Tilläggsdirektiv till Göteborgskommittén (Ju 2001:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2002.

Utredningsuppdraget

Mot bakgrund av bl.a. oroligheterna i samband med Europeiska rådets möte i Göteborg 14-16 juni 2001 beslutade regeringen den 20 juni 2001 att tillkalla en kommitté för att se över polisens möjligheter att förebygga och bekämpa allvarliga ordningsstörningar. Därefter förordnandes f.d. statsministern Ingvar Carlsson, dåvarande landshövdingen Ulf Adelsohn, regeringsrådet Marianne Eliason och studeranden Malin Berggren att ingå i kommittén. Kommittén har antagit namnet Göteborgskommittén. Kommittén kan enligt direktiven redovisa sitt uppdrag i ett eller flera delbetänkanden. Enligt direktiven skall uppdraget slutredovisas senast den 31 maj 2002.

Förlängd tid för uppdraget

Göteborgskommittén har i en skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 12 mars 2002 begärt att utredningstiden förlängs till senast den 31 december 2002. Kommittén har angett att den främsta anledningen till begäran är att det fortfarande pågår förundersökningar om polisinsatser som gjordes i Göteborg i samband med Europeiska rådets möte där. Så länge förundersökningar pågår ser sig kommittén förhindrad att närmare granska dessa händelser.

Utredningstiden förlängs vilket innebär att kommittén skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2002.

                (Justitiedepartementet)