Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Försvarets radioanstalt (Fö 2001:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 2002.

Utredningsuppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 september 2001 har chefen för Försvarsdepartementet förordnat en särskild utredare för att granska verksamheten vid Försvarets radioanstalt. Utredningen (Fö 2001:03) skall enligt sina direktiv (dir 2001:66) vara slutförd senast den 30 oktober 2002.

Ändrad tid för redovisning av uppdraget

Utredningen har den 15 oktober 2002 anhållit om anstånd till den 15 januari 2003 med att avge betänkandet.

Regeringen beslutar att utredaren får redovisa resultatet av sitt arbete senast den 15 mars 2003.
            (Försvarsdepartementet)