En nationell narkotikasamordnare

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2002.

Sammanfattning av uppdraget

Den nationelle narkotikasamordnaren skall dels genomföra och följa upp den narkotikahandlingsplan som regeringen redovisat denna dag (prop. 2001/02:91), dels samordna narkotikainsatserna på nationell nivå.

Bakgrund

Regeringen tillsatte i maj 1998 en särskild narkotikakommission (dir. 1998:18) för att utvärdera samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten av 1980-talet och med utgångspunkt från denna utvärdering föreslå sådana effektiviseringar av narkotikapolitiken som kommissionen fann möjliga. Översynen skulle omfatta lagstiftningen inom området. Den skulle också omfatta insatser för att förebygga missbruk, rehabilitera narkotikamissbrukare och för att begränsa tillgången på narkotika. I april 2000 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2000:29) om kriminalvårdens behandlingsinsatser. Narkotikakommissionens arbete har följts av en särskild parlamentarisk referensgrupp.

I januari 2001 överlämnade Narkotikakommissionen sitt slutbetänkande Vägvalet - Den narkotikapolitiska utmaningen (SOU 2000:126). Kommissionen hade dessförinnan, i augusti 1999, överlämnat delbetänkandet Narkotikastatistik (SOU 1999:90).

Regeringen har i dag beslutat propositionen Nationell narkotikahandlingsplan (prop. 2001/02:91). I propositionen redovisar regeringen sin syn på narkotikapolitiken och lägger fast grundvalarna för hur samhällets insatser under de fyra kommande åren skall förstärkas samt för hur insatserna skall följas upp.

I handlingsplanen föreslås att målet för den svenska narkotikapolitiken även i fortsättningen skall vara ett narkotikafritt samhälle. Huvudinriktningen för narkotikapolitiken skall vara målinriktade och samordnade insatser för att begränsa både utbudet av och efterfrågan på narkotika. Insatser behövs för att förstärka den politiska prioriteringen av narkotikafrågan, förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer, förbättra det förebyggande arbetet och vården genom bl.a. metod- och kompetensutveckling samt forskning, utveckla behandlingsperspektivet inom kriminalvården, effektivisera insatserna på kontrollområdet, förbättra metoderna för att följa både narkotikautvecklingen och samhällets insatser samt för att öka det internationella samarbetet.

I propositionen redovisar regeringen också att en särskild nationell narkotikasamordnare kommer att utses för att genomföra och följa upp handlingsplanen samt för att samordna narkotikainsatserna på nationell nivå.

Uppdraget

Den nationelle narkotikasamordnaren skall genomföra och följa upp den narkotikahandlingsplan som regeringen redovisat denna dag (prop. 2001/02:91) och samordna narkotikainsatserna på nationell nivå.

Samordnaren skall snarast upprätta och till regeringen överlämna en plan över hur de medel som ställts till förfogande för handlingsplanen skall fördelas. Samordnaren skall särskilt beakta de prioriteringar som regeringen slagit fast i handlingsplanen.

Narkotikasamordnaren skall aktivt samverka med berörda departement, myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och föreningslivet i övrigt, inklusive ungdomarnas egna organisationer m.fl. Samordnaren skall dock inte ta över det ansvar som i dag åvilar Regeringskansliet eller annan myndighet. Samordnaren skall uppmärksamma berörda instanser på åtgärder som kan behövas för genomförandet av handlingsplanen. I den del som gäller förebyggande insatser skall den nationelle samordnaren samverka med den kommitté som är tillsatt för att genomföra den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (S 2001:02).

Narkotikasamordnaren skall också kunna fungera som regeringens talesman i narkotikapolitiska frågor med uppgift att synliggöra och offensivt föra ut regeringens politik genom att delta i den offentliga narkotikapolitiska debatten och initiera offentliga diskussioner i olika frågor.

En viktig uppgift för narkotikasamordnaren är att i ett aktivt samspel med bl.a. kommunal- och landstingspolitiker bedriva ett narkotikapolitiskt opinionsarbete och stimulera insatser på regional och lokal nivå. Handlingsplanen betonar att samordningen och samverkan av insatser över sektorsgränser behöver utvecklas liksom uppföljningen och utvärderingen av de insatser som vidtas. För detta krävs bl.a. att det genomförs nationella och regionala seminarier och konferenser för att få till stånd en politisk prioritering av handlingsplanen men också för att garantera medverkan från lokal och regional nivå.

Handlingsplanen pekar på ett behov av att utvecklingen och samordningen av de lokala insatserna intensifieras genom lokala narkotikapolitiska strategier.

Insatser behövs vidare för att stimulera och stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vårdinsatserna och ta fram övergripande strategier liksom stöd till metodutveckling. Insatserna behövs också för uppföljning och analys.

Stöd bör dessutom ges för att utveckla samarbetsformer mellan olika huvudmän såsom kommun, landsting, länsstyrelse, polis, tull, kriminalvård och den ideella sektorn samt för att utveckla preventiva insatsers effekter.

De ekonomiska insatserna när det gäller det förebyggande arbetet kan i stor utsträckning samordnas med de medel som avsatts för att genomföra den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Dessutom krävs medel för mer narkotikaspecifik metodutveckling när det gäller både prevention och vård. Det gäller bl.a. att utveckla regionala och nationella professionella nätverk, erbjuda drogfria miljöer till ungdomar samt stötta framtagandet av nya utbildningar för dem som arbetar med förebyggande insatser och missbruksbehandling. Metodutveckling behövs också för den behandling som sker inom ramen för påföljdssystemet, t.ex. vid s.k. § 34-placeringar och kontraktsvård.

Vissa forskningsprojekt av särskild betydelse för handlingsplanen bör också genomföras.

Redovisning av uppdraget

För att stimulera utvecklingen av ett långsiktigt arbete skall samordnaren verka under hela den period som handlingsplanen omfattar, dvs. till och med år 2005. Samordnaren skall årligen redovisa sin verksamhet till regeringen och avlämna sin slutrapport senast den 31 december 2005.
                (Socialdepartementet)