Tilläggsdirektiv till utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen (Ku 2002:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 2002.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 november 2001 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur gällande trygghetssystem inom bl.a. socialförsäkringsområdet förhåller sig till konstnärlig verksamhet (dir.2001:90). Utredningen, som antog namnet Konstnärerna och trygghetssystemen (Ku 2001:04), skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 30 november 2002.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2003.

            (Kulturdepartementet)