Tilläggsdirektiv till utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2001.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 maj 2000 (dir. 2000:38) tillkallade statsministern en särskild utredare med uppdrag att se över den fortsatta verksamheten inom SverigeDirekt. Den särskilde utredaren skall enligt direktivenredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2001.

Enligt direktiven skulle den särskilde utredaren i ett delbetänkande senast den 28 februari 2001 redovisa grunddragen i förslaget om den framtida organisationen, dess verksamhet och finansiering. Genom tilläggsdirektiv den 8 mars 2001 ändrades tidpunkten för avlämnande av ett delbetänkande till den 30 juni 2001.

Behovet av tilläggsdirektiv

En betydande del av utredningsarbetet återstår innan slutbetänkandet kan redovisas, bl.a. frågor om ytterligare samordning, kvalitetssäkring och finansiering. Utredningens arbetsplan är ansträngd och det är inte möjligt att genomföra de återstående övervägandena i tid till den 31 december 2001.

Den särskilde utredaren har därför begärt förlängd tid för uppdragets genomförande till den 28 februari 2002.

Förlängd utredningstid

Den särskilde utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2002.

            (Statsrådsberedningen)