Tilläggsdirektiv till Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 10 maj 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Säkerhetstjänstkommissionen skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2002.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 25 mars 1999 att tillkalla en kommission med uppgift att kartlägga och granska den författningsskyddande verksamhet som bedrivits av de svenska säkerhetstjänsterna (dir. 1999:26). Med författningsskyddande verksamhet avses i detta sammanhang säkerhetstjänsternas arbete med att kartlägga sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som har bedömts utgöra eller kan komma att utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Uppdraget är begränsat till hot i nu aktuellt avseende som härrör ur inrikes förhållanden. Kommissionen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2001. Kommissionen har antagit namnet Säkerhetstjänstkommissionen.

Den 1 januari 2000 trädde lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet ikraft (prop. 1998/99:140). Lagen innebär bl.a. att kommissionen har rätt att hålla förhör under straffansvar med den som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet.

Genom tilläggsdirektiv den 1 juli 1999 (dir. 1999:59) utökades kommissionen från fyra till högst fem ledamöter.

Behovet av tilläggsdirektiv

Kommissionens uppdrag är avsett att resultera i ett samlat, uttömmande och definitivt klarläggande av säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet. Detta är ett mycket omfattande arbete.

Kommissionen har i en skrivelse till regeringen anfört att mycket arbete återstår för att kommissionen skall kunna fullgöra sitt uppdrag på ett sätt som motsvarar direktivens krav på ett uttömmande och definitivt klarläggande av säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet.

Kommissionen har därför begärt förlängd tid för uppdragets genomförande till utgången av 2002.

Uppdraget

Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2002.

                    (Justitiedepartementet)