Utrikesutskottets betänkande
2002/03:UU13

Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställningför Västeuropeiska unionen, dess nationellarepresentanter och internationella tjänstemän


Sammanfattning

Utrikesutskottet behandlar i föreliggande betänkande
regeringens proposition 2002/03:88  Åtagande att
tillämpa  avtal  om  rättslig  ställning  för
Västeuropeiska   unionen,   dess   nationella
representanter och internationella tjänstemän.
Bakgrunden  till regeringens förslag  är  att
Sverige, genom att tillträda samförståndsavtalet om
deltagande       i       Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen, på samma villkor som
övriga    medlemmar    i    Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen kommer att kunna delta i
samarbetet.
En förutsättning för detta är att Sverige åtar sig
att tillämpa det i Paris 1955 undertecknade avtalet
om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen,
nationella ombud och internationella tjänstemän. Ett
sådant åtagande har regeringen gjort genom en till
Västeuropeiska  unionens  ministerråd  avlämnad
förklaring i form att ett anslutningsdokument den 13
maj 2002. Anslutningsdokumentet skall godkännas av
riksdagen, och regeringen yrkar i propositionen
(yrkande 1) att riksdagen skall godkänna detta. Som
en  följd  av  ett  riksdagens  godkännande av
anslutningsdokumentet behöver vissa ändringar göras
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.  Regeringen  yrkar  i propositionen
(yrkande 2) att riksdagen skall anta regeringens
förslag om dessa lagförändringar.
Utskottet tillstyrker i betänkandet att riksdagen
godkänner anslutningsdokumentet samt att riksdagen
antar den av regeringen föreslagna ändringen i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall. I konsekvens därmed avstyrks  ett  under
överläggningarna  framfört yrkande om avslag på
propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Avslag på propositionen

Riksdagen avslår det av Lotta N Hedström (mp)
under beredningen framförda yrkandet om avslag på
propositionen.

2.   Godkännande av
anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002

Riksdagen godkänner anslutningsdokumentet av
den 6 maj 2002 med anledning av det av Sverige
den 16 maj 2002 undertecknade samförståndsavtalet
om    deltagande    i    Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen,   med   den
reservationen att bestämmelserna om beskattning i
artiklarna 21 och 22 i avtalet om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän undertecknat
i Paris den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är
bosatta i Sverige.

3.   Ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall

Riksdagen  antar  regeringens  förslag till
ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.


Stockholm den 6 maj 2003På utrikesutskottets vägnar


Urban Ahlin

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Urban
Ahlin (s), Göran Lennmarker (m), Berndt Ekholm (s),
Carl B Hamilton (fp), Carina Hägg (s), Birgitta
Ahlqvist (s), Holger Gustafsson (kd), Kent Härstedt
(s), Göran Lindblad (m), Cecilia Wigström (fp), Agne
Hansson (c), Kenneth G Forslund (s), Ewa Björling
(m), Lotta N Hedström (mp), Yilmaz Kerimo (s) och
Kaj Nordquist (s).
2002/03

UU13


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition
2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig
ställning  för  Västeuropeiska  unionen,  dess
nationella  representanter  och  internationella
tjänstemän.
Inom ramen för  samarbetet  i  Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen (WEAO) har en ändring
i samförståndsavtalet från 1996 om deltagande i
Västeuropeiska    försvarsmaterielorganisationen
(samförståndsavtalet) förhandlats fram. Syftet med
regeringens förslag är att nytillkomna medlemmar i
Västeuropeiska  försvarsmaterielgruppen  (WEAG),
däribland  Sverige,  får  en  rättsligt adekvat
ställning gentemot organisationen som  gör  det
möjligt  för  Sverige  att  delta  i  det
forskningssamarbete    som    regleras    i
samförståndsavtalet.  Sverige  får  därmed samma
möjligheter som övriga WEAG-medlemmar att använda
WEAO  vid  kontraktering  av  forsknings-  och
teknologitjänster.
För att Sverige skall kunna delta  i  WEAO-
samarbetet  och  kontraktera  forsknings-  och
teknologitjänster genom  organisationen och dess
forskningscell fordras att Sverige förbinder sig att
tillämpa det i Paris den 11 maj 1955 undertecknade
avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska
unionen,  nationella  ombud  och internationella
tjänstemän (Parisavtalet). Detta har skett genom en
till Västeuropeiska unionens ministerråd avlämnad
svensk  förklaring  i  form  av  ett  särskilt
anslutningsdokument   den   13   maj   2002.
Anslutningsdokumentet  utgör  en bekräftelse  på
Sveriges åtagande att, beträffande den verksamhet
som bedrivs inom ramen för forskningssamarbetet,
tillämpa   Parisavtalet.  Anslutningsdokumentet,
Parisavtalet,  samförståndsavtalet,  ändring 1 i
samförståndsavtalet samt utdrag ur stadgan för WEAO
finns i bilagorna 1-5 i föreliggande betänkande.
Regeringen  beslutade  den  2  maj  2002 att
samförståndsavtalet och anslutningsdokumentet skulle
undertecknas. Anslutningsdokumentet undertecknades
med förbehåll för riksdagens godkännande den 6 maj
2002 och avtalet den 16 maj 2002.
Den  föreslagna  lagändringen  är  av  enkel
beskaffenhet. Regeringen anser därför att yttrande
från Lagrådet inte behöver inhämtas.
Det har inte väckts någon motion i detta ärende.

Bakgrund


Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) är ett
forum  för  samarbete på försvarsmaterielområdet
mellan de tio medlemsländerna  i Västeuropeiska
unionen  (VEU)  samt  Danmark,  Norge  och
Turkiet.   Medlemskretsen
utökades i november 2000
till  att  omfatta  även
Sverige, Finland,  Polen,
Tjeckien,    Ungern   och
Österrike.

Arbetet i WEAG bedrivs på
tre huvudområden  i  s.k.
paneler,   panel   I
gemensam  utveckling  och
upphandling  av materiel,
panel II % forskning och
teknologi samt panel III
% kravspecifikationer och
kvalifikationskrav     på
leverantörer.  Samarbetet
inom    WEAG    är   inte
traktatfäst  utan  bygger
på   samförstånd   mellan
deltagarna.
Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen
(WEAO) inrättades av ministermötet i
Ostende den 19 november 1996 som ett underorgan till
Västeuropeiska unionen (VEU) med syfte att främja
europeiskt försvarsmaterielsamarbete,  stärka den
försvarsteknologiska basen och skapa en europeisk
marknad för försvarsprodukter. Samarbetet i WEAO är
direkt knutet till WEAG. WEAO fick till skillnad
från WEAG legal status och kan därmed utgöra ett
rättsligt ramverk för delar av forsknings- och
utvecklingsarbetet i WEAG. I samband med inrättandet
av WEAO överfördes den forskningscell som tidigare
var organiserad  i  panel  II (forsknings- och
teknologisamarbete)  inom  WEAG  till  den  nya
organisationen,   och  forskningscellen   fick
befogenheter att på deltagarländernas uppdrag teckna
bindande kontrakt för upphandling av tjänster på
forsknings- och teknologiområdet. Samarbetet i WEAO
omfattar för närvarande de tio medlemsländerna i VEU
samt Danmark, Norge och Turkiet. Förutom Sverige har
Finland, Polen,  Tjeckien, Ungern och Österrike
framfört  önskemål  om  att  delta  i  WEAO:s
samarbetsprojekt.
Sverige har tidigare åtagit sig att tillämpa
Parisavtalet inom ramen för forskningssamarbete. Det
gjordes genom avtalet Socrate från november 1998 då
Sverige (i likhet med Finland) fick tillträde till
forskningsprogrammen European Co-operation for the
Long  Term in Defence (EUCLID) och  Technology
Arrangement for Laboratories for Defence European
Science (THALES) på samma villkor som de dåvarande
medlemsländerna i WEAG och samarbetsländerna i WEAO.
Arrangemanget innebar att Sverige kunde utnyttja
WEAO och forskningscellen för kontraktering med
avseende på dessa forskningsprogram. Åtagandet kom
till uttryck i ett särskilt anslutningsdokument (se
prop.  1998/99:117,  bet.  1999/2000:UU4,  rskr.
1999/2000:21). Detsamma gäller för det i maj 2000
undertecknade  samförståndsavtalet om  europeiska
avtal  för forskningsorganisation,  program  och
aktiviteter  (EUROPA;  se  prop.  2001/02:157,
2001/02:UU15, rskr. 2001/02:290).
Sverige har genom avtalen Socrate och EUROPA fått
möjlighet att inom ramen för dessa specifika avtal
kontraktera  forsknings-  och  teknologitjänster.
Sverige har dock inte haft en ställning gentemot
WEAO  som  ger  generellt  tillträde  till
organisationens samarbete.
Ändringen i samförståndsavtalet innebär i huvudsak
att de nya medlemmarna i WEAG utan att formellt
behöva vara medlemmar i WEAO får generellt tillträde
till samarbetet som deltagare efter undertecknandet
av  ändringsförslaget   och  efter  särskilt
anmälningsförfarande  föranlett  av  behovet  av
nationell  beredning.  Vidare   framgår  att
bestämmelserna   enligt   de   nu   gällande
samarbetsavtalen mellan medlemsländerna i WEAG skall
ha  företräde  framför  motsvarande bestämmelser
rörande interna regler och förfaranden som gäller
inom WEAO.
För att internationella avtalsbestämmelser skall
bli gällande för svenska myndigheter  måste de
införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och
privilegier för internationella organ och personer
med anknytning till sådana organ regleras i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall. Immunitet innebär att en talan inför domstol
eller en ansökan om verkställighet skall avvisas.
Privilegier innebär vissa undantag från nationell
lagstiftning.
Som  tidigare  konstaterats  i  föreliggande
betänkande fordras att Sverige förbinder sig att
tillämpa det i Paris den 11 maj 1955 undertecknade
avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska
unionen,  nationella  ombud  och internationella
tjänstemän (Parisavtalet) för att Sverige skall
kunna  delta i WEAO-samarbetet och  kontraktera
forsknings-   och   teknologitjänster   genom
organisationen och dess forskningscell. För att
bestämmelserna i Parisavtalets skall bli gällande
inför svenska myndigheter även beträffande det nya
avtalet krävs således ändrad lydelse av 2 c § i
denna lag. Bestämmelserna avseende beskattning i
artiklarna 21 och 22 i Parisavtalet skall dock inte
tillämpas på svenska medborgare eller på personer
som är bosatta i Sverige.
Regeringen anför i propositionen att anledningen
till att de nya bestämmelserna inte förs in i
bilagan till lagen är att samarbetena inte innebär
att Sverige i folkrättslig mening fullt ut ansluter
sig till en internationell organisation, vilket är
en förutsättning för att bestämmelserna skall kunna
föras in i bilagan.
Anslutningsdokumentet  innehåller förbehåll för
ratifikation.  Ratifikationsinstrumentet   skall
deponeras   hos   VEU:s   generalsekretariat.
Anslutningsdokumentet  innehåller  inte  några
bestämmelser om ikraftträdande, varför det träder i
kraft  för Sverige på dagen för deponering av
ratifikationsinstrumentet. Med hänsyn till att det
inte   med   säkerhet   kan   anges   när
anslutningsdokumentet blir bindande för Sverige,
föreslår regeringen att den föreslagna ändringen i
lagen skall  träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

Propositionens huvudsakliga innehåll


I propositionen föreslår regeringen att riksdagen
godkänner anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002
med anledning av det av Sverige den 16 maj 2002
undertecknade samförståndsavtalet om deltagande i
Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen, med
den reservationen att bestämmelserna om beskattning
i artiklarna 21 och 22 i avtalet om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän undertecknat i
Paris den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta
i Sverige. Vidare föreslår regeringen att riksdagen
bifaller regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
I propositionen redogör regeringen för ärendets
bakgrund,  innehållet  i  Parisavtalet,  sina
överväganden kring förslagen samt för innebörden av
den föreslagna lagändringen.
Utskottets överväganden


Utrikesutskottet  anser  det  vara  av  stor
säkerhetspolitisk vikt att Sverige deltar i det
europeiska   försvarsindustrisamarbetet.   Denna
ståndpunkt har sin  grund  i  behovet  av att
säkerställa en betryggande försvarsförmåga, vilket
är en förutsättning för att Sverige skall kunna
upprätthålla den militära alliansfriheten.
Det är angeläget för Sverige, menar utskottet, att
delta i de forskningssamarbeten och de utvidgade
möjligheter till kontraktering för upphandling av
forsknings- och teknologitjänster som möjliggjorts
genom  avtalet.  Utskottet  vill  framhålla att
betydelsen  av att genom samverkan stärka  den
europeiska forskningsbasen och bättre koordinera
olika länders forskningsinsatser för att undvika
duplicering och dela på kostnader har ökat. Sverige
är  redan i dag  ett  framstående  land  inom
försvarsrelaterad forskning och vår position skulle
förbättras genom det samarbete som ett deltagande i
WEAO erbjuder.
Utskottet konstaterar att ett högkvartersavtal av
sedvanligt slag gäller mellan VEU-länderna, vilket
reglerar frågor om immunitet och privilegier för
organisationen och dess personkrets. Detta avtal har
riksdagen,    genom    godkännande    av
anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002, tidigare
beslutat att det skall tillämpas även för Sveriges
del inom ramen för forskningssamarbetena Socrate och
EUROPA. Utskottet menar att riksdagen även bör
godkänna anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002,
yrkande 1 i propositionen, vilket  medför  att
samförståndsavtalet utsträcks till att omfatta alla
WEAO:s  aktiviteter  och  att  VEU-ländernas
högkvartersavtal skall tillämpas  med  anledning
därav. Vidare menar utskottet att riksdagen bör anta
den  av  regeringen i propositionens yrkande 2
föreslagna lagändringen.
Utskottet  vill  betona att WEAO har viktiga
uppgifter inom ramen för forskningssamarbetet. Dit
hör rätten att teckna för medlemsländerna bindande
kontrakt på forsknings- och teknologiområdet samt
uppgifter av administrativ natur för samarbetets
bedrivande. Ett svenskt deltagande i WEAO innebär
också att Sverige får en plats i dess styrelse och
att anställning i WEAO kommer att vara öppen även
för svenska tjänstemän, vilket utskottet finner
positivt. Utskottet vill emellertid understryka att
deltagandet inte medför att Sverige blir medlem i
WEAO. Som deltagare i samarbetet får Sverige däremot
ett   rättsligt  adekvat  förhållande   till
organisationen och möjlighet att på samma villkor
som medlemmar delta fullt ut i samarbetet.
Sveriges  åtagande  att tillämpa  Parisavtalet
motiveras av att organisationen och dess personkrets
på ett oberoende sätt skall kunna fullgöra de
uppgifter på forskningsområdet som deltagarländerna
lagt på organisationen. Genom bestämmelserna  i
Parisavtalet  får  organisationen  och  dess
personkrets, beträffande den verksamhet som bedrivs
inom ramen för det aktuella forskningssamarbetet,
immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller
för andra internationella organisationer av liknande
karaktär.   På   samma   sätt   som   för
forskningssamarbetena  Socrate  och  EUROPA, som
tidigare  godkänts  av  riksdagen,  gäller  för
samarbetet  inom  ramen  för  det  ändrade
samförståndsavtalet  att  bestämmelserna avseende
beskattning i artiklarna 21 och 22 i Parisavtalet
inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på
personer som är bosatta i Sverige. Utskottet noterar
att regeringen i propositionen framhåller att den i
samband     med     deponeringen     av
ratifikationsinstrumentet skall avge reservation med
denna innebörd.
Under beredning av ärendet i utskottet har Lotta N
Hedström (mp) framfört ett yrkande om avslag på
propositionen. Utskottet avstyrker yrkandet.
På grundval av vad som ovan anförts tillstyrker
utskottet propositionens yrkande 1 att riksdagen
godkänner anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002
med anledning av det av Sverige den 16 maj 2002
undertecknade samförståndsavtalet om deltagande i
Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen, med
den reservationen att bestämmelserna om beskattning
i artiklarna 21 och 22 i avtalet om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän undertecknat i
Paris den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta
i Sverige.
Utskottet  tillstyrker  vidare  propositionens
yrkande 2 om att riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
Lagändringen skall träda i kraft dag regeringen
bestämmer.
BIlaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner anslutningsdokumentet av den 6 maj
2002 med anledning av det av Sverige den 16 maj 2002
undertecknade samförståndsavtalet om deltagande i
Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen, med
den reservationen att bestämmelserna om beskattning
i artiklarna 21 och 22 i avtalet om rättslig
ställning för Västeuropeisk[1]a unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän undertecknat i
Pari[2]s den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta
i Sverige,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
FOOTNOTES
[1]:rtgruppen skall avgöra om k
[2]:ontraktsbestämmelserna tillå
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 2 c § lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall skall få
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------

2 c §
-----------------------------------------------------
Sådan  immunitet  och  Sådan  immunitet  och
sådana  privilegier som sådana  privilegier som
följer av avtalet den 11 följer av avtalet den 11
maj  1955  om rättslig maj  1955  om rättslig
ställning       för ställning       för
Västeuropeiska  unionen, Västeuropeiska  unionen,
nationella  ombud  och nationella  ombud  och
internationella      internationella
tjänstemän     skall tjänstemän     skall
tillämpas  på dels den tillämpas   på   den
verksamhet som följer av verksamhet som följer av
avtalet den 16 november
1998 med benämningen Ett  1.  avtalet  den  16
system för samarbete om november   1998   med
forskning och teknologi i benämningen  Ett system
Europa        samt för   samarbete   om
anslutningsdokumentet av forskning och teknologi i
den  16 november 1998, Europa  samt  anslut-
dels den verksamhet som ningsdokumentet av den 16
följer         av november 1998,
samförståndsavtalet  om
europeiska  avtal  om  2. samförståndsavtalet
forskningsorganisation,  om europeiska avtal om
program och aktiviteter forsknings-organisation,
av den 15 maj 2001 samt program och aktiviteter
anslutnings-dokumentet av av den 15 maj 2001 samt
den  7  mars  2002. anslutningsdokumentet av
Bestämmelserna  avseende den 7 mars 2002, eller
beskatt-ning i artiklarna
21 och 22 i avtalet den  3. samförståndsavtalet
11 maj 1955 om rättslig om   deltagande   i
ställning       för Västeuropeiska
Västeuropeiska  unionen,
försvarsmaterielorganisationen
nationella  ombud  och av den 16 maj 2002 och
internationella      anslutningsdokumentet av
tjänstemän  skall  inte den 6 maj 2002.
tillämpas  på  svenska
medborgare  eller  på  Bestämmelserna    om
personer som är bosatta i beskattning i artiklarna
Sverige.          21 och 22 i avtalet den
11 maj 1955 om rättslig
ställning       för
Västeuropeiska  unionen,
nationella  ombud  och
internationella
tjänstemän  skall  inte
tillämpas  på  svenska
medborgare  eller  på
personer som är bosatta i
Sverige.
-----------------------------------------------------


Denna lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
Bilaga 3

Anslutningsdokumentet


Förklaring överlämnad av Sveriges regering till
Västeuropeiska unionens ministerråd.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Försvarsdepartementet

Stockholm den 6 maj 2002

Ers Excellens,

Jag har äran att framföra detta meddelande till Er
för att bekräfta att Konungariket Sveriges regering
är införstådd med att dess samtycke  till att
tillämpa  avtalet  om  rättslig  ställning  för
Västeuropeiska  unionen,  nationella  ombud  och
internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den
11 maj 1955, på samförståndsavtalet om Socrate, som
meddelats Västeuropeiska unionen genom skriftväxling
i Rom den 16 november 1998, som utsträcks att
omfatta  Europeiska  forskningsgruppsarrangemanget
(ERG) nr 1 inom samförståndsavtalet om EUROPA, genom
utväxling av skrivelser i Bryssel den 13 maj 2002,
sedan de nationella rättsliga formaliteterna har
verkställts, skall utsträckas till att omfatta alla
Västeuropeiska    försvarsmaterielorganisationens
aktiviteter.

Detta  originaldokument  skall  deponeras  hos
Västeuropeiska unionens generalsekretariat.

För Sveriges regeringIngvar Åkesson

Expeditions- och rättschefBilaga 4

Avtal om rättslig ställning för
Västeuropeiska unionen
nationella ombud och
internationella tjänstemän,
undertecknat i Paris den 11
maj 1955


Översättning

Avtal  om rättslig ställning för Västeuropeiska  unionen,
nationella ombud och internationella tjänstemän,
undertecknat i Paris den 11 maj 1955

De stater som har undertecknat detta avtal, som
beaktar  att  Västeuropeiska  unionen,  dess
internationella tjänstemän  och  medlemsstaternas
ombud som deltar i dess möten skall ha en ställning
som underlättar fullgörandet av deras uppgifter och
uppdrag, har kommit överens om följande.

DEL I ALLMÄNT


Artikel 1


I detta avtal avses med

a)  organisationen:  Västeuropeiska  unionen
innefattande rådet, dess  underställda organ samt
församlingen,
b) rådet: det råd som avses i artikel VIII
(förutvarande artikel VII) i Brysselfördraget i dess
lydelse enligt de protokoll som undertecknades i
Paris den 23 oktober 1954,
c)  underställda  organ:  alla  andra  organ,
kommittéer, funktioner m.m. som upprättats av rådet
eller som lyder under det,
d) församlingen:  den församling som avses i
artikel IX i Brysselfördraget i dess lydelse enligt
de protokoll som undertecknades i Paris den 23
oktober 1954.

Artikel 2


Organisationen och dess medlemsstater skall ständigt
samarbeta för att  tillgodose god rättskipning,
trygga efterlevnaden av ordningsföreskrifter och
förhindra  missbruk av den  immunitet  och  de
privilegier som  avses  i  detta avtal. Om en
medlemsstat anser att immunitet eller privilegier
som  avses i detta  avtal  missbrukats,  skall
överläggningar hållas mellan organisationen och den
eller de berörda staterna i syfte att avgöra om
sådant missbruk har förekommit och, om det är
fallet, förhindra att det upprepas. Utan hinder av
vad som sägs i det föregående eller i någon annan
bestämmelse i detta avtal, får en medlemsstat som
anser att någon har missbrukat sina privilegier i
fråga om hemvist eller något annat privilegium eller
immunitet som medges med stöd av detta avtal, kräva
att denne lämnar dess territorium.


DEL II ORGANISATIONEN


Artikel 3


Organisationen skall vara ett rättssubjekt; den
skall vara behörig att ingå avtal, förvärva och
avyttra fast och lös egendom samt inleda rättsliga
åtgärder.


Artikel 4


Organisationen  och dess egendom och tillgångar
skall, var de än befinner sig och av vem de än
innehas,  åtnjuta  immunitet mot varje form av
rättsligt    förfarande,    såvida    inte
generalsekreteraren på organisationens vägnar i ett
särskilt  fall  uttryckligen  medger  att denna
immunitet hävs. Härvid skall dock gälla att hävandet
av immunitet inte skall utsträckas till att omfatta
verkställighetsåtgärder av något slag.


Artikel 5


Organisationens lokaler skall vara okränkbara. Dess
egendom och tillgångar skall, var de än befinner sig
och av vem de än innehas, åtnjuta immunitet mot
genomsökning,    rekvisition,    konfiskation,
expropriation och varje annan form av ingrepp.


Artikel 6


Organisationens arkiv och alla andra handlingar som
tillhör eller innehas av den skall vara okränkbara
var de än befinner sig.


Artikel 7


1. Utan hinder av finansiella kontrollbestämmelser,
regleringar eller moratorier av något slag

a) får organisationen inneha valuta av vilket slag
som helst och använda konton i vilken valuta som
helst,

b)  får  organisationen  fritt föra över  sina
tillgodohavanden från ett land till ett annat eller
inom vilket land som helst och växla varje valuta
som den har i sin besittning till varje annan valuta
till den mest fördelaktiga officiella sälj- eller
köpkursen för växling, allt efter omständigheterna
från fall till fall.

2. Vid utövandet av sina rättigheter enligt punkt 1
i denna artikel skall organisationen på vederbörligt
sätt beakta framställningar från en medlemsstat och
tillmötesgå dem i möjligaste mån.


Artikel 8


Organisationen, dess tillgodohavanden, inkomster och
övriga egendom skall vara

a) befriade från alla direkta skatter, dock skall
organisationen inte kräva befrielse från pålagor som
inte  är  annat  än vederlag för allmännyttiga
tjänster,
b)  befriade  från  alla  tullavgifter  och
kvantitativa  import- och exportrestriktioner på
varor  som  importeras  eller  exporteras  av
organisationen för tjänstebruk, dock att varor som
importerats med sådan befrielse inte får överlåtas
vare sig genom försäljning eller gåva inom det lands
territorium till vilket de har importerats annat än
på villkor godkända av ifrågavarande lands regering,
c)  befriade  från  alla  tullavgifter  och
kvantitativa export- och importrestriktioner i fråga
om sina publikationer.

Artikel 9


Även om organisationen som huvudregel inte skall ha
rätt att kräva befrielse från de accisavgifter och
omsättningsskatter å fast eller lös egendom som är
inräknade i den köpesumma som skall betalas, skall
medlemsstaterna  likväl,  när organisationen för
tjänstebruk gör större inköp av egendom i vars pris
är inräknat sådana avgifter eller skatter, när så är
möjligt, vidta vederbörliga administrativa åtgärder
för att efterskänka eller återbetala dessa avgifter
och skatter.


Artikel 10


1. Ingen  censur  skall  utövas  i  vad avser
organisationens officiella korrespondens eller andra
tjänstemeddelanden.

2. Organisationen skall ha rätt att använda koder
och att sända och ta emot korrespondens med kurir
eller i förseglade försändelser för vilka samma
immunitet och privilegier skall gälla som  för
diplomatiska kurirer och försändelser.

3.  Bestämmelserna  i denna artikel skall inte
utesluta att en medlemsstat tillsammans med rådet,
som  handlar  på  organisationens vägnar, efter
överenskommelse vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.


DEL III STÄNDIGA OMBUD VID ORGANISATIONEN


Artikel 11


Den som av en medlemsstat har utsetts att inom en
annan medlemsstats territorium vara dess främsta
ständiga  ombud  vid  organisationen  och  hans
officiella personal som har hemvist inom detta
territorium enligt överenskommelse mellan den stat
som  har  utsett  honom  och  organisationens
generalsekreterare och mellan generalsekreteraren
och den stat i vilken han kommer att ha hemvist,
skall åtnjuta samma immunitet och privilegier som
diplomatiska  företrädare och dessas  officiella
personal av motsvarande rang.


DEL IV OMBUD I RÅDET OCH DESS UNDERSTÄLLDA
ORGAN


Artikel 12


1. Medlemsstaternas ombud i rådet eller i något av
dess underställda organ som inte omfattas av artikel
11 skall, när de vistas inom en annan medlemsstats
territorium i tjänsten, åtnjuta följande immunitet
och privilegier:

a)  Samma  immunitet  mot  arrestering  eller
kvarhållande som medges diplomatiska företrädare av
motsvarande rang.
b) Immunitet mot  varje  slag  av  rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden och åtgärder som de vidtagit i sin
tjänsteutövning.
c) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument.
d) Rätt att använda koder och att sända och ta
emot korrespondens med kurir eller i förseglade
försändelser.
e) Samma befrielse för ombuden själva och deras
äkta  makar   från   invandringsrestriktioner,
utlänningsregistrering och nationell tjänsteplikt
som medges diplomatiska företrädare av motsvarande
rang.
f) Samma lättnader med avseende på valuta- och
växlingsrestriktioner  som  medges  diplomatiska
företrädare av motsvarande rang.
g) Samma immunitet och förmåner med avseende på
personligt  resgods  som  medges  diplomatiska
företrädare av motsvarande rang.
h) Rätt till tullfri införsel av möbler och övriga
tillhörigheter när de tillträder sin befattning i
vederbörande land och att vid tjänstgöringens slut
därifrån tullfritt återutföra  dessa möbler och
tillhörigheter, i båda fallen med förbehåll för
sådana villkor som regeringen i det  land där
rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga.

i) Rätt till tillfällig tullfri införsel av privat
motorfordon för eget bruk och till senare tullfri
återexport av fordonet, i båda fallen med förbehåll
för sådana villkor som regeringen i landet i fråga
anser vara nödvändiga.

2. I de fall då skattskyldighet grundar sig på
vistelse, skall en tidsperiod då ett ombud som
omfattas av denna artikel vistas inom en annan
medlemsstats  territorium för att fullgöra sina
uppgifter inte räknas som vistelsetid. Särskilt
gäller att han skall vara befriad från beskattning
av den staten med avseende på lön och övriga
förmåner under tjänstgöringstiden.

3. I denna artikel skall termen ombud omfatta alla
ombud, rådgivare och tekniska experter som ingår i
delegationerna. Varje medlemsstat skall meddela de
andra berörda medlemsstater som så begär namnen på
de av sina ombud som omfattas av bestämmelserna i
denna artikel och den troliga tiden för deras
vistelse inom dessa medlemsstaters territorium.


Artikel 13


Officiella sekretariatstjänstemän som åtföljer en
medlemsstats ombud vilka inte omfattas av artikel 11
eller  12 skall, när de vistas inom en annan
medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta de
privilegier och den immunitet som anges i artikel
12.1 b, c, e, f, h och i samt i artikel 12.2.


Artikel 14


Privilegier   och  immunitet   medges   inte
medlemsstaternas ombud och deras medarbetare som en
personlig förmån för dem utan för att trygga att de
på ett självständigt sätt skall kunna fullgöra sina
uppgifter  med  anknytning  till  Västeuropeiska
unionen. Följaktligen har en medlemsstat inte bara
rätt utan även skyldighet att häva immuniteten för
sina ombud och deras medarbetare i de fall den anser
att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och
att hävandet kan göras utan men för de syften för
vilka immuniteten medges.


Artikel 15


Bestämmelserna i artiklarna 11-13 skall inte tvinga
en medlemsstat att tillerkänna någon som är dess
medborgare,  ombud  eller  som tillhör ombudets
personal den immunitet eller de privilegier som
avses i dessa artiklar.


DEL V OMBUD TILL FÖRSAMLINGEN


Artikel 16


Ombuden till församlingen och deras ersättare skall
inte  åläggas  några  inskränkningar  i  sin
rörelsefrihet av administrativ eller annan art vid
färd till eller från församlingens mötesort.

Ombuden och deras ersättare skall i fråga om tull-
och växlingskontroll
a) av den egna regeringen medges samma förmåner
som högre tjänstemän vid utlandsresa på tillfälligt
officiellt uppdrag,
b) av övriga medlemmars regeringar medges samma
förmåner som ombud för främmande regeringar på
tillfälligt officiellt uppdrag.

Artikel 17


Ombuden till församlingen och deras ersättare får
inte göras till föremål för polisförhör, arrestering
eller lagföring på grund av yttranden eller röstning
under fullgörande av sina uppdrag.


Artikel 18


Under  församlingens  möten  eller vid möten i
församlingens kommittéer eller arbetsgrupper skall
ombuden till församlingen och deras ersättare, vare
sig församlingen själv är i möte och vare sig de är
parlamentsledamöter eller inte, åtnjuta

a) i sitt hemland den immunitet som där kan ha
beviljats parlamentsledamöter,
b)  inom varje annan medlemsstats territorium
immunitet mot arrestering och lagföring.
Denna immunitet är också tillämplig när ombuden
och  deras  ersättare  reser  till  och  från
sammanträdesorterna  för församlingen  och  dess
kommittéer och arbetsgrupper. Immunitet skall dock
inte kunna åberopas då ombud eller deras ersättare
ertappas på bar gärning vid brott eller försök till
brott och inte heller i de fall församlingen har
hävt immuniteten.

DEL VI INTERNATIONELLA TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
MED UPPDRAG FÖR ORGANISATIONEN


Artikel 19


Rådet    skall    närmare   ange   vilka
tjänstemannakategorier  som  skall  omfattas  av
bestämmelserna  i  artiklarna  20  och  21.
Generalsekreteraren skall meddela rådsmedlemmarna
namnen  på  de  tjänstemän  som ingår i dessa
kategorier.


Artikel 20


De tjänstemän i organisationen som avses i artikel
19 skall

a) åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden samt åtgärder som de vidtagit inom ramen
för sin tjänsteutövning,
b)  jämte  sina  äkta  makar  och  närmaste
familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende
av dem för sin försörjning åtnjuta samma immunitet
mot      invandringsrestriktioner      och
flyktingregistrering  som  medges  diplomatiska
företrädare av motsvarande rang,
c) åtnjuta samma lättnader med avseende på valuta-
och växlingsrestriktioner som medges diplomatiska
företrädare av motsvarande rang,
d)  jämte  sina  äkta  makar  och  närmaste
familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende
av dem för sin försörjning beredas samma möjligheter
till repatriering vid internationella kriser som
diplomatiska företrädare av motsvarande rang,
e) medges rätt till tullfri införsel av möbler och
övriga  tillhörigheter när  de  tillträder  sin
befattning  i  vederbörande  land  och att vid
tjänstgöringens slut därifrån tullfritt återutföra
sådana möbler och tillhörigheter, i båda fallen med
förbehåll för sådana villkor som regeringen i det
land  där  rättigheterna  åtnjuts  anser  vara
nödvändiga,
f) medges rätt till tillfällig tullfri införsel av
privat motorfordon för eget bruk och till senare
tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med
förbehåll för sådana villkor som regeringen i landet
i fråga anser vara nödvändiga.

Artikel 21


De tjänstemän i organisationen som avses i artikel
19 skall i den utsträckning och på det sätt som
rådet bestämmer vara skattskyldiga i förhållande
till  organisationen  för  dess  nyttiggörande
beträffande  de förmåner som  de  erhåller  av
organisationen. Vidare skall de vara befriade från
nationell  beskattning med  avseende  på  dessa
förmåner.


Artikel 22


Utöver de privilegier och den immunitet som anges i
artiklarna 20 och 21 skall generalsekreteraren, de
biträdande generalsekreterarna, chefen för kontoret
för rustningskontroll och sådana andra permanenta
tjänstemän av motsvarande rang som rådet bestämmer,
åtnjuta samma privilegier och immunitet som normalt
medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang,
däribland samma undantag eller befrielse från andra
skatter än inkomstskatter.


Artikel 23


1. Experter (andra än tjänstemän som omfattas av
artiklarna 20-22) skall, när de vistas inom en
medlemsstats territorium, i den utsträckning som är
nödvändig för att effektivt fullgöra sina uppgifter
i tjänsten för organisationen, åtnjuta följande
privilegier:

a)  Immunitet  mot  arrestering  eller  annat
kvarhållande och mot beslag av personligt resgods.
b)  Immunitet mot varje  slag  av  rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden och  åtgärder  som  de vidtagit för
organisationen i tjänsteutövningen.
c) Samma lättnader med avseende på valuta- och
växlingsrestriktioner och för personligt resgods som
medges tjänstemän  från främmande regeringar på
tillfälligt uppdrag i tjänsten.

d) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument som
har samband med det arbete för vilket de har
anlitats av organisationen.

2. Generalsekreteraren skall meddela de berörda
medlemsstaterna namnen på de experter som omfattas
av bestämmelserna i denna artikel.


Artikel 24


Privilegier och immunitet medges tjänstemän och
experter i organisationens intresse och inte som en
personlig förmån för dem. Generalsekreteraren skall
på organisationens vägnar ha rätt och skyldighet att
häva immuniteten för en tjänsteman eller en expert
som inte omfattas av artikel 22 i de fall han anser
att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och
hävandet kan göras utan men för organisationens
intressen. Beträffande tjänstemän som omfattas av
artikel 22 skall beslut att häva immuniteten fattas
av rådet.


Artikel 25


Bestämmelserna i artiklarna 20, 22 och 23 ovan skall
inte tvinga en medlemsstat att medge någon som är
dess medborgare privilegier eller immunitet som
avses i dessa artiklar med undantag för

a)  immunitet  mot  varje slag av  rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden och mot åtgärder som de vidtagit för
organisationen i tjänsteutövningen,
b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument
som har samband med det arbete för vilket de har
anlitats av organisationen,
c) de lättnader med avseende på valuta- och
växlingsrestriktioner som är nödvändiga för att han
effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter i
tjänsten.

DEL VII TVISTLÖSNING


Artikel 26


Rådet skall vidta lämpliga åtgärder för att lösa

a)  tvister  rörande  avtal  eller  andra
civilrättsliga tvister i vilka organisationen är
part,
b) tvister som rör tjänstemän eller experter
tillhörande  organisationen  vilka  omfattas  av
bestämmelserna i del VI i detta avtal och som på
grund  av  sin  officiella  ställning  åtnjuter
immunitet, om denna inte har hävts i enlighet med
artikel 24.

DEL VIII TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSER


Artikel 27


Rådet  kan  på  organisationens  vägnar  ingå
tilläggsöverenskommelser  med  en  eller  flera
medlemsstater om tillämpningen av bestämmelserna i
detta avtal i förhållande till den staten eller de
staterna.


DEL IX SLUTBESTÄMMELSER


Artikel 28


1.   Detta   avtal   skall   ratificeras.
Ratifikationsinstrument skall deponeras hos Belgiens
regering, som skall meddela varje signatärstat om
varje sådan deponering.

2. När tre signatärstater  har  deponerat sina
ratifikationsinstrument, skall detta avtal träda i
kraft  för  dem  med  verkan  från  dagen för
ikraftträdandet   av   de   protokoll   till
Brysselfördraget som undertecknades i Paris den 23
oktober 1954. För de övriga signatärstaterna skall
avtalet träda i kraft på dagen för deponeringen av
deras ratifikationsinstrument.


Artikel 29


Detta avtal  kan  sägas upp av en stat genom
skriftligt meddelande till Belgiens regering, som
skall underrätta alla signatärstaterna om varje
sådan uppsägning. Uppsägningen skall träda i kraft
ett år efter den dag på vilken Belgiens regering
mottog meddelandet om den.

Till  bekräftelse  härpå  har  undertecknade
vederbörligen bemyndigade ombud undertecknat detta
avtal.
Upprättat i Paris den 11 maj 1955 på engelska och
franska språken, vilka båda texter är lika giltiga,
i ett enda exemplar som skall deponeras i Belgiens
regerings arkiv, vilken skall överlämna en bestyrkt
kopia därav till var och en av signatärstaterna.

[undertecknanden]   för   Belgien,  Frankrike,
Förbundsrepubliken Tyskland, Italien,  Luxemburg,
Nederländerna och Storbritannien.

Bilaga 5

Samförståndsavtal om deltagande i
Västeuropeiska
försvarsmateriel-
organisationen (WEAO)Samförståndsavtal om deltagande i Västeuropeiska
försvarsmateriel-organisationen (WEAO) och principer
för dess drift och administration

mellan

Konungariket Belgiens försvarsminister, Konungariket
Danmarks  försvarsminister, Republiken Frankrikes
försvarsminister,  Förbundsrepubliken  Tysklands
förbundsförsvarsminister,  Republiken  Greklands
försvarsminister,     Republiken    Italiens
försvarsminister,   Storhertigdömet   Luxemburgs
försvarsminister,  Konungariket   Nederländernas
försvarsminister,     Konungariket    Norges
försvarsminister,    Republiken    Portugals
försvarsminister,    Konungariket    Spaniens
försvarsminister,     Republiken    Turkiets
försvarsminister  samt  Förenade  konungariket
Storbritannien och Nordirlands försvarsminister

om     deltagande    i    Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen (WEAO) och principer
för dess drift och administration

Innehållsförteckning

Avdelning 1 Inledning

Avdelning 2 Räckvidd

Avdelning 3 Ledningsorganisation

Avdelning 4 Utförande av verksamhet

Avdelning 5 Revision

Avdelning 6 Säkerhetsskydd

Avdelning 7 Kontrakt

Avdelning 8 Ekonomisk drift

Avdelning   9   Förvaltningskostnader   och
driftskostnader

Avdelning 10 Personal

Avdelning 11 Äganderätt till tillgångar

Avdelning 12 Risker och ansvarighet

Avdelning 13 Skatter, tullar och liknande avgifter

Avdelning 14 Tvister

Avdelning 15 Anslutning av nya deltagare

Avdelning 16 Upphörande och frånträde

Avdelning  17  Ikraftträdande,  ändring  och
undertecknande

Bilaga  A  Principer  för   exekutivorganets
kontraktering för genomförande av forsknings- och
teknologiaktiviteter


Avdelning 1 Inledning


1.1  Konungariket  Belgiens  försvarsminister,
Konungariket Danmarks försvarsminister, Republiken
Frankrikes  försvarsminister,  Förbundsrepubliken
Tysklands  förbundsförsvarsminister,  Republiken
Greklands försvarsminister,  Republiken  Italiens
försvarsminister,   Storhertigdömet   Luxemburgs
försvarsminister,   Konungariket  Nederländernas
försvarsminister,    Konungariket     Norges
försvarsminister,    Republiken    Portugals
försvarsminister,    Konungariket    Spaniens
försvarsminister,    Republiken     Turkiets
försvarsminister  samt  Förenade  konungariket
Storbritannien  och Nordirlands försvarsminister,
nedan kallade deltagarna, som erkänner

att Västeuropeiska unionens (VEU) råd har beslutat
att       upprätta       Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen som ett underställt
organ enligt artikel VIII.2 i Brysselfördraget i
dess ändrade lydelse genom en stadga som godkändes
av rådet den 19 november 1996,
att    syftet    med    Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen, nedan kallad WEAO,
anges i dess stadga,
den gemensamma nyttan av att sträva efter att
uppnå detta syfte genom ett exekutivorgan,
att arrangemangen inte bör fördubbla mekanismer
som förekommer på annat håll och att mervärde bör
eftersträvas  där  verksamhet  överförs  till
exekutivorganet,
att arrangemangen bör tillåta fullt deltagande av
alla    medlemmarna    i    Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (vilka för närvarande är
Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland,
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal,
Spanien, Turkiet och Förenade konungariket),
att arrangemangen bör tillgodose att de nationella
försvarsmateriel-direktoraten   och   därigenom
försvarsministrarna    är   ansvariga   för
samarbetsverksamhet på försvarsmaterielområdet, och
att arrangemangen bör vara förenliga med målet att
utveckla  den  öppna europeiska  marknaden  för
försvarsmateriel och bör bidra till att söka uppnå
det målet,
har, med förbehåll för stadgans bestämmelser,
beslutat att ansluta sig till WEAO och har därför
träffat  de överenskommelser som anges i detta
samförståndsavtal, vilket i stadgan benämns WEAO
MOU.

Avdelning 2 Räckvidd


2.1 Detta samförståndsavtal täcker de principer som
skall tillämpas i driften och administrationen av
WEAO enligt definitionen i avdelning IV i stadgan.

2.2 För att uppfylla detta mål skall WEAO på
lämpligt sätt utföra de uppgifter som anges i
avdelning II punkt 7 i stadgan.


Avdelning 3 Ledningsorganisation


3.1 En styrelse skall fungera som ledningsorgan för
driften och administrationen av exekutivorganet i
enlighet med avdelning IV B i stadgan.

3.2 Styrelsen skall utse en generaldirektör som
skall ansvara för driften av exekutivorganet i
enlighet med punkt 22 i stadgan.

3.3 Exekutivorganets ledningsstruktur skall föreslås
av generaldirektören och godkännas av styrelsen med
beaktande av de uppgifter som deltagarna ålägger
exekutivorganet.


Avdelning 4 Utförande av verksamhet


4.1 Inledningsvis skall exekutivorganet vara dels en
forskningscell med uppgift att stödja WEAG i all
forsknings-  och  teknologiverksamhet  och  vid
kontraktering enligt stadgan, dels en föregångare
till Västeuropeiska försvarsmaterielmyndigheten. När
WEAG:s  ministrar  beslutar  att  det  finns
förutsättningar för att övergå till en fullständig
europeisk försvarsmaterielmyndighet, är avsikten att
denna myndighet skall vara exekutivorganet  och
överta forskningscellens uppgifter.

4.2 Exekutivorganets verksamhet skall grundas på
WEAG:s mål, principer, riktlinjer och förfaranden
för att uppnå WEAO:s mål som de anges i punkt 6 i
stadgan.  Närmare  principer för utförandet  av
exekutivorganets uppgifter som de anges i punkt 7 i
stadgan  skall  anges  i  bilagor  till  detta
samförståndsavtal. Principerna för genomförandet av
forsknings- och teknologiaktiviteterna  anges  i
bilaga A till detta samförståndsavtal. Principer för
genomförande av andra uppgifter som anges i punkt 7
i stadgan måste beslutas innan de fullgörs av
exekutivorganet. De skall anges i bilagor som skall
utgöra del av detta samförståndsavtal genom att alla
deltagarna undertecknar erforderliga tillägg.

4.3 Exekutivorganet skall genomföra WEAO:s uppgifter
på något av följande sätt:

a) Aktiviteter som  skall  genomföras  av alla
deltagarna gemensamt.

b) Arrangemang mellan två eller flera deltagare för
att  genomföra  förenade aktiviteter (dock inte
gemensamma aktiviteter). Dessa kallas partnerskap.
Ingående  av  sådana  arrangemang  skall  följa
principerna i avdelning IV D i stadgan och skall
kräva   förhandsgodkännande   av   styrelsen.
Arrangemangen  måste  vara  förenliga med detta
samförståndsavtal.

c) Arrangemang mellan en enskild deltagare och
exekutivorganet,  vilka  exekutivorganet  skall
genomföra  som  aktiviteter  för  ifrågavarande
deltagares  räkning.  Dessa  kallas  enskilda
deltagarprogram. Arrangemangen måste vara förenliga
med   detta   samförståndsavtal  och  kräver
förhandsgodkännande av styrelsen.

4.4 Förslag till arrangemang enligt punkt 4.3 b och
4.3 c ovan skall ges förmånlig behandling och
godkännande skall inte vägras annat än av skäl som
har samband med exekutivorganets verksamhet.


Avdelning 5 Revision


5.1  I enlighet med punkt 38 i stadgan skall
externrevision  verkställas  årligen  av  VEU:s
revisorer. Alla deltagarna skall få ta del av
revisionsrapporterna.  Deltagarna  godtar  dock
samfällt att nationella revisorer av exekutivorganet
får  begära  alla  uppgifter  och granska alla
handlingar som de anser vara nödvändiga för att
tillåta dem att utföra sina uppgifter att revidera
sina  nationella  förvaltningar  och  uppställa
rapporter enligt sina bestämmelser.

5.2 Deltagarnas revisorer bör, under erkännande av
behovet att undvika att besvära exekutivorganet i
onödan och för att skydda uppgifter som berör andra
deltagare, såvida det inte föreligger exceptionella
omständigheter, samråda med varandra och med andra
berörda parter, däribland generaldirektören, för att
bestämma formerna för deras tillgång till uppgifter
hos styrelsen, vilket skall motsvara de förfaranden
som gemensamt har beslutats av deltagarna och deras
nationella revisorer.


Avdelning 6 Säkerhetsskydd


6.1 Exekutivorganet är skyldigt att följa VEU:s
regler om säkerhetsskydd i enlighet med punkt 35 i
stadgan.

6.2  Exekutivorganets  säkerhetsfunktioner  skall
verkställas av VEU:s säkerhetstjänst i enlighet med
dess säkerhetsskyddsföreskrifter.


Avdelning 7 Kontrakt


7.1 Den lag som skall tillämpas på kontrakt som
sluts av exekutivorganet för att uppfylla dess
administrativa  krav  skall som huvudregel vara
avtalslagen i det land där  exekutivorganet är
beläget. För kontrakt som ingås på grundval av
driftsbudgeten  skall  den  lämpligaste  lagen
tillämpas. Vid partnerskap där organen är belägna i
ett annat land skall avtalslagen i det landet
tillämpas som huvudregel.


Avdelning 8 Ekonomisk drift


8.1 WEAO:s ekonomiska drift  skall  utföras  i
överensstämmelse med punkterna 32 och 33 i stadgan.


Avdelning 9 Förvaltningskostnader och
driftskostnader


9.1 I enlighet med avdelning IV E i stadgan skall
exekutivorganet  inom  sin  årsbudget  ha  ett
förvaltningskonto för att täcka alla utgifter för
den interna driften och ett driftskonto som visar
finansplanerna för exekutivorganets verksamhet för
att uppnå sina mål. Alla dessa kostnader skall bäras
av deltagarna utom de kostnader som avses i punkt
9.4.

9.2  Följande  principer  skall  tillämpas  för
deltagarnas bidrag till budgetens förvaltningskonto.

a) Kostnaderna fördelas på följande sätt:

i) För gemensamma  uppgifter  som genomförs av
exekutivorganet  för  alla  deltagarnas  räkning
fördelas förvaltningskostnaderna mellan dem enligt
WEAG:s  kostnadsfördelningsnyckel. Styrelsen  kan
ompröva dessa bestämmelser.

ii) För alla andra uppgifter där kostnaderna kan
hänföras  till  bestämda aktiviteter, skall  de
faktiska  förvaltningskostnader  som  förorsakas
exekutivorganet bäras av den eller de deltagare för
vilken eller vilka aktiviteterna i fråga utförs.
Nyckeln för fördelning av förvaltningskostnaderna
mellan deltagarna i ett partnerskap skall bestämmas
i vederbörande arrangemang.

b) I största möjliga utsträckning skall de faktiska
kostnaderna fördelas på särskilda aktiviteter, (dvs.
de direkta kostnaderna). Kostnader som inte direkt
kan  hänföras  till  vissa bestämda aktiviteter
(exempelvis fastighetskostnader,  renhållning och
bevakning) (dvs. de indirekta kostnaderna), skall
fördelas i proportion till de direkta kostnaderna.

c) Varje deltagare skall till generaldirektören
kvartalsvis i förskott överföra medel för att täcka
sin andel av förvaltningsbudgeten som har godkänts
av styrelsen.

9.3  Kostnader  för  aktiviteter  som täcks av
driftsbudgeten skall bäras av den eller de deltagare
för vilken eller vilka de genomförs. Nyckeln för
fördelning av driftskostnaderna mellan deltagarna i
ett partnerskap skall bestämmas i  vederbörande
arrangemang.

9.4 Kostnader som är hänförliga till uppgifter som
genomförs för ett annat underställt organ till VEU
än WEAO skall betalas av organet i fråga.


Avdelning 10 Personal


Tillsättning av generaldirektören

10.1 Generaldirektören skall tillsättas av styrelsen
efter  hörande  av  VEU:s  generalsekreterare.
Anställningsvillkoren skall godkännas av styrelsen
och  VEU:s  generalsekreterare. Generaldirektören
skall anställas direkt av exekutivorganet och ha ett
visstidsförordnande på normalt tre år, som skall
kunna förlängas med högst tre år.

Tillsättning av personal till exekutivorganet

10.2 Generaldirektören skall ansvara för urval av
personal till alla poster i exekutivorganet efter
nominering av deltagarna i enlighet med punkt 22 b
vii i stadgan.

10.3 Endast medborgare i deltagarländerna i WEAO kan
komma i fråga.

10.4 Urvalet sker enligt meriter, som bl.a. bestäms
av yrkesskicklighet, relevant erfarenhet och allmän
lämplighet enligt vad som anges i vederbörande
befattningsbeskrivningar.  Vad  gäller poster  i
kategori A, avseende personer som anställs för att
arbeta i ett bestämt partnerskap eller i ett enskilt
deltagarprogram  skall  i  normalfallet  endast
medborgare i de i partnerskapet eller programmet
deltagande länderna kunna komma i fråga. I den mån
det  är  förenligt  med dessa kriterier  skall
generaldirektören sträva efter att tillgodose en
rättvis fördelning av posterna mellan länderna på
grundval av nyckeln för fördelning av kostnader
mellan deltagarna.

10.5 Tillsättning som tjänsteman i exekutivorganet
av någon som har tjänstgjort som representant i
styrelsen under en tid under de tre år som föregår
tillsättningen får endast göras i undantagsfall och
skall i vart fall kräva godkännande av styrelsen.

10.6 Tillsättning av någon som har tillhört VEU:s
revisorer  och  under  de  tre år som föregår
tillsättningen personligen har deltagit i revision
som  gjorts  av  exekutivorganet  kräver  också
styrelsens godkännande.

10.7 Alla kandidater måste behärska det ena av VEU:s
officiella språk och ha goda kunskaper i det andra.

10.8  När  så  är  möjligt  skall  tjänstemän
direktanställas av exekutivorganet på viss tid,
normalt tre år, med möjlighet till förlängning i
högst ett år.

10.9 Tillsättning av nationella tjänstemän skall om
möjligt begränsas till partnerskap eller enskilda
deltagarprogram.  Detta  förfarande skall endast
tillämpas när styrelsen, på grund av behov av
sakkunskap eller med tanke på den tidsram som avses,
bedömer att posten inte tillfredsställande  kan
besättas genom direktanställning.


Avdelning 11 Äganderätt till tillgångar


11.1 Tillgångar skall förvärvas och ägas i enlighet
med avdelning VI i stadgan.


Avdelning 12 Risker och ansvarighet


12.1 Enskilda deltagare och deltagare i partnerskap
skall vara ansvariga för sina aktiviteter gentemot
WEAO och betala de kostnader som följer av sådana
aktiviteter.

12.2 Kostnad för skada som förorsakats av WEAO-
personal eller WEAO:s egendom eller  skada som
förorsakats sådan personal eller sådana tillgångar
skall, när skadan har uppstått vid tjänsteutövning
för WEAO och i samband med WEAO-verksamhet och när
kostnaden  för gottgörelsen av skadan inte kan
utkrävas av tredje man, bäras av deltagarna i
enlighet med bestämmelserna  för bestridande av
direkta kostnader i avdelning 9.


Avdelning 13 Skatter, tullar och liknande
avgifter


13.1 I överensstämmelse med punkt 9 i WEAO-stadgan
skall alla relevanta bestämmelser i avtalet om
rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, som
undertecknades i Paris den 11 maj 1955, gälla
aktiviteter  som  genomförs  med stöd av detta
samförståndsavtal. Deltagarna erkänner  att  all
forsknings-, teknologi- och utvecklingsverksamhet
som genomförs med stöd av detta samförståndsavtal
skall betraktas vara för VEU:s officiella användning
i syfte att stärka de ekonomiska band som redan
förenar dess medlemmar och för att främja samarbetet
och samordningen i deras strävanden att skapa en
stark  teknologisk grund som är  förenlig  med
ändamålen i Brysselfördraget i dess ändrade lydelse.


Avdelning 14 Tvister


14.1 Tvister om tolkningen eller tillämpningen av
detta samförståndsavtal skall lösas  uteslutande
genom samråd mellan de berörda deltagarna och inte
hänskjutas  till  nationell eller internationell
domstol eller till tredje man för lösning.


Avdelning 15 Anslutning av nya deltagare


15.1 Deltagarna erkänner att andra medlemmar i WEAG
kan vilja ansluta sig till WEAO. Anslutningen skall
följa de bestämmelser som anges i avdelning VII i
stadgan.


Avdelning 16 Upphörande och frånträde


16.1 Om deltagarna önskar upplösa WEAO och avsluta
detta  samförståndsavtal  skall  det  förfarande
tillämpas som anges i punkt 47 i stadgan.

16.2 Om en  deltagare  önskar  frånträda  sitt
deltagande i detta samförståndsavtal och därför
önskar  att  dess  land frånträder WEAO, skall
förfarande tillämpas som anges i punkt 48 i stadgan.


Avdelning 17 Ikraftträdande, ändring och
undertecknande


17.1 Detta samförståndsavtal träder i kraft dagen
för den sista underskriften.

17.2 Detta samförståndsavtal får ändras när som
helst  skriftligen  genom deltagarnas ömsesidiga
samtycke.

17.3 Undertecknat på engelska och franska språken,
varvid båda texter är lika giltiga.

Bilaga A (Ny text införd i ändring 1)Konungariket Belgiens försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Konungariket Danmarks försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Republiken Frankrikes försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

För      Förbundsrepubliken      Tyskland
förbundsförsvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Republiken Greklands försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Republiken Italiens försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Storhertigdömet Luxemburgs försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Konungariket Nederländernas försvarsminister

Ostende den 19 november 1996

Konungariket Norges försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Republiken Portugals försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Konungariket Spaniens försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

Republiken Turkiets försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996

För Förenade konungariket Storbritannien

och Nordirlands försvarsminister:

Ostende den 19 november 1996.

Bilaga 6

Samförståndsavtal om deltagande i
Västeuropeiska
försvarsmateriel-
organisationen (WEAO) Ändring
nr 1Samförståndsavtal om deltagande i Västeuropeiska
försvarsmateriel-organisationen (WEAO) och principer
för dess drift och administration

Ändring nr 1

mellan

Republiken    Österrikes   regering   genom
förbundsförsvarsministern,  Konungariket  Belgiens
försvarsminister,  Republiken  Tjeckiens regering
genom  försvarsministern,  Konungariket  Danmarks
försvarsminister, Republiken Finlands regering genom
försvarsministern,    Republiken    Frankrikes
försvarsminister,  Förbundsrepubliken  Tysklands
förbundsförsvarsminister,  Republiken  Greklands
försvarsminister, Republiken Ungerns regering genom
försvarsministern,    Republiken    Italiens
försvarsminister,   Storhertigdömet   Luxemburgs
försvarsminister,   Konungariket  Nederländernas
försvarsminister,    Konungariket     Norges
försvarsminister, Republiken Polens regering genom
försvarsministern,    Republiken    Portugals
försvarsminister,    Konungariket    Spaniens
försvarsminister,  Konungariket Sveriges regering
genom  försvarsministern,  Republiken  Turkiets
försvarsminister  samt  Förenade  konungariket
Storbritannien och Nordirlands försvarsminister

om anslutning av nya deltagare och om förbättring av
samförståndsavtalet

Avdelning 1 Inledning

Denna ändring nr 1 verkställs mellan deltagarna i
samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen  och principer för
dess drift och administration, undertecknat den 19
november 1996 (nedan kallat WEAO MOU), å ena sidan,
och  Republiken  Österrikes  regering  genom
förbundsförsvarsministern,  Republiken  Tjeckiens
regering  genom  försvarsministern,  Republiken
Finlands  regering   genom  försvarsministern,
Republiken Ungerns regering genom försvarsministern,
Republiken Polens regering genom försvarsministern
och  Konungariket  Sveriges  regering  genom
försvarsministern, å andra sidan,

som erkänner

att WEAO MOU i avdelning 15 (anslutning av nya
deltagare) innehåller bestämmelser om andra WEAG-
medlemmars anslutning till WEAO och att där sägs att
anslutningsarrangemangen skall vara förenliga med
WEAO-stadgan,

att Österrike, Tjeckien, Finland, Ungern, Polen
och Sverige antogs som WEAG-medlemmar efter beslut
av försvarsministrarna i Marseille den 13 november
2000  och  att dessa länder vid de nationella
försvars-materieldirektörernas möte i Baveno den 9
oktober 2001 uttryckte sin önskan att delta i WEAO
med lika rättslig ställning,
att det i WEAO-stadgans avdelning VII (deltagande
i WEAO) anges att, för anslutning av nya deltagare i
WEAO, sådana regler skall gälla som de nuvarande
deltagarna och de presumtiva deltagarna bestämmer
och att dessa regler skall få formen av en ändring
av WEAO MOU, samt

att  undertecknande  av  samförståndsavtalet  om
europeiska avtal för forskningsorganisation, program
och  aktiviteter  (EUROPA) fordrar  ändring  av
avdelning 4 (utförande av verksamhet) och av bilaga
A till WEAO MOU (principer för exekutivorganets
kontraktering för genomförande av forsknings- och
teknologiaktiviteter),

har kommit överens om följande.

Avdelning 2 Ändring

1. Oavsett undertecknandet av denna ändring blir
Republiken  Österrikes  regering,  företrädd  av
förbundsförsvarsministern, och Konungariket Sveriges
regering, företrädd av försvarsministern, deltagare
i WEAO MOU först efter det att meddelande har
lämnats om att dessa länders parlament har givit
sitt godkännande. Därför skall WEAO MOU ändras efter
varje sådant meddelande för de nya deltagarna på
följande sätt:

I början av deltagarförteckningen på omslagssidan
och  i  inledningen  införs  orden  "Republiken
Österrikes        regering       genom
förbundsförsvarsministern".

I deltagarförteckningen på  omslagssidan  och i
inledningen  införs  efter  orden  "Konungariket
Spaniens  försvarsminister"  orden  "Konungariket
Sveriges regering genom försvarsministern".

Oavsett  undertecknandet av denna ändring  blir
Republiken  Tjeckiens  regering,  företrädd  av
försvarsministern,  Republiken Finlands regering,
företrädd av försvarsministern, Republiken Ungerns
regering,  företrädd  av  försvarsministern, och
Republiken  Polens  regering,  företrädd  av
förbundsförsvarsministern, deltagare i detta WEAO
MOU först efter det att meddelande har lämnats om
att  dessa  länders  parlament  har givit sitt
godkännande. Därför skall WEAO MOU ändras för de nya
deltagarna efter varje sådant meddelande för de nya
deltagarna på följande sätt:

I  deltagarförteckningen på omslagssidan och  i
inledningen  införs  orden "Republiken Tjeckiens
regering  genom försvarsministern"  efter  orden
"Konungariket Belgiens försvarsminister".

I deltagarförteckningen  på  omslagssidan och i
inledningen  införs  orden "Republiken  Finlands
regering  genom försvarsministern"  efter  orden
"Konungariket Danmarks försvarsminister".

I deltagarförteckningen  på  omslagssidan och i
inledningen  införs  orden  "Republiken  Ungerns
regering  genom försvarsministern"  efter  orden
"Republiken Greklands försvarsminister".

I deltagarförteckningen  på  omslagssidan och i
inledningen införs orden "Republiken Polens regering
genom försvarsministern" efter orden "Konungariket
Norges försvarsminister".

2. Följande  text införs efter punkt 4.3 c i
avdelning 4 (utförande av verksamhet):

d) Andra arrangemang än de som avses i punkt 4.3 b i
avdelning 4 (utförande av verksamhet) mellan två
eller flera deltagare för att genomföra förenade
aktiviteter med stöd av ett samförståndsavtal om
forskning och teknologi mellan medlemsstater i WEAG.
Dessa arrangemang skall vara de berörda deltagarnas
fulla ansvar och styrelsen skall inte ha något
ansvar för dem.

3. Punkt 4.4 ersätts av följande text:

4.4 a) Förslag till arrangemang enligt punkt 4.3 b
och 4.3 c skall ges förmånlig behandling, och
godkännande skall inte vägras annat än av skäl som
har samband med exekutivorganets verksamhet.

b) För andra forsknings- och teknologiaktiviteter än
de som avses i punkt 4.3 b ovan, såsom program och
projekt hänförliga till EUROPA MOU, skall styrelsen
årligen och  före början av varje räkenskapsår
godkänna exekutivorganets förväntade arbetsbörda och
lämna generaldirektören riktlinjer om utförandet av
arbetet med sådana aktiviteter i förhållande till
exekutivorganets totala arbetsbörda.

4. Bilaga A till WEAO MOU ersätts i sin helhet av en
nya bilaga A, som bifogas denna ändring.

5.  Alla  övriga  bestämmelser  i WEAO MOU är
oförändrade.

Avdelning 3 Undertecknande

1. Denna ändring till WEAO MOU träder i kraft dagen
för den sista underskriften.

2. Denna ändring har undertecknats i ett exemplar på
engelska och franska språken, vilka båda texter är
lika giltiga. Originaltexterna skall förvaras av
forskningscellen WEAO och en bekräftad kopia av dem
skall tillställas deltagarna.

För  Republiken  Österrikes  regering  genom
förbundsförsvarsministern:

Underskrift, plats, dag

Konungariket Belgiens försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Republiken    Tjeckiens    regering   genom
försvarsministern:

Underskrift, plats, dag

Konungariket Danmarks försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Republiken    Finlands    regering    genom
försvarsministern:

Underskrift, plats, dag

Republiken Frankrikes försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Förbundsrepubliken             Tysklands
förbundsförsvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Republiken Greklands försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Republiken Ungerns regering genom försvarsministern:

Underskrift, plats, dag

Republiken Italiens försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Storhertigdömet Luxemburgs försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Konungariket Nederländernas försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Konungariket Norges försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Republiken Polens regering genom försvarsministern:

Underskrift, plats, dag

Republiken Portugals försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Konungariket Spaniens försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Konungariket    Sveriges   regering   genom
försvarsministern:

Underskrift, plats, dag

Republiken Turkiets försvarsminister:

Underskrift, plats, dag

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands
försvarsminister:

Underskrift, plats, dag.


Bilaga A Principer för exekutivorganets
kontraktering för genomförande av forsknings-
och teknologiaktiviteter


1. Allmänt


WEAG-medlemmarnas     forsknings-      och
teknologiaktiviteter genomförs i första hand med
tanke på den kunskap som erhålls vid genomförandet
av en viss aktivitet och inte endast med tanke på
resultatet.  Exekutivorganets  aktiviteter  skall
grundas på WEAG:s syften, principer, riktlinjer och
förfaranden med sikte på att uppnå WEAO:s mål som
anges i punkt 6 i stadgan. Följaktligen skall
forsknings-   och   teknologikontrakt   som
exekutivorganet sluter grundas på principer som är i
överensstämmelse  med  bestämmelserna  i  deras
respektive     samförståndsavtal.     Sådana
samförståndsavtal och tillämpningsöverenskommelser
och andra projektbilagor  som faller under dem
benämns projektdokumentation i denna bilaga.

De nationella forskningskraven och stärkandet av
den  europeiska  försvarsteknologibasen och  det
europeiska försvarsindustriella  samarbetet skall
beaktas vid utformning av projekt och bedömning av
förslag.

2. Principer


2.1 Ledning


Varje forsknings- och teknologiprojekts tekniska och
kostnadsmässiga  aspekter  skall  styras  av en
expertgrupp  som  skall  anges  i  projektets
projektdokumentation.  Experternas  ansvar  skall
närmare anges i projektdokumentationen.


2.2 Kontrakt


Kontrakteringen för projekten skall verkställas av
exekutivorganet     i    enlighet    med
projektdokumentationen, varvid deltagarnas tekniska
krav och ekonomiska åtaganden i projektet skall
anges, vilket skall vara undertecknat  av dess
deltagare.  Tilldelning  av  huvudkontrakt  och
underkontrakt för varje projekt skall i princip
grundas på konkurrens. Val av huvudkontraktstagare
skall göras genom enhälligt beslut av expertgruppen
i enlighet med projektdokumentationen  och  med
beaktande  av överenskomna utvärderingskriterier.
Dessa beslut skall utgöra exekutivorganets fullmakt
att sluta kontrakt. Anbudsgivare vars anbud inte
antas skall på begäran få reda på varför de inte har
kommit i fråga.


2.3 Tillämplig lag och prissättning


Kontrakt som sluts av exekutivorganet i VEU:s namn
skall följa den lag och de bestämmelser enligt vilka
VEU verkar med sådana avsteg och undantag som denna
lag och dessa bestämmelser tillåter i den mån det är
nödvändigt för att ge verkan åt bestämmelserna i
projektdokumentationen  i fråga. De villkor för
prissättning som skall följas blir de som normalt
tillämpas inom det territorium där leverantören är
belägen.


2.4 Utlämnande och användning av information


I kontrakt som sluts av exekutivorganet för de
deltagares räkning som deltar i ett projekt skall
ingå bestämmelser för att garantera deltagarnas
rättigheter  med  avseende  på  användning  och
utlämnande  av  information,  äganderätt  och
överlåtelse. Kontraktsbestämmelserna  skall  vara
förenliga     med    bestämmelserna    i
projektdokumentationen.


2.5 Finansiering


Finansieringen och bestämmelserna för betalning av
leverantörer  avseende projekt skall vid  behov
närmare anges i projektdokumentationen. Den angivna
expe