Finansutskottets betänkande
2003/04:FIU27

Följdändringar med anledning av nya regler förbank- och finansieringsrörelse


Sammanfattning

Utskottet  behandlar  regeringens  förslag  i
proposition 2003/04:99 Följdändringar med anledning
av nya regler för bank- och finansieringsrörelse
samt  inlåningsverksamhet.  Regeringen  föreslår
följdändringar i ett antal lagar med anledning av
nämnda proposition. Regeringen föreslår bl.a. att
flera bestämmelser som i dag bara gäller bank även
ska omfatta kreditmarknadsföretag och i vissa fall
även företag som driver inlåningsverksamhet.

Utskottet   föreslår   att   lagen   om
inlåningsverksamhet   inte   ska  gälla  för
inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas
prospekt enligt t.ex. aktiebolagslagen, lagen om
handel med finansiella instrument eller motsvarande
utländska bestämmelser.
Utskottet tillstyrker regeringens  förslag med
vissa lagtekniska justeringar.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli
2004.
Ingen motion har väckts i ärendet.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1.   När ska bank jämställas med
kreditmarknadsföretag?

Riksdagen bifaller proposition 2003/04:99 i
denna del.

2.   När kan företag som driver
verksamhet enligt lagen om
inlåningsverksamhet jämställas med bank och
kreditmarknadsföretag?

Riksdagen bifaller proposition 2003/04:99 i
denna del.

3.   Undantag för erbjudanden som kräver
prospekt

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om
ändring  i  lagen  (2004:000) om bank-  och
finansieringsrörelse såvitt avser 1 kap. 7 § samt
förslag till lag om ändring i lagen (2004:000) om
inlåningsverksamhet.

4.   Riksbankslagen

Riksdagen antar regeringens  och Riksbankens
förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om
Sveriges  riksbank,  med  den  ändringen  att
bestämmelsen  får  den  lydelse som utskottet
föreslår i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
delvis proposition 2003/04:99 i denna del och
Riksbankens framställning 2003/04:RB3 i denna del.

5.   Ikraftträdande och lagförslagen i
övrigt

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling,
2. lag om ändring i checklagen (1932:131),
3.  lag  om  ändring  i lagen (1936:81) om
skuldebrev,
4. lag om ändring i lagen (1936:83) angående
vissa utfästelser
om gåva,
5. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt,
6. lag om ändring i föräldrabalken,
7. lag om ändring i ärvdabalken,
8. lag om ändring i jordabalken,
9. lag om ändring i väglagen (1971:948),
10. lag om ändring i resegarantilagen (1972:204),
11. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
12. lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan,
13. lag om ändring i utsökningsbalken,
14. lag om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713),
15. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
17. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på
ränta på skogskontomedel m.m.,
18. lag om ändring i lagen  (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag,
19.  lag  om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
20. lag om ändring  i  lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige,
21. lag om ändring i lagen (1998:1757)  om
förvaltning av vissa fonder
inom socialförsäkringsområdet,
22.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
23. lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte
AP-fonden,
24.  lag om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och
kontrolluppgifter,
25. lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring
i miljöbalken,
26. lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring
i lagen (1998:150)
om allmän kameraövervakning,
27. lag om ändring  i lagen (2003:1223) om
utgivning av säkerställda
obligationer
samt utskottets förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:000) om bank- och
finansieringsrörelse, i den mån lagförslaget inte
omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen om införande av lagen
(2004:000) om bank- och finansieringsrörelse samt
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

Stockholm den 13 maj 2004

På finansutskottets vägnar


Sven-Erik Österberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sven-
Erik Österberg (s), Mikael Odenberg (m), Carin
Lundberg (s), Sonia Karlsson (s), Kjell Nordström
(s), Lars Bäckström (v), Agneta Ringman (s), Gunnar
Axén (m), Bo Bernhardsson (s), Christer Nylander
(fp), Hans Hoff (s), Tomas Högström (m), Yvonne
Ruwaida (mp), Tommy Ternemar (s), Gunnar Nordmark
(fp), Lars Lindén (kd) och Jörgen Johansson (c).
2003/04

FiU27


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning


I  proposition  2003/04:99  Följdändringar  med
anledning  av  nya  regler  för  bank-  och
finansieringsrörelse   samt  inlåningsverksamhet
föreslår regeringen följdändringar i flera lagar med
anledning av förslagen i proposition 2002/03:139
Reformerade   regler   för   bank-   och
finansieringsrörelse. Regeringens förslag återges i
bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. I bilaga 3
redovisas utskottets lagförslag.

Ingen motion har  väckts  med  anledning  av
propositionen.

Bakgrund


Bankerna  har  haft  en  dominerande  roll  i
betalningsväsendet.  I  proposition  2002/03:139
Reformerade   regler   för   bank-   och
finansieringsrörelse  föreslås  bl.a.  att  även
inlåning hos kreditmarknadsföretag ska omfattas av
insättningsgarantin. Kreditmarknadsföretag föreslås
i princip omfattas av samma regler och tillsyn som
gäller  för  banker.  Vid  sidan  av bank och
kreditmarknadsföretag kommer även andra företag att
kunna driva inlåningsverksamhet utan att inlåningen
omfattas av insättningsgarantin. Denna verksamhet
föreslås  regleras  i  den  nya  lagen  om
inlåningsverksamhet. Vidare föreslås  bl.a.  att
rörelsereglerna för banker och kreditmarknadsföretag
ska sammanförs i en ny lag - lagen om bank- och
finansieringsrörelse. Regeringen  föreslår  också
vissa följdändringar i andra lagar.

Konsekvensändringar i ett antal lagar behöver
enligt  regeringen  ytterligare  övervägas  med
anledning av den nya lagstiftningen för bank- och
finansieringsrörelse.  Även   den   föreslagna
regleringen   av  inlåningsverksamhet  fordrar
överväganden om konsekvensändringar i andra lagar.
Bestämmelserna kan delas in i fyra grupper;

- regler om garantier och säkerheter,

- regler som ger  en  bankdisposition en viss
rättsverkan,

- regler om att medel ska eller får sättas in på
konto samt

- övriga.

Följdändringarna föreslås träda i kraft samma dag
som förslagen i proposition 2002/03:139, dvs. den 1
juli 2004.
Utskottets övervägandenNär ska bank jämställas med
kreditmarknadsföretag?

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
kreditmarknadsföretag   genomgående   ska
behandlas på samma sätt som bank. i de
följdändringar som föreslås i lagstiftningen.

Propositionen

Regeringen föreslår att kreditmarknadsföretag ska
behandlas på samma sätt som bank. Regeringen anför
som skäl att kreditmarknadsföretag kommer att få ta
emot inlåning som omfattas av insättningsgarantin
och att i princip samma regler ska gälla som för
banker. Instituten bör därför behandlas lika i de
följdändringar som föreslås.

Flertalet av de lagar  i vilka det föreslås
ändringar i innebär att kreditmarknadsföretag förs
in i vissa bestämmelser och likabehandlas med bank.

Utskottets ställningstagande

Riksdagens beslut  med anledning av regeringens
förslag i proposition 2002/03:139 Reformerade regler
för  bank-  och  finansieringsrörelse   (bet
2003/04:FiU15,  rskr.  217,  218)  innebär  att
kreditmarknadsföretag kommer att få ta emot inlåning
som  omfattas av insättningsgarantin och att i
princip samma regler ska gälla som för banker.
Utskottet anser därför i likhet med regeringen att
kreditmarknadsföretag bör behandlas på samma sätt
som  bank i de följdändringar som föreslås  i
lagstiftningen.  Utskottet  tillstyrker  därför
regeringens förslag.


När kan företag som driver
verksamhet enligt lagen om
inlåningsverksamhet jämställas med
bank och kreditmarknadsföretag?


Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
i vissa lagar där begreppet bank används ska
begreppet utvidgas till att även omfatta
kreditmarknadsföretag och företag som driver
inlåningsverksamhet.

Propositionen

Regeringen föreslår att vissa bestämmelser i lagen
om skuldebrev, lagen angående vissa utfästelser om
gåva, sjömanslagen och konkurslagen där begreppet
bank  används  utvidgas  till  att  omfatta
kreditmarknadsföretag  och  företag  som  driver
inlåningsverksamhet. Även vissa bestämmelser i lagen
om arvsskatt och gåvoskatt samt inkomstskattelagen
ska omfatta företag som driver inlåningsverksamhet.

Regeringen anför  att  medel  i företag vars
verksamhet regleras i den föreslagna  lagen om
inlåningsverksamhet  inte  ska  omfattas  av
insättningsgarantin. Företagen ska inte stå under
Finansinspektionens tillsyn. De ska dock ansöka om
registrering hos Finansinspektionen. Registreringen
är ett villkor för att företaget ska få driva
inlåningsverksamhet.   Finansinspektionen   ska
därutöver kontrollera att vissa i lagen uppställda
villkor är uppfyllda innan registrering sker, t.ex.
såvitt  avser  det  krav  på eget kapital som
föreskrivs. Mot bakgrund av den begränsade reglering
och kontroll som företag som driver inlånings-
verksamhet föreslås omfattas av bör sådana företag
endast undantagsvis kunna jämställas med bank och
kreditmarknadsföretag.

Garanti och säkerhet

Bestämmelser om garantier  och  säkerheter finns i bl.a.
resegarantilagen,    lagen    om    Svenska
skeppshypotekskassan  och  skattebetalningslagen.
Resegarantilagen innehåller  bestämmelser om att
arrangörer och återförsäljare av paketresor enligt
lagen om paketresor ska ställa säkerhet innan de
marknadsför en sådan resa. Lagens syfte är främst
att  ge  konsumenter  som köper paketresor ett
ekonomiskt  skydd  om researrangören  inte  kan
genomföra det avtalade arrangemanget. Den säkerhet
som ställs ska, om inte Kammarkollegiet medger
annat, bestå av en betalningsutfästelse utfärdad av
bank eller försäkringsbolag. I skattebetalningslagen
finns bestämmelser om ställande av säkerhet för
fullgörandet av skattebetalning. Sådan säkerhet ska
bestå av en av bank utfärdad garantiförbindelse
eller - i vissa fall - någon annan form av borgen.

Av lagen om bank- och finansieringsrörelse framgår
att bank och kreditmarknadsföretag i sin finansiella
verksamhet får ikläda sig garantiförbindelser och
göra liknande åtaganden. Det föreslås inte någon
motsvarande  möjlighet  för  företag som driver
inlåningsverksamhet att göra detta inom ramen för
denna verksamhet. Regeringen anser därför att det
saknas anledning att ändra de nu berörda bestämmel-
serna på annat sätt än att garanti eller säkerhet
kan   ställas,   förutom   av   bank,   av
kreditmarknadsföretag.

Medel som ska eller får sättas in på konto

Ett antal lagar innehåller bestämmelser om att någon
ska eller får förfoga över annans medel utan direkt
uppdrag att agera på visst sätt. En förmyndare ska
t.ex. göra underårigs medel räntebärande under vissa
förutsättningar. Det har ansetts självklart att
föräldrar när de sätter in omyndigs medel i bank ska
använda ett konto med så förmånliga villkor som
möjligt. Lika självklart bör det vara att sådan
insättning endast får ske i företag som omfattas av
insättningsgarantin. Därutöver finns det regler om
att medel ska eller kan deponeras eller nedsättas
under vissa förutsättningar t.ex. av länsstyrelsen.
Det är rimligt att också sådan medelsplacering en-
dast  är möjlig i institut  som  omfattas  av
insättningsgarantin.  Samma  resonemang  gör sig
gällande i bestämmelser som reglerar var staten ska
få placera sina medel.

Bestämmelser finns i föräldrabalken, ärvdabalken,
jordabalken, väglagen,  konkurslagen,  lagen  om
Sveriges riksbank och lagen om förvaltning av vissa
fonder inom socialförsäkringsområdet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att i
vissa lagar där begreppet bank används ska begreppet
utvidgas till att även omfatta kreditmarknadsföretag
och företag som driver inlåningsverksamhet.


Undantag för erbjudanden som kräver
prospekt


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår   att   lagen  om
inlåningsverksamhet  inte  ska gälla  för
inlåningsverksamhet  för vilken  det  ska
upprättas   prospekt   enligt   t.ex.
aktiebolagslagen,  lagen  om  handel  med
finansiella  instrument  eller motsvarande
utländska bestämmelser.
Utskottet  föreslår  en  motsvarande
bestämmelse  i  lagen  om  bank-  och
finansieringsrörelse.

Utskottets ställningstagande

Regeringen  föreslår  i  proposition 2002/03:139
Reformerade   regler   för   bank-   och
finansieringsrörelse    att    lagen    om
inlåningsverksamhet  inte  ska   gälla   för
inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas
prospekt enligt vissa svenska lagar. Skälet till det
är enligt regeringen att genom den information som
kunderna får vid offentliggörandet av olika prospekt
bör det framgå att erbjudandena är förenade med en
viss form av risktagande.

Utskottet anser att undantaget även bör gälla för
inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas
prospekt enligt utländska bestämmelser som motsvarar
bestämmelserna   i   t.ex.   aktiebolagslagen,
försäkringsrörelselagen,  lagen  om  handel  med
finansiella instrument och lagen om börs-  och
clearingverksamhet.  Även av prospekt upprättade
enligt sådana utländska bestämmelser bör det framgå
att ett erbjudande är förenat med ett risktagande.
Utskottet föreslår därför en ändring med denna
innebörd i lagen om inlåningsverksamhet.
Utskottet föreslår också en ändring med samma
innebörd  i  lagen  (2004:000)  om  bank-  och
finansieringsrörelse. Av lagen framgår att bara
svenska eller utländska kreditinstitut får driva
näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot
återbetalningspliktiga  medel  från  allmänheten.
Bestämmelsen gäller inte för verksamhet för vilken
det  ska  upprättas  prospekt  enligt  t.ex.
aktiebolagslagen, lagen om handel med finansiella
instrument  eller  lagen   om   börs-  och
clearingverksamhet.  Utskottet  anser  att  det
undantaget även bör omfatta verksamhet för vilken
det  ska  upprättas  prospekt  enligt utländska
bestämmelser som motsvarar bestämmelserna  i de
angivna lagarna.

Riksbankslagen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att vissa ändringar i
riksbankslagen som föreslås i proposition
2003/04:99 samordnas med de ändringar i samma
paragraf  som  Riksbanken  föreslår  i
framställningen  2003/04:RB3  om  vissa
ändringar i riksbankslagen.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  begreppet  utländska
kreditinstitut ändras i 7 kap. 7 § lagen om Sveriges
riksbank (riksbankslagen) på så sätt att samma
begrepp används som i den nya lagen om bank- och
finansieringsrörelse.

Riksbanken föreslår i framställning  om vissa
ändringar i riksbankslagen (2003/04:RB3) ändringar i
samma paragraf. Riksbanken föreslår att begreppet
utländska banker ersätts med begreppet utländska
bankföretag  och att Banken för  internationell
betalningsutjämning (BIS) uttryckligen inkluderas
bland möjliga motparter vid insättningar i guld och
valuta. Vidare föreslås att Riksbanken får ta emot
insättningar från andra stater och mellanstatliga
organ.
Riksbanken anför att det genom de föreslagna
förändringarna tydliggörs att de institut som avses
är kreditinstitut eller, i förhållande till institut
hemmahörande utanför EES, institut som motsvarar
definitionen i artikel 1.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om
rätten  att  starta  och  driva  verksamhet  i
kreditinstitut.
Riksbanken anför att användningen av begreppet
utländska bankföretag medför att det inte tydligt
kommer att framgå att andra centralbanker samt
Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)
är   möjliga   motparter   för  guld-  och
valutadepositioner. BIS är ett av centralbanker,
inklusive Riksbanken, ägt aktiebolag lokaliserat
till  Schweiz som enligt sina stadgar  är  en
internationell bank med uppgift bl.a. att utföra
finansiella  transaktioner  för  centralbankernas
räkning. BIS är inte en bank i gängse bemärkelse och
något tillstånd från tillsynsmyndighet att bedriva
bankverksamhet finns inte. BIS har dock alltid
ansetts utgöra en sådan utländsk bank som avses i
den nu aktuella bestämmelsen. Med hänsyn härtill och
med beaktande av att Riksbanken äger rätt att
bevilja kredit inom ramen för verksamheten i BIS,
föreslår Riksbanken således i förtydligande syfte
att BIS uttryckligen inkluderas  bland  möjliga
motparter vid insättningar i guld och valuta. På
motsvarande  sätt bör även andra  centralbanker
uttryckligen anges.
Riksbanken anför vidare att banken får ta emot
insättningar i valuta eller guld från andra stater,
mellanstatliga organ samt svenska och utländska
banker.  Riksbanken  får  också  göra  sådana
insättningar hos svenska och utländska banker. Den
verksamhet som omfattas av bestämmelsen rör bankens
förvaltning av guld- och valutareserven och utgörs
av guld- och valutadepositioner
Riksbanken ställer höga krav på kreditvärdighet
hos de motparter Riksbanken använder för utlåning i
form av depositioner. Som motparter används därför
endast mycket högt kreditvärderade banker. Antalet
möjliga motparter begränsas för gulddepositioner
genom att endast vissa av de tänkbara instituten
investerar i guld. För att kunna upprätthålla höga
krav på kreditvärdighet hos motparterna utan att
samtidigt tvingas koncentrera kreditriskerna till
ett alltför begränsat antal motparter, använder sig
Riksbanken av Internationella återuppbyggnads- och
utvecklingsbanken   (IBRD)  vid  depositioner.
Riksbanken föreslår därför  att  IBRD  anges i
riksbankslagen som mottagande part.

Utskottets ställningstagande

Den föreslagna ändringen av 7 kap. 7 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank bör samordnas med
Riksbankens framställning (2003/04:RB3) om ändringar
i samma paragraf. Utskottet tillstyrker förslagen
till ändring i riksbankslagen och föreslår att
ändringarna  sammanförs  i enlighet med det av
utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget.


Ikraftträdande och lagförslagen i
övrigt


Utskottets förslag i korthet

Finansutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag - med vissa lagtekniska justeringar -
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad
utskottet  föreslagit  ovan.  Utskottet
tillstyrker också att följdändringarna ska
träda i kraft den 1 juli 2004.

Propositionen

Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i
kraft den 1 juli 2004 och anför som skäl att de
förslag till ny lagstiftning som läggs fram i
propositionen 2002/03:139 om Reformerade regler för
bank- och finansieringsrörelse föreslås träda i
kraft den 1 juli 2004. Det är därför lämpligt att de
nu aktuella följdändringarna träder i kraft vid
samma tidpunkt.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår vissa lagtekniska justeringar.
Utskottet tillstyrker regeringens övriga förslag i
den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet
föreslagit ovan samt att lagändringarna ska träda i
kraft samtidigt  som lagförslagen i proposition
2002/03:139 om reformerade regler för bank- och
finansieringsrörelse, dvs. den 1 juli 2004.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Proposition 2003/04:99 Följdändringar med anledning
av nya regler för bank- och finansieringsverksamhet:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling,
2. lag om ändring i checklagen (1932:131),
3. lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev,
4. lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser
om gåva,
5. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt,
6. lag om ändring i föräldrabalken,
7. lag om ändring i ärvdabalken,
8. lag om ändring i jordabalken,
9. lag om ändring i väglagen (1971:948),
10. lag om ändring i resegarantilagen (1972:204),
11. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
12. lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan,
13. lag om ändring i utsökningsbalken,
14.  lag  om  ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713),
15. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
16. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank,
17. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på
ränta på skogskontomedel
m.m.,
18.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag,
19.  lag  om  ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
20. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares
verksamhet i Sverige,
21.  lag  om  ändring  i lagen (1998:1757) om
förvaltning av vissa fonder
inom socialförsäkringsområdet,
22. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
23. lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-
fonden,
24.  lag  om  ändring  i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och
kontrolluppgifter,
25. lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i
miljöbalken,
26. lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i
lagen (1998:150)
om allmän kameraövervakning,
27. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning
av säkerställda
obligationer.
Bilaga 2

Regeringens lagförslagBilaga 3

Utskottets lagförslag1 Utskottets förslag till lag om
ändring i lagen (2004:000) om bank-
och finansieringsrörelse


Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7 §, 3 kap. 7 §, 9
kap. 4 § och 12 kap. 7 § lagen (2004:000) om bank-
och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  prop. Utskottets förslag
2002/03:139,     bet.
2003/04:FiU15,   rskr.
217-218
-----------------------------------------------------

1 kap.
7 §
Bara ett svenskt eller utländskt kreditinstitut får
driva näringsverksamhet som har till ändamål att ta
emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten,
om inte annat är särskilt föreskrivet.
-----------------------------------------------------
Första  stycket gäller  Första  stycket gäller
inte för verksamhet för inte för verksamhet för
vilket   det   skall vilken   det   skall
upprättas prospekt enligt upprättas prospekt enligt
aktiebolagslagen      aktiebolagslagen
(1975:1385),        (1975:1385),
försäkringsrörelselagen  försäkringsrörelselagen
(1982:713),     lagen (1982:713),     lagen
(1991:980) om handel med (1991:980) om handel med
finansiella  instrument finansiella  instrument,
eller lagen (1992:543) om lagen (1992:543) om börs-
börs-         och och  clearingverksamhet
clearingverksamhet.    eller     motsvarande
utländska bestämmelser.
-----------------------------------------------------

3 kap.
7 §
En medlemsbank och ett kreditmarknadsföretag skall
när rörelsen påbörjas ha ett startkapital som vid
tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst
fem miljoner euro.
Om balansomslutningen i den planerade rörelsen kan
beräknas uppgå till högst etthundra miljoner kronor
eller, om institutet kommer att ha sin redovisning i
euro, tolv miljoner euro, får institutet i samband
med prövning av en ansökan om tillstånd medges att
ha ett lägre startkapital än det som anges i första
stycket, dock lägst motsvarande en miljon euro.
-----------------------------------------------------
I  9 kap. 2 § finns  I  9 kap. 2 § finns
bestämmelser om storleken bestämmelser om storleken
på institutets kapitalbas på institutets kapitalbas
för  det  fall  att för  det  fall  att
balansomslutningen under balansomslutningen under
rörelsens gång överstiger rörelsens gång överstiger
ett  hundra  miljoner etthundra miljoner kronor
kronor   eller,   om eller, om institutet har
institutet   har  sin sin redovisning i euro,
redovisning i euro, tolv tolv miljoner euro.
miljoner euro.
-----------------------------------------------------

9 kap.
4 §
-----------------------------------------------------
Banken får inte träffa  Motbok  eller  annat
förbehåll  om rätt för bevis,  som  en  bank
banken att åberopa betal- utfärdar        om
ning  4 § Motbok eller tillgodohavande    på
annat bevis, som en bank räkning,  skall ställas
utfärdar        om till  viss  person och
tillgodohavande    på innehålla uppgift om att
räkning,  skall ställas överlåtelse får ske bara
till  viss  person och till viss person och att
innehålla uppgift om att överlåtelse bör anmälas
överlåtelse får ske bara hos banken.
till viss person och att
överlåtelse bör anmälas  Banken får inte träffa
hos banken.        förbehåll  om rätt för
banken att åberopa betal-
till någon annan än rätt ning till någon annan än
innehavare av en motbok.  rätt  innehavare av en
motbok.
-----------------------------------------------------
I fråga om efterlysning och dödande av förkommen
motbok gäller särskilda bestämmelser.
12 kap.
7 §
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna i 7 kap.  Utöver   vad   som
11 § tredje stycket lagen föreskrivs       om
om ekonomiska 7 § Utöver upplysningsplikt i 7 kap.
vad som  föreskrivs om 11 § första stycket lagen
upplysningsplikt i 7 kap. (1987:667) om ekonomiska
11 § första stycket lagen föreningar  gäller  att
(1987:667) om ekonomiska upplysningar får lämnas
föreningar  gäller  att bara om det kan göras
upplysningar får lämnas utan nämnvärd olägenhet
bara om det kan göras för enskild.
utan nämnvärd olägenhet
för enskild.        Bestämmelserna i 7 kap.
11 § tredje stycket lagen
föreningar     skall om ekonomiska föreningar
tillämpas  också  när skall tillämpas också när
styrelsen funnit att en styrelsen funnit att en
upplysning   som  har upplysning   som  har
begärts enligt 7 kap. 11 begärts enligt 7 kap. 11
§  första  och  andra §  första  och  andra
styckena samma lag inte styckena samma lag inte
kan lämnas till medlem kan lämnas till medlem
utan nämnvärd olägenhet utan nämnvärd olägenhet
för enskild.        för enskild.
-----------------------------------------------------


2 Utskottets förslag till lag om
ändring i lagen om införande av
lagen (2004:000) om bank- och
finansieringsrörelse


Härigenom föreskrivs att 6 § i lag om införande av
lagen (2004:000) om bank- och finansieringsrörelse
skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Lydelse enligt prop.    Utskottets förslag
2002/03:139, bet.
2003/04:FiU15, rskr.
217-218
-----------------------------------------------------
6 §
Tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva
finansieringsverksamhet   som   gäller   vid
ikraftträdandet skall därefter gälla som tillstånd
att driva finansieringsrörelse.
-----------------------------------------------------
Om   det  i  lagen  Om   det  i  lagen
(2004:000) om bank- och (2004:000) om bank- och
finansieringsrörelse    finansieringsrörelse
hänvisas       till hänvisas       till
bestämmelser  i 3 kap. bestämmelser  i 3 kap.
samma  lag  gäller för samma  lag  gäller för
sådan   kreditmarknads- sådant  kreditmarknads-
företag  som  avses  i företag  som  avses  i
första      stycket första      stycket
motsvarande     äldre motsvarande     äldre
bestämmelser.       bestämmelser.
-----------------------------------------------------


3 Utskottets förslag till lag om
ändring i lagen (2004:000) om
inlåningsverksamhet


Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2004:000) om
inlåningsverksamhet skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  bet. Utskottets förslag
2003/04:FiU15,   rskr.
2003/04:217-218
-----------------------------------------------------
1 §
Denna  lag  innehåller  bestämmelser  om sådan
inlåningsverksamhet som andra företag än institut
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får
driva.
-----------------------------------------------------
Lagen gäller inte för  Lagen gäller inte för
inlåningsverksamhet  för inlåningsverksamhet  för
vilken   det   skall vilken   det   skall
upprättas prospekt enligt upprättas prospekt enligt
aktiebolagslagen      aktiebolagslagen
(1975:1385),        (1975:1385),
försäkringsrörelselagen  försäkringsrörelselagen
(1982:713),     lagen (1982:713),     lagen
(1992:543) om börs- och (1991:980) om handel med
clearingverksamhet eller finansiella  instrument,
lagen  (1991:980)  om lagen (1992:543) om börs-
handel  med finansiella och  clearingverksamhet
instrument.        eller     motsvarande
utländska bestämmelser.
-----------------------------------------------------


4 Utskottets förslag till lag om
ändring i sparbankslagen (1987:619)


Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 § samt 9 kap. 7
och 9 §§ skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  bet. Utskottets förslag
2003/04:FiU15,   rskr.
2003/04:217-218
-----------------------------------------------------
7 kap.
5 §[1]
-----------------------------------------------------
Senast två månader efter  Senast två månader efter
det att avtalet om fusion det att avtalet om fusion
har  registrerats skall har  registrerats skall
såväl  överlåtande  som såväl  överlåtande  som
övertagande   sparbank övertagande   sparbank
ansöka om tillstånd att ansöka om tillstånd att
verkställa    avtalet. verkställa    avtalet.
Frågor   om   sådant Frågor   om   sådant
tillstånd prövas av Fi- tillstånd prövas av Fi-
nansinspektionen. Ärenden nansinspektionen. Ärenden
som  är av principiell som  är av principiell
betydelse   eller  av betydelse   eller  av
särskild vikt prövas dock särskild vikt prövas dock
av regeringen. Vid fusion av regeringen. Vid fusion
enligt   2 §   skall enligt   2 §   skall
sparbankerna   dessutom sparbankerna   dessutom
ansöka om tillstånd driva ansöka om tillstånd att
bankrörelse      och driva  bankrörelse  och
godkännande  av  regle- godkännande  av  regle-
mentet    för   den mentet    för   den
övertagande  sparbanken övertagande  sparbanken
enligt  3  kap.  lagen enligt  3  kap.  lagen
(2004:000) om bank- och (2004:000) om bank- och
finansieringsrörelse.   finansieringsrörelse.
-----------------------------------------------------
Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att
verkställa avtalet om fusion prövas om fusionen kan
anses förenlig med deras intressen, som är insättare
i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen
berörda sparbankerna, samt om fusionen framstår som
ändamålsenlig från allmän synpunkt.
Finansinspektionen skall underrätta
registreringsmyndigheten om ansökningar enligt
första stycket och om lagakraftvunna beslut som med-
delats med anledning av sådana ansökningar.
9 kap.
7 §
-----------------------------------------------------
Har   sparbanksstämman  Har   sparbanksstämman
beslutat  att  bevilja beslutat  att  bevilja
ansvarsfrihet eller att ansvarsfrihet eller att
inte         föra inte         föra
skadeståndstalan utan att skadeståndstalan utan att
minst det antal huvudmän minst det antal huvudmän
som anges 5 § röstat mot som anges i 5 § röstat
det eller har tiden för mot det eller har tiden
talan gått ut enligt 6 §, för talan gått ut enligt
får talan enligt 5 § ändå 6 §, får talan enligt 5 §
väckas,  om  det  i ändå väckas, om det i
årsredovisningen eller i årsredovisningen eller i
revisionsberättelsen    revisionsberättelsen
eller på något annat sätt eller på något annat sätt
inte  har  lämnats  i inte  har  lämnats  i
väsentliga   hänseenden väsentliga   hänseenden
riktiga och fullständiga riktiga och fullständiga
uppgifter      till uppgifter      till
sparbanksstämman om det sparbanksstämman om det
beslut eller den åtgärd beslut eller den åtgärd
som talan grundas på.   som talan grundas på.
-----------------------------------------------------

9 §
Talan för sparbankens räkning enligt 1 eller 2 § som
inte grundas på brott, får inte väckas mot
1. en styrelseledamot sedan fem år förflutit från
utgången av det räkenskapsår då  beslut  eller
åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vid-
togs,
-----------------------------------------------------
2. en delegat sedan tre  2. en delegat sedan tre
år   förflutit   från år   förflutit   från
utgången   av   det utgången   av   det
räkenskapsår  då beslut räkenskapsår  då beslut
eller åtgärder, som talan eller åtgärder, som talan
grundas på fattades eller grundas  på,  fattades
vidtogs,          eller vidtogs,
-----------------------------------------------------
3. en revisor sedan fem år förflutit från utgången
av det räkenskapsår som revisionsberättelsen avser,
4. en lekmannarevisor sedan fem år förflutit från
utgången   av   det   räkenskapsår   som
granskningsrapporten avser,
5. en granskare sedan fem år förflutit från den dag
när yttrandet över den särskilda granskningen lades
fram på stämman,
6. en stiftare sedan fem år förflutit från det
beslutet  om  bankens  bildande  fattades  på
konstituerande stämma, samt
7. en huvudman sedan två år förflutit från beslut
eller åtgärder som talan grundas på.


**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 2000:819.
5 Utskottets förslag till lag om
ändring i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank


Härigenom föreskrivs att 7 kap. 7 § lagen 1988:1385
om Sveriges riksbank[2] skall ha följande lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

7 kap

7 §
----------------------------------------------------
Riksbanken  får  med  Riksbanken får med eller
eller        utan utan räntegottgörelse ta
räntegottgörelse ta emot emot  insättningar  i
insättningar  i valuta valuta eller guld från,
eller guld från andra och   göra   sådana
stater,  mellanstatliga insättningar hos, banker,
organ samt svenska och utländska  bankföretag,
utländska    banker. centralbanker,
Riksbanken  får  göra kreditmarknadsföretag,
sådana insättningar hos utländska kreditföretag,
svenska  och utländska Banken för internationell
banker.          betalningsutjämning (BIS)
och    Internationella
återuppbyggnads-   och
utvecklingsbanken (IBRD).
Riksbanken får även ta
emot sådana insättningar
från andra  stater och
mellanstatliga organ.
----------------------------------------------------
Riksbanken får även ingå avtal om skyldigheter och
rättigheter som anknyter till de insättningar som
anges i första stycket.
_______________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
**FOOTNOTES**
[2]: Lagen omtryckt 1999:19.