Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2002/03:AU7

Ett utvidgat skydd mot diskriminering


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens proposition 2002/03:65 Ett
utvidgat  skydd  mot  diskriminering.
Utskottet tillstyrker propositionen med
vissa redaktionella ändringar.
En ny lag om förbud mot diskriminering
liksom ändringar i lagen (1999:130) om
åtgärder mot etnisk diskriminering  i
arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud
mot  diskriminering i arbetslivet  av
personer  med  funktionshinder,  lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning
och lagen (2001:1286) om likabehandling
av
studenter i högskolan samt följdändringar
i ett antal andra lagar införs som ett
led i genomförandet av två EG-direktiv,
arbetslivsdirektivet  (2000/78/EG)  och
direktivet  mot  etnisk diskriminering
(2000/43/EG).
Diskrimineringsbegreppet  i  lagarna
anpassas till EG-rätten i systematiskt
och  språkligt  hänseende.  En  ny
diskrimineringsgrund - "religion eller
annan trosuppfattning" - införs.  Nya
bestämmelser  anger  uttryckligen  att
trakass-
erier och instruktioner att diskriminera
en person är former av diskriminering. En
ny  enhetlig och gemensam  bevisregel
införs  som  uttrycker  EG-rättsliga
principer för bevisprövningen.
Diskrimineringsförbudet i den nya lagen
om förbud mot diskriminering skall gälla
till skydd för en enskild person i fråga
om   diskrimineringsgrunderna  etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning  och
funktionshinder   i   fråga   om
arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start
eller bedrivande av näringsverksamhet,
yrkesutövning, medlemskap, medverkan och
medlemsförmåner             i
arbetstagarorganisationer,
arbetsgivarorganisationer      eller
yrkesorganisationer samt varor, tjänster
och  bostäder.  I  fråga  om  etnisk
tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning skall  förbuden  också
gälla  i  fråga  om  socialtjänst,
socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring
samt hälso- och sjukvård.
Den  nya  lagen  innehåller  också
bestämmelser bl.a. om ogiltighet  och
skadestånd   som   påföljder   om
diskriminering förekommit. Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen
mot diskriminering på grund av sexuell
läggning och Handikappombudsmannen skall
utöva tillsyn över att lagen följs. Mål
om  tillämpningen  av  förbuden  mot
diskriminering  och  förbudet   mot
repressalier  skall  handläggas  som
dispositiva tvistemål.
1999  års diskrimineringslagar  skall
gälla även när en arbetsgivare beslutar
om  eller  vidtar åtgärder  som  rör
yrkespraktik,   utbildning    eller
yrkesvägledning.         Lagarnas
tillämpningsområde utsträcks på så sätt
att diskrimineringsförbuden och förbudet
mot repressalier skall gälla till förmån
även för den som utan att vara anställd
söker eller genomgår yrkespraktik på en
arbetsplats eller som utför arbete i
egenskap  av  inhyrd  eller  inlånad
arbetskraft. Undan-
taget  från  förbudet  mot  direkt
diskriminering ändras på det sättet att
förbudet  inte gäller vid beslut  om
anställning, befordran eller utbildning
för   befordran  om  viss  etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
visst funktionshinder är nödvändigt på
grund  av  arbetets natur eller  det
sammanhang där det utförs. Undantaget för
"ideellt eller annat särskilt
intresse" utmönstras ur lagarna.
Den  nya  lagen  om  förbud  mot
diskriminering   och   de   övriga
lagändringarna skall träda i kraft den 1
juli 2003.
I  betänkandet  behandlas  också  16
motionsyrkanden som väckts med
anledning  av  propositionen.  Dessa
motionsyrkanden tar upp olika frågor om
diskriminering och det uppdrag som den
s.k. Diskrimineringskommittén har att se
över och lämna förslag bl.a. till en
sammanhållen diskrimineringslagstiftning.
Samtliga   motionsyrkanden  avstyrks.
Reservationer har i dessa delar avgetts
av   företrädare  för  Moderaterna,
Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Miljöpartiet.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1.En sammanhållen
diskrimineringslagstiftning

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:A10 (kd), 2002/03:A11 yrkande
2 (m) och 2002/03:A12 yrkandena 1 i
denna del och 7 (fp).
Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2.Genomförande av de två EG-
direktiven

Riksdagen avslår motion 2002/03:A11
yrkande 1 (m).
Reservation 2 (m)

3.Utbildningsväsendet utanför
högskoleområdet

Riksdagen avslår motion 2002/03:A13
yrkande 4 (mp).
Reservation 3 (mp)

4.Begreppet ras

Riksdagen antar de av  regeringen
enligt bilaga 2 framlagda förslagen
till
a) lag om förbud mot diskriminering,
såvitt avser 4 §,
b) lag om ändring i lagen (1999:130)
om åtgärder mot etnisk diskriminering
i arbetslivet, såvitt avser 1 § andra
stycket.

Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:65 punkterna 1 och 2, båda i
denna  del,  och  avslår  motion
2002/03:A12 yrkandena 2 och 3 (fp).

Reservation 4 (fp)

5.Skydd mot diskriminering på
grund av kön

Riksdagen avslår motion 2002/03:A13
yrkande 1 (mp).
Reservation 5 (mp)

6.Skydd mot diskriminering på
grund av sexuell identitet

Riksdagen avslår motion 2002/03:A13
yrkande 2 (mp).
Reservation 6 (mp)

7.Skydd för juridiska
personer

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:A12  yrkande  5  (fp)  och
2002/03:A13 yrkande 3 (mp).
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (mp)

8.Ansvar för handlingar i
privatlivet

Riksdagen avslår motion 2002/03:A12
yrkande 6 (fp).
Reservation 9 (fp)

9.Preskription

Riksdagen avslår motion 2002/03:A12
yrkande 4 (fp).
Reservation 10 (fp)

10.En sammanslagning av
ombudsmännen

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:A11  yrkande  3  (m)  och
2002/03:A12 yrkande 1 i denna  del
(fp).
Reservation 11 (m, fp, kd)

11.Avskaffande av
Arbetsdomstolen

Riksdagen avslår motion 2002/03:A11
yrkande 4 (m).
Reservation 12 (m)

12.Lagen om förbud mot
diskriminering i arbetslivet av
personer med funktionshinder m.m.

Riksdagen antar
a) det av regeringen enligt bilaga 2
framlagda  förslaget  till  lag  om
ändring i lagen (1999:132) om förbud
mot diskriminering i arbetslivet av
personer med funktionshinder med de
ändringarna
att  rubriken till lagen skall  ha
lydelsen:  lagen  om  förbud  mot
diskriminering i arbetslivet på grund
av funktionshinder
och att i den föreslagna 4 b § skall
"8-9 a §§" ersättas av "3-4 a §§",
b) det av utskottet enligt bilaga 3
framlagda förslaget till 2  §  lag
(2003:000)   om   förbud   mot
diskriminering,

Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:65 punkterna 1, i denna del,
och 3.

13.Antagande av lagförslag i
övrigt

Riksdagen antar
dels de av regeringen enligt bilaga 2
framlagda förslagen till
a)      lag  om  förbud  mot
diskriminering, i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet föreslagit
ovan,
b)     lag  om ändring i  lagen
(1999:130) om åtgärder mot etnisk
diskriminering i arbetslivet, i den mån
förslaget inte omfattas av vad utskottet
föreslagit ovan,
c)     lag  om ändring i  lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning,
d)     lag  om ändring i  lagen
(2001:1286)  om likabehandling  av
studenter i högskolan,
e)    lag om ändring i högskolelagen
(1992:1434),
f)     lag  om ändring i  lagen
(1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering,
dels de av utskottet enligt bilaga 3
framlagda förslagen till
g)     lag  om ändring i  lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen,
h)     lag  om ändring i  lagen
(1974:371)  om  rättegången   i
arbetstvister,
i)     lag  om ändring i  lagen
(1999:678)  om  utstationering  av
arbetstagare,
j)    lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100).
Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:65 punkterna 1 och 2, båda i
denna del, samt 4-11.

Stockholm den 20 maj 2003

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet: Anders Karlsson (s), Margareta
Andersson (c), Laila Bjurling (s), Anders
G  Högmark (m), Erik Ullenhag  (fp),
Christer Skoog (s), Sonja Fransson (s),
Stefan Attefall (kd), Lars Lilja (s),
Tina Acketoft (fp), Berit Högman (s),
Henrik Westman (m), Britta Lejon (s), Ulf
Holm (mp), Tobias Billström (m), Anders
Wiklund (v) och Mariam Osman Sherifay
(s).
2002/03
AU7


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

Den 29 juni respektive den 27 november
2000  antog  Europeiska unionens  råd
direktivet 2000/43/EG om genomförandet av
principen om likabehandling av personer
oavsett deras ras eller etniska ursprung
(direktivet mot etnisk diskriminering)
respektive  direktivet  2000/78/EG  om
inrättande  av  en  allmän  ram  för
likabehandling    i    arbetslivet
(arbetslivsdirektivet).
Direktivet  mot etnisk diskriminering
skall vara genomfört i medlemsstaterna
senast  den  19  juli  2003  och
arbetslivsdirektivet  senast  den  2
december  2003  med  undantag  för
diskriminering på grund av ålder och
funktionshinder där sista datum är den 2
december 2006.
Den  21  december  2000  beslutade
regeringen att tillkalla en  särskild
utredare med uppdrag att lämna förslag
till  hur  de  två direktiven  skall
genomföras i Sverige. Utredningen, som
antog namnet Diskrimineringsutredningen
2001, lade i maj 2002 fram betänkandet
Ett utvidgat skydd mot diskriminering
(SOU   2002:43).  Betänkandet   har
remissbehandlats.
Lagrådet  har  yttrat  sig  över
regeringens förslag till lagstiftning och
föreslagit vissa ändringar. Regeringen
har  i  huvudsak  följt  Lagrådets
synpunkter. Regeringens lagförslag har
fogats till betänkandet, bilaga 2.
Utskottet har även fått ta emot en
skrivelse från Handikappombudsmannen med
anledning av förslagen om en ny lag om
förbud mot diskriminering och lag om
ändring i lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet av personer
med funktionshinder.
Med anledning av propositionen har det
väckts fyra motioner.

Bakgrund

En grundläggande princip om människors
lika värde kommer till uttryck i bl.a. 1
kap. 2 och 9 §§ och 2 kap. 15  §
regeringsformen.
I Sverige finns i dag flera lagar med
det  direkta  syftet  att  förbjuda
diskriminering. Fyra av dessa gäller i
arbetslivet, i meningen relationen mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Dessa är
jämställdhetslagen  (1991:433),  lagen
(1999:130)  om  åtgärder  mot  etnisk
diskriminering  i  arbetslivet,  lagen
(1999:132) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet   av   personer   med
funktionshinder och lagen (1999:133) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning. De tre
sistnämnda kallas ofta 1999 års lagar.
Härutöver gäller lagen (2001:1286) om
likabehandling av studenter i högskolan.
Den lagen gäller inom högskolan och avser
diskrimineringsgrunderna  kön,  etnisk
tillhörighet, funktionshinder och sexuell
läggning. Dessutom finns lagen (2002:293)
om  förbud  mot  diskriminering  av
deltidsarbetande   arbetstagare   och
arbetstagare    med   tidsbegränsad
anställning.
Lagarna innehåller förbud mot direkt
och indirekt diskriminering som
utformats med EG-rätten som förebild.
Vid sidan av de särskilda lagarna mot
diskriminering finns ett förbud mot olaga
diskriminering enligt 16  kap.  9  §
brottsbalken.
Som nämnts ovan beslutade regeringen
den 21 december 2000 att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att lämna
förslag till hur direktivet mot
etnisk     diskriminering     och
arbetslivsdirektivet skall genomföras i
Sverige.
Den  31  januari  2002  tillkallade
regeringen  därtill en  parlamentarisk
kommitté  med  uppdrag att  överväga
möjligheterna  till   en   gemensam
lagstiftning  mot  diskriminering  som
omfattar   alla   eller   flertalet
diskrimineringsgrunder        och
samhällsområden. Enligt direktiven till
den  parlamentariska  kommittén  (dir.
2002:11)  och  tilläggsdirektiv  till
Diskrimineringsutredningen  2001  (dir.
2002:12)  skall  kommittén  ta  över
uppdraget att lämna förslag till hur
bestämmelserna om åldersdiskriminering i
arbetslivsdirektivet skall genom-
föras i Sverige och att överväga om ett
skydd mot diskriminering av juridiska
personer bör införas.
Den parlamentariska kommittén, som har
tagit  namnet Diskrimineringskommittén,
har därutöver i uppdrag att
överväga   en   gemensam
lagstiftning mot diskriminering  som
omfattar   alla  eller  flertalet
diskrimineringsgrunder       och
samhällsområden,
överväga  om  skydd  mot
missgynnande   av  personer   med
funktionshinder på grund av bristande
tillgänglighet bör införas på andra
samhällsområden än i arbetslivet och
högskolan,
överväga om ett skydd  mot
diskriminering av alla s.k. transpersoner
bör införas,
överväga om regler om aktiva
åtgärder bör införas i arbetslivet för
andra diskrimineringsgrunder än kön och
etnisk tillhörighet,
överväga om regler om aktiva
åtgärder   bör   införas    på
utbildningsområdet när det gäller andra
utbildningsformer än högskoleutbildning,
för dem som fullgör värnplikt eller
civilplikt samt på andra samhällsområden,
överväga om regler om positiv
särbehandling på grund av etnisk till-
hörighet bör införas i arbetslivet,
överväga om det, mot bakgrund av
vad kommittén i övrigt kommer fram till,
finns skäl att ersätta straffbestämmelsen
om olaga diskriminering i 16 kap. 9 §
brottsbalken med någon annan typ av
reglering,
överväga om och i så fall i
vilken utsträckning det är möjligt att ut-
mönstra termen ras ur de författningar
där den förekommer,
behandla termen sexuell läggning
i lagstiftningen och överväga om detta
begrepp   bör  ersätta   termerna
homosexualitet och homosexuell läggning i
författningar där detta kan bli aktuellt,
se  över ansvarsområden och
uppgifter för Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Handikappombudsmannen och Ombudsmannen
mot diskriminering på grund av sexuell
läggning,
överväga en samordning eller
sammanslagning av några av eller samtliga
dessa ombudsmän samt om den eller de
framtida ombudsmannainstitutioner som
föreslås  skall  vara  underställda
regeringen eller riksdagen,
överväga behovet av något eller
några särskilda organ med de uppgifter
som Jämställdhetsnämnden och Nämnden mot
diskriminering har i dag och i vilka
former en sådan verksamhet i så fall
skall bedrivas och
överväga hur domstolsprocessen i
diskrimineringsmål skall utformas.

Kommittén skall lämna de förslag till
författningsändringar och andra
åtgärder som uppdraget kan ge anledning
till.

Kommittén  skall  redovisa  uppdraget
senast den 1 december 2004.
I  februari  2003  gjorde  riksdagen
dessutom, när det gäller frågan om forum
i  processer  om  diskriminering  i
arbetslivet, ett tillkännagivande till
regeringen   av   innebörd   att
Diskrimineringskommittén   noga   bör
överväga de olika förslag som har förts
fram i denna fråga (bet. 2002/03:AU3,
rskr. 2002/03:104).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en
ny lag om förbud mot diskriminering och
förslag till ändringar i 1999 års lagar,
lagen om likabehandling av studenter i
högskolan samt följdändringar i ett antal
andra lagar.
Den föreslagna lagstiftningen är ett
led i genomförandet av två EG-direktiv,
arbetslivsdirektivet  (2000/78/EG)  och
direktivet  mot  etnisk diskriminering
(2000/43/EG).
Diskrimineringsbegreppet  i  lagarna
föreslås anpassas till EG-rätten i
systematiskt och språkligt hänseende. En
ny diskrimineringsgrund - "religion eller
annan trosuppfattning" - föreslås. Att
trakasserier  och  instruktioner  att
diskriminera en person är former  av
diskriminering skall enligt förslaget
uttryckligen framgå av lagarna. Vidare
föreslås en ny uttrycklig bevisregel som
uttrycker  EG-rättsliga principer  för
bevisprövningen.
Såvitt gäller den nya lagen om förbud
mot  diskriminering föreslås följande.
Diskrimineringsförbud  skall  gälla  i
förhållande till en enskild person i
fråga om diskrimineringsgrunderna etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning  och
funktionshinder i fråga om
arbetsmarknadspolitisk
verksamhet,
start  eller bedrivande  av
näringsverksamhet,
yrkesutövning,
medlemskap,  medverkan  och
medlemsförmåner            i
arbetstagarorganisationer,
arbetsgivarorganisationer     eller
yrkesorganisationer och
varor, tjänster och bostäder.
Därutöver            föreslås
diskrimineringsförbud som gäller etnisk
tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning i fråga om
socialtjänsten,  färdtjänst,
riksfärdtjänst           och
bostadsanpassningsbidrag,
socialförsäkringen   och
anslutande bidragssystem,
arbetslöshetsförsäkringen och
hälso- och sjukvård och annan
medicinsk verksamhet.
Lagen innehåller också förslag  till
bestämmelser om ogiltighet och skadestånd
som   påföljder  om  diskriminering
förekommit.  Ombudsmannen  mot  etnisk
diskriminering (DO), Ombudsmannen  mot
diskriminering  på grund  av  sexuell
läggning (HomO) och Handikappombudsmannen
(HO) skall enligt förslaget utöva tillsyn
över  att  lagen  följs.  Mål  om
tillämpningen   av   förbuden   mot
diskriminering  och  förbudet   mot
repressalier föreslås handläggas enligt
vad som är föreskrivet i rättegångsbalken
om rättegången i tvistemål där förlikning
om saken är tillåten, dvs. i tingsrätt
som första instans.
Det föreslås också ändringar i 1999 års
lagar. Lagarna skall gälla även när en
arbetsgivare beslutar om eller vidtar
åtgärder som rör yrkespraktik, utbildning
eller   yrkesvägledning.   Lagarnas
tillämpningsområde utsträcks på så sätt
att diskrimineringsförbuden och förbudet
mot repressalier skall gälla till förmån
även för den som utan att vara anställd
söker eller genomgår yrkes-
praktik på en arbetsplats eller som utför
arbete i egenskap av inhyrd eller inlånad
arbetskraft. Undantaget från förbudet mot
direkt  diskriminering ändras på  det
sättet att förbudet inte gäller  vid
beslut om anställning, befordran eller
utbildning för befordran om viss etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
visst funktionshinder är nödvändigt på
grund  av  arbetets natur eller  det
sammanhang där det utförs. Undantaget för
"ideellt eller annat särskilt intresse"
utmönstras ur lagarna.
Den  nya  lagen  om  förbud  mot
diskriminering   och   de   övriga
lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 juli 2003.

Utskottets överväganden


Bara några av de yrkanden som tas upp i
de motioner som väckts med anledning av
propositionen tar sikte på de konkreta
lagförslag  som  läggs   fram   i
propositionen. Flertalet av  yrkandena
avser i stället frågor som omfattas av
det   uppdrag  som  givits   till
Diskrimineringskommittén. I det följande
kommer utskottet därför i huvudsak att
uppehålla sig vid de förslag som berörs i
motionerna.

1. Sättet att genomföra de två
EG-direktiven m.m.

Utskottets förslag i korthet
I  detta avsnitt behandlar utskottet
frågan om hur de båda direktiven skall
genomföras samt ett antal yrkanden som
tar     upp    frågan     om
Diskrimineringskommitténs arbete med en
samordnad  diskrimineringslagstiftning.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att genomförandet skall  ske
genom  en ny civilrättslig lag  som
kompletterar nuvarande lagar och genom
anpassningar   i    de    äldre
diskrimineringslagarna  och   avslår
samtliga motionsyrkanden.
Jämför reservationerna 1 (m, fp, kd, c)
och 2 (m).

Propositionen

Såväl arbetslivsdirektivet som direktivet
mot etnisk diskriminering ställer upp
krav på skydd mot diskriminering  på
samhällsområden där det i dag inte finns
särskilda           uttryckliga
diskrimineringsförbud i lag. Direktiven
omfattar  bl.a.  vissa  frågor  inom
arbetslivet som, utöver det som i t.ex.
1999  års  lagar  avses  med  termen
arbetsliv, även omfattar frågor som rör
yrkesutövning,    verksamhet    som
egenföretagare,     yrkesutbildning,
yrkesvägledning, yrkespraktik som ligger
utanför            relationen
arbetsgivare/arbetstagare men ändå berör
yrkes- och arbetslivet samt medlemskap i
t.ex.  fackliga organisationer. Utöver
detta
gäller   direktivet   mot   etnisk
diskriminering utbildningsområdet  även
utanför  högskoleområdet,  varor  och
tjänster inklusive bostäder, och vad som
i det
etniska direktivet benämns socialt skydd
och   sociala   förmåner,   t.ex.
socialförsäkringen  och  hälso-  och
sjukvård.
Eftersom nuvarande lagstiftning - 1999
års lagar, lagen om likabehandling av
studenter i högskolan och bestämmelserna
i brottsbalken - inte fullt ut täcker
dessa samhällsområden föreslås att de
båda direktiven genomförs
genom ny lagstiftning.
En ny civilrättslig lag med förbud mot
diskriminering införs. Lagen föreslås ge
skydd  -  på samhällsområden  utanför
relationen arbetsgivare/arbetstagare och
högskolan - i fråga om
arbetsmarknadspolitisk
verksamhet,
start  eller bedrivande  av
näringsverksamhet,
yrkesutövning,
medlemskap,  medverkan  och
medlemsförmåner            i
arbetstagarorganisationer,
arbetsgivarorganisationer      och
yrkesorganisationer,
tillhandahållande av  varor,
tjänster och bostäder,
socialtjänsten,  färdtjänst,
riksfärdtjänst och bostadsanpassnings
bidrag,
socialförsäkringen   och
anslutande bidragssystem,
arbetslöshetsförsäkringen och
hälso- och sjukvården och annan
medicinsk verksamhet.
Övriga  lagar  med  förbud   mot
diskriminering - dvs. 1999 års lagar och
lagen om likabehandling av studenter i
högskolan - ändras och anpassas till
EG-rätten och den nya lagen om förbud mot
diskriminering.

Motioner

Moderaterna anför i kommittémotion A11
att det så snart det är praktiskt möjligt
bör införas en sammanhållen, tydlig och
enhetlig    lagstiftning    rörande
diskriminering (yrk. 2). I avvaktan på en
sådan  lag  bör,  för  att  uppfylla
direktiven, regler införas i befintliga
lagar så långt det är möjligt och övriga
regler i en provisorisk lag som skall
upphöra i samband med att en ny enhetlig
lag införs (yrk. 1).
I   kommittémotion  A12  framhåller
Folkpartiet att partiet inte har några
invändningar mot lagförslagen men att det
tydligt bör klargöras att förslaget
endast kan ses som en övergångslösning i
avvaktan på en samlad diskrimineringslag
(yrk. 1 delvis). I det fortsatta arbetet
med att ta fram en sådan lagstiftning -
ett    arbete    som    åvilar
Diskrimineringskommittén - är det viktigt
att regeringen vidtar lämpliga åtgärder
för att ge kommittén förutsättningar för
att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett
tillfredsställande sätt (yrk. 7).
Kristdemokraterna    förklarar    i
kommittémotion A10 att partiet accepterar
den föreslagna lagstiftningen. Partiet
anser  dock  att dessa lagar  liksom
direktiven som ligger till grund för dem
skall      införlivas       i
Diskrimineringskommitténs
arbete.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tar först upp de yrkanden som
avser en sammanhållen diskrimineringslag
och Diskrimineringskommitténs fortsatta
arbete. Kommittén har, som framgått ovan,
i uppdrag att se över och lämna förslag
bl.a.   till   en   sammanhållen
diskrimineringslagstiftning.  Uppdraget
kan beskrivas som en i det närmaste total
översyn av den svenska lagstiftningen
till skydd mot diskriminering, såväl de
civilrättsliga  som de straffrättsliga
reglerna.
Utskottet anser att det är viktigt att
Diskrimineringskommittén skall ha så stor
handlingsfrihet som möjligt. En naturlig
utgångspunkt för kommitténs arbete bör
därför vara att den skall ges möjlighet
att  utföra sitt arbete på  ett  så
förutsättningslöst sätt som möjligt inom
de ramar som kommittédirektiven ställer
upp. Kommittén kan komma att föreslå små
eller stora förändringar i den nuvarande
strukturen  hos diskrimineringslagarna.
Hur den svenska lagstiftningen med skydd
mot diskriminering kan komma att se ut i
framtiden är därmed i dag en öppen fråga.
Det finns flera tänkbara modeller. När
det gäller möjligheten att införa en
gemensam    lag    för    alla
diskrimineringsgrunder        och
samhällsområden  kan  konstateras  att
Diskrimineringsutredningen 2001 inte haft
i    uppdrag    att    behandla
könsdiskriminering. Inte heller i fråga
om åldersdiskriminering har utredningen
haft anledning att lägga fram förslag.
Redan   med   hänsyn   till   att
könsdiskriminering    och    ålders
diskriminering således  måste  utredas
vidare  är  en  samlad  antidiskrimi
neringslag      för      alla
diskrimineringsgrunder i dag inte möjlig.
En  gemensam  lag  för  de  andra
diskrimineringsgrunderna skulle bli ett
provisorium   som   föregrep   det
utredningsarbete           som
Diskrimineringskommittén har framför sig.
Som  utskottet återkommer till  nedan
förväntas EU-kommissionen inom kort att
komma med förslag till ny EG-rättslig
diskrimineringslagstiftning  när  det
gäller könsdiskriminering, förslag som
Diskrimineringskommittén får beakta  i
sitt fortsatta arbete. Det finns i dag
inte  heller, som framgår i kommande
avsnitt, underlag för att införa ett
diskrimineringsförbud som gäller för hela
utbildningsväsendet.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrks motionerna A10 (kd), A11
yrkande 2 (m) och A12 yrkandena 1 delvis
och 7 (fp).
Utskottet övergår nu till att behandla
Moderaternas yrkande om hur de  båda
direktiven skall införlivas med svensk
lag i avvaktan på en eventuell samordnad
lagstiftning. Enligt utskottets mening
finns det uppenbara nackdelar med en
sådan modell som Moderaterna förespråkar.
Bland  annat  skulle  regler   om
diskriminering få arbetas in i ett mycket
stort  antal författningar där sådana
regler i dag inte alls förekommer. Detta
skulle gälla t.ex. arbetsmarknadspolitik,
näringsverksamhet, handel  med  varor,
utbyte av tjänster, sociala förmåner och
de olika delarna av utbildningsväsendet.
Nya bestämmelser
eller  hänvisningar  till  särskild
diskrimineringslagstiftning    skulle
dessutom
behövas i frågor som t.ex. vad som menas
med diskriminering, skadestånd, processen
i diskrimineringsmål och tillsynen. Redan
arbetet  med  att  identifiera  de
författningar som skulle beröras skulle
bli omfattande; sannolikt finns det inte
i  alla  fall  lämpliga  lagar  där
diskrimineringsförbud och andra tvingande
regler kan placeras. Med en sådan lösning
skulle lagstiftningen dess-
utom bli svåröverskådlig och risken finns
att skyddet på olika samhällsområden fick
en icke enhetlig utformning. En sådan
metod skulle inte heller till-
godose kraven på att de som skall skyddas
av reglerna lätt skall kunna ta reda på
vad som gäller. Vid sidan av detta finns
det en risk att en sådan "vertikal"
teknik skulle kunna komma att påverka
Diskrimineringskommitténs
ställningstaganden  i  frågan  om  en
sammanhållen diskrimineringslagstiftning
för alla samhällsområden på ett olyckligt
sätt.
Utskottet  anser därför att  det  i
avvaktan  på  Diskrimineringskommitténs
förslag och beredningen av dessa inte
finns skäl att nu förändra de gällande
bestämmelserna och den för många invanda
systematiken mer än vad som är absolut
nödvändigt för att genomföra de båda
direktiven. Utskottet ansluter sig därför
till regeringens bedömningar i fråga om
sättet att genomföra de båda direktiven.
Motion A11 yrkande 1 (m) avstyrks.

2. Diskriminering inom
utbildningsväsendet m.m.

Utskottets förslag i korthet
I detta avsnitt behandlar utskottet ett
motionsyrkande  om   att   utvidga
diskrimineringsförbudet till den del av
utbildningsområdet som ligger utanför
högskoleområdet. Utskottet ansluter sig
till regeringens bedömning om att en
sådan utvidgning bör anstå till dess
frågan  har utretts ytterligare  och
avstyrker motionen.
Jämför reservation 3 (mp).

Propositionen

Det  är  angeläget  att  ha  en
diskrimineringslagstiftning som  gäller
för hela utbildningsväsendet även utanför
högskoleområdet och att  EG-direktiven
genomförs  fullt  ut.  Det  är  dock
väsentligt att detta görs på ett väl
genomtänkt sätt och att hänsyn tas till
de förhållanden som gäller inom denna del
av   samhället.  När  det  gäller
utbildningsområdet finns det ett antal
grundläggande frågor om utformningen av
diskrimineringslagstiftningen     som
Diskrimineringsutredningen 2001 inte har
behandlat i en sådan omfattning att det i
nuläget är meningsfullt att föreslå en ny
lagstiftning. Regeringen avser i stället
att återkomma senare med förslag i denna
del.

Motioner

Ulf Holm och Mona Jönsson (mp) anser i
motion A13 att det är en brist att
propositionen inte innehåller förslag om
skydd   mot   diskriminering   inom
utbildningsväsendet.  Regeringen  bör
därför  skyndsamt återkomma  med  ett
förslag till riksdagen om lagstiftning
inom detta område (yrk. 4).

Utskottets ställningstagande

I dag finns det, som framgått ovan, skydd
mot diskriminering för högskolestuderande
i lagen om likabehandling av studenter i
högskolan. Med de ändringar som föreslås
i den här behandlade propositionen kommer
skyddet  för  högskolestuderande  att
motsvara direktivens krav.
Det   etniska  direktivet   gäller
emellertid även för utbildningsväsendet
utanför högskolan. För det offentliga
skolväsendet finns det i  dag  vissa
allmänna  bestämmelser  i  skollagen
(1985:1100)  om  lika  tillgång  till
utbildning och om skyldigheten för alla
som  verkar  inom skolan att  främja
aktningen för varje människas egenvärde
och då särskilt verka för jämställdhet
mellan könen samt aktivt motverka alla
former av kränkande behandling  såsom
mobbning och rasistiska beteenden. Dessa
bestämmelser motsvarar emellertid inte de
krav på skydd som direktiven ställer upp.
Utskottet  kan  instämma  i  vad
motionärerna anför om att det är en brist
att propositionen inte innehåller förslag
till  lagstiftning  som  ger  ett
tillfredsställande    skydd    mot
diskriminering     inom     hela
utbildningsväsendet. Det är angeläget att
det inom utbildningsområdet införs ett
skydd motsvarande det som finns inom
andra områden i samhället. Avsaknaden av
ett sådant skydd innebär att Sverige inte
fullt  ut lyckas införliva  de  båda
direktiven.
Det är emellertid av stor betydelse att
en sådan lagstiftning, när den införs, är
väl genomtänkt och tar hänsyn till de
särskilda förhållanden som gäller inom
utbildningsområdet. Om så  inte  blir
fallet riskerar en sådan lag att inte bli
ett  effektivt redskap i arbetet att
motverka diskriminering.
Som konstateras i propositionen är det
några  grundläggande frågor  som  har
betydelse   för   utformningen   av
diskrimineringslagstiftningen inom detta
område  som  inte har behandlats  av
Diskrimineringsutredningen 2001  i  en
omfattning som är nödvändigt för att det
skall vara möjligt att föreslå en ny
lagstiftning.
Enligt  vad utskottet erfarit  avser
emellertid  regeringen  att  snarast
tillsätta  en  särskild utredare  med
uppgift att skyndsamt belysa vissa frågor
som är nödvändiga för att den kommande
lagstiftningen skall kunna utformas på
ett sådant sätt att den väl kan fylla
sitt syfte.
Utskottet   som  förutsätter   att
regeringen återkommer med förslag i denna
del så snart det är möjligt anser att
motionen får anses vara tillgodosedd med
vad som här anförts.
Motion A13 yrkande 4 (mp) avstyrks.

3. Diskrimineringsgrunderna

Utskottets förslag i korthet
I  detta avsnitt behandlar utskottet
propositionens förslag om att införa
gemensamma begrepp och definitioner för
de olika diskrimineringsgrunderna och
att föra in en ny diskrimineringsgrund
"religion eller annan trosuppfattning"
i  den  nya  lagen om  förbud  mot
diskriminering, 1999 års  lagar  och
lagen om likabehandling av studenter i
högskolan. Utskottet behandlar  också
motionsyrkanden  om  användningen  av
begreppet  ras  och  om  skydd  mot
diskriminering  på  grund  av  kön
respektive sexuell identitet. Utskottet
tillstyrker
propositionen     och     avslår
motionsyrkandena.
Jämför reservationerna 4 (fp), 5 (mp)
och 6 (mp).

Propositionen

Begreppen och definitionerna av de olika
diskrimineringsgrunderna bör i princip
vara desamma i de här behandlade lagarna.
De diskriminerings-
grunder som de olika lagarna föreslås ge
skydd åt är etnisk tillhörighet, religion
eller  annan trosuppfattning,  sexuell
läggning och funktionshinder.
Med etnisk tillhörighet avses i lagen
(1999:130)  om  åtgärder  mot  etnisk
diskriminering i arbetslivet och i den
nya lagen om förbud mot diskriminering
att någon tillhör en grupp av personer
som har samma nationella eller etniska
ursprung, ras eller hudfärg. Motsvarande
definition införs i lagen (2001:1286) om
likabehandling av studenter i högskolan
med den skillnaden att ordet "ras" inte
tas  med.  Det anförda  innebär  att
begreppet trosbekännelse bryts ur det
nuvarande begreppet etnisk tillhörighet
(se nedan).
Religion  eller annan trosuppfattning
införs   som   en   självständig
diskrimineringsgrund i lagen om åtgärder
mot etnisk diskriminering i arbetslivet,
lagen om likabehandling av studenter i
högskolan och i den nya lagen om förbud
mot diskriminering. Lagen om åtgärder mot
etnisk diskriminering i
arbetslivet byter namn till lagen om
åtgärder mot diskriminering i arbetslivet
på grund av etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning.
Med sexuell läggning i den nya lagen om
förbud mot diskriminering avses - på
samma sätt som enligt lagen (1999:133) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning och lagen om
likabehandling av studenter i högskolan -
homosexuell, bisexuell och heterosexuell
läggning.
Med funktionshinder i den nya lagen om
förbud mot diskriminering avses - på
samma sätt som enligt lagen (1999:132) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet
av personer med funktionshinder och lagen
om  likabehandling  av  studenter  i
högskolan - varaktiga fysiska, psykiska
eller begåvningsmässiga begränsningar av
en  persons funktionsförmåga som till
följd av en skada eller en sjukdom fanns
vid födelsen, har uppstått därefter eller
kan förväntas uppstå.

Motioner

Folkpartiet yrkar i kommittémotion A12
att ordet ras tas bort ur förslagen till
lag om förbud mot diskriminering och lag
om ändring i lagen om åtgärder mot etnisk
diskriminering i arbetslivet (yrk. 2 och
3).
I motion A13 anser Ulf Holm och Mona
Jönsson (mp) att den föreslagna lagen om
förbud mot diskriminering även  borde
omfatta diskriminerings-
grunden kön (yrk. 1) och att begreppet
"sexuell läggning" borde ersättas med
"sexuell identitet" (yrk. 2).

Utskottets ställningstagande

Begreppet ras

Förutom  i de här behandlade lagarna
förekommer  termen  ras  i  flera
internationella konventioner och andra
överenskommelser som Sverige har ingått
samt på flera andra håll i den nationella
lagstiftningen, bl.a. i regeringsformen
och i brottsbalkens bestämmelse om olaga
diskriminering (16 kap. 9 § BrB).
Frågan om lämpligheten av att använda
ordet "ras" har återkommande och i olika
sammanhang   varit   föremål   för
överväganden.   Exempelvis   uttalade
riksdagen våren 1998 att det inte finns
någon vetenskaplig grund för att dela in
människor i skilda raser och ur biologisk
synpunkt följaktligen inte heller grund
för att använda ordet ras om människor
(bet. 1997/98:KU29, rskr. 1997/98:185).
Mot bakgrund av uttalandet fick 1999 års
diskrimineringsutredning bl.a. i uppdrag
att analysera i vilken utsträckning det
är möjligt och lämpligt att utmönstra
termen    ras    ur     olika
författningsbestämmelser.
Utredningen  - som lade  fram  sina
slutsatser i betänkandet Ett effektivt
diskrimineringsförbud  -  Om  olaga
diskriminering och begreppen ras  och
sexuell läggning (SOU 2001:39) - uttalade
att det föreligger starka skäl för en
utmönstring, eller i förekommande fall
ett utbyte, av ordet ras i lagstiftningen
och att detta också är möjligt. Eftersom
ordet ras förekommer i lagstiftning av
varierande karaktär var det dock, enligt
utredaren, inte uteslutet att det kan
finnas skäl att välja olika sätt i olika
författningar för att beskriva den krets
av personer som lagstiftningen i fråga
avser att skydda. Utredningen behandlade
emellertid inte frågan om i vad mån
användningen av termen ras  i  olika
författningar  bygger på  konventioner
eller    andra    internationella
överenskommelser.  Denna  fråga  borde
enligt utredningen utredas närmare.
Sistnämnda fråga har lämnats till den
ovan nämnda Diskrimineringskommittén. I
direktiven till kommittén uttalas bl.a.
att frågan om en eventuell utmönstring av
ordet ras i lagtext är komplicerad. Den
rymmer flera olika aspekter. I Sverige
har ordet ras ofta tolkats i biologiska
termer, medan det i många andra länder,
framför allt de anglosaxiska, sedan länge
haft  en annan innebörd. Därför  bör
innebörden av ordet ras, framför allt i
de konventioner och andra internationella
dokument  som Sverige är bundet  av,
klargöras innan ställning kan tas till om
det är möjligt och lämpligt att utmönstra
detta ord ur olika författningar. Det bör
även belysas om en utmönstring kan ha
några
negativa konsekvenser.
När  det  gäller  genomförandet  av
direktivet  mot  etnisk diskriminering
anges i direktivets artikel 1 att syftet
är att fastställa en ram för bekämpningen
av diskriminering på grund av ras eller
etniskt  ursprung för  att  genomföra
principen   om   likabehandling   i
medlemsstaterna. I direktivet sägs att EU
förkastar de teorier som försöker slå
fast att det finns olika människoraser
och att användningen av termen "ras" i
direktivet inte innebär ett accepterande
av
sådana teorier. Texten i direktivet har,
enligt  propositionen,  tillkommit  på
initiativ av Sverige.
I propositionen anför regeringen att
den,    mot    bakgrund    av
Diskrimineringskommitténs  uppdrag,  nu
inte tar ställning till om ordet "ras"
skall  utmönstras  ur  alla  lagarna.
Eftersom  begreppet  ras  används  i
direktivet föreslås att ordet ras tills
vidare  skall vara kvar i lagen  om
åtgärder mot etnisk diskriminering  i
arbetslivet och att även den nya lagen om
förbud mot diskriminering skall innehålla
ordet  ras.  Det finns dock,  enligt
regeringen, nu inte skäl för att i lagen
om  likabehandling av studenter  inom
högskolan föra in ordet ras.
Som riksdagen uttalat tidigare finns
det inte någon vetenskaplig grund för att
dela in människor i skilda raser och ur
biologisk  synpunkt följaktligen  inte
heller grund för att använda ordet ras om
människor. Olyckligtvis används ordet i
dag ibland i sammanhang, och som uttryck
för idéer, som enligt utskottet väcker
olust. Ordet används olyckligtvis också i
några svenska författningar och i olika
internationella konventioner. Att byta ut
ordet i dessa är emellertid inte helt
enkelt utan kräver en rad överväganden av
olika slag.
Eftersom Diskrimineringskommittén har i
uppdrag att överväga dessa frågor anser
utskottet dock, i likhet med regeringen,
att kommitténs arbete bör avvaktas innan
slutlig ställning tas till hur ordet
"ras" skall utmönstras ur lagstiftningen.
Motion  A12 yrkandena 2 och 3  (fp)
avstyrks därför.
Utskottet återkommer i avsnitt 8 nedan
till   frågan  om  antagande   av
propositionens lagförslag.

Skydd mot diskriminering på grund av kön

I dag finns regler mot diskriminering på
grund av kön i jämställdhetslagen och i
lagen om likabehandling av studenter i
högskolan.   Något  skydd   utanför
arbetslivet eller högskolan motsvarande
det som föreslås i den nya lagen om
förbud mot diskriminering finns inte, och
några sådana förslag har inte heller
lämnats  av  Diskrimineringsutredningen
2001. I stället har den ovan nämnda
Diskrimineringskommittén fått i uppdrag
att  bl.a.  överväga  en  gemensam
lagstiftning  mot  diskriminering  som
omfattar   alla   eller   flertalet
diskrimineringsgrunder, däribland kön.
Det finns här anledning att påminna om
att det inom EU pågår ett arbete med att
utveckla skyddet mot diskriminering på
grund  av kön. Under 2002  har  det
genomförts  ändringar  i  det  s.k.
likabehandlingsdirektivet  från  1976.
Dessa ändringar skall vara genomförda i
medlemsstaterna  senast  hösten  2005.
Arbetet med att förbereda förslag till
hur de reglerna fullt ut skall genomföras
i    Sverige    har   tilldelats
Diskrimineringskommittén. Det kan  här
också nämnas att EU-kommissionen planerar
att under 2003 lägga fram ett förslag
till ett nytt direktiv om jämställdhet
mellan  kvinnor  och  män.  Enligt
utredningsdirektiven         till
Diskrimineringskommittén skall den även
följa det arbetet och i sina förslag
beakta  om lagändringar är nödvändiga
eller lämpliga till följd av utvecklingen
inom EU.
Enligt vad utskottet erfarit pågår ett
arbete inom Regeringskansliet med ta fram
tilläggsdirektiv till kommittén som bl.a.
har till syfte att påskynda
arbetet  med  de  frågor  som  avser
diskrimineringsgrunden kön.
Mot  bakgrund av det anförda  anser
utskottet att det inte finns anledning
att föregripa Diskrimineringskommitténs
arbete. Motion A13 yrkande 1 (mp)
avstyrks.

Skydd mot diskriminering på grund av
sexuell identitet

I  arbetslivsdirektivet  anges  att
diskrimineringsförbudet  gäller   för
sexuell läggning. Någon definition av
begreppet  lämnas emellertid  inte  i
direktivet. I motiveringen till kommis
sionens förslag till rådets direktiv om
inrättande  av  allmänna  ramar  för
likabehandling i arbetslivet, KOM (1999)
565, anges att en klar skiljelinje bör
dras mellan sexuell läggning och sexuellt
beteende.
Enligt  kommissionen  omfattas  enbart
sexuell läggning av direktivet.
Som framgått ovan preciseras begreppet
sexuell läggning som homosexuell,  bi
sexuell och heterosexuell läggning  i
lagarna om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning
och om likabehandling av studenter i
högskolan. I förarbetena till lagen om
likabehandling av studenter i högskolan
framhålls dock att begreppet  sexuell
läggning även inkluderar transsexualism
(prop. 2001/02:27). Motsvarande uttalande
finns inte i förarbetena till lagen om
förbud mot diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning.
Utskottet anser inte att det  finns
anledning att befara att definitionen av
begreppet sexuell läggning i de båda
lagarna skulle vara mindre omfattande än
det    som    innefattas    i
diskrimineringsgrunden sexuell läggning i
arbetslivsdirektivet.  Definitionen  i
lagarna kan därför alltjämt användas, och
det är också lämpligt att en motsvarande
definition förs in i den nya lagen om
förbud   mot   diskriminering   som
propositionen föreslår.
Utskottet vill också hänvisa till att
frågan om ett skydd mot diskriminering av
s.k.  transpersoner omfattas  av  det
uppdrag som Diskrimineringskommittén har.
Mot bakgrund härav anser utskottet att
det inte finns anledning att före-
gripa kommitténs arbete i denna del.
Motion A13 yrkande 2 (mp) avstyrks.

Övrigt

Genom  Handikappombudsmannens skrivelse
har det väckts en fråga om lydelsen av
rubriken  till  lagen  (1999:132)  om
diskriminering i arbetslivet av personer
med funktionshinder. Utskottet återkommer
till denna fråga i avsnitt 8 Antagande av
lagförslag.
I övrigt ansluter sig utskottet till
regeringens  förslag  i  fråga  om
diskrimineringsgrunderna       och
definitionerna av dessa.

4. Diskrimineringsbegreppet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet ansluter sig till regeringens
förslag om att införa ett gemensamt
diskrimineringsbegrepp i den nya lagen
om förbud mot diskriminering, 1999 års
lagar och lagen om likabehandling av
studenter i högskolan.

Propositionen

Allmänt

Lagstiftningen   mot   diskriminering
föreslås  utgå  från  ett  gemensamt
diskrimineringsbegrepp som  i  grunden
hämtas  från  EG-rätten.  Med  direkt
diskriminering, indirekt diskriminering,
trakasserier  och  instruktioner  att
diskriminera avses detsamma i den nya
lagen om förbud mot diskriminering, 1999
års
lagar och lagen om likabehandling av
studenter      i     högskolan.
Diskrimineringsbegreppet förutsätter inte
en avsikt att diskriminera.

Direkt diskriminering

Med direkt diskriminering avses att en
enskild  person missgynnas genom  att
behandlas sämre än någon annan behandlas,
har behandlats eller skulle ha behandlats
i   en  jämförbar  situation,  om
missgynnandet har samband med  etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Diskrimineringsbegreppet bygger liksom
i de nu gällande lagarna om förbud mot
diskriminering på uttrycken missgynnande,
jämförelse  (likartad  situation)  och
orsakssamband.
Med missgynnande avses på samma sätt
som i dag varje förfarande som innebär
skada eller nackdel för den enskilde.
Avgörande är att en negativ
effekt inträder, inte vilken orsak som
kan  ligga  bakom  missgynnandet.  I
förhållande till nuvarande bestämmelser
har den ändringen gjorts att missgynnande
uttrycks med orden "behandla sämre än" i
stället för "behandla mindre förmånligt
än". Någon ändring i sak är dock inte
avsedd.
Med  jämförelsen  menas  att  ett
missgynnande bara kan konstateras genom
en jämförelse med hur någon eller några
andra personer har blivit behandlade i en
"jämförbar situation". Det naturliga är
att jämförelsen görs med någon annan
faktiskt existerande person. Om det inte
finns någon verklig person att jämföra
med kan det vara tillräckligt med en
hypotetisk (fiktiv) person. I förhållande
till  1999 års lagar och  lagen  om
likabehandling av studenter i högskolan
har, för att få bättre överensstämmelse
med direktivens lydelse, termen "likartad
situation"  ersatts  med  "jämförbar
situation". Någon ändring i sak är dock
inte avsedd.
Lagarna föreslås också bli ändrade på
så sätt att jämförelsen skall göras med
"någon annan" i stället för som i dag med
en  person som har en "annan etnisk
tillhörighet"  etc.  Därmed  kommer
diskrimineringsförbudet att omfatta ett
otillbörligt hänsynstagande till etnisk
tillhörighet etc.
För att ett missgynnande skall kunna
utgöra diskriminering är det tillräckligt
att  missgynnandet  har  samband  med
diskrimineringsgrunden, vilket  innebär
att det räcker att diskrimineringsgrunden
kan ha varit en av flera orsaker till
handlandet. Orsakssambandet finns  när
diskriminering av en person har samband
med hans eller hennes egen tillhörighet
till någon av de skyddade grupperna. Det
föreligger  också när handlandet  har
anknytning till någon
annans etniska tillhörighet etc., eller
en "felaktigt förmodad" tillhörighet till
en skyddad grupp.
Skyddet  mot diskriminering är  inte
absolut.  Frågan  om  undantag  från
diskrimineringsförbuden behandlas nedan i
avsnitt 7 Ändringar i 1999 års lagar.

Indirekt diskriminering

Med indirekt diskriminering avses att en
enskild  person  missgynnas   genom
tillämpning  av  en bestämmelse,  ett
kriterium eller ett förfaringssätt som
framstår som neutralt men som i praktiken
särskilt missgynnar personer med viss
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
visst funktionshinder. Detta gäller dock
inte om bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och
nödvändiga för att uppnå målet.
Diskrimineringsbegreppet bygger liksom
i  den  nuvarande  lagstiftningen  på
uttrycken missgynnande, jämförelse och
intresseavvägning.
Den  närmare innebörden av uttrycket
missgynnande motsvarar det som
anförts ovan om direkt diskriminering.
När  det gäller jämförelsen kan ett
kriterium, en bestämmelse  eller  ett
förfaringssätt  endast  innebära  ett
missgynnande om personer ur en grupp som
omfattas  av  diskrimineringsförbudet
särskilt missgynnas. Det som är avgörande
är hur stor del av de grupper som jämförs
som kan uppfylla respektive inte uppfylla
de uppställda kraven. Det är de faktiska
förhållandena som skall bedömas, inte vad
som kan vara teoretiskt möjligt. Endast
om en mycket större andel av den skyddade
gruppen än av den andra gruppen drabbas
kan det
sägas  att  gruppen  har  missgynnats
särskilt. Vid denna bedömning skall det
inte gå att använda sig av en hypotetisk
jämförelseperson.
Förbudet mot indirekt diskriminering är
inte  absolut. Det rör sig inte  om
diskriminering om arbetsgivaren kan visa
att den bestämmelse, det kriterium eller
det förfaringssätt som tillämpats kan
motiveras av ett berättigat mål  och
medlen är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå målet. Denna bedömning är den s.k.
intresseavvägningen. För att nå en bättre
språklig överensstämmelse med direktiven
i denna del föreslås att det nuvarande
uttryckssättet  "detta  gäller  såvida
syftet med bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet kan motiveras av sakliga
skäl  och  åtgärden är  lämplig  och
nödvändig för att syftet skall uppnås"
ersätts med satsen "detta gäller dock
inte om bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och
nödvändiga för att uppnå målet".

Trakasserier

Trakasserier  skall  anses  som  en
uttrycklig  och  fristående  form  av
förbjuden    diskriminering.    Med
trakasserier avses ett uppträdande som
kränker en persons värdighet och som har
samband med etnisk tillhörighet, religion
eller  annan trosuppfattning,  sexuell
läggning eller funktionshinder.
Uppträdandet    skall    innebära
missgynnande i form av skada eller obehag
och på så sätt kränka den enskildes
värdighet. Helt bagatellartade skillnader
i  bemötande bör inte betraktas  som
missgynnande och därmed trakasserier. Det
bör vara fråga om märkbara och tydliga
kränkningar.
Uppträdandet skall vara oönskat. Det är
den utsatte som avgör om beteendet eller
handlingarna är oönskade och kränkande.
Den som trakasserar måste emellertid ha
insikt om den etniska tillhörigheten etc.
och att beteendet upplevs som kränkande.
Ett handlingssätt eller bemötande skall
ha   ett  orsakssamband  med  den
diskrimineringsgrund som är aktuell för
att utgöra trakasserier i lagarnas
mening. Liksom vid de andra typerna av
diskriminering är det inte nödvändigt att
det är en anknytning till den utsattes
egen  tillhörighet till någon av  de
skyddade grupperna. Det kan även vara en
anknytning till någon annans
etniska  tillhörighet etc., eller  en
"felaktigt förmodad" tillhörighet till en
skyddad grupp.

Instruktioner att diskriminera

Ett nytt förbud införs i såväl den nya
lagen om förbud mot diskriminering som
övriga  här  behandlade  lagar.  Med
instruktioner  att diskriminera  avses
order   eller   instruktioner   att
diskriminera  en person genom  direkt
diskriminering, indirekt diskriminering
eller trakasserier som
en arbetsgivare lämnar åt en
arbetstagare eller till den som utan att
vara  anställd söker eller  fullgör
yrkespraktik på en arbetsplats,
en  högskola lämnar åt  en
arbetstagare vid högskolan, eller
lämnas åt någon som står i
lydnads- eller beroendeförhållande till
den som lämnar ordern eller instruktionen
eller som gentemot denna
åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
Sådana instruktioner är diskriminering om
instruktionerna  leder   till   ett
missgynnande av en eller flera personer
som har samband med etnisk tillhörighet,
religion  eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   ansluter   sig   till
propositionens     förslag     om
diskrimineringsbegrepp m.m.

5. Bevisfrågor

Utskottets förslag i korthet
Utskottet ställer sig i detta avsnitt
bakom propositionens förslag om  att
införa  en  gemensam  och  enhetlig
bevisregel i den nya lagen om förbud
mot diskriminering, 1999 års lagar och
i lagen om likabehandling av studenter
i högskolan.

Propositionen

Nuvarande bestämmelser om bevisning i
1999  års  lagar  och  lagen  om
likabehandling av studenter i högskolan
ersätts med en gemensam och fristående
bevisregel som också föreslås bli intagen
i  den  nya  lagen  om  förbud  mot
diskriminering.  Enligt   bevisregeln
ankommer det på den som anser sig ha
blivit diskriminerad (käranden)  eller
utsatt  för  repressalier  att  visa
omständigheter som ger anledning att anta
att han eller hon blivit diskriminerad
eller  utsatt  för  repressalier;  om
käranden  lyckas med  detta  är  det
svaranden  som  skall  visa   att
diskriminering eller repressalier inte
förekommit.

Utskottets ställningstagande

Den reglering med delad bevisbörda som
finns   i   1999   års   lagar,
jämställdhetslagen  och  lagen   om
likabehandling av studenter i högskolan
motsvarar redan i dag EG-rättens krav på
bevislättnader.
Förslaget att ta in regleringen  om
bevisbördan i en gemensam och enhetlig
bestämmelse som på ett tydligare sätt
språkligt anknyter till den EG-rättsliga
bevisregeln innebär alltså inte någon
ändring i sak i förhållande till vad som
redan  gäller enligt de nyss  nämnda
lagarna. Bevisprövningen kommer att gå
till på samma sätt som angetts hittills.
EG-domstolens praxis kommer precis som i
dag att vara styrande, och de uttalanden
som    gjorts    i    tidigare
lagstiftningsärenden är alltjämt giltiga.
Med det anförda ansluter sig utskottet
till regeringens förslag om införandet av
en enhetlig och gemensam bevisregel i
respektive lag.

6.1. Tillämpningsområdet för den nya
lagen om förbud mot diskriminering m.m.

Utskottets förslag i korthet
I  detta avsnitt behandlar utskottet
propositionens    förslag     om
tillämpningsområdet för den nya lagen
om förbud mot diskriminering samt tre
motionsyrkanden som  rör  frågan  om
förbud mot diskriminering av juridiska
personer och ansvar för handlingar av
privatpersoner. Utskottet  tillstyrker
propositionen     och     avslår
motionsyrkandena.
Jämför reservationerna 7 (fp), 8 (mp)
och 9 (fp).

Propositionen

Allmänt

För  att täcka de områden som  inte
omfattas av 1999 års lagar och lagen om
likabehandling av studenter i högskolan
införs det en ny lag om förbud mot
diskriminering. Lagen föreslås gälla i
förhållande till enskilda personer för
diskrimineringsgrunderna      etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning  och
funktionshinder i fråga om de områden som
angetts   ovan   under   rubriken
Propositionens huvudsakliga innehåll. I
propositionen läggs det inte fram något
förslag om skydd för juridiska personer.
Det läggs inte heller fram något förslag
om ansvar för handlingar i privatlivet.
Om dessa frågor avser regeringen att
återkomma senare.

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Med  arbetsmarknadspolitisk  verksamhet
avses  förmedling av arbete hos  den
offentliga arbetsförmedlingen eller annan
som bedriver arbetsförmedling och andra
insatser inom den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.
Det föreslagna diskrimineringsförbudet
vid  arbetsförmedling är  avsett  att
omfatta  förmedlingens  urval  bland
arbetssökande (platsförmedling) och andra
åtgärder  hos länsarbetsnämnden  eller
arbetsförmedlingen som kan ha betydelse
för om en arbetssökande skall få ett
arbete.
Med   andra  insatser  inom  den
arbetsmarknadspolitiska   verksamheten
avses   all   handläggning   hos
arbetsförmedlingen av ärenden som rör en
arbetssökande eller arbetstagare och som
gäller  vägledning,  anvisningar  till
arbetsmarknadspolitiska  program  eller
andra insatser inom den arbetsmarknads-
politiska verksamheten.
Diskrimineringsförbudet föreslås  avse
alla åtgärder som kan ha betydelse för
den enskildes möjligheter att ta del av
arbetsmarknadsservicen. Här  innefattas
obehöriga  hänsyn  till  någon  av
diskrimineringsgrunderna       vid
beslutsfattande,  all  formell  och
informell  handläggning av ärenden  -
inklusive
underlåtenhet att agera eller omotiverat
förhalande av beslut eller åtgärder - och
trakasserande bemötanden.
Diskrimineringsförbudet  innebär  inte
hinder mot tillämpning av bestämmelser
som är ett led i strävanden att främja
lika möjligheter oavsett
etnisk tillhörighet.

Start och bedrivande av näringsverksamhet

Förbudet mot diskriminering vid start
eller  bedrivande av näringsverksamhet
omfattar ett skydd för enskilda personer.
Juridiska personer omfattas inte.
Förbudet  gäller vid  beviljande  av
ekonomiskt stöd samt vid prövning av
tillstånd, registrering eller liknande.
Det går inte att uttömmande ange alla
situationer som bör falla under förbudet.
Avsikten är att det bör sträcka sig
utöver vad som är nödvändigt för själva
verksamheten   och   omfatta   även
omständigheter som är av stor betydelse
för verksamhetens utövande.
Diskrimineringen kan bestå av  såväl
åtgärder som underlåtenhet att  vidta
åtgärder eller på annat sätt agera som
kan  ha  betydelse för den enskildes
möjligheter att erhålla ett stöd eller
ett tillstånd. I detta inbegrips  be
slutsfattande och faktiskt handlande, all
formell och informell handläggning av
ärenden - inklusive underlåtenhet att
agera eller omotiverat förhalande  av
beslut eller åtgärder - och trakasserande
bemötanden.
Förslaget syftar dock inte till att
skapa en rätt för någon att starta eller
bedriva näringsverksamhet utöver vad som
följer av gällande rätt.

Yrkesutövning

Förbudet  mot  diskriminering   vid
yrkesutövning avser både fall där det för
inträde till eller utövande av ett visst
yrke ställs krav på viss behörighet eller
på   legitimation,   auktorisation,
registrering, tillstånd eller liknande
eller där
sådana  omständigheter  inte  är  ett
formellt krav men likväl kan ha betydelse
för utövandet av yrket.
Exempel på de situationer som bör falla
under diskrimineringsförbudet är  inte
uttömmande. Även andra situationer än de
som nu nämnts där liknande frågor som kan
ha  betydelse för en enskild persons
möjligheter att utöva ett visst yrke bör
omfattas.
Förbudet omfattar beslutsfattande, all
formell och informell handläggning av
ärenden - inklusive underlåtenhet att
agera eller omotiverat förhalande  av
beslut eller åtgärder - och trakasserande
bemötanden.

Medlemskap, medverkan och medlemsförmåner
i arbetstagarorganisationer,
arbetsgivarorganisationer eller
yrkesorganisationer

Förbudet  innebär att en  arbetstagar
organisation,   arbetsgivarorganisation
eller  yrkesorganisation  inte  får
diskriminera någon i fråga om medlemskap,
medverkan eller förmåner som  erbjuds
medlemmarna.
Med  medlemskap avses beviljande och
upphörande  av  medlemskap  och  med
medverkan   menas   deltagande   i
organisationen eller i den verksamhet som
organisationen bedriver.  Ingen  skall
nekas att delta i organisationen eller i
verksamheten  och ingen skall  heller
behöva utsättas för trakasserier. Vad
slutligen   gäller   förmåner   som
organisationen      tillhandahåller
medlemmarna bör detta innefatta allt som
kan anses vara till nytta för medlemmen
och som utgår på grund av medlemskapet.
Skyddet omfattar på samma sätt som vid
start och bedrivande av näringsverksamhet
bara enskilda personer och inbegriper
t.ex.  beslut,  bemötande  men  även
underlåtenhet att vidta åtgärder.

Varor, tjänster och bostäder

Förbudet  omfattar  ett  skydd  mot
diskriminering för enskilda personer vid
yrkesmässigt tillhandahållande av varor,
tjänster och bostäder.
Med  vara avses ett objekt som  är
omsättningsbart. Med tjänst avses något
som någon gör eller utför åt någon annan
mot ersättning. Lån och försäkringar är
exempel på tjänster som omfattas  av
diskrimineringsförbudet.
Med bostad avses alla former av boende,
såväl permanenta bostäder som tillfälliga
bostäder och fritidsbostäder. Det innebär
att begreppet bostad omfattar både fast
och  lös  egendom.  Förbudet  mot
diskriminering i fråga om bostad gäller
oavsett om det är fråga om köp, hyra
eller någon annan upplåtelseform.
Varan, tjänsten eller bostaden skall
tillhandahållas yrkesmässigt. Av detta
följer att transaktioner som sker helt
privat   ligger   utanför   lagens
tillämpningsområde. Med tillhandahållande
avses köp, byte, upplåtelse och gåva. Med
ett tillhandahållande av varor, tjänster
och bostäder avses således den civil
rättsliga  transaktionen, dvs.  själva
vverlåtelsen   eller   upplåtelsen.
Bestämmelsen ger dock inget skydd mot
missgynnande   av   personer   med
funktionshinder på grund av bristande
tillgänglighet. Det  är  alltså  inte
diskriminering enligt den föreslagna be
stämmelsen om t.ex. en vara, tjänst eller
bostad är fysiskt svårtillgänglig för en
funktionshindrad på grund av att en butik
eller byggnad saknar hissar.

Socialtjänsten m.m.

Diskrimineringsförbudet omfattar insatser
inom socialtjänsten och tillstånd till
färdtjänst  och  riksfärdtjänst  samt
bostadsanpassningsbidrag. Till begreppet
socialtjänst  hänförs  inte  enbart
verksamhet  enligt  socialtjänstlagen
(1980:620)  utan  även  närliggande
verksamheter som regleras enligt annan
lagstiftning. En precisering av begreppet
socialtjänst ges i 2 § lagen (2001:454)
om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten.
Såväl den verksamhet som utgörs  av
handläggning   av   ett   ärende
(myndighetsutövning) som faktiska hand
lingar, t.ex. information, rådgivning,
uppsökande  verksamhet,  hemhjälp  och
verksamhet i behandlingshem, bör omfattas
av förbudet. Även fysiska eller juridiska
personer som genom avtal med en kommun
fullgör  insatser inom socialtjänstens
område      omfattas       av
diskrimineringsförbudet.

Socialförsäkringen och anslutande
bidragssystem

Diskrimineringsförbudet     omfattar
socialförsäkringen   och   anslutande
bidragssystem. Vilka förmåner och vem som
omfattas av socialförsäkringen framgår av
socialförsäkringslagen  (1999:799).  Av
socialförsäkringslagen framgår att rätten
till en förmån skall grundas på antingen
bosättning  eller  förvärvsarbete  i
Sverige.
Utöver det som i socialförsäkringslagen
definieras som socialförsäkring finns det
vissa  anslutande  bidragssystem  som
administreras  av Riksförsäkringsverket
och försäkringskassorna och i vissa fall
av andra myndigheter som också omfattas
av lagens förbud.
Förbudet omfattar såväl handläggning av
ett  ärende  (myndighetsutövning)  som
faktiska handlingar. Det bör gälla i verk
samheten som sådan och avse sådant som en
enskild  persons  rätt  till  försäk
ringsersättningar och  bidrag,  dessas
räckvidd och innehåll. Villkoren för att
få tillgång till en ersättning eller ett
bidrag liksom kvaliteten och omfattningen
skall vara lika oberoende av sökandens
etniska  tillhörighet, religion  eller
annan trosuppfattning.

Arbetslöshetsförsäkringen

Diskrimineringsförbudet     omfattar
arbetslöshetskassornas  handhavande  av
alla  frågor som gäller försäkringen,
t.ex. ansökan och beviljande av ersätt
ning,
ersättningens storlek, karenstid, ersätt
ningstidens   längd,   avdrag   på
dagpenningen, avstängning från rätt till
ersättning, nedsättning av ersättning och
utfärdande av intyg. Uppräkningen är inte
uttömmande. Även frågor om medlemskap i
en  arbetslöshetskassa, medlemsavgifter
och s.k. särskild uttaxering till en
arbetslöshetskassa inbegrips.  Förbudet
omfattar beslutsfattande, all formell och
informell  handläggning av ärenden  -
inklusive underlåtenhet att agera eller
omotiverat förhalande av beslut eller
åtgärder - och trakasserande bemötanden.
Utanför     diskrimineringsförbudets
räckvidd faller i princip övriga frågor
som omfattas av lagen (1997:239)  om
arbetslöshetskassor.   Frågor    om
föreningarnas  bildande,  registrering,
tillsyn över a-kassorna och statsbidrag
till kassorna, vilka regleras i  den
lagen,  rör  inte  den  enskildes
förhållanden och omfattas inte av lagens
diskrimineringsförbud.

Hälso- och sjukvård och annan medicinsk
verksamhet

Utöver åtgärder för att medicinskt före
bygga, utreda och behandla sjukdomar och
skador omfattar hälso- och sjukvård även
sjuktransporter,  omhändertagande  av
avlidna, företagshälsovård, skolhälsovård
och   studerandehälsovård.  Därutöver
omfattas  exempelvis  åtgärder  med
anledning av kroppsfel och barnafödande,
funktionsförbättrande  och  funktions
uppehållande behandling för personer med
funktionshinder. Även tandvård omfattas.
För att täcka in även de områden som kan
falla  utanför begreppet  hälso-  och
sjukvård  föreslås  förbudet  omfatta
förutom hälso- och sjukvård även "annan
medicinsk verksamhet".
Diskrimineringsförbudet omfattar såväl
handläggning   av   ett   ärende
(myndighetsutövning)   som   faktiska
handlingar. Hälso- och sjukvårdsområdet
skiljer sig dock i viss mån från övriga
ovan  behandlade  områden  genom  att
lagstiftningen på detta område inte har
karaktären  av  rättighetslagstiftning.
Förbudet  kan t.ex. avse sådant  som
tillgången till vård, dess räckvidd och
innehåll samt avgiftsbetalning.

Motioner

I   kommittémotion  A12  framhåller
Folkpartiet att följderna av att låta
förbudet mot diskriminering i framtiden
eventuellt även omfatta handlingar av
privatpersoner noga bör analyseras innan
ett sådant förbud skulle kunna anses
lämpligt att införa (yrk. 6).
I samma motion anser Folkpartiet att
regeringen alltför lättvindigt behandlar
frågan om att utsträcka skyddet  mot
diskriminering  även  till  juridiska
personer. Om en sådan utvidgning  av
förbudet skall göras krävs en noggrann
och allsidig belysning av de principiella
konsekvenserna     på     andra
lagstiftningsområden och i förhållande
till tankarna på att utsträcka förbudet
till  privatpersoner, detta  för  att
undvika  att  förbuden  får  oönskade
konsekvenser (yrk. 5).
I motion A13 anser Ulf Holm och Mona
Jönsson (mp) att den föreslagna
lagen om förbud mot diskriminering borde
omfatta ett förbud mot diskriminering av
juridiska personer (yrk. 3).

Utskottets ställningstagande

Med anledning av såväl Folkpartiets som
Ulf Holms och Mona Jönssons
motioner vill utskottet hänvisa till att
frågan om ett förbud mot diskriminering
av juridiska personer omfattas av den
ovan  nämnda  Diskrimineringskommitténs
uppdrag.
Med hänsyn härtill och då kommittén har
att förutsättningslöst överväga denna och
övriga  frågor  om  den  framtida
diskrimineringslagstiftningen    anser
utskottet att kommitténs arbete inte bör
föregripas.
Motionerna A12 yrkande 5 (fp) och A13
yrkande 3 (mp) avstyrks.
Som konstateras både i propositionen
och i Folkpartiets motion råder det inte
någon tvekan om att diskrimineringen är
utbredd även vid handlingar som företas
inom privatlivet.
När det gäller handlingar som företas
mellan privatpersoner intar dessa enligt
direktivet mot etnisk diskriminering en
särställning. Enligt direktivet  skall
nämligen  skyddet  för  privat-  och
familjelivet samt transaktioner som sker
i det sammanhanget respekteras. Det är
också  bl.a. av det skälet och  mot
bakgrund    av   det   nuvarande
beredningsunderlaget som regeringen valt
att föreslå ett diskrimineringsförbud som
endast    omfattar    yrkesmässigt
tillhandahållande av varor, tjänster och
bostäder.
Enligt  utskottet är det  emellertid
viktigt  att  understryka  att  all
diskriminering,  oavsett  i  vilket
sammanhang  som  den  förekommer,  är
oacceptabel.  Det  är  därför  mycket
välkommet att regeringen aviserar att den
avser att ytterligare överväga frågan i
vilken  utsträckning och under  vilka
förutsättningar handlingar företagna av
en  privatperson  bör  omfattas  av
diskrimineringsförbuden. Utskottet, som
inte anser att det finns något skäl för
riksdagen att föregripa detta arbete,
avstyrker motion A12 yrkande 6 (fp).
I övrigt ansluter sig utskottet till
vad  regeringen anfört  i  fråga  om
tillämpningsområdet för den nya lagen mot
diskriminering. Utskottet återkommer till
frågan om antagande av lagförslagen i den
följande framställningen.

6.2. Frågor om förbud mot repressalier
samt bestämmelser om sanktioner,
rättegång, tillsyn m.m. i den nya lagen
om förbud mot diskriminering

Utskottets förslag i korthet
I  detta avsnitt behandlar utskottet
propositionens förslag om en ny lag om
förbud mot diskriminering i fråga om
repressalier,    skadestånd    och
ogiltighet,   tillsyn,   rättegång,
preskription  och  sekretess  m.m.
Utskottet   behandlar  också   ett
motionsyrkande   om   preskription.
Utskottet   ansluter   sig   till
propositionens förslag och  avstyrker
motionsyrkandet.
Jämför reservation 10 (fp).

Propositionen

I  den  nya  lagen  om  förbud  mot
diskriminering föreslås att det införs
ett  förbud  mot  repressalier  samt
bestämmelser  om  tillsyn,  rättegång,
ogiltighet och skadestånd m.m.
Den som påstås ha diskriminerat någon
enligt denna lag får inte utsätta en
enskild person för repressalier på grund
av att han eller hon anmält eller påtalat
diskrimineringen eller medverkat i en
utredning om denna.
En rättshandling, ett avtal eller en
bestämmelse i ett avtal skall, på begäran
av den som diskriminerats på ett sätt som
är förbjudet enligt lagen, kunna jämkas
eller förklaras ogiltig.
Den  som  diskriminerar någon  eller
utsätter någon för repressalier på ett
sätt som är förbjudet enligt lagen skall
betala skadestånd för den kränkning som
diskrimineringen  eller  repressalierna
innebär. Om en arbetstagare diskriminerar
någon  eller  utsätter  någon  för
repressalier skall skadeståndet betalas
av  den som har arbetstagaren i sin
tjänst.
Tillsynen över lagens efterlevnad skall
utövas av DO, HomO och HO. Ombudsmännen
skall försöka förmå dem som omfattas av
diskrimineringsförbuden att  frivilligt
följa lagen.
Rättegången i mål om tillämpning av
förbuden mot diskriminering och
repressalier  skall  handläggas  som
dispositiva tvistemål.
DO, HomO och HO får som part föra talan
för den enskilde som anser sig ha blivit
diskriminerad  eller   utsatt   för
repressalier, om den personen medger det.
I mål som handläggs enligt den nya
lagen om förbud mot diskriminering får
domstolen förordna att vardera parten
skall bära sin rättegångskostnad, om den
som anser sig ha blivit diskriminerad
eller utsatt för repressalier förlorat
målet och hade skälig anledning att få
tvisten prövad. Detta gäller dock inte
när någon av ombudsmännen som part för
talan.
När någon av ombudsmännen för talan
behandlas  den enskilde som  part  i
rättegången i fråga om jävsförhållanden,
personlig inställelse samt hörande under
sanningsförsäkran och andra frågor om
bevisning.
Vid tillämpning av reglerna om pågående
rättegång i 13 kap. 6 § rättegångsbalken
skall en enskild person och DO, HomO
respektive HO anses som en enda part när
det gäller talan avseende diskriminering
av personen i fråga.
Talan skall väckas inom två år efter
det att den påtalade handlingen företogs
eller en skyldighet senast skulle ha full
gjorts. I annat fall är rätten till
talan förlorad (preskription).
Sekretess i mål enligt den nya lagen
gäller hos domstolarna, DO, HomO och HO
för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider avsevärd skada
eller betydande men om uppgiften röjs.

Motion

Folkpartiet pekar i kommittémotion A12
(yrk. 4) på att de preskriptionsfrister
som finns i dagens diskrimineringslagar
som reglerar arbetslivet är beroende av
hur och om de fackliga organisationerna
agerar.  Partiet anser att en  sådan
ordning inte är tillfredsställande och
förordar  att  det  införs  enhetliga
preskriptionsbestämmelser i  de  olika
diskrimineringslagarna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tolkar Folkpartiets synpunkter
på       de       föreslagna
preskriptionsbestämmelserna  som  att
partiet   vill   införa   enhetliga
preskriptionsbestämmelser   för   de
arbetsrättsliga respektive de  allmänt
civilrättsliga   regleringarna   som
motsvarar de som föreslås i den nya lagen
om förbud mot diskriminering.
Utskottet  kan  konstatera  att  de
preskriptionsbestämmelser som i dag finns
i 1999 års lagar - som rör förhållandena
mellan arbetsgivare och arbetstagare - i
huvudsak knyter an till de frister m.m.
som gäller för övriga arbetsrättsliga
tvister. Utskottet kan i nuläget inte se
något skäl att anpassa fristerna i de
arbetsrättsliga lagarna till vad  som
föreslås   i   den   nya   lagen.
Preskriptionsreglerna i 1999 års lagar
har till skillnad från den nya lagen ett
nära  samband med det arbetsrättsliga
tvisteförhandlingssystemet,  där  den
faktiska tiden för att väcka talan blir
beroende av om och när förhandling sker.
Dessutom skulle ett införande av en
generell tvåårig preskriptionsfrist
innebära oacceptabelt långa frister t.ex.
vid tvister om ogiltigförklarande  av
uppsägning.
Mot bakgrund av det anförda avstyrker
utskottet motion A12 yrkande 4 (fp).
Utskottet ansluter sig även i övrigt
till regeringens förslag om förbud mot
repressalier, skadestånd och ogiltighet,
tillsyn,  rättegång, preskription  och
sekretess i den nya lagen om förbud mot
diskriminering.

7. Ändringar i 1999 års lagar

Utskottets förslag i korthet
Utskottet ställer sig i detta avsnitt
bakom propositionens förslag om vissa
ändringar i 1999 års lagar. Lagarna
skall  bl.a.  gälla  även  när  en
arbetsgivare beslutar om eller vidtar
åtgärder   som  rör  yrkespraktik,
utbildning   eller  yrkesvägledning.
Lagarnas  tillämpningsområde utsträcks
också   på   så   sätt   att
diskrimineringsförbuden  och  förbudet
mot  repressalier skall  gälla  till
förmån även för den som utan att vara
anställd   söker  eller   genomgår
yrkespraktik på en arbetsplats och för
inhyrd eller inlånad personal.  Även
undantaget från förbudet mot  direkt
diskriminering ändras.

Propositionen

1999 års lagar föreslås ändras så att
diskrimineringsförbudet gäller även när
arbetsgivaren beslutar om eller vidtar
annan  åtgärd  som  rör  utbildning,
yrkesvägledning  eller  yrkespraktik.
Lagarnas  tillämpningsområde  utsträcks
också   på   så   sätt    att
diskrimineringsförbuden  gäller  till
förmån även för den som utan att vara
anställd söker eller fullgör yrkespraktik
på en arbetsplats.
Undantaget från diskrimineringsförbuden
dndras. Förslaget innebär att förbudet
mot direkt diskriminering inte gäller vid
beslut om anställning, befordran eller
utbildning för befordran om viss etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
visst funktionshinder är nödvändigt på
grund  av  arbetets natur eller  det
sammanhang där det utförs. Undantaget för
"ideellt eller annat särskilt intresse"
utmönstras ur lagarna.
Förbudet  mot repressalier  utsträcks
till att omfatta skydd även för den som
utan  att  vara  anställd  fullgör
yrkespraktik på en arbetsplats och för
inhyrd
eller inlånad personal. Förbudet gäller
när den som kan åberopa förbudet anmält
eller  påtalat  diskriminering  eller
medverkat i en utredning enligt lagen.
Arbetsgivarens skyldighet att  utreda
och  vidta  åtgärder mot trakasserier
utsträcks till att omfatta även det fall
att någon som fullgör yrkespraktik på en
arbetsplats utan att vara anställd eller
är inhyrd eller inlånad personal anser
sig ha blivit utsatt.
Bestämmelserna   om   arbetsgivares
uppgiftsskyldighet bl.a. i förhållanden
som  kan  vara  av  betydelse  för
ombudsmännens tillsyn ändras på så sätt
att förbehållet om att arbetsgivare inte
får   betungas   onödigt   genom
uppgiftsskyldigheten tas bort.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  delar  de i  propositionen
framförda  synpunkterna  vad  avser
ändringar i 1999 års lagar.

8. Antagande av lagförslagen

Utskottets förslag i korthet
I detta avsnitt ansluter sig utskottet
med  vissa justeringar till  de  av
regeringen framlagda lagförslagen.
Av den föregående framställningen framgår
att  utskottet ansluter sig till  de
bedömningar som ligger bakom  de  av
regeringen framlagda lagförslagen.
Med anledning av Handikappombudsmannens
skrivelse till utskottet har fråga väckts
om rubriken till lagen (1999:132) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet
av personer med funktionshinder på ett
riktigt sätt anger den personkrets som
skyddas av lagen. Lagen omfattar inte
enbart den funktionshindrade själv utan
även personer med anknytning till honom
eller henne. Utskottet anser därför att
lagens rubrik bör ges följande lydelse:
lagen om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av funktionshinder.
Utskottet föreslår också en redaktionell
ändring i nyss nämnda lag. Förslag om
detta lämnas i utskottets förslag till
riksdagsbeslut.
Ändringen av rubriken till lagen om
förbud mot diskriminering i arbetslivet
av   personer  med  funktionshinder
föranleder följdändringar i  förslaget
till lag om förbud mot diskriminering
(2003:000)  samt  i  förslagen  till
ändringar  i  lagen  (1974:371)  om
rättegången    i    arbetstvister,
sekretesslagen   (1980:100),   lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen och
lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare. Förslag om detta lämnas i
utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Med de justeringar som angetts ovan
anser utskottet att riksdagen bör bifalla
propositionen.

9. Övriga frågor

Utskottets förslag i korthet
I detta avsnitt behandlar utskottet tre
motionsyrkanden som tar upp frågor om
en sammanslagning av ombudsmännen och
avskaffande   av   Arbetsdomstolen.
Samtliga yrkanden avstyrks.
Jämför reservationerna 11 (m, fp, kd)
och 12 (m).

Motioner

I kommittémotion A11 (yrk. 3) föreslår
Moderaterna  att  de  nuvarande  fyra
ombudsmännen slås samman till en gemensam
myndighet.
Motsvarande  yrkande  framställs  av
Folkpartiet i kommittémotion A12 (yrk. 1
delvis).
I   kommittémotion  A11   förklarar
Moderaterna  att  de är  principiella
motståndare till specialdomstolar  och
partssammansatta domstolar. Som en följd
av detta ställningstagande föreslås att
Arbetsdomstolen läggs ned och att dess
uppgifter överförs till det  allmänna
domstolsväsendet (yrk. 4).

Utskottets ställningstagande

Motionsförslag om en samordning eller
sammanslagning  av ombudsmän  som  är
underställda regeringen har behandlats av
riksdagen  vid ett flertal tillfällen
tidigare.  Senast så  skedde  var  i
konstitutionsutskottet i  samband  med
behandlingen av budgetpropositionen för
år   2003   (bet.   2002/03:KU1).
Konstitutionsutskottet noterade då att
regeringen givit Diskrimineringskommittén
i uppdrag att bl.a. överväga dessa frågor
och  ansåg att resultatet  av  detta
utredningsarbete borde avvaktas. Mot den
bakgrunden avstyrktes motionerna.
Arbetsmarknadsutskottet,  som   inte
finner anledning att göra någon annan
bedömning,  avstyrker  motionerna  A11
yrkande 3 (m) och A12 yrkande 1 i denna
del (fp).
Vad avslutningsvis gäller Moderaternas
yrkande om att Arbetsdomstolen  skall
avskaffas kan utskottet konstatera att
liknande yrkanden har behandlats vid ett
flertal tidigare tillfällen. Utskottet
anser nu liksom tidigare att det inte är
aktuellt att lägga ned Arbetsdomstolen.
Moderaternas förslag i motion A11 yrkande
4 (m) avstyrks.
Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.En sammanhållen
diskrimineringslagstiftning (punkt 1)
(m, fp, kd, c)

av Margareta Andersson (c), Anders G
Högmark  (m),  Erik Ullenhag  (fp),
Stefan Attefall (kd), Tina Acketoft
(fp), Henrik Westman (m) och Tobias
Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 1.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2002/03:A10 (kd), 2002/03:A11 yrkande 2
(m) och 2002/03:A12 yrkandena 1 i denna
del och 7 (fp).

Ställningstagande

Vi  har  vid  ett flertal tillfällen
tidigare framhållit att vi förordar att
det så snart som det är möjligt införs en
sammanhållen,  tydlig  och  enhetlig
lagstiftning mot diskriminering. En sådan
lagstiftning skulle omfatta alla eller
flertalet diskrimineringsgrunder och på
det sättet sända en tydlig signal till
alla   berörda  parter  att   all
diskriminering är att bedöma som lika
allvarlig från lagstiftarens sida. En
samlad lagstiftning blir också lättare
att överblicka för dem som skall tillämpa
lagen.  Frågan  om  en  samordnad
lagstiftning utreds för närvarande av den
s.k. Diskrimineringskommittén, och  vi
anser att det är viktigt att kommittén
får så stor handlingsfrihet som möjligt i
sitt arbete. På samma gång vill  vi
understryka att de förslag som läggs fram
i den här behandlade propositionen bör
ses som en nödvändig lagstiftning  i
avvaktan    på    en    samlad
antidiskrimineringslag.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till  känna.  Vi  tillstyrker  därför
motionerna A10 (kd), A11 yrkande 2 (m)
och A12 yrkandena 1 i denna del och 7
(fp).

2.Genomförande av de två EG-direktiven
(punkt 2) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Henrik
Westman (m) och Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 2.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A11 yrkande 1 (m).

Ställningstagande

För att uppfylla direktivens krav på
skydd   mot  diskriminering   krävs
otvivelaktigt att det genomförs vissa
ändringar  och  tillägg  i  svensk
lagstiftning. Enligt vår mening är det
mest ändamålsenligt att sådana ändringar,
när så är möjligt, förs in i befintlig
lagstiftning.     En      sådan
lagstiftningsteknik medför  att  redan
etablerade  regelverk  inom  skilda
sakområden kan hållas någorlunda samlade,
vilket i sin tur underlättar för dem som
skall tillämpa reglerna. I de fall detta
inte är möjligt anser vi att reglerna bör
föras samman i en provisorisk lag som
upphör  att gälla samtidigt  som  en
kommande             samordad
diskrimineringslagstiftning  träder  i
kraft.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Vi tillstyrker därför motion
A11 yrkande 1 (m).

3.Utbildningsväsendet utanför
högskoleområdet (punkt 3) (mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 3.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A13 yrkande 4 (mp).

Ställningstagande

Jag  anser att det är en brist att
propositionen  inte  innehåller  något
förslag    om    att    utvidga
diskrimineringsförbudet till den del av
utbildningsområdet som ligger  utanför
högskoleområdet. Förutom att  det  är
angeläget att utbildningssektorn får ett
skydd mot diskriminering som motsvarar
det  inom  övriga delar av samhället
innebär det också att Sverige inte fullt
ut genomför EG-direktiven.
Jag  anser  därför  att  regeringen
skyndsamt bör återkomma till riksdagen
med förslag om ett diskrimineringsförbud
inom detta område.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Jag tillstyrker därför motion
A13 yrkande 4 (mp).

4.Begreppet ras (punkt 4) (fp)

av  Erik  Ullenhag (fp)  och  Tina
Acketoft (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  antar de  av  regeringen
enligt bilaga 2 framlagda förslagen
till
a) lag om förbud mot diskriminering,
såvitt avser 4 § med den ändringen att
1. skall ha följande lydelse: "Etnisk
tillhörighet: att någon tillhör  en
grupp  av  personer som har  samma
nationella  eller  etniska  ursprung
eller hudfärg."
b) lag om ändring i lagen (1999:130)
om åtgärder mot etnisk diskriminering
i arbetslivet, med den ändringen att 1
§  andra stycket skall ha följande
lydelse:  "Med  etnisk  tillhörighet
avses att någon tillhör en grupp av
personer  som har samma  nationella
eller etniska ursprung eller hudfärg."
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2002/03:A12 yrkandena 2 och 3 (fp) och
avslår   proposition   2002/03:65
punkterna 1 och 2, båda i denna del.

Ställningstagande

Regeringen använder ordet ras, som helt
borde utmönstras ur svensk lagstiftning,
på  ett inkonsekvent sätt i de  här
behandlade lagarna. Trots att regeringen
framhåller det värdefulla i att använda
samma begrepp och definitioner i de olika
lagarna väljer den att låta definitionen
av begreppet etnisk tillhörighet ha olika
ordalydelser i de olika  lagarna.  I
anslutning till lagen om förbud  mot
diskriminering och lagen om åtgärder mot
etnisk  diskriminering  i  arbetslivet
anförs att ordet ras tills vidare skall
finnas med i definitionen medan det i
anslutning till lagen om likabehandling
av studenter i högskolan anförs att det
som avses med "ras" ingår i definitionen
utan att ordet behöver nämnas. Detta är
direkt  ologiskt  och  innebär  att
regeringen argumenterar mot sig själv.
Eftersom ordet ras av allt att döma
inte behövs anser vi att det naturliga är
att  på samma sätt som i lagen  om
likabehandling av studenter i högskolan
utmönstra ordet "ras" ur alla de här
behandlade   lagarna.  De   berörda
lagförslagen bör ändras i enlighet med
detta.
Vad som anförts ovan innebär att motion
A12 yrkandena 2 och 3 (fp) tillstyrks och
att propositionen avstyrks i motsvarande
delar.

5.Skydd mot diskriminering på grund av
kön (punkt 5) (mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 5.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A13 yrkande 1 (mp).

Ställningstagande

I dag finns det likvärdiga skydd mot
diskriminering i arbetslivet och inom
högskolan  för diskrimineringsgrunderna
kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder
och sexuell läggning. I propositionen
föreslås   en   utvidgning    av
diskrimineringsförbudet avseende samtliga
dessa   diskrimineringsgrunder,   med
undantag  av kön, till en  rad  nya
samhällsområden. Därmed blir det
uppenbart  att  det  saknas   ett
tillfredsställande    skydd    mot
diskriminering på grund av kön utanför
arbetslivet och högskolan. Om det inte
införs  ett  motsvarande  skydd  mot
könsdiskriminering nu kommer det t.ex.
att bli förbjudet för en näringsidkare
eller en myndighet att missgynna  en
person med anledning av dennes etniska
tillhörighet etc. samtidigt som samma
handlingssätt kommer att vara tillåtet om
missgynnandet har samband med en persons
kön.
Jag  anser  av den anledningen  att
diskrimineringsgrunden kön  också  bör
omfattas av den nya lagstiftningen. Om så
inte sker är risken överhängande att det
kan ta flera år innan Sverige får ett
effektivt och brett lagligt skydd mot
könsdiskriminering.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Jag tillstyrker därför motion
A13 yrkande 1 (mp).

6.Skydd mot diskriminering på grund av
sexuell identitet (punkt 6) (mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 6.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A13 yrkande 2 (mp).

Ställningstagande

Enligt  min uppfattning är det  inte
tillräckligt  att  den   föreslagna
lagstiftningen  bara  ger  skydd  mot
missgynnanden av personer som har samband
med deras sexuella läggning. Begreppet
sexuell läggning omfattar inte  t.ex.
transpersoner som i dag är en grupp som
utsätts  för diskriminering  i  såväl
samhället i stort som arbetslivet.  För
att diskrimineringsförbudet även skall
omfatta  transpersoner  m.fl.   som
diskrimineras  på  grund  av  sin
könsidentitet bör förbudet utvidgas till
att omfatta "sexuell identitet" i stället
för bara "sexuell läggning".
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Jag tillstyrker därför motion
A13 yrkande 2 (mp).

7.Skydd för juridiska personer (punkt 7)
(fp)

av  Erik  Ullenhag (fp)  och  Tina
Acketoft (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 7.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A12 yrkande 5 (fp) och avslår
motion 2002/03:A13 yrkande 3 (mp).

Ställningstagande

Syftet med diskrimineringslagstiftningen
är  att  försvara principen om  alla
människors lika värde och rättigheter och
att ge människor som blivit kränkta genom
diskriminering  en  möjlighet  till
upprättelse.   Därför   är   också
diskrimineringsskyddet kopplat till olika
egenskaper som bara kan ägas av människor
av kött och blod: etnisk tillhörighet,
hudfärg, religion, sexuell läggning och
så    vidare.   Att    utsträcka
diskrimineringsförbuden till att också
avse företag, intresseorganisationer och
andra  juridiska  personer  vore  ett
betydande principiellt genombrott  för
tanken att brott som grundar sig på att
fysiska  personers rättigheter  kränks
också skall kunna tillämpas på juridiska
personer. Detta
banar vägen för att också andra slags
brott mot person blir tillämpliga på
juridiska personer, t.ex. lagstiftningen
om förtal och förolämpning, något som
svensk  lagstiftning  hittills  stått
främmande för på grund av de konsekvenser
detta skulle få bl.a. för den  fria
opinionsbildningen.
Regeringen förbigår helt och  hållet
dessa komplikationer i propositionen. I
stället räknas bara de skäl upp som talar
för att brott som innebär kränkning av en
fysisk persons rättigheter också skall
tillämpas på juridiska personer,  men
problemet är att dessa skäl är lika
tillämpliga även på förtal, förolämpning
och ett flertal andra brott mot person i
svensk   lagstiftning.   Regeringens
lättvindiga behandling i denna del är
oroväckande, och en prövning av frågan
förutsätter även en noggrann och allsidig
belysning   av   de   principiella
konsekvenserna     på     andra
lagstiftningsområden.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Vi tillstyrker därför motion
A12 yrkande 5 (fp) och avstyrker motion
A13 yrkande 3 (mp).

8.Skydd för juridiska personer (punkt 7)
(mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 8.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A13 yrkande 3 (mp) och avslår
motion 2002/03:A12 yrkande 5 (fp).

Ställningstagande

Problemet  med  diskrimineringen  av
invandrarföretagare är välkänt och har
bl.a.  behandlats av  utredningen  om
företagande för personer med utländsk
bakgrund i betänkandet Invandrare som
företagare - För lika möjligheter och
tillväxt (SOU 1999:49). Där konstateras
att behovet av skydd mot diskriminering
vid tillgången till och villkoren för
finansiering, försäkringar, anskaffande
av lokaler och i olika situationer vid
bedrivandet av själva verksamheten är
omfattande.
Regeringen  konstaterar  också   i
propositionen att det finns anledning att
anta att diskriminering av en juridisk
person ofta bottnar i en fördomsfull
inställning gentemot en fysisk person i
företaget eller föreningen, exempelvis
dess  utländske  ägare  eller  annan
företrädare och att ett av syftena med
diskrimineringslagstiftningen är just att
motverka sådana attityder.
Att  inte  låta  juridiska  personer
omfattas av samma skydd som enskilda
personer  blir  dessutom inkonsekvent.
Exempelvis  skulle  en  mäklare  som
missgynnar ett företag därför att t.ex.
ägaren eller företrädaren för företaget
har anknytning till någon av de skyddade
grupperna inte göra sig skyldig till
diskriminering, medan samma handlingssätt
från mäklarens sida gentemot en enskild
person skulle innebära en överträdelse av
diskrimineringsförbuden.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att det inte finns några vägande skäl som
talar mot att redan nu låta juridiska
personer      omfattas      av
diskrimineringsförbuden på samma sätt som
enskilda personer.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Jag tillstyrker därför motion
A13 yrkande 3 (mp) och avstyrker motion
A12 yrkande 5 (fp).

9.Ansvar för handlingar i privatlivet
(punkt 8) (fp)

av  Erik  Ullenhag (fp)  och  Tina
Acketoft (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 8 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 9.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A12 yrkande 6 (fp).

Ställningstagande

Vi  hyser  inga  tvivel  om  att
diskrimineringen är utbredd också vid
handlingar som företas inom privatlivet,
till exempel när det gäller rumsuthyrning
i privatbostäder. Vi ställer oss dock
tveksamma till om lagstiftning i detta
fall är ett önskvärt medel för att komma
till rätta med problemet. Det finns en
balanspunkt mellan intresset att motverka
diskriminering och behovet av ett skydd
för människors privatliv, och det kan
ifrågasättas om fördomar och inskränkthet
i privatlivet skall kunna angripas på
samma  sätt  som  t.ex.  fall  av
diskriminering i arbetslivet.
Komplikationerna  med  att  utsträcka
diskrimineringsförbudet till att  även
gälla privatpersoners handlingar  blir
särskilt stora om man dessutom inför det
ovan i reservation 7 berörda förbudet mot
diskriminering  av juridiska  personer
samtidigt som man, vilket  bl.a.  DO
förespråkar, låter diskrimineringsskyddet
omfatta även den som deltar på marknadens
utbudssida. I sin förlängning skulle det
kunna leda till att företag skulle kunna
stämma  privatpersoner som inte  vill
handla i deras butiker, vilket är en
situation som ligger mycket långt från
diskrimineringslagstiftningens
ursprungliga  tanke  -  att  försvara
enskilda människors rättigheter.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Vi tillstyrker därför motion
A12 yrkande 6 (fp).

10.    Preskription (punkt 9) (fp)

av  Erik  Ullenhag (fp)  och  Tina
Acketoft (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 9 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 10.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A12 yrkande 4 (fp).

Ställningstagande

Enligt dagens diskrimineringslagar är de
frister som ombudsmännen har att rätta
sig efter om de vill agera beroende av
hur  och  om en facklig organisation
agerar.  En  sådan ordning  är  inte
tillfredsställande. Enligt vår mening bör
det vara ett krav att de regler som avgör
inom vilken tid och på vilket sätt en
person  som  anser  sig  ha  blivit
diskriminerad har att göra sina anspråk
gällande är klara och tydliga. Det är
därför  beklagligt att  regeringen  i
samband med förslaget om att införa en ny
diskrimineringslag som gäller  utanför
arbetslivet inte tagit tillfället i akt
att  göra  en  generell  översyn  av
preskriptionsbestämmelserna.
Eftersom behovet av mer enhetliga och
lättillgängliga regler kvarstår anser vi
att  regeringen snarast bör göra  en
översyn   av  de  här  behandlade
preskriptionsbestämmelserna och återkomma
till riksdagen med förslag till  nya
regler.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Vi tillstyrker därför motion
A12 yrkande 4 (fp).

11.    En sammanslagning av
ombudsmännen (punkt 10) (m, fp, kd)

av Anders G Högmark (m), Erik Ullenhag
(fp),  Stefan Attefall  (kd),  Tina
Acketoft (fp), Henrik Westman (m) och
Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 10 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 11.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2002/03:A11 yrkande 3 (m) och 2002/03:A12
yrkande 1 i denna del (fp).

Ställningstagande

Som framgått av reservation 1 ovan anser
vi att det så snart som det är möjligt
bör   genomföras  en   sammanhållen
lagstiftning  mot  diskriminering.  I
samband  därmed bör  även  de  olika
ombudsmännen,            dvs.
Jämställdhetsombudsmannen,
Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering och Ombudsmannen
mot diskriminering på grund av sexuell
läggning slås samman till en gemensam
myndighet.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till  känna.  Vi  tillstyrker  därför
motionerna A11 yrkande 3 (m) och A12
yrkande 1 i denna del (fp).

12.    Avskaffande av
Arbetsdomstolen (punkt 11) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Henrik
Westman (m) och Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 11 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs
under Ställningstagande i reservation 12.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A11 yrkande 4 (m).

Ställningstagande

Vi  är  av princip motståndare  till
förekomsten  av  alla  former  av
specialdomstolar  och  partssammansatta
domstolar i det svenska rättsväsendet.
Som en följd av detta anser vi att
Arbetsdomstolen bör läggas ned och att
domstolens uppgifter förs över till det
allmänna domstolsväsendet.
Vad som anförts ovan bör ges regeringen
till känna. Vi tillstyrker därför motion
A11 yrkande 4 (m).

Särskilt yttrande


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttrande.

Ett utvidgat skydd mot diskriminering (c)

av Margareta Andersson (c).
Den utvidgning av diskrimineringsförbuden
som  föreslås  i den här  behandlade
propositionen är ett välkommet steg i
rätt riktning. Det är emellertid viktigt
att framhålla att den bara bör ses som en
tillfällig anordning i avvaktan på den
sammanhållna diskrimineringslagstiftning
som   Diskrimineringskommittén   för
närvarande utreder. En sådan lag skulle
på  ett  tydligt  sätt  markera  att
diskriminering inte kan accepteras. Lagen
skulle också utgöra ett kraftfullt och
användbart  verktyg  för  de  olika
ombudsmännen i deras arbete. Med  en
sammanhållen lagstiftning, som omfattar
större delen av samhällslivet, skulle
även de fem ombudsmannafunktionerna DO,
JämO, HomO, HO och BO kunna samordnas i
en myndighet under riksdagen. På det
sättet  skulle ombudsmännen  bli  ett
kraftfullare redskap än vad de är i dag.
Genom den nya lagen om förbud  mot
diskriminering blir det  möjligt  att
stävja diskriminering inom en stor del av
samhällslivet även utanför arbetslivet
och högskolan. Det är emellertid viktigt
att komma ihåg att det fortfarande finns
grupper och samhällsområden som står utan
skydd     mot     diskriminering.
Utbildningsområdet        utanför
högskoleområdet omfattas exempelvis inte.
Såväl gamla som unga personer kan, nu som
förr, särbehandlas utan att det utgör
diskriminering. För andra grupper är det
skydd  som  ges  i  lagstiftningen
otillräckligt. Diskrimineringsgrunden kön
omfattas t.ex. inte av den nya
lagen, vilket leder till att det inte
finns något skydd för denna grupp utanför
arbetslivet och högskolan. Vad gäller de
funktionshindrade omfattas de till viss
del av den nya lagen. Dock har  de
fortfarande inte ett tillfredsställande
skydd.  Exempelvis  är  det  inte
diskriminering  om en funktionshindrad
utestängs  till  följd  av  bristande
tillgänglighet. Som en jämförelse kan
nämnas att det i USA i snart 30 år har
funnits  lagstiftning  som  förbjuder
diskriminering bl.a. på den grunden. En
person som inte kan delta i samhället på
grund av bristande tillgänglighet kan få
rätten till detta prövad av en oberoende
instans. Jag anser därför att det bör
införas  en  utvidgad  rätt   för
funktionshindrade till de sociala och
andra förmåner som krävs för att de skall
kunna delta i samhället på likvärdiga
villkor.  Regeringen bör därför  låta
utreda   möjligheten  att   utvidga
diskrimineringsförbuden i enlighet med
vad jag anfört ovan. Regeringen bör också
låta utreda möjligheterna att ersätta
regleringar   av   den   offentliga
verksamheten med individuellt utkrävbara
rättigheter för bl.a. funktionshindrade.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

2002/03:65:

1.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
lag om förbud mot diskriminering.
2.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1999:130) om åtgärder
mot   etnisk   diskriminering   i
arbetslivet.
3.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1999:132) om förbud
mot diskriminering i arbetslivet  av
personer med funktionshinder.
4.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1999:133) om förbud
mot diskriminering i arbetslivet  på
grund av sexuell läggning.
5.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (2001:1286)  om
likabehandling  av   studenter   i
högskolan.
6.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i högskolelagen (1992:1434).
7.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1999:131)  om
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
8.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1994:749)  om
Handikappombudsmannen.
9.  Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1974:371)  om
arbetstvister.
10. Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1999:678)  om
utstationering av arbetstagare.
11. Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i sekretesslagen (1980:100).

Följdmotioner


2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl.
(kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
Diskrimineringskommitténs uppdrag.

2002/03:A11 av Anders G Högmark m.fl.
(m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
genomförande av de två EG-direktiven om
diskriminering.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
införande av en enhetlig lagstiftning
rörande diskriminering.
3. Riksdagen tillkännager som sin mening
vad i motionen anförs om att slå samman
de fyra ombudsmännen mot diskriminering
till en gemensam myndighet.
4. Riksdagen tillkännager som sin mening
vad i motionen anförs om förekomsten av
specialdomstolar       respektive
partssammansatta domstolar.

2002/03:A12 av Erik Ullenhag m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en             sammanhållen
diskrimineringslagstiftning  och  ett
sammanförande av ombudsmannaämbeten.
2. Riksdagen avslår regeringens förslag
till utformning av 4 § 1 lagen om
förbud mot diskriminering och beslutar
att lagrummet ges följande lydelse: "1.
Etnisk tillhörighet: att någon tillhör
en grupp av personer som har samma
nationella eller etniska ursprung eller
hudfärg".
3. Riksdagen avslår regeringens förslag
till utformning av 1 § 2 st. Lagen
(1999:130)  om åtgärder  mot  etnisk
diskriminering  i  arbetslivet  och
beslutar  att lagrummet ges följande
lydelse: "Med etnisk tillhörighet avses
att någon tillhör en grupp av personer
som har samma nationella eller etniska
ursprung eller hudfärg".
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
preskriptionsbestämmelser       i
diskrimineringslagstiftningen.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
diskriminering av juridiska personer.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
förbud mot diskriminerande handlingar i
privatlivet.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Diskrimineringskommitténs   fortsatta
arbete.

2002/03:A13 av Ulf Holm och Mona Jönsson
(mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförts
om   att   kön   skall   utgöra
diskrimineringsgrund.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att   könsidentitet  skall  utgöra
diskrimineringsgrund.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
skydd för juridiska personer.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
diskriminering           inom
utbildningsväsendet.
bilaga 2
Regeringens lagförslag


Regeringen har följande förslag  till
lagtext.

1. Förslag till lag om förbud mot
diskriminering

Härigenom föreskrivs1 följande.

Lagens ändamål

1 §   Denna lag har till ändamål att
motverka diskriminering som har samband
med  någon av diskrimineringsgrunderna
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.

Andra bestämmelser med förbud mot
diskriminering

2  §   Bestämmelser om förbud  mot
diskriminering finns också i

- jämställdhetslagen (1991:433),
-  lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning,
-  lagen  (1999:132) om förbud  mot
diskriminering i arbetslivet av personer
med funktionshinder,
-  lagen  (1999:133) om förbud  mot
diskriminering i arbetslivet på grund av
sexuell läggning, och
- lagen (2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan.
I  16  kap. 9 § brottsbalken  finns
bestämmelser om olaga diskriminering.

Definitioner

Diskriminering

3  §   I  denna  lag  avses  med
diskriminering

1. direkt diskriminering: att en enskild
person missgynnas genom att behandlas
sämre än någon annan behandlas,  har
behandlats eller skulle ha behandlats i
en jämförbar situation, om missgynnandet
har  samband med etnisk tillhörighet,
religion  eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder,
2.  indirekt diskriminering: att  en
enskild  person  missgynnas   genom
tillämpning av bestämmelser, kriterier
eller förfaringssätt som framstår som
neutrala men som i praktiken särskilt
missgynnar  personer med viss  etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
visst  funktionshinder,  såvida  inte
bestämmelserna, kriterierna eller  för
faringssätten  kan   motiveras   av
berättigade mål och medlen är lämpliga
och nödvändiga för att uppnå målet,
3. trakasserier: ett uppträdande som
kränker en persons värdighet och som har
samband med etnisk tillhörighet, religion
eller  annan trosuppfattning,  sexuell
läggning eller funktionshinder,
4. instruktioner att diskriminera: order
eller instruktioner att diskriminera en
person enligt 1-3 som lämnas åt någon som
står i lydnads- eller beroendeförhållande
till  den  som  lämnar ordern  eller
instruktionen eller som gentemot denna
åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Etnisk tillhörighet, sexuell läggning och
funktionshinder

4 §  I denna lag avses med

1.  etnisk  tillhörighet: att  någon
tillhör en grupp av personer som har
samma nationella eller etniska ursprung,
ras eller hudfärg,
2.  sexuell  läggning:  homosexuell,
bisexuell eller heterosexuell läggning,
3. funktionshinder: varaktiga fysiska,
psykiska   eller   begåvningsmässiga
begränsningar   av   en   persons
funktionsförmåga som till följd av en
skada  eller  en sjukdom  fanns  vid
födelsen, har uppstått därefter eller kan
förväntas uppstå.

Förbud mot diskriminering

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

5 §  Diskriminering som har samband med
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder av arbetssökande eller
arbetstagare är förbjuden

1. vid förmedling av arbete hos den
offentliga arbetsförmedlingen eller annan
som bedriver arbetsförmedling, och
2. i fråga om andra insatser inom den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Diskrimineringsförbudet  innebär  dock
inte  hinder  mot  tillämpning  av
bestämmelser som är ett led i strävanden
att  främja lika möjligheter  oavsett
etnisk tillhörighet.

Start eller bedrivande av
näringsverksamhet

6 §  Diskriminering som har samband med
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder är förbjuden i fråga om
ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering
eller liknande som behövs eller kan ha
betydelse för att en enskild person skall
kunna   starta   eller   bedriva
näringsverksamhet.

Yrkesutövning

7 §  Diskriminering som har samband med
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder är förbjuden i fråga om
behörighet, legitimation, auktorisation,
registrering, godkännande eller liknande
som behövs eller kan ha betydelse för att
en enskild person skall kunna utöva ett
visst yrke.

Medlemskap m.m.

8 §  Diskriminering som har samband med
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder är förbjuden i fråga om

1.  medlemskap eller medverkan i en
arbetstagarorganisation,      arbets
givarorganisation          eller
yrkesorganisation, och
2. förmåner som en sådan organisation
tillhandahåller sina medlemmar.

Varor, tjänster och bostäder

9 §  Diskriminering som har samband med
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder  är  förbjuden  vid
yrkesmässigt tillhandahållande av varor,
tjänster eller bostäder.

Socialtjänsten m.m.

10 §   Diskriminering som har samband
med etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning är förbjuden  i
fråga om

1. insatser inom socialtjänsten, och
2.  tillstånd  till  färdtjänst  och
riksfärdtjänst  samt bostadsanpassnings
bidrag.

Socialförsäkringssystemet

11 §   Diskriminering som har samband
med etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning är förbjuden  i
fråga  om  socialförsäkringen   och
anslutande bidragssystem.

Arbetslöshetsförsäkringen

12 §   Diskriminering som har samband
med etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning är förbjuden  i
fråga om arbetslöshetsförsäkringen.

Hälso- och sjukvården

13 §   Diskriminering som har samband
med etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning är förbjuden  i
hälso- och sjukvård och annan medicinsk
verksamhet.

Förbud mot repressalier

14 §   Den som påstås ha diskriminerat
någon enligt denna lag får inte utsätta
en enskild person för repressalier på
grund av att han eller hon anmält eller
påtalat diskrimineringen eller medverkat
i en utredning om denna.

Ogiltighet och skadestånd

Ogiltighet

15 §  Om någon diskrimineras genom en
bestämmelse i ett avtal på ett sätt som
är förbjudet enligt denna lag, skall
bestämmelsen  jämkas  eller  förklaras
ogiltig om den som diskriminerats begär
det. Har bestämmelsen sådan betydelse för
avtalet att det inte skäligen kan krävas
att  detta i övrigt skall gälla med
oförändrat innehåll, får avtalet jämkas
även i annat hänseende eller i sin helhet
förklaras ogiltigt.

Diskrimineras någon på ett sätt som är
förbjudet  enligt  denna  lag  genom
uppsägning av ett avtal eller genom en
annan  sådan  rättshandling,  skall
rättshandlingen förklaras ogiltig om den
som diskriminerats begär det.

Skadestånd

16 §   Den som diskriminerar någon på
ett sätt som är förbjudet enligt denna
lag  skall betala skadestånd för den
kränkning som diskrimineringen innebär.
Om en arbetstagare diskriminerar någon
skall skadeståndet betalas av den som har
arbetstagaren i sin tjänst.
17  §   Den som utsätter någon för
repressalier på ett sätt som är förbjudet
enligt 14 § skall betala skadestånd för
den kränkning som repressalierna innebär.
Om en arbetstagare utsätter någon för
repressalier skall skadeståndet betalas
av  den som har arbetstagaren i sin
tjänst.
18 §  Om det är skäligt kan skadestånd
enligt 16 eller 17 § sättas ned eller
helt falla bort.

Tillsyn

19  §    Ombudsmannen  mot  etnisk
diskriminering,   Ombudsmannen   mot
diskriminering  på grund  av  sexuell
läggning och Handikappombudsmannen skall
se till att denna lag följs.

Ombudsmännen skall försöka förmå dem som
omfattas av förbuden mot diskriminering
och repressalier att frivilligt följa
lagen.

Rättegången

Tillämpliga regler

20 §  Mål om tillämpningen av förbuden
mot  diskriminering och förbudet  mot
repressalier enligt denna  lag  skall
handläggas enligt vad som är föreskrivet
i  rättegångsbalken om rättegången  i
tvistemål där förlikning om saken är
tillåten.

Domstolen får dock förordna att vardera
parten skall bära sin rättegångskostnad,
om  den  som  anser sig  ha  blivit
diskriminerad  eller   utsatt   för
repressalier förlorat målet och  hade
skälig anledning att få tvisten prövad.
Detta gäller dock inte när någon av
ombudsmännen för talan som part enligt 22
§.

Bevisbörda

21 §   Om den som anser sig ha blivit
diskriminerad  eller   utsatt   för
repressalier visar omständigheter som ger
anledning att anta att han eller hon
blivit diskriminerad eller utsatt för
repressalier, är det svaranden som skall
visa   att   diskriminering   eller
repressalier inte förekommit.

Rätt att föra talan

22 §  I en tvist enligt denna lag får
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av    sexuell   läggning   eller
Handikappombudsmannen som part föra talan
för en enskild som anser sig ha blivit
diskriminerad  eller   utsatt   för
repressalier, om den personen medger det.
Om  ombudsmannen för sådan talan får
ombudsmannen i samma rättegång föra också
annan talan som ombud för den personen.

Preskription m.m.

23 §  En talan i en tvist enligt denna
lag skall väckas inom två år efter det
att  den påtalade handlingen företogs
eller en skyldighet senast skulle ha full
gjorts. I annat fall är rätten till talan
förlorad.
24 §   Vad som finns föreskrivet i
rättegångsbalken  om part  beträffande
jävsförhållande,  pågående  rättegång,
personlig inställelse samt hörande under
sanningsförsäkran och andra frågor som
rör bevisningen skall även gälla den för
vilken   Ombudsmannen  mot   etnisk
diskriminering,   Ombudsmannen   mot
diskriminering  på grund  av  sexuell
läggning eller Handikappombudsmannen för
talan enligt denna lag.
Vad som gäller enligt rättegångsbalken om
pågående rättegång för en enskild som för
talan enligt denna lag gäller även en
ombudsman som för talan som part för den
enskilde enligt denna lag.
25 §  Rättens avgörande i ett mål där
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av    sexuell   läggning   eller
Handikappombudsmannen för talan för en
enskild har rättskraft i förhållande till
denna person. Avgörandet får överklagas
av den enskilde.


Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

2. Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:130) om åtgärder mot etnisk
diskriminering i arbetslivet

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen
(1999:130)  om  åtgärder  mot  etnisk
diskriminering i arbetslivet
dels att 3 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § skall
utgå,
dels att rubriken till lagen, 1, 2,
4-10, 12-14, 16, 17, 24 och 36 §§ samt
rubriken närmast efter 7 § skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem
nya paragrafer, 1 a, 1 b, 9 a, 9 b och
36 a §§, samt närmast före 9 a, 9 b och
36  a  §§ nya rubriker, av följande
lydelse.

Lag om åtgärder mot diskriminering i
arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

1 §
Denna lag har till  Denna lag har till
ändamål att i fråga ändamål att i fråga
om     arbete, om      arbete,
anställningsvillkor anställningsvillkor
och      andra och      andra
arbetsvillkor samt arbetsvillkor  samt
utvecklingsmöjlighe utvecklingsmöjlighe
ter  i  arbetet ter   i  arbetet
främja     lika främja     lika
rättigheter   och rättigheter   och
möjligheter oavsett möjligheter oavsett
etnisk tillhörighet etnisk     till
(etnisk mångfald i hörighet,  religion
arbetslivet).    eller     annan
trosuppfattning.
Med     etnisk
tillhörighet  avses
att  någon tillhör
en  grupp av  per
soner som har samma
nationella   eller
etniska  ursprung,
ras eller hudfärg.
1 a §
Den som utan att
vara anställd söker
eller    fullgör
yrkespraktik på en
arbetsplats  skall
anses      som
arbetssökande
respektive  arbets
tagare      vid
tillämpning    av
förbuden     mot
diskriminering  och
repressalier i 8-9
b §§, 10 § 3 och 12
§        samt
bestämmelserna   i
13-16 och 18-20 §§.
Den  hos  vilken
praktiken    söks
eller    fullgörs
skall anses som ar
betsgivare.

1 b §
Den som utan att
vara anställd utför
arbete   på   en
arbetsplats   som
inhyrd     eller
inlånad arbetskraft
skall  anses  som
arbetstagare   vid
tillämpning    av
bestämmelserna   i
12,  13 och 18-20
§§.
Den  hos  vilken
arbetet    utförs
skall  anses  som
arbetsgivare.

2 §
Arbetsgivare  och  Arbetsgivare  och
arbetstagare skall arbetstagare  skall
samverka för  att samverka  för  att
främja    etnisk främja     lika
mångfald     i rättigheter   och
arbetslivet.   De möjligheter  i  ar
skall   särskilt betslivet  oavsett
motverka    alla etnisk
former  av etnisk tillhörighet,
diskriminering.   religion    eller
annan
trosuppfattning. De
skall    särskilt
motverka    alla
former      av
diskriminering  som
avses i denna lag.

4 §
Arbetsgivaren    Arbetsgivaren
skall  inom ramen skall  inom  ramen
för sin verksamhet för sin verksamhet
bedriva     ett bedriva     ett
målinriktat arbete målinriktat  arbete
för  att  aktivt för  att  aktivt
främja    etnisk främja     lika
mångfald i arbets rättigheter   och
livet.        möjligheter    i
arbetslivet oavsett
etnisk
tillhörighet,
religion    eller
annan
trosuppfattning.
Närmare föreskrifter om arbetsgivarens
skyldigheter enligt första stycket finns
i 5-7 §§.
5 §
Arbetsgivaren    Arbetsgivaren
skall   genomföra skall   genomföra
sådana åtgärder som sådana åtgärder som
med  hänsyn  till med  hänsyn  till
arbetsgivarens    arbetsgivarens
resurser    och resurser     och
omständigheterna i omständigheterna  i
övrigt kan krävas övrigt  kan krävas
för       att för       att
arbetsförhållandena arbetsförhållandena
skall lämpa sig för skall lämpa sig för
alla  arbetstagare alla  arbetstagare
oberoende av etnisk oavsett    etnisk
tillhörighet.    tillhörighet,
religion    eller
annan
trosuppfattning.

6 §
Arbetsgivaren    Arbetsgivaren
skall  vidta  åt skall  vidta  åt
gärder  för  att gärder  för  att
förebygga och för förebygga och  för
hindra att  någon hindra  att  någon
arbetstagare   ut arbetstagare   ut
sätts för etniska sätts      för
trakasserier eller trakasserier  eller
för repressalier på repressalier enligt
grund av en anmälan denna lag.
om      etnisk
diskriminering.

7 §
Arbetsgivaren    Arbetsgivaren
skall verka för att skall verka för att
personer med olika personer   oavsett
etnisk tillhörighet etnisk     till
ges möjlighet att hörighet,  religion
söka     lediga eller     annan
anställningar.    trosuppfattning ges
möjlighet att söka
lediga
anställningar.
Förbud mot etnisk  Förbud mot
diskriminering i   diskriminering
arbetslivet

8 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte missgynna får inte missgynna
en  arbetssökande en   arbetssökande
eller      en eller       en
arbetstagare genom arbetstagare  genom
att behandla honom att behandla honom
eller henne mindre eller  henne sämre
förmånligt    än än   arbetsgivaren
arbetsgivaren    behandlar, har  be
behandlar   eller handlat    eller
skulle ha behandlat skulle ha behandlat
personer med annan någon annan i  en
etnisk tillhörighet jämförbar   situa
i  en  likartad tion,       om
situation, om inte missgynnandet  har
arbetsgivaren visar samband med etnisk
att  missgynnandet tillhörighet,
saknar samband med religion    eller
etnisk        annan
tillhörighet.    trosuppfattning.
Förbudet  gäller
inte   om   be
handlingen    är
berättigad av hän
syn till ett sådant
ideellt eller annat
särskilt  intresse
som  uppenbarligen
är  viktigare  än
intresset av  att
förhindra  etnisk
diskriminering  i
arbetslivet.

9 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte missgynna får inte missgynna
en  arbetssökande en   arbetssökande
eller arbetstagare eller       en
genom att tillämpa arbetstagare  genom
en bestämmelse, ett att  tillämpa  en
kriterium eller ett bestämmelse,   ett
förfaringssätt som kriterium eller ett
framstår    som förfaringssätt  som
neutralt men som i framstår     som
praktiken särskilt neutralt men som i
missgynnar personer praktiken  särskilt
med en viss etnisk missgynnar personer
tillhörighet. Detta med en viss etnisk
gäller såvida inte tillhörighet,
syftet  med  be religion    eller
stämmelsen,     annan
kriteriet eller för trosuppfattning.
faringssättet  kan Detta gäller  dock
motiveras    av inte       om
sakliga skäl  och bestämmelsen,
åtgärden är lämplig kriteriet   eller
och nödvändig för förfaringssättet
att  syftet skall kan  motiveras  av
uppnås.       ett berättigat mål
och  medlen   är
lämpliga och nödvän
diga för att uppnå
målet.
Trakasserier
9 a §
En   arbetsgivare
får  inte  diskri
minera      en
arbetssökande eller
en   arbetstagare
genom      att
trakassera   honom
eller henne.

Med  trakasserier
avses i denna lag
uppträdande    i
arbetslivet   som
kränker      en
arbetssökandes
eller       en
arbetstagares
värdighet och  som
har  samband  med
etnisk   tillhörig
het, religion eller
annan
trosuppfattning.

Instruktioner att
diskriminera
9 b §
En   arbetsgivare
får  inte  lämna
order     eller
instruktioner  till
en arbetstagare om
diskriminering  av
en  person  enligt
8-9 a §§.

10 §
Förbuden    mot  Förbuden i 8-9 b
etnisk  diskrimine §§   gäller  när
ring i 8 och 9 §§ arbetsgivaren
gäller när arbets
givaren
1. beslutar i en anställningsfråga, tar
ut  en  arbetssökande  till  anställ
ningsintervju eller vidtar annan åtgärd
under anställningsförfarandet,
2. beslutar om befordran eller tar ut
arbetstagare  till  utbildning  för
befordran,
3.  beslutar  om
eller vidtar annan
åtgärd  som  rör
yrkespraktik,
4.  beslutar  om
3. tillämpar löne- eller vidtar annan
eller  andra  an åtgärd  som  rör
ställningsvillkor,  annan   utbildning
eller
4.  leder  och yrkesvägledning,
fördelar  arbetet
eller         5. tillämpar löne-
eller  andra  an
5.  säger  upp, ställningsvillkor,
avskedar, permitte
rar  eller vidtar  6.   leder  och
annan  ingripande fördelar   arbetet
åtgärd  mot  en eller
arbetstagare.
7.  säger  upp,
avskedar,  permitte
rar  eller  vidtar
annan   ingripande
åtgärd  mot   en
arbetstagare.
Förbudet    mot
direkt  diskrimine
ring  gäller  inte
vid beslut om  an
ställning,
befordran   eller
utbildning    för
befordran om  viss
etnisk
tillhörighet,
religion    eller
annan
trosuppfattning  är
nödvändig på grund
av  arbetets natur
eller  det  samman
hang   där   det
utförs.

12 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte utsätta en får inte utsätta en
arbetstagare  för arbetstagare   för
repressalier   på repressalier   på
grund  av   att grund   av   att
arbetstagaren  har arbetstagaren  har
anmält        anmält
arbetsgivaren  för arbetsgivaren  för
etnisk        diskriminering,
diskriminering.   påtalat
diskriminering
eller medverkat  i
en utredning enligt
denna lag.

13 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
som får kännedom om som får kännedom om
att en arbetstagare att en arbetstagare
anser sig ha blivit anser sig ha blivit
utsatt för etniska utsatt      för
trakasserier av en trakasserier   som
annan arbetstagare avses i 9 a § andra
skall    utreda stycket av en annan
omständigheterna   arbetstagare  skall
kring de uppgivna utreda
trakasserierna och omständigheterna
i förekommande fall kring  de uppgivna
vidta de åtgärder trakasserierna  och
som  skäligen kan i förekommande fall
krävas  för  att vidta  de åtgärder
förhindra fortsatta som  skäligen  kan
trakasserier.    krävas  för  att
förhindra fortsatta
trakasserier.

14 §
Ett  avtal  är  Ett  avtal   är
ogiltigt i den ut ogiltigt i den ut
sträckning som det sträckning som det
föreskriver  eller föreskriver  eller
medger sådan etnisk medger     sådan
diskriminering som diskriminering  som
är förbjuden enligt avses i 8-10 §§.
denna lag.

16 §
Om       en  Om        en
arbetssökande eller arbetssökande eller
en   arbetstagare en   arbetstagare
diskrimineras genom diskrimineras genom
att  arbetsgivaren att  arbetsgivaren
bryter mot förbuden bryter mot förbuden
i 8 eller 9 §§ och i 8, 9, 9 a eller 9
10 § punkterna 1 b § och 10 § 1-3,
och 2, skall arbets skall arbetsgivaren
givaren   betala betala  skadestånd
skadestånd till den till       den
diskriminerade för diskriminerade  för
den kränkning som den  kränkning som
diskrimineringen   diskrimineringen
innebär.       innebär.

17 §
Om en arbetstagare  Om en arbetstagare
diskrimineras genom diskrimineras genom
att  arbetsgivaren att  arbetsgivaren
bryter mot förbuden bryter mot förbuden
i 8 eller 9 §§ och i 8, 9, 9 a eller 9
10 § punkterna 3-5, b § och 10 § 4-7,
skall arbetsgivaren skall arbetsgivaren
betala  skadestånd betala  skadestånd
till arbetstagaren till  arbetstagaren
för den förlust som för den förlust som
uppkommer och för uppkommer och  för
den kränkning som den  kränkning som
diskrimineringen   diskrimineringen
innebär.       innebär.

24 §
En arbetsgivare är  En arbetsgivare är
skyldig  att  på skyldig  att  på
uppmaning    av uppmaning     av
Ombudsmannen  mot Ombudsmannen   mot
etnisk        etnisk
diskriminering    diskriminering
lämna de uppgifter lämna de uppgifter
om förhållandena i om förhållandena i
arbetsgivarens    arbetsgivarens
verksamhet som kan verksamhet som kan
vara av betydelse vara  av betydelse
för  ombudsmannens för  ombudsmannens
tillsyn   enligt tillsyn    enligt
21    §.   En 21    §.    En
arbetsgivare   är arbetsgivare   är
vidare skyldig att vidare skyldig att
lämna uppgifter när lämna uppgifter när
ombudsmannen     ombudsmannen
biträder en begäran biträder en begäran
av  en  enskild av   en  enskild
arbetssökande eller arbetssökande eller
arbetstagare enligt arbetstagare enligt
11 §. Arbetsgivare 11  §. Finns  sär
får inte betungas skilda  skäl  är
onödigt    genom arbetsgivaren  inte
uppgiftsskyldighete skyldig att  lämna
n. Finns särskilda ut uppgifter.
skäl       är
arbetsgivaren inte
skyldig att lämna
ut uppgifter.

36 §
Mål om tillämpningen av 8-10 och 12-20
§§  skall  handläggas  enligt  lagen
(1974:371)   om   rättegången   i
arbetstvister.
Därvid anses som  Därvid anses  som
arbetstagare också arbetstagare  också
arbetssökande  och arbetssökande  och
som  arbetsgivare den som söker eller
också den som någon fullgör
har  sökt  arbete yrkespraktik  eller
hos.         utför arbete på en
arbetsplats   som
inhyrd     eller
inlånad    arbets
kraft.  Den  hos
vilken praktik söks
eller    fullgörs
eller arbete  söks
eller utförs anses
som arbetsgivare.
Andra stycket gäller också när reglerna
om tvisteförhandling i lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet tillämpas
i en tvist enligt 8-10 och 12-20 §§.

Bevisbörda

36 a §
Om den som anser
sig   ha  blivit
diskriminerad eller
utsatt  för   re
pressalier   visar
omständigheter  som
ger  anledning att
anta att han eller
hon      blivit
diskriminerad eller
utsatt      för
repressalier,   är
det  arbetsgivaren
som skall visa att
diskriminering
eller  repressalier
inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

3. Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:132) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet av personer med
funktionshinder

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen
(1999:132) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet   av   personer   med
funktionshinder
dels att 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,
18 och 24 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem
nya paragrafer, 2 a, 2 b, 4 a, 4 b, och
24 a §§ samt närmast före 4 a, 4 b och 24
a §§ nya rubriker, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
2 a §
Den som utan att
vara anställd söker
eller    fullgör
yrkespraktik på en
arbetsplats  skall
anses      som
arbetssökande
respektive  arbets
tagare      vid
tillämpning    av
förbuden     mot
diskriminering  och
repressalier i 3-4
b §§, 5 § 3 och 8 §
samt bestämmelserna
i   9-12   och
14-16 §§.
Den  hos  vilken
praktiken    söks
eller    fullgörs
skall anses som ar
betsgivare.
2 b §
Den som utan att
vara anställd utför
arbete   på   en
arbetsplats   som
inhyrd     eller
inlånad arbetskraft
skall  anses  som
arbetstagare   vid
tillämpning    av
bestämmelserna i 8,
9 och 14-16 §§.
Den  hos  vilken
arbetet    utförs
skall  anses  som
arbetsgivare.

3 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte missgynna får inte missgynna
en  arbetssökande en   arbetssökande
eller      en eller       en
arbetstagare  med arbetstagare  genom
funktionshinder   att behandla honom
genom att behandla eller  henne sämre
honom eller henne än   arbetsgivaren
mindre  förmånligt behandlar, har  be
än  arbetsgivaren handlat    eller
behandlar   eller skulle ha behandlat
skulle ha behandlat någon annan i  en
personer    utan jämförbar   situa
sådant        tion,       om
funktionshinder  i missgynnandet  har
en  likartad  si samband     med
tuation, om  inte funktionshinder.
arbetsgivaren visar
att  missgynnandet
saknar samband med
funktionshindret.
Förbudet  gäller
inte   om   be
handlingen    är
berättigad av hän
syn till ett sådant
ideellt eller annat
särskilt  intresse
som  uppenbarligen
är  viktigare  än
intresset av  att
förhindra
diskriminering  i
arbetslivet   av
personer med funk
tionshinder.

4 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte missgynna får inte missgynna
en  arbetssökande en   arbetssökande
eller      en eller       en
arbetstagare  med arbetstagare  genom
visst   funktions att  tillämpa  en
hinder genom  att bestämmelse,   ett
tillämpa  en  be kriterium eller ett
stämmelse,   ett förfaringssätt  som
kriterium eller ett framstår     som
förfaringssätt som neutralt men som i
framstår    som praktiken  särskilt
neutralt men som i missgynnar personer
praktiken särskilt med      visst
missgynnar personer funktionshinder
med     sådant jämfört     med
funktionshinder   personer    utan
jämfört     med sådant     funk
personer    utan tionshinder.  Detta
sådant     funk gäller dock inte om
tionshinder. Detta bestämmelsen,
gäller såvida inte kriteriet   eller
syftet     med förfaringssättet
bestämmelsen,  kri kan  motiveras  av
teriet    eller ett berättigat mål
förfaringssättet   och  medlen   är
kan motiveras  av lämpliga     och
sakliga skäl och åt nödvändiga för att
gärden är lämplig uppnå målet.
och nödvändig för
att  syftet skall
uppnås.

Trakasserier
4 a §
En   arbetsgivare
får  inte  diskri
minera      en
arbetssökande eller
en   arbetstagare
genom      att
trakassera   honom
eller henne.
Med  trakasserier
avses i denna lag
uppträdande    i
arbetslivet   som
kränker      en
arbetssökandes
eller       en
arbetstagares
värdighet och  som
har  samband  med
funktionshinder.
Instruktioner att
diskriminera
4 b §
En   arbetsgivare
får  inte  lämna
order     eller
instruktioner  till
en arbetstagare om
diskriminering  av
en  person  enligt
8-9 a §§.

5 §
Förbuden    mot  Förbuden    mot
diskriminering i 3 diskriminering i
och 4 §§ gäller när 3-4 b §§ gäller när
arbetsgivaren    arbetsgivaren
1. beslutar i en anställningsfråga, tar
ut  en  arbetssökande  till  anställ
ningsintervju eller vidtar annan åtgärd
under anställningsförfarandet,
2. beslutar om befordran eller tar ut en
arbetstagare  till  utbildning  för
befordran,
3.  beslutar  om
eller vidtar annan
åtgärd  som  rör
yrkespraktik,
4.  beslutar  om
eller vidtar annan
åtgärd  som  rör
annan   utbildning
eller
yrkesvägledning,
3. tillämpar löne-  5. tillämpar löne-
eller  andra  an eller  andra  an
ställningsvillkor,  ställningsvillkor,
4.  leder  och  6.   leder  och
fördelar  arbetet fördelar   arbetet
eller        eller
5.  säger  upp,  7.  säger  upp,
avskedar, permitte avskedar,  permitte
rar  eller vidtar rar  eller  vidtar
annan  ingripande annan   ingripande
åtgärd  mot  en åtgärd  mot   en
arbetstagare.    arbetstagare.
Förbudet    mot
direkt  diskrimine
ring  gäller  inte
vid beslut om  an
ställning,
befordran   eller
utbildning    för
befordran  om  ett
visst
funktionshinder  är
nödvändigt på grund
av  arbetets natur
eller      det
sammanhang där det
utförs.

6 §
Förbudet i 3  §  Förbudet i  3  §
gäller även då ar gäller även då ar
betsgivaren   vid betsgivaren   vid
anställning,   be anställning,   be
fordran    eller fordran    eller
utbildning   för utbildning    för
befordran genom att befordran genom att
vidta stöd- och an vidta stöd- och an
passningsåtgärder  passningsåtgärder
kan  skapa   en kan   skapa   en
situation för  en situation  för  en
person  med  funk person  med  funk
tionshinder som är tionshinder som är
likartad med  den jämförbar med  den
för personer utan för  personer utan
sådant     funk sådant     funk
tionshinder och det tionshinder och det
skäligen kan krävas skäligen kan krävas
att  arbetsgivaren att  arbetsgivaren
vidtar    sådana vidtar    sådana
åtgärder.      åtgärder.

8 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte utsätta en får inte utsätta en
arbetstagare  för arbetstagare   för
repressalier   på repressalier   på
grund  av   att grund   av   att
arbetstagaren  har arbetstagaren  har
anmält        anmält
arbetsgivaren  för arbetsgivaren  för
diskriminering    diskriminering,
enligt denna lag.  påtalat
diskriminering
eller medverkat  i
en utredning enligt
denna lag.
9 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
som får kännedom om som får kännedom om
att en arbetstagare att en arbetstagare
anser sig ha blivit anser sig ha blivit
utsatt     för utsatt      för
trakasserier   på trakasserier   som
grund      av avses i 4 a § andra
funktionshinder av stycket av en annan
en   annan   ar arbetstagare  skall
betstagare  skall utreda      om
utreda        ständigheterna
omständigheterna   kring  de uppgivna
kring de uppgivna trakasserierna  och
trakasserierna och i förekommande fall
i förekommande fall vidta  de åtgärder
vidta de åtgärder som  skäligen  kan
som  skäligen kan krävas  för  att
krävas  för  att förhindra fortsatta
förhindra fortsatta trakasserier.
trakasserier.
Med  trakasserier
på   grund   av
funktionshinder
avses sådant  upp
trädande     i
arbetslivet   som
kränker     en
arbetstagares
integritet och som
har  samband  med
arbetstagarens
funktionshinder.
10 §
Ett  avtal  är  Ett  avtal   är
ogiltigt i den ut ogiltigt i den ut
sträckning   det sträckning som det
föreskriver  eller föreskriver  eller
medger sådan diskri medger     sådan
minering  som  är diskriminering  som
förbjuden  enligt avses i 3-6 §§.
denna lag.
12 §
Om       en  Om        en
arbetssökande eller arbetssökande eller
en   arbetstagare en   arbetstagare
diskrimineras genom diskrimineras genom
att  arbetsgivaren att  arbetsgivaren
bryter mot förbuden bryter mot förbuden
i 3 eller 4 § och 5 i 3, 4, 4 a eller 4
§ 1 eller 2 eller 6 b § och 5 § 1-3
§,      skall eller 6 §, skall ar
arbetsgivaren  be betsgivaren  betala
tala   skadestånd skadestånd till den
till den diskrimine diskriminerade  för
rade  för   den den  kränkning som
kränkning    som diskrimineringen
diskrimineringen   innebär.
innebär.
13 §
Om en arbetstagare  Om en arbetstagare
diskrimineras genom diskrimineras genom
att  arbetsgivaren att  arbetsgivaren
bryter mot förbuden bryter mot förbuden
i 3 eller 4 § och i 3, 4, 4 a eller 4
5  §  3-5, skall b § och 5 § 4-7,
arbetsgivaren    skall arbetsgivaren
betala  skadestånd betala  skadestånd
till arbetstagaren till  arbetstagaren
för den förlust som för den förlust som
uppkommer och för uppkommer och  för
den kränkning som den  kränkning som
diskrimineringen   diskrimineringen
innebär.       innebär.
18 §

En  arbetsgivare är skyldig att  på
uppmaning av Handikappombudsmannen lämna
de  uppgifter  om  förhållandena  i
arbetsgivarens verksamhet som kan vara av
betydelse  för  ombudsmannens  tillsyn
enligt 17 §.
En arbetsgivare är vidare skyldig att
lämna uppgifter när Handikappombudsmannen
biträder  en begäran av  en  enskild
arbetssökande eller arbetstagare enligt 7
§.
Arbetsgivaren får  Finns      det
inte    betungas särskilda skäl  är
onödigt    genom arbetsgivaren  inte
uppgiftsskyldig   skyldig att  lämna
heten. Finns  det ut uppgifter.
särskilda skäl är
arbetsgivaren inte
skyldig att lämna
ut uppgifter.


24 §
Mål om tillämpningen av 3-6 och 8-16 §§
skall handläggas enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.
Därvid anses som  Därvid anses  som
arbetstagare också arbetstagare  också
arbetssökande  och arbetssökande  och
som  arbetsgivare den som söker eller
också den som någon fullgör
har  sökt  arbete yrkespraktik  eller
hos.         utför arbete på en
arbetsplats   som
inhyrd     eller
inlånad    arbets
kraft.  Den  hos
vilken praktik söks
eller    fullgörs
eller arbete  söks
eller utförs anses
som arbetsgivare.
Andra stycket gäller också när reglerna
om tvisteförhandling i lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet tillämpas
i en tvist enligt 3-6 och 8-16 §§.

Bevisbörda

24 a §
Om den som anser
sig   ha  blivit
diskriminerad eller
utsatt  för   re
pressalier   visar
omständigheter  som
ger  anledning att
anta att han eller
hon      blivit
diskriminerad eller
utsatt      för
repressalier,   är
det  arbetsgivaren
som skall visa att
diskriminering
eller  repressalier
inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

4. Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning
dels att 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
och 23 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem
nya paragrafer, 2 a, 2 b, 4 a, 4 b och 23
a §§, samt närmast före 4 a, 4 b och 23 a
§§ nya rubriker, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
2 a §
Den som utan att
vara anställd söker
eller    fullgör
yrkespraktik på en
arbetsplats  skall
anses   som   ar
betssökande
respektive  arbets
tagare      vid
tillämpning    av
förbuden     mot
diskriminering  och
repressalier i
3-4 b §§, 5 § 3 och
7    §    samt
bestämmelserna   i
8-11 och 13-15 §§.
Den  hos  vilken
praktiken    söks
eller    fullgörs
skall anses som ar
betsgivare.
2 b §
Den som utan att
vara anställd utför
arbete   på   en
arbetsplats   som
inhyrd     eller
inlånad arbetskraft
skall  anses  som
arbetstagare   vid
tillämpning    av
bestämmelserna i 7,
8 och 13-15 §§.
Den  hos  vilken
arbetet    utförs
skall  anses  som
arbetsgivare.

3 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte missgynna får inte missgynna
en  arbetssökande en   arbetssökande
eller      en eller       en
arbetstagare genom arbetstagare  genom
att behandla honom att behandla honom
eller henne mindre eller  henne sämre
förmånligt    än än   arbetsgivaren
arbetsgivaren    behandlar, har  be
behandlar   eller handlat    eller
skulle ha behandlat skulle ha behandlat
personer med annan någon annan i  en
sexuell läggning i jämförbar   situa
en     likartad tion,       om
situation, om inte missgynnandet  har
arbetsgivaren visar samband med sexuell
att  missgynnandet läggning.
saknar samband med
den  missgynnades
sexuella läggning.
Förbudet  gäller
inte   om   be
handlingen    är
berättigad av hän
syn till ett sådant
ideellt eller annat
särskilt  intresse
som  uppenbarligen
är  viktigare  än
intresset av  att
förhindra
diskriminering  i
arbetslivet   på
grund  av sexuell
läggning.
4 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte missgynna får inte missgynna
en  arbetssökande en   arbetssökande
eller      en eller       en
arbetstagare  med arbetstagare  genom
viss sexuell lägg att  tillämpa  en
ning  genom  att bestämmelse,   ett
tillämpa  en  be kriterium eller ett
stämmelse,   ett förfaringssätt  som
kriterium eller ett framstår     som
förfaringssätt som neutralt men som i
framstår    som praktiken  särskilt
neutralt men som i missgynnar personer
praktiken särskilt med  viss  sexuell
missgynnar personer läggning.   Detta
med  den sexuella gäller dock inte om
läggningen.  Detta bestämmelsen,
gäller såvida inte kriteriet   eller
syftet     med förfaringssättet
bestämmelsen,    kan  motiveras  av
kriteriet   eller ett berättigat mål
förfaringssättet   och  medlen   är
kan motiveras  av lämpliga     och
sakliga skäl  och nödvändiga för att
åtgärden är lämplig uppnå målet.
och nödvändig för
att  syftet skall
uppnås.
Trakasserier
4 a §
En   arbetsgivare
får  inte  diskri
minera      en
arbetssökande eller
en   arbetstagare
genom      att
trakassera   honom
eller henne.
Med  trakasserier
avses i denna lag
uppträdande    i
arbetslivet   som
kränker      en
arbetssökandes
eller       en
arbetstagares
värdighet och  som
har  samband  med
sexuell läggning.
Instruktioner att
diskriminera
4 b §
En   arbetsgivare
får  inte  lämna
order     eller
instruktioner  till
en arbetstagare om
diskriminering  av
en  person  enligt
3-4 a §§.

5 §
Förbuden    mot  Förbuden    mot
diskriminering i 3 diskriminering i
och 4 §§ gäller när 3-4 b §§ gäller när
arbetsgivaren    arbetsgivaren
1. beslutar i en anställningsfråga, tar
ut  en  arbetssökande  till  anställ
ningsintervju eller vidtar annan åtgärd
under anställningsförfarandet,
2. beslutar om befordran eller tar ut en
arbetstagare  till  utbildning  för
befordran,
3.  beslutar  om
eller vidtar annan
åtgärd  som  rör
yrkespraktik,
4.  beslutar  om
eller vidtar annan
åtgärd  som  rör
annan   utbildning
eller
yrkesvägledning,

3. tillämpar löne-  5. tillämpar löne-
eller  andra  an eller  andra  an
ställningsvillkor,  ställningsvillkor,
4.  leder  och  6.   leder  och
fördelar  arbetet fördelar   arbetet
eller        eller
5.  säger  upp,  7.  säger  upp,
avskedar, permitte avskedar,  permitte
rar  eller vidtar rar  eller  vidtar
annan  ingripande annan   ingripande
åtgärd  mot  en åtgärd  mot   en
arbetstagare.    arbetstagare.
Förbudet    mot
direkt  diskrimine
ring  gäller  inte
vid beslut om  an
ställning,
befordran   eller
utbildning    för
befordran om  viss
sexuell läggning är
nödvändig på grund
av  arbetets natur
eller  det   sam
manhang där det ut
förs.

7 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
får inte utsätta en får inte utsätta en
arbetstagare  för arbetstagare   för
repressalier   på repressalier   på
grund  av   att grund   av   att
arbetstagaren  har arbetstagaren  har
anmält        anmält
arbetsgivaren  för arbetsgivaren  för
diskriminering    diskriminering,
enligt denna lag.  påtalat
diskriminering
eller medverkat  i
en utredning enligt
denna lag.

8 §
En  arbetsgivare  En   arbetsgivare
som får kännedom om som får kännedom om
att en arbetstagare att en arbetstagare
anser sig ha blivit anser sig ha blivit
utsatt     för utsatt      för
trakasserier   på trakasserier   som
grund  av sexuell avses i 4 a § andra
läggning  av  en stycket av en annan
annan arbetstagare arbetstagare  skall
skall    utreda utreda      om
omständigheterna   ständigheterna
kring de uppgivna kring  de uppgivna
trakasserierna och trakasserierna  och
i förekommande fall i förekommande fall
vidta de åtgärder vidta  de åtgärder
som  skäligen kan som  skäligen  kan
krävas  för  att krävas  för  att
förhindra fortsatta förhindra fortsatta
trakasserier.    trakasserier.
Med  trakasserier
på grund av sexuell
läggning   avses
sådant uppträdande
i arbetslivet som
kränker     en
arbetstagares
integritet och som
har samband med ar
betstagarens
sexuella läggning.

9 §
Ett  avtal  är  Ett  avtal   är
ogiltigt i den ut ogiltigt i den ut
sträckning   det sträckning som det
föreskriver  eller föreskriver  eller
medger sådan diskri medger     sådan
minering  som  är diskriminering  som
förbjuden  enligt avses i 3-5 §§.
denna lag.

11 §
Om       en  Om        en
arbetssökande eller arbetssökande eller
en   arbetstagare en   arbetstagare
diskrimineras genom diskrimineras genom
att  arbetsgivaren att  arbetsgivaren
bryter mot förbuden bryter mot förbuden
i 3 eller 4 § och 5 i 3, 4, 4 a eller 4
§ 1 eller 2, skall b § och 5 § 1-3,
arbetsgivaren    skall arbetsgivaren
betala  skadestånd betala  skadestånd
till      den till       den
diskriminerade för diskriminerade  för
den kränkning som den  kränkning som
diskrimineringen   diskrimineringen
innebär.       innebär.

12 §
Om en arbetstagare  Om en arbetstagare
diskrimineras genom diskrimineras genom
att  arbetsgivaren att  arbetsgivaren
bryter mot förbuden bryter mot förbuden
i 3 eller 4 § och i 3, 4, 4 a eller 4
5  §  3-5, skall b § och 5 § 3-7,
arbetsgivaren    skall arbetsgivaren
betala  skadestånd betala  skadestånd
till arbetstagaren till  arbetstagaren
för den förlust som för den förlust som
uppkommer och för uppkommer och  för
den kränkning som den  kränkning som
diskrimineringen   diskrimineringen
innebär.       innebär.

17 §
En  arbetsgivare är skyldig att  på
uppmaning   av   Ombudsmannen   mot
diskriminering  på grund  av  sexuell
läggning lämna de uppgifter  om  för
hållandena i arbetsgivarens verksamhet
som  kan  vara  av  betydelse  för
ombudsmannens tillsyn enligt 16 §.
En arbetsgivare är vidare skyldig att
lämna uppgifter när ombudsmannen biträder
en begäran av en enskild arbetssökande
eller arbetstagare enligt 6 §.
Arbetsgivaren får  Finns      det
inte    betungas särskilda skäl  är
onödigt    genom arbetsgivaren  inte
uppgiftsskyldig   skyldig att  lämna
heten. Finns  det ut uppgifter.
särskilda skäl är
arbetsgivaren inte
skyldig att lämna
ut uppgifter.

23 §
Mål om tillämpningen av 3-5 och 7-15 §§
skall handläggas enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.
Därvid anses som  Därvid anses  som
arbetstagare också arbetstagare  också
arbetssökande  och arbetssökande  och
som  arbetsgivare den som söker eller
också den som någon fullgör
har  sökt  arbete yrkespraktik  eller
hos.         utför arbete på en
arbetsplats   som
inhyrd     eller
inlånad    arbets
kraft.  Den  hos
vilken praktik söks
eller    fullgörs
eller arbete  söks
eller utförs anses
som arbetsgivare.
Andra stycket gäller också när reglerna
om tvisteförhandling i lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet tillämpas
i en tvist enligt 3-5 och 7-15 §§.

Bevisbörda
23 a §
Om den som anser
sig   ha  blivit
diskriminerad eller
utsatt  för   re
pressalier   visar
omständigheter  som
ger  anledning att
anta att han eller
hon      blivit
diskriminerad eller
utsatt      för
repressalier,   är
det  arbetsgivaren
som skall visa att
diskriminering
eller  repressalier
inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.


5. Förslag till lag om ändring i lagen
(2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen
(2001:1286)  om  likabehandling  av
studenter i högskolan
dels att 1-5, 7-9 och 13 §§ skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre
nya paragrafer, 8 a, 8 b och 17 a §§ samt
närmast före 8 a, 8 b och 17 a §§ nya
rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

1 §
Denna lag har till  Denna lag har till
ändamål  att  på ändamål  att  på
högskoleområdet   högskoleområdet
främja     lika främja     lika
rättigheter   för rättigheter   för
studenter och  sö studenter  och  sö
kande  och  att kande  och   att
motverka  diskrimi motverka  diskrimi
nering på grund av nering på grund av
könstillhörighet,  könstillhörighet,
etnisk        etnisk
tillhörighet,    tillhörighet,
sexuell  läggning religion    eller
och         annan
funktionshinder.   trosuppfattning,
sexuell   läggning
och
funktionshinder.
2 §

I denna lag avses med
högskola: ett universitet  eller  en
högskola som har staten, en kommun eller
ett  landsting som huvudman och  som
omfattas  av högskolelagen (1992:1434)
samt en enskild utbildningsanordnare som
har tillstånd att utfärda examina enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina,
student: den som är antagen till och
bedriver grundläggande högskoleutbildning
eller    forskarutbildning   enligt
högskolelagen eller utbildning som kan
leda fram till en examen som en enskild
utbildningsanordnare får utfärda enligt
lagen om tillstånd att utfärda vissa
examina;  den  som är  anställd  som
doktorand skall dock inte anses  som
student vid tillämpningen av denna lag,
sökande: den som i vederbörlig ordning
har anmält att han eller hon vill antas
till  grundläggande  högskoleutbildning
eller    forskarutbildning   enligt
högskolelagen eller till utbildning som
kan leda fram till en examen som en
enskild utbildningsanordnare får utfärda
enligt lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina,
etnisk        etnisk
tillhörighet:  att tillhörighet:  att
någon tillhör  en någon  tillhör  en
grupp av personer grupp  av personer
som  har  samma som   har  samma
hudfärg, nationella hudfärg    eller
eller    etniska nationella   eller
ursprung eller tros etniska ursprung,
bekännelse,
sexuell läggning: homosexuell, bisexuell
eller heterosexuell läggning,
funktionshinder: varaktiga fysiska,
psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av funktionsförmågan som
till följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födelsen, har uppstått därefter
eller kan förväntas uppstå.
3 §
En högskola skall  En högskola skall
inom ramen för sin inom ramen för sin
verksamhet bedriva verksamhet  bedriva
ett   målinriktat ett   målinriktat
arbete  för  att arbete  för  att
aktivt    främja aktivt    främja
studenters   lika studenters   lika
rättigheter oavsett rättigheter oavsett
deras        könstillhörighet,
könstillhörighet,  etnisk   tillhörig
etniska       het, religion eller
tillhörighet,    annan
sexuella  läggning trosuppfattning,
eller        sexuell   läggning
funktionshinder.   eller   funktions
hinder.
Närmare  föreskrifter  om  högskolans
skyldigheter enligt första stycket finns
i 4 och 5 §§.

4 §
En högskola skall  En högskola skall
vidta åtgärder för vidta åtgärder för
att förebygga och att  förebygga och
förhindra att  en förhindra    att
student utsätts för studenter   eller
ett uppträdande som sökande utsätts för
kränker hans eller trakasserier.  Med
hennes integritet i trakasserier  avses
högskolestudierna,  i  denna lag  ett
om uppträdandet har uppträdande   som
samband med     kränker en students
eller  en sökandes
värdighet     i
högskolestudierna,
-    studentens om uppträdandet har
etniska       samband med
tillhörighet
(etniska       -      etnisk
trakasserier),    tillhörighet
(etniska     tra
kasserier),
-    studentens  -  religion eller
sexuella  läggning annan
(trakasserier  på trosuppfattning
grund  av sexuell (trakasserier   på
läggning),      grund  av religion
eller     annan
-    studentens trosuppfattning),
funktionshinder
(trakasserier  på  - sexuell läggning
grund  av  funk (trakasserier   på
tionshinder), eller grund  av  sexuell
läggning),
-    studentens
könstillhörighet   -  funktionshinder
eller är av sexuell (trakasserier   på
natur   (sexuella grund       av
trakasserier).    funktionshinder),
eller
- könstillhörighet
eller är av sexuell
natur   (sexuella
trakasserier).

5 §
En högskola skall  En högskola skall
varje år upprätta varje  år upprätta
en plan som skall en plan som skall
innehålla    en innehålla     en
översikt över  de översikt  över  de
åtgärder som behövs åtgärder som behövs
för  att  främja för  att  främja
studenters   lika studenters   lika
rättigheter oavsett rättigheter oavsett
deras        könstillhörighet,
könstillhörighet,  etnisk
etniska  tillhörig tillhörighet,  reli
het,    sexuella gion  eller  annan
läggning eller funk trosuppfattning,
tionshinder och för sexuell   läggning
att förebygga och eller
förhindra      funktionshinder och
trakasserier enligt för  att förebygga
4 §. Planen skall och    förhindra
vidare innehålla en trakasserier enligt
redogörelse   för 4 §. Planen skall
vilka av dessa åt vidare innehålla en
gärder     som redogörelse   för
högskolan avser att vilka  av  dessa
påbörja    eller åtgärder  som  hög
genomföra under det skolan  avser  att
kommande året.    påbörja    eller
genomföra under det
kommande året.
En redovisning av hur de planerade
åtgärderna enligt första stycket har
genomförts skall tas in i efterföljande
års plan.
7 §
En  högskola får  En  högskola  får
inte missgynna en inte missgynna  en
student eller  en student  eller  en
sökande genom att sökande genom  att
behandla   honom behandla    honom
eller henne mindre eller  henne sämre
förmånligt    än än     högskolan
högskolan behandlar behandlar, har  be
eller  skulle  ha handlat    eller
behandlat personer skulle ha behandlat
med      annan någon annan i  en
könstillhörighet,  jämförbar   situa
annan    etnisk tion,  om   miss
tillhörighet, annan gynnandet har  sam
sexuell  läggning band       med
eller     utan könstillhörighet,
funktionshinder  i etnisk   tillhörig
en likartad situa het, religion eller
tion,  om  inte annan
högskolan visar att trosuppfattning,
missgynnandet    sexuell   läggning
saknar samband med eller   funktions
könstillhörigheten, hinder.
den     etniska
tillhörigheten, den
sexuella läggningen
eller
funktionshindret.
Förbudet gäller inte, om behandlingen är
berättigad av hänsyn till ett särskilt
intresse som uppenbarligen är viktigare
än intresset av att förhindra
diskriminering i högskolan.
8 §
En  högskola får  En  högskola  får
inte missgynna en inte missgynna  en
student eller  en student  eller  en
sökande genom att sökande genom  att
tillämpa     en tillämpa     en
bestämmelse,  ett bestämmelse,   ett
kriterium eller ett kriterium eller ett
förfaringssätt som förfaringssätt  som
framstår    som framstår     som
neutralt men som i neutralt men som i
praktiken särskilt praktiken  särskilt
missgynnar personer missgynnar personer
med   en   viss med   viss  köns
könstillhörighet,  tillhörighet,
en  viss  etnisk etnisk
tillhörighet,  en tillhörighet,
viss sexuell lägg religion    eller
ning  eller  ett annan
visst        trosuppfattning,
funktionshinder.   eller sexuell lägg
Detta gäller dock ning  eller  visst
inte  om  bestäm funktionshinder.
melsen,  kriteriet Detta gäller  dock
eller  förfarings inte  om  bestäm
sättet  objektivt melsen,  kriteriet
kan motiveras  av eller   förfarings
ett berättigat mål sättet   objektivt
och  medlen  är kan  motiveras  av
lämpliga och  nöd ett berättigat mål
vändiga  för  att och  medlen   är
uppnå målet.     lämpliga  och  nöd
vändiga  för  att
uppnå målet.
Trakasserier
8 a §
En  högskola  får
inte  diskriminera
en student eller en
sökande genom  att
trakassera   honom
eller henne.
Instruktioner att
diskriminera
8 b §
En  högskola  får
inte  lämna  order
eller instruktioner
till       en
arbetstagare   hos
högskolan     om
diskriminering  av
en student eller en
sökande    enligt
7-8 a §§.
9 §
Förbuden    mot  Förbuden    mot
direkt och indirekt diskriminering i
diskriminering i 7 7-8  b  §§  skall
och  8  §§ skall gälla, när en hög
gälla,  när  en skola
högskola
1.  beslutar  om  tillträde  till
högskoleutbildning eller vidtar  någon
annan  åtgärd som har betydelse  för
tillträdet,
2. beslutar om examination eller gör
någon   annan  bedömning  av   en
studieprestation,
3.  beslutar eller gör någon  annan
liknande bedömning i fråga om
a) tillgodoräknande av utbildning,
b)  anstånd  med  studier  eller
fortsättning   av   studier   efter
studieuppehåll,
c) byte av handledare,
d) indragning av handledare och andra
resurser vid forskarutbildning,
e) utbildningsbidrag för doktorander,
eller
4. vidtar en ingripande åtgärd mot en
student.

13 §

Staten, en kommun eller ett landsting
som är huvudman för en högskola och en
enskild  utbildningsanordnare som  har
tillstånd att utfärda examina  enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina skall betala skadestånd för
den kränkning som en student eller en sö
kande har blivit utsatt för genom att
högskolan har åsidosatt
- skyldigheten enligt 6 § att utreda och
vidta  åtgärder mot trakasserier  mot
studenter,
-  förbuden i 7  - förbuden i 7, 8,
eller 8 § och 9 § 8 a eller 8 b § och
eller  10 §  mot 9 § eller 10 § mot
diskriminering  av diskriminering  av
studenter   eller studenter   eller
sökande,       sökande,
- förbudet i 11 § mot att utsätta
studenter eller sökande för repressalier.
Om det är skäligt, kan skadeståndet
sättas ned eller helt falla bort.
Bevisbörda
17 a §
Om den som anser
sig   ha  blivit
diskriminerad eller
utsatt      för
repressalier  visar
omständigheter  som
ger  anledning att
anta att han eller
hon      blivit
diskriminerad eller
utsatt      för
repressalier,   är
det  högskolan som
skall  visa  att
diskriminering
eller  repressalier
inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

6. Förslag till lag om ändring i
högskolelagen (1992:1434)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 a §
högskolelagen  (1992:1434)  skall  ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

1 kap.
5 a §1
I      lagen  I       lagen
(2001:1286) om lika (2001:1286) om lika
behandling    av behandling    av
studenter  i  hög studenter  i  hög
skolan    finns skolan     finns
bestämmelser om att bestämmelser om att
högskolorna  inom högskolorna   inom
ramen  för  sin ramen  för   sin
verksamhet  skall verksamhet   skall
bedriva  ett  mål bedriva  ett  mål
inriktat arbete för inriktat arbete för
att aktivt främja att  aktivt främja
lika  rättigheter lika   rättigheter
för studenter och för  studenter och
sökande   oavsett sökande   oavsett
deras     köns könstillhörighet,
tillhörighet,    etnisk
etniska       tillhörighet,
tillhörighet,    religion    eller
sexuella  läggning annan
och    funktions trosuppfattning,
hinder.       sexuell   läggning
eller
funktionshinder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

7. Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering

Härigenom föreskrivs att 1-5 §§ lagen
(1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

1 §
Denna lag har till  Denna lag har till
ändamål     att ändamål     att
motverka   etnisk motverka
diskriminering. Med diskriminering  som
etnisk        har  samband  med
diskriminering    etnisk
avses att en person tillhörighet,
eller en grupp av religion    eller
personer missgynnas annan
i förhållande till trosuppfattning.
andra  eller  på
annat sätt utsätts
för orättvis eller
kränkande    be
handling på grund
av  ras, hudfärg,
nationellt  eller
etniskt  ursprung
eller    trosbe
kännelse.
2 §
Regeringen  utser  Regeringen  utser
en  ombudsman som en  ombudsman  som
skall verka för att skall verka för att
etnisk     dis diskriminering  som
kriminering  inte har  samband  med
förekommer    i etnisk
arbetslivet  eller tillhörighet,
på andra områden av religion    eller
samhällslivet.    annan
trosuppfattning
inte förekommer  i
arbetslivet  eller
på andra områden av
samhällslivet.

3 §
Ombudsmannen skall  Ombudsmannen skall
genom råd och på genom råd och  på
annat sätt medverka annat sätt medverka
till att den som till att den  som
utsatts för etnisk utsatts     för
diskriminering kan diskriminering  kan
ta till vara sina ta till vara sina
rättigheter.     rättigheter.
Ombudsmannen skall  Ombudsmannen skall
vidare    genom vidare     genom
överläggningar med överläggningar  med
myndigheter,     myndigheter,
företag och  orga företag  och  orga
nisationer   samt nisationer   samt
genom     opini genom     opini
onsbildning,     onsbildning,
information och på information och på
annat liknande sätt annat liknande sätt
ta initiativ till ta  initiativ till
åtgärder mot etnisk åtgärder     mot
diskriminering.   diskriminering.
4 §1
Ombudsmannen skall  Ombudsmannen skall
särskilt  motverka särskilt  motverka
att  arbetssökande att  arbetssökande
utsätts för etnisk utsätts     för
diskriminering. Om diskriminering.  Om
budsmannen  skall budsmannen   skall
också i kontakt med också i kontakt med
arbetsgivare  och arbetsgivare och be
berörda     ar rörda     arbets
betstagarorganisati tagarorganisationer
oner  främja  ett främja  ett  gott
gott  förhållande förhållande  mellan
mellan  olika  et olika    etniska
niska  grupper  i grupper      i
arbetslivet.     arbetslivet.

5 §2
Ombudsmannen skall  Ombudsmannen skall
utöva tillsyn över utöva tillsyn över
efterlevnaden  av efterlevnaden   av
lagen (1999:130) om lagen (1999:130) om
åtgärder mot etnisk åtgärder  mot  dis
diskriminering i ar kriminering    i
betslivet och lagen arbetslivet    på
(2001:1286) om lika grund  av  etnisk
behandling    av tillhörighet,
studenter  i  hög religion    eller
skolan i enlighet annan
med bestämmelserna trosuppfattning,
i lagarna.      lagen  (2001:1286)
om  likabehandling
av studenter i hög
skolan  och  lagen
(2003:000)    om
förbud  mot diskri
minering i enlighet
med  bestämmelserna
i lagarna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

8. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen

Härigenom föreskrivs att 1 §  lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

1 §1
Handikappombudsmannen har till uppgift
att   bevaka  frågor  som   angår
funktionshindrade personers rättigheter
och intressen. Målet för ombudsmannens
verksamhet skall vara att personer med
funktionshinder ges full delaktighet i
samhällslivet   och   jämlikhet   i
levnadsvillkor.
Handikappombudsmannens verksamhet skall
avse uppföljning och utvärdering i frågor
som anges i första stycket.
Handikappombudsman  Handikappombudsman
nen  skall enligt nen  skall  enligt
lagen (1999:132) om lagen (1999:132) om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   av arbetslivet    av
personer    med personer     med
funktionshinder och funktionshinder,
lagen  (2001:1286) lagen  (2001:1286)
om  likabehandling om  likabehandling
av  studenter  i av  studenter  i
högskolan se till högskolan och lagen
att lagarna följs (2003:000)    om
och äger även rätt förbud      mot
att för en enskild diskriminering  se
arbetssökande eller till  att  lagarna
arbetstagare eller följs och äger även
en  student eller rätt  att för  en
sökande föra talan enskild föra talan
i tvister angående i tvister angående
tillämpningen  av tillämpningen   av
lagarna.       lagarna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

9. Förslag till lag om ändring i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §
lagen  (1974:371)  om  rättegången  i
arbetstvister1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

1 kap.
3 §2
Tvist som skall handläggas enligt denna
lag får i stället genom avtal hänskjutas
till avgörande av skiljemän. Detta gäller
dock inte fall som avses i 31 § första
eller tredje stycket lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Inte heller
får avtal som före tvistens uppkomst träf
fats om att tvisten skall avgöras av
skiljemän utan förbehåll om rätt för
parterna att klandra skiljedomen, göras
gällande i tvist om föreningsrätt eller i
tvist enligt
1. jämställdhetslagen (1991:433),
2.      lagen  2.      lagen
(1999:130)    om (1999:130)    om
åtgärder mot etnisk åtgärder     mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet,     arbetslivet    på
grund  av  etnisk
tillhörighet,
religion    eller
annan
trosuppfattning,
3.  lagen (1999:132) om förbud  mot
diskriminering i arbetslivet av personer
med funktionshinder,
4.  lagen (1999:133) om förbud  mot
diskriminering i arbetslivet på grund av
sexuell läggning, eller
5.  lagen (2002:293) om förbud  mot
diskriminering   av  deltidsarbetande
arbetstagare  och  arbetstagare  med
tidsbegränsad anställning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

10. Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:678) om utstationering av
arbetstagare

Härigenom föreskrivs1 att 5 och 10 §§
lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

5 §2
En arbetsgivare skall, oavsett vilken
lag  som  annars gäller för  anställ
ningsförhållandet,  tillämpa  följande
bestämmelser  för  utstationerade  ar
betstagare:
- 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 §
första och andra stycket, 16, 17, 24,
27-29,  31  och  32 §§ semesterlagen
(1977:480),
- 2 §, 4 § första stycket och 16-22 §§
föräldraledighetslagen (1995:584),
- 15 och 16 §§, 17 § 2-5 samt 21-28 §§
jämställdhetslagen (1991:433),
- 3, 8 och 9 §§,  - 8-9 b §§, 10 §
10 § 2-5 samt 11-20 2-7 samt 11-20 §§
§§ lagen (1999:130) lagen (1999:130) om
om  åtgärder  mot åtgärder     mot
etnisk        diskriminering   i
diskriminering  i arbetslivet    på
arbetslivet,     grund  av  etnisk
tillhörighet,
- 2-4 §§, 5 § 2-5 religion    eller
och 6-16 §§ lagen annan
(1999:132)    om trosuppfattning,
förbud     mot
diskriminering  i  - 2, 3-4 b §§, 5 §
arbetslivet av per 2-7  och 6-16  §§
soner      med lagen (1999:132) om
funktionshinder,   förbud      mot
diskriminering   i
- 2-4 §§, 5 § 2-5 arbetslivet av per
och 6-15 §§ lagen soner      med
(1999:133)    om funktionshinder,
förbud     mot
diskriminering  i  - 2, 3-4 b §§, 5 §
arbetslivet   på 2-7  och 6-15  §§
grund  av sexuell lagen (1999:133) om
läggning samt    förbud      mot
diskriminering   i
arbetslivet    på
grund  av  sexuell
läggning samt
- 2-7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot
diskriminering   av  deltidsarbetande
arbetstagare  och  arbetstagare  med
tidsbegränsad anställning.
Vid utstationering gäller även
bestämmelserna i arbetstidslagen
(1982:673) och arbetsmiljölagen
(1977:1160) samt, när det gäller arbets
givare som bedriver uthyrning av
arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen
(1993:440) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i
första och andra stycket hindrar inte att
arbetsgivaren tillämpar bestämmelser
eller villkor som är förmånligare för
arbetstagaren.
10 §
Mål om tillämpningen av 5 § första
stycket samt 7 § handläggs enligt lagen
(1974:371)   om   rättegången   i
arbetstvister. Därvid gäller
-  33 § semesterlagen (1977:480) om
preskription,
-   23   §   andra   stycket
föräldraledighetslagen  (1995:584)  om
rättegången,
- 46-56 §§ jämställdhetslagen (1991:433)
om  rätt  att  föra talan,  gemensam
handläggning och om preskription m.m.,
- 37, 38, 40, 41  - 36 a-38, 40, 41
och  43 §§ lagen och  43 §§  lagen
(1999:130)    om (1999:130)    om
åtgärder mot etnisk åtgärder  mot  dis
diskriminering  i kriminering    i
arbetslivet om rätt arbetslivet    på
att föra talan och grund  av  etnisk
om   preskription tillhörighet,
m.m.,        religion    eller
annan
trosuppfattning  om
bevisbörda,   rätt
att föra talan och
preskription m.m.,
- 25, 26, 28, 29  - 24 a-26, 28, 29
och  31 §§ lagen och  31 §§  lagen
(1999:132)    om (1999:132)    om
förbud mot diskrimi förbud mot diskrimi
nering      i nering       i
arbetslivet   av arbetslivet    av
personer    med personer     med
funktionshinder om funktionshinder  om
rätt att föra talan bevisbörda,   rätt
och om preskription att föra talan och
m.m. samt      preskription  m.m.
samt
- 24, 25, 27, 28  - 23 a-25, 27, 28
och  30 §§ lagen och  30 §§  lagen
(1999:133)    om (1999:133)    om
förbud mot diskrimi förbud mot diskrimi
nering      i nering       i
arbetslivet   på arbetslivet    på
grund  av sexuell grund  av  sexuell
läggning om  rätt läggning     om
att föra talan och bevisbörda,   rätt
om   preskription att föra talan och
m.m.         preskription m.m.
Talan får föras vid tingsrätten i ort
där arbetstagaren är eller har varit
utstationerad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

11. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 20 och
21 §§ sekretesslagen (1980:100)1 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

9 kap.
20 §2
Sekretess  gäller hos  domstol,  för
uppgift om enskilds personliga  eller
ekonomiska förhållanden om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider avsevärd skada
eller betydande men om uppgiften röjs,
1. i mål om kollektivavtal,
2.  i  mål  om  2.  i  mål  om
tillämpningen av la tillämpningen av la
gen (1982:80)  om gen  (1982:80)  om
anställningsskydd,  anställningsskydd,
lagen (1976:580) om lagen (1976:580) om
medbestämmande  i medbestämmande   i
arbetslivet,     arbetslivet,
31-33  §§  lagen 31-33  §§  lagen
(1994:260) om  of (1994:260)  om  of
fentlig       fentlig
anställning,     anställning,
4-11  §§  lagen 4-11   §§  lagen
(1994:261)    om (1994:261)    om
fullmaktsanställ   fullmaktsanställ
ning,  15-28  §§ ning,  15-28  §§
jämställdhetslagen  jämställdhetslagen
(1991:433), 8-20 §§ (1991:433), 8-20 §§
lagen (1999:130) om lagen (1999:130) om
åtgärder mot etnisk åtgärder  mot  dis
diskriminering  i kriminering    i
arbetslivet,     arbetslivet    på
3-16  §§  lagen grund  av  etnisk
(1999:132)    om tillhörighet,
förbud     mot religion    eller
diskriminering  i annan
arbetslivet   av trosuppfattning,
personer    med 3-16   §§  lagen
funktionshinder,   (1999:132)    om
3-15  §§  lagen förbud  mot diskri
(1999:133)    om minering      i
förbud     mot arbetslivet    av
diskriminering  i personer     med
arbetslivet   på funktionshinder,
grund  av sexuell 3-15   §§  lagen
läggning, 6-11 och (1999:133)    om
13   §§   lagen förbud      mot
(2001:1286)   om diskriminering   i
likabehandling  av arbetslivet    på
studenter  i  hög grund  av  sexuell
skolan samt 3-7 §§ läggning, 6-11 och
lagen (2002:293) om 13   §§   lagen
förbud mot diskri (2001:1286)    om
minering     av likabehandling  av
deltidsarbetande ar studenter  i  hög
betstagare   och skolan,  3-7  §§
arbetstagare  med lagen (2002:293) om
tidsbegränsad    förbud      mot
anställning.     diskriminering  av
deltidsarbetande
arbetstagare   och
arbetstagare   med
tidsbegränsad
anställning   samt
5-18   §§  lagen
(2003:000)    om
förbud  mot diskri
minering.
I fråga om uppgift i allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.

21 §3
Sekretess   gäller  hos   följande
myndigheter för uppgift om enskilds per
sonliga eller ekonomiska förhållanden, om
det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs:
1.  Jämställdhetsombudsmannen  eller
Jämställdhetsnämnden i  ärende  enligt
jämställdhetslagen (1991:433) och lagen
(2001:1286)  om  likabehandling  av
studenter  i  högskolan  samt,  hos
Jämställdhetsombudsmannen, i annat ärende
som rör rådgivning åt enskild,
2.  Ombudsmannen  2.   Ombudsmannen
mot     etnisk mot      etnisk
diskriminering  i diskriminering   i
ärende enligt lagen ärende enligt lagen
(1999:130)    om (1999:130)    om
åtgärder mot etnisk åtgärder     mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   och arbetslivet    på
lagen  (2001:1286) grund  av  etnisk
om  likabehandling tillhörighet,  reli
av studenter i hög gion  eller  annan
skolan samt i annat trosuppfattning,
ärende  som  rör lagen  (2001:1286)
rådgivning    åt om  likabehandling
enskild,       av  studenter  i
högskolan och lagen
(2003:000)    om
förbud  mot diskri
minering  samt  i
annat  ärende  som
rör rådgivning  åt
enskild,

3.  Nämnden  mot  3.  Nämnden  mot
diskriminering  i diskriminering   i
ärende enligt lagen ärende enligt lagen
(1999:130)    om (1999:130)    om
åtgärder mot etnisk åtgärder     mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet, lagen arbetslivet    på
(1999:132)    om grund  av  etnisk
förbud     mot tillhörighet,
diskriminering  i religion    eller
arbetslivet   av annan
personer med funk trosuppfattning,
tionshinder   och lagen (1999:132) om
lagen (1999:133) om förbud      mot
förbud     mot diskriminering   i
diskriminering  i arbetslivet    av
arbetslivet   på personer     med
grund  av sexuell funktionshinder och
läggning,      lagen (1999:133) om
förbud      mot
diskriminering i ar
betslivet på grund
av  sexuell  lägg
ning,
4. Handikappombuds 4.  Handikappombuds
mannen  i  ärende mannen  i  ärende
enligt    lagen enligt     lagen
(1999:132)    om (1999:132)    om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering i ar diskriminering i ar
betslivet    av betslivet     av
personer med funk personer med  funk
tionshinder   och tionshinder,  lagen
lagen  (2001:1286) (2001:1286)    om
om  likabehandling likabehandling  av
av  studenter  i studenter  i  hög
högskolan samt  i skolan  och  lagen
verksamhet  enligt (2003:000)    om
lagen (1994:749) om förbud      mot
Handi        diskriminering samt
kappombudsmannen,  i verksamhet enligt
lagen (1994:749) om
Handikapp
ombudsmannen,
5.   Ombudsmannen 5.   Ombudsmannen
mot diskriminering mot  diskriminering
på grund av sexuell på grund av sexuell
läggning i ärende läggning i  ärende
enligt    lagen enligt     lagen
(1999:133)    om (1999:133)    om
förbud mot diskri förbud  mot diskri
minering     i minering      i
arbetslivet   på arbetslivet    på
grund  av sexuell grund  av  sexuell
läggning och lagen läggning,   lagen
(2001:1286)   om (2001:1286)    om
likabehandling  av likabehandling  av
studenter     i studenter     i
högskolan samt  i högskolan och lagen
annat ärende  som (2003:000)    om
rör rådgivning åt förbud  mot diskri
enskild,       minering  samt  i
annat  ärende  som
rör rådgivning  åt
enskild,
6. Konsumentombudsmannen i ärende enligt
lagen  (1997:379) om försöksverksamhet
avseende  medverkan av Konsumentombuds
mannen i vissa tvister.
I fråga om uppgift i allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.
bilaga 3
Utskottets lagförslag


Utskottet  har följande förslag  till
lagtext.

1. Förslag till lag om förbud mot
diskriminering


Regeringens förslag Utskottets förslag
2 §
Bestämmelser om  Bestämmelser   om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering    diskriminering
finns också i    finns också i

- jämställdhetslage - jämställdhetslage
n (1991:433),    n (1991:433),
- lagen (1999:130)  - lagen (1999:130)
om  åtgärder  mot om  åtgärder  mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   på arbetslivet    på
grund  av  etnisk grund  av  etnisk
tillhörighet,    tillhörighet,
religion   eller religion    eller
annan        annan
trosuppfattning,   trosuppfattning,
- lagen (1999:132)  - lagen (1999:132)
om  förbud  mot om   förbud  mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   av arbetslivet    på
personer    med grund       av
funktionshinder,   funktionshinder,
- lagen (1999:133)  - lagen (1999:133)
om  förbud  mot om   förbud  mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   på arbetslivet    på
grund  av sexuell grund  av  sexuell
läggning, och    läggning, och
-      lagen  -       lagen
(2001:1286)   om (2001:1286)    om
likabehandling  av likabehandling  av
studenter     i studenter     i
högskolan.      högskolan.
I  16 kap. 9 §  I  16 kap. 9  §
brottsbalken finns brottsbalken  finns
bestämmelser   om bestämmelser   om
olaga        olaga
diskriminering.   diskriminering.


2. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen


Regeringens förslag Utskottets förslag
1 §1
Handikappombudsmannen har till uppgift
att   bevaka  frågor  som   angår
funktionshindrade personers rättigheter
och intressen. Målet för ombudsmannens
verksamhet skall vara att personer med
funktionshinder ges full delaktighet i
samhällslivet   och   jämlikhet   i
levnadsvillkor.
Handikappombudsmannens verksamhet skall
avse uppföljning och utvärdering i frågor
som anges i första stycket.
Handikappombudsman  Handikappombudsman
nen  skall enligt nen  skall  enligt
lagen (1999:132) om lagen (1999:132) om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   av arbetslivet    på
personer    med grund       av
funktionshinder,   funktionshinder,
lagen  (2001:1286) lagen  (2001:1286)
om  likabehandling om  likabehandling
av  studenter  i av  studenter  i
högskolan och lagen högskolan och lagen
(2003:000)    om (2003:000)    om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  se diskriminering  se
till  att lagarna till  att  lagarna
följs och äger även följs och äger även
rätt att för  en rätt  att för  en
enskild föra talan enskild föra talan
i tvister angående i tvister angående
tillämpningen  av tillämpningen   av
lagarna.       lagarna.


3. Förslag till lag om ändring i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister


Regeringens förslag Utskottets förslag
1 kap.
3 §2
Tvist som skall handläggas enligt denna
lag får i stället genom avtal hänskjutas
till avgörande av skiljemän. Detta gäller
dock inte fall som avses i 31 § första
eller tredje stycket lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Inte heller
får avtal som före tvistens uppkomst träf
fats om att tvisten skall avgöras av
skiljemän utan förbehåll om rätt för
parterna att klandra skiljedomen, göras
gällande i tvist om föreningsrätt eller i
tvist enligt
1. jämställdhetslagen (1991:433),
2. lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning,
3.      lagen  3.      lagen
(1999:132)    om (1999:132)    om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet av per arbetslivet    på
soner      med grund       av
funktionshinder,  funktionshinder,
4.  lagen (1999:133) om förbud  mot
diskriminering i arbetslivet på grund av
sexuell läggning, eller

5. lagen (2002:293) om förbud mot
diskriminering av deltidsarbetande
arbetstagare och arbetstagare med
tidsbegränsad anställning.


4. Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:678) om utstationering av
arbetstagare


Regeringens förslag Utskottets förslag
5 §2
En arbetsgivare skall, oavsett vilken
lag  som  annars gäller för  anställ
ningsförhållandet,  tillämpa  följande
bestämmelser  för  utstationerade  ar
betstagare:
- 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 §
första och andra stycket, 16, 17, 24,
27-29,  31  och  32 §§ semesterlagen
(1977:480),
- 2 §, 4 § första stycket och 16-22 §§
föräldraledighetslagen (1995:584),
- 15 och 16 §§, 17 § 2-5 samt 21-28 §§
jämställdhetslagen (1991:433),
- 8-9 b §§, 10 § 2-7 samt 11-20 §§ lagen
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering
i  arbetslivet  på grund  av  etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning,
- 2, 3-4 b §§, 5 §  - 2, 3-4 b §§, 5 §
2-7 och 6-16  §§ 2-7  och 6-16  §§
lagen (1999:132) om lagen (1999:132) om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet av per arbetslivet    på
soner      med grund       av
funktionshinder,   funktionshinder,
- 2, 3-4 b §§, 5 § 2-7 och 6-15 §§ lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning
samt
- 2-7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot
diskriminering   av  deltidsarbetande
arbetstagare  och  arbetstagare  med
tidsbegränsad anställning.
Vid utstationering gäller även
bestämmelserna i arbetstidslagen
(1982:673) och arbetsmiljölagen
(1977:1160) samt, när det gäller arbets
givare som bedriver uthyrning av
arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen
(1993:440) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i
första och andra stycket hindrar inte att
arbetsgivaren tillämpar bestämmelser
eller villkor som är förmånligare för
arbetstagaren.
10 §
Mål om tillämpningen av 5 § första
stycket samt 7 § handläggs enligt lagen
(1974:371)   om   rättegången   i
arbetstvister. Därvid gäller
-  33 § semesterlagen (1977:480) om
preskription,
-   23   §   andra   stycket
föräldraledighetslagen  (1995:584)  om
rättegången,
- 46-56 §§ jämställdhetslagen (1991:433)
om  rätt  att  föra talan,  gemensam
handläggning och preskription m.m.,
- 36 a-38, 40, 41 och 43 §§ lagen
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering
i  arbetslivet  på grund  av  etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning om bevisbörda, rätt att
föra talan och preskription m.m.,

- 24 a-26, 28, 29  - 24 a-26, 28, 29
och  31 §§ lagen och  31 §§  lagen
(1999:132)    om (1999:132)    om
förbud mot diskrimi förbud mot diskrimi
nering      i nering       i
arbetslivet   av arbetslivet    på
personer    med grund       av
funktionshinder om funktionshinder  om
bevisbörda,  rätt bevisbörda,   rätt
att föra talan och att föra talan och
preskription  m.m. preskription  m.m.
samt         samt
- 23 a-25, 27, 28 och 30 §§ lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning
om bevisbörda, rätt att föra talan och
preskription m.m.
Talan får föras vid tingsrätten i ort
där arbetstagaren är eller har varit
utstationerad.

5. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)


Regeringens förslag Utskottets förslag
9 kap.
20 §2
Sekretess  gäller hos  domstol,  för
uppgift om enskilds personliga  eller
ekonomiska förhållanden om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider avsevärd skada
eller betydande men om uppgiften röjs,
1. i mål om kollektivavtal,
2.  i  mål  om  2.  i  mål  om
tillämpningen av la tillämpningen av la
gen (1982:80)  om gen  (1982:80)  om
anställningsskydd,  anställningsskydd,
lagen (1976:580) om lagen (1976:580) om
medbestämmande  i medbestämmande   i
arbetslivet,     arbetslivet,
31-33  §§  lagen 31-33  §§  lagen
(1994:260) om  of (1994:260)  om  of
fentlig       fentlig
anställning,     anställning,
4-11  §§  lagen 4-11   §§  lagen
(1994:261)    om (1994:261)    om
fullmaktsanställ   fullmaktsanställ
ning,  15-28  §§ ning,  15-28  §§
jämställdhetslagen  jämställdhetslagen
(1991:433), 8-20 §§ (1991:433), 8-20 §§
lagen (1999:130) om lagen (1999:130) om
åtgärder mot  dis åtgärder  mot  dis
kriminering    i kriminering    i
arbetslivet   på arbetslivet    på
grund  av  etnisk grund  av  etnisk
tillhörighet,    tillhörighet,
religion   eller religion    eller
annan        annan
trosuppfattning,   trosuppfattning,
3-16  §§  lagen 3-16   §§  lagen
(1999:132)    om (1999:132)    om
förbud mot diskri förbud  mot diskri
minering     i minering      i
arbetslivet   av arbetslivet    på
personer    med grund       av
funktionshinder,   funktionshinder,
3-15  §§  lagen 3-15   §§  lagen
(1999:133)    om (1999:133)    om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   på arbetslivet    på
grund  av sexuell grund  av  sexuell
läggning, 6-11 och läggning, 6-11 och
13   §§   lagen 13   §§   lagen
(2001:1286)   om (2001:1286)    om
likabehandling  av likabehandling  av
studenter  i  hög studenter  i  hög
skolan,  3-7  §§ skolan,  3-7  §§
lagen (2002:293) om lagen (2002:293) om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  av diskriminering  av
deltidsarbetande   deltidsarbetande
arbetstagare  och arbetstagare   och
arbetstagare  med arbetstagare   med
tidsbegränsad    tidsbegränsad
anställning  samt anställning   samt
5-18  §§  lagen 5-18   §§  lagen
(2003:000)    om (2003:000)    om
förbud mot diskri förbud  mot diskri
minering.      minering.
I fråga om uppgift i allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.
21 §3
Sekretess   gäller  hos   följande
myndigheter för uppgift om enskilds per
sonliga eller ekonomiska förhållanden, om
det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs:
1.  Jämställdhetsombudsmannen  eller
Jämställdhetsnämnden i  ärende  enligt
jämställdhetslagen (1991:433) och lagen
(2001:1286)  om  likabehandling  av
studenter  i  högskolan  samt,  hos
Jämställdhetsombudsmannen, i annat ärende
som rör rådgivning åt enskild,
2.   Ombudsmannen   mot   etnisk
diskriminering i ärende enligt  lagen
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering
i  arbetslivet  på grund  av  etnisk
tillhörighet,  religion  eller  annan
trosuppfattning, lagen (2001:1286)  om
likabehandling av studenter i högskolan
och lagen (2003:000) om förbud mot diskri
minering samt i annat ärende som rör
rådgivning åt enskild,
3.  Nämnden  mot  3.  Nämnden  mot
diskriminering  i diskriminering   i
ärende enligt lagen ärende enligt lagen
(1999:130)    om (1999:130)    om
åtgärder    mot åtgärder     mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   på arbetslivet    på
grund  av  etnisk grund  av  etnisk
tillhörighet,    tillhörighet,
religion   eller religion    eller
annan        annan
trosuppfattning,  trosuppfattning,
lagen (1999:132) om lagen (1999:132) om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering  i diskriminering   i
arbetslivet   av arbetslivet    på
personer    med grund av funktions
funktionshinder och hinder  och  lagen
lagen (1999:133) om (1999:133)    om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering i ar diskriminering i ar
betslivet på grund betslivet på grund
av  sexuell  lägg av  sexuell  lägg
ning,        ning,
4. Handikappombuds  4. Handikappombuds
mannen  i  ärende mannen  i  ärende
enligt    lagen enligt     lagen
(1999:132)    om (1999:132)    om
förbud     mot förbud      mot
diskriminering i ar diskriminering i ar
betslivet    av betslivet på grund
personer med funk av funktionshinder,
tionshinder, lagen lagen  (2001:1286)
(2001:1286)   om om  likabehandling
likabehandling  av av studenter i hög
studenter  i  hög skolan  och  lagen
skolan och  lagen (2003:000)    om
(2003:000)    om förbud      mot
förbud     mot diskriminering samt
diskriminering samt i verksamhet enligt
i verksamhet enligt lagen (1994:749) om
lagen (1994:749) om Handikapp
Handikapp      ombudsmannen,
ombudsmannen,
5. Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning i ärende enligt
lagen (1999:133) om förbud mot diskri
minering  i arbetslivet på grund  av
sexuell läggning, lagen (2001:1286) om
likabehandling av studenter i högskolan
och lagen (2003:000) om förbud mot diskri
minering samt i annat ärende som rör
rådgivning åt enskild,
6. Konsumentombudsmannen i ärende enligt
lagen  (1997:379) om försöksverksamhet
avseende  medverkan av Konsumentombuds
mannen i vissa tvister.
I fråga om uppgift i allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år._______________________________
1  Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om
genomförandet   av   principen   om
likabehandling av personer oavsett deras
ras eller etniska ursprung (EGT L 180,
19.7.2000, s. 22, Celex 3000LO43) och
rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande
av en allmän ram för likabehandling i
arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16,
Celex 3000LOO78; rättelse av rubriken EGT
L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000LOO78R
(01)).
1  Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om
genomförandet   av   principen   om
likabehandling av personer oavsett deras
ras eller etniska ursprung (EGT L 180,
19.7.2000, s. 22, Celex 3000LO43) och
rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande
av en allmän ram för likabehandling i
arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16,
Celex 3000LOO78; rättelse av rubriken EGT
L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000LOO78R
(01)).
1  Jfr rådets direktiv 2000/78/EG om
inrättande  av  en  allmän  ram  för
likabehandling i arbetslivet (EGT L 303,
2.12.2000,  s.  16, Celex  3000LOO78;
rättelse av rubriken EGT L 2, 5.1.2001,
s. 42, Celex 3000LOO78R (01)).
1  Jfr rådets direktiv 2000/78/EG om
inrättande  av  en  allmän  ram  för
likabehandling i arbetslivet (EGT L 303,
2.12.2000,  s.  16, Celex  3000LOO78;
rättelse av rubriken EGT L 2, 5.1.2001,
s. 42, Celex 3000LOO78R (01)).
1  Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om
genomförandet   av   principen   om
likabehandling av personer oavsett deras
ras eller etniska ursprung (EGT L 180,
19.7.2000, s. 22, Celex 3000LO43) och
rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande
av en allmän ram för likabehandling i
arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16,
Celex 3000LOO78; rättelse av rubriken EGT
L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000LOO78R
(01)).
1 Senaste lydelse 2001:1288.
1 Senaste lydelse 2001:1296.
2 Senaste lydelse 2001:1296.
1 Senaste lydelse 2001:1287.
1 Lagen omtryckt 1977:520.
2 Senaste lydelse 2002:295.
1  Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om
genomförandet   av   principen   om
likabehandling av personer oavsett deras
ras eller etniska ursprung (EGT L 180,
19.7.2000, s. 22, Celex 3000LO43) och
rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande
av en allmän ram för likabehandling i
arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16,
Celex 3000LOO78; rättelse av rubriken EGT
L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000LOO78R
(01)).
2 Senaste lydelse 2002:294.
1 Lagen omtryckt 1992:1474.
2 Senaste lydelse 2002:296.
3 Senaste lydelse 2002:1124.
1 Senaste lydelse 2001:1287.
2 Senaste lydelse 2002:295.
2 Senaste lydelse 2002:294.
2 Senaste lydelse 2002:296.
3 Senaste lydelse 2002:1124.