Regeringens proposition 2002/03:99

Det nya Skatteverket

Prop.

 

2002/03:99

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 maj 2003

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att nuvarande tio skattemyndigheter och Riks- skatteverket avvecklas och att en ny skattemyndighet inrättas, som skall heta Skatteverket.

Den nya myndigheten blir förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Myndigheten kommer att vara region- indelad och ha skattekontor. Ett huvudkontor bildas med placering i Solna.

Syftet med reformen är att öppna möjligheter att ta till vara befintliga resurser på ett bättre sätt än i dag och att undanröja organisatoriska hinder som hämmar verksamhetsutvecklingen. Målet är att skapa nya och bättre förutsättningar för en enhetlig och likformig rättstillämpning samt ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Med andra ord att öka möjligheterna att erbjuda kvalitet i verksamheten och att på bästa sätt möta medborgares, företags och andra intressenters krav och behov.

Ett av de tyngst vägande skälen för att bilda den nya myndigheten är den ökade flexibiliteten. Det blir avsevärt lättare att flytta arbetsupp- gifter, material och beslutanderätt över landet, utan de formella hinder som myndighetsgränserna utgör. Den demografiska och ekonomiska utvecklingen i skatteregionerna är också ett viktigt motiv för att bilda en ny myndighet.

Medborgarnas och företagens intressen kommer att kunna tillgodoses i högre grad än i dag i den nya myndighetens verksamhet. Förbättringar kan ske i flera avseenden, t.ex. när det gäller att åstadkomma enhetlighet i förhållningssätt och rättstillämpning samt när det gäller tillhandahål- lande av service.

Reformen kommer också generellt sett att ha en effektivitets- och

servicehöjande effekt vilket medför att ökade satsningar kan ske inom

1

myndighetens eget område, t.ex. när det gäller skattekontroll och brotts- Prop. 2002/03:99 utredande verksamhet.

Kronofogdemyndigheterna omfattas inte av den föreslagna organisa- tionsförändringen. Deras framtida ställning utreds av en särskilt tillkallad utredare. Utredarens huvuduppdrag är att ta fram underlag för att bedöma om dessa myndigheter skall vara fristående från Skatteverket eller utgöra en del av detta. Skatteverket skall under en övergångstid fungera som central myndighet även inom kronofogdemyndigheternas verksamhets- område. Den som inom verket svarar för ledningen av denna funktion skall utses av regeringen.

I propositionen föreslås också ändringar i de processrättsliga reglerna. Hos Skatteverket inrättas en funktion som allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall ha rätt att överklaga Skatteverkets beslut och ansöka om förhandsbesked. Skatteverket skall emellertid enligt huvudregeln själv företräda det allmänna i skattemål i allmän förvaltningsdomstol. Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut hos länsrätt företräder dock ombudet det allmänna i processen rörande den aktuella sakfrågan även i högre instans oavsett vem som initierat processen där.

Vidare föreslås ändringar i vissa forumregler. Bl.a. föreslås att en fråga om utdömande av vite skall prövas av samma länsrätt som har att pröva den materiella fråga som vitesfrågan är sammankopplad med.

I propositionen föreslås dessutom att ett beslut om skatt som rör två eller flera skattskyldiga inom en koncern eller som rör en juridisk person och delägare i denna skall få överklagas hos den länsrätt som skall pröva moderföretagets respektive den juridiska personens överklagande, om överklagandena sker samtidigt och stöder sig på väsentligen samma grund.

De föreslagna reglerna avses träda i kraft den 1 januari 2004.

2

Innehållsförteckning

Prop. 2002/03:99

1

Förslag till riksdagsbeslut................................................................

11

2

Lagtext

.............................................................................................

15

 

2.1

Förslag till lag med anledning av inrättande av

 

 

 

Skatteverket .......................................................................

15

 

2.2

Förslag till lag om allmänt ombud hos Skatteverket ........

16

 

2.3 .................

Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken

17

 

2.4 .....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

19

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om

arvsskatt och gåvoskatt .....................................................

21

2.6Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624).........................................................................

28

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ..............

32

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ..............

33

2.9Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

 

(1979:1152).......................................................................

35

2.10

Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...

43

2.11

Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670) ........

46

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om

arbetsställenummer m.m. ..................................................

48

2.13Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen

(1988:327).........................................................................

49

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om

 

ersättning för kostnader i ärenden och mål om

 

 

skatt, m.m..........................................................................

51

2.15

Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)...

52

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt

på ränta på skogskontomedel m.m....................................

61

2.17Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481).........................................................................

62

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om

 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

 

 

m.fl. ...................................................................................

65

2.19

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

(1994:200).........................................................................

67

2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om

 

 

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet...........

69

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel......................................

71

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1514) om

generellt statsbidrag till kommuner och landsting............

72

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1515) om

utjämningsbidrag till kommuner och landsting ................

73

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1516) om

utjämningsavgift för kommuner och landsting.................

75

2.25Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483).........................................................................

77

3

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om

skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar ..........

90

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor ...........................................

91

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1998:514) om

särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel

 

m.m. ..................................................................................

95

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters

medverkan i brottsutredningar ..........................................

96

2.30Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229).......................................................................

98

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens

beskattningsverksamhet ..................................................

106

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens

 

folkbokföringsverksamhet ..............................................

109

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om

behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas

 

verksamhet ......................................................................

111

2.34Förslag till lag om ändring i lagen (2001:837) om

beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster

 

vid 2003 års taxering, m.m. ............................................

112

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

 

självdeklarationer och kontrolluppgifter.........................

113

2.36

Förslag till lag om ändring i ärvdabalken .......................

116

2.37

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken...............

119

2.38Förslag till lag om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall

meddela underrättelse till brittisk konsul........................

120

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda

i Danmark, Finland, Island eller Norge ..........................

121

2.40Förslag till lag om ändring i förordningen (1963:588)

om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss................

122

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

menighets utdebitering av skatt, m.m. ............................

123

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ............................

129

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1969:200) om

uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller

 

pålaga ..............................................................................

130

2.44Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen

(1971:69).........................................................................

131

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1971:171) om

särskilt uppskattningsvärde på fastighet .........................

132

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar......................................

133

Prop. 2002/03:99

4

2.47Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

(1974:157).......................................................................

134

2.48Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(1975:1385).....................................................................

135

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (1976:339) om

saluvagnsskatt .................................................................

136

2.50Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

landsting..........................................................................

137

2.51Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m..............................

138

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap,

arv och gåva ....................................................................

139

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter........

140

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud ..................................................................

141

2.55Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen

(1987:617).......................................................................

142

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

ekonomiska föreningar....................................................

143

2.57

Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) ..

144

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

Storbritannien och Nordirland beträffande skatter

 

på kvarlåtenskap, arv och gåva .......................................

145

2.59Förslag till lag om ändring i lagen (1989:933) om

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna....146

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden ........................

147

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

 

energiproduktion .............................................................

148

2.62Förslag till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144).....................................................................

149

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1991:483) om

fingerade personuppgifter ...............................................

152

2.64Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ...................

153

2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike .154

2.66Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)

om sjuklön.......................................................................

155

2.67Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område.156

2.68Förslag till lag om ändring i sametingslagen

(1992:1433).....................................................................

157

2.69Förslag till lag om ändring i lagen (1993:16) om

försäkring mot vissa semesterlönekostnader ..................

158

Prop. 2002/03:99

5

2.70Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar m.m. ............................

159

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (1993:892) om

 

ackord rörande statliga fordringar m.m. .........................

160

2.72

Förslag till lag om ändring i postlagen (1993:1684).......

161

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt.......................................................................

162

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Amerikas Förenta Stater..................................................

163

2.75Förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738) .164

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift .....................................................

165

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om

beskattning, förtullning och folkbokföring under

 

krig eller krigsfara m.m...................................................

166

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot

skatteflykt........................................................................

167

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1518) om

mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.....168

2.80Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

(1995:1554).....................................................................

170

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1511) om

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.....

171

2.82

Förslag till lag om ändring i vallagen (1997:157) ..........

172

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1997:323) om

statlig förmögenhetsskatt ................................................

173

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (1997:614) om

kommunal redovisning....................................................

174

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon .....................................

175

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter......

176

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det

statliga personadressregistret ..........................................

177

2.88Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område......

178

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension........................................

179

2.90Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters

medverkan i brottsutredningar ........................................

180

2.91Förslag till lag om ändring i lagen (1999:291) om

avgift till registrerat trossamfund....................................

182

2.92Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078).....................................................................

183

2.93Förslag till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079).....................................................................

184

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden ....................................................

185

Prop. 2002/03:99

6

2.95Förslag till lag om ändring i lagen (2000:46) om

omräkningsförfarande vid beskattning för företag

 

som har sin redovisning i euro, m.m...............................

186

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

 

fördelning av socialavgifter ............................................

187

2.97

Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281) .........

188

2.98Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar

för tele- och datakommunikation ....................................

189

2.99Förslag till lag om ändring i lagen (2001:85) om

 

 

behandling av personuppgifter i Tullverkets

 

 

 

brottsbekämpande verksamhet........................................

190

 

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:183) om

 

 

 

behandling av personuppgifter i verksamhet med val

 

 

 

och folkomröstningar ......................................................

192

 

2.101

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:185) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet..........

193

 

2.102

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453)

.......................................................................

194

 

2.103

Förslag till ...lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

195

 

2.104

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:179) om

 

 

 

kreditering på skattekonto av tillfälligt

 

 

 

sysselsättningsstöd ............till kommuner och landsting

196

 

2.105

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:329) om

 

 

 

samarbete med .......Internationella brottmålsdomstolen

197

 

2.106

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om

 

 

 

behandling av personuppgifter i den

 

 

 

arbetsmarknadspolitiska ..........................verksamheten

198

 

2.107

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:976) om

 

 

 

beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster

 

 

 

vid 2004 års . ............................................taxering, m.m

199

 

2.108

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:000) om

 

 

 

elektronisk ............................................kommunikation

200

 

2.109

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:000) om

 

 

 

beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster

 

 

 

vid 2005 års . ............................................taxering, m.m

202

3

Ärendet och dess beredning...........................................................

203

4

Bakgrund .......................................................................................

 

204

 

4.1

Skatteförvaltningen .........................................................

204

 

 

4.1.1 ................................

Regional och lokal nivå

204

 

 

4.1.2 ......................................................

Riksnivån

205

 

 

4.1.3 .....

Regionaliseringen av skatteförvaltningen

205

 

 

4.1.4 ...................

Samverkan mellan myndigheter

207

 

4.2

Kronofogdemyndigheterna .............................................

208

 

4.3

Andra förvaltningar.........................................................

209

 

4.4

Demografisk ........................och ekonomisk utveckling

209

5

Behovet av en ny organisation .................för skatteförvaltningen

211

 

5.1

Problemen ....................................i dagens organisation

211

5.2Fördelar och nackdelar med att slopa

myndighetsgränserna ......................................................

212

Prop. 2002/03:99

7

 

5.3

Kronofogdemyndigheternas framtida ställning ..............

214

6

Förslag till en ny organisation för skatteförvaltningen..................

216

 

6.1

En ny myndighet .............................................................

216

 

6.2

Den nya myndighetens namn..........................................

222

 

6.3

Den nya myndighetens uppgifter ....................................

223

 

6.4

Central myndighet för kronofogdemyndigheterna..........

224

6.5Den nya myndighetens ledning, inre organisation,

 

storlek m.m......................................................................

227

6.6

Anställningsavtal och andra civilrättsliga avtal ..............

230

6.7

IT-stödet

..........................................................................

232

6.8

Sekretessfrågor ........................................................m.m

232

 

6.8.1

Åtkomst till uppgifter i

 

 

...................

skatteförvaltningens verksamhet

232

 

6.8.2

Åtkomst till uppgifter i

 

 

.......

kronofogdemyndigheternas verksamhet

237

6.9

Internationella .......................................................frågor

238

6.10

Regionala ....konsekvenser och regionalpolitiskt ansvar

240

6.11

Medborgerlig .........................................................insyn

243

6.12Kontakterna mellan medborgarna respektive företagen

 

 

och den nya myndigheten ...............................................

246

 

6.13

Allmänt ombud ...............................................................

251

 

6.14

Företrädare för det allmänna m.m...................................

256

 

6.15

Forumregler.....................................................................

257

 

 

6.15.1

Allmänna utgångspunkter.............................

257

 

 

6.15.2

Nya forumregler............................................

260

 

 

6.15.3

Undantagande av handlingar ........................

268

 

 

6.15.4

Utdömande av vite........................................

269

 

 

6.15.5

Betalningssäkring och tvångsåtgärder ..........

270

 

 

6.15.6

Dispensärenden.............................................

271

 

 

6.15.7

Administrativa beslut....................................

273

 

 

6.15.8

Folkbokföringslagen m.m.............................

274

 

 

6.15.9

Övergångsbestämmelser ...............................

276

 

 

6.15.10

Forum vid överklagande av vissa beslut om

 

 

 

 

skatt som rör flera parter...............................

277

7

Förtydligande av lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.282

8

Konsekvensanalyser ......................................................................

283

 

8.1

Förslagens konsekvenser för små företags villkor..........

283

 

8.2

Offentlig-finansiella effekter...........................................

284

9

Författningskommentar .................................................................

285

9.1Förslaget till lag med anledning av inrättande av

 

Skatteverket.....................................................................

285

9.2

Förslaget till lag om allmänt ombud hos Skatteverket....

286

9.3

Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken............

289

9.4

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken.................

289

9.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1941:416) om

arvsskatt och gåvoskatt ...................................................

290

9.6Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624).......................................................................

291

Prop. 2002/03:99

8

9.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............

292

9.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ............

292

9.9Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

(1979:1152).....................................................................

293

9.10Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen

 

(1980:100).......................................................................

294

9.11

Förslaget till lag om ändring i namnlagen (1982:670)....

294

9.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:533) om

arbetsställenummer m.m. ................................................

295

9.13Förslaget till lag om ändring i fordonsskattelagen

(1988:327).......................................................................

295

9.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:479) om

ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,

 

m.m. ................................................................................

296

9.15Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen

(1990:324).......................................................................

296

9.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:676) om

skatt på ränta på skogskontomedel m.m. ........................

300

9.17Förslaget till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481).......................................................................

300

9.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

m.fl. .................................................................................

302

9.19Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200).......................................................................

302

9.20Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:466) om

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.........

302

9.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel....................................

303

9.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1514) om

generellt statsbidrag till kommuner och landsting..........

303

9.23Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1515) om

utjämningsbidrag till kommuner och landsting ..............

304

9.24Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1516) om

utjämningsavgift för kommuner och landsting...............

304

9.25Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483).......................................................................

304

9.26Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1024) om

skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar ........

307

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor .........................................

307

9.28Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:514) om

särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel

 

m.m. ................................................................................

308

9.29Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters

medverkan i brottsutredningar ........................................

308

9.30Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229).....................................................................

308

Prop. 2002/03:99

9

9.31

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om

Prop. 2002/03:99

 

behandling av uppgifter i skatteförvaltningens

 

 

beskattningsverksamhet ..................................................

309

9.32Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens

folkbokföringsverksamhet ..............................................

309

9.33Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas

verksamhet ......................................................................

310

9.34Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:837) om

 

beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster

 

 

vid 2003 års taxering, m.m. ............................................

310

9.35

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

 

 

självdeklarationer och kontrolluppgifter.........................

311

Bilaga 1

Promemorians lagförslag................................................

312

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanserna ...............................

468

Bilaga 3

Något om den demografiska och ekonomiska utveck-

 

 

lingen i skatteregionerna (Riksskatteverkets

 

 

PM 2001-10-14) .............................................................

469

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag...........................................

484

Bilaga 5

Lagrådets yttrande ..........................................................

586

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 maj 2003 .........

593

Rättsdatablad

..........................................................................................

594

10

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2002/03:99

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med anledning av inrättande av Skatteverket,

2.lag om allmänt ombud hos Skatteverket,

3.lag om ändring i äktenskapsbalken,

4.lag om ändring i föräldrabalken,

5.lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

6.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

7.lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

8.till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,

9.lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

10.lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

11.lag om ändring i namnlagen (1982:670),

12.lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,

13.lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),

14.lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,

15.lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

16.lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskon- tomedel m.m.,

17.lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),

18.lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

19.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

20.lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

21.lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privat- införsel,

22.lag om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting,

23.lag om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting,

24.lag om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting,

25.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

26.lag om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters med- verkan i brottsutredningar,

27.lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skatte-

frågor,

28.lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,

29.lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personupp- gifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,

30.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

31.lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet,

32.lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personupp-

gifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet,

11

 

33. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet,

34.lag om ändring i lagen (2001:837) om beräkning av viss inkomst- skatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.,

35.lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

36.lag om ändring i ärvdabalken,

37.lag om ändring i utsökningsbalken,

38.lag om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul,

39.lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge,

40.lag om ändring i förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss,

41.lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,

42.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut- fästelse m.m.,

43.lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,

44.lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

45.lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet,

46.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom-

stolar,

47.lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

48.lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),

49.lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,

50.lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indel- ning i kommuner och landsting,

51.lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skatteford- ringar m.m.,

52.lag om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvar- låtenskap, arv och gåva,

53.lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

54.lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

55.lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),

56.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

57.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

58.lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva,

59.lag om ändring i lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,

60.lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

61.lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

62. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

Prop. 2002/03:99

12

63. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,

64.lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

65.lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike,

66.lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

67.lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televi- sionens och radions område,

68.lag om ändring i sametingslagen (1992:1433),

69.lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semes- terlönekostnader,

70.lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford- ringar m.m.,

71.lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.,

72.lag om ändring i postlagen (1993:1684),

73.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

74.lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater,

75.lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),

76.lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

77.lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,

78.lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,

79.lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting,

80.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

81.lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada,

82.lag om ändring i vallagen (1997:157),

83.lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

84.lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

85.lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga

fordon,

86.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,

87.lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadress- registret,

88.lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

89.lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-

sion,

90.lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personupp- gifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,

91.lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat tros- samfund,

92.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

93.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

94.lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden,

95.lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid

beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.,

Prop. 2002/03:99

13

96. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialav- Prop. 2002/03:99 gifter,

97.lag om ändring i tullagen (2000:1281),

98.lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgif- ter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation,

99.lag om ändring i lagen (2001:85) om behandling av personupp- gifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

100.lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personupp- gifter i verksamhet med val och folkomröstningar,

101.lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,

102.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

103.lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

104.lag om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting,

105.lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internatio- nella brottmålsdomstolen,

106.lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personupp- gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

107.lag om ändring i lagen (2002:976) om beräkning av viss inkomst- skatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.,

108.lag om ändring i lagen (2003:000) om elektronisk kommunika- tion, och

109.lag om ändring i lagen (2003:000) om beräkning av viss inkomst- skatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.

14

2

Lagtext

Prop. 2002/03:99

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag med anledning av inrättande av Skatteverket

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande skattemyndigheter, skattemyndighet i viss region, Riksskatteverket, viss taxeringsnämnd eller skatteförvaltningen skall efter utgången av år 2003 i stället tillämpas på Skatteverket.

2 § Skattekontor som vid utgången av år 2003 finns vid skattemyndighet skall anses vara skattekontor vid Skatteverket.

3 § Ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter i skattenämnd vid en skattemyndighets skattekontor som har förordnats eller valts före utgången av år 2003 skall ha samma funktion i skattenämnd vid mot- svarande skattekontor vid Skatteverket under återstoden av förordnandet eller valperioden.

4 § Beslut som Skatteverket fattar som första instans enligt punkt 20 e tionde stycket av anvisningarna till 23 § den numera upphävda kom- munalskattelagen (1928:370)1 i dess lydelse före den 1 juli 1998 och 27 § 4 mom. i den numera upphävda lagen (1947:576)2 om statlig inkomst- skatt i dess lydelse före den 1 januari 1999 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam- marrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1

Lagen upphävd genom SFS 1999:1230.

 

2

Lagen upphävd genom SFS 1999:1230.

15

2.2

Förslag till lag om allmänt ombud hos Skatteverket

Prop. 2002/03:99

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Hos Skatteverket skall det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen.

2 § Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga förs det allmännas talan i den frågan i allmän förvaltningsdomstol av ombudet.

3 § Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Skatteverket att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol och Skatterätts- nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

16

2.3Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 8 § samt 15 kap. 2 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

Innan äktenskap

ingås

skall

Innan

äktenskap

ingås

skall

prövas om det finns något hinder

prövas om det finns något hinder

mot äktenskapet. Denna prövning

mot äktenskapet. Denna prövning

skall göras av skattemyndigheten i

skall göras av Skatteverket.

 

den region där kvinnan eller man-

 

 

 

 

nen är folkbokförd eller, om ingen

 

 

 

 

av dem är folkbokförd här i landet,

 

 

 

 

i den region där någon av dem

 

 

 

 

vistas.

 

 

Hindersprövningen

skall

begä-

Hindersprövningen

skall

begä-

ras av kvinnan och mannen ge-

ras av kvinnan och mannen ge-

mensamt hos valfri skattemyndig-

mensamt

hos Skatteverket

eller

het eller allmän försäkringskassa.

valfri allmän försäkringskassa.

 

 

 

4 §2

 

 

 

Finner skattemyndigheten att det

Finner Skatteverket att det inte

inte finns något hinder mot äkten-

finns något hinder mot äktenska-

skapet, skall myndigheten på be-

pet, skall verket på begäran av

gäran av kvinnan och mannen ut-

kvinnan och mannen utfärda intyg

färda intyg om detta.

 

 

om detta.

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

8 §3

 

 

 

Vigselförrättaren skall genast

Vigselförrättaren

skall

genast

sända underrättelse om vigseln till

sända underrättelse om vigseln till

den skattemyndighet som har gjort

Skatteverket.

 

 

hindersprövningen.

 

 

 

 

 

 

Om vigsel har förrättats efter

 

 

 

 

hindersprövning som gäller här i

 

 

 

 

riket enligt 2 § förordningen

 

 

 

 

(1931:429) om vissa internationel-

 

 

 

 

la rättsförhållanden rörande äk-

 

 

 

 

tenskap, adoption och förmyndar-

 

 

 

 

skap skall underrättelse sändas till

 

 

 

 

den skattemyndighet

inom

vars

 

 

 

 

verksamhetsområde

vigseln

ägt

 

 

 

 

rum.

 

 

 

 

 

 

1Senaste lydelse1998:244.

2Senaste lydelse 1991:495.

3Senaste lydelse 1994:1976.

Prop. 2002/03:99

17

15 kap.

2 §4

Skattemyndighetens beslut i frå-

Skatteverkets beslut i fråga om

ga om hindersprövning får över-

hindersprövning får överklagas

klagas hos allmän förvaltnings-

hos en länsrätt inom vars dom-

domstol.

krets kvinnan eller mannen är

 

folkbokförd. Finns ingen sådan be-

 

hörig länsrätt överklagas beslutet

 

hos Länsrätten i Stockholms län.

Detsamma gäller beslut av präster inom Svenska kyrkan om förrättan- de av vigsel.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skatte- myndigheten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det allmännas talan i Rege- ringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 15 kap. 2 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.

4 Senaste lydelse 1997:994.

Prop. 2002/03:99

18

Anmälan enligt 4 § andra styc- ket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av skattemyndig- heten i den region där barnet är folkbokfört. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.
Anmälan enligt 4 § andra styc- ket 2 görs hos valfri skattemyndig- het eller allmän försäkringskassa.
Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

2.4

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Prop. 2002/03:99

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4, 16 och 17 b §§ föräldrabalken1 skall

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 kap.

4 §2

Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill för- äldrarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda förordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

Föräldrarna kan få gemensam

Om barnet är folkbokfört här i

vårdnad också genom registrering

landet kan föräldrarna få gemen-

hos skattemyndigheten efter anmä-

sam vårdnad också genom regist-

lan av dem båda

rering hos Skatteverket efter an-

 

mälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en

faderskapsbekräftelse, eller

2. till Skatteverket under förut-

2. till skattemyndigheten under

förutsättning att förordnande om

sättning att förordnande om vård-

vårdnaden inte har meddelats tidi-

naden inte har meddelats tidigare

gare och att föräldrarna och barnet

och att föräldrarna och barnet är

är svenska medborgare.

svenska medborgare.

16 §3

Anmälan enligt 4 § andra styc- ket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.

Anmälan enligt 4 § andra styc- ket 2 görs hos Skatteverket eller valfri allmän försäkringskassa.

Beslut av Skatteverket får över- klagas hos den länsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skatte- myndigheten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det allmännas talan i Rege- ringsrätten.

1Balken omtryckt 1995:974.

2Senaste lydelse 1991:487.

3 Senaste lydelse 1998:713.

19

17 b §4

Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett medde- lande om avtalets innehåll sändas samma dag till

1. skattemyndigheten i den regi- 1. Skatteverket, on där barnet är eller senast har

varit folkbokfört,

2.om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestöds- nämnden,

3.den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkrings- lagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 kap. 16 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.

4 Senaste lydelse 1999:806.

Prop. 2002/03:99

20

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om

Prop. 2002/03:99

 

arvsskatt och gåvoskatt

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt1

dels att 60 d och 60 e §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 15 § 1 a–3 mom. samt 15 a, 16, 17, 46, 46 a, 48, 49 a, 51, 60, 60 b, 62 och 73 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket” i motsvarande form,

dels att 22 § 2 mom., 26 §, 33 § 3 mom., 34, 44, 49, 53, 56, 59, 60 a och 67 §§ samt rubriken närmast före 34 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

2 mom.2 Har fast egendom efter den tidpunkt som näst föregående års taxeringsvärde avsett, sjunkit i värde genom eldsvåda, vattenflöde eller annan sådan händelse eller genom borttagande av byggnad eller annan anläggning på egendomen eller av tillbehör därtill eller genom skogs- avverkning eller genom nedläggning eller väsentlig förändring av verksamhet i vilken egendomen använts, eller av annan liknande anled- ning, skall på ansökan av skattskyldig, boutredningsman eller testaments- exekutor, efter verkställd utredning, egendomen åsättas särskilt värde till ledning för beräkning av på egendomen belöpande arvsskatt.

Där efter tidpunkt som nyss nämnts fortsatt bebyggelse skett på fast egendom eller dess värde annars höjts till följd av ny-, till- eller om- byggnad eller väsentlig förändring av verksamhet, vari egendomen använts, eller annan liknande anledning, får egendomen för ändamål enligt första stycket, åsättas särskilt värde.

 

Fast egendom som inte har särskilt taxeringsvärde skall också värderas

till ledning för arvsskattens bestämmande. Värdering behövs dock inte

om det är uppenbart att egendomens värde inte överstiger 50 000 kronor.

 

Värdering enligt detta moment

Värdering enligt detta moment

görs av skattemyndigheten

i

den

görs av Skatteverket.

region där fastigheten är belägen.

 

Skattemyndigheten får uppdra åt

 

en annan skattemyndighet att fatta

 

beslut i dess ställe i ett visst

 

ärende eller en viss grupp av

 

ärenden. Ett sådant uppdrag får

 

ges endast om den andra

myn-

 

 

 

 

1 Senaste lydelse av

48

§ 2001:95

lagens rubrik 1974:857

49 a § 2001:95

15

§ 1 a mom. 2001:95

51

§ 2001:95

15

§ 2 mom. 2001:95

60

§ 2001:95

15

§ 3 mom. 2001:95

60 b § 2001:95

15 a § 2001:95

60 d § 2001:95

16

§ 2001:95

60 e § 2001:95

17

§ 2001:95

62

§ 2001:95

46

§ 2001:95

73

§ 2001:95.

46 a § 2001:324

 

 

 

2 Senaste lydelse 2001:95.

 

 

21

digheten medger det och om det inte medför avsevärd olägenhet för den som beslutet rör.

Vid värderingen skall hänsyn tas till egendomens beskaffenhet vid den tidpunkt som avses i 21 §. Värdet skall uppskattas enligt de grunder som gäller för bestäm- mande av taxeringsvärde året före det år då denna tidpunkt inföll. Föreskrifterna i 22 § 1 mom. andra och tredje meningarna skall därvid tillämpas. Skattskyldig, boutred- ningsman eller testamentsexekutor skall lämna skattemyndigheten de upplysningar som behövs för pröv- ning av ansökningen. Skattemyn- digheten får även besluta om besiktning av egendomen. Har ärendet tagits upp på ansökan av annan än skattemyndigheten, får dock sådant beslut fattas endast om sökanden åtar sig att betala kostnaderna för besiktningen.

Skattemyndighetens beslut enligt detta moment får inte överklagas.

Prop. 2002/03:99

Vid värderingen skall hänsyn tas till egendomens beskaffenhet vid den tidpunkt som avses i 21 §. Värdet skall uppskattas enligt de grunder som gäller för bestäm- mande av taxeringsvärde året före det år då denna tidpunkt inföll. Föreskrifterna i 22 § 1 mom. andra och tredje meningarna skall därvid tillämpas. Skattskyldig, boutred- ningsman eller testamentsexekutor skall lämna Skatteverket de upp- lysningar som behövs för prövning av ansökningen. Verket får även besluta om besiktning av egen- domen. Har ärendet tagits upp på ansökan, får dock sådant beslut fattas endast om sökanden åtar sig att betala kostnaderna för besikt- ningen.

Skatteverkets beslut enligt detta moment får inte överklagas.

26 §3

Den som omhänderhar dödsbos egendom ävensom skattskyldig har att tillhandahålla den utredning, som prövas erforderlig för bedömande av

egendoms värde.

 

 

 

Om

en skattskyldig

påkallar

Till upplysning om värde av fast

egendom som enligt 22 § 2 mom.

tillämpning av sådant särskilt vär-

första eller tredje stycket åsatts

de av fast egendom som avses i

särskilt värde, skall skattemyndig-

22 § 2 mom. första eller tredje

hetens beslut i ärendet företes.

stycket, skall erforderligt anstånd

Påkallar

skattskyldig tillämpning

med

skatteärendets

avgörande

av sådant särskilt värde, skall

lämnas när ansökan om åsättande

erforderligt anstånd med skatte-

av särskilt värde av egendomen

ärendets

avgörande

lämnas

när

blivit gjord.

 

 

ansökan om åsättande av särskilt

 

 

 

 

värde av egendomen blivit gjord.

Till ledning för värdering av

Till ledning för värdering av

aktier, obligationer

och därmed

aktier,

obligationer

och

därmed

jämförliga

värdehandlingar skall

jämförliga värdehandlingar som är

företes intyg av bank, mäklare

börsnoterade eller annars omsätts

eller annan sakkunnig. Om sådan

på kapitalmarknaden skall företes

handling inte är börsnoterad och

intyg av bank, mäklare eller annan

inte heller

annars

omsätts

sakkunnig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Senaste lydelse 2001:95.

 

 

 

 

 

 

22

kapitalmarknaden skall i stället företes av skattemyndigheten med- delat bevis om det värde, vartill handlingen enligt senast verkställd prövning kan ha upptagits vid taxering till statlig förmögenhets- skatt.

Skattemyndigheten får, där sär- skild anledning föreligger, för- ordna lämplig person att verkställa uppskattning av lös egendom till ledning för dess värdering. Förord- nande som nu sagts får efter överklagande meddelas av rätten. Det åligger skattskyldig eller den, som för skattskyldig har hand om egendom, att hålla egendomen tillgänglig för besiktning samt att tillhandagå förrättningsmannen med upplysningar och annan ut- redning. Ersättning åt förrättnings- mannen betalas, om egendomen ingår i dödsbo, av boet och annars av den för egendomen skattskyl- dige.

3 mom.4 Har inom ett år från det att skattemyndighet meddelat be- slut i skatteärendet dödsbo avträtts till konkurs, har dödsboet eller skattskyldig rätt att återfå betald skatt. Uppkommer i konkursen överskott, skall skatt utgå enligt föreskrifterna i 1 och 2 mom.

Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skrift- ligen och tas upp av den skatte- myndighet, som meddelat beslut i skatteärendet.

Prop. 2002/03:99

Skatteverket får, där särskild an- ledning föreligger, förordna lämp- lig person att verkställa uppskatt- ning av lös egendom till ledning för dess värdering. Förordnande som nu sagts får efter över- klagande meddelas av rätten. Det åligger skattskyldig eller den, som för skattskyldig har hand om egendom, att hålla egendomen tillgänglig för besiktning samt att tillhandagå förrättningsmannen med upplysningar och annan ut- redning. Ersättning åt förrättnings- mannen betalas, om egendomen ingår i dödsbo, av boet och annars av den för egendomen skattskyl- dige.

33 §

3 mom. Har inom ett år från det att Skatteverket meddelat beslut i skatteärendet dödsbo avträtts till konkurs, har dödsboet eller skattskyldig rätt att återfå betald skatt. Uppkommer i konkursen överskott, skall skatt utgå enligt föreskrifterna i 1 och 2 mom.

Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skrift- ligen och tas upp av Skatteverket.

Beskattningsmyndighet

Beslutande myndighet m.m.

34 §5

Beslut i fråga om arvsskatt fattas av den skattemyndighet som enligt 2 kap. 2 eller 5 § skattebetalnings-

Beslut i fråga om arvsskatt fattas av Skatteverket.

4

Senaste lydelse 2001:95.

 

5

Senaste lydelse 2001:325.

23

lagen (1997:483) är behörig att

 

 

 

 

Prop. 2002/03:99

fatta beslut som rör arvlåtarens

 

 

 

 

 

eller testatorns dödsbo.

 

 

Bestämmelser

om

debitering

Bestämmelser

om

debitering

och betalning av arvsskatt finns i

och betalning av arvsskatt finns i

skattebetalningslagen.

 

 

 

skattebetalningslagen (1997:483).

Förvaring

av

handlingar

skall

Förvaring av

handlingar

skall

ske hos den myndighet som är

ske hos Skatteverket.

 

 

behörig enligt första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 §6

 

 

 

 

Beslut i fråga om gåvoskatt

Beslut i fråga om gåvoskatt

fattas av den skattemyndighet som,

fattas av Skatteverket.

 

 

när skattskyldigheten inträder, är

 

 

 

 

 

behörig enligt 2 kap. 1, 2 eller 5 §

 

 

 

 

 

skattebetalningslagen

(1997:483)

 

 

 

 

 

att fatta beslut som rör den skatt-

 

 

 

 

 

skyldige.

 

 

 

 

 

Bestämmelser

om

debitering

Bestämmelser

om

debitering

och betalning av gåvoskatt finns i

och betalning av gåvoskatt finns i

skattebetalningslagen.

 

 

 

skattebetalningslagen (1997:483).

Förvaring

av

handlingar

skall

Förvaring av

handlingar

skall

ske hos den myndighet som är

ske hos Skatteverket.

 

 

behörig enligt första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 §7

 

 

 

 

Där någon i enlighet med lagen

Där någon i enlighet med lagen

(1927:77) om försäkringsavtal bli-

(1927:77) om försäkringsavtal bli-

vit insatt såsom förmånstagare, å-

vit insatt såsom förmånstagare, å-

ligger det

försäkringsgivaren

att

ligger det

försäkringsgivaren att

angående händelse,

som

enligt

angående

händelse,

som

enligt

denna lag medför skattskyldighets

denna lag medför skattskyldighets

inträde, lämna kontrolluppgift

till

inträde, lämna kontrolluppgift till

den skattemyndighet, vilken har att

Skatteverket och därvid även upp-

ta upp fråga om beskattning av

ge övriga förhållanden av betydel-

försäkringsbeloppet

och

därvid

se för skattens bestämmande. När-

även uppge övriga förhållanden av

mare föreskrifter om uppgiftsskyl-

betydelse för skattens bestämman-

digheten meddelas av

regeringen

de. Närmare föreskrifter om upp-

eller den myndighet som regering-

giftsskyldigheten

meddelas

av

en bestämmer.

 

 

 

regeringen

eller

den

myndighet

 

 

 

 

 

som regeringen bestämmer.

Uppgiftsskyldighet föreligger dock icke, därest försäkringsbeloppet eller, i fråga om belopp som utfaller periodiskt, det sammanlagda årsbeloppet ej överstiger 13 000 kronor. Där fråga är om flera försäk- ringar, skall vad nu sagts hava avseende å försäkringarnas sammanlagda belopp.

6

Senaste lydelse 2001:325.

 

7

Senaste lydelse 2001:95.

24

Uppgift enligt första stycket skall för varje kalenderår lämnas senast den 31 januari följande år. Har skattskyldighet inträtt till följd av dödsfall, skall dock uppgift lämnas inom en månad efter det försäkrings- givaren erhöll vetskap om dödsfallet.

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämp- ning i fall, som avses i 12 § sjätte stycket.

53 §8

I fall där domstol fastställt skatt till ett högre belopp än som förut beräknats, skall rätten till skatte- myndigheten snarast översända handling, som tillhandahållits rät- ten enligt 51 § fjärde stycket. Dessutom är rätten skyldig att, enligt vad regeringen närmare bestämmer, lämna skattemyndig- heten de uppgifter, som denna be- höver för att debitera skatten.

I fall där domstol fastställt skatt till ett högre belopp än som förut beräknats, skall rätten till Skatte- verket snarast översända handling, som tillhandahållits rätten enligt 51 § fjärde stycket. Dessutom är rätten skyldig att, enligt vad rege- ringen närmare bestämmer, lämna verket de uppgifter, som verket be- höver för att debitera skatten.

56 §9

Avlider den, som förvärvat egendom genom arv, testamente eller gåva, eftergives skatten enligt följande. Sker dödsfallet inom ett år från det skattskyldighet inträtt, eftergives hela skattebeloppet. Avlider den skatt- skyldige senare men inom tio år efter det skattskyldighet inträtt, eftergives samma belopp, minskat med en tiondedel för varje helt år som

förflutit från sagda tidpunkt.

Fråga om eftergift av fastställd

Fråga om eftergift av fastställd

skatt tas efter skriftligen gjord

skatt tas efter skriftligen gjord

framställning upp av den skatte-

framställning upp av Skatteverket.

myndighet, som meddelat beslut i

 

skatteärendet.

 

59 §10

Har efter det beslut meddelats om fastställande av skatt

a)kännedom erhållits om förut icke känt testamente;

b)testamente, förordnande enligt lagen (1927:77) om försäkringsavtal om insättande av förmånstagare eller motsvarande förordnande som avser utländsk försäkring, vartill hänsyn tagits vid skatteärendets prövning, blivit genom lagakraftvunnen dom helt eller delvis förklarat ogillt;

c)genom lagakraftvunnen dom eljest blivit bestämt angående delningen av egendom i dödsbo, där skatten fastställts med ledning av handling, som avses i 15 § 1, 1 a och 2 mom., 15 a § eller 16 §;

d)omständighet inträffat som föranleder tilläggsbouppteckning;

e)kännedom erhållits angående vid tiden för skattskyldighetens inträde

föreliggande omständighet, som föranleder att i deklaration uppgiven

8Senaste lydelse 2001:325.

9Senaste lydelse 2001:95.

10Senaste lydelse 2001:95.

Prop. 2002/03:99

25

Ett beslut av Skatteverket får överklagas även av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ombu- det får föra talan till den enskildes förmån.
Skatteverket får även till den enskildes förmån överklaga ett be- slut av länsrätt eller kammarrätt.
Detsamma gäller det allmänna ombudet om ombudet tidigare har fört det allmännas talan.

behållning eller egendom bort upptagas eller fördelas annorledes än i deklarationen angivits;

f)klarhet vunnits om hur arvet slutligen skall fördelas i sådana fall som avses i 18 §;

g)genom sådan delning, som enligt 32 § h) föranlett efterbeskattning, fördelningen av kvarlåtenskapen kommit att avvika från den som legat till grund för skattens fastställande;

och hade, om hänsyn tagits till omständighet som nu avses, någon skattskyldig haft att gälda mindre skatt än vad beräknats, skall honom

påförd skatt nedsättas med sålunda för högt beräknat belopp.

Ansökan om

återvinning av

Ansökan om återvinning av

skatt efter vad nu sagts görs

skatt efter vad nu sagts görs

skriftligen och tas upp av den

skriftligen och tas upp av Skatte-

skattemyndighet

som meddelat

verket.

beslut i skatteärendet.

60 a §11

Ett beslut av skattemyndigheten får överklagas även av Riksskatte- verket. Riksskatteverket får föra talan till den enskildes förmån.

Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätt eller kammar- rätt även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i må- let.

67 §12

 

Skattskyldig eller annan får av

Skattskyldig eller annan får av

skattemyndigheten föreläggas vid

Skatteverket föreläggas vid vite att

vite att fullgöra det som åligger

fullgöra det som åligger honom

honom enligt denna lag, dock ej

enligt denna lag, dock ej såvitt

såvitt avser betalning av fastställd

avser betalning av fastställd skatt.

skatt.

På ansökan av Skatteverket får

På ansökan av skattemyndig-

heten får den tingsrätt där den

den tingsrätt där den döde hade att

döde hade att svara i allmänhet vid

svara i allmänhet vid vite före-

vite förelägga den, som uppgett

lägga den, som uppgett dödsbo, att

dödsbo, att med ed bekräfta riktig-

med ed bekräfta riktigheten av

heten av lämnade uppgifter. Ed-

lämnade uppgifter.

Edgång får

gång får även åläggas delägare,

även åläggas delägare, efterle-

efterlevande make eller efterle-

vande make eller

efterlevande

vande sambo, som ej uppgett boet,

sambo, som ej uppgett boet, samt

samt annan som tagit befattning

annan som tagit befattning med

med boet.

boet.

 

Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.

11Senaste lydelse 2001:95.

12Senaste lydelse 2001:95.

Prop. 2002/03:99

26

Fråga om utdömande av vite Prop. 2002/03:99 enligt första stycket prövas av den

länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 22 § 2 mom. sjätte stycket och 33 § 3 mom. första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraft- trädandet.

3.Föreskrifterna om allmänt ombud i 60 a § gäller även för överkla- gande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

4.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 67 § första stycket att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.

5.De nya föreskrifterna i 67 § fjärde stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

27

2.6Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624)1 dels att 30 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 30 a § skall betecknas 30 §,

dels att i 6 och 24 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att i 8, 9, 11, 12, 14–16, 18–20, 26 och 27 §§ ordet ”beskattnings- myndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 17, 21–23, 29 och den nya 30 §§ skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 6 § skall lyda ”Beslutande myndighet”.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §2

Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. Vilken hemortskommun uppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Blanketter, vid vilkas avgivande kupongskatt innehållits, skall dock vara skilda från övriga blanketter, och sammanlagda beloppet av den utdelning upp- gifterna i dessa blanketter avser skall anges särskilt.

Senast den 31 januari varje år skall de blanketter som nämns i första stycket och som gäller det årets taxering av beskattnings- myndigheten tillställas den skatte- myndighet som enligt 2 kap. skat- tebetalningslagen (1997:483) är behörig att fatta beslut som rör den utdelningsberättigade.

21 §3

Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyl- dighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till

Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyl- dighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till

1 Senaste lydelse av

18

§ 1993:463

lagens rubrik 1974:996

6

§ 2000:468

19

§ 1997:515

8

§ 1998:1485

20

§ 1993:463

9

§ 1998:1485

24

§ 2000:468

11

§ 1998:1485

26

§ 1993:899

12

§ 1998:1485

27

§ 2000:1423

14

§ 2001:1228

30

§ 1993:463

15

§ 1993:463

30 a § 1993:463.

16

§ 1993:463

 

 

2Senaste lydelse 2001:1228.

3Senaste lydelse 1998:242.

Prop. 2002/03:99

28

beskattningsmyndigheten lämna in

Skatteverket lämna in en bestyrkt

en bestyrkt uppgift om de utdelade

uppgift om de utdelade tillgång-

tillgångarnas värde vid utdelnings-

arnas värde vid utdelningstillfället.

tillfället. Om det finns anledning

Om värdet är för lågt uppgivet,

anta att värdet är för lågt uppgivet,

skall verket meddela beslut om

skall beskattningsmyndigheten hos

värdet och förelägga bolaget att

skattemyndigheten i

den

region

inom viss tid betala in felande

där bolagets styrelse har sitt säte

kupongskatt. Om inbetalningen in-

anmärka förhållandet

och

förete

te gjorts inom den utsatta tiden,

den utredning som står beskatt-

skall bolaget betala dröjsmålsav-

ningsmyndigheten till buds för att

gift. Därvid skall 19 § andra styck-

bedöma värdet. Skattemyndigheten

et tillämpas.

i den region där bolagets styrelse har sitt säte skall värdera de utdelade tillgångarna och meddela beslut med anledning av anmärk- ningen. Om skattemyndigheten fin- ner att det av bolaget uppgivna värdet bör höjas, skall underrättel- se lämnas beskattningsmyndighe- ten och bolaget med föreläggande för bolaget att inom viss tid betala in felande kupongskatt. Om inbe- talningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall bolaget betala dröjsmålsavgift. Därvid skall 19 § andra stycket tillämpas.

Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av ytterligare kupongskatt och har tillräckligt belopp till kupongskatten inte innehållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige.

22 §4

Om en central värdepappers- förvarare eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i föreskri- ven tid, skall beskattningsmyndig- heten förelägga värdepappersför- vararen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldig- het.

Om föreläggandet inte följs, skall beskattningsmyndigheten an- mäla förhållandet till skatte- myndigheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte. Obetalda kupongskattebelopp samt dröjs- målsavgifter skall av skattemyn- digheten lämnas för indrivning.

Om en central värdepappers- förvarare eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i föreskri- ven tid, skall Skatteverket före- lägga värdepappersförvararen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter skall av Skatteverket lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att in- drivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

4 Senaste lydelse 1998:1485.

Prop. 2002/03:99

29

Regeringen får föreskriva att in- drivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsök- ningsbalken ske.

Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift.

 

23 §5

 

Försummar aktiebolag annan

Försummar aktiebolag annan

skyldighet enligt denna lag än

skyldighet enligt denna lag än

skyldigheten att innehålla eller in-

skyldigheten att innehålla eller in-

betala kupongskatt i föreskriven

betala kupongskatt i

föreskriven

tid eller ordning, kan beskattnings-

tid eller ordning, kan Skatteverket

myndigheten förelägga bolaget att

förelägga bolaget att vid vite

vid vite fullgöra förstnämnda skyl-

fullgöra förstnämnda

skyldighet.

dighet. Försuttet vite utdömes ef-

Fråga om utdömande av vite

ter anmälan av beskattningsmyn-

prövas av den länsrätt som är

digheten av den länsrätt inom vars

behörig att pröva ett överklagande

domkrets bolagets styrelse har sitt

av beslut enligt denna lag.

säte.

I fråga om vite enligt första stycket gäller i övrigt 6 kap. 2 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ taxeringslagen (1990:324).

29 §6

Beslut av Riksskatteverket eller skattemyndighet enligt denna lag utom i fråga om vite får över- klagas hos länsrätten av den som beslutet rör. Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Riksskatteverkets beslut enligt 22 § första stycket eller 24 § får inte överklagas.

Beslut av Skatteverket enligt denna lag utom i fråga om vite får hos länsrätten överklagas av den som beslutet rör och av det all- männa ombudet hos Skatteverket. Ett överklagande av den som beslutet rör skall ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket eller 24 § får inte överklagas.

 

 

 

30 §7

 

Bestämmelserna i 6 kap. taxe-

Bestämmelserna i 6 kap. taxe-

ringslagen (1990:324) om över-

ringslagen (1990:324) om över-

klagande av länsrättens och kam-

klagande av länsrättens och kam-

 

 

 

 

5

Senaste lydelse 1997:1087.

 

6

Senaste lydelse 2000:468.

 

7

Senaste lydelse av 30 a § 1993:463.

 

Prop. 2002/03:99

30

marrättens beslut och om före- trädare för det allmänna gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

marrättens beslut gäller i tillämp- Prop. 2002/03:99 liga delar för mål enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för det all- männa ombudets överklagande av Skatteverkets beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 23 § gäller fortfarande för anmälan som har getts in före ikraftträdandet.

3.Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande för beslut som har med- delats före ikraftträdandet.

31

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om

Prop. 2002/03:99

 

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:174) om identitetsbe- teckning för juridiska personer m.fl.

dels att i 5 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skattever- ket”,

dels att 6 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Talan mot beslut angående fastställande av organisationsnum- mer föres hos Riksskatteverket ge- nom besvär. Mot Riksskatteverkets beslut får talan icke föras.

Föreslagen lydelse

6 §

Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

32

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om betalningssäk- ring för skatter, tullar och avgifter1

dels att i 3, 10, 17 och 18 §§ ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §2

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets beslut om skatt enligt skattebetal- ningslagen (1997:483) skall fattas då framställningen om betalnings- säkring görs.

Om beslut om skatten skall meddelas av Skattemyndigheten i Stockholm enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket sista me- ningen eller 2 § femte stycket sista meningen skattebetalningslagen, skall mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt inom vars domkrets verkställigheten kan äga rum.

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets taxeringsbeslut eller beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol- varor, tobaksvaror och mineralol- jeprodukter skall fattas då fram- ställningen om betalningssäkring görs.

Behörig skattemyndighet att fö- ra det allmännas talan är skatte-

1Senaste lydelse av 3 § 2000:1283

10 § 1990:372

17 § 1990:372

18 § 1995:442.

2 Senaste lydelse 2000:1283.

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av den länsrätt som då framställning- en om betalningssäkring görs är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebe- talningslagen (1997:483).

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den länsrätt som är behörig enligt första stycket eller den länsrätt inom vars domkrets beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol- varor, tobaksvaror och mineralol- jeprodukter skall fattas då fram- ställningen om betalningssäkring görs.

Prop. 2002/03:99

33

myndigheten i den region där be-

Prop. 2002/03:99

hörig länsrätt finns. Vad som

 

föreskrivs i 6 kap. 15 och 16 §§

 

taxeringslagen (1990:324) gäller i

 

tillämpliga delar i mål om betal-

 

ningssäkring.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 20 §

 

gäller fortfarande för framställning som har gjorts före ikraftträdandet. I

 

dessa fall skall Skatteverket föra det allmännas talan.

 

34

2.9

Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen Prop. 2002/03:99

 

(1979:1152)

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)1 dels att i 17 kap. 5 §, 18 kap. 1 a, 4, 8, 10, 11, 22–24, 29, 30, 32 och 38 §§, 19 kap. 5, 6 och 8 §§, 20 kap. 3 a, 4, 5 a–8, 10, 12–14 och 17– 20 §§, 21 kap. 5 och 6 §§, 26 kap. 1 och 2 §§, 28 kap. 4 § samt rubriken till 29 kap. ordet ”skattemyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut

mot ”Skatteverket” i motsvarande form,

dels att i 22 kap. 2 § orden "en skattemyndighets" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att 17 kap. 1, 2 och 4 §§, 18 kap. 9, 9 a och 28 §§, 19 kap. 1–3 §§, 20 kap. 2 och 9 §§, 21 kap. 1, 4 och 7 §§, 22 kap. 3 §, rubriken till 21 kap. samt rubrikerna närmast före 17 kap. 2 § och 21 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 21 kap. 8 § skall införas en ny rubrik som skall lyda ”Länsrättens sammansättning”.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 kap.

1 §2

Riksskatteverket leder och an- svarar för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

Skattemyndigheten leder och an- svarar för verksamheten i regio- nen.

Skatteverket ansvarar för det allmännas beskattningsverksamhet enligt denna lag.

1 Senaste lydelse av

20 kap. 6 § 2001:1218

17 kap. 5 § 2001:1218

18 kap. 1 a § 2001:1218

20 kap. 7 § 1993:1193

18 kap. 4 § 2001:1218

20 kap. 8 § 1993:1193

18 kap. 8 § 1993:1193

20 kap. 10 § 1993:1193

18 kap. 10 § 2001:1218

20 kap. 12 § 1993:1193

18 kap. 11 § 1994:849

20 kap. 13 § 2001:1218

18 kap. 22 § 2001:1218

20 kap. 14 § 1993:1193

18 kap. 23 § 1996:668

20 kap. 17 § 1993:1193

18 kap. 24 § 1993:1193

20 kap. 18 § 1993:1193

18 kap. 29 § 1993:1193

20 kap. 19 § 1993:1193

18 kap. 30 § 1997:1090

20 kap. 20 § 1993:1193

18 kap. 32 § 1993:1193

21 kap. 5 § 1993:1193

18 kap. 38 § 1993:1193

21 kap. 6 § 1993:1193

19 kap. 5 § 1995:1409

22 kap. 2 § 1993:1193

19 kap. 6 § 1993:1193

26 kap. 1 § 1990:379

19 kap. 8 § prop. 2002/03:96

26 kap. 2 § 1993:1193

20 kap. 3 a § 1993:1193

28 kap. 4 § 1993:1193

20 kap. 4 § 2001:1218

rubriken till 29 kap. 1993:1193.

20 kap. 5 a § 1993:1193

 

2 Senaste lydelse 1998:239.

35

Beslutande myndigheter3

Beslutande myndighet

 

2 §4

Beslut i taxeringsärende fattas

Beslut i taxeringsärende fattas

av skattemyndigheten i den region

av Skatteverket.

där fastigheten är belägen.

 

En skattemyndighet får uppdra

 

åt en annan skattemyndighet att

 

fatta beslut i dess ställe i ett visst

 

ärende eller en viss grupp av ären-

 

den. Ett sådant uppdrag får ges endast om den andra myndigheten medger det och om det kan ske utan avsevärd olägenhet för fas- tighetsägaren.

Att vissa taxeringsärenden avgörs i skattenämnd framgår av 20 kap. 3 §.

4 §5

Skattemyndigheten får förordna det antal personer med sakkunskap i fråga om fastighetsvärdering (konsulenter för fastighetstaxe- ring) som behövs för att biträda skattemyndigheten vid den all- männa och förenklade fastighets- taxeringen.

Konsulenten får inte vara leda- mot av skattenämnd vid den skat- temyndighet som han biträder.

Skatteverket får förordna det an- tal personer med sakkunskap i frå- ga om fastighetsvärdering (konsu- lenter för fastighetstaxering) som behövs för att biträda vid den allmänna och förenklade fastig- hetstaxeringen.

Konsulenten får inte vara leda- mot av skattenämnd.

18 kap.

9 §6

Allmän och förenklad fastighetsdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, liksom påpekanden med anledning av förslag till fastig- hetstaxering, skall lämnas senast den 1 november året före det år då den

allmänna eller förenklade fastighetstaxeringen äger rum.

 

 

Fastighetsdeklarationen eller på-

Fastighetsdeklarationen eller på-

pekandena med tillhörande hand-

pekandena med tillhörande hand-

lingar skall lämnas till skattemyn-

lingar skall lämnas till Skattever-

dighet.

ket.

 

 

Skattemyndighet får efter sam-

Skatteverket får

efter

samråd

råd med kommun bestämma att

med kommun bestämma att det

det inom kommunen skall finnas

inom kommunen

skall

finnas

särskilt insamlingsställe för dekla-

särskilt insamlingsställe för dekla-

rationer och påpekanden, som

rationer och påpekanden.

 

skall lämnas till ledning för taxe-

 

 

 

3Senaste lydelse 1993:1193.

4Senaste lydelse 1998:239.

5Senaste lydelse 2001:1218.

6Senaste lydelse 2001:1218.

Prop. 2002/03:99

36

ring inom regionen.

9 a §7

Om någon visar att han på grund av särskilda omständigheter är för- hindrad att lämna allmän eller förenklad fastighetsdeklaration eller på- pekanden inom föreskriven tid, får han efter ansökan beviljas anstånd med att lämna deklarationen eller påpekandena. Anstånd får inte utan att det finns synnerliga skäl medges längre än till utgången av februari månad under taxeringsåret.

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarations- skyldiga med att upprätta deklarationer kan efter ansökan få tillstånd att lämna deklarationerna enligt tidsplan till och med februari månad under taxeringsåret. Om ansökan medges skall den deklarationsskyldige anses ha fått anstånd till den dag då deklarationen senast får avlämnas enligt

tidsplanen.

 

 

stycket

Ansökan enligt första och andra

Ansökan

enligt

första

prövas av skattemyndigheten i det

styckena prövas av Skatteverket.

län där fastigheten är belägen.

 

Ansökan

enligt

andra

stycket

 

prövas av skattemyndigheten i det län där sökanden utövar sin verk- samhet. Ansökan hos en annan skattemyndighet skall prövas där om tiden inte medger att den överlämnas till rätt myndighet.

28 §8

Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

19 kap.

1 §9

Senast den 1 oktober andra året före det år då allmän fastighetstaxering äger rum, skall regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer besluta föreskrifter för förberedelsearbetet.

Senast den 15 november samma

Senast den 15 november samma

år lämnar Riksskatteverket beträf-

år lämnar Skatteverket beträffande

fande småhus och tomtmark, utom

småhus och tomtmark, utom såvitt

såvitt avser småhus och tomtmark

avser småhus och tomtmark för

för småhus som ingår i lantbruks-

småhus som ingår i lantbruksen-

enhet, förslag till sådana föreskrif-

het, förslag till sådana föreskrifter

ter som avses i 7 kap. 7 § med

som avses i 7 kap. 7 § med undan-

undantag för föreskrifter om indel-

tag för föreskrifter om indelning i

7Senaste lydelse 2001:1218.

8Senaste lydelse 1993:1193.

9Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2002/03:99

37

ning i värdeområden.

 

värdeområden.

 

 

Senast den 15 mars året före det

Senast den 15 mars året före det

år

då allmän

fastighetstaxering

år

allmän

fastighetstaxering

äger rum upprättar skattemyndig-

äger rum lämnar Skatteverket för-

heten förslag till indelning i

slag

till

övriga

föreskrifter

enligt

värdeområden för småhus, hyres-

7 kap. 7 §.

 

 

hus, avkastningsvärderad industri

 

 

 

 

 

och tomtmark.

 

 

 

 

 

 

 

Senast

sistnämnda

dag lämnar

 

 

 

 

 

Riksskatteverket förslag till före-

 

 

 

 

 

skrifter om indelning i värdeom-

 

 

 

 

 

råden för övriga ägoslag samt

 

 

 

 

 

förslag

till övriga

föreskrifter

 

 

 

 

 

enligt 7 kap. 7 § för samtliga

 

 

 

 

 

byggnadstyper och ägoslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §10

 

 

 

 

Under

förberedelsearbetet skall

Under förberedelsearbetet

skall

det

vid

varje

skattemyndighet

det vid Skatteverket finnas refe-

finnas en eller flera referens-

rensgrupper bestående av förtro-

grupper bestående av förtroen-

endevalda ledamöter i skatte-

devalda

ledamöter i

skattenämn-

nämnderna.

 

 

den.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det antal ledamöter som skall ingå i en referensgrupp.

3 §11

Lantmäteriverket och skatte- myndigheten skall undersöka vilka riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av länet. Förslag härom skall upp- rättas. Undersökningen skall även omfatta upprättande av förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.

Lantmäteriverket och skatte- myndigheten skall vidare pröva att en tillämpning av förslag till föreskrifter enligt 1 § andra–fjärde styckena leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av för- slag till riktvärdekartor för tomt-

10Senaste lydelse 1993:1193.

11Senaste lydelse 2001:1218.

Lantmäteriverket och Skattever- ket skall undersöka vilka rikt- värdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av ett län. Förslag härom skall upprättas. Undersökningen skall även omfat- ta upprättande av förslag till rikt- värdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.

Lantmäteriverket och Skattever- ket skall vidare pröva att en tillämpning av förslag till före- skrifter enligt 1 § andra–fjärde styckena leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av för- slag till riktvärdekartor för tomt-

Prop. 2002/03:99

38

mark och riktvärdetabeller för

mark och riktvärdetabeller för

småhus enligt första stycket.

småhus enligt första stycket.

Provvärdering skall göras för varje värdeområde och omfatta det antal överlåtelser inom området (provvärderingsobjekt) som bedöms nöd- vändigt med hänsyn till områdets karaktär. Om antalet provvärderings- objekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering göras för en grupp av värdeområden som då tillsammans bildar ett provvärderingsområde.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer beslutar när- mare föreskrifter om indelningen i provvärderingsområden. Ett sådant beslut får inte överklagas.

20 kap.

2 §12

Skattemyndigheten skall senast

Skatteverket skall senast den 15

den 15 juni under taxeringsåret

juni under taxeringsåret meddela

meddela grundläggande beslut om

grundläggande beslut om taxering

taxering av fastighet som är be-

av fastighet.

lägen i regionen.

 

Har fastighetsägaren, trots att han varit skyldig att lämna fastig- hetsdeklaration, inte avgett någon sådan, eller kan fastighetens taxeringsvärde inte beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen, skall taxeringsvärdet uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet (skönstaxering).

 

9 §13

Vill fastighetsägaren begära om-

Vill fastighetsägaren begära om-

prövning av ett beslut, skall han

prövning av ett beslut, skall han

göra detta skriftligt. Begäran skall

göra detta skriftligt. Begäran skall

ha kommit in till skattemyndig-

ha kommit in till Skatteverket före

heten före utgången av det femte

utgången av det femte året efter

året efter taxeringsåret.

taxeringsåret.

Om fastighetsägaren gör sannolikt att han inte inom två månader före utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett beslut om fastighetstaxering som är till hans nackdel, får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag

han fick sådan kännedom.

 

 

Har

fastighetsägaren inom

den

Har fastighetsägaren inom

den

tid som anges i första eller andra

tid som anges i första eller andra

stycket lämnat in skrivelsen med

stycket lämnat in skrivelsen med

begäran om omprövning till en

begäran om omprövning till en

annan skattemyndighet än den som

allmän

förvaltningsdomstol,

får

fattat beslutet eller till en allmän

ärendet

ändå prövas. Skrivelsen

förvaltningsdomstol,

får

ärendet

skall då omedelbart översändas till

ändå prövas. Skrivelsen skall då

Skatteverket med uppgift om den

omedelbart översändas

till

den

dag då handlingen kom in till

skattemyndighet som

fattat beslu-

domstolen.

 

12Senaste lydelse 2001:1218.

13Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2002/03:99

39

tet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndig- heten eller domstolen.

 

21 kap.

 

Överklagande av skattemyndig-

Överklagande

av Skatteverkets

hets beslut14

 

beslut

 

 

 

1 §15

 

En skattemyndighets

beslut om

Fastighetsägaren och det all-

fastighetstaxering får

överklagas

männa ombudet

hos Skatteverket

hos länsrätten av fastighetsägaren

får överklaga Skatteverkets beslut

och Riksskatteverket.

 

om fastighetstaxering hos den

 

 

länsrätt inom vars domkrets den

 

 

taxeringsenhet som överklagandet

 

 

avser är belägen.

Fastighetsägaren får överklaga beslut att avvisa en begäran om omprövning av beslut om fastighetstaxering.

4 §16

Skattemyndigheten skall pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall myndigheten avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte av- visas, om förseningen beror på att skattemyndigheten har lämnat fas- tighetsägaren en felaktig underrät- telse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagan- detiden kommit in till en annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvalt- ningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslu- tet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndig- heten eller domstolen.

Skatteverket skall pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall verket avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte av- visas, om förseningen beror på att Skatteverket har lämnat fastig- hetsägaren en felaktig underrät- telse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagan- detiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagan- det skall då omedelbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen.

14Senaste lydelse 1993:1193.

15Senaste lydelse 1993:1193.

16Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2002/03:99

40

Riksskatteverkets överklagande17

Allmänna ombudets överklagande

Prop. 2002/03:99

 

7 §18

 

Riksskatteverkets överklagande

Det allmänna ombudets över-

 

skall vara skriftligt och ha kommit

klagande skall vara skriftligt och

 

in inom den tidsfrist som enligt

ha kommit in inom den tidsfrist

 

20 kap. gäller för beslut om om-

som enligt 20 kap. gäller för beslut

 

prövning på initiativ av skatte-

om omprövning på initiativ av

 

myndighet, eller efter sådan tid,

Skatteverket, eller efter sådan tid,

 

inom två månader från den dag då

inom två månader från den dag då

 

det överklagade beslutet med-

det överklagade beslutet meddela-

 

delades.

des.

 

Om ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering överklagas och en ändring till fastighetsägarens nackdel yrkas, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag beslutet meddelats.

22 kap.

3 §19

Bestämmelserna i 6 kap. 11– 24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om skattskyl- dig skall gälla fastighetsägare.

Bestämmelserna i 6 kap. 8 § tredje stycket samt 9 a, 13, 14 och 17–24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om skattskyldig skall gälla fastighets- ägare.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter

i18 kap. 23 § första stycket, 19 kap. 8 §, 20 kap. 10 § eller 26 kap. 2 § att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifter- na i stället ges in till Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 18 kap. 23 § andra stycket gäller fortfarande för uppgift som lämnats före ikraftträdandet.

4.Äldre föreskrifter i 18 kap. 30 § gäller fortfarande för framställning som har getts in före ikraftträdandet.

5.Äldre föreskrifter i 20 kap. 9 § tredje stycket gäller fortfarande om begäran om omprövning har lämnats in före ikraftträdandet.

6.Äldre föreskrifter i 20 kap. 12 § andra stycket och 19 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

7.Äldre föreskrifter i 21 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombu- det hos Skatteverket.

8.Äldre föreskrifter i 21 kap. 4 § andra och tredje styckena gäller fortfarande för överklagande som har kommit in före ikraftträdandet.

17

Senaste lydelse 1993:1193.

 

18

Senaste lydelse 1993:1193.

 

19

Senaste lydelse 1993:1193.

41

9. Äldre föreskrifter i 28 kap. 4 § tredje stycket gäller fortfarande om Prop. 2002/03:99 fastighetsägaren gjort anmälan till skattemyndighet.

10.Äldre föreskrifter i 21 kap. 7 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

11.Föreskrifterna i 18 kap. 28 § första stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

12.Föreskrifterna i 20 kap. 13 § andra stycket gäller även om fastighetsdeklaration kommit in till skattemyndighet.

13.Föreskrifterna i 20 kap. 17 § andra stycket om hinder mot eftertaxering i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.

14.Föreskrifterna i 22 kap. 2 § 1 gäller även skattemyndighets avvisningsbeslut.

42

2.10

Förslag till lag om ändring i sekretesslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1980:100)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)1

dels att i 9 kap. 1 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att i 5 kap. 1 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att 9 kap. 17 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.

17 §2

Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om inte annat följer av 18 §

1.i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,

2.i angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

3.i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personut- redning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. i åklagarmyndighets, polis- myndighets, skattemyndighets, Statens kriminaltekniska laborato- riums, Tullverkets eller Kustbe- vakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott,

4. i åklagarmyndighets, polis- myndighets, Skatteverkets, Statens kriminaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller Kustbevakning- ens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott,

5.i Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet i brottmål,

6.i register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen (1998:622) eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

7.i register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,

8. i register som förs av Riks-

8. i register som förs av Skatte-

skatteverket enligt lagen (1999:90)

verket enligt lagen (1999:90) om

om behandling av personuppgifter

behandling av personuppgifter vid

vid skattemyndigheters medverkan

Skatteverkets medverkan i brotts-

i brottsutredningar eller som an-

utredningar eller som annars be-

nars behandlas där med stöd av

handlas där med stöd av samma

samma lag,

lag,

9. i särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyn- dighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 15 kap. 1 §,

1

Lagen omtryckt 1992:1474.

 

Senaste lydelse av

 

5 kap. 1

§ 2003:158

 

9 kap. 1

§ 2002:1124.

 

2

Senaste lydelse 2002:1124.

43

10. i register som förs av Tullverket enligt lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksam- het eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

Sekretess enligt första stycket gäller hos tillsynsmyndighet i konkurs för uppgift som angår misstanke om brott.

Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får en skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, ta del av en uppgift

1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som avslu- tats med ett beslut om att åtal inte skall väckas,

2. i en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som avlutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av ordningsbot, eller

3. i en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

om den skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne att den inte lämnas ut.

Utan hinder av sekretessen får en uppgift också lämnas ut

1.till enskild enligt vad som föreskrivs i den särskilda lagstiftningen om unga lagöverträdare,

2.till enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har stöd i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i la-

3. enligt vad som

föreskrivs i

gen (1998:621) om misstankere-

lagen (1998:621) om misstankere-

gister, polisdatalagen

(1998:622),

gister, polisdatalagen

(1998:622),

lagen (1999:90) om behandling av

lagen (1999:90) om behandling av

personuppgifter

vid

skattemyn-

personuppgifter vid Skatteverkets

digheters medverkan i brottsut-

medverkan i brottsutredningar och

redningar och i lagen (2001:85)

i lagen (2001:85) om behandling

om behandling av personuppgifter

av personuppgifter i

Tullverkets

i Tullverkets

brottsbekämpande

brottsbekämpande

verksamhet

verksamhet samt i

förordningar

samt i förordningar som har stöd i

som har stöd i dessa lagar,

dessa lagar,

 

4. till enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken. Utan hinder av sekretessen får polisen på begäran av en enskild som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämna uppgift om identi-

teten hos en trafikant som haft del i olyckan.

Utan hinder av sekretessen enligt första stycket 1 får uppgift lämnas till konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha betydelse för konkursut- redningen.

Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i första stycket 1–4 eller 6 eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser, om uppgiften har

Prop. 2002/03:99

44

införts i en allmän handling före år 1949. I fråga om annan uppgift i Prop. 2002/03:99 allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

45

2.11Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Härigenom föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)1

dels att i 1, 5, 8–10, 15, 17, 29–32, 34, 35, 47, 49 och 51 §§ samt punkt 9 i övergångsbestämmelserna ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 36 och 37 §§ samt rubriken närmast för 36 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

Anmälan

till

skattemyndighet

Anmälan till Skatteverket m.m.

m.m.2

 

 

 

 

 

 

Anmälan

till

skattemyndigheten

36 §3

 

 

 

prövas i den region där den som

 

 

anmälningen avser är eller senast

 

 

har varit folkbokförd. Har denne

 

 

aldrig varit folkbokförd i landet

 

 

prövas anmälningen

av

den

 

 

skattemyndighet

som

bestäms

av

 

 

regeringen

eller den

myndighet

 

 

som regeringen förordnar.

 

Anmälan till Skatteverket skall

Anmälningen

till skattemyndig-

heten skall göras skriftligen.

 

göras skriftligen.

Skatteverket

Som anmälan till skattemyn-

Som anmälan till

dighet anses anmälan som

 

anses anmälan som

 

1. görs till valfri skattemyndig-

1. görs till valfri

allmän för-

het eller allmän försäkringskassa,

säkringskassa,

 

2. vid vigsel görs om efternamn till vigselförrättaren och vid dop inom svenska kyrkan görs om förnamn till dopförrättaren.

 

 

 

37 §4

 

Beslut av skattemyndigheten får

Beslut av Skatteverket får över-

överklagas hos allmän förvalt-

klagas hos den länsrätt inom vars

ningsdomstol.

domkrets klaganden vid tidpunkten

 

 

 

för beslutet var folkbokförd.

 

 

 

 

1

Lagen omtryckt 1982:1134.

 

Senaste lydelse av

 

1 § 1991:493

 

31 § 1991:493

5 § 1991:493

 

32 § 1991:493

8 § 1991:493

 

34 § 1991:493

9 § 1991:493

 

35 § 1991:493

10 § 1991:493

 

47 § 1991:493

15 § 1991:493

 

49 § 1991:493

17 § 1991:493

 

51 § 1991:493

29 § 1991:493

 

punkt 9 i övergångsbestämmelserna

30 § 1991:493

 

1991:493.

2

Senaste lydelse 1991:493.

 

3

Senaste lydelse 1998:235.

 

4

Senaste lydelse 1997:992.

 

Prop. 2002/03:99

46

Om behörig länsrätt enligt förs- Prop. 2002/03:99 ta stycket inte finns, överklagas

Skatteverkets beslut hos Länsrät- ten i Stockholms län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skatte- myndigheten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det allmännas talan i Rege- ringsrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande om anmälan gjorts till skattemyndighet före ikraftträdandet.

3.Äldre föreskrifter i 37 § första stycket gäller fortfarande för över- klagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

4.Äldre föreskrifter i 47 § andra stycket andra meningen gäller fort- farande om efternamn förvärvats efter anmälan till skattemyndighet.

47

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:533) om arbetsställe- nummer m.m.

dels att 6 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

4 §1

 

 

I 6 kap. 6 § lagen (2001:1227)

 

 

om självdeklarationer och kon-

 

 

trolluppgifter finns en bestäm-

 

 

melse om att uppgift om arbets-

 

 

ställenummer i vissa fall skall

 

 

anges i en kontrolluppgift om ut-

 

 

given ersättning och förmån som

 

 

utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.

 

 

6 §2

Om den uppgiftsskyldige inte

Om den uppgiftsskyldige inte

följer en anmaning enligt 5 §, får

följer en anmaning enligt 5 §, får

på begäran av Statistiska central-

Statistiska centralbyrån förelägga

byrån den uppgiftsskyldige före-

den uppgiftsskyldige att göra detta

läggas att göra detta vid vite. Ett

vid vite.

sådant föreläggande

utfärdas av

 

skattemyndigheten i

den region

 

där uppgiftsskyldigheten skall full- göras.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1Tidigare 4 § upphävd genom 2001:1162.

2Senaste lydelse 1998:237.

Prop. 2002/03:99

48

2.13

Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen

Prop. 2002/03:99

 

(1988:327)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonsskattelagen (1988:327)1

dels att i 4 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skattever- ket”,

dels att 3, 67, 84 och 84 a §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §2

Beskattningsmyndighet är Skat-

Beskattningsmyndighet är Skat-

temyndigheten i Örebro.

teverket.

67 §3

Bestämmelserna i 10 kap. 27 §, 14 kap. samt 23 kap. 2 § skattebetal- ningslagen (1997:483) gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för beslut om skatt.

Skatterevision får företas, för- utom av beskattningsmyndigheten, av Riksskatteverket och av någon annan skattemyndighet än beskatt- ningsmyndigheten. Innan Riksskat- teverket eller en annan skatte- myndighet än beskattningsmyn- digheten beslutar om revision skall samråd ske med beskattningsmyn- digheten.

84 §4

Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får överkla- gas hos allmän förvaltningsdom- stol av den skattskyldige och av

Riksskatteverket.

Riksskatteverket får överta be- skattningsmyndighetens uppgift att

Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 64 § andra stycket eller 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får hos allmän förvalt- ningsdomstol överklagas av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Pröv- ningstillstånd krävs vid överkla- gande till kammarrätten.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1440 4 § 1992:1440.

2Senaste lydelse 2002:410.

3Senaste lydelse 2002:410.

4Senaste lydelse 2002:410.

49

i länsrätten

och

kammarrätten

 

föra det allmännas talan. Riks-

 

skatteverket

för

det

allmännas

 

talan i Regeringsrätten.

 

 

Beslut enligt 64 § andra stycket

 

får överklagas hos Riksskattever-

 

ket.

Riksskatteverkets

beslut får

 

inte överklagas.

 

 

 

Det allmänna ombudet får föra

Riksskatteverket

får

föra talan

till

den skattskyldiges

förmån.

talan till den skattskyldiges för-

Riksskatteverket har

samma

mån. Ombudet har då samma be-

behörighet som den skattskyldige.

hörighet som den skattskyldige.

Har en part överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om efterbeskattning får också motparten överklaga beslutet, även om den för honom stadgade överklagandetiden gått ut. Motpartens överklagande skall ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet senast skulle ha kommit in. Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det senare förfallet.

84 a §5

Beslut om skatterevision och föreläggande vid vite får inte överklagas.

Ett beslut av länsrätten om ut- dömande av vite får överklagas hos kammarrätten också av Riks- skatteverket.

Överklagande av beslut av länsrätten i fråga om anstånd med att betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövnings- tillstånd.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 84 § första och fjärde styckena gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 84 a § andra stycket gäller fortfarande för över- klagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

5 Senaste lydelse 2002:410.

Prop. 2002/03:99

50

2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om Prop. 2002/03:99 ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,

m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.1

dels att i 1 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”det allmänna ombudet hos Skatteverket”,

dels att 10 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §2

Skatterättsnämndens beslut överklagas hos Regeringsrätten. En annan myndighets beslut över- klagas hos den länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats.

Skatterättsnämndens beslut överklagas hos Regeringsrätten.

Skatteverkets beslut överklagas hos den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetal- ningslagen (1997:483). En annan myndighets beslut överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 10 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1

Senaste lydelse av

 

2

1 § 1998:192.

51

Senaste lydelse 1998:192.

2.15

Förslag till lag om ändring i taxeringslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1990:324)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)1 dels att 6 kap. 11, 12, 15 och 16 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 2 § och 6 kap. 15 § skall utgå, dels att i 3 kap. 1, 5, 7–9, 12 och 12 a §§, 4 kap. 2, 5–8, 10, 13–15, 18–

21 och 23 §§, 5 kap. 4, 5, 8, 14 och 18 §§, 6 kap. 6, 7, 10 och 21 §§, 7 kap. 7 § samt rubrikerna närmast före 3 kap. 1 § och 4 kap. 13 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skattever- ket" i motsvarande form,

dels att 2 kap. 1, 2 och 6 §§, 3 kap. 14, 16 och 17 §§, 4 kap. 9 och 11 a §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 5, 8, 9, 13, 14 och 17 §§, 7 kap. 2 och 6 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 1 § och 6 kap. 1 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

Skatteförvaltningen

Skatteverket

 

1 §2

Riksskatteverket leder och an-

Skatteverket ansvarar för taxe-

svarar för taxeringsarbetet i landet.

ringsarbetet i landet.

I varje region finns en skatte-

Vid Skatteverket finns skatte-

myndighet som ansvarar för taxe-

kontor. Vid varje skattekontor

ringsarbetet i regionen. Varje

finns en skattenämnd.

skattemyndighet har ett eller flera

 

skattekontor. Vid varje skattekon- tor finns en skattenämnd.

Riksskatteverket har samma be- fogenheter som skattemyndigheten har enligt 3 kap. I förekommande fall tar verket därmed över den befogenhet som annars tillkommer skattemyndigheten.

1 Senaste lydelse av

 

 

3 kap. 5 § prop. 2002/03:106

4 kap. 20

§ 1999:1261

3 kap. 8

§ 2001:1231

4 kap. 23

§ 1999:1261

3 kap. 9

§ 1997:494

5 kap. 4 § prop. 2002/03:106

3 kap. 12 § prop. 2002/03:106

5 kap. 5 § prop. 2002/03:106

3 kap. 12 a § 1997:494

5 kap. 8 § prop. 2002/03:106

4 kap. 2

§ 2001:1231

5 kap. 14

§ prop. 2002/03:106

4 kap. 5

§ 1999:1261

5 kap. 18

§ prop. 2002/03:106

4 kap. 13 § 1999:1261

6 kap. 10 § 1994:467

4 kap. 18 § 1999:1261

7 kap. 7 § 1995:1524.

2 Senaste lydelse 1998:246.

52

 

 

 

 

 

 

2 §3

Beslut

i

taxeringsärende

fattas

Beslut i taxeringsärende fattas

av den skattemyndighet som är

av Skatteverket.

behörig

att

fatta beslut

enligt

 

2 kap. 1, 2 och 5 §§ skattebetal-

 

ningslagen (1997:483).

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §4

Ordföranden och vice ordföran-

Ordföranden och vice ordföran-

den i skattenämnden skall vara

den i skattenämnden skall vara

tjänstemän

vid

skattemyndighet.

tjänstemän vid Skatteverket. De

De förordnas

av Riksskatteverket

förordnas av verket för högst fyra

för högst fyra år i taget.

 

år i taget.

Chefen

 

för

 

skattemyndigheten

 

får träda in som ordförande i skat-

 

tenämnden

vid

behandling av

 

ärende som med hänsyn till dess särskilda beskaffenhet kräver hans medverkan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det antal övriga ledamöter i skattenämnden som skall finnas vid varje skattekontor. Sådana ledamöter väljs för högst fyra år. För val av dessa

ledamöter gäller bestämmelserna i 7 kap. 5–7 §§.

 

 

3 kap.

 

 

 

 

14 §5

 

 

 

En skriftlig begäran om befri-

En skriftlig begäran om befri-

else från föreläggande att lämna

else från föreläggande att lämna

uppgift, visa upp handling eller

uppgift, visa upp handling eller

lämna över en kopia av handling

lämna över en kopia av handling

skall ges in till länsrätten till-

skall ges in till den länsrätt som är

sammans med föreläggandet och

behörig att pröva ett överklagande

den begärda handlingen eller upp-

enligt

22 kap.

1 a–1 c §§ skatte-

giften.

betalningslagen

(1997:483),

till-

 

sammans med

föreläggandet

och

 

den

begärda

handlingen

eller

 

uppgiften.

 

 

Om den reviderade begär att en

Om den reviderade begär att en

handling skall undantas från re-

handling skall undantas från re-

vision skall handlingen, om skatte-

vision skall handlingen, om Skat-

myndigheten anser att den bör

teverket anser att den bör granskas,

granskas, omedelbart förseglas och

omedelbart förseglas och överläm-

överlämnas till länsrätten.

nas till länsrätten.

 

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall undantas från kontrollen.

3Senaste lydelse 1999:1261.

4Senaste lydelse 1994:1625.

5Senaste lydelse 1994:467.

Prop. 2002/03:99

53

 

16 §

Uppgifter som myndighet förfo-

Uppgifter som myndighet förfo-

gar över och som behövs för taxe-

gar över och som behövs för taxe-

ring skall på skattemyndighetens

ring skall på Skatteverkets begäran

begäran tillhandahållas denna.

tillhandahållas verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) eller en bestämmelse till vilken hän- visas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift

Om sekretess gäller för uppgift

enligt någon annan bestämmelse i

enligt någon annan bestämmelse i

sekretesslagen och ett utlämnande

sekretesslagen och ett utlämnande

skulle medföra synnerligt men för

skulle medföra synnerligt men för

något enskilt eller allmänt intresse

något enskilt eller allmänt intresse

föreligger uppgiftsskyldighet

en-

föreligger uppgiftsskyldighet en-

dast om regeringen på ansökan av

dast om regeringen på ansökan av

skattemyndigheten beslutar

att

Skatteverket beslutar att uppgiften

uppgiften skall lämnas ut.

 

skall lämnas ut.

 

 

17 §6

Uppgifter i självdeklarationer skall på begäran lämnas ut till de myndigheter som utövar taxerings- eller skattekontroll om det behövs för kontrollverksamheten. Detsam- ma gäller beträffande uppgifter i andra handlingar som har upprät- tats eller för granskning omhän- dertagits av en myndighet vid taxe- ringskontroll eller lämnats till led- ning för taxering enligt bestäm- melserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontroll- uppgifter.

Uppgifter som avses i första stycket får tillhandahållas myndig- het i främmande stat med vilken Sverige har träffat överenskom- melse om handräckning i skatte- ärenden.

Uppgifter i självdeklarationer och i andra handlingar som har upprättats eller för granskning omhändertagits vid taxeringskon- troll eller lämnats till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdekla- rationer och kontrolluppgifter får tillhandahållas myndighet i främ- mande stat med vilken Sverige har träffat överenskommelse om hand- räckning i skatteärenden.

4kap.

9 §

Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut, skall han göra detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till skattemyndig- heten före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut, skall han göra detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

6 Senaste lydelse 2001:1231.

Prop. 2002/03:99

54

Om den skattskyldige gör san- nolikt att han inte inom två måna- der före utgången av den tid som anges i första stycket fått känne- dom om ett taxeringsbeslut som är till hans nackdel eller skattsedel eller annan handling med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag han fick sådan känne- dom.

Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket gett in skrivelsen med be- gäran om omprövning till en an- nan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsdomstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslu- tet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndig- heten eller domstolen.

Om den skattskyldige gör san- nolikt att han inte inom två måna- der före utgången av den tid som anges i första stycket fått känne- dom om ett taxeringsbeslut som är till hans nackdel eller ett besked om den slutliga skatten eller annan handling med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära om- prövning. Begäran skall ha kom- mit in inom två månader från den dag han fick sådan kännedom.

Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket gett in skrivelsen med be- gäran om omprövning till en all- män förvaltningsdomstol, får ären- det ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas till Skat- teverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till dom- stolen.

 

 

11 a §7

 

 

En begäran om omprövning som

En begäran om omprövning som

avser särskild

skatteberäkning för

avser särskild

skatteberäkning för

ackumulerad

inkomst får

göras

ackumulerad

inkomst får

göras

efter utgången av den tid som

efter utgången av den tid som

anges i 9 §, om denna begäran

anges i 9 §, om denna begäran

föranleds av

en skattemyndighets

föranleds av Skatteverkets taxe-

taxeringsbeslut eller av en allmän

ringsbeslut eller av en allmän

förvaltningsdomstols beslut

i mål

förvaltningsdomstols beslut

i mål

om taxering. En sådan begäran

om taxering. En sådan begäran

skall ha kommit in till skatte-

skall ha kommit in till Skatteverket

myndigheten inom ett år från det

inom ett år från det att beslutet

att beslutet meddelades.

 

meddelades.

 

 

5 kap.

3 §8

Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en själv- deklaration har kommit in till en skattemyndighet eller en allmän förvaltningsdomstol inom fyra må- nader från utgången av det år då

7Senaste lydelse 1999:1261.

8Lydelse enligt prop. 2002/03:106.

Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en själv- deklaration har kommit in till Skatteverket eller en allmän för- valtningsdomstol inom fyra måna- der från utgången av det år då

Prop. 2002/03:99

55

beslutet fattades. beslutet fattades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om ett beslut om skattetillägg eller ett besked om den slutliga skatten eller någon annan handling med uppgift om skattetilläggets storlek före utgången av det år då beslutet fattades skall skattetillägget undanröjas, om en självdeklaration har kommit in inom två månader från den dag då

han fick sådan kännedom.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

Överklagande

av

skattemyndig-

Överklagande

av

Skatteverkets

hetens beslut

 

 

beslut

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

En skattemyndighets taxerings-

Skatteverkets

taxeringsbeslut i

beslut i en fråga som kan ha

en fråga som kan ha betydelse för

betydelse för

beskattningen eller

beskattningen eller annat ekono-

annat ekonomiskt

mellanhavande

miskt

mellanhavande

med

det

med det allmänna får överklagas

allmänna får överklagas hos läns-

hos länsrätten av den skattskyl-

rätten av den skattskyldige, det

dige, Riksskatteverket och, i fråga

allmänna ombudet hos Skattever-

om beslut om taxering till

ket och, i fråga om beslut om

kommunal inkomstskatt, kommu-

taxering till kommunal inkomst-

nen.

 

 

skatt, kommunen.

 

 

 

 

 

 

Om det är den skattskyldige som

 

 

 

överklagar, skall Skatteverket vara

 

 

 

den skattskyldiges

motpart sedan

 

 

 

handlingarna i målet överlämnats

 

 

 

till länsrätten. Om även det all-

 

 

 

männa

ombudet

hos Skatteverket

 

 

 

överklagar, tillämpas

dock

be-

stämmelserna i 2 § lagen (2003:000) om allmänt ombud hos Skatteverket. Vad som nu sagts gäller också om en kommun överklagar ett beslut om taxering till kommunal inkomstskatt.

Den skattskyldige får också överklaga beslut att avvisa en begäran om omprövning av taxeringsbeslut.

Skatteverkets beslut enligt första

eller andra stycket överklagas hos

den länsrätt som är behörig att

pröva

ett

överklagande enligt

22 kap.

1

a–1 c §§ skattebetal-

 

 

ningslagen (1997:483).

 

 

 

 

5 §

 

 

 

Skattemyndigheten

skall pröva

Skatteverket

skall

pröva

om

om överklagandet har kommit in i

överklagandet har kommit in i rätt

rätt tid. Har överklagandet kommit

tid. Har överklagandet kommit in

in för sent, skall

myndigheten

för sent, skall

verket

avvisa

det,

Prop. 2002/03:99

56

avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte av- visas, om förseningen beror på att skattemyndigheten har lämnat den skattskyldige en felaktig under- rättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagan- detiden kommit in till en annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän för- valtningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndig- heten eller domstolen.

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte av- visas, om förseningen beror på att Skatteverket har lämnat den skatt- skyldige en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagan- detiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagan- det skall då omedelbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen.

Riksskatteverkets eller kommuns

Det allmänna ombudets eller

överklagande

kommuns överklagande

 

8 §

Överklagandet skall vara skrift-

Överklagandet skall vara skrift-

ligt och ha kommit in inom

ligt och ha kommit in inom

tidsfrist som enligt 4 kap. gäller

tidsfrist som enligt 4 kap. gäller

för beslut om omprövning på

för beslut om omprövning på

initiativ av skattemyndighet eller

initiativ av Skatteverket eller efter

efter sådan tid men inom två

sådan tid men inom två månader

månader från den dag då det

från den dag då det överklagade

överklagade beslutet meddelades.

beslutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

9 §

Om Riksskatteverket har över- klagat ett taxeringsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

Om det allmänna ombudet har överklagat ett taxeringsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

9 a §

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för överklagande även föra talan till den skattskyldiges förmån. Det all- männa ombudet har då samma be- hörighet som den skattskyldige.

Prop. 2002/03:99

57

13 §9

Om den skattskyldige överklagar länsrättens eller kammarrättens be- slut, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då han fick del av beslutet.

Om länsrättens beslut överkla-

Om länsrättens beslut överkla-

gas av skattemyndigheten, Riks-

gas av Skatteverket, det allmänna

skatteverket eller kommunen, skall

ombudet eller kommunen, skall

överklagandet ha kommit in inom

överklagandet ha kommit in inom

två månader från den dag beslutet

två månader från den dag beslutet

meddelades. Detsamma gäller om

meddelades. Detsamma gäller om

Riksskatteverket

eller kommunen

verket, ombudet eller kommunen

överklagar kammarrättens beslut.

överklagar kammarrättens beslut.

 

 

14 §

Om någon har överklagat ett

Om en part har överklagat ett

beslut av länsrätt eller kammarrätt,

beslut av länsrätt eller kammarrätt,

får även någon annan som haft

får även motparten ge in ett över-

rätt att överklaga beslutet ge in ett

klagande, trots att den för honom

överklagande, trots att den för

gällande tiden för överklagande

honom gällande tiden för över-

gått ut. Ett sådant överklagande

klagande gått ut. Ett sådant över-

skall ges in inom en månad från

klagande skall ges in inom en

utgången av den tid inom vilken

månad från utgången av den tid

det första överklagandet skulle ha

inom vilken

det första över-

gjorts.

klagandet skulle ha gjorts.

Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

17 §

Riksskatteverket får inom den för verket gällande tiden för över- klagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige.

Skatteverket får inom den för verket gällande tiden för över- klagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige. Motsvarande gäller för det allmänna ombudet om ombudet fört det allmännas talan.

7kap.

2 §

Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

9 Senaste lydelse 1990:1138.

Prop. 2002/03:99

58

 

6 §10

Prop. 2002/03:99

Valbar till ledamot i skatte-

Valbar till ledamot i skatte-

nämnd är den som har rösträtt vid

nämnd är den som har rösträtt vid

val av kommunfullmäktige och är

val

av kommunfullmäktige och

folkbokförd i en kommun som in-

inte har förvaltare enligt 11 kap.

går i skattemyndighetens verksam-

7 § föräldrabalken.

hetsområde och inte har förvaltare

 

 

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid Skatteverket el-

Tjänsteman inom skatteförvalt-

ningen eller vid allmän förvalt-

ler

allmän förvaltningsdomstol

ningsdomstol eller nämndeman i

eller nämndeman i allmän förvalt-

allmän förvaltningsdomstol får

ningsdomstol får inte väljas till

inte väljas till ledamot i skatte-

ledamot i skattenämnd.

nämnd.

 

 

Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte skyldig att

ta emot uppdrag som ledamot.

 

Skattemyndigheten prövar själv-

Skatteverket skall pröva den

mant den valdes behörighet.

valdes behörighet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter

i3 kap. 5 § eller 12 § fjärde stycket eller 4 kap. 10 § att fullgöra en skyldighet enligt lagen gentemot skattemyndighet, skall efter ikraftträ- dandet skyldigheten i stället fullgöras gentemot Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 3 kap. 14 § första stycket om behörig länsrätt gäller fortfarande för begäran som har getts in före ikraftträdandet.

4.Uppgifter som enligt äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § första stycket begärts av skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet tillhandahållas Skatteverket.

5.Äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § tredje stycket gäller fortfarande för ansökan som har getts in före ikraftträdandet.

6.Äldre föreskrifter i 4 kap. 9 § tredje stycket gäller fortfarande om begäran om omprövning har getts in före ikraftträdandet.

7.Äldre föreskrifter i 4 kap. 11 a § första meningen samt 4 kap. 13 § andra stycket 1 och 3 gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

8.Föreskrifterna i 4 kap. 14 § andra stycket gäller även om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

9.Föreskrifterna i 4 kap. 18 § andra stycket om hinder mot eftertaxering i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.

10.Äldre föreskrifter i 4 kap. 20 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

11.Föreskrifterna i 5 kap. 3 § första stycket gäller även om självdekla- ration kommit in till skattemyndighet.

12.Föreskrifterna i 5 kap. 8 § första stycket 2 gäller även om kontroll- uppgift varit tillgänglig för skattemyndighet före november månads utgång taxeringsåret.

13.Äldre föreskrifter i 6 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som

10 Senaste lydelse 1991:1902.

59

där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna Prop. 2002/03:99 ombudet hos Skatteverket.

14.Äldre föreskrifter i 6 kap. 5 § andra och tredje styckena gäller fortfarande för överklagande som har kommit in före ikraftträdandet.

15.Äldre föreskrifter i 6 kap. 9 § gäller fortfarande om taxerings- beslutet har överklagats före ikraftträdandet.

16.Äldre föreskrifter i 6 kap. 10 § gäller fortfarande för avvisnings- beslut som meddelats före ikraftträdandet.

17.De upphävda föreskrifterna i 6 kap. 12 § gäller fortfarande för överklagande av länsrätts eller kammarrätts beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

18.Äldre föreskrifter i 6 kap. 13 § andra stycket om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller även efter ikraftträdan- det. Vad som där sägs om skattemyndighet och Riksskatteverket skall då

istället gälla Skatteverket.

19.Föreskrifterna i 7 kap. 2 § första stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

60

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.1

dels att i 4, 6–9, 11 och 12 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §2

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos läns- rätten av den skattskyldige och banken. Beslut om skatterevision enligt 12 § får dock inte över- klagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos länsrätten överklagas av den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut om skatte- revision enligt 12 § får dock inte överklagas.

Ett överklagande av den skatt- skyldige eller banken skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

14 §3

Bestämmelserna i 6 kap. taxe- ringslagen (1990:324) om överkla- gande av länsrättens och kammar- rättens beslut och företrädare för det allmänna gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. taxe- ringslagen (1990:324) om överkla- gande av länsrättens och kammar- rättens beslut gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för det all- männa ombudets överklagande av Skatteverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 13 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av

 

 

4 § 2000:476

9 § 2000:476

6 § 2000:476

11

§ 2000:476

7 § 2000:476

12

§ 2000:476.

8 § 2000:476

 

 

2Senaste lydelse 2000:476.

3Senaste lydelse 1993:464.

Prop. 2002/03:99

61

2.17

Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1991:481)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)1 dels att 42 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 och 28 §§ ordet " skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att i 1, 10, 17, 20, 23, 24, 31 och 32 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 25–27 §§ orden "en skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 34 och 37–40 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

34 §2

Skattemyndigheten beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det.

Om ärendet gäller folkbokföring på fastighet eller i församling be- slutar skattemyndigheten i den re- gion där fastigheten eller försam- lingen är belägen.

Samordningsnummer enligt 18 a § tilldelas av den skattemyn- dighet som bestäms av regeringen eller den myndighet som regering- en förordnar.

I övriga ärenden beslutar den skattemyndighet inom vars verk- samhetsområde en person är eller senast har varit folkbokförd eller, i fråga om ärende enligt 1 § andra stycket, den skattemyndighet som enligt särskilda bestämmelser skall underrättas om händelsen.

Skatteverket beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det.

 

Vite kan av skattemyndigheten

37 §

Vite kan av Skatteverket före-

 

 

föreläggas den som inte följer ett

läggas den som inte följer ett

 

 

 

 

1 Senaste lydelse av

 

 

1 § 2001:196

 

26

§ 1997:989

10

§ 1995:752

 

28

§ 2001:196

17

§ 1997:989

 

31

§ 1997:989

20

§ 1995:375

 

32

§ 1995:1538

25

§ 1993:1699

 

42

§ 1997:989.

2 Senaste lydelse 1998:251.

 

62

föreläggande enligt 31 eller 32 §.

föreläggande enligt 31 eller 32 §.

 

Fråga om utdömande av vite

 

prövas av den länsrätt som är be-

 

hörig att pröva ett överklagande

 

av beslut enligt denna lag.

 

Vid prövning av en fråga om

 

utdömande av vite får även vitets

 

lämplighet bedömas.

 

38 §3

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer samt beslut om tilldelning av sam- ordningsnummer överklagas dock hos Riksskatteverket.

Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas, utom i de fall som avses i andra och tredje styckena, hos den länsrätt inom vars dom- krets den person, vars folkbok- föring beslutet gäller, vid tid- punkten för beslutet var eller, om beslutet avser en ändrad folkbok- föringsort, genom det överklagade beslutet blivit folkbokförd.

Beslut att inte folkbokföra en person enligt en anmälan överkla- gas hos den länsrätt inom vars domkrets folkbokföring skulle ha skett om anmälan hade godtagits.

Skatteverkets övriga beslut en- ligt denna lag överklagas hos Länsrätten i Stockholms län.

 

39 §4

 

 

Vitesföreläggande enligt

37 §

 

får inte överklagas.

 

Riksskatteverkets beslut om per-

Skatteverkets beslut om faststäl-

sonnummer och samordningsnum-

lande av födelsenummer och kon-

mer får inte överklagas.

trollsiffra i personnummer

samt

 

tilldelning av samordningsnummer

 

får inte överklagas.

 

Vitesföreläggande enligt 37 § får inte överklagas.

40 §5

Skattemyndighetens beslut får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller och, med undantag av beslut enligt 18 och 18 a §§, av Riksskatteverket. Ett beslut om en persons bosätt-

3Senaste lydelse 1997:989.

4Senaste lydelse 1997:989.

5Senaste lydelse 1997:989.

Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett be- slut om en persons bosättning får

Prop. 2002/03:99

63

ning får även överklagas av en kommun som berörs av beslutet.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3–17 och 20– 22 §§ skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild utan be- gränsning till viss tid.

Ett överklagande av Riksskatte- verket eller en kommun skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tre veckor från den dag be- slutet meddelades.

även överklagas av en kommun Prop. 2002/03:99 som berörs av beslutet.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3–17 och 20– 22 §§ skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild utan be- gränsning till viss tid.

Ett överklagande av det allmän- na ombudet eller en kommun skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag be- slutet meddelades.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Om en skattemyndighet före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter

i23 § andra stycket har förelagt någon att inställa sig hos myndigheten, skall efter ikraftträdandet inställelse i stället ske hos Skatteverket.

3.Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 31 eller 32 § har förelagt någon att göra en anmälan eller att lämna uppgifter till myndigheten, skall efter ikraftträdandet i stället anmälan göras eller uppgiften lämnas till Skatteverket.

4.Föreskrifterna i 37 § andra stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

5.Äldre föreskrifter i 38 § gäller fortfarande för överklagande av be- slut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riks- skatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

6.Äldre föreskrifter i 39 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

7.Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande för över- klagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

64

I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som sägs om ansvar för skatt i 12 kap., om utredning i skatteärenden i 14 kap., om skattetillägg och för- seningsavgift i 15 kap., om an- stånd med inbetalning av skatt i 17 kap., om indrivning i 20 kap., om omprövning i 21 kap., om överklagande i 22 kap. och om övriga bestämmelser i 23 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Vad som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den som är redovis- ningsskyldig enligt 14 § denna lag. Med skattedeklaration avses enligt denna lag redovisning enligt 14 §.

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.1

dels att i 10 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skattever- ket”,

dels att 21 och 23 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §2

Den skattskyldige och den som är redovisningsskyldig enligt 14 § får överklaga beslut av beskatt- ningsmyndigheten enligt denna lag hos länsrätten.

Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 § och det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag hos länsrätten.

23 §3

I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som sägs om ansvar för skatt i 12 kap., om utredning i skatteärenden i 14 kap., om skattetillägg och för- seningsavgift i 15 kap., om an- stånd med inbetalning av skatt i 17 kap., om indrivning i 20 kap., om omprövning i 21 kap., om överklagande i 22 kap. och om övriga bestämmelser i 23 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Vad som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den som är redovis- ningsskyldig enligt 14 § denna lag och vad som där sägs om skatte- myndighet skall gälla Riksskatte- verket. Med skattedeklaration av- ses enligt denna lag redovisning enligt 14 §.

Bestämmelser om kontrolluppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Om särskild inkomstskatt inte betalas inom den tid som anges i 14 §, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

1Senaste lydelse av 10 § 2000:477.

2Senaste lydelse 2000:477.

3Senaste lydelse 2001:1234.

Prop. 2002/03:99

65

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 21 § Prop. 2002/03:99 gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före

ikraftträdandet.

66

2.19Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)1 dels att 12 kap. 1 a och 2 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 2 b §, 2 a kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 6 a kap. 4–6 §§, 7 kap. 4 §, 9 kap. 1, 2, 4, 6–8 §§, 9 a kap. 2 §, 9 c kap. 8 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 5 och 6 §§, 13 kap. 8 § samt 19 kap. 7 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 3 kap. 26 a §, 12 kap. 4 § samt 19 kap. 1, 6 och 10 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 12 kap. 1 §, 19 kap. 11 § och 20 kap. 1 § skall ha följande ly- delse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

12 kap.

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

Beslut enligt denna lag med-

Beslut enligt denna lag med-

delas, om inte annat anges i 1 a

delas av Skatteverket.

 

 

eller 2 §, av skattemyndigheten i

 

 

 

den region där den skattskyldige

 

 

 

är registrerad enligt 3 kap. 1 §

 

 

 

skattebetalningslagen

(1997:483)

 

 

 

eller, om han inte är registrerad,

 

 

 

av den skattemyndighet som enligt

 

 

 

2 kap. samma lag är behörig att

 

 

 

besluta om registrering.

 

 

 

 

 

19 kap.

 

 

 

 

 

11 §

 

 

Den som vill få återbetalning av

Den som vill få återbetalning av

ingående skatt enligt 10 kap. 9–

ingående skatt enligt 10 kap. 9–

13 §§ skall ansöka om detta hos

13 §§ skall ansöka om detta hos

den myndighet som enligt 12 kap.

Skatteverket.

 

 

2 § skall pröva ansökningen.

 

 

 

 

 

20 kap.

 

 

 

 

 

1 §

 

 

Vid överklagande

av beslut

Vid överklagande

av

beslut

enligt denna lag, med undantag för

enligt denna lag, med undantag för

överklagande enligt andra stycket,

överklagande enligt andra,

tredje

gäller bestämmelserna i 22 kap.

eller fjärde stycket gäller bestäm-

skattebetalningslagen (1997:483).

melserna i 22 kap.

skattebetal-

 

 

 

 

 

 

1 Lagen omtryckt 2000:500.

 

 

 

 

 

Senaste lydelse av

 

 

 

 

 

9 kap. 1 § 2000:1358

 

 

12 kap. 2 § 2002:1004

 

 

9 kap. 2 § 2000:1358

 

 

19 kap. 1 § 2002:392

 

 

11 kap. 5 § 2001:971

 

 

19 kap. 10 § prop. 2002/03:77.

 

2 Senaste lydelse 2002:1004.

Prop. 2002/03:99

67

Beslut som Riksskatteverket har fattat om betalningsskyldighet en- ligt 3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Da- larnas län. Beslut som en skatte- myndighet fattat om gruppregist- rering enligt 6 a kap. 4 §, om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § eller om innehållet i en faktura eller jämförlig handling enligt 11 kap. 5 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Beslut om avräk- ning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet. Ett överklagande enligt detta stycke skall ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av Riks- skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Riksskatte- verket.

ningslagen (1997:483). Prop. 2002/03:99 Beslut som Skatteverket har fat-

tat om betalningsskyldighet enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Dalar- nas län.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och om ändring eller avre- gistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas hos den länsrätt som är behörig att pröva ett över- klagande av grupphuvudmannen.

Beslut som Skatteverket fattat om innehållet i en faktura eller

jämförlig

handling

enligt 11 kap.

5 § tredje

stycket

får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om avräkning får överkla- gas särskilt på den grunden att av- räkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betal- ningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket skall ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna ombudet hos Skatte- verket. Om en enskild part över- klagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 1 kap. 2 b § andra meningen, 2 a kap. 4 § andra meningen samt 9 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket gäller fort- farande för skattemyndighets beslut.

3.Äldre föreskrifter i 9 kap. 4 § om skattskyldighetens inträde gäller fortfarande om ansökan har kommit in före ikraftträdandet.

4.Äldre föreskrifter i 9 kap. 8 § andra stycket och 9 a kap. 2 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

5.Äldre föreskrifter i 20 kap. 1 § andra stycket andra meningen och tredje stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs i tredje stycket om Riks-

skatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

68

 

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet1

dels att i 32 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatte- verket",

dels att 28–30 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §2

Ansökan om åtgärd, gransk- ningsledarens beslut enligt 15 § och begäran om undantagande enligt denna lag prövas, om inte annat följer av andra stycket, av den länsrätt inom vars domkrets beslut om skatt enligt skattebetal- ningslagen (1997:483) skall fattas då framställningen görs.

Om beslut om skatten skall meddelas av Skattemyndigheten i Stockholm enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket sista me- ningen eller 2 § femte stycket sista meningen skattebetalningslagen, är den länsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

Detsamma gäller om beslut om tull eller annan skatt skall med- delas av Tullverket.

Ansökan om åtgärd, gransk- ningsledarens beslut enligt 15 § och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483) då framställningen görs.

Om beslut om tull eller annan skatt skall meddelas av Tullverket, är den länsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

 

29 §3

Granskningsledares beslut enligt

Granskningsledares beslut enligt

6, 13 och 26 §§ får överklagas hos

6, 13 och 26 §§ får överklagas hos

länsrätten.

den länsrätt som är behörig att

 

pröva ett överklagande enligt

 

22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetal-

 

ningslagen (1997:483).

Om länsrätten ändrar ett beslut om åtgärd enligt denna lag helt eller

delvis, skall rätten besluta att omhändertagna handlingar skall återlämnas och övriga insamlade uppgifter skall förstöras.

 

 

 

30 §4

 

Det allmänna får överklaga

Skatteverket får inom två måna-

 

 

 

 

1

Senaste lydelse av 32 § 1997:503.

 

2

Senaste lydelse 2000:1293.

 

3

Senaste lydelse 1997:503.

 

4

Senaste lydelse 1997:503.

 

Prop. 2002/03:99

69

länsrättens beslut enligt denna lag.

I fråga om företrädare för det allmänna gäller 6 kap. 15–17 §§ taxeringslagen (1990:324) beträf- fande skatt eller avgift som tas ut enligt 1 § första stycket denna lag.

der från den dag då beslutet med- Prop. 2002/03:99 delades överklaga länsrättens be-

slut enligt denna lag. Verket får därvid även föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 28 § gäller fortfarande om framställning som där avses har getts in före ikraftträdandet.

3.Äldre föreskrifter i 29 § första stycket gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

70

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

Prop. 2002/03:99

 

beskattning av viss privatinförsel

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel1

dels att i 4 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skattever- ket”,

dels att 17 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §2

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Riksskatteverket för det allmän- nas talan i allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar- rätten.

Beslut som meddelats av Tull- verket enligt denna lag får över- klagas av Riksskatteverket.

Beslut enligt denna lag får hos allmän förvaltningsdomstol över- klagas av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den skattskyldiges motpart. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:000) om allmänt ombud hos Skatteverket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

1

Senaste lydelse av

 

 

lagens rubrik 1999:1329

 

2

4 § 2000:482.

71

Senaste lydelse 2000:482.

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1

Skattemyndigheten fastställer statsbidragets storlek samt lämnar senast den 25 januari bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

För bidragsåret 1998 fastställer skattemyndigheten statsbidragets storlek samt lämnar senast den 25 juli uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

Skatteverket fastställer statsbi- dragets storlek samt lämnar senast den 25 januari bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

 

7 §

Skattemyndighetens beslut enligt

Beslut enligt denna lag får över-

denna lag får överklagas hos rege-

klagas hos regeringen.

ringen.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 1998:584.

Prop. 2002/03:99

72

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1515) om

Prop. 2002/03:99

 

utjämningsbidrag till kommuner och landsting

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1515) om utjämningsbi- drag till kommuner och landsting1

dels att i 9 och 11 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 §2

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här:

Bidragsår: Det år under vilket bidraget betalas ut.

Uppräknat

skatteunderlag:

De

Uppräknat skatteunderlag: De

sammanlagda beskattningsbara in-

sammanlagda beskattningsbara in-

komsterna för en kommun eller ett

komsterna för en kommun eller ett

landsting enligt

skattemyndighe-

landsting enligt taxeringsbeslut

tens årliga

taxeringsbeslut enligt

enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen

4 kap.

2

§

taxeringslagen

(1990:324) om taxering till kom-

(1990:324) om taxering till kom-

munal inkomstskatt året före bi-

munal

inkomstskatt året

före

dragsåret, uppräknade med upp-

bidragsåret, uppräknade med upp-

räkningsfaktorerna enligt 4 § tred-

räkningsfaktorerna enligt 4 § tred-

je stycket lagen (1965:269) med

je stycket lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kom-

särskilda bestämmelser om kom-

muns och annan menighets utdebi-

muns och annan menighets utdebi-

tering av skatt, m.m.

tering av skatt, m.m.

 

 

Uppräknad medelskattekraft: Totalsumman av uppräknade skatteun- derlag för hela landet, dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret.

Garanterat skatteunderlag: De beskattningsbara inkomster för en kommun eller ett landsting som motsvarar den uppräknade medelskatte- kraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa de strukturella förhållandena.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för kommunen eller landstinget.

Nettoinkomster för året före bidragsåret: Summan av bidraget enligt 4 § eller avgiften enligt 4 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbok- förd invånare den 1 november två år före bidragsåret.

1

Senaste lydelse av 9 § 1997:1254.

 

2

Senaste lydelse 2000:891.

73

Nettoinkomster för bidragsåret: Summan av bidraget enligt 4 § första Prop. 2002/03:99 stycket och produkten av skatteunderlaget enligt 4 § andra stycket lagen

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menig- hets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret, uppräknings- faktorerna enligt 4 § tredje stycket samma lag och den av kommunen eller landstinget fastställda skattesatsen för året före bidragsåret.

Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 11 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

74

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1516) om

Prop. 2002/03:99

 

utjämningsavgift för kommuner och landsting

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1516) om utjämnings- avgift för kommuner och landsting1

dels att i 9 och 11 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" eller i förekommande fall "Skattever- kets",

dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här: Avgiftsår: Det år under vilket avgift betalas.

Uppräknat

skatteunderlag: De

Uppräknat skatteunderlag: De

sammanlagda beskattningsbara in-

sammanlagda beskattningsbara in-

komsterna för en kommun eller ett

komsterna för en kommun eller ett

landsting enligt

skattemyndighe-

landsting enligt taxeringsbeslut

tens årliga taxeringsbeslut enligt 4

enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen

kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)

(1990:324) om taxering till kom-

om taxering till kommunal in-

munal inkomstskatt året före av-

komstskatt

året före avgiftsåret,

giftsåret, uppräknade med uppräk-

uppräknade

med

uppräkningsfak-

ningsfaktorerna enligt 4 § tredje

torerna enligt 4 § tredje stycket

stycket lagen (1965:269) med sär-

lagen (1965:269)

med särskilda

skilda bestämmelser om kommuns

bestämmelser

om

kommuns

och

och annan menighets utdebitering

annan menighets

utdebitering

av

av skatt, m.m.

skatt, m.m.

 

 

 

 

 

Uppräknad medelskattekraft: Totalsumman av uppräknade skatteun- derlag för hela landet, dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före avgiftsåret.

Garanterat skatteunderlag: De beskattningsbara inkomster för en kommun eller ett landsting som motsvarar den uppräknade medel- skattekraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kom- munen eller landstinget den 1 november året före avgiftsåret.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa de strukturella förhållandena.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för kommunen eller landstinget.

Nettoinkomster för året före avgiftsåret: Summan av avgiften enligt 4 § eller bidraget enligt 4 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag för kommuner och landsting och preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbok- förd invånare den 1 november två år före avgiftsåret.

1

Senaste lydelse av 9 § 1997:1255.

 

2

Senaste lydelse 2000:892.

75

Nettoinkomster för avgiftsåret: Summan av avgiften enligt 4 § första Prop. 2002/03:99 stycket och produkten av skatteunderlaget enligt 4 § andra stycket lagen

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare i kom- munen eller landstinget den 1 november året före avgiftsåret, uppräk- ningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket samma lag och den av kommunen eller landstinget fastställda skattesatsen för året före avgiftsåret.

Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 11 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

76

2.25

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1997:483)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483)1 dels att 2 kap. 2–5 a och 7 §§ samt 16 kap. 1 § skall upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 1–3, 5, 7 och 8 §§ samt 16 kap.

1 § skall utgå,

dels att i 1 kap. 4 §, 3 kap. 2–6 §§, 4 kap. 5, 6, 9, 12–15 §§, 5 kap. 7, 10, 14–16 §§, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 6, 7, 11–13, 16, 17, 22, 23, 27 och 29 §§, 9 kap. 2 §, 10 kap. 5, 8, 10–13, 15, 18, 19, 21–25, 27, 28, 30 a och 31 §§, 10 a kap. 2, 5–7 och 14–16 §§, 11 kap. 2, 5, 6, 9, 11 b, 12, 14, 19 och 20 §§, 12 kap. 1, 3, 5, 8 a och 8 c §§, 14 kap. 3, 4, 6 och 7 §§, 15 kap. 4, 9, 10 och 15 §§, 16 kap. 2–4 och 6 §§, 17 kap. 1, 2 a–5, 6 a och 7 §§, 18 kap. 5 och 10 §§, 19 kap. 7, 11 och 12 §§, 21 kap. 1, 3–6, 8– 11, 13, 14, 16 och 19 §§, 22 kap. 6 §, 23 kap. 3, 3 b, 4 och 9 §§ samt rubriken närmast före 21 kap. 8 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 10 kap. 16 a, 32 a, 32 c, 34, 36 och 36 a §§ samt 14 kap. 3 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 2 kap. 1 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 11 §, 10 kap. 26, 35 och 36 §§, 10 a kap. 1, 12, 18 och 22 §§, 15 kap. 3 §, 17 kap. 2 och 8 §§,

1 Senaste lydelse av

10 a kap. 14 § prop. 2002/03:77

1 kap. 4 § 2002:400

2 kap. 2 § 2001:328

10 a kap. 15 § prop. 2002/03:77

2 kap. 3 § 2002:400

10 a kap. 16 § prop. 2002/03:77

2 kap. 4 § 2000:486

11 kap. 5 § 2002:1005

2 kap. 5 a § 2002:400

11 kap. 6 § 1999:315

2 kap. 7 § bet. 2002/03:SkU:16

11 kap. 9 § 2001:1171

3 kap. 5 § 1998:347

11 kap. 11 b § prop. 2002/03:96

4 kap. 5 § 1997:1032

11 kap. 12 § prop. 2002/03:96

4 kap. 13 § 2001:1239

11 kap. 14 § 1999:1300

5 kap. 7 § 1997:1032

11 kap. 19 § 2002:400

5 kap. 14 § 1997:1032

12 kap. 8 a § 1997:1032

8 kap. 6 § 2000:1346

12 kap. 8 c § prop. 2002/03:96

8 kap. 11 § prop. 2002/03:96

14 kap. 3 § 2002:400

8 kap. 17 § 1999:1300

14 kap. 4 § 1999:1118

8 kap. 22 § 2000:985

14 kap. 7 § 2002:400

8 kap. 23 § 1999:1300

15 kap. 4 § prop. 2002/03:106

9 kap. 2 § 2001:1171

15 kap. 9 § prop. 2002/03:106

10 kap. 13 § 2002:400

15 kap. 10 § prop. 2002/03:106

10 kap. 16 a § 2002:400

15 kap. 15 § prop. 2002/03:106

10 kap. 18 § 2002:400

16 kap. 1 § 2002:400

10 kap. 19 § 2002:400

16 kap. 4 § 2002:400

10 kap. 22 § 2002:400

16 kap. 6 § 2002:391

10 kap. 22 a § 2002:400

17 kap. 2 a § prop. 2002/03:106

10 kap. 23 § 1998:232

17 kap. 3 § prop. 2002/03:106

10 kap. 25 § 2002:538

17 kap. 4 a § 2002:400

10 kap. 30 a § 2002:400

17 kap. 6 a § 2001:328

10 kap. 31 § 2001:1239

17 kap. 7 § 2001:328

10 kap. 32 a § 2002:887

19 kap. 7 § 2000:501

10 kap. 32 c § bet. 2002/03:SkU:16

21 kap. 11 § 2002:400

10 kap. 36 a § 2002:1005

21 kap. 13 § prop. 2002/03:106

10 a kap. 2 § prop. 2002/03:77

23 kap. 3 b § 1998:347

10 a kap. 5 § prop. 2002/03:77

23 kap. 4 § 2001:970

10 a kap. 6 § prop. 2002/03:77

23 kap. 9 § 2002:400.

10 a kap. 7 § prop. 2002/03:77

 

77

21 kap. 12 §, 22 kap. 1 och 7–9 §§, 23 kap. 2 § samt rubrikerna närmast Prop. 2002/03:99 före 22 kap. 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 4 § skall lyda ”Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt”,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22 kap. 1 a–1 d §§,

av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

Beslut enligt denna lag som rör

1 §2

Beslut enligt denna lag fattas av

en fysisk person fattas av skatte-

Skatteverket.

myndigheten i den region där den

 

fysiska personen har sin hemorts-

 

kommun det år då beslutet skall

 

fattas.

 

Med hemortskommun avses den

 

kommun där den fysiska personen

 

författningsenligt skall vara folk-

 

bokförd den 1 november året före

 

det år då beslutet skall fattas. För

 

den som har varit bosatt eller

 

stadigvarande vistats här i landet

 

under någon del av det år då

 

beslut skall fattas men som inte

 

skall ha varit folkbokförd här den

 

1 november året före avses med

 

hemortskommun den kommun där

 

den fysiska personen först varit

 

bosatt eller stadigvarande vistats.

 

För den som på grund av väsentlig

 

anknytning till Sverige är obe-

 

gränsat skattskyldig enligt 3 kap.

 

3 § första stycket 3 inkomstskat-

 

telagen (1999:1229), avses med

 

hemortskommun den kommun till

 

vilken anknytningen var starkast

 

under året före det år då beslutet

 

skall fattas.

 

Första och andra styckena gäl-

 

ler inte om annat följer av 4–5 §§.

 

Om behörig myndighet inte finns,

 

fattas beslut av Skattemyndigheten

 

i Stockholm.

 

Om den skattskyldige har gett in

6 §

 

en handling inom föreskriven tid

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 1999:1300.

78

till en annan skattemyndighet än rätt skattemyndighet, skall hand- lingen ändå anses ha kommit in i rätt tid. Handlingen skall då ome- delbart sändas över till rätt skatte- myndighet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myn- digheten.

Om den skattskyldige inom fö- reskriven tid har gett in en begäran om omprövning till en allmän för- valtningsdomstol, får skattemyn- digheten ändå pröva ärendet. Be- gäran skall då omedelbart sändas över till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då begäran kom in till domsto- len.

Första stycket gäller även vid inbetalning av skatt.

Prop. 2002/03:99

Om den skattskyldige inom fö- reskriven tid har gett in en begäran om omprövning till en allmän för- valtningsdomstol, får Skatteverket ändå pröva ärendet. Begäran skall då omedelbart sändas över till ver- ket med uppgift om den dag då be- gäran kom in till domstolen.

3 kap.

1 §3

Skattemyndigheten skall regist-

Skatteverket skall registrera

rera

 

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala arbetsgivaravgifter,

2.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3.den som är grupphuvudman,

4.den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5.den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7.den som är skattskyldig enligt

a)lagen (1972:820) om skatt på spel,

b)4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

c)lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

d)lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

e)lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

f)10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

g)9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3 Senaste lydelse 2002:400.

79

h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller

h) 4 kap. 3, 6 eller 8 § eller 12 §

12 § 1 eller 11 kap. 5 § första

första stycket 1 eller 11 kap. 5 §

stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776)

första stycket 1 eller 2 lagen

om skatt på energi,

(1994:1776) om skatt på energi,

i)lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

j)lagen (1999:673) om skatt på avfall, eller

k)lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

En fysisk person skall för visst

år vara registrerad hos den skatte- myndighet som enligt 2 kap. 1 § första stycket är behörig att fatta beslut som rör den personen.

En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den skatte- myndighet som enligt 2 kap. 2 § första–fjärde styckena var behörig att fatta beslut som rör den per- sonen.

I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att regist- reringen skall ske hos den skatte- myndighet som tar över behörig- heten att fatta beslut.

5 kap.

11 §4

Skattemyndigheten får, utom i de

Skatteverket får besluta att skat-

fall som avses i tredje stycket,

teavdrag enligt denna lag inte skall

besluta att skatteavdrag enligt den-

göras för

na lag inte skall göras för

 

1.en arbetstagare som är obegränsat skattskyldig här i landet men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för undvikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller

2.en arbetstagare som är bosatt i en sådan stat som anges under 1 men utför arbete här i landet.

En förutsättning för beslut enligt första stycket är att avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.

Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas ut och om Riksskatteverket träffar överenskommelse med be- hörig myndighet i den andra staten om att skatten skall tas ut där, får Riksskatteverket besluta att skatte- avdrag enligt denna lag inte skall göras.

Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas ut och om Skatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten skall tas ut där, får verket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras.

4 Senaste lydelse 1999:1300.

Prop. 2002/03:99

80

10 kap.

26 §5

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

regeringen bestämmer får före-

regeringen bestämmer får före-

skriva eller i enskilda fall medge

skriva eller i enskilda fall medge

att preliminär självdeklaration och

att självdeklaration och skattede-

skattedeklaration får lämnas i form

klaration får lämnas i form av ett

av ett elektroniskt dokument. En

elektroniskt dokument.

sådan deklaration får tas emot av

 

Riksskatteverket för skattemyndig-

 

hetens räkning.

 

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet enligt 25 § på underskrift uppfyllas med elektroniska medel.

35 §

Den periodiska sammanställningen skall göras för varje kalenderkvar- tal, om inte annat följer av andra stycket.

Den myndighet som den perio-

Skatteverket får gå med på att

diska sammanställningen skall

sammanställningen görs för kalen-

lämnas till får gå med på att

derår under förutsättning att

sammanställningen görs för kalen-

 

derår under förutsättning att

 

1.den skattskyldige tillämpar kalenderår som räkenskapsår,

2.den skattskyldige bedriver en verksamhet där beskattningsunderla- gen för kalenderåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 200 000 kro- nor,

3.den skattskyldiges omsättning av varor enligt 3 kap. 30 a § mervär- desskattelagen (1994:200) uppgår till högst 120 000 kronor per kalender- år, och

4.den skattskyldiges omsättning av varor enligt 3 kap. 30 a § mervär- desskattelagen inte avser nya transportmedel.

36 §

Den periodiska sammanställ- ningen skall lämnas till Riks- skatteverket. Den skall ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser. Riks- skatteverket får gå med på att sammanställningen lämnas till nå- gon annan myndighet.

Den periodiska sammanställ- ningen skall lämnas till Skattever- ket. Den skall ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter ut- gången av den period som sam- manställningen avser.

5 Senaste lydelse 2002:391.

Prop. 2002/03:99

81

10 a kap.

1 §6

I detta kapitel förstås med

icke etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EG-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EG-land,

skattemyndigheten: Skattemyn- digheten i Stockholm,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt 5 kap. 7 § andra stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land: bestämmelser som gäller i ett annat EG-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdes- skatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg,

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

12 §7

En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Deklarationen får tas emot av Riksskatteverket för skattemyndig- hetens räkning.

En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter redovis- ningsperiodens utgång.

 

18 §8

Beslut av skattemyndigheten i

Beslut av Skatteverket i fråga

fråga om identifiering enligt 2 §

om identifiering enligt 2 § eller

eller beslut om återkallelse enligt

beslut om återkallelse enligt 7 § av

7 § av ett identifieringsbeslut får

ett identifieringsbeslut får över-

överklagas hos allmän förvalt-

klagas hos allmän förvaltnings-

ningsdomstol av den som beslutet

domstol av den som beslutet gäller

gäller eller av Riksskatteverket.

eller av det allmänna ombudet hos

 

Skatteverket.

Överklagandet skall ha kommit in senast tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket andra meningen, 2 § 2, 6 § första stycket samt 13 § gäller också för beslut som avses i första stycket.

22 §9

Om skattemyndigheten begär det, skall näringsidkaren göra så- dant underlag som avses i 14 kap.

6Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

7Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

8Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

9Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

Om Skatteverket begär det, skall näringsidkaren göra sådant under- lag som avses i 14 kap. 2 § första

Prop. 2002/03:99

82

2 § första stycket tillgängligt på

stycket tillgängligt på elektronisk

elektronisk väg för myndigheten.

väg för verket. Underlaget skall

Underlaget skall bevaras i tio år

bevaras i tio år efter utgången av

efter utgången av det år då den

det år då den transaktion som

transaktion som underlaget avser

underlaget avser utfördes.

utfördes.

 

Underlaget skall bevaras i tio år efter utgången av det år då den trans- aktion som underlaget avser utfördes.

15 kap.

3 §10

Beslut enligt 2 § om skatte-

Beslut enligt 2 § om skatte-

tillägg på grund av att den skatt-

tillägg på grund av att den skatt-

skyldige inte lämnat skattedekla-

skyldige inte lämnat skattedekla-

ration skall undanröjas, om en

ration skall undanröjas, om en

deklaration har kommit in till en

deklaration har kommit in till

skattemyndighet eller en allmän

Skatteverket eller en allmän för-

förvaltningsdomstol inom två må-

valtningsdomstol inom två måna-

nader från utgången av den månad

der från utgången av den månad då

då beslutet fattades.

beslutet fattades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om beslutet före utgången av den månad då beslutet om skattetillägg fattades, skall skattetillägget undanröjas, om en deklaration har kommit in inom två månader från den dag då han fick sådan kännedom.

17 kap.

2 §11

Skattemyndigheten får bevilja

Skatteverket får bevilja anstånd

anstånd med inbetalning av skatt

med inbetalning av skatt

1.om det kan antas att den skattskyldige kommer att få befrielse helt eller delvis från skatten,

2.om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagat ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten, eller

3.om den skattskyldige begärt omprövning av ett beskattningsbeslut eller ett sådant beslut överklagats och det skulle medföra betydande skadeverkningar för den skattskyldige eller annars framstå som oskäligt att betala skatten.

Om Riksskatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får skattemyndigheten bevilja anstånd med inbetalning av den skatt som är beroende av utgången i förhandsbeskedsären- det.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhands- besked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, får verket bevilja anstånd med inbe- talning av den skatt som är be- roende av utgången i förhandsbe- skedsärendet.

10Lydelse enligt prop. 2002/03:106.

11Senaste lydelse 1998:194.

Prop. 2002/03:99

83

Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den dag då beslut fattades med anledning av begäran om befrielse eller omprövning eller med anledning av överklagandet eller ansökan om förhandsbesked.

8 §

En ansökan om anstånd med in- betalning av skatt skall ges in till den skattemyndighet som skatten skall betalas in till. En ansökan om anstånd enligt 6 § skall dock ges in till den myndighet som handlägger ärendet om dubbelbe- skattning.

En ansökan om anstånd med in- betalning av skatt skall ges in till

Skatteverket. Om ett ärende om dubbelbeskattning handläggs av en annan myndighet, skall dock ansökan om anstånd enligt 6 § ges in till denna.

21 kap.

12 §12

Efterbeskattning får också ske

1. när en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbise-

ende skall rättas,

 

 

 

 

 

2. när en ändring föranleds av en

2. när en ändring föranleds av

skattemyndighets

beskattningsbe-

Skatteverkets

beskattningsbeslut

slut eller en allmän förvaltnings-

eller en allmän förvaltningsdom-

domstols beslut i ett mål om be-

stols beslut i ett mål om betalning

talning eller återbetalning av skatt

eller återbetalning av skatt enligt

enligt denna lag för en annan re-

denna lag för en annan redovis-

dovisningsperiod än den som änd-

ningsperiod än den som ändringen

ringen gäller eller för någon annan

gäller eller för någon annan skatt-

skattskyldig, eller

 

 

skyldig, eller

 

 

3. när en ändring föranleds av

3. när en ändring föranleds av

Riksskatteverkets

beslut

enligt

Skatteverkets

beslut

enligt lagen

lagen (1995:1518) om mervärdes-

(1995:1518)

om mervärdesskatte-

skattekonton för

kommuner och

konton för kommuner och lands-

landsting eller av en allmän för-

ting eller av en allmän förvalt-

valtningsdomstols

beslut

enligt

ningsdomstols beslut enligt samma

samma lag.

 

 

 

lag.

 

 

 

 

 

22 kap.

 

 

Överklagande

av skattemyndig-

Överklagande av

Skatteverkets

hetens eller

Riksskatteverkets

beslut

 

 

beslut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §13

 

 

Beslut av skattemyndigheten el- ler Riksskatteverket får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som

12Senaste lydelse 2002:674.

13Senaste lydelse 1998:681.

Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 §

Prop. 2002/03:99

84

myndighet fattat enligt 13 kap. 1 § överklagas hos regeringen. Skatte- myndighetens beslut får, utom i de fall som avses i andra stycket, överklagas också av Riksskattever- ket.

Skattemyndighetens beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas också av Riks- försäkringsverket. Vad som sägs i denna lag om överklagande av

Riksskatteverket skall då i stället gälla Riksförsäkringsverket. Vid sådant överklagande gäller dess- utom 13 kap. 22 § första och tredje styckena lagen (1998:674) om in- komstgrundad ålderspension.

överklagas hos regeringen. Skatte- verkets beslut får, utom i de fall som avses i tredje stycket, över- klagas också av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrätten. Om även det allmänna ombudet hos Skattever- ket överklagar, tillämpas dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:0000) om allmänt ombud hos Skatteverket.

Skatteverkets beslut om avgifts- underlag för egenavgifter får över- klagas också av Riksförsäkrings- verket. Vad som sägs i denna lag om överklagande av det allmänna ombudet skall då i stället gälla Riksförsäkringsverket. Vid sådant överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

1 a §

Beslut som rör en fysisk person överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då beslutet fattades.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades. För den som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av det år då beslut fattades, men som inte var folkbokförd här den 1 no- vember föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vista- des. För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomst-

Prop. 2002/03:99

85

som senast var behörig.

skattelagen (1999:1229), avses Prop. 2002/03:99 med hemortskommun den kommun

till vilken anknytningen var star- kast under året före det år då beslutet fattades.

Föreslagen lydelse

1 b §

Beslut som rör juridiska personer överklagas enligt följande upp- ställning.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beslut som rör överklagas hos den länsrätt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ett handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt

 

uppgift i handelsregistret hade sitt

 

huvudkontor den 1 november året

 

före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intres-

inom vars domkrets intressegrup-

segruppering

peringen hade sitt säte den 1 no-

 

vember året före det år då beslutet

 

fattades

3. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva

 

ett överklagande som rörde den

 

avlidne

4. någon annan juridisk person än

inom vars domkrets styrelsen hade

som avses i 1–3

sitt säte eller, om sådant saknas,

 

förvaltningen utövades den 1 no-

 

vember året före det år då beslutet

 

fattades

5. en juridisk person som inte är

inom vars domkrets huvudkontoret

ett dödsbo och som har bildats

eller sätet var beläget eller, om

efter den 1 november året före det

huvudkontor och säte saknas, för-

år då beslutet fattades

valtningen utövades då den juri-

 

diska personen bildades

6. en juridisk person som har upplösts

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 c §

Beslut som rör

1. företag eller annan närings-

idkare inom en koncern och

 

moderföretaget i koncernen,

86

 

 

2. två eller flera företag eller

 

andra

näringsidkare inom en

 

koncern,

 

3. delägare i en juridisk person

 

och den juridiska personen, eller

 

4. två eller flera delägare i en

 

juridisk person

 

får överklagas hos den länsrätt

 

som enligt 1 b § skall pröva

 

moderföretagets respektive den ju-

 

ridiska

personens överklagande,

 

om överklagandena sker samtidigt

 

och stöder sig på väsentligen

 

samma grund.

 

1 d §

 

 

Beslut om punktskatt eller beslut

 

som rör den som är mervärdes-

 

skatteskyldig endast på grund av

 

förvärv av sådana varor som

 

anges i 2 a kap. 3 § första stycket

 

1 och

2 mervärdesskattelagen

 

(1994:200) överklagas hos Läns-

 

rätten i Dalarnas län.

Riksskatteverkets överklagande

Det allmänna ombudets överkla-

 

gande

 

 

7 §

 

Riksskatteverkets överklagande

Det allmänna ombudets över-

skall ha kommit in inom den

klagande skall ha kommit in inom

tidsfrist som enligt 21 kap. 8, 9

den tidsfrist som enligt 21 kap. 8,

och 14–20 §§ gäller för beslut om

9 och 14–20 §§ gäller för beslut

omprövning på initiativ av skat-

om omprövning på initiativ av

temyndigheten eller efter sådan tid

Skatteverket eller efter sådan tid

men inom två månader från den

men inom två månader från den

dag då det överklagade beslutet

dag då det överklagade beslutet

meddelades.

meddelades.

Om ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning överklagas och det begärs ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

8 §

Om Riksskatteverket har över- klagat ett beskattningsbeslut, skall talan om skattetillägg och förse- ningsavgift som har samband med beslutet föras samtidigt.

Om det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall talan om skattetillägg och förseningsavgift som har samband med beslutet föras samtidigt.

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för

Prop. 2002/03:99

87

överklagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

9 §

Riksskatteverket får hos länsrät- ten begära att en arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgifter och skatteavdrag samt att en skatt- skyldig skall betala mervärdes- skatt.

Riksskatteverket får på det sätt som gäller för överklagande enligt denna lag hos länsrätten begära att skattetillägg tas ut.

Det allmänna ombudet får hos länsrätten begära att en arbets- givare skall betala arbetsgivarav- gifter och göra skatteavdrag samt att en skattskyldig skall betala mervärdesskatt och punktskatt.

Det allmänna ombudet får på det sätt som gäller för över- klagande enligt denna lag hos länsrätten begära att skattetillägg tas ut.

23 kap.

2 §14

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om det finns anledning att anta att det annars inte följs. Vite får inte föreläggas staten, ett landsting, en kommun eller en tjänsteman i tjänsten. Finns det anledning att anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklara- tionsskyldige är juridisk person, ställföreträdare för den deklarations- skyldige har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, får den deklarationsskyldige inte föreläggas enligt 14 kap. 3 § vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband med

den misstänkta gärningen.

Fråga om utdömande av vite

Om vite har förelagts också med

stöd av en bestämmelse i taxe-

prövas av den länsrätt som är

ringslagen (1990:324) eller lagen

behörig att pröva ett överklagande

(2001:1227) om självdeklarationer

av beslut enligt denna lag.

och kontrolluppgifter, prövas frå-

 

gan om att döma ut vitet av den

 

länsrätt som är behörig enligt des- sa lagar.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 2 kap. 6 § första stycket gäller fortfarande om handlingen har getts in före ikraftträdandet.

3.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter

i3 kap. 4 §, 4 kap. 15 § första stycket, 5 kap. 15 §, 10 kap. 5, 8, 10 eller 27 §, 14 kap. 3 eller 4 § eller 21 kap. 6 § att inge uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället lämnas till Skatteverket.

14 Lydelse enligt prop. 2002/03:106.

Prop. 2002/03:99

88

4. Äldre föreskrifter i 5 kap. 16 § första stycket 4 gäller fortfarande Prop. 2002/03:99 för beslut och intyg från skattemyndighet.

5.Äldre föreskrifter i 8 kap. 1 § första stycket, 6 § andra stycket, 7 § andra stycket, 11 § första stycket, 16 §, 17 § andra stycket, 22 § andra stycket, 23 §, 27 § första stycket, 9 kap. 2 § andra och tredje styckena, 10 kap. 19 § första stycket, 10 a kap. 2 och 7 §§ 21 §, 24 § första stycket, 28 §, 31 § första stycket, 35 § andra stycket, 16 kap. 6 § fjärde stycket, 17 kap. 4, 5, 6 a och 7 §§, 19 kap. 7 § första stycket, 21 kap. 12 § 2, 21 kap. 16 § samt 23 kap. 3 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

6.Äldre föreskrifter i 21 kap. 11 § 1 gäller fortfarande för uppgift som lämnats till skattemyndighet.

7.Äldre föreskrifter i 10 a kap. 18 § och 22 kap. 1 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket i 10 a kap. 18 § första stycket respektive 22 kap. 1 § första stycket tredje meningen skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket. Även överklagande av beslut om anstånd med inbetalning av skatt som har fattats efter ikraftträdandet skall då prövas av den domstol som prövar överklagandet av själva skattebeslutet.

8.Föreskrifterna i 22 kap. 9 § skall fortfarande tillämpas på förhållanden som är hänförliga till tid före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

9.Föreskrifterna i 12 kap. 8 c § gäller även om det är skattemyn- dighet som har begärt ställande av sådan säkerhet som avses i 11 kap. 11 c §.

10.Föreskrifterna i 15 kap. 3 § och 21 kap. 9 § andra stycket gäller även om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

11.Föreskrifterna i 21 kap. 13 § andra stycket om hinder mot efter- beskattning i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.

12.Föreskrifterna i 23 kap. 2 § andra stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

13.Föreskrifterna i 23 kap. 4 § gäller också ombud som godkänts av skattemyndighet.

14.De upphävda föreskrifterna i 22 kap. 8 § gäller fortfarande om Riksskatteverket har överklagat ett beskattningsbeslut.

89

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om

Prop. 2002/03:99

 

skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om skattemyndig- heters medverkan i brottsutredningar1

dels att 5 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 § skall utgå,

dels att i 2–4 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen och 1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om skattemyndigheters med-

Lag om Skatteverkets medverkan

verkan i brottsutredningar

i brottsutredningar

 

1 §2

Skattemyndigheternas verksam-

Skatteverkets verksamhet enligt

het enligt denna lag omfattar brott

denna lag omfattar brott enligt

enligt

 

1.skattebrottslagen (1971:69),

2.19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385),

3.11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut- fästelse m.m.,

4.folkbokföringslagen (1991:481) samt

5.11 kap. 5 § brottsbalken.

En skattemyndighet får medver- ka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1

Senaste lydelse av 4 § 1999:95.

 

2

Senaste lydelse 1998:517.

90

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

dels att i 16 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skattever- ket",

dels att 1, 6, 6 a, 10–13, 20 och 22 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1 Denna lag gäller förhandsbesked om

1.skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324),

2.punktskatt som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningsla- gen (1997:483),

3.skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och

4.taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Förhandsbesked lämnas av Skat-

Förhandsbesked lämnas av Skat-

terättsnämnden efter ansökan av

terättsnämnden efter

ansökan

av

en enskild eller Riksskatteverket.

en enskild eller det allmänna om-

 

budet hos Skatteverket.

 

 

6 §2

 

 

 

I ärenden som avses i 1 § första

I ärenden som avses i 1 § första

stycket 1 och 4 får förhandsbesked

stycket 1 och 4 får förhandsbesked

lämnas efter ansökan av Riksskat-

lämnas efter ansökan av det all-

teverket endast om

männa ombudet

hos

Skatteverket

 

endast om

 

 

 

1. frågan angår en enskild och

1. frågan angår en enskild och

gäller ett yrkande eller en ansökan

gäller ett yrkande eller en ansökan

som denne framställt hos skatte-

som denne framställt hos Skatte-

myndigheten,

verket,

 

 

 

2. skattemyndigheten har fattat

2. Skatteverket

har

fattat

ett

ett beslut i saken och beslutet gått

beslut i saken och beslutet gått den

den enskilde emot samt

enskilde emot samt

 

 

3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

6 a §3

I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av Riksskat- teverket endast om

1. frågan angår en enskild,

1Senaste lydelse 2002:1008.

2Senaste lydelse 2001:336.

3Senaste lydelse 2001:336.

I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det all- männa ombudet hos Skatteverket endast om

Prop. 2002/03:99

91

2. skattemyndigheten, Riksskat- teverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol- varor, tobaksvaror och mineral- oljeprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,

2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskatte- kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mi- neraloljeprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,

3.beslutet gått den enskilde emot, och

4.det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

10 §4

Riksskatteverkets ansökan röran- de en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av året efter taxerings- året.

Riksskatteverkets ansökan röran- de en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter ut- gången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovis- ningen inte avser redovisnings- perioder, den skattepliktiga hän- delsen har inträffat.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av året efter taxerings- året.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter ut- gången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovis- ningen inte avser redovisnings- perioder, den skattepliktiga hän- delsen har inträffat.

11 §

Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Riksskatteverket motpart i ärendet.

Om Riksskatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet.

Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket motpart i ärendet.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om för- handsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet.

12 §

Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan avvisas. Detsamma gäller

om ansökan kommit in för sent.

En ansökan av det allmänna

Riksskatteverkets ansökan skall

avvisas om den fråga som ansökan

ombudet hos Skatteverket skall

avser efter överklagande har an-

avvisas om den fråga som ansökan

 

 

 

4 Senaste lydelse 2001:336.

 

Prop. 2002/03:99

92

hängiggjorts vid allmän förvalt-

avser efter överklagande har an- Prop. 2002/03:99

ningsdomstol innan ansökan kom-

hängiggjorts vid allmän förvalt-

mit in till Skatterättsnämnden.

ningsdomstol innan ansökan kom-

 

mit in till Skatterättsnämnden.

En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

13 §

Om Riksskatteverkets motpart inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos skattemyndigheten förfaller förhandsbeskedsärendet.

Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om förhandsbesked.

20 §

Bestämmelser om ersättning av allmänna medel för en skattskyl- digs kostnader i ärenden om sådana förhandsbesked som Riks- skatteverket ansökt om finns i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Bestämmelser om ersättning av allmänna medel för en skattskyl- digs kostnader i ärenden om sådana förhandsbesked som det allmänna ombudet hos Skatte- verket ansökt om finns i lagen (1989:479) om ersättning för kost- nader i ärenden och mål om skatt, m.m.

22 §

Ett förhandsbesked får överklagas hos Regeringsrätten.

Ett överklagande skall ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet.

Riksskatteverket får överklaga

Om en enskild ansöker om

ett förhandsbesked oavsett utgång-

förhandsbesked, får Skatteverket

en i Skatterättsnämnden och även

överklaga förhandsbeskedet oav-

om någon ändring inte yrkas.

sett utgången i Skatterättsnämnden

 

och även om någon ändring inte

 

yrkas. Om det allmänna ombudet

 

hos Skatteverket har ansökt om

 

förhandsbesked, har ombudet sam-

 

ma rätt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket samt 6 och 6 a §§ gäller fortfarande om skattemyndighet har fattat ett beslut i saken. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande om ansökningen har gjorts av Riksskatteverket. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

4.Föreskrifterna i 13 § gäller även om yrkande eller ansökan har framställts till skattemyndighet.

93

5. Äldre föreskrifter i 11 och 20 §§ skall gälla för ansökan som har Prop. 2002/03:99 gjorts före ikraftträdandet. Vad som i 11 § sägs om Riksskatteverket skall

då i stället gälla Skatteverket.

6. Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked enligt föreskrifterna i 22 § även om Riksskatteverket varit part i ärendet hos Skatterätts- nämnden.

94

2.28 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:514) om Prop. 2002/03:99 särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel

m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:514) om särskild skatte- kontroll av torg- och marknadshandel m.m.1

dels att i 2–5 §§ ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatte- verket",

dels att 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Beslut enligt denna lag fattas av skattemyndigheten i den region där torg- och marknadshandeln bedrivs eller har bedrivits.

En skattemyndighet får uppdra åt en annan skattemyndighet att fatta beslut i dess ställe i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett sådant uppdrag får ges endast om den andra myndig- heten går med på det och det inte medför avsevärda besvär för den som beslutet rör.

Beslut om revision och kon- trollbesök samt föreläggande vid vite får inte överklagas.

I fråga om debitering och be- talning av kontrollavgift samt förfarandet i övrigt gäller bestäm- melserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Föreslagen lydelse

6 §

Beslut enligt denna lag fattas av

Skatteverket.

7 §

I fråga om debitering och be- talning av kontrollavgift, överkla- gande och förfarandet i övrigt gäller bestämmelserna i skattebe- talningslagen (1997:483).

Beslut om revision och kon- trollbesök samt föreläggande vid vite får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 2 § tredje stycket att inge uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet upp- gifterna i stället ges in till Skatteverket.

1 Senaste lydelse av 3 § 1999:1119.

95

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndig- heters medverkan i brottsutredningar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

dels att i 2, 3, 11–13 och 17 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böj- ningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen samt 1 och 10 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om behandling av person-

Lag om behandling av person-

uppgifter vid skattemyndigheters

uppgifter vid Skatteverkets med-

medverkan i brottsutredningar

verkan i brottsutredningar

 

1 §

Denna lag gäller utöver person-

Denna lag gäller utöver person-

uppgiftslagen (1998:204) vid be-

uppgiftslagen (1998:204) vid be-

handling av personuppgifter i en

handling av personuppgifter i

skattemyndighets verksamhet för

Skatteverkets verksamhet för att

att

1. bedriva spaning och utredning

1. bedriva spaning och utredning

i fråga om brott som avses i 1 §

i fråga om brott som avses i 1 §

lagen (1997:1024) om skattemyn-

lagen (1997:1024) om Skattever-

digheters medverkan i brottsutred-

kets medverkan i brottsutredning-

ningar,

ar,

2. förebygga brott som avses i 1.

 

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en struk- turerad samling av personuppgifter, vilka är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Med skattemyndighet avses även Riksskatteverket.

10 §

Ett underrättelseregister får om en enskild person endast innehålla

1.upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,

2.identifieringsuppgifter,

3.uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,

4.de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksam- het,

5.uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,

6.ärendenummer, och

7. hänvisning till en särskild un-

7. hänvisning till en särskild un-

dersökning där uppgifter om den

dersökning där uppgifter om den

registrerade behandlas och till re-

registrerade behandlas och till re-

gister som förs av

polis-, skatte-

gister som förs av polismyndighet,

eller tullmyndighet

i vilket upp-

Tullverket eller Skatteverket i

Prop. 2002/03:99

96

gifter om den registrerade före- kommer.

vilket uppgifter om den re- Prop. 2002/03:99 gistrerade förekommer.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.De nya föreskrifterna i 3 § gäller även för behandling av person- uppgifter som skattemyndighet utfört.

3.Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande för överklagande av be- slut som har meddelats före ikraftträdandet.

97

2.30Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 16 §, 7 kap. 11 §, 21 kap. 24 och 34 §§, 24 kap. 9 §, 31 kap. 19, 24, 25 och 27 §§, 36 kap. 5 §, 58 kap. 5, 9, 10, 18, 24, 32 och 34 §§, 59 kap. 8–10 och 12 §§ samt 65 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

16 §1

Bestämmelser om

– skyldighet att lämna uppgifter till skattemyndigheten till ledning för taxeringen finns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

– skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket till ledning för taxeringen finns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

förfarandet för att fastställa underlaget för skatten finns i taxerings- lagen (1990:324), och

hur skatten bestäms, debiteras, redovisas och betalas finns i skattebe- talningslagen (1997:483).

7 kap.

 

 

11 §

 

Skattemyndigheten får medge

Skatteverket får medge undantag

undantag från fullföljdskravet i

från fullföljdskravet i 10 § för en

10 § för en förening som avser att

förening som avser att förvärva en

förvärva en fastighet eller annan

fastighet eller

annan anläggning

anläggning som är avsedd för den

som är avsedd för den ideella

ideella verksamheten. Detsamma

verksamheten.

Detsamma gäller

gäller om en förening avser att

om en förening avser att genom-

genomföra omfattande byggnads-,

föra omfattande byggnads-, repa-

reparations- eller anläggningsar-

rations- eller

anläggningsarbeten

beten på en fastighet som används

på en fastighet som används av

av föreningen.

föreningen.

 

Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med villkor att föreningen skall ställa säkerhet eller liknande för den in- komstskatt eller förmögenhetsskatt som föreningen kan bli skyldig att betala på grund av omprövning av taxeringarna för de år som beslutet avser, om det upphör att gälla enligt 12 §.

Skattemyndighetens beslut

får

Skatteverkets beslut får överkla-

överklagas hos

Riksskatteverket.

gas hos allmän förvaltningsdom-

Riksskatteverkets

beslut får

inte

stol. Prövningstillstånd krävs vid

överklagas.

 

 

överklagande till kammarrätten.

1 Senaste lydelse 2001:1242.

Prop. 2002/03:99

98

21 kap.

24 §

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får inte göras om den skattskyldige samma beskattningsår gör avdrag för insättning på

skogskonto.

 

 

 

Om avdrag för insättning på

Om avdrag för insättning på

skogsskadekonto har vägrats där-

skogsskadekonto har vägrats där-

för att förutsättningarna enligt 23 §

för att förutsättningarna enligt 23 §

inte varit uppfyllda, får den skatt-

inte varit uppfyllda, får den skatt-

skyldige begära avdrag för insätt-

skyldige begära avdrag för insätt-

ning på skogskonto. En sådan

ning på skogskonto. En sådan

begäran skall ha kommit in till

begäran skall ha kommit in till

skattemyndigheten inom sex må-

Skatteverket

inom

sex månader

nader efter det att det beslut

efter det att det beslut meddelades

meddelades som innebär att den

som innebär att den skattskyldige

skattskyldige inte har rätt till

inte har rätt till avdrag för

avdrag för insättning på skogsska-

insättning på skogsskadekonto, om

dekonto, om inte längre tid följer

inte längre tid följer av bestäm-

av bestämmelserna i taxerings-

melserna

i

taxeringslagen

lagen (1990:324).

(1990:324).

 

 

 

34 §

 

 

Om den skattskyldige begär avdrag för insättning på skogs- konto enligt 24 § andra stycket, anses de medel som satts in på skogsskadekontot vara insatta på skogskonto den dag då insättning- en på skogsskadekontot gjordes. Detta gäller dock bara om medlen på skogsskadekontot, till den del de inte redan har tagits ut, har förts över till ett skogskonto när begäran om avdrag för insättning på skogskonto kommer in till skattemyndigheten. En överföring som har skett senare än tio år efter ingången av det år då medlen enligt 33 § senast skall ha satts in beaktas inte.

Om den skattskyldige begär avdrag för insättning på skogs- konto enligt 24 § andra stycket, anses de medel som satts in på skogsskadekontot vara insatta på skogskonto den dag då insättning- en på skogsskadekontot gjordes. Detta gäller dock bara om medlen på skogsskadekontot, till den del de inte redan har tagits ut, har förts över till ett skogskonto när begäran om avdrag för insättning på skogskonto kommer in till Skatteverket. En överföring som har skett senare än tio år efter ingången av det år då medlen enligt 33 § senast skall ha satts in beaktas inte.

24 kap.

9 §

Skattemyndigheten får medge att vinstandelsräntan dras av även om en eller flera som äger andelar i företaget har förbehållits rätt till teckning av lånet. En förutsättning för ett sådant beslut är att låne- villkoren kan antas ha bestämts på affärsmässig grund med hänsyn till

Skatteverket får medge att vinst- andelsräntan dras av även om en eller flera som äger andelar i företaget har förbehållits rätt till teckning av lånet. En förutsättning för ett sådant beslut är att låne- villkoren kan antas ha bestämts på affärsmässig grund med hänsyn till

Prop. 2002/03:99

99

omständigheterna när lånet togs upp.

Skattemyndighetens beslut får ö- verklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

omständigheterna när lånet togs upp.

Skatteverkets beslut får överkla- gas hos allmän förvaltningsdom- stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

31 kap.

19 §

Om en ersättningsfond inte tas i anspråk senast under det beskatt- ningsår för vilket taxering sker under det tredje taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget hänför sig till, skall avdraget återföras det tred- je taxeringsåret. Om taxering på grund av förlängning av räkenskapsår inte sker det tredje taxeringsåret, skall avdraget återföras senast det fjärde taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget hänför sig till.

Skattemyndigheten får, om det

Skatteverket får, om det finns

finns särskilda skäl, medge att

särskilda skäl, medge att fonden

fonden behålls under en viss tid

behålls under en viss tid därefter.

därefter. Som längst får den be-

Som längst får den behållas till

hållas till och med det beskatt-

och med det beskattningsår för

ningsår för vilket taxering sker

vilket taxering sker under det

under det sjätte taxeringsåret efter

sjätte taxeringsåret efter det taxe-

det taxeringsår som avdraget hän-

ringsår som avdraget hänför sig

för sig till.

till.

 

24 §

Skattemyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge att ersättningsfonder i en näringsverk- samhet tas över av den som blir ägare till den huvudsakliga delen av näringsverksamheten på grund av arv, testamente eller bodelning i stället för att avdragen återförs enligt 20 § första stycket 3.

Skattemyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags ersättningsfonder helt el- ler delvis tas över av ett annat företag. För ett sådant medgivande krävs

Skatteverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ersätt- ningsfonder i en näringsverk- samhet tas över av den som blir ägare till den huvudsakliga delen av näringsverksamheten på grund av arv, testamente eller bodelning i stället för att avdragen återförs enligt 20 § första stycket 3.

25 §

Skatteverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ett före- tags ersättningsfonder helt eller delvis tas över av ett annat företag. För ett sådant medgivande krävs

1.att det ena företaget är ett moderföretag och det andra företaget är dess helägda dotterföretag,

2.att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag,

eller

3.att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening vars andelar till mer än 90 procent ägs av ett moderföretag tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera

Prop. 2002/03:99

100

av dess helägda dotterföretag och det andra företaget är ett annat sådant företag, moderföretaget eller moderföretagets helägda dotterföretag.

Med helägt dotterföretag avses i detta kapitel ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening vars andelar till mer än 90 procent ägs av ett annat företag (moderföretaget). Bara svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker, svenska ömsesidiga försäkringsföretag och sådana svenska stiftelser eller svenska ideella föreningar som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. kan räknas som moderföretag.

27 §

Skattemyndighetens beslut enligt 19 § andra stycket, 24 eller 25 § får överklagas hos Riksskattever- ket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Skatteverkets beslut enligt 19 § andra stycket, 24 eller 25 § får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam- marrätten.

36 kap.

5 §

Skattemyndigheten får vid till- lämpning av 4 § efter ansökan av kommittentföretagen medge un- dantag från förutsättningen i 3 § första stycket 6, om kommissio- närsförhållandet har tillkommit av organisatoriska eller marknadstek- niska skäl eller om det finns andra synnerliga skäl.

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Skatteverket får vid tillämpning av 4 § efter ansökan av kom- mittentföretagen medge undantag från förutsättningen i 3 § första stycket 6, om kommissionärsför- hållandet har tillkommit av organi- satoriska eller marknadstekniska skäl eller om det finns andra synnerliga skäl.

Skatteverkets beslut får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar- rätten.

58 kap.

5 §

En försäkring som huvudsakligen avser ålders-, sjuk-, eller efterle- vandepension och som har meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige anses som en pensionsförsäkring, om den försäkrade var bosatt utomlands när försäkringen tecknades och fick avdrag, skattereduktion eller liknande skattelättnad för premierna där.

Första stycket gäller också om arbetsgivaren betalat premier under den försäkrades bosättning eller förvärvsarbete utomlands utan att betal- ningen räknats som inkomst för den försäkrade vid beskattningen i det landet. Ett sådant förvärvsarbete skall vara den försäkrades huvudsakliga

förvärvsverksamhet.

Om det i annat fall finns sär-

Om det i annat fall finns sär-

skilda skäl, får skattemyndigheten

skilda skäl, får Skatteverket medge

medge att en försäkring som har

att en försäkring som har medde-

Prop. 2002/03:99

101

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket medge att dödsboet efter en skattskyldig som, direkt eller indirekt, bedrivit näringsverk- samhet i Sverige får teckna en försäkring som avser efterlevande- pension. Ett sådant medgivande får lämnas bara om den efter- levande inte har något betryggande pensionsskydd och försäkringen tecknas i samband med att boet upphör att bedriva näringsverk- samheten.

meddelats i en försäkringsrörelse

lats i en försäkringsrörelse som

som inte bedrivs från ett fast

inte bedrivs från ett fast driftställe

driftställe i Sverige skall anses

i Sverige skall anses som en

som en pensionsförsäkring.

pensionsförsäkring.

En försäkring som har ansetts vara en pensionsförsäkring enligt denna paragraf, kan inte övergå till att vara en kapitalförsäkring.

9 §

I fråga om annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring skall den försäkrade vara försäkringstagare.

Om försäkringstagaren eller hans make eller sambo har barn under 20 år, får försäkringstagaren dock teckna en försäkring som avser efterle- vandepension på makens eller sambons liv, om barnet sätts in som förmånstagare.

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten medge att dödsboet efter en skattskyldig som, direkt eller indirekt, bedrivit näringsverksamhet i Sverige får teckna en försäkring som avser efterlevandepension. Ett sådant medgivande får lämnas bara om den efterlevande inte har något betryggande pensionsskydd och försäkringen tecknas i samband med att boet upphör att bedriva näringsverksamheten.

10 §2

Ålderspension får inte börja betalas ut innan den försäkrade fyller 55

år.

Utbetalning får dock göras tidi-

Utbetalning får dock göras tidi-

gare om den försäkrade enligt la-

gare om den försäkrade enligt la-

gen (1962:381) om allmän försäk-

gen (1962:381) om allmän försäk-

ring har fått rätt till sjukersättning

ring har fått rätt till sjukersättning

som inte är tidsbegränsad. Om det

som inte är tidsbegränsad. Om det

i annat fall finns särskilda skäl, får

i annat fall finns särskilda skäl, får

skattemyndigheten medge att pen-

Skatteverket medge att pensionen

sionen får börja betalas ut innan

får börja betalas ut innan den

den försäkrade fyller 55 år.

försäkrade fyller 55 år.

Förmånstagare får inte sättas in till annan ålderspensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. Förmånstagare till sådan försäkring skall vara den som var anställd när avtalet ingicks.

18 §3

En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta kapitel, om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet. Återköp får också ske om

2Senaste lydelse 2002:213.

3Senaste lydelse 2001:1176.

Prop. 2002/03:99

102

1. det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp,

2.försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagar- förordnande, och

3.premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.

Om det i andra fall finns syn-

Om det i andra fall finns syn-

nerliga skäl för återköp och sådant

nerliga skäl för återköp och sådant

får

ske enligt försäkringsavtalet

får

ske enligt försäkringsavtalet

och

försäkringstekniska riktlinjer,

och

försäkringstekniska riktlinjer,

får återköp medges av skattemyn-

får återköp medges av Skattever-

digheten.

ket.

 

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överföring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäk- ringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen skall i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 5 och inte heller som en betalning av premier för pensionsförsäkring.

24 §4

Ålderspension får inte börja betalas ut innan pensionsspararen fyller 55

år.

Utbetalning får dock göras tidi-

Utbetalning får dock göras tidi-

gare om pensionsspararen enligt

gare om pensionsspararen enligt

lagen (1962:381) om allmän för-

lagen (1962:381) om allmän för-

säkring har fått rätt till sjuker-

säkring har fått rätt till sjuker-

sättning som inte är tidsbegränsad.

sättning som inte är tidsbegränsad.

Om det i annat fall finns särskilda

Om det i annat fall finns särskilda

skäl, får skattemyndigheten medge

skäl, får Skatteverket medge att

att pensionen får börja betalas ut

pensionen får börja betalas ut in-

innan pensionsspararen fyller 55

nan pensionsspararen fyller 55 år.

år.

 

32 §

Ett pensionssparkonto får avslutas genom en utbetalning i förtid vid den tidpunkt pensionen får börja betalas ut, om behållningen då uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet. Utbetalning i förtid får också ske om

1.behållningen på kontot uppgår till högst ett prisbasbelopp,

2.kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförord- nande, och

3.inbetalning på kontot inte har gjorts under de senaste tio åren.

Om det i andra fall finns synner-

Om det i andra fall finns synner-

liga skäl, får skattemyndigheten

liga skäl, får Skatteverket medge

medge att kontot får avslutas ge-

att kontot får avslutas genom utbe-

nom utbetalning i förtid.

talning i förtid.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken av pensionsspararens tillgodohavande.

4 Senaste lydelse 2002:213.

Prop. 2002/03:99

103

 

34 §

Skattemyndighetens beslut enligt

Skatteverkets beslut enligt 5, 9,

5, 9, 10, 18, 24 eller 32 § får över-

10, 18, 24 eller 32 § får överklagas

klagas hos Riksskatteverket. Riks-

hos allmän förvaltningsdomstol.

skatteverkets beslut får inte över-

Prövningstillstånd krävs vid över-

klagas.

klagande till kammarrätten.

59 kap.

8 §

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten medge att pen- sionssparavdrag görs med ett hög- re belopp än som följer av 3–7 §§. Bestämmelser om detta finns i 9– 12 §§.

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket medge att pensions- sparavdrag görs med ett högre belopp än som följer av 3–7 §§. Bestämmelser om detta finns i 9– 12 §§.

Skatteverkets beslut får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar- rätten.

9 §

För skattskyldiga som har avdragsgrundande inkomst i in- komstslaget tjänst och i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, får skattemyndigheten medge pen- sionssparavdrag med högst samma belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § tredje stycket. För skattskyldiga som fått särskild ersättning i samband med att en anställning upphört och som inte har ett betryggande pensions- skydd, får skattemyndigheten med- ge avdrag med ett högre belopp.

För skattskyldiga som har bedrivit näringsverksamhet direkt eller indirekt, som har upphört med driften av denna och som inte har skaffat sig ett betryggande pensionsskydd under verksamhets- tiden, får skattemyndigheten med- ge att pensionssparavdrag beräk- nas också på

För skattskyldiga som har avdragsgrundande inkomst i in- komstslaget tjänst och i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket medge pensions- sparavdrag med högst samma belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § tredje stycket. För skattskyldiga som fått särskild ersättning i samband med att en anställning upphört och som inte har ett betryggande pensions- skydd, får Skatteverket medge avdrag med ett högre belopp.

10 §

För skattskyldiga som har bedrivit näringsverksamhet direkt eller indirekt, som har upphört med driften av denna och som inte har skaffat sig ett betryggande pensionsskydd under verksamhets- tiden, får Skatteverket medge att pensionssparavdrag beräknas ock- så på

inkomst i inkomstslaget kapital i form av kapitalvinster vid avyttring av näringsverksamheten minskade med motsvarande kapitalförluster,

överskott av passiv näringsverksamhet före pensionssparavdrag, och

Prop. 2002/03:99

104

– sådana utdelningar och kapitalvinster som enligt 50 kap. 7 § eller 57 kap. skall tas upp i inkomstslaget tjänst.

Avdraget skall beräknas med beaktande av det antal år den skatt- skyldige bedrivit näringsverksamheten, dock högst tio år. Vid beräk- ningen skall hänsyn tas till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och andra möjligheter till pensionssparavdrag.

12 §

Om skattemyndigheten enligt 58 kap. 9 § medger att ett dödsbo tecknar pensionsförsäkring, skall skattemyndigheten också besluta med vilket belopp pensionsspar- avdrag för försäkringen högst får göras. Detta belopp skall beräknas med tillämpning av bestämmel- serna i 10 och 11 §§.

Om Skatteverket enligt 58 kap. 9 § medger att ett dödsbo tecknar pensionsförsäkring, skall verket också besluta med vilket belopp pensionssparavdrag för försäk- ringen högst får göras. Detta belopp skall beräknas med till- lämpning av bestämmelserna i 10 och 11 §§.

65 kap.

3 §

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten summan av de skattesatser för kommunalskatt och landstingsskatt som gäller i hemorts- kommunen för året före taxeringsåret multiplicerad med den

beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Med

hemortskommun avses

Med

hemortskommun

avses

hemortskommunen

enligt 2

kap.

hemortskommunen enligt 22 kap.

1 §

skattebetalningslagen

1 a

§

skattebetalningslagen

(1997:483) för året före taxe-

(1997:483) för året före taxe-

ringsåret.

Med hemortskommun

ringsåret.

Med hemortskommun

för ett dödsbo avses den dödes

för ett dödsbo avses den dödes

hemortskommun för dödsåret. Om

hemortskommun för dödsåret. Om

den döde hade bytt folkbok-

den döde hade bytt folkbok-

föringsort efter den 1 november

föringsort efter den 1 november

året före dödsåret, skall dock

året före dödsåret, skall dock

hemortskommunen

för dödsboet

hemortskommunen för dödsboet

från och med andra taxeringsåret

från och med andra taxeringsåret

efter dödsåret anses vara den

efter dödsåret anses vara den

kommun där den döde hade sin

kommun där den döde hade sin

senaste rätta folkbokföringsort.

senaste rätta folkbokföringsort.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 7 kap. 11 § första stycket och 31 kap. 19 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

3.Äldre föreskrifter i 7 kap. 11 § tredje stycket, 24 kap. 9 § andra stycket, 31 kap. 27 §, 36 kap. 5 § andra stycket, 58 kap. 34 § och 59 kap. 8 § andra stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

Prop. 2002/03:99

105

2.31 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om Prop. 2002/03:99 behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

dels att 2 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 1 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att rubriken till lagen och 1 kap. 4–6 §§, 2 kap. 5 och 14 §§ samt 3 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskatt- ningsverksamhet

Lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk- samhet

1 kap.

4 §1

Uppgifter får behandlas för till- handahållande av information som behövs inom skatteförvaltningen för

Uppgifter får behandlas för till- handahållande av information som behövs hos Skatteverket för

1.fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betal- ning och återbetalning av skatter och avgifter,

2.bestämmande av pensionsgrundande inkomst,

3.fastighetstaxering,

4.revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

5.tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

6.handläggning av mål och ärenden om ansvar för någon annans skat- ter och avgifter,

7.fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,

8.verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken, och

9.tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet utanför skatteförvalt- ningen för

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1.fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betal- ning och återbetalning av skatter eller avgifter,

2.utsökning och indrivning,

3.att utgöra underlag för beslut och kontroll av bidrag och andra stöd,

1 Senaste lydelse 2001:327.

106

4. pensionsberäkning,

5.tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och

6.aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register.

6 §

Riksskatteverket är personupp- giftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. En skattemyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

Skatteverket är personuppgifts- ansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra.

2 kap.

5 §2

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

 

1. namn och personnummer,

2. organisationsnummer, namn,

2. organisationsnummer, namn,

firma och juridisk form samt i

firma och juridisk form samt i

fråga om handelsbolag och andra

fråga om handelsbolag och andra

juridiska personer sådana upp-

juridiska personer sådana upp-

gifter om huvudkontor och säte

gifter om huvudkontor och säte

som avses i 2 kap. 2 § skatte-

som avses i 22 kap. 1 b § skatte-

betalningslagen (1997:483),

betalningslagen (1997:483),

3.registrering enligt skattebetalningslagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,

4.på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk per-

son,

5.registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbets- givaravgifter,

6.slag av näringsverksamhet, och

7.beslut om likvidation eller konkurs.

 

14 §

Riksskatteverket och skattemyn-

Skatteverket får ta ut avgifter för

digheterna får ta ut avgifter för att

att lämna ut uppgifter ur databasen

lämna ut uppgifter ur databasen

enligt de närmare föreskrifter som

enligt de närmare föreskrifter som

meddelas av regeringen.

meddelas av regeringen.

 

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära in- skränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

2 Senaste lydelse 2002:431.

Prop. 2002/03:99

107

3kap.

4 §

En myndighets beslut om rät-

Skatteverkets beslut om rättelse

telse och om information som

och om information som skall

skall lämnas enligt 26 § person-

lämnas enligt 26 § personupp-

uppgiftslagen (1998:204) får över-

giftslagen (1998:204) får över-

klagas hos allmän förvaltnings-

klagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Andra beslut enligt denna

domstol. Andra beslut enligt denna

lag får inte överklagas.

lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av per- sonuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.

3.Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före ikraft- trädandet.

Prop. 2002/03:99

108

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

dels att 2 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 1 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att rubriken till lagen och 1 kap. 5 §, 2 kap. 12 §§ samt 3 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om behandling av person-

Lag om behandling av person-

uppgifter i skatteförvaltningens

uppgifter i Skatteverkets folk-

folkbokföringsverksamhet

bokföringsverksamhet

1kap.

5 §

Riksskatteverket är personupp- giftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. En skattemyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

Skatteverket är personuppgifts- ansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra.

2 kap.

12 §

Riksskatteverket och skattemyn-

Skatteverket får ta ut avgifter för

digheterna får ta ut avgifter för att

att lämna ut uppgifter ur databasen

lämna ut uppgifter ur databasen

enligt de närmare föreskrifter som

enligt de närmare föreskrifter som

meddelas av regeringen.

meddelas av regeringen.

 

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

3kap.

4 §

En myndighets beslut om rättel-

Skatteverkets beslut om rättelse

se och om information som skall

och om information som skall

lämnas enligt 26 § personupp-

lämnas enligt 26 § personupp-

giftslagen (1998:204) får överkla-

giftslagen (1998:204) får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdom-

gas hos allmän förvaltningsdom-

stol. Andra beslut enligt denna lag

stol. Andra beslut enligt denna lag

får inte överklagas.

får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Prop. 2002/03:99

109

2. Den nya föreskriften i 1 kap. 5 § gäller även för behandling av per- Prop. 2002/03:99 sonuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

110

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

dels att i 1 kap. 5 § samt 2 kap. 2, 3 och 30 §§ ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" eller i före- kommande fall "Skatteverkets",

dels att 2 kap. 26 och 27 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §

Riksskatteverket och kronofog- demyndigheterna får ha direktåt- komst till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§.

Skatteverket, i dess egenskap av chefsmyndighet inom exekutions- väsendet, och kronofogdemyndig- heterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§.

Skattemyndigheterna, Tullverket

27 §

Tullverket och Säkerhetspolisen

och Säkerhetspolisen får ha direkt-

får ha direktåtkomst till uppgifter

åtkomst till uppgifter som avses i

som avses i 5 § 1–7. Detsamma

5 § 1–7.

gäller Skatteverket i dess beskatt-

 

ningsverksamhet.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt- åtkomst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Prop. 2002/03:99

111

2.34 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:837) om Prop. 2002/03:99 beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster

vid 2003 års taxering, m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §

Skattemyndighetens beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas hos re- geringen.

Beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

112

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklara- tioner och kontrolluppgifter1

dels att 1 kap. 8 § och 14 kap. 3–6 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 3 kap. 1, 9 och 14–15 a §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 15 kap. 6 och 8 §§, 17 kap. 2–4 §§ samt 18 kap. 2 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att i 6 kap. 10 § och 16 kap. 1 § orden "en skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att i 5 kap. 4 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatte- verket”.

dels att 1 kap. 7 §, 4 kap. 6 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 17 kap. 1 och 8 §§ samt 19 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap.

7 §

Beslut skall fattas av den skatte-

Beslut enligt denna lag fattas av

myndighet som är behörig enligt 2

Skatteverket.

kap. 1, 2 eller 5 § skattebetal-

 

ningslagen

(1997:483), om inte

 

annat anges.

 

 

Ett föreläggande att lämna upp-

 

gift om en fysisk eller juridisk

 

persons

förhållanden får också

 

beslutas

av

den skattemyndighet

 

som enligt första stycket är be- hörig att fatta beslut beträffande den personen.

4kap.

6 §

Självdeklarationen skall lämnas till en skattemyndighet eller till ett mottagningsställe som har god- känts av skattemyndigheten.

En självdeklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument får tas emot av Riksskatteverket för skattemyndighetens räkning.

Självdeklarationen skall lämnas till Skatteverket eller till ett mot- tagningsställe som har godkänts av verket.

1 Senaste lydelse av

3 kap. 15 § 2002:1144

3 kap. 15 a § 2002:1144.

Prop. 2002/03:99

113

14 kap.

2 §

Kontrolluppgifter skall lämnas

Kontrolluppgifter skall lämnas

till den skattemyndighet hos vilken

till Skatteverket.

den uppgiftsskyldige är registre-

 

rad som arbetsgivare om inte an-

 

nat anges i 3–5 §§.

 

16 kap.

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka hos den skattemyndighet som enligt 1 kap. 7 § är behörig att fatta beslut beträffande honom om att deklarationsskyldiga bevil- jas anstånd med att lämna deklara- tionerna. Till ansökan skall det fogas en förteckning över de deklarationsskyldiga för vilka an- sökan görs.

Om anstånd beviljas skall dekla- rationerna lämnas enligt en tids- plan som beslutas av skattemyn- digheten.

Anstånd får inte beviljas längre taxeringsåret.

2 §

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka hos Skatteverket om att deklarationsskyldiga beviljas an- stånd med att lämna deklaratio- nerna. Till ansökan skall det fogas en förteckning över de deklara- tionsskyldiga för vilka ansökan görs.

Om anstånd beviljas skall dekla- rationerna lämnas enligt en tids- plan som beslutas av Skatteverket.

än till och med den 15 juni under

17 kap.

1 §

Skattemyndigheten får förelägga den som inte har lämnat före- skriven självdeklaration eller kon- trolluppgift eller som har lämnat ofullständig självdeklaration eller kontrolluppgift att lämna eller komplettera självdeklarationen el- ler kontrolluppgiften. Detsamma gäller lämnande av särskilda upp- gifter eller andra uppgifter som är föreskrivna i denna lag.

Skatteverket får förelägga den som inte har lämnat föreskriven självdeklaration eller kontrollupp- gift eller som har lämnat ofull- ständig självdeklaration eller kon- trolluppgift att lämna eller kom- plettera självdeklarationen eller kontrolluppgiften. Detsamma gäl- ler lämnande av särskilda uppgif- ter eller andra uppgifter som är föreskrivna i denna lag.

Ett föreläggande får inte enbart avse komplettering av en kontroll- uppgift med arbetsställenummer enligt 6 kap. 6 § 6.

8 §

Om det finns anledning att anta att ett föreläggande inte följs, får det förenas med vite. Vite får dock inte föreläggas staten, ett landsting, en kommun eller en tjänsteman i tjänsten.

Prop. 2002/03:99

114

 

 

Fråga

om

utdömande

av vite Prop. 2002/03:99

 

 

prövas av den länsrätt som är be-

 

 

hörig att pröva ett överklagande

 

 

enligt 22 kap. 1 a–1 c §§ skattebe-

 

 

talningslagen (1997:483).

 

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets

lämplighet bedömas.

 

 

 

 

 

 

19 kap.

 

 

 

Beslut av Riksskatteverket

eller

3 §

 

Skatteverket

enligt

Beslut

av

av en skattemyndighet får

inte

denna lag får inte överklagas.

överklagas.

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.De äldre föreskrifterna i 6 kap. 6 § 4 och 10 § andra stycket gäller fortfarande för värde som har bestämts av skattemyndighet.

3.Om någon före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter i 17 kap. 1– 4 §§ har förelagts att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.

4.De nya föreskrifterna i 17 kap. 8 § andra stycket gäller inte för en ansökan om utdömande av vite som har getts in före ikraftträdandet.

5.Äldre föreskrifter i 18 kap. 2 § gäller fortfarande för en skattemyn- dighets beslut.

115

2.36Förslag till lag om ändring i ärvdabalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 1, 3 a, 8–9 och 11 §§ samt 25 kap. 3 § ärvdabalken1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 kap.

 

1 §2

Bouppteckning skall förrättas

Bouppteckning skall förrättas

senast tre månader efter dödsfallet,

senast tre månader efter dödsfallet,

om inte skattemyndigheten efter

om inte Skatteverket efter ansökan

ansökan inom samma tid med

inom samma tid med hänsyn till

hänsyn till boets beskaffenhet eller

boets beskaffenhet eller av annan

av annan särskild orsak förlänger

särskild orsak förlänger tiden.

tiden.

 

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från skyldigheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a §.

3 a §3

Skattemyndigheten får till döds-

Skatteverket får

till dödsboet

boet översända en förtryckt boupp-

översända en förtryckt bouppteck-

teckningsblankett med följande

ningsblankett med

följande upp-

uppgifter om den döde:

gifter om den döde:

1.fullständigt namn och person- eller samordningsnummer enligt folk- bokföringslagen (1991:481),

2.hemvist,

3.dödsdag,

4.civilstånd,

5.äktenskapsförord och

6.fastighetsinnehav.

Även uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav samt dödsboets adress får förtryckas.

8 §4

Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till den skattemyndig- het som enligt 2 kap. 2 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483) skall fatta beslut som rör ett dödsbo. Finns det flera bouppteck- ningar, skall de ges in samtidigt och inom en månad från det den sista bouppteckningen upprättades.

En bestyrkt kopia av boupp-

Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket. Finns det flera bouppteckningar, skall de ges in samtidigt och inom en månad från det den sista bouppteckningen upprättades.

En bestyrkt kopia av boupp-

1Balken omtryckt 1981:359.

2Senaste lydelse 2001:94.

3Senaste lydelse 2001:322.

4Senaste lydelse 2001:323.

Prop. 2002/03:99

116

teckningen skall förvaras hos teckningen skall förvaras hos skattemyndigheten. Skatteverket.

Har omyndig del i boet eller är någon för vilken förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall förordnas, skall ytterligare en bestyrkt kopia ges in för varje överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaf- fenhet, behöver denna kopia omfatta endast erforderliga delar.

Är inte erforderliga kopior ingivna, skall sådana tas på boets bekost- nad.

 

 

 

 

 

8 a §5

 

 

 

 

 

Räcker den dödes tillgångar el-

Räcker den dödes tillgångar el-

ler, när han efterlämnar make,

ler, när han efterlämnar make,

tillgångarna jämte hans andel i

tillgångarna jämte hans andel i

makens

giftorättsgods

inte till

makens

giftorättsgods

inte till

annat

än begravningskostnader

annat

än begravningskostnader

och andra utgifter med anledning

och andra utgifter med anledning

av dödsfallet och omfattar till-

av dödsfallet och omfattar till-

gångarna

inte fast

egendom

eller

gångarna

inte fast

egendom

eller

tomträtt,

behöver

bouppteckning

tomträtt,

behöver

bouppteckning

inte förrättas, om dödsboanmälan

inte förrättas, om dödsboanmälan

görs till skattemyndigheten av so-

görs till Skatteverket av social-

cialnämnden.

 

 

 

nämnden.

 

 

 

 

Dödsboanmälan

skall

vara

Dödsboanmälan

skall

vara

skriftlig och innehålla den dödes

skriftlig och innehålla den dödes

fullständiga namn, personnummer

fullständiga namn, personnummer

eller

samordningsnummer

enligt

eller

samordningsnummer

enligt

folkbokföringslagen

(1991:481),

folkbokföringslagen

(1991:481),

hemvist, bostadsadress och döds-

hemvist, bostadsadress och döds-

dag samt intyg, utvisande att be-

dag samt intyg, utvisande att

träffande

tillgångarna

föreligger

beträffande tillgångarna föreligger

fall som avses i första stycket. I

fall som avses i första stycket. I

anmälan skall även dödsbo-

anmälan skall även dödsbo-

delägares namn och bostadsadres-

delägares namn och bostadsadres-

ser anges, om uppgifterna kan

ser anges, om uppgifterna kan

inhämtas utan avsevärd tidsut-

inhämtas utan avsevärd tidsut-

dräkt. Dödsboanmälan

bör

göras

dräkt. Dödsboanmälan

bör

göras

inom två månader efter dödsfallet.

inom två månader efter dödsfallet.

Den skall förvaras hos skattemyn-

Den skall förvaras hos Skatte-

digheten.

 

 

 

 

verket.

 

 

 

 

Även om dödsboanmälan gjorts, skall bouppteckning förrättas, om det begäres av dödsbodelägare eller annan vars rätt kan bero därav och denne ställer säkerhet för bouppteckningskostnaden eller om ny tillgång yppas och det därför ej längre föreligger sådant fall som avses i första stycket. Bouppteckning skall förrättas sist tre månader efter det att begäran därom gjordes och säkerhet ställdes eller den nya tillgången yppades. Om förlängning av tiden för boupptecknings förrättande äger 1 § första stycket motsvarande tillämpning.

5 Senaste lydelse 2001:94.

Prop. 2002/03:99

117

 

 

 

 

 

 

9 §6

 

 

Skattemyndigheten skall

se till

Skatteverket skall se till att bo-

att

bouppteckning,

när

sådan

uppteckning,

när

sådan krävs,

krävs, förrättas och ges in inom

förrättas och ges in inom före-

föreskriven tid. Om det har

skriven tid. Om det har försum-

försummats får skattemyndigheten

mats får Skatteverket vid vite

vid vite förelägga viss tid eller, där

förelägga viss tid eller, där

bouppteckning inte skett, förordna

bouppteckning inte skett, förordna

en lämplig person att föranstalta

en lämplig person att föranstalta

om det. Sådant förordnande utgör

om det. Sådant förordnande utgör

inte hinder att vara god man vid

inte hinder att vara god man vid

förrättningen.

 

 

 

 

förrättningen.

 

 

Skattemyndigheten skall

regist-

Skatteverket skall registrera bo-

rera

bouppteckningen

och

 

förse

uppteckningen och förse den med

den med bevis om detta.

 

 

bevis om detta.

 

 

Registrering

av bouppteckning

Registrering

av

bouppteckning

får inte ske, om det inte framgår

får inte ske, om det inte framgår

att vid bouppteckningen har gått

att vid bouppteckningen har gått

till på det sätt som sägs i detta

till på det sätt som sägs i detta

kapitel. Är bouppteckningen brist-

kapitel. Är bouppteckningen brist-

fällig, får skattemyndigheten

med

fällig, får Skatteverket med före-

föreläggande av vite utsätta tid

läggande av vite utsätta tid inom

inom

vilken

bristen

skall

av-

vilken bristen skall avhjälpas.

hjälpas.

Den som är skyldig att lämna uppgift till bouppteckning får föreläggas

vid vite att fullgöra sin skyldighet.

 

I fråga om förfarandet hos skat-

11 §7

I fråga om förfarandet hos

temyndigheten och om överkla-

Skatteverket och om överklagande

gande gäller i övrigt lagen

gäller i övrigt lagen (1941:416)

(1941:416) om arvsskatt och gåvo-

om arvsskatt och gåvoskatt.

skatt.

 

25 kap.

3 §8

Över ansökningen skall rätten höra den bortovarandes inom riket vistande make och närmaste frän- der, annan som kan antagas senast hava haft underrättelse om den bortovarande, ävensom skattemyn- digheten och polismyndigheten i den ort, där han senast ägt hemvist inom riket.

Över ansökningen skall rätten höra den bortovarandes inom riket vistande make och närmaste frän- der, annan som kan antagas senast hava haft underrättelse om den bortovarande, ävensom Skatte- verket och polismyndigheten i den ort, där han senast ägt hemvist inom riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

6Senaste lydelse 2001:94.

7Senaste lydelse 2001:94.

8Senaste lydelse 1991:506.

Prop. 2002/03:99

118

2.37

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

Prop. 2002/03:99

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 30 § utsökningsbalken1 ordet ”Riks- skatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 kap. 30 § 1993:893.

119

2.38Förslag till lag om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Härigenom föreskrivs att 4 § kungörelsen (1952:644) angående skyl- dighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

Om en domstol eller en skatte- myndighet har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller skattemyndigheten omedelbart skriftligen underrätta brittiske kon- suln om detta.

Om en skattemyndighet har fått kännedom om att brittisk medbor- gare har avlidit här i riket, skall skattemyndigheten omedelbart skriftligen underrätta brittiske kon- suln om detta.

Om en domstol eller Skatte- verket har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller verket omedelbart skriftligen un- derrätta brittiske konsuln om detta.

Om Skatteverket har fått känne- dom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 2001:425.

Prop. 2002/03:99

120

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge1 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 § 1988:390.

Prop. 2002/03:99

121

2.40Förslag till lag om ändring i förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

Härigenom föreskrivs att i 6 § förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss1 ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 6 § 2001:1178.

Prop. 2002/03:99

122

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med särskilda be- stämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.1

dels att i 1 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatte- verket",

dels att 3, 3 a och 4–6 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §2

Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller landstinget. Rege- ringen meddelar närmare före- skrifter om sådan redovisning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkoms- ten som avses i 1 § första stycket.

Riksskatteverket eller den skat- temyndighet som Riksskatteverket bestämmer skall i fråga om av- gifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter mot- svarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till re- gistrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in av- gifterna. Riksskatteverket skall lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begrav- ningsavgift enligt begravningsla- gen (1990:1144) till den för- samling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman

1Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av

lagens rubrik 1977:191

1§ 1999:1238.

2Senaste lydelse 1999:1238.

Skatteverket skall senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller landstinget. Rege- ringen meddelar närmare före- skrifter om sådan redovisning.

Skatteverket skall senast den 10 september varje år lämna kommu- ner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskatt- ningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket skall i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter mot- svarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till re- gistrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket skall läm- na motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begrav- ningsavgift enligt begravningsla- gen (1990:1144) till den för- samling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten.

Prop. 2002/03:99

123

för begravningsverksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

3 a §3

 

 

 

När en kommun eller ett

När en kommun eller ett

landsting

har fastställt

budgeten,

landsting

har fastställt

budgeten,

skall kommunstyrelsen

respektive

skall kommunstyrelsen

respektive

landstingsstyrelsen genast under-

landstingsstyrelsen genast under-

rätta skattemyndigheten

om den

rätta Skatteverket om den skatte-

skattesats som har bestämts för det

sats som har bestämts för det

följande året.

 

följande året.

 

 

Om skattesatsen inte har fast-

Om skattesatsen inte har fast-

ställts före oktober månads utgång,

ställts före oktober månads utgång,

skall styrelsen genast

underrätta

skall styrelsen

genast

underrätta

skattemyndigheten om

styrelsens

Skatteverket om styrelsens förslag

förslag till skattesats. Har någon

till skattesats. Har någon annan

annan skattesats än den föreslagna

skattesats

än

den

föreslagna

fastställts,

skall styrelsen genast

fastställts,

skall

styrelsen genast

underrätta

skattemyndigheten och

underrätta

Skatteverket

om den

Riksskatteverket om den fastställda

fastställda skattesatsen. Om bud-

skattesatsen. Om budgeten inte har

geten inte har fastställts före

fastställts

före november månads

november månads utgång, skall, så

utgång, skall, så snart skattesatsen

snart skattesatsen för den preli-

för den preliminära skatten har

minära skatten

har

fastställts,

fastställts,

skattemyndigheten un-

Skatteverket underrättas om skatte-

derrättas om skattesatsen.

satsen.

 

 

 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).

4 §4

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begravningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte

stycket.

 

 

 

En kommun har rätt att under

En kommun har rätt att under

visst år (beskattningsåret) av staten

visst år (beskattningsåret) av staten

uppbära

preliminära

kommunal-

uppbära

preliminära

kommunal-

skattemedel med ett belopp som

skattemedel med ett belopp som

motsvarar produkten av de sam-

motsvarar produkten av de sam-

manlagda beskattningsbara

för-

manlagda

beskattningsbara

för-

värvsinkomsterna i

kommunen

värvsinkomsterna

i

kommunen

enligt skattemyndighetens

beslut

enligt Skatteverkets beslut enligt 4

enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen

kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)

(1990:324) om taxering till kom-

om taxering till kommunal in-

munal

inkomstskatt

(skatteun-

komstskatt (skatteunderlaget)

året

derlaget) året före beskattnings-

före beskattningsåret, den skatte-

året, den skattesats som har

sats som har beslutats för

beslutats

för beskattningsåret och

beskattningsåret

och

de uppräk-

3Senaste lydelse 1999:298.

4Senaste lydelse 2002:673.

Prop. 2002/03:99

124

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel till kommu- nerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjäm- ningsavgift för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skatte- betalningslagen (1997:483). Vida- re skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bidrag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt stats- bidrag till kommuner och lands- ting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall med- räknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalnings- tillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning som föranleds

de uppräkningsfaktorer enligt

ningsfaktorer enligt tredje stycket

tredje stycket som har fastställts

som har fastställts senast i

senast i september året före be-

september året före beskattnings-

skattningsåret.

året.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräknings- faktorer. Detta skall ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kom- munerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bidrag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt stats- bidrag till kommuner och lands- ting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall med- räknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalnings- tillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetal- ningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommu- nens fordran, skall den jämkning

Prop. 2002/03:99

125

som föranleds av detta ske i fråga

av detta ske i fråga om ut-

om utbetalningen i april eller, om

betalningen i april eller, om det är

det är fråga om ett större belopp,

fråga om ett större belopp, fördelas

fördelas på utbetalningarna i april,

på utbetalningarna i april, maj och

maj och juni månader.

juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxering- en och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

4 a §5

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkoms- terna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt skattemyndig- hetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året före taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkoms- terna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxerings- lagen (1990:324) vid det före- gående årets (taxeringsåret) taxe- ring, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året före taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar

5 Senaste lydelse 1999:1238.

Prop. 2002/03:99

126

produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskatt- ningsbara förvärvsinkomster, som enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det föregående årets taxe- ring till kommunal inkomstskatt har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de av- gifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmel- serna i nästföljande stycke utan- ordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf skall Riksskatteverket eller den skattemyndighet Riksskatteverket bestämmer under samma år ut- anordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är trossam- fundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i decem- ber månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Riksskatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begrav-

produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskatt- ningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt har på- förts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av taxe- ringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf skall Skatteverket under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är trossam- fundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begrav-

Prop. 2002/03:99

127

ningslagen (1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossamfund skall räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om Riksskatteverket och trossamfund skall dock i stället gälla skattemyndigheten respektive den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten.

Finner skattemyndigheten eller Riksskatteverket på grund av anmärkning eller eljest att av myndigheten meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant för- biseende, skall myndigheten med- dela beslut om rättelse.

ningslagen

(1990:1144),

om den

Prop. 2002/03:99

inte enligt 3 § lagen om avgift till

registrerat

trossamfund

skall

 

räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund skall dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverk- samheten.

5 §6

Finner Skatteverket på grund av anmärkning eller eljest att av verket meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall verket meddela beslut om rättelse.

 

 

 

6 §7

Riksskatteverkets

eller

skatte-

Skatteverkets beslut enligt denna

myndighetens beslut

enligt

denna

lag får överklagas hos regeringen.

lag får överklagas hos regeringen.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Rättelse enligt 5 § av skattemyndighets beslut skall efter ikraft- trädandet göras av Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

6

Senaste lydelse 1999:298.

 

7

Senaste lydelse 1999:298.

128

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Härigenom föreskrivs att i 33 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.1 ordet "skattemyndighetens" skall bytas ut mot "Skatteverkets".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 33 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 33 § 1995:1689.

Prop. 2002/03:99

129

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

Härigenom föreskrivs att i 3 § lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga1 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 1999:403.

Prop. 2002/03:99

130

2.44Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 17 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

17 §1

 

 

Förvaltningsmyndigheter

som

Förvaltningsmyndigheter

som

handlägger frågor om skatter eller

handlägger frågor om skatter eller

avgifter skall göra anmälan till

avgifter skall göra anmälan till

åklagaren så snart det finns

åklagaren så snart det finns

anledning att anta att brott enligt

anledning att anta att brott enligt

denna lag har begåtts. Detta gäller

denna lag har begåtts. Detta gäller

dock inte om det kan antas att

dock inte om det kan antas att

brottet inte kommer att medföra

brottet inte kommer att medföra

påföljd enligt denna lag eller om

påföljd enligt denna lag eller om

anmälan av annat skäl inte behövs.

anmälan av annat skäl inte behövs.

Skattemyndigheter får fullgöra an-

Skatteverket får fullgöra anmäl-

mälningsskyldigheten till enhet in-

ningsskyldigheten

till enhet

inom

om skatteförvaltningen som skall

verket som skall medverka vid

medverka vid brottsutredning, om

brottsutredning, om det inte finns

det inte finns skäl att anta att

skäl att anta att brottet föranleder

brottet föranleder annan påföljd än

annan påföljd än böter och den

böter och den misstänkte kan antas

misstänkte kan

antas erkänna

erkänna gärningen. Detta

gäller

gärningen. Detta gäller dock en-

dock endast om den misstänkte

dast om den misstänkte fyllt tjugo-

fyllt tjugoett år.

 

ett år.

 

 

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från föreskrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 1997:1025.

Prop. 2002/03:99

131

2.45

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:171) om

Prop. 2002/03:99

 

särskilt uppskattningsvärde på fastighet

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:171) om särskilt upp- skattningsvärde på fastighet1

dels att i 5 och 6 §§ ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 4 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Ansökan om särskilt uppskatt- ningsvärde görs skriftligen hos skattemyndigheten i den region där fastigheten är belägen.

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till vad som föreskrivs i fastighetstaxe- ringslagen (1979:1152) om fastig- hetsdeklaration, de uppgifter som behövs till ledning för uppskatt- ningen. Skattemyndigheten kan an- moda sökanden att komplettera uppgifterna vid äventyr att ärendet ändock prövas.

Föreslagen lydelse

4 §2

Ansökan om särskilt uppskatt- ningsvärde görs skriftligen hos

Skatteverket.

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till vad som föreskrivs i fastighetstaxe- ringslagen (1979:1152) om fastig- hetsdeklaration, de uppgifter som behövs till ledning för uppskatt- ningen. Skatteverket kan anmoda sökanden att komplettera uppgif- terna vid äventyr att ärendet än- dock prövas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1

Lagen omtryckt 1980:960.

 

Senaste lydelse av

 

5

§ 1994:1913

 

6

§ 1990:361.

 

2

Senaste lydelse 1998:243.

132

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att i 20 § lagen (1971:289) om allmänna förvalt- ningsdomstolar1 ordet "skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatte- verket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen omtryckt 1981:1323. Senaste lydelse av 20 § 1997:1088.

Prop. 2002/03:99

133

2.47

Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

Prop. 2002/03:99

 

(1974:157)

 

Härigenom föreskrivs att i 4 § handelsregisterlagen (1974:157)1 ordet "skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 4 § 2 gäller för registreringsnummer som har tilldelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 4 § 1998:308.

134

2.48

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1975:1385)

 

Härigenom föreskrivs att i 10 kap. 22 och 33 a §§ samt 12 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385)1 ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen omtryckt 1993:150.

 

Senaste lydelse av

 

10 kap. 22 § 1998:760

 

10 kap. 33 a § 2001:1224

135

12 kap. 8 § 1994:802.

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1976:339) om saluvagnsskatt1 orden "Skattemyndigheten i Örebro" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

1 § 2001:563.

Prop. 2002/03:99

136

2.50 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om Prop. 2002/03:99 ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 24 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

 

24 §2

När det finns skäl till det skall en särskild undersökning göras om befolkningens inställning till en indelningsändring. Om en särskild utredare finner skäl till en sådan undersökning, skall han anmäla detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Länsstyrelsen beslutar om sådana undersökningar i ärenden som länsstyrelsen utreder.

Undersökningen skall göras av länsstyrelsen. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Länsstyrel- sen får därvid anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras därigenom.

Skall undersökningen ske genom en omröstning får länsstyrelsen besluta att det, med tillämpning av 7 kap. vallagen (1997:157), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.

Röstlängd och röstkort fram-

Röstlängd och röstkort fram-

ställs av skattemyndigheten i den

ställs av Skatteverket. Verket har

region

inom vilken kommunen

rätt till ersättning för detta.

eller

landstinget ligger. Skatte-

 

myndigheten har rätt till ersättning för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1Lagen omtryckt 1988:198.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

2 Senaste lydelse 1998:238.

137

2.51

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om

Prop. 2002/03:99

 

preskription av skattefordringar m.m.

 

Härigenom föreskrivs att i 14 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skat- teverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

138

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1983:914) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skat- ter på kvarlåtenskap, arv och gåva1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 § 2001:96.

Prop. 2002/03:99

139

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att i 11 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 11 § 1993:519.

Prop. 2002/03:99

140

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Härigenom föreskrivs att i 8 a § lagen (1986:436) om näringsförbud1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 8 a § 1999:181.

Prop. 2002/03:99

141

2.55

Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen

Prop. 2002/03:99

 

(1987:617)

 

Härigenom föreskrivs att i 3 kap. 11 § bankrörelselagen (1987:617)1 ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen omtryckt 1996:1001.

142

Senaste lydelse av 3 kap. 11 § 1998:1500.

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att i 8 kap. 8 och 13 a §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar1 ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

8 kap. 8 § 1995:537

8 kap. 13 a § 2001:1226.

Prop. 2002/03:99

143

2.57

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1987:672)

 

Härigenom föreskrivs att i 13 kap. 8 § och 16 kap. 8 § konkurslagen (1987:672)1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 16 kap. 8 § 1989:1002.

144

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1988:593) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffan- de skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 § 2001:98.

Prop. 2002/03:99

145

2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:933) om

Prop. 2002/03:99

 

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

 

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1989:933) om dubbelbe- skattningsavtal mellan de nordiska länderna ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

146

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs att i 3, 7, 8, 11, 13, 17, 20 och 22 §§ lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden1 ordet "Riksskat- teverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

3 § 1997:368

22 § 1997:368.

Prop. 2002/03:99

147

1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatte- verket i stället gälla avgift, av- giftsskyldig, Naturvårdsverket och det allmänna ombudet,
2. Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion1

dels att i 21 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattever- ket",

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §2

Vid tillämpningen av 19 § skall 1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, skattemyndighet och

Riksskatteverket i stället gälla av- gift, avgiftsskyldig, Naturvårds- verket och det allmänna ombudet,

2. skattemyndighetens särskilda konto för skatteinbetalningar er- sättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller omprövning och överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1Senaste lydelse av 21 § 2002:411.

2Senaste lydelse 2002:411.

Prop. 2002/03:99

148

2.62Förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs i fråga om begravningslagen (1990:1144)1

dels att i 4 kap. 4 och 7 §§ samt 11 kap. 6 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 9 kap. 14 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ordet ”Skatteverket”,

dels att 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 10 § samt 11 kap. 7 § skall ha följan- de lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §2

När stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla detta till skatte- myndigheten i det län där den avlidne senast var folkbokförd.

Om det inte är känt var den avlidne senast var folkbokförd eller om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, skall an- mälan göras till skattemyndig- heten i det län där stoftet eller askan skall gravsättas.

När stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla detta till Skatte- verket.

Om något annat inte följer av 4 § skall dödsbeviset utan dröjs- mål lämnas till skattemyndigheten i det län där den avlidne senast var folkbokförd. Om det inte är känt var den avlidne senast var folkbokförd eller om den avlidne inte har varit folkbokförd i landet, skall dödsbeviset lämnas till skat- temyndigheten i det län där döds- fallet inträffade.

3 §3

Om något annat inte följer av 4 § skall dödsbeviset utan dröjs- mål lämnas till Skatteverket.

1Senaste lydelse av

4kap. 4 § 1995:834

4kap. 7 § 1995:834

9kap. 14 § 1999:306

11kap. 6 § 1999:306.

2Senaste lydelse 1991:496.

3Senaste lydelse 1991:496.

Prop. 2002/03:99

149

Om den avlidne vid dödsfallet vårdades på en sjukvårdsinrättning eller Prop. 2002/03:99 fördes dit i anslutning till dödsfallet, skall dödsbeviset lämnas av inrätt-

ningen. I andra fall skall beviset lämnas av den läkare som utfärdat handlingen.

5 kap.

10 §4

Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast två

månader efter dödsfallet.

Skatteverket

 

 

 

Den skattemyndighet som skall

får dock medge

utfärda intyg för kremering eller

anstånd

med

kremeringen

eller

gravsättning får dock medge an-

gravsättningen, om det finns sär-

stånd med kremeringen eller grav-

skilda skäl för det.

 

 

sättningen, om det finns särskilda

 

 

 

 

 

 

skäl för det.

Om stoftet inte har kremerats

Om stoftet inte har kremerats

eller gravsatts inom föreskriven

eller

gravsatts

inom

föreskriven

tid, skall skattemyndigheten under-

tid,

skall

Skatteverket

undersöka

söka anledningen till dröjsmålet

anledningen till dröjsmålet

och,

och, om det behövs, underrätta den

om det behövs, underrätta den

kommun som anges i 2 §.

kommun som anges i 2 §.

 

11 kap.

7 §5

Länsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Den enskildes motpart skall därvid vara den som fattat beslut enligt 6 §.

Även länsstyrelsens beslut

i ärende som avses i 5 kap. 4 §,

om förfarande med aska enligt 5 kap. 5 § andra stycket,

om flyttning av gravsatt stoft eller aska enligt 6 kap. 2 § andra stycket, och

om överflyttning eller upphörande av gravrätt enligt 7 kap. 34 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om överklagandet i länsrätten eller kammarrätten innebär pröv- ning av ett beslut som skattemyn- digheten har meddelat, får Riks- skatteverket från skattemyndighe- ten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för i sådant mål det allmännas talan i Regeringsrätten.

4

Senaste lydelse 1999:306.

 

5

Senaste lydelse 1999:306.

150

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 11 kap. Prop. 2002/03:99 6 § andra stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndig-

hets beslut.

151

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1991:483) om fingerade person- uppgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §1

När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upp- hört att gälla skall Rikspolisstyrel- sen underrätta skattemyndigheten om detta. Skattemyndigheten skall skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte längre används inom folkbokföringen. Myndighe- ten skall göra de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt la- gen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvalt- ningens folkbokföringsverksamhet som krävs.

Sedan Rikspolisstyrelsen har underrättat skattemyndigheten om den enskildes anmälan enligt 8 § första stycket får denne använda de fingerade uppgifterna fram till dess skattemyndigheten har regist- rerat ändringarna i folkbokförings- databasen men inte för tid därefter.

När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upp- hört att gälla skall Rikspolissty- relsen underrätta Skatteverket om detta. Verket skall skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte längre används inom folk- bokföringen. Verket skall göra de ändringar i folkbokföringsdata- basen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverk- samhet som krävs.

Sedan Rikspolisstyrelsen har underrättat Skatteverket om den enskildes anmälan enligt 8 § första stycket får denne använda de fingerade uppgifterna fram till dess verket har registrerat ändring- arna i folkbokföringsdatabasen men inte för tid därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. De nya föreskrifterna i 9 § andra stycket gäller även om Rikspolisstyrelsen underrättat skattemyn- dighet.

1 Senaste lydelse 2001:187.

Prop. 2002/03:99

152

2.64

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

Prop. 2002/03:99

 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om särskild in- komstskatt för utomlands bosatta1

dels att 21 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 21 § skall utgå,

dels att i 10, 14 och 20 §§ ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",

dels att 8 § och rubriken närmast före 8 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beskattningsmyndighet m.m.

Beskattningsmyndighet

Beslut om särskild inkomstskatt meddelas av beskattningsmyndig- heten. Beskattningsmyndighet är

Skattemyndigheten i Stockholm, utom i fall som sägs i andra stycket.

Beskattningsmyndighet för skattskyldig som vistas tillfälligt här i riket och uppbär inkomst av arbete som utförs här är skat- temyndigheten i den region där den som betalar ut ersättningen är registrerad som arbetsgivare. Är utbetalaren inte registrerad men bosatt här är skattemyndigheten i den region där han är bosatt be- skattningsmyndighet.

8 §2

Beslut om särskild inkomstskatt meddelas av beskattningsmyndig- heten. Beskattningsmyndighet är

Skatteverket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.

3.De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skatte- myndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.

1 Senaste lydelse av

 

10

§ 1997:496

 

14

§ 1997:496

 

20

§ 1997:496

 

21

§ 1997:497.

 

2 Senaste lydelse 1998:252.

153

2.65 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:673) om Prop. 2002/03:99 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Frankrike

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1991:673) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Frankrike ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

154

2.66Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Härigenom föreskrivs att i 25 § lagen (1991:1047) om sjuklön1 ordet "skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 25 § 1999:817.

Prop. 2002/03:99

155

2.67Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §1

Revision för kontroll av att av- gift erlagts i enlighet med be- stämmelserna i denna lag skall utföras av Riksskatteverket eller av skattemyndighet. Beslut om revi- sion fattas efter framställning av Radio- och TV-verket. Vid revi- sion gäller 3 kap. 8–14 c §§ taxeringslagen (1990:324) i till- lämpliga delar.

Revision för kontroll av att av- gift erlagts i enlighet med be- stämmelserna i denna lag skall utföras av Skatteverket. Beslut om revision fattas efter framställning av Radio- och TV-verket. Vid revision gäller 3 kap. 8–14 c §§ taxeringslagen (1990:324) i till- lämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 2002:416.

Prop. 2002/03:99

156

2.68

Förslag till lag om ändring i sametingslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1992:1433)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om sametingslagen (1992:1433)1

dels att i 3 kap. 3 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att i 4 kap. 4 § ordet "skattemyndigheterna" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 3 kap. 3 § 2001:186.

157

2.69

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:16) om

Prop. 2002/03:99

 

försäkring mot vissa semesterlönekostnader

 

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1993:16) om försäkring mot vis- sa semesterlönekostnader ordet "skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

158

2.70

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

Prop. 2002/03:99

 

indrivning av statliga fordringar m.m.

 

Härigenom föreskrivs att i 17 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

159

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Beslut om att anta förslag om ackord fattas av den skattemyn- dighet som är behörig att fatta beslut enligt 2 kap. 1–3 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Den skattemyndighet som anges i första stycket får uppdra åt en kronofogdemyndighet att fatta be- slut om att anta förslag om ackord.

Beslut om att anta förslag om ackord fattas av Skatteverket.

Skatteverket får uppdra åt en kronofogdemyndighet att fatta be- slut om att anta förslag om ackord.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 1998:195.

Prop. 2002/03:99

160

2.72

Förslag till lag om ändring i postlagen (1993:1684)

Prop. 2002/03:99

Härigenom föreskrivs att 20 § postlagen (1993:1684) skall ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

20 §1

Den som bedriver postverksamhet och därvid har fått del av eller till- gång till uppgift som avses i 19 § första stycket skall på begäran lämna

1.uppgift om enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2.uppgift som rör misstanke om brott till åklagarmyndighet, polis- myndighet eller någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

3.uppgift om enskilds adress till en kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. uppgift om enskilds adress till

4. uppgift om enskilds adress till

en skattemyndighet som behöver

Skatteverket

om verket behöver

uppgiften i verksamhet som avser

uppgiften i verksamhet som avser

kontroll av skatt eller avgift eller i

kontroll av skatt eller avgift eller i

utredning om rätt folkbokförings-

utredning om rätt folkbokförings-

ort enligt folkbokföringslagen

ort enligt

folkbokföringslagen

(1991:481), om myndigheten fin-

(1991:481), om verket finner att

ner att uppgiften är av väsentlig

uppgiften är av väsentlig betydelse

betydelse för handläggningen av

för handläggningen av ett ärende,

ett ärende,

 

 

5. uppgift om enskilds adress till en allmän försäkringskassa som behöver uppgiften för kontroll av rätten till ersättning, om försäk- ringskassan finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handlägg- ningen av ett ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 20 § 4 har begärt uppgifter från den som bedriver postverksamhet, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

1 Senaste lydelse 1997:287.

161

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt1 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 § 2002:1001.

Prop. 2002/03:99

162

2.74 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1617) om Prop. 2002/03:99 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Amerikas Förenta Stater

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1994:1617) om dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater ordet "Riks- skatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

163

2.75Förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Härigenom föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738)1

dels att i 8 kap. 2 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att 8 kap. 1 a § och 12 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

1 a §2

För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring i 4 kap. 8–11 och 13 §§ finns särskilda regler i marknadsföringslagen (1995:450). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 8– 11 §§ gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsställen, utövas också av kommunen. För kommunens tillsyn gäller inte 4 kap. 12 §.

Riksskatteverket utövar tillsyn

Skatteverket utövar tillsyn över

över efterlevnaden av bestämmel-

efterlevnaden av bestämmelserna i

serna i 4 kap. 5 §. Skattemyndig-

4 kap. 5 §.

heten i Stockholm, Skattemyndig- heten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndig- heten i Gävle får utöva tillsyn i verkets ställe.

12 kap.

5 §3

Riksskatteverket och skattemyn- dighet som anges i 8 kap. 1 a § andra stycket får för sin tillsyn enligt denna lag ha direktåtkomst till uppgifter om serveringstill- stånd i registret.

Skatteverket får för sin tillsyn enligt denna lag ha direktåtkomst till uppgifter om serveringstill- stånd i registret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 8 kap. 2 § första stycket har begärt uppgifter från kommunen, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

1Senaste lydelse av 8 kap. 2 § 2001:414.

2Senaste lydelse 2000:483.

3Senaste lydelse 2001:414.

Prop. 2002/03:99

164

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Härigenom föreskrivs att i 5 § lagen (1994:1744) om allmän pensions- avgift1 ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

Prop. 2002/03:99

165

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att i fråga om lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.1

dels att i 10 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatte- verkets",

dels att i 12–14 §§ ordet ”riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatte- verkets”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

10 § 2001:192

12 § 1999:432

13 § 2001:192

14 § 2001:192.

Prop. 2002/03:99

166

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1995:575) mot skatteflykt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

4 §

Fråga om tillämpning av denna

Fråga om tillämpning av denna

lag prövas av länsrätten efter

lag prövas av länsrätten efter

framställning

av skattemyndighet

framställning av Skatteverket. Om

eller Riksskatteverket. Om hand-

handläggning av framställning om

läggning av

framställning om

tillämpning av lagen och om

tillämpning av lagen och om

överklagande av beslut i anledning

överklagande av beslut i anledning

av sådan framställning gäller i

av sådan framställning gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i

tillämpliga delar bestämmelserna i

6 kap. taxeringslagen (1990:324).

6 kap. taxeringslagen (1990:324).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 4 kap. 19–22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om efter- taxering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 4 § första stycket gäller fortfarande för framställning av skattemyndighet som har getts in före ikraftträdandet.

Prop. 2002/03:99

167

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1518) om mervärdes- skattekonton för kommuner och landsting1

dels att i 9–12, 14, 18, 19 och 21–23 §§ ordet ”Riksskatteverket” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ordet ”Skatteverket” i motsva- rande form,

dels att 15, 16 och 20 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §2

Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras ge- nom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handling- ar, får Riksskatteverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos kommunen.

Riksskatteverket får uppdra åt en skattemyndighet att genomföra sådana besök.

Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras ge- nom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handling- ar, får Skatteverket komma över- ens med kommunen om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos kommunen.

 

 

 

16 §3

Riksskatteverket

får besluta

om

Skatteverket får besluta om

revision hos kommunen för att

revision hos kommunen för att

kontrollera att

uppgift

som

kontrollera att uppgift som kom-

kommunen lämnat till ledning för

munen lämnat till ledning för er-

ersättningsbeslut är riktig.

 

sättningsbeslut är riktig.

Riksskatteverket

får uppdra åt

 

en skattemyndighet att genomföra en sådan revision.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt upp-

fattas endast med tekniskt hjälpmedel.

 

En

begäran

om

omprövning

20 §4

En begäran om omprövning

 

skall

ha kommit

in

till Riksskat-

skall ha kommit in till Skatteverket

 

 

 

 

 

 

1 Senaste lydelse av

 

 

 

18

§ 2002:671

9 § 2002:671

 

 

 

10 § 2002:671

 

 

 

19

§ 2002:671

11 § 2002:671

 

 

 

21

§ 2002:671

12 § 2002:671

 

 

 

22

§ 2002:671

14 § 2002:671

 

 

 

23

§ 2002:671.

2Senaste lydelse 2002:671.

3Senaste lydelse 2002:671.

4Senaste lydelse 2002:671.

Prop. 2002/03:99

168

teverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Om Riksskatteverket självmant omprövar ett beslut, får ompröv- ningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalen- derår som ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra styckena när en ändring föranleds av skattemyndighets be- skattningsbeslut enligt skattebetal- ningslagen (1997:483).

senast tredje året efter utgången av Prop. 2002/03:99 det kalenderår som ersättningen

avser.

Om Skatteverket självmant om- prövar ett beslut, får omprövnings- beslut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskatt- ningsbeslut enligt skattebetal- ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

169

2.80

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

Prop. 2002/03:99

 

(1995:1554)

 

Härigenom föreskrivs att i 4 kap. 9 § årsredovisningslagen (1995:1554)1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 4 kap. 9 § 1999:1112.

170

2.81

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1511) om

Prop. 2002/03:99

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

 

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1996:1511) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Canada ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

171

2.82Förslag till lag om ändring i vallagen (1997:157)

Härigenom föreskrivs i fråga om vallagen (1997:157)1

dels att i 2 kap. 6 §, 3 kap. 2, 6 och 8 §§, 6 kap. 11 § samt 7 kap. 4 och 6 §§ ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att i 7 kap. 10 § orden "en skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. En sådan anmälan som av- ses i 7 kap. 10 § som före ikraftträdandet har getts in till en skattemyn- dighet skall i stället betraktas som en anmälan till Skatteverket.

1 Lagen omtryckt 2002:68.

Prop. 2002/03:99

172

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1997:323) om statlig förmögen- hetsskatt1 ordet "skattemyndigheter" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 1 § 1999:1298.

Prop. 2002/03:99

173

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 13 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning1 ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatte- verket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 kap. 13 § 2000:890.

Prop. 2002/03:99

174

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon1

dels att i 3 och 12 §§ orden "Skattemyndigheten i Örebro" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att i 4 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skattever- ket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

3 § 2000:1431

12 § 2000:1431.

Prop. 2002/03:99

175

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punktskatte- kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral- oljeprodukter1

dels att i 4 kap. 7 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”det allmänna ombudet hos Skatteverket”,

dels att i 4 kap. 14–16 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i k