Överförande av verksamheten SverigeDirekt m.m.

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 juli 2002.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda överförande av verksamheten SverigeDirekt och Regeringskansliets uppgifter som samordningsmyndighet i rättsinformationssystemet, till Statskontoret eller till den myndighet som regeringen annars bestämmer. Arbetet skall dock bedrivas med sikte på att den nya verksamheten skall kunna inrättas vid Statskontoret den 1 januari 2003.

Utredaren skall också under en övergångstid ansvara för den löpande driften av verksamheten SverigeDirekt och Regeringskansliets uppgifter som samordningsmyndighet i rättsinformationssystemet.

Bakgrund

SverigeDirekt

Med anledning av ett förslag från Toppledarforum om att upprätta en gemensam ingångssida för det offentliga Sverige på Internet träffades i januari 1997 ett avtal mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om en gemensam webbplats för samhällsinformation från stat, kommun och landsting. Staten företräddes av Regeringskansliet. I maj 1997 träffades ett kompletterande avtal mellan de ursprungliga avtalsparterna och riksdagen genom Riksdagens förvaltningskontor. Verksamheten bedrivs för närvarande av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet.

Tjänsten SverigeDirekt kan beskrivas som en gemensam ingångssida - en portal - på Internet till den offentliga sektorn. Från denna sida kan en besökare i dag länka sig till webbplatser hos alla statliga myndigheter, samtliga kommuner och landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland.

Rättsinformationssystemet

Enligt rättsinformationsförordningen (1999:175) skall det i syfte att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och enskilda tillgång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form finnas ett offentligt rättsinformationssystem. Det skall föras med hjälp av informationsteknik och finnas tillgängligt genom ett allmänt nätverk.

Rättsinformationssystemet skall enligt förordningen bl.a. innehålla förarbeten till lagstiftning, lagar och förordningar, föreskrifter, svensk rättspraxis samt Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Regeringskansliet är i dag samordningsmyndighet för rättsinformationssystemet.

Utredning av projektet SverigeDirekt och närliggande verksamhet

Den 25 maj 2000 beslutade regeringen om direktiv till en särskild utredare med uppdrag att föreslå vilken roll SverigeDirekt bör ha i framtiden i förhållande till andra databaser med information om det offentliga Sverige samt kartlägga huruvida dessa i så fall har en verksamhet eller inriktning som liknar eller angränsar till den verksamhet som bedrivs inom SverigeDirekt.

Utredaren skulle också överväga vilka samordningsbehov och samordningsmöjligheter som finns för verksamheterna inom SverigeDirekt, rättsinformationssystemet och Samhällsguiden i såväl utvecklingsfrågor som driftsfrågor.

Utredaren gavs under en övergångstid också ansvar för den löpande driften av SverigeDirekt. Organisationen behölls under utredningstiden, redaktionen inordnades i utredningens sekretariat och styrgruppens medlemmar förordnades att biträda utredaren som sakkunniga. Vidare överfördes ansvaret för den tekniska driften till Regeringskansliet.

Redovisning av uppdraget

Den 13 mars 2002 redovisade utredningen sitt slutbetänkande Guide på Internet - ett stöd för medborgarens möte med det offentliga (SOU 2002:20). Betänkandet, som för närvarande är föremål för remissbehandling, innehåller bl.a. förslag om att driften av SverigeDirekt, Samhällsguiden, Företagarguiden och samordningsmyndigheten i rättsinformationssystemet samordnas och placeras under en huvudman - Statskontoret - samt att verksamheten tas i drift den 1 januari 2003.

Nuvarande drift av SverigeDirekt m.m.

Förvaltningsavdelningen beslutade den 27 maj 2002 att tillsätta en arbetsgrupp med ansvar för den verksamhet som bedrivs inom SverigeDirekt och den del av rättsinformationsverksamheten som gäller Regeringskansliet som samordningsmyndighet (FA2202/746/STAB).

Uppdraget

En särskild utredare skall förbereda en övergång till Statskontoret eller till den myndighet regeringen senare bestämmer av till att börja med verksamheterna SverigeDirekt samt Regeringskansliets uppgifter som samordningsmyndighet i rättsinformationssystemet. Utredaren skall under en övergångsperiod också ansvara för den löpande driften av verksamheterna.

Med anledning av bl.a. att det i betänkandet Guide på Internet - ett stöd för medborgarens möte med det offentliga föreslås att ytterligare verksamhet skall överföras till Statskontoret avser regeringen att efter avslutad remissbehandling återkomma med tilläggsdirektiv. Den nya verksamheten beräknas kunna inrättas vid Statskontoret eller vid den myndighet som regeringen annars bestämmer den 1 januari 2003. Arbetet skall dock bedrivas med sikte på att den nya verksamheten skall inrättas vid Statskontoret.

Vidare skall utredaren ta fram förslag till de förordningar och förordningsändringar samt regleringsbrev som kan komma att bli nödvändiga för överförandet av verksamheterna till en annan myndighet.

Den arbetsgrupp som svarar för driften av verksamheterna har en kompetens som bör tillföras utredningen. Arbetsgruppens personal bör därför få till uppgift att biträda utredaren.

I utredningen ingår att förbereda en driftsteknisk samordning samt att i övrigt driva verksamheterna så samordnade som möjligt. Den nya verksamheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Utredaren skall hålla berörda arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall redovisa sina förslag i den utredande delen senast den 15 oktober 2002.

           (Justitiedepartementet)