Tilläggsdirektiv till 11 september-utredningen (Ju 2002:13)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2002.

Utredningsuppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2001 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att kartlägga och analysera myndigheternas och de övriga offentliga organens samlade beredskap och förmåga att förhindra, bekämpa och i övrigt hantera omfattande terroristattentat och andra liknande extraordinära händelser i Sverige (dir. 2001:120). I uppdraget ingår också att undersöka om nuvarande lagstiftning och annan rättslig reglering ger myndigheter och andra offentliga organ möjligheter att snabbt och effektivt vidta åtgärder för nyss angivna syften. Utredaren skall beskriva och analysera de behov som kan finnas i det avseendet och, om analysen leder till det, peka på behov av förändringar. Utredningen har antagit namnet 11 september-utredningen. Uppdraget skall enligt direktiven redovisas senast den 31 december 2002.

Förlängd tid för uppdraget

11 september-utredningen har i en skrivelse till Regeringskansliet begärt att utredningstiden förlängs till den 31 mars 2003. Utredningen har angett att den huvudsakliga anledningen till begäran är att dess sekretariat inte blev fulltaligt från början och att utredningsarbetet därmed blev försenat.

Utredningstiden förlängs vilket innebär att uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

                    (Justitiedepartementet)