Tilläggsdirektiv till utredningen om utveckling av det militära försvarets utbildningssystem (Fö 2002:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2002

Utredningsuppdraget

Den 14 mars 2002 tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att redovisa hur det militära försvarets utbildningssystem fortsatt bör utvecklas. Utredaren skall inledningsvis analysera det militära försvarets långsiktiga kompetensbehov med utgångspunkt från Försvarsmaktens huvuduppgifter och avgränsat till de kompetenskrav som ställs på anställd personal inom det militära försvaret. Ett delbetänkande avseende ovan nämnda frågor skall redovisas senast 30 september 2002.

Ändrat redovisningssätt och förlängd tid för del av uppdrag

Utredaren inkom den 10 september 2002 med en hemställan om att förändra redovisningssättet och att flytta redovisningsdatumet till den 27 november. Bakgrunden till begäran är enligt hemställan att utredaren har haft svårigheter att erhålla ett tillfredsställande underlag inom tidigare utsatt tid. Regeringen bedömer att en skrivelse som bereds med alla berörda myndigheter och centrala arbetstagarorganisationer tillräckligt väl fyller kraven på förankring.

Regeringen medger att redovisningen görs på det angivna sättet senast den 27 november 2002.

           (Försvarsdepartementet)