Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (Konkurrensrådet) skall fortsätta sitt arbete till utgången av juni månad2002. Rådet skall senast den 30 juni 2002 ge en översiktlig sammanställning av de huvudsakliga erfarenheter som rådet har vunnit efter det att betänkandet konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig sektor (SOU 2000:117) lämnades.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 december 1997 (dir. 1997:145) inrättade chefen för dåvarande Närings- och handelsdepartementet ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. I rådet ingår representanter från dessa sektorer.

Rådets uppgift är att, med beaktande av de olika grundförutsättningar som gäller för offentlig och privat sektor, undanröja konkurrenskonflikter mellan sektorerna. Rådet har också till uppgift att genom dialog och kontakter mellan parterna söka nå en samsyn om hur de långsiktiga spelreglerna på området bäst formuleras. Rådet skall beakta att förutsättningarna för konkurrens skiljer sig i olika delar av landet.

Rådet fick ursprungligen i uppdrag att bedriva sin verksamhet under tre år och att senast den 31 december 2000 redovisa sina samlade erfarenheter och vid behov lämna de förslag till ytterligare åtgärder som rådet bedömde motiverade.

Regeringen har i propositionen Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald (prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16) anfört att arbetet med att undanröja kvarvarande hinder mellan offentlig och privat sektor bör drivas vidare i Konkurrensrådet. I propositionen hänvisas vidare till att en interdepartemental arbetsgrupp ledd av Näringsdepartementet i en promemoria presenterat en preliminär teknisk lösning till en kompletterande regel i konkurrenslagen som innebär att konkurrenssnedvridande effekter av offentlig näringsverksamhet skall kunna bli föremål för rättslig prövning. Näringsdepartementet har härefter i samråd med Konkurrensrådet inhämtat synpunkter på promemorian.

Rådets verksamhet har förlängts i ytterligare ett år, till utgången av år 2001, i avvaktan på att slutlig ställning tas i dels frågan om behovet av lagstiftning på detta område, dels frågan om organisatorisk lösning på längre sikt. Rådet redovisade i slutet av år 2000 sina samlade erfarenheter och de resultat som uppnåtts i betänkandet Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (SOU 2000:117). I betänkandet beskriver rådet bl.a. situationer med konkurrenskonflikter och lämnar även förslag till åtgärder för att begränsa konfliktytorna.

Med utgångspunkt i Konkurrensrådets betänkande har en departementspromemoria utarbetats (Ds 2001:17 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor). I denna promemoria föreslås att en konfliktlösningsregel som möjliggör ingripande mot från allmän synpunkt skadlig konkurrenshämmande offentlig säljverksamhet skall införas i konkurrenslagen (1993:20). Promemorian innehåller även förslag om att Konkurrensrådet skall knytas till Konkurrensverket samt förslag om Marknadsdomstolens sammansättning i dessa typer av mål.

Rådets betänkande och departementspromemorian har remissbehandlats gemensamt. Beredning av betänkandet och departementspromemorian, med beaktande av remissinstansernas synpunkter, pågår fortfarande inom Regeringskansliet. Regeringen avser att under våren 2002 ta ställning till såväl frågan om rådets framtid som frågan om behovet av rättslig prövning.

Uppdraget

Behovet av förlängning av uppdraget

Konkurrensrådet har haft stor frihet att finna de närmare formerna för sitt arbete. Man har utrett och bedömt ett stort antal klagomål. Klagomålsärendena har härefter bildat grunden för diskussionerna i rådet om de långsiktiga spelreglerna. I flertalet ärenden har rådets bedömningar varit enhälliga. Det går i dag inte att bedöma närmare vilket genomslag rådets bedömningar fått. Regeringen kan emellertid konstatera att rådet fyller en viktig funktion som forum för konstruktiva diskussioner mellan företrädare för offentlig och privat sektor. Det är olyckligt att avbryta en fungerande verksamhet innan slutlig ställning tagits till vilken organisation och vilka regler som bör gälla på området på längre sikt. Rådets verksamhet bör därför fortsätta i avvaktan på att slutlig ställning tas i dessa frågor. Det är viktigt att rådet fortlöpande tillhandahåller ett beredningsunderlag och att den dialog som Regeringskansliet hittills fört med rådet kan fortsätta. En fortsatt verksamhet bör lämpligen bedrivas under ytterligare ett halvår, i avvaktan på regeringens ställningstagande.

Uppdraget

Rådet skall fortsätta sin verksamhet till utgången av juni månad 2002. Rådet skall senast den 30 juni 2002 ge en översiktlig sammanställning av de huvudsakliga erfarenheter som rådet har vunnit efter det att betänkandet konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (SOU 2000:117) lämnades.

                  (Näringsdepartementet)