Tilläggsdirektiv till utredningen om allmänhetens tillgång till EU-information

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2002

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 november 2001 (dir. 2001:95) tillkallade chefen för Utrikesdepartementet en särskild utredare med uppdrag attföreslå vilken inriktning och omfattning EU-informationen till den svenska allmänheten från riksdag och regering bör ha samt föreslå var, organisatoriskt, ansvaret för regeringens EU-information i framtiden bör ligga. Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 30 juni 2002.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 oktober 2002.

            (Utrikesdepartementet)