Tilläggsdirektiv till Kommittén för nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Fi 2001:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén för nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2002.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 21 december 2000 att tillkalla en parlamentarisk kommitté (dir. 2000:99) för att utreda hur utjämning skall ske för kostnadsskillnader mellan kommuner avseende verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Behovet av ett tilläggsdirektiv

Kommitténs uppdrag är att lämna förslag om en nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppdraget är mycket omfattande.

Ett viktigt underlag för kommittén är den kartläggning som Socialstyrelsen genomför av köp av boendeplatser. Kartläggningen kommer dock inte att vara klar förrän i maj 2002. Vidare kommer den analys som kommittén skall göra av det tillfälliga statsbidragssystemet för åren 2001-2002 inte att kunna genomföras inom den tid som kommittén har fått till förfogande. Kommittén har med anledningav detta begärt att regeringen förlänger kommitténs utredningstid.

Uppdraget

Kommittén skall redovisa sitt slutbetänkande senast den 1 november 2002. Kommittén skall dock senast den 1 februari 2002 rapportera till regeringen om dels den allmänna inriktningen på utredningens arbete, dels om förbättringar i det nuvarande tillfälliga statsbidragssystemet.

            (Finansdepartementet)