Tilläggsdirektiv till Integrationsutredningen (N 1999:10)

Innehåll

Dir. 2001:5

Beslut vid regeringssammanträde den 18 januari 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Integritetsutredningen skall ha slutfört sitt uppdrag senast den 31 december 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 september 1999 har statsrådet Mona Sahlin tillkallat en särskild utredare med uppdrag att se över frågor om den personliga integriteten i arbetslivet (dir. 1999:73). Utredaren har antagit namnet Integritetsutredningen (N 1999:10). Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 1 april 2001.

Regeringen har därefter beslutat att utredningen skall vara slutförd senast den 31 december 2001.

        (Näringsdepartementet)