Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationella adoptioner (S 2001:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2002.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 november 2001 tillkallade statsrådetThalén en särskild utredare för att utreda frågor om internationella adoptioner. Utredaren skall enligt direktiven slutföra sitt arbete senast den 15 december 2002.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall slutredovisa sitt arbete senast den 31 maj 2003.

            (Socialdepartementet)