Tilläggsdirektiv till Gränsövervakningen i krig (Fö 1999:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om gränsövervakningen i krig skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 31 december 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 december 1999 (dir. 1999:97) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att bl.a. analysera och lämna förslag i frågan om den folkrättsliga ställningenför den personal som har till uppgift att sköta gränsövervakningen i väpnad konflikt och annars under höjd beredskap. Utredningen skall enligt direktiven redovisa resultatet av arbetet senast den 1 juli 2000.

Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2001.

                    (Försvarsdepartementet)