Tilläggsdirektiv till Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (M 1998:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (M1998:01) skall ha slutfört sitt arbete och lämnat slutrapport senast den 31 augusti 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 januari 1998 har chefen för Miljödepartementet tillkallat en delegation för ekologiskt hållbar upphandling med uppdrag att arbeta pådrivande för att den offentliga upphandlingen skall vara ett instrument för att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling (dir. 1998:8).

Den 6 juli 2000 fattade regeringen beslut om tilläggsdirektiv till delegationen (dir. 2000:54). Tilläggsdirektiven innebar bl.a. att delegationen fick utsträckttid till den 1 maj 2001 med att redovisa sitt uppdrag. Med ändring av denna tidpunkt skall delegationen redovisa uppdraget senast den 31 augusti 2001.

            (Miljödepartementet)