Tilläggsdirektiv till Utredningen (N 2002:11) om vissa frågor när det gäller Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsverksamhet

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2002.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 juni 2002 tillkallade chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor som gäller Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsverksamhet (dir.2002:74). Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 1 november 2002.

Utredningstiden förlängs vilket innebär att utredningen skall vara slutförd senast den 31 december 2002.

            (Näringsdepartementet)