Tilläggsdirektiv till Utlänningsdatautredningen (UD 2001:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2002

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 2001 (dir. 2001:108) tillkallades en särskild utredare med uppdrag att kartlägga behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Utredningen, som antog namnet Utlänningsdatautredningen (UD 2001:05), skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 31 december 2002.

Förlängd tid för uppdraget

Med ändring av den i direktiven beslutade tiden skall Utlänningsdatautredningen redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2003.

            (Utrikesdepartementet)