Skatteutskottets betänkande
2002/03:SKU18

Tullfrihet för vissa vapen och militär utrustning,m.m.


Sammanfattning

I  betänkandet tillstyrker utskottet regeringens
proposition 2002/03:68 Tullfrihet för vissa vapen
och militär utrustning, m.m. med förslag  till
lagändringar för att genomföra rådets förordning
(EG)  nr 150/2003 av den 21 januari 2003  om
upphävande  av importtullar på vissa vapen och
militär utrustning. Lagändringarna skall träda i
kraft den 1 juli 2003.

Utskottet  tillstyrker  också  att  riksdagen
godkänner ett avtal mellan Sverige och Frankrike om
upprättande av en internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheter och att riksdagen
antar ett lagförslag om immunitet och privilegier
för arbetsgruppens sekretariat och dess personal.
Lagändringen skall träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Tullfrihet för vissa vapen och militär
utrustning

Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta
betänkande återgivna förslagen till
1.  lag  om ändring i lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. och
2. lag om ändring i lagen (1994:1548) om vissa
tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:68
i denna del.

2. En internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheter

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och
Frankrike om upprättande av en internationell
arbetsgrupp för globala gemensamma nyttigheter
och antar det i bilaga 2 till detta betänkande
återgivna förslaget till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:68 i
denna del.

Stockholm den 20 maj 2003

På skatteutskottets vägnar


Arne Kjörnsberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Anna Grönlund (fp), Lennart Hedquist
(m), Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Marie
Engström (v), Anne-Marie  Pålsson  (m), Lennart
Axelsson (s), Roger Karlsson (c), Inger Nordlander
(s), Ulf Sjösten (m), Catharina Bråkenhielm (s),
Fredrik Olovsson (s), Anne-Marie Ekström (fp), Lars
Gustafsson (kd), Britta Rådström (s) och Marianne
Samuelsson (mp).

2002/03

SkU18


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I proposition 2002/03:68 föreslår regeringen att
riksdagen antar ett förslag till ändring i lagen
(1994:1547) om tullfrihet, m.m. och ett förslag till
ändring i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden
med ekonomisk verkan, m.m. Lagändringarna behövs för
att genomföra rådets förordning (EG) nr 150/2003 av
den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på
vissa vapen och militär utrustning. Propositionen
har i denna del beretts genom underhandskontakter
med flera berörda myndigheter, bl.a. Tullverket,
Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Sverige och Frankrike har i samband med den
internationella      konferensen      för
utvecklingsfinansiering  i  Monterrey  2002  och
Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg
hösten 2002 tagit initiativ till inrättande av en
oberoende internationell arbetsgrupp för globala
gemensamma  nyttigheter.  Arbetsgruppen  skall
undersöka  hur de viktigaste globala gemensamma
nyttigheterna tillhandahålls i dag samt föreslå hur
dessa bättre kan hanteras och finansieras för att
bekämpa fattigdomen och bidra till  en hållbar
utveckling.  Regeringen  har  den 9 april 2003
undertecknat en överenskommelse med Frankrike om
arbetsgruppens sammansättning och arbetsformer. I en
bilaga till avtalet regleras frågor om immunitet,
privilegier och förmåner i enlighet med gängse
värdlandsavtal   som   Sverige   sluter  med
internationella  organisationer.  I  proposition
2002/03:68 framlägger regeringen överenskommelsen
för riksdagens godkännande.
Utrikesutskottet har beretts tillfälle att yttra
sig över propositionen.
Propositionens lagförslag har bedömts vara av
sådan lagtekniskt enkel  beskaffenhet  att  ett
yttrande av Lagrådet skulle sakna betydelse.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i
bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.
Överenskommelsen mellan Sverige och Frankrike om
upprättande av en internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheter återges i bilaga 3.
Utrikesutskottets yttrande 2002/03:UU3y slutligen
återges i bilaga 4.

Propositionens huvudsakliga innehåll


Sverige har efter EU-medlemskapet tillämpat svensk
lagstiftning i fråga om tullfrihet för krigsmateriel
från tredjeland. Sverige har hävdat att artikel
296.1b i EG-fördraget ger utrymme för undantag från
fördragets tullbestämmelser för varor med militära
ändamål  med hänvisning till nationella  säker-
hetsintressen. Kommissionen däremot har inte ansett
att artikel 296 är tillämplig i detta fall och har
inlett överträdelseförfaranden mot Sverige och andra
medlemsländer.  Överträdelseärendena  föranledde
kommissionen  att  också  lägga  fram  ett
förordningsförslag  som  syftade  till  att  på
gemenskapsnivå reglera tullfrihetsfrågan. Förslaget
har fått stöd av en majoritet av medlemsländerna,
och EU har således genom rådets förordning (EG) nr
150/2003 av den 21 januari 2003 reglerat frågan om
tullfrihet  för  vissa  vapen  och  militär
utrustning.[1] Den nationella kompetensen på området
har härigenom upphört och regeringen föreslår i
propositionen  att den svenska tullagstiftningen
anpassas till den nya EG-förordningen. Det sker
genom att en bestämmelse i lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. (tullfrihetslagen) upphävs samt att
det  införs hänvisningar  till  förordningen  i
tullfrihetslagen och i lagen (1994:1548) om vissa
tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Samtidigt
genomförs vissa ändringar av rent lagteknisk natur
för att uppdatera vissa hänvisningar  till EG-
rättsakter. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juli 2003.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen skall
godkänna avtalet mellan Sverige och Frankrike om
upprättande av en internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheter. Sekretariatet för
den internationella arbetsgruppen, dess tjänstemän
och sakkunniga som anlitas av sekretariatet samt
familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll
skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som
följer av avtalet. Avtalets bestämmelser i den delen
genomförs genom att en ny paragraf införs i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall. Sverige skall enligt avtalet lämna ekonomiskt
bidrag till sekretariatet, och enligt propositionen
skall kostnaderna tas inom ramen för utgiftsområde
7,  Internationellt  bistånd,  anslaget  8:1
Biståndsverksamhet, anslagsposten 1 Multilateralt
utvecklingssamarbete,   delposten   3   Övrigt
multilateralt samarbete.**FOOTNOTES**
[1]:  EGT L 25 av den 30.1.2003. Celex nr
32003R150
Utskottets överväganden


Skatteutskottet har för sin del inte något att
erinra  mot  regeringens  förslag  såvitt avser
ändringar i lagen om tullfrihet m.m. och lagen om
vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
utan tillstyrker propositionen i denna del.
Utrikesutskottet har yttrat sig över den del av
propositionen som gäller godkännande av avtalet
mellan Sverige och Frankrike om upprättande av en
internationell arbetsgrupp för globala gemensamma
nyttigheter.  Utrikesutskottet  tillstyrker  ett
godkännande av avtalet och har heller ingen invänd-
ning  mot  den  föreslagna  finansieringen  av
kostnaderna för Sveriges engagemang i arbetsgruppen.
Skatteutskottet delar utrikesutskottets uppfattning
och tillstyrker propositionen även i denna del,
liksom såvitt avser den föreslagna ändringen i lagen
om immunitet och privilegier i vissa fall.
Propositionen

Regeringen (Utrikesdepartementet) föreslår i
proposition 2002/03:68

1. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet,
m.m.,

2. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om  ändring  i  lagen  (1994:1548)  om vissa
tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.,

3. att  riksdagen  godkänner  avtalet  mellan
Konungariket Sveriges regering och  Republiken
Frankrikes  regering  om  upprättande  av  en
internationell arbetsgrupp för globala gemensamma
nyttigheter samt

4. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.


Bilaga 2

Regeringens lagförslagBilaga 3


Avtalet mellan Konungariket
Sveriges regering och
Republiken Frankrikes regering
om upprättande av en
internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheterBilaga 4

Utrikesutskottets yttrande
2002/03:UU3y


Tullfrihet för vissa vapen och
militär utrustning, m.m.


Till skatteutskottet


Skatteutskottet har genom beslut den 29 april 2003
(prot. 2002/03:13, § 2) berett utrikesutskottet
tillfälle att senast den 15 maj 2003 avge yttrande
över proposition 2002/03:68 Tullfrihet för vissa
vapen och militär utrustning, m.m. samt eventuella
motioner.

Vid motionstidens utgång har kunnat konstateras
att  inga  motioner  väckts  med anledning  av
propositionen.

Utrikesutskottet väljer att begränsa sitt yttrande
till propositionens yrkande 3.


Ärendet


I propositionen föreslås ett antal lagändringar i
syfte att anpassa den svenska lagstiftningen till
rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari
2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen
och militär utrustning[2] (propositionens yrkanden 1
och 2).

EU:s medlemsstater har genom denna förordning
avsett att på gemenskapsnivå reglera tullfrihet för
vissa vapen och militär utrustning  som  skall
användas av medlemsstaternas militära försvar.
Tidigare  har  tullfrihet  för  viss  militär
utrustning reglerats genom nationell lagstiftning.
Denna nationella kompetens  upphörde  då rådets
förordning  trädde  i  kraft.  De  nationella
bestämmelser som hittills har reglerat tullfrihet
för militär utrustning måste därför upphävas eller
ändras. De föreslagna lagändringarna syftar således
till att anpassa den svenska lagstiftningen till den
nya EG-förordningen genom att upphäva en bestämmelse
i  lagen  (1994:1547)  om  tullfrihet  m.m.
(tullfrihetslagen) samt att införa hänvisningar till
rådsförordningen i tullfrihetslagen och i lagen
(1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk
verkan, m.m. Samtidigt genomförs ett antal ändringar
av rent lagteknisk natur för att uppdatera vissa
hänvisningar till EG-rättsakter.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen skall
godkänna  avtalet  mellan  Konungariket Sveriges
regering och Republiken Frankrikes  regering om
upprättande av en internationell arbetsgrupp för
globala  gemensamma  nyttigheter  (propositionens
yrkande  3)  och  att  sekretariatet  för  den
internationella arbetsgruppen, dess tjänstemän och
sakkunniga  som  anlitas av sekretariatet  samt
familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll
skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som
följer av avtalet (propositionens yrkande 4).

Utrikesutskottets befattning med ärenden rörande
utrikeshandel med krigsmateriel m.m. är visserligen
omfattande men berör  i  allt väsentligt andra
aspekter än de som tas upp i här aktuella avsnitt av
propositionen. Frågan om immunitet och privilegier
är teknisk till sin natur och av enkel beskaffenhet.
Utskottet avstår därför att lämna synpunkter på den
del av ärendet som omfattas av yrkandena 1, 2 och 4.

En internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheter


Propositionen


Regeringen  anser  att  diskussionen om globala
gemensamma nyttigheter innebär nya möjligheter att
tillsammans med internationella institutioner, andra
länder, näringsliv, m.fl. lyfta fram behovet av ett
ökat ansvarstagande för gränsöverskridande frågor.
Mot den bakgrunden föreslog Sverige tillsammans med
Frankrike  i  samband  med  den internationella
konferensen för utvecklingsfinansiering i Monterrey
2002 att en oberoende internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheter - The International
Task Force on Global Public Goods - skulle inrättas.
Då initiativet togs väl emot lanserades det i
samband med världstoppmötet om hållbar utveckling
som hölls i Johannesburg 26 augusti-4 september
2002. Under hösten 2002 fortsatte förberedelserna,
och Sverige  och  Frankrike  har  nu enats om
arbetsgruppens sammansättning och arbetsformer.

Arbetsgruppen skall ledas av två ordförande och
kommer att bestå av ca 15 högt ansedda personer med
erkänd internationell kompetens inom sina respektive
områden.
Arbetsgruppens uppdrag blir att undersöka hur de
viktigaste  globala  gemensamma  nyttigheterna
tillhandahålls i dag samt föreslå hur dessa bättre
kan hanteras och  finansieras  för att bekämpa
fattigdomen och bidra till en hållbar utveckling.
Den internationella arbetsgruppen skall på grundval
av  sina  rön presentera  en  slutrapport  med
rekommendationer  och  riktlinjer  till dem som
utformar politiken. Arbetsgruppen skall även bidra
till att rekommendationerna får en vid spridning och
till fullo beaktas av beslutsfattarna. Gruppens
arbete kommer att inledas under första halvåret 2003
och beräknas vara klart 2005. Ett internationellt
sekretariat som skall stödja gruppens arbete med
analys och administration kommer att etableras i
Stockholm.

Arbetsgruppen upprättas formellt genom det avtal
mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken
Frankrikes regering som bilagts propositionen. De
båda länderna åtar sig därigenom att bistå med
finansiellt stöd. Även andra intressenter, såsom
regeringar och internationella organisationer, kom-
mer att inbjudas att samverka och att bidra med
finansiellt stöd till arbetsgruppen. Gruppen skall i
sitt arbete bistås av ett sekretariat som skall
förläggas till Stockholm. Sekretariatets verksamhet
skall  finansieras  gemensamt  av  Sverige  och
Frankrike, och andra givarländer skall inbjudas att
bidra.

Eftersom arbetsgruppen har ett relativt  kort
mandat har det inte ansetts befogat att upprätta en
ny internationell organisation för detta ändamål.
Regeringen föreslår därför ett samarbete med Global
Water Partnership Organisation (GWPO), som är en
organisation med ett närliggande mandat. Sekretari-
atet etableras som en del av GWPO:s juridiska
person, men med separat identitet,  verksamhet,
finansiering,  redovisning  och  revision. Detta
samarbete regleras genom ett separat avtal mellan
regeringen och  GWPO,  vilket  inte är av den
beskaffenheten att riksdagens godkännande krävs.
Enligt  regeringens bedömning torde  de  enda
kostnader som uppkommer som en direkt följd av denna
proposition vara kostnaderna för sådant ekonomiskt
bidrag som Sverige skall lämna till sekretariatet
enligt  avtalets  bilaga  III, artikel V, dvs.
inkomstskatt erlagd för svenskar i sekretariatet.
Kostnader som uppkommer med anledning av denna
proposition skall tas inom ramen för utgiftsområde 7
Internationellt   bistånd,    anslag    8:1
Biståndsverksamhet,  anslagspost  1 Multilateralt
utvecklingssamarbete, delpost 3 Övrigt multilateralt
samarbete.

Utskottets överväganden


Allteftersom  utvecklingen  går  mot  en  ökad
globalisering  växer  insikten om betydelsen av
globala gemensamma nyttigheter, vilka förenklat kan
beskrivas som olika internationella angelägenheter
som inte längre kan hanteras eller finansieras på
nationell nivå utan kräver utökat samarbete mellan
stater och andra internationella aktörer. Det rör
sig om de nyttigheter som vi i Sverige i hög grad
förknippar med det goda samhället  - alltifrån
finansiell stabilitet till hälsa, miljö, vatten och
luft.  I  globaliseringens  tidevarv  har dessa
nyttigheter blivit just globala. Ofta betraktas de
som självklara, men det finns ingen som sammanhållet
tar ansvar för dem, värnar dem eller investerar i
dem. De problem som följer därav har inom riksdagen
uppmärksammats   bl.a.   av   utrikesutskottet
(övergripande    globaliseringsproblem    och
utvecklingsfrågor),  av   finansutskottet  (de
internationella finansmarknaderna) och av miljö- och
jordbruksutskottet  (hållbar  utveckling   och
miljöfrågor). Senast har frågorna berörts i det
sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottets
betänkande  2002/03:UMJU1  Johannesburg  -  FN:s
världstoppmöte om hållbar utveckling, vilket kommer
att debatteras den 15 maj.

Enligt utskottets uppfattning är det angeläget
att, utifrån det perspektiv som anläggs i avtalet,
framför  allt  i  dess  bilaga  1,  förbättra
kunskapsläget  om  hur  de  viktigaste  globala
gemensamma nyttigheterna tillhandahålls i dag samt
att utarbeta förslag om hur de bättre skall kunna
hanteras och finansieras  för  att utifrån ett
perspektiv av internationell solidaritet  i  en
globaliserad värld bekämpa fattigdomen, bidra till
en hållbar utveckling samt även i övrigt uppnå
millennieutvecklingsmålen.
Mot bakgrund av det anförda menar utrikesutskottet
att propositionens yrkande 3 om godkännande av
avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och
Republiken Frankrikes regering om upprättande av en
internationell arbetsgrupp för globala gemensamma
nyttigheter bör tillstyrkas.
Utskottet har ingen invändning mot att kostnaderna
för  Sveriges engagemang i den  internationella
arbetsgruppen för globala gemensamma nyttigheter och
som följer av det här aktuella avtalet mellan
Sverige och Frankrike finansieras, såsom föreslås i
propositionen, med medel som riksdagen anslår inom
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslag 8:1
Biståndsverksamhet.

Stockholm den 13 maj 2003


På utrikesutskottets vägnar


Göran Lennmarker

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Göran
Lennmarker (m), Berndt Ekholm (s), Carl B Hamilton
(fp), Carina Hägg (s), Birgitta Ahlqvist (s), Holger
Gustafsson (kd), Lars Ohly (v), Kent Härstedt (s),
Göran Lindblad (m), Agne Hansson (c), Kenneth G
Forslund (s), Ewa Björling (m), Lotta N Hedström
(mp), Anita Johansson (s), Inger Segelström (s),
Birgitta Ohlsson (fp) och Kaj Nordquist (s).**FOOTNOTES**
[2]: EGT L 25 av  den  30.1.2003 Celex nr
32003R150.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag