande inkomst av anställning för vilken en försäkrad inte är skattskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall bestämmas med ledning av en kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Pensionsgrundande inkomst av anställning för vilken en försäkrad inte är skattskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall bestämmas med ledning av kontrolluppgift enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

3 kap.

7 §7

Om en pensionsgrundande er- Om en pensionsgrundande er-
sättning har betalats ut av en all- sättning har betalats ut av Försäk-
män försäkringskassa eller en ar- ringskassan eller en arbetslöshets-
betslöshetskassa till en försäkrad kassa till en försäkrad och den för-
och den försäkrade senare för säkrade senare för samma månad
samma månad har beviljats sjuker- har beviljats sjukersättning eller
sättning eller aktivitetsersättning aktivitetsersättning som är sam-
som är samordnad med den tidi- ordnad med den tidigare utbeta-
gare utbetalade ersättningen, skall lade ersättningen, skall pensions-
pensionsgrundande belopp med grundande belopp med anledning
anledning av sjukersättningen eller av sjukersättningen eller aktivi-
aktivitetsersättningen inte tillgodo- tetsersättningen inte tillgodoräknas
räknas till den del denna ersättning till den del denna ersättning avser
avser tid före den månad då den tid före den månad då den har be-
har betalats ut.   talats ut.
  13 §8
Om föräldrarna enligt 11 och Om föräldrarna enligt 11 och
12 §§ var för sig kan tillgodoräknas 12 §§ var för sig kan tillgodoräk-
ett pensionsgrundande belopp en- nas ett pensionsgrundande belopp
ligt 10 § får de, genom anmälan enligt 10 § får de, genom anmälan
hos allmän försäkringskassa, ange till Försäkringskassan, ange vem
vem av dem som skall tillgodoräk- av dem som skall tillgodoräknas
nas ett sådant belopp.   ett sådant belopp.

Görs inte anmälan enligt första stycket skall beloppet tillgodoräknas den av föräldrarna som, för det år beloppet hänför sig till, har lägst pensionsunderlag enligt 4 kap. 2 §. Har ingen av föräldrarna något pensionsunderlag för det året eller har de lika högt underlag, skall det pensionsgrundande beloppet tillgodoräknas modern eller, om föräldrarna är av samma kön, den äldre av dem.

Vid beräkning enligt andra stycket av pensionsunderlaget skall bortses från pensionsgrundande belopp enligt 10 §. Vidare skall vid sådan beräk-

6Senaste lydelse 2001:1240.

7Senaste lydelse 2001:492.

8Senaste lydelse 2002:609.

Prop. 2003/04:152

66

ning med pensionsgrundande inkomst likställas inkomster som avses i 18 §.

14 §  
Om enligt 11 och 12 §§ endast Om enligt 11 och 12 §§ endast
en av föräldrarna för ett år kan en av föräldrarna för ett år kan
tillgodoräknas ett pensionsgrun- tillgodoräknas ett pensionsgrun-
dande belopp enligt 10 § för ett dande belopp enligt 10 § för ett
barn, får denna förälder, genom barn, får denna förälder, genom
anmälan till allmän försäkrings- anmälan till Försäkringskassan,
kassa, överlåta rätten att för det överlåta rätten att för det året till-
året tillgodoräknas ett sådant be- godoräknas ett sådant belopp för
lopp för det barnet till den andra det barnet till den andra föräldern
föräldern om det enda skälet till att om det enda skälet till att den
den andra föräldern inte kan till- andra föräldern inte kan tillgodo-
godoräknas beloppet är att han räknas beloppet är att han eller hon
eller hon inte har bott tillsammans inte har bott tillsammans med bar-
med barnet under minst halva året. net under minst halva året. Detta
Detta gäller dock endast om sist- gäller dock endast om sistnämnda
nämnda förälder förälder  

1.under året har bott tillsammans med barnet i inte obetydlig omfattning, och

2.inte enligt 11 och 12 §§ själv för samma år kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett annat barn.

15 §

En förälder som enligt 11 och En förälder som enligt 11 och
12 §§ för ett år ensam kan tillgo- 12 §§ för ett år ensam kan tillgo-
doräknas ett pensionsgrundande doräknas ett pensionsgrundande
belopp enligt 10 § för ett barn får belopp enligt 10 § för ett barn får
också, om den andra föräldern har också, om den andra föräldern har
avlidit under det året eller tidigare, avlidit under det året eller tidigare,
genom anmälan till allmän försäk- genom anmälan till Försäkrings-
ringskassa överlåta rätten att för kassan överlåta rätten att för det
det året tillgodoräknas ett sådant året tillgodoräknas ett sådant be-
belopp för det barnet till en annan lopp för det barnet till en annan
försäkrad som föräldern under in- försäkrad som föräldern under in-
tjänandeåret var gift med eller tjänandeåret var gift med eller
hade gemensamt barn med och hade gemensamt barn med och
stadigvarande sammanbodde med. stadigvarande sammanbodde med.

Överlåtelse enligt första stycket får ske endast om den försäkrade till vilken överlåtelse avses ske uppfyller de förutsättningar som anges i 12 § första stycket 1, 3 och 5 och denne inte heller enligt 11 och 12 §§ för samma år själv kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt

10 § för ett annat barn.    
    4 kap.
    12 §
Vårdår skall efter ansökan hos Vårdår skall efter ansökan hos
allmän försäkringskassa tillgodo- Försäkringskassan tillgodoräknas
räknas en förälder som är bosatt en förälder som är bosatt här i lan-

Prop. 2003/04:152

67

Ålderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sådan ansökan skall göras skriftligen hos
Försäkringskassan. En pensionsberättigad som är född under något av åren 1938–1953 och som uppbär inkomstpension utan att ha rätt till tilläggspension skall dock, utan särskild ansökan, erhålla tilläggspension från och med den månad då han eller hon fått rätt till sistnämnda pension.
Om en person som har rätt till ålderspension enligt denna lag och är bosatt i Sverige inte tre månader före ingången av den månad då han eller hon fyller 70 år har ansökt om uttag av inkomst- eller tilläggspension, skall Försäkringskassan utreda om den pensionsberättigade vill ta ut ålderspension. För den som månaden före den då han eller hon fyller 65 år har uppburit sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall motsvarande gälla, om ansökan om inkomst- eller tilläggspension enligt denna lag inte har gjorts senast förstnämnda månad.
här i landet och som under större det och som under större delen av
delen av ett kalenderår har vårdat ett kalenderår har vårdat ett barn
ett barn som inte har fyllt tre år som inte har fyllt tre år och som är
och som är bosatt här. För samma bosatt här. För samma barn och år
barn och år får dock vårdår tillgo- får dock vårdår tillgodoräknas en-
doräknas endast en förälder. dast en förälder.

Vid tillämpningen av första stycket skall med barn likställas fosterbarn och med en förälder likställas den, med vilken en förälder är eller har varit gift eller har eller har haft barn om de stadigvarande sammanbor.

12 kap.

1 §9 Ålderspension enligt denna lag

betalas ut efter ansökan. Sådan ansökan skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassan. En pensionsberättigad som är född under något av åren 1938–1953 och som uppbär inkomstpension utan att ha rätt till tilläggspension skall dock, utan särskild ansökan, erhålla tilläggspension från och med den månad då han eller hon fått rätt till sistnämnda pension.

Om en person som har rätt till ålderspension enligt denna lag och är bosatt i Sverige inte tre månader före ingången av den månad då han eller hon fyller 70 år har ansökt om uttag av inkomst- eller tilläggspension, skall den allmänna försäkringskassan utreda om den pensionsberättigade vill ta ut ålderspension. För den som månaden före den då han eller hon fyller 65 år har uppburit sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall motsvarande gälla, om ansökan om inkomst- eller tilläggspension enligt denna lag inte har gjorts senast förstnämnda månad.

9 Senaste lydelse 2001:492.

Prop. 2003/04:152

68

      9 §10       Prop. 2003/04:152
För en pensionsberättigad som För en pensionsberättigad som
har rätt till livränta på grund av har rätt till livränta på grund av
obligatorisk försäkring enligt la- obligatorisk försäkring enligt la-
gen (1916:235) om försäkring för gen (1916:235) om försäkring för
olycksfall i arbete, lagen olycksfall i arbete, lagen
(1929:131) om försäkring för vissa (1929:131) om försäkring för vissa
yrkessjukdomar eller lagen yrkessjukdomar eller lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäk- (1954:243) om yrkesskadeförsäk-
ring eller som enligt annan lag ring eller som enligt annan lag
eller särskild författning eller en- eller särskild författning eller en-
ligt regeringens förordnande har ligt regeringens förordnande har
rätt till annan livränta, som be- rätt till annan livränta, som be-
stäms av eller betalas ut av Riks- stäms av eller betalas ut av För-
försäkringsverket, skall inkomst- säkringskassan, skall inkomstpen-
pensionen och tilläggspensionen sionen och tilläggspensionen
minskas enligt vad som sägs i minskas enligt vad som sägs i
andra stycket. Motsvarande skall andra stycket. Motsvarande skall
gälla i fall då livränta utges enligt gälla i fall då livränta utges enligt
utländsk lagstiftning om yrkesska- utländsk lagstiftning om yrkesska-
deförsäkring. Minskning skall där- deförsäkring. Minskning skall där-
emot inte ske på grund av livränta emot inte ske på grund av livränta
enligt lagen (1976:380) om arbets- enligt lagen (1976:380) om arbets-
skadeförsäkring eller annan liv- skadeförsäkring eller annan liv-
ränta som bestäms med tillämp- ränta som bestäms med tillämp-
ning av nämnda lag. Medför skada ning av nämnda lag. Medför skada
för vilken livränta har börjat utges för vilken livränta har börjat utges
återigen sjukdom som berättigar återigen sjukdom som berättigar
till sjukpenning, skall det anses till sjukpenning, skall det anses
som om livränta utgavs under som om livränta utgavs under
sjukdomstiden. Har livränta eller sjukdomstiden. Har livränta eller
del därav eller livränta för viss tid del därav eller livränta för viss tid
bytts ut mot ett engångsbelopp, bytts ut mot ett engångsbelopp,
skall det vid beräkning enligt skall det vid beräkning enligt
andra stycket anses som om liv- andra stycket anses som om liv-
ränta utges eller som om den liv- ränta utges eller som om den liv-
ränta som utges har höjts med ett ränta som utges har höjts med ett
belopp som svarar mot engångs- belopp som svarar mot engångs-
beloppet enligt de vid utbytet beloppet enligt de vid utbytet
tillämpade försäkringstekniska tillämpade försäkringstekniska
grunderna.       grunderna.      

Summan av inkomstpension, tilläggspension och garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension skall minskas med tre fjärdedelar av varje livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och som den pensionsberättigade uppbär som skadad. Minskning skall därvid i första hand göras på garantipensionen och därefter på tilläggspensionen. Avdrag på inkomstpension och tillläggspension enligt 6 kap. 2 § 1 får dock göras endast om

10 Senaste lydelse 2002:206. 69
Beslut enligt 3 och 4 kap. samt beslut om inkomst-, tilläggs- och premiepension får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

den pensionsberättigade kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan inträffade.

Sammanlagd hel pension enligt denna lag skall dock aldrig, på grund av bestämmelserna i denna paragraf, för månad räknat understiga 13 procent av prisbasbeloppet för den som är ogift och 11,5 procent av prisbasbeloppet för den som är gift. Härvid skall bestämmelserna i 6 kap. 17 § tillämpas på motsvarande sätt.

13 kap.

4 §11

Andra beslut enligt denna lag än Andra beslut enligt denna lag än
sådana som avses i 1 och 2 §§ sådana som avses i 1 och 2 §§
skall fattas av den allmänna för- skall fattas av Försäkringskassan.
säkringskassa som enligt 5 kap.  
socialförsäkringslagen (1999:799)  
skall avgöra ett ärende avseende  
den försäkrade.  
Den försäkringskassa som avses  
i första stycket skall även hand-  
lägga andra ärenden enligt denna  
lag än sådana som avses i 1 och  
2 §§.  
Ändring och omprövning av be-  
slut enligt denna lag som har  
meddelats av en allmän försäk-  
ringskassa skall göras av samma  
försäkringskassa.  

5 §12 Beslut enligt 3 och 4 kap. samt

beslut om inkomst-, tilläggs- och premiepension får fattas genom automatiserad behandling av Riksförsäkringsverket för en allmän försäkringskassas räkning när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

För sådana beslut som avses i första stycket skall ändring och omprövning, liksom andra åtgärder som enligt denna lag eller annan författning skall vidtas med avseende på beslutet, i stället vidtas av den försäkringskassa som enligt 4 § är behörig vid tidpunkten för åtgärden.

11Senaste lydelse 1999:802. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

12Senaste lydelse 2002:206. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Prop. 2003/04:152

70

9 §13

Ett beslut enligt denna lag skall omprövas om den som beslutet avser begär det eller om det finns andra skäl. Omprövning skall dock inte göras

av beslut som meddelats enligt 11 eller 13 §.            
Ett beslut om pensionsgrun- Ett beslut om pensionsgrun-
dande inkomst eller andra pen- dande inkomst eller andra pen-
sionsgrundande belopp får omprö- sionsgrundande belopp får omprö-
vas på begäran av den enskilde vas på begäran av den enskilde
bara i samband med att beslutet bara i samband med att beslutet
om pensionsrätt eller pensionspo- om pensionsrätt eller pensionspo-
äng omprövas. Ett beslut om pen- äng omprövas. Ett beslut om pen-
sionsgrundande   inkomst eller sionsgrundande inkomst eller
andra pensionsgrundande belopp andra pensionsgrundande belopp
får dock omprövas även om inte får dock omprövas även om inte
pensionsrätt eller pensionspoäng pensionsrätt eller   pensionspoäng
påverkas, om det är av betydelse påverkas, om det är av betydelse
för den enskilde. Härvid skall för den enskilde. Härvid skall
samma bestämmelser gälla som samma bestämmelser gälla som
för omprövning av beslut om pen- för omprövning av beslut om pen-
sionsrätt och vad som då sägs om sionsrätt och vad som då sägs om
allmän försäkringskassa skall, när Försäkringskassan skall, när det
det gäller omprövning av beslut gäller omprövning av beslut om
om pensionsgrundande inkomst, i pensionsgrundande inkomst, i
stället avse Skatteverket.   stället avse Skatteverket.    
Om, vid omprövning av ett be- Om, vid omprövning av ett be-
slut om pensionsrätt eller pen- slut om pensionsrätt eller pen-
sionspoäng, prövning skall göras sionspoäng, prövning skall göras
av den pensionsgrundande in- av den pensionsgrundande in-
komst som legat till grund för be- komst som legat till grund för be-
slutet, skall försäkringskassan slutet, skall Försäkringskassan
överlämna ärendet i den delen till överlämna ärendet i den delen till
Skatteverket för omprövning av Skatteverket för omprövning av
beslutet om denna inkomst.   beslutet om denna inkomst.    
          11 §            
Den som vill begära ompröv- Den som vill begära ompröv-
ning enligt 9 eller 10 § skall göra ning enligt 9 eller 10 § skall göra
detta skriftligen. Begäran om om- detta skriftligen. Begäran om om-
prövning av ett beslut enligt 4 kap. prövning av ett beslut enligt 4 kap.
skall ha kommit in till allmän för- skall ha kommit in till Försäk-
säkringskassa före utgången av ringskassan före utgången av året
året efter det fastställelseår som efter det fastställelseår som beslu-
beslutet avser. I fråga om annat tet avser. I fråga om annat beslut
beslut skall begäran om ompröv- skall begäran om omprövning ha
ning ha kommit in inom två måna- kommit in inom två månader från
der från det att den som begär om- det att den som begär ompröv-
prövningen fick del av beslutet. ningen fick del av beslutet.    

Gör den som begär omprövning sannolikt att han eller hon inte inom två månader före utgången av den tid som anges i första stycket andra

13 Senaste lydelse 2003:725.

Prop. 2003/04:152

71

Har omprövning begärts av ett beslut och överklagar det allmänna ombudet samma beslut, skall beslutet inte omprövas utan ärendet i stället överlämnas till allmän förvaltningsdomstol. Den enskildes begäran om omprövning skall då anses som ett överklagande.
Ett beslut om pensionsgrundande inkomst skall omprövas av Skatteverket om Försäkringskassan enligt 9 § tredje stycket har överlämnat ett ärende för omprövning.
Om en begäran om omprövning har kommit in till Premiepensionsmyndigheten, Skatteverket,
Försäkringskassan eller en allmän förvaltningsdomstol, som inte har fattat det överklagade beslutet, skall begäran om omprövning sändas till den som har meddelat beslutet. Har begäran kommit in till
Premiepensionsmyndigheten, Skatteverket eller Försäkringskassan inom den tid som anges i 11 §, skall den anses som inkommen i rätt tid.

meningen har fått kännedom om ett beslut eller annan handling med uppgift om vad som har beslutats, skall begäran om omprövning i stället ha kommit in inom två månader från den dag då den som begär omprövningen fick sådan kännedom.

12 §14 Om en begäran om omprövning

har kommit in till Premiepensionsmyndigheten eller till Skatteverket, en allmän försäkringskassa eller en allmän förvaltningsdomstol, som inte har fattat det överklagade beslutet, skall begäran om omprövning sändas till den som har meddelat beslutet. Har begäran kommit in till någon av de först nämnda myndigheterna eller en försäkringskassa inom den tid som anges i 11 §, skall den anses som inkommen i rätt tid.

Bestämmelserna i första stycket gäller också om en begäran om omprövning har kommit in till Riksförsäkringsverket inom den tid som anges i 11 §.

14 §15 Ett beslut om pensionsgrun-

dande inkomst skall omprövas av Skatteverket om en allmän försäkringskassa enligt 9 § tredje stycket har överlämnat ett ärende för omprövning.

15 § Har omprövning begärts av ett

beslut och överklagar Riksförsäkringsverket samma beslut, skall beslutet inte omprövas utan ärendet i stället överlämnas till allmän förvaltningsdomstol. Den enskildes begäran om omprövning skall då anses som ett överklagande.

14Senaste lydelse 2003:725. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

15Senaste lydelse 2003:725.

Prop. 2003/04:152

72

17 a §
Ett beslut som rör en person som är bosatt i Sverige överklagas till den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun när beslutet fattades. Be- slut i övriga fall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet i saken fattades.
Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fatta-
Ett beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet avser eller, om denne har avlidit, av annan som är berörd av beslutet samt av det allmänna ombudet. En enskild får dock endast överklaga sådana beslut som har tillkommit genom omprövning. Även beslut som innebär att en begäran om omprövning har avvisats får överklagas av den enskilde. En enskilds överklagande av ett annat beslut skall anses som en begäran om omprövning. Det allmänna ombudet får överklaga endast beslut som har fattats av Försäkringskassan.
Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller inte avvisningsbeslut enligt denna lag som har meddelats av Försäkringskassan, Skatteverket eller Premiepensionsmyndigheten.
En fråga enligt denna lag som redan har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol får inte omprövas av Skatteverket, Försäkringskassan eller Premiepensionsmyndigheten.

16 §16 En fråga enligt denna lag som

redan har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol får inte omprövas av Skatteverket, en allmän försäkringskassa eller Premiepensionsmyndigheten.

17 §17 Ett beslut enligt denna lag får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet avser eller, om denne har avlidit, av annan som är berörd av beslutet samt av Riksförsäkringsverket. En enskild får dock endast överklaga sådana beslut som har tillkommit genom omprövning. Även beslut som innebär att en begäran om omprövning har avvisats får överklagas av den enskilde. En enskilds överklagande av ett annat beslut skall anses som en begäran om omprövning.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller inte avvisningsbeslut enligt denna lag som har meddelats av en försäkringskassa, Skatteverket eller Premiepensionsmyndigheten.

16Senaste lydelse 2003:725.

17Senaste lydelse 2003:725.

Prop. 2003/04:152

73

  des. För den som var bosatt eller Prop. 2003/04:152
  stadigvarande vistades här i lan-
  det under någon del av det år då
  beslut fattades, men som inte var
  folkbokförd här den 1 november
  föregående år, avses med hem-
  ortskommun den kommun där den
  fysiska personen först var bosatt
  eller stadigvarande vistades.
18 §
Ett överklagande från en enskild Ett överklagande från en enskild
skall ha kommit in till den myn- skall ha kommit in till den myn-
dighet eller den allmänna försäk- dighet som gjort omprövningen
ringskassa som gjort ompröv- inom två månader från den dag då
ningen inom två månader från den klaganden fick del av beslutet om
dag då klaganden fick del av be- omprövning eller avvisning.
slutet om omprövning eller avvis-  
ning.  

Bestämmelserna i 12 § om begäran om omprövning skall tillämpas i

fråga om överklagande av en enskild.    
Överklagande av Riksförsäk- Överklagande av det allmänna
ringsverket     ombudet  
    19 §  
Om Riksförsäkringsverket över- Om det allmänna ombudet över-
klagar ett beslut enligt 2–4 kap. klagar ett beslut enligt 2–4 kap.
skall överklagandet ha kommit in skall överklagandet ha kommit in
före utgången av året efter fast- före utgången av året efter fast-
ställelseåret. Om beslutet har ställelseåret. Om beslutet har
meddelats efter den 31 oktober meddelats efter den 31 oktober
året efter det fastställelseår som året efter det fastställelseår som
beslutet avser, får överklagandet beslutet avser, får överklagandet
dock komma in inom två månader dock komma in inom två månader
från den dag då det överklagade från den dag då det överklagade
beslutet meddelades.   beslutet meddelades.  
Överklagar Riksförsäkringsver- Överklagar det allmänna ombu-
ket ett annat beslut som meddelats det ett annat beslut som meddelats
enligt denna lag skall överklagan- enligt denna lag skall överklagan-
det ha kommit in inom två måna- det ha kommit in inom två måna-
der från den dag då beslutet med- der från den dag då beslutet med-
delades.     delades.  

För överklagande enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna i 12 § första stycket.

74

Bestämmelsen i 7 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) om förvaltningsmyndighets partsställning gäller inte i fråga om mål enligt 2–4 kap. Om en enskild överklagar ett beslut enligt 2–4 kap. hos en allmän förvaltningsdomstol, bestämmer dock Försäkringskassan om den skall vara part i målet. Om en enskild klagar till kammarrätten och
Försäkringskassan har varit motpart i länsrätten, är Försäkringskassan alltid motpart i kammarrätten. Även om Försäkringskassan har bestämt att inte vara part, får domstolen förelägga Försäkringskassan att svara i målet. Försäkringskassan får överklaga ett avgörande av en allmän förvaltningsdomstol även om Försäkringskassan inte har varit part där.

20 §

Om en enskild överklagar en allmän förvaltningsdomstols beslut enligt denna lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då den enskilde fick del av det överklagade beslutet.

Om Riksförsäkringsverket, Pre- Om det allmänna ombudet,
miepensionsmyndigheten eller en Premiepensionsmyndigheten eller
allmän försäkringskassa överkla- Försäkringskassan överklagar en
gar en allmän förvaltningsdom- allmän förvaltningsdomstols beslut
stols beslut enligt denna lag skall enligt denna lag skall överklagan-
överklagandet ha kommit in inom det ha kommit in inom två måna-
två månader från den dag då be- der från den dag då beslutet med-
slutet meddelades.   delades.

22 §18 Bestämmelsen i 7 a § första

stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) om förvaltningsmyndighets partsställning gäller inte i fråga om mål enligt 2–4 kap. Om en enskild överklagar ett beslut enligt 2–4 kap. hos en allmän förvaltningsdomstol, bestämmer Riksförsäkringsverket om verket skall vara part i målet. Om en enskild klagar till kammarrätten och verket har varit part i länsrätten, är verket alltid motpart i kammarrätten. Även om Riksförsäkringsverket har beslutat att inte vara part, får domstolen förelägga verket att svara i målet. Riksförsäkringsverket får överklaga ett avgörande av en allmän förvaltningsdomstol även om verket inte har varit part där.

Om en enskild överklagar ett annat beslut enligt denna lag, får Riksförsäkringsverket överta Premiepensionsmyndighetens eller en allmän försäkringskassas uppgift att i allmän förvaltningsdomstol föra det allmännas talan.

Riksförsäkringsverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

18 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

Prop. 2003/04:152

75

22 a §

Det allmänna ombudet får överklaga ett avgörande av en allmän förvaltningsdomstol endast om ombudet har varit part i målet där. Försäkringskassan får inte överklaga ett avgörande av allmän förvaltningsdomstol som kan överklagas av det allmänna ombudet.

14 kap.

1 §

Den allmänna försäkringskassan skall besluta om återbetalning av inkomst- eller tilläggspension, om den som uppburit pensionen genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionen har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detsamma gäller om inkomst- eller tilläggspension i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit pensionen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

Har inkomst- eller tilläggspension betalats ut och minskas därefter pensionsrätt eller pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning, skall försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket utbetald pension.

Den som uppburit för mycket inkomst- eller tilläggspension enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka utbetald sådan pension endast om beslut om återbetalning har meddelats enligt första eller andra stycket. Om det finns särskilda skäl får försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av inkomst- eller tilläggspension, om den som uppburit pensionen genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionen har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detsamma gäller om inkomst- eller tilläggspension i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit pensionen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

Har inkomst- eller tilläggspension betalats ut och minskas därefter pensionsrätt eller pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning, skall

Försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket utbetald pension.

Den som uppburit för mycket inkomst- eller tilläggspension enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka utbetald sådan pension endast om beslut om återbetalning har meddelats enligt första eller andra stycket. Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

Prop. 2003/04:152

76

Om en tjänsteman enligt 2 § lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till tilläggspension till gemenskaperna och om den fastställda pensionsrätten för inkomstpension eller fastställda pensionspoäng för den personen därefter har sänkts, skall Försäkringskassan återkräva av honom eller henne vad som har överförts för mycket.
Återkrav skall ske om sänkningen beror på att den pensionsgrundande inkomsten av annat förvärvsarbete har sänkts eller på att pensionsrätt eller pensionspoäng inte borde ha tillgodoräknats till följd av bestämmelserna i 4 kap. 4 eller 8 § om bristande eller underlåten avgiftsbetalning. I andra fall skall beloppet återkrävas endast om den som överfört värdet av pensionsrättigheter genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionsrätt eller pensionspoäng har fastställts felaktigt eller med ett för högt belopp. Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

1 a §19 Om en tjänsteman enligt 2 § la-

gen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till tilläggspension till gemenskaperna och om den fastställda pensionsrätten för inkomstpension eller fastställda pensionspoäng för den personen därefter har sänkts, skall den allmänna försäkringskassan återkräva av honom eller henne vad som har överförts för mycket.

Återkrav skall ske om sänkningen beror på att den pensionsgrundande inkomsten av annat förvärvsarbete har sänkts eller på att pensionsrätt eller pensionspoäng inte borde ha tillgodoräknats till följd av bestämmelserna i 4 kap. 4 eller 8 § om bristande eller underlåten avgiftsbetalning. I andra fall skall beloppet återkrävas endast om den som överfört värdet av pensionsrättigheter genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionsrätt eller pensionspoäng har fastställts felaktigt eller med ett för högt belopp. Om det finns särskilda skäl får den allmänna försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

  7 §20  
Avdrag på pension enligt denna Avdrag på pension enligt denna
lag får göras med skäligt belopp lag får göras med skäligt belopp
om den pensionsberättigade enligt om den pensionsberättigade enligt
beslut av en allmän försäkrings- beslut av Försäkringskassan eller
kassa eller Premiepensionsmyn- Premiepensionsmyndigheten är
digheten är återbetalningsskyldig återbetalningsskyldig för en ersätt-
för en ersättning som har utgetts ning som har utgetts på grund av
på grund av denna lag eller en an- denna lag eller en annan författ-

19Senaste lydelse 2002:127.

20Senaste lydelse 2002:206.

Prop. 2003/04:152

77

– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453). Vid vistelse i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende gäller detta endast för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Be- talning skall ske genom att Försäkringskassan, efter skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från ålderspensionen när denna betalas ut. Om den pensionsberättigade samtidigt med inkomstgrundad ålderspension uppbär garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension, äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller livränta enligt 4 kap. lagen

nan författning. ning.

Har avdrag gjorts enligt första stycket med anledning av beslut om återbetalningsskyldighet av premiepension skall det avdragna beloppet överlämnas till Premiepensionsmyndigheten.

8 §

Om en ersättning enligt en annan författning har betalats ut efter beslut av en allmän försäkringskassa eller en arbetslöshetskassa och beviljas senare pension retroaktivt enligt denna lag för samma tid som den tidigare utbetalade ersättningen avser, skall avdrag göras på den retroaktiva pensionen. Detta avdrag skall motsvara det belopp som överstiger vad som skulle ha betalats ut för perioden om beslut om båda ersättningarna hade fattats samtidigt.

Om en ersättning enligt en annan författning har betalats ut efter beslut av Försäkringskassan eller en arbetslöshetskassa och beviljas senare pension retroaktivt enligt denna lag för samma tid som den tidigare utbetalade ersättningen avser, skall avdrag göras på den retroaktiva pensionen. Detta avdrag skall motsvara det belopp som överstiger vad som skulle ha betalats ut för perioden om beslut om båda ersättningarna hade fattats samtidigt.

9 §21

En pensionsberättigad skall betala för sitt uppehälle för varje dag som han eller hon är

häktad

intagen i kriminalvårdsanstalt eller

– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453). Vid vistelse i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende gäller detta endast för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Be- talning skall ske genom att försäkringskassan, efter skatteavdrag enligt skattbetalningslagen (1997:483), gör avdrag från ålderspensionen när denna betalas ut. Om den pensionsberättigade samtidigt med inkomstgrundad ålderspension uppbär garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension, äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller livränta enligt 4 kap. lagen

21 Senaste lydelse 2002:302.

Prop. 2003/04:152

78

(1976:380) om arbetsskadeförsäk- (1976:380) om arbetsskadeförsäk-
ring, skall endast ett avdrag göras ring, skall endast ett avdrag göras
från de sammantagna förmånerna. från de sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

Avdrag skall inte göras för tid under vilken den pensionsberättigades fängelsestraff verkställs utanför kriminalvårdsanstalt enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Avdrag skall heller inte göras, om den pensionsberättigade är berättigad till sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring men förmånen enligt 16 kap. 20 § förstnämnda lag eller 6 kap. 8 § sistnämnda lag inte skall utges.

15 kap.

6 §

Anmälan enligt 3 kap. 13–15 §§ skall vara skriftlig och skall ha kommit in till den allmänna försäkringskassan senast den 31 januari fastställelseåret. Anmälan enligt 3 kap. 13 § skall göras gemensamt av föräldrarna. An- mälan enligt 3 kap. 14 och 15 §§ skall göras gemensamt av den förälder som enligt 3 kap. 11 och 12 §§ ensam kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 10 § och den till vilken överlåtelse skall ske. Med en förälder skall därvid likställas en särskilt förordnad vårdnadshavare och den som med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Återkallelse av en anmälan som avses i första stycket får inte göras efter den dag då anmälan senast skall ha kommit in till den allmänna försäkringskassan. Återkallelsen skall vara skriftlig.

Om någon som enligt en anmälan som avses i första stycket skall tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp inte enligt 3 kap. 12 § kan tillgodoräknas ett sådant belopp, skall den allmänna försäkringskassan bortse från anmälan.

Anmälan enligt 3 kap. 13–15 §§ skall vara skriftlig och skall ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 januari fastställelseåret. Anmälan enligt 3 kap. 13 § skall göras gemensamt av föräldrarna. Anmälan enligt 3 kap. 14 och 15 §§ skall göras gemensamt av den förälder som enligt 3 kap. 11 och 12 §§ ensam kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 10 § och den till vilken överlåtelse skall ske. Med en förälder skall därvid likställas en särskilt förordnad vårdnadshavare och den som med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Återkallelse av en anmälan som avses i första stycket får inte göras efter den dag då anmälan senast skall ha kommit in till Försäkringskassan. Återkallelsen skall vara skriftlig.

Om någon som enligt en anmälan som avses i första stycket skall tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp inte enligt 3 kap. 12 § kan tillgodoräknas ett sådant belopp, skall Försäkringskassan bortse från anmälan.

Prop. 2003/04:152

79

7 §

En försäkrad som under intjänandeåret har haft sådan ersättning som avses i 3 kap. 18 § och som för det året skall tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 10 § är skyldig att upplysa den allmänna försäkringskassan om ersättningen.

Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § skall vara skriftlig och skall ha kommit in till den allmänna försäkringskassan senast den 31 januari det första år till vilket den pensionsrätt som skall överföras är hänförlig. Anmälan skall göras gemensamt av makarna och gäller tills vidare om inget annat anges i anmälan.

Om en make vill att en överföring som gäller tills vidare skall upphöra måste han eller hon skriftligen anmäla detta till den allmänna försäkringskassan senast den 31 januari det år från och med vilket överföringen skall upphöra. Om makarnas äktenskap har upplösts skall överföringen upphöra från och med det år då äktenskapet upplöstes. Har äktenskapet upplösts genom att den make från vilken överföringen skall ske har avlidit, skall dock överföringen även gälla det år då äktenskapet upplöstes, om inte också den andra maken avled samma år.

Återkallelse av anmälan som avses i första och andra styckena får inte göras efter den dag då anmälan senast skall ha kommit in till den allmänna försäkringskassan. Återkallelsen skall vara skriftlig.

En förälder som vill tillgodoräknas ett vårdår enligt 4 kap. 12 § skall hos den allmänna försäkringskassan göra en skriftlig ansö-

En försäkrad som under intjänandeåret har haft sådan ersättning som avses i 3 kap. 18 § och som för det året skall tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 10 § är skyldig att upplysa

Försäkringskassan om ersättningen.

8 §

Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § skall vara skriftlig och skall ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 januari det första år till vilket den pensionsrätt som skall överföras är hänförlig. Anmälan skall göras gemensamt av makarna och gäller tills vidare om inget annat anges i anmälan.

Om en make vill att en överföring som gäller tills vidare skall upphöra måste han eller hon skriftligen anmäla detta till Försäkringskassan senast den 31 januari det år från och med vilket överföringen skall upphöra. Om makarnas äktenskap har upplösts skall överföringen upphöra från och med det år då äktenskapet upplöstes. Har äktenskapet upplösts genom att den make från vilken överföringen skall ske har avlidit, skall dock överföringen även gälla det år då äktenskapet upplöstes, om inte också den andra maken avled samma år.

Återkallelse av anmälan som avses i första och andra styckena får inte göras efter den dag då anmälan senast skall ha kommit in till Försäkringskassan. Återkallelsen skall vara skriftlig.

9 §

En förälder som vill tillgodoräknas ett vårdår enligt 4 kap. 12 § skall hos Försäkringskassan göra en skriftlig ansökan om detta se-

Prop. 2003/04:152

80

kan om detta senast den 31 januari andra året efter utgången av det år för vilket vårdår skall tillgodoräknas.

nast den 31 januari andra året efter Prop. 2003/04:152 utgången av det år för vilket

vårdår skall tillgodoräknas.

  10 §      
Om en ansökan, anmälan eller Om en ansökan, anmälan eller
liknande, som enligt denna lag liknande, som enligt denna lag
skall göras till den allmänna för- skall göras till Försäkringskassan,
säkringskassan, i stället har kom- i stället har kommit in till Premie-
mit in till Premiepensionsmyndig- pensionsmyndigheten skall den
heten skall den anses inkommen anses inkommen till Försäkrings-
till försäkringskassan samma dag. kassan samma dag. Detsamma
Detsamma skall gälla om ansökan, skall gälla om ansökan, anmälan
anmälan eller liknande skall göras eller liknande skall göras till Pre-
till Premiepensionsmyndigheten miepensionsmyndigheten och den
och den i stället har kommit in till i stället har kommit in till Försäk-
en allmän försäkringskassa. ringskassan.    
  11 §22      
Efter föreläggande av Skatte- Efter föreläggande av Skatte-
verket, en allmän försäkrings- verket, Försäkringskassan, Pre-
kassa, Premiepensionsmyndighe- miepensionsmyndigheten eller en
ten, Riksförsäkringsverket eller en allmän förvaltningsdomstol skall
allmän förvaltningsdomstol skall en enskild, i den omfattning och
en enskild, i den omfattning och inom den tid som har angetts i fö-
inom den tid som har angetts i fö- reläggandet, meddela de upplys-
reläggandet, meddela de upplys- ningar som är av betydelse för
ningar som är av betydelse för tillämpningen av denna lag.  
tillämpningen av denna lag.        
  13 §23      
Statliga och kommunala myn- Statliga och kommunala myn-
digheter samt arbetsgivare och för- digheter samt arbetsgivare och för-
säkringsinrättningar skall på begä- säkringsinrättningar skall på begä-
ran lämna Skatteverket, en allmän ran lämna Skatteverket, Försäk-
försäkringskassa, Premiepensions- ringskassan, Premiepensionsmyn-
myndigheten, Riksförsäkringsver- digheten och en allmän förvalt-
ket och en allmän förvaltnings- ningsdomstol uppgift som avser
domstol uppgift som avser namn- namngiven person när det gäller
given person när det gäller förhåll- förhållande som är av betydelse
ande som är av betydelse för för tillämpningen av denna lag.
tillämpningen av denna lag.        

Arbetslöshetskassor skall på begäran lämna sådan uppgift till Skatteverket, Premiepensionsmyndigheten och en allmän förvaltningsdomstol.

Arbetsgivare som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt första stycket döms till penningböter.

22 Senaste lydelse 2003:725.  
23 Senaste lydelse 2003:725. 81
  15 §24 Prop. 2003/04:152
Skatteverket, en allmän försäk- Skatteverket, Försäkringskas-
ringskassa, Premiepensionsmyn- san, Premiepensionsmyndigheten
digheten, Riksförsäkringsverket och en allmän förvaltningsdomstol
och en allmän förvaltningsdomstol får utan hinder av sekretess på be-
får utan hinder av sekretess på be- gäran lämna ut uppgifter om pen-
gäran lämna ut uppgifter om pen- sion enligt denna lag till
sion enligt denna lag till    

1.en försäkringsinrättning, ett försäkringsbolag eller en arbetsgivare, om uppgiften behövs för samordning med ersättning därifrån, och till

2.ett utländskt socialförsäkringsorgan, om uppgiften behövs vid tillämpningen av en internationell överenskommelse som Sverige har anslutit sig till.

Skatteverket, Premiepensionsmyndigheten och en allmän förvaltningsdomstol får utan hinder av sekretess på begäran lämna ut uppgifter om pension enligt denna lag till en arbetslöshetskassa, om uppgiften behövs för samordning med ersättning därifrån.

    20 §25  
Den myndighet regeringen be- Den myndighet regeringen be-
stämmer skall för varje år upprätta stämmer skall för varje år upprätta
en redovisning av det inkomst- en redovisning av det inkomst-
grundade ålderspensionssystemets grundade ålderspensionssystemets
finansiella ställning och utveck- finansiella ställning och utveck-
ling. Riksförsäkringsverket, Pre- ling. Försäkringskassan, Premie-
miepensionsmyndigheten samt pensionsmyndigheten samt För-
Första–Fjärde och Sjätte AP-fon- sta–Fjärde och Sjätte AP-fonderna
derna skall tillställa myndigheten skall tillställa myndigheten de
de uppgifter som behövs för detta. uppgifter som behövs för detta.
         

3. De nya bestämmelserna i

3 kap. 11 och 22 §§ tillämpas även för tillgodoräknande av pensionsgrundande belopp för åren 1999– 2004. Anmälan om att få tillgodoräknas pensionsgrundande belopp för åren 1999–2004 skall ha kommit in till den allmänna försäkringskassan senast den 31 januari 2006. Sådan anmälan som enligt 15 kap. 6 § skall göras senast den 31 januari fastställelseåret, skall i dessa fall i stället göras senast den 31 januari 2006.

24Senaste lydelse 2003:725.

25Senaste lydelse 2001:222.

3. De nya bestämmelserna i

3 kap. 11 och 22 §§ tillämpas även för tillgodoräknande av pensionsgrundande belopp för åren 1999– 2004. Anmälan om att få tillgodoräknas pensionsgrundande belopp för åren 1999–2004 skall ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 januari 2006. Sådan anmälan som enligt 15 kap. 6 § skall göras senast den 31 januari fastställelseåret, skall i dessa fall i stället göras senast den 31 januari 2006.

82

Prop. 2003/04:152

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2.Bestämmelserna i 2 kap. 17 §, 3 kap. 7 § och 14 kap. 8 § skall tillämpas även när en ersättning som där avses har betalats ut av en allmän försäkringskassa.

3.Äldre bestämmelser i 13 kap. 17 § andra stycket skall fortfarande tillämpas såvitt avser beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa.

4.Villkoret enligt 13 kap. 22 a § att det allmänna ombudet skall ha varit part skall anses uppfyllt även om det är Riksförsäkringsverket som har varit part i målet hos den allmänna förvaltningsdomstolen.

83

2.8 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Prop. 2003/04:152
Härigenom föreskrivs att 20 kap. 2 § brottsbalken skall ha följande ly-  
delse.      
Lydelse enligt prop. 2003/04:70, Föreslagen lydelse  
bet. 2003/04:JuU21    
  20 kap.  
    2 §  
Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig  
utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteut-  
övning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Det-  
samma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll  
anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms  
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.  
Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på  
1. ledamot av styrelse, verk, 1. ledamot av styrelse, verk,  
nämnd, kommitté eller annan så- nämnd, kommitté eller annan så-  
dan myndighet som hör till staten dan myndighet som hör till staten  
eller till kommun, landsting, eller till kommun, landsting eller  
kommunalförbund eller allmän kommunalförbund,  
försäkringskassa,    

2.den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

3.den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

4.den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet,

5.den som i annat fall än som avses i 1–4 på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan

a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,

b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning, c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller

d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,

6.främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats organ motsvarande dem som avses i 1,

7.någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts, utövar främmande stats myndighet eller utländskt skiljemannauppdrag,

8.ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem, och

9.domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige godtar.

____________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller beträffande gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.

84

Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, arbetsskadeförsäkring eller handikappersättning och vårdbidrag eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild, eller om läkarvårdsersättning eller ersättning för sjukgymnastik, för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. Samma sekretess gäller hos annan myndighet på vilken det ankommer att handlägga ärende enligt lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om myndighet som anges i 8 § gäller dock bestämmelserna där.

2.9Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 7 och 10 §§ samt 9 kap. 25 § sekretesslagen1 (1980:100) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

7 §2

Sekretess gäller hos allmän försäkringskassa, Premiepensionsmyndigheten, Riksförsäkringsverket och domstol i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, arbetsskadeförsäkring eller handikappersättning och vårdbidrag eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild, eller om läkarvårdsersättning eller ersättning för sjukgymnastik, för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. Samma sekretess gäller hos annan myndighet på vilken det ankommer att handlägga ärende enligt lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om myndighet som anges i 8 § gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, lagstiftningen om allmän pension, lagstiftningen om handikappersättning och vårdbidrag och lagstiftningen om sjuklön.

1Lagen omtryckt 1992:1474.

2Senaste lydelse 2002:194.

Prop. 2003/04:152

85

I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 7 § i stället för första stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst femtio år.

10 §3

Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling eller yrkesvägledning för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Motsvarande sekretess gäller i ärende om arbetsvård, antagning till arbetsmarknadsutbildning, hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att främja enskilds anpassning till arbetslivet. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta stycke.

Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

I ärende hos allmän försäkringskassa, Riksförsäkringsverket eller domstol gäller 7 § i stället för första stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

9 kap.

25 §4

Sekretess gäller hos en allmän Sekretess gäller hos Försäk-
försäkringskassa, Premiepensions- ringskassan, Premiepensionsmyn-
myndigheten, Riksförsäkringsver- digheten och domstol i ärende en-
ket och domstol i ärende enligt ligt lagstiftningen om inkomst-
lagstiftningen om inkomstgrundad grundad ålderspension för uppgift
ålderspension för uppgift om om
1. hur premiepensionsmedel har 1. hur premiepensionsmedel har
placerats för en enskilds räkning, placerats för en enskilds räkning,
om det inte står klart att uppgiften om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att han eller hon li- kan röjas utan att han eller hon li-
der men, och der men, och
2. vad en pensionssparare har 2. vad en pensionssparare har
bestämt om efterlevandeskydd en- bestämt om efterlevandeskydd en-
ligt 10 kap. lagen (1998:674) om ligt 10 kap. lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension. inkomstgrundad ålderspension.

Utan hinder av sekretess får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension.

Sekretess enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har avlidit.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

3Senaste lydelse 2001:1149.

4Senaste lydelse 1998:686.

Prop. 2003/04:152

86

______________________ Prop. 2003/04:152

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

87

2.10 Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) Prop. 2003/04:152
Härigenom föreskrivs att 2 § arkivlagen (1990:782) skall ha följande  
lydelse.      
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
    2 §1  

Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall gälla även för arkiv hos

1. sådana organ som avses i

1 kap. 8 § andra stycket första meningen sekretesslagen (1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till sekretesslagen, och

2. allmänna försäkringskassor.

________________

Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket första meningen sekretesslagen (1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

1 Senaste lydelse 1999:305.

88