Översyn av Försvarets materielverk

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall genomföra en översyn av Försvarets materielverk i syfte att bedöma verkets resursutnyttjande och organisation. Utredaren skall också bedöma de närmare konsekvenserna för Försvarets materielverk av ett genomförande av förslagen i betänkandena Försvarsmateriel på nya villkor (SOU 2001:21) och Forskning och utveckling för totalförsvaret (SOU 2001:22) samt de ställningstaganden som regeringen kan komma att göra med anledning av betänkandena.

Bakgrund

Som ett resultat av utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO) är Försvarets materielverk sedan den 1 juli 1994 en avgiftsfinansierad myndighet som styrs dels genom uppdrag från Försvarsmakten, dels genom regeringens ägarstyrning. Regeringens ägarstyrning innebär ett ansvar för att styra och följa upp produktiviteten och effektiviteten i myndighetens verksamhet. Försvarets materielverk har sedan början av 1990-talet bedrivit interna utvecklings- och effektiviseringsprojekt, bl.a. "Mål 96" och "Athena".

Regeringen överlämnade i november 1999 propositionen Det nya försvaret (prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168) till riksdagen. I propositionen lade regeringen fram förslag om bl.a. inriktning av Försvarsmaktens anskaffning av materiel. Förslagen innebar i korthet att Försvarsmaktens materielförsörjning skulle bli mer flexibel samt kunna anpassas för att möta nya hot och förändrade krav. Materielförsörjningen skulle också förändras från dagens situation med långsiktiga bindningar till en ökad satsning på forsknings- och utvecklingsprojekt samt anskaffning av demonstratorer, simulatorer och i förekommande fall materielsystem i betydligt kortare serier. Vid anskaffning av nya materielsystem skulle nationell och internationell interoperabilitet, dvs. möjligheter till samverkan, prioriteras. För att minska osäkerheterna i den framtida materiel- och kompetensförsörjningen borde mellanstatlig samverkan och ömsesidiga beroenden utvecklas ytterligare. Riksdagen godkände regeringens förslag.

Regeringen uppdrog den 9 mars 2000 åt en särskild utredare att kartlägga nuläge och förändringsfaktorer för materielförsörjningen samt föreslå utvecklings- och effektiviseringsåtgärder. Regeringen uppdrog också den 9 mars 2000 åt en särskild utredare att analysera och lämna förslag till hur nationell och internationell forskning och utveckling skall kunna nyttiggöras som användbar kunskap och för praktiska tillämpningar för behov inom totalförsvaret. Utredarna överlämnade sina slutbetänkanden till regeringen den 22 och 28 februari 2001.

I Materielförsörjningsutredningens slutbetänkande Försvarsmateriel på nya villkor (SOU 2001:21) föreslås bland annat att materielförsörjningsprocessen ändras så att större vikt läggs vid dess tidiga faser samt att roller och samarbetsformer bör utvecklas. Vidare föreslås åtgärder för att stärka studieverksamhet m.m. i tidiga faser, för att skärpa hanteringen av osäkerheter och risker i planering, för att löpande utveckla upphandlingsformer, för att stärka förmågan till internationellt samarbete och för att samverka med industrin i ett långsiktigt industripolitiskt perspektiv.

I slutbetänkandet Forskning och utveckling för totalförsvaret (SOU 2001:22) föreslås bland annat förbättrade processer och arbetssätt för styrning, inriktning och nyttiggörande av forskning och utveckling (FoU) samt satsning på tekniskt inriktad FoU i tidiga skeden av materielprocessen. Betänkandena remissbehandlas för närvarande och proposition planeras till hösten 2001.

Regeringen uppdrog den 25 februari 1999 åt Försvarets materielverk att i samverkan med Försvarsmakten, övriga berörda försvarsmyndigheter samt Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) utreda bl.a. organisationsstrukturer och ägarförhållanden för landets provningsresurser. Försvarets materielverk inkom den 14 april och den 22 juni 2000 med skrivelser i ärendet. Regeringen gav i regleringsbrevet för 2001 Försvarets materielverk i uppdrag att den 1 mars, den 1 juni samt den 1 oktober 2001 redovisa myndighetens fortsatta arbete med inriktning och utformning av den framtida provningsverksamheten.

Försvarsmakten har i en skrivelse den 13 oktober 2000 till regeringen anmält att myndigheten genomför en översyn av vissa frågor angående Försvarsmaktens centrala ledning. Personalförsörjning, bl.a. inom Mälardalsregionen, kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Översynen avses vara genomförd senast den 1 september 2001. Försvarsmakten har den 1 mars 2001 redovisat arbetsläget i översynen. Av redovisningen framgår bl.a. att Försvarsmakten utreder vilka verksamheter och tjänster som kan utlokaliseras från Mälardalsregionen.

Med hänsyn till den pågående omstruktureringen av det militära försvaret samt de slutsatser som utredarna dragit inom forsknings- och materielförsörjningsområdena anser regeringen att det finns skäl att se över Försvarets materielverk. Ett ytterligare skäl som talar för en översyn är att Försvarets materielverk som organisation under den senaste tioårsperioden inte varit föremål för någon genomgripande, extern granskning.

Uppdraget

Mot bakgrund av regeringens ansvar för att följa upp Försvarets materielverks produktivitet och effektivitet ges utredaren i uppdrag att genomföra en översyn av verkets resursutnyttjande och organisation. Av särskilt intresse är en bedömning av hur nuvarande styrning av Försvarets materielverk fungerar. I detta ingår att dels bedöma hur regeringens styrning av Försvarets materielverk fungerar, dels följa upp hur Försvarsmaktens uppdragsstyrning av Försvarets materielverk har utformats och hur den fungerar. Även bedömningar av hur omvärldsförändringar kan komma att påverka den framtida utformningen av uppdragsstyrningen är av intresse.

Utredaren skall lämna förslag till hur Försvarets materielverk skall kunna utnyttja resurserna effektivare samt hur uppföljningen av effektiviteten kan utvecklas, om utredaren bedömer att sådana möjligheter föreligger. Erfarenheter från andra jämförbara länder är i detta sammanhang av intresse. Utredaren skall också beakta Försvarets materielverks interna utvecklingsarbete.

Utredaren skall också bedöma de närmare konsekvenserna för Försvarets materielverk av ett genomförande av förslagen i betänkandena Försvarsmateriel på nya villkor (SOU 2001:21) och Forskning och utveckling för totalförsvaret (SOU 2001:22) samt de ställningstaganden som regeringen, under tiden för utredarens arbete, kan komma att göra med anledning av betänkandena.

Utredningens utgångspunkt skall vara att Försvarets materielverk även fortsättningsvis skall vara en under regeringen fristående myndighet, med nuvarande uppgifter. Det står dock utredaren fritt att föreslå förändringar i uppgiftsfördelningen mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten eller annan myndighet samt i kompetens- och rollfördelningen mellan Försvarets materielverk och industrin.

Utredaren skall bedöma eventuella konsekvenser för Försvarets materielverk av Försvarsmaktens översyn av vissa frågor om Försvarsmaktens centrala ledning.

Utredaren skall i sitt arbete beakta det utrednings- och utvecklingsarbete som hittills bedrivits avseende Försvarets materielverks provningsorganisation.

Utredaren skall också bedöma eventuella konsekvenser för Försvarets materielverk av utvecklingen av den nya organisationsenheten för Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet.

Arbetets bedrivande

Utredningsarbetet skall bedrivas i samverkan med berörda myndigheter och vid behov med industrin. Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om sitt arbete och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 31 mars 2002.

            (Försvarsdepartementet)