Tilläggsdirektiv till Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan (M 2000:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2001.

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat (M 2000:02) får nu ett tilläggsuppdrag som tar fasta på kommande insatser inför världstoppmötet i Johannesburg år 2002 (World Summit on Sustainable Development, WSSD). I tilläggsuppdraget ingår att vidareutveckla underlag kring frågor som rör hållbart nyttjande och skydd av naturresurser, miljö och hälsa, globaliseringen och hållbar utveckling, hunger och undernäring, goda, effektiva och demokratiskastyrformer på alla nivåer samt frågor kring utbildning, vetenskap och teknologi.

Med ändring av tidigare utfärdade direktiv (dir. 2000:48) skall Nationalkommittén senast den 31 januari 2003 ha slutfört sitt arbete och till regeringen överlämna sin samlade slutrapport om hur det svenska arbetet med Agenda 21 och Habitatagendan bedrivits sedan 1992 års FN-konferens i Rio de Janeiro respektive 1996 års FN-konferens i Istanbul.

Bakgrund

Genom ett beslut av regeringen den 15 juni 2000 tillkallades en nationalkommitté för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan (dir. 2000:48). Kommittén har antagit namnet Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat. I kommitténs uppgifter ingår att samordna det svenska arbetet med Agenda 21 och hållbar utveckling samt med de åtaganden som följer av Habitatagendan. Vidare skall Nationalkommittén lämna regeringen underlag till FN:s uppföljningsmöten om Habitatagendan år 2001 (Istanbul+5) och om Agenda 21 vid världstoppmötet i Johannesburg år 2002. Den uppgift som rör redovisningen till konferensen Istanbul+5 är fullgjord genom den svenska nationalrapporten till FN:s generalförsamlings extra möte (Istanbul+5) i New York den 6-8 juni 2001.

Sedan kommitténs ursprungliga direktiv antogs har förberedelseprocessen inför Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002 börjat ta fastare form. Förutsättningar såsom dagordning för mötet, förberedelseprocessens uppläggning och skilda regioners önskemål om prioriterade teman är nu bättre kända. FN:s generalförsamling beslutade i december 2000 (A/55/199) att genomföra tioårsuppföljningen av Riokonferensen i form av ett toppmöte och att Kommissionen för hållbar utveckling (CSD) skall fungera som förberedande kommitté.

Världstoppmötet om hållbar utveckling förbereds i två steg:

· Översyn och utvärdering av genomförandet av Agenda 21,

· Identifiering av vilka åtgärder som är nödvändiga för att möta de nya utmaningar som världssamfundet står inför tio år efter Riokonferensen.

Inför världstoppmötet i Johannesburg har förberedande överläggningar och konferenser ägt rum i EU-kretsen samt i anslutning till ECE-regionens högnivåmöte i Genève den 24-25 september 2001 (FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE). Inom ECE-regionen har man kommit överens om att utrotning av fattigdom och framväxten av hållbara produktions- och konsumtionsmönster bör vara övergripande mål inför världstoppmötet. Finansiering av åtgärder för en hållbar utveckling anges som en avgörande fråga inom dessa teman. Vidare anges att jämställdhetsfrågor bör beaktas i alla förberedelser för toppmötet.

Med utgångspunkt i dessa mål bör, enligt ECE-regionen, följande fem områden prioriteras:

· hållbart nyttjande och skydd av naturresurser,

· klargörande av sambanden mellan miljö och hälsa,

· behovet av att få globaliseringen att utvecklas i riktning mot en hållbar utveckling,

· stärkande av goda, effektiva och demokratiska styrformer på alla nivåer,

· frågor kring utbildning, vetenskap och teknologi.

Tilläggsuppdraget

Nationalkommittén får nu i uppdrag att inför världstoppmötet i Johannesburg belysa svenska erfarenheter och perspektiv när det gäller de övergripande mål och prioriterade områden som ECE-regionen kommit överens om. Som en del i arbetet med att belysa fattigdomsbekämpning och hållbara produktions- och konsumtionsmönster bör kommittén också beröra frågan om hunger och undernäring. Detta blir särskilt viktigt tillsammans med de befintliga direktivens prioritering av den lokala samhällsplaneringen, inflytande- och demokratifrågor samt när det gäller näringslivets roll i arbetet för hållbar utveckling. Nationalkommittén, som i sitt arbete skall inhämta underlag från berörda departement, kommittéer och myndigheter, bör särskilt ta del av resultaten i Arbetsgruppen för en samlad globaliseringspolitik under handelsministerns ledning samt i utredningen Globkom - Om Sveriges politik för global utveckling (UD 1999:04).

En viktig uppgift för Nationalkommittén blir att stimulera till ett aktivt deltagande från organisationer och aktörer som har ett engagemang i för kommittén relevanta frågor. Av särskild betydelse blir att i samverkan med Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) följa och ta till vara pågående aktiviteter inom forskarsamhället i anslutning till hållbar utveckling.

Redovisning av tilläggsuppdraget

Nationalkommittén skall senast den 30 april 2002 till regeringen lämna en samlad redovisning som skall utgöra underlag för den rapport som Sverige skall lämna inför världstoppmötet i Johannesburg. Dessförinnan skall Nationalkommittén senast den 31 januari 2002 redovisa en preliminär sammanställning av de svenska erfarenheterna från genomförandet av Agenda 21.

Den samlade slutrapporten om det svenska arbetet med Agenda 21 och Habitatagendan skall redovisas senast den 31 januari 2003.

             (Miljödepartementet)