Tilläggsdirektiv till Studiehjälpsutredningen (U 2002:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 2002.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 mars 2002 har chefen för Utbildningsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att se överstudiehjälpssystemet (dir. 2002:47). Utredaren skall utifrån den gjorda analysen ge förslag till studiehjälpens framtida syfte och roll samt granska regelverket för studiehjälpen. Vidare skall utredaren lämna förslag till författningsändringar som leder till att regelverket förenklas och förtydligas. Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 20 december 2002. Med ändring av denna tidpunkt skall uppdraget redovisas senast den 14 februari 2003.

                    (Utbildningsdepartementet)