Tilläggsdirektiv till Skattebasrutredningen

Innehåll

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Utredningen skall, utöver vad som omfattas av redan givna direktiv, fördjupa analysen av sambanden mellan skattebaserna enligt nationalräkenskaperna och variationen i skatteinkomsterna och också redovisa vilken betydelse internationaliseringen har för omfattningen av den svarta sektorn.

Utredningens uppdrag skall i sin helhet vara slutfört senast den 15 november 2002.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 13 juli 2000 att tillkalla en utredning med uppgift attlämna en samlad bedömning av hur den svenska skattestrukturen bör vara utformad i en värld med internationaliserade marknader för varor, tjänster och produktionsfaktorer samtidigt som de välfärdspolitiska ambitionerna bevaras på dagens nivå (dir. 2000:51). Utredningen har antagit namnet Skattebasutredningen (Fi 2000:05). Enligt beslutet skall uppdraget vara slutfört senast den 31 mars 2002.

Utredningen har enligt sina ursprungliga direktiv ett omfattande uppdrag. Den bedömning utredningen skall göra kräver ett omfattande empiriskt analysarbete kring bland annat sambanden mellan centrala ekonomiska variabler enligt nationalräkenskaperna och skatteintäkternas utveckling.

I anslutning härtill har utredningen den 16 januari 2002 inkommit med en anhållan om tilläggsdirektiv som kan möjliggöra en sådan mer heltäckande analys. Utredningen begär därmed också en förlängning av utredningstiden.

Uppdraget

En fördjupad analys av sambandet mellan skattebaserna enligt nationalräkenskaperna och skatteinkomsterna bör genomföras på det sätt och av de skäl som utredningen utvecklat i sin anhållan. Det handlar bland annat om hur förekomsten av olika gränsöverskridande transaktioner kan påverka variationerna i skatteintäkterna mellan olika år. Särskilt gäller detta för bolagsskatteintäkternas del, där internationaliseringen inneburit att betalningsströmmarna mellan olika delar av internationellt verksamma koncerner kan vara av betydelse för skatteinkomsternas utveckling över tiden. En liknande analys bör göras även för andra skattebaser.

Utredningen bör även uppmärksamma frågor om den svarta sektorns omfattning och vad internationaliseringen kan betyda för denna. I vår omvärld finns exempel på ett modellinriktat arbete med en sådan inriktning och utredningen bör pröva möjligheten att genomföra en likartad analys.

Ramar för arbetet

Utredningens uppdrag skall i sin helhet vara slutfört senast den 15 november 2002.

            (Finansdepartementet)