Tilläggsdirektiv till Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2001.

Förlängd tid för uppdraget

Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01) skall ha slutfört sitt arbete senast den 1 december 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 april 2000 (dir. 2000:28) tillkalladechefen för Miljödepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av producentansvaret samt utreda hur garantier för producentansvarets fullföljande och funktion skulle kunna utformas. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 juli 2001.

Regeringen har därefter beslutat om ett uppdrag till Naturvårdsverket om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall (dnr M2000/2694/Kn, M2000/3227/Kn, M2000/4827/Kn). Naturvårdsverkets uppdrag skall redovisas senast den 1 november 2001. Därutöver har chefen för Finansdepartementet, med stöd av regeringens bemyndigande den 15 februari 2001 (dir. 2001:13), tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en utvärdering av hur systemet med avfallsbeskattningen fungerar. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 1 december 2001.

Utredaren för översyn av producentansvaret skall genomföra uppdraget i samråd med Naturvårdsverket och Utredningen för översyn av vissa avfallsskattefrågor (Fi 2001:05).

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2001.

            (Miljödepartementet)