Regeringens proposition 2001/02:32 Privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum Prop. 2001/02:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner beslutet om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal. Vidare föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 4 3 Ärendet och dess beredning 6 4 Bakgrund 6 5 EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum 7 5.1 EU:s institut för säkerhetsstudier 7 5.2 EU:s satellitcentrum 8 6 Beslutet om privilegier och immunitet för EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum 9 7 Godkännande av beslutet om privilegier och immunitet 11 8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier 12 9 Kostnader 12 BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, 13 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 oktober 2001 18 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. godkänner beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, av den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal, 2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga2 ----------------------------------------------------------- Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig internationell överenskommelse --------------------------------------- Internationella organ Fysiska personer ----------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63. Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier Medlemmar i institutets organ och institutets personal Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal 64. Europeiska unionens satellitcentrum Medlemmar i centrumets organ och centrumets personal Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal ____________ Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 3 Ärendet och dess beredning Den 10 november 2000 fattade Europeiska unionens råd en principöverenskommelse om överförandet till Europeiska unionen (EU) av vissa relevanta funktioner i två organ inom Västeuropeiska unionen (VEU). De två organ det är frågan om är dels ett institut för säkerhetsstudier, som ligger i Frankrike, dels ett satellitcentrum, som ligger i Spanien. Den 20 juli 2001 antog rådet en gemensam åtgärd om inrättande av EU:s institut för säkerhetsstudier (2001/554/GUSP) och en gemensam åtgärd om inrättande av EU:s satellitcentrum (2001/555/GUSP). I artikel 15 i den gemensamma åtgärden för institutet och artikel 16 i den gemensamma åtgärden för centrumet fastslås att de privilegier och den immunitet som är nödvändiga för fullgörandet av institutets respektive centrumets uppgifter samt för deras direktör och personal skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna. Ett beslut om privilegier och immunitet för EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum samt för deras organ och personal har förhandlats fram av EU:s medlemsstater. Regeringen beslutade den 27 september 2001 att beslutet skall antas. Enligt artikel 12 i beslutet träder det i kraft den 1 januari 2002 under förutsättning att samtliga medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet inom deras nationella rättssystem definitivt eller preliminärt har slutförts. Beslutet om privilegier och immunitet för EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum samt för deras organ och personal antogs den 15 oktober 2001 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet. Beslutet fogas i svensk text som bilaga 1 till propositionen. Lagrådet Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas. 4 Bakgrund Genom Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem (Amsterdamfördraget) införlivades de s.k. Petersbergsuppgifterna med samarbetet inom unionen. Petersbergsuppgifterna, som återfinns i artikel 17.2 i Unionsfördraget, betraktas som viktiga uppgifter inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Uppgifterna omfattar humanitära insatser och räddningsinsatser, fredsbevarande insatser och insatser med stridskrafter vid krishantering inklusive fredsskapande åtgärder. Vid Europeiska rådets möte i Köln i juni 1999 fattades beslut om att EU skulle utrustas med nödvändiga resurser för att kunna utföra de åligganden som Petersbergsuppgifterna föranledde. Inom EU pågår ett arbete med att utveckla bl.a. procedurerna för denna krishanteringskapacitet. Målet är att unionen senast år 2003 skall ha uppnått full operativ förmåga vad gäller att genomföra en krishanteringsinsats. Mot denna bakgrund ålades rådet att klargöra vilka funktioner inom VEU som ansågs nödvändiga för att EU skulle kunna uppfylla sina nya åtaganden. Rådet fattade den 10 november 2000 en principöverenskommelse om att relevanta funktioner i Institutet för säkerhetspolitiska studier i Paris (ISS) och Satellitcentrumet i Torrejón de Ardoz (SatCen) skulle föras över till EU. Vid Europeiska rådets möte i Nice i december 2000 gavs det svenska ordförandeskapet i uppdrag att inrätta ett institut för säkerhetsstudier och ett satellitcentrum som organ inom EU. I juli 2001 fattade rådet beslut om att inrätta institutet och centrumet. 5 EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum I det följande lämnas en kortfattad redogörelse för verksamheten vid institutet och centrumet. 5.1 EU:s institut för säkerhetsstudier Institutet skall bidra till att utveckla GUSP, inklusive säkerhets- och försvarspolitiken (ESDP), genom att bedriva akademisk forskning och analys på relevanta områden. Institutet skall bl.a. i detta syfte utarbeta och beställa forskningsrapporter, anordna seminarier och upprätthålla ett nätverk för utbyte med andra forskningsinstitut såväl inom som utanför EU. Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall, i enlighet med sina befogenheter, utöva politisk tillsyn över institutets verksamhet utan att inkräkta på institutets intellektuella oberoende när det gäller forsknings- och seminarieverksamhet. Institutet skall ha den status som juridisk person som krävs för att det skall kunna utföra sina uppgifter och uppnå sina mål. Varje medlemsstat skall vidta åtgärder för att ge institutet den nödvändiga rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Institutet skall ha en styrelse som godkänner dess årliga arbetsprogram och budget. Ordförandeskapet i styrelsen skall innehas av generalsekreteraren eller den höge representanten eller, i dennes frånvaro, av dennes företrädare. Ordföranden skall avlägga rapport för rådet om styrelsens arbete. Styrelsen skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat som utses av respektive medlemsstat och en företrädare som utses av kommissionen. Styrelsens beslut skall fattas genom omröstning med kvalificerad majoritet varvid rösterna skall vägas enligt artikel 23.2 tredje stycket i Unionsfördraget. Styrelsen skall emellertid anta institutets budget genom ett enhälligt beslut. Styrelsen skall utse institutets direktör. Direktören skall ansvara för rekryteringen av all övrig personal, dvs. forskare och administrativ personal. Institutet skall ha sitt huvudkontor i Paris och inleda sin verksamhet den 1 januari 2002. 5.2 EU:s satellitcentrum Centrumet skall stödja unionens beslutsfattande i GUSP- och särskilt ESDP-frågor, genom att tillhandahålla material från analys av satellitbilder och kompletterande data, bl.a. flygbilder, när så är lämpligt. En medlemsstat, kommissionen, tredje land och internationella organisationer som t.ex. Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Atlantpaktsorganisationerna (Nato) får också i enlighet med vissa närmare angivna villkor göra framställningar till centrumet om att få bildanalyser utförda. Centrumets produkter skall vid rådets generalsekretariat göras tillgängliga för medlemsstaterna, kommissionen och den ansökande parten i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser. KUSP skall, i enlighet med sina befogenheter, utöva politisk tillsyn över centrumets verksamhet och ge generalsekreteraren eller den höge representanten riktlinjer för centrumets prioriteringar. Generalsekreteraren eller den höge representanten skall ge centrumet operativa riktlinjer utan att de befogenheter som ges styrelsen eller centrumets direktör åsidosätts. Centrumet skall ha den status som juridisk person som krävs för att det skall kunna fullgöra sina uppgifter och uppnå sina mål. Varje medlemsstat skall vidta åtgärder för att ge centrumet den rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Centrumet skall ha en styrelse som skall godkänna det årliga arbetsprogrammet och budgeten. Ordföranden i styrelsen skall vara generalsekreteraren eller den höge representanten eller, i händelse av dennes frånvaro, dennes företrädare. Ordföranden skall avlägga rapport för rådet om styrelsens arbete. Styrelsen skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat som utses av respektive medlemsstat och en företrädare som utses av kommissionen. Styrelsens beslut skall fattas genom omröstning med kvalificerad majoritet varvid rösterna skall vägas i enlighet med artikel 23.2 tredje stycket i Unionsfördraget. Styrelsen skall emellertid anta centrumets budget genom ett enhälligt beslut. Styrelsen skall utse centrumets direktör. Direktören skall utse en biträdande direktör och ansvara för rekryteringen av all övrig personal. Europeiska Nato-medlemmar som inte är medlemmar av unionen och andra stater, som ansöker om medlemskap i unionen, skall ha rätt att delta i centrumets verksamhet och bl.a. ha rätt att göra framställningar om bildanalyser som skall utföras av centrumet och få rätt till centrumets produkter i enlighet med vissa närmare angivna villkor. Centrumet skall ha sitt huvudkontor i Torrejón de Ardoz, Spanien, och inleda sin verksamhet den 1 januari 2002. 6 Beslutet om privilegier och immunitet för EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum Genom beslut den 15 oktober 2001 av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, föreskrivs immunitet och privilegier för EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum (nedan kallad Europeiska unionens myndigheter) samt för deras organ och personal. I artikel 1 anges att lokaler, byggnader, egendom, medel och tillgångar som tillhör Europeiska unionens myndigheter var de än finns på medlemsstaternas territorier och vem som än innehar dem, skall vara immuna mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller varje annan form av administrativ eller juridisk tvångsåtgärd. Artikel 2 anger att Europeiska unionens myndigheters arkiv skall vara okränkbara. Artikel 3 anger att, inom ramen för sin officiella verksamhet, myndigheterna, deras tillgångar, inkomster och övrig egendom skall vara befriade från direkta skatter. Myndigheterna skall vidare vara befriade från indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös egendom eller fast egendom och på tjänster som förvärvas för tjänstebruk och som innebär en avsevärd utgift. Medlemsstaterna äger dock bestämma om befrielsen skall ske genom återbetalning eller avskrivning. Varor som har inköpts enligt denna artikel med befrielse från mervärdesskatt eller punktskatter får inte försäljas eller på annat sätt avyttras, utom i enlighet med de bestämmelser om vilka överenskommelse har träffats med den medlemsstat som har beviljat befrielsen. Befrielse beviljas inte för skatter och avgifter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster. I artikel 4 anges att medlemsstaterna skall tillåta Europeiska unionens myndigheter att kommunicera fritt utan tillstånd för alla officiella ändamål och skall skydda dessa myndigheters rätt härtill. Europeiska unionens myndigheter skall ha rätt att använda koder och att sända och motta officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor. Artikel 5 reglerar inresa, vistelse och utresa. Medlemsstaterna skall, om det behövs, underlätta inresa, vistelse och utresa å tjänstens vägnar för de personer som avses i artikel 6. Detta hindrar dock inte medlemsstaterna från att kräva lämpliga bevis för att kunna fastställa att personer som gör anspråk på den behandling som avses i denna artikel tillhör de kategorier som beskrivs i artikel 6. Artikel 6 reglerar privilegier och immunitet för medlemmar i Europeiska unionens myndigheters organ och dessa myndigheters personal. Enligt artikel 6.1 åtnjuter medlemmar i Europeiska unionens myndigheters organ och dessa myndigheters personal följande immunitet: Immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande när det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga uttalanden samt i tjänsten utförda handlingar; sådan immunitet kvarstår oberoende av om de berörda personerna har upphört att vara medlemmar i ett organ eller att tillhöra personalen. De åtnjuter även okränkbarhet för sina officiella handlingar och annat officiellt material. Vidare åtnjuter enligt artikel 6.2 Europeiska unionens myndigheters personal, vars löner och förmåner på sätt som anges i artikel 8 är belagda med en skatt till förmån för Europeiska unionens myndigheter, befrielse från inkomstskatt för löner och förmåner som betalas av dessa myndigheter. Sådana löner och förmåner får dock beaktas vid bedömning av vilket belopp som skall betalas i skatt för inkomster från andra källor. Denna bestämmelse omfattar inte pensioner och livräntor som utbetalas till före detta personal vid myndigheterna och deras anhöriga. Avslutningsvis anges att bestämmelserna i artikel 14 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier skall gälla för Europeiska unionens myndigheters personal. Artikel 14 bestämmer den skattemässiga hemvisten. Artikel 7 behandlar undantag från immuniteten. Artikeln anger att den immunitet som tillerkänns de personer som nämns i artikel 6 inte skall omfatta tredje mans krav på skadestånd, inklusive ersättning för personskada och dödsfall, till följd av en trafikolycka som har orsakats av en sådan person. Artikel 8 behandlar personalens skattskyldighet. I enlighet med de villkor och med iakttagande av de förfaranden som föreskrivs av Europeiska unionens myndigheter och godkänns av styrelserna skall den personal vid dessa myndigheter som anställs för en minsta tid av ett år betala skatt till myndigheterna på löner och förmåner som betalas av dessa. Varje år skall medlemsstaterna underrättas om namn och adress avseende den personal vid Europeiska unionens myndigheter som nämns i denna artikel och all annan personal som enligt avtal skall arbeta vid dessa myndigheter. Myndigheterna skall varje år ge var och en av dem ett intyg som innehåller uppgift om de totala brutto- och nettobeloppen på alla ersättningar som under det ifrågavarande året har utbetalats av dessa myndigheter, inklusive närmare uppgifter om betalningarna och deras art samt om innehållen källskatt. Denna artikel gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till före detta personal vid Europeiska unionens myndigheter och deras anhöriga. Artikel 9 behandlar skydd av personalen. Medlemsstaterna skall, om direktören vid den berörda myndigheten begär det, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personer som nämns i detta beslut, och vilkas säkerhet är i fara till följd av tjänstgöringen vid Europeiska unionens myndigheter, ges nödvändig säkerhet och nödvändigt skydd. Artikel 10 reglerar hävande av immuniteten. Däri anges att privilegier och immunitet enligt bestämmelserna i detta beslut tillerkänns i Europeiska unionens myndigheters intresse och inte som en personlig förmån för de berörda personerna själva. Det åligger dessa myndigheter och alla personer som åtnjuter sådana privilegier och sådan immunitet att i alla övriga hänseenden iaktta medlemsstaternas lagar och förordningar. Direktörerna är skyldiga att häva immuniteten för Europeiska unionens myndigheter och medlemmar av deras personal i fall då immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas och då den kan upphävas utan att detta skadar dessa myndigheters intressen. När det gäller direktörerna och styrekonomerna har styrelserna samma skyldighet. När det gäller styrelseledamöter har, beroende på omständigheterna, de medlemsstater där ledamöterna är medborgare eller kommissionen behörighet att upphäva immuniteten. När Europeiska unionens myndigheters immunitet enligt artikel 1 har upphävts skall genomsökningar och beslag som beordras av medlemsstaternas rättsliga myndigheter verkställas i närvaro av den berörda myndighetens direktör eller en person som har utsetts av denne, i enlighet med gällande sekretessregler. Europeiska unionens myndigheter skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättskipningen och hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som tillerkänns enligt detta beslut. Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en medlemsstat anser att missbruk har förekommit av ett privilegium eller en immunitet som beviljats enligt detta beslut, skall det organ som ansvarar för hävande av immunitet enligt punkt 2 på begäran samråda med behöriga myndigheter för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. Om sådant samråd inte leder till ett för båda sidor tillfredsställande resultat skall saken avgöras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11. Enligt artikel 11 skall i syfte att finna en enhällig lösning till tvister om vägran att häva immuniteten för någon av Europeiska unionens myndigheter eller en person som på grund av sin tjänsteställning åtnjuter immunitet enligt artikel 6.1 prövas av rådet. När sådana tvister inte kan lösas skall rådet enhälligt besluta om förfaranden enligt vilka de skall lösas. Artikel 12-14 behandlar ikraftträdande, utvärdering och publicering av beslutet. 7 Godkännande av beslutet om privilegier och immunitet Regeringens förslag: Riksdagen godkänner beslutet om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal. Skälen för regeringens förslag: Internationella organ av sådan karaktär som institutet för säkerhetsstudier och satellitcentrumet betraktas som folkrättsliga subjekt och anses böra tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och vissa andra förmåner för att på ett från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra de uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär att en talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning. Genom beslutet erhåller institutet och centrumet jämte deras organ och personal immunitet och privilegier. Beslutet fattas av företrädarna för regeringarna i EU:s medlemsstater, församlade i rådet och skall vara bindande för parterna. Beslutet skall träda i kraft den 1 januari 2002 under förutsättning att samtliga medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet inom deras nationella rättssystem definitivt eller preliminärt har slutförts. Eftersom beslutet föranleder ändring av lag krävs riksdagens godkännande för att Sverige skall kunna genomföra beslutet. 8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall även omfatta EU:s institut för säkerhetsstudier och EU:s satellitcentrum jämte deras organ och personal. Skälen för regeringens förslag: För att beslutets bestämmelser om immunitet och privilegier för institutet för säkerhetsstudier och satellitcentrumet skall bli gällande för svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras så att den också omfattar institutet för säkerhetsstudier och satellitcentrumet jämte medlemmar i deras organ samt deras personal. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av beslutet. Enligt artikel 12 träder beslutet i kraft den 1 januari 2002 under förutsättning att samtliga medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet inom deras nationella system definitivt eller preliminärt har slutförts. Med hänsyn till att det redan nu inte säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer. 9 Kostnader Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader till följd av förslagen i denna proposition. BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, av den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR BESLUTAT FÖLJANDE av följande skäl: (1) I syfte att underlätta arbetet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum vilka rådet har inrättat i form av oberoende myndigheter inom Europeiska unionen3 (nedan kallade "Europeiska unionens myndigheter") krävs det, uteslutande i Europeiska unionens intresse, att de nya enheterna och deras personal beviljas de privilegier, den immunitet och de lättnader som är nödvändiga för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Immunitet mot rättsliga förfaranden och immunitet mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation och andra slag av tvångsåtgärder Lokaler, byggnader, egendom, medel och tillgångar som tillhör Europeiska unionens myndigheter, var de än finns på medlemsstaternas territorier och vem som än innehar dem, skall vara immuna mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller varje annan form av administrativ eller juridisk tvångsåtgärd. Artikel 2 Arkivens okränkbarhet Europeiska unionens myndigheters arkiv skall vara okränkbara. Artikel 3 Befrielse från skatt och avgifter 1. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall Europeiska unionens myndigheter, deras tillgångar, inkomster och övrig egendom vara befriade från alla direkta skatter. 2. Europeiska unionens myndigheter skall vara befriade från indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös eller fast egendom och på tjänster som förvärvas för tjänstebruk och som innebär en avsevärd utgift. Befrielsen får ges genom återbetalning eller avskrivning. 3. Varor som har inköpts enligt denna artikel med befrielse från mervärdesskatt eller punktskatter får inte försäljas eller på annat sätt avyttras, utom i enlighet med de bestämmelser om vilka överenskommelse har träffats med den medlemsstat som har beviljat befrielsen. 4. Befrielse kommer inte att beviljas för skatter och avgifter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster. Artikel 4 Lättnader och immunitet för kommunikation Medlemsstaterna skall tillåta Europeiska unionens myndigheter att kommunicera fritt utan tillstånd för alla officiella ändamål och skall skydda dessa myndigheters rätt härtill. Europeiska unionens myndigheter skall ha rätt att använda koder och att sända och motta officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor. Artikel 5 Inresa, vistelse och utresa Medlemsstaterna skall, om det behövs, underlätta inresa, vistelse och utresa å tjänstens vägnar för de personer som avses i artikel 6. Detta hindrar inte medlemsstaterna från att kräva lämpliga bevis för att kunna fastställa att personer som gör anspråk på den behandling som avses i denna artikel tillhör de kategorier som beskrivs i artikel 6. Artikel 6 Privilegier och immunitet för medlemmar i Europeiska unionens myndigheters organ och dessa myndigheters personal 1. Medlemmar i Europeiska unionens myndigheters organ och dessa myndigheters personal skall åtnjuta följande immunitet: a) Immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande när det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga uttalanden samt i tjänsten utförda handlingar; sådan immunitet kvarstår oberoende av om de berörda personerna har upphört att vara medlemmar i ett organ eller att tillhöra personalen. b) Okränkbarhet för sina officiella handlingar och annat officiellt material. 2. Europeiska unionens myndigheters personal, vars löner och förmåner på sätt som anges i artikel 8 är belagda med en skatt till förmån för Europeiska unionens myndigheter, skall åtnjuta befrielse från inkomstskatt för löner och förmåner som betalas av dessa myndigheter. Sådana löner och förmåner får dock beaktas vid bedömning av vilket belopp som skall betalas i skatt för inkomster från andra källor. Denna punkt gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till före detta personal vid myndigheterna och deras anhöriga. 3. Bestämmelserna i artikel 14 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier skall gälla för Europeiska unionens myndigheters personal. Artikel 7 Undantag från immuniteten Den immunitet som tillerkänns de personer som nämns i artikel 6 skall inte omfatta tredje mans krav på skadestånd, inklusive ersättning för personskada och dödsfall, till följd av en trafikolycka som har orsakats av en sådan person. Artikel 8 Skatter I enlighet med de villkor och med iakttagande av de förfaranden som föreskrivs av Europeiska unionens myndigheter och godkänns av styrelserna skall den personal vid dessa myndigheter som anställs för en minsta tid av ett år betala skatt till myndigheterna på löner och förmåner som betalas av dessa. 2. Varje år skall medlemsstaterna underrättas om namn och adress avseende den personal vid Europeiska unionens myndigheter som nämns i denna artikel och all annan personal som enligt avtal skall arbeta vid dessa myndigheter. Myndigheterna skall varje år ge var och en av dem ett intyg som innehåller uppgift om de totala brutto- och nettobeloppen på alla ersättningar som under det ifrågavarande året har utbetalats av dessa myndigheter, inklusive närmare uppgifter om betalningarna och deras art samt om innehållen källskatt. 3. Denna artikel gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till före detta personal vid Europeiska unionens myndigheter och deras anhöriga. Artikel 9 Skydd av personalen Medlemsstaterna skall, om direktören vid den berörda myndigheten begär det, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personer som nämns i detta beslut, och vilkas säkerhet är i fara till följd av tjänstgöringen vid Europeiska unionens myndigheter, ges nödvändig säkerhet och nödvändigt skydd. Artikel 10 Hävande av immuniteten 1. Privilegier och immunitet enligt bestämmelserna i detta beslut tillerkänns i Europeiska unionens myndigheters intresse och inte som en personlig förmån för de berörda personerna själva. Det åligger dessa myndigheter och alla personer som åtnjuter sådana privilegier och sådan immunitet att i alla övriga hänseenden iaktta medlemsstaternas lagar och förordningar. 2. Direktörerna är skyldiga att häva immuniteten för Europeiska unionens myndigheter och medlemmar av deras personal i fall då immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas och då den kan upphävas utan att detta skadar dessa myndigheters intressen. När det gäller direktörerna och styrekonomerna har styrelserna samma skyldighet. När det gäller styrelseledamöter har, beroende på omständigheterna, de medlemsstater där ledamöterna är medborgare eller kommissionen behörighet att upphäva immuniteten. 3. När Europeiska unionens myndigheters immunitet enligt artikel 1 har upphävts skall genomsökningar och beslag som beordras av medlemsstaternas rättsliga myndigheter verkställas i närvaro av den berörda myndighetens direktör eller en person som har utsetts av denne, i enlighet med gällande sekretessregler. 4. Europeiska unionens myndigheter skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättskipningen och hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som tillerkänns enligt detta beslut. 5. Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en medlemsstat anser att missbruk har förekommit av ett privilegium eller en immunitet som beviljats enligt detta beslut, skall det organ som ansvarar för hävande av immunitet enligt punkt 2 på begäran samråda med behöriga myndigheter för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. Om sådant samråd inte leder till ett för båda sidor tillfredsställande resultat skall saken avgöras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11. Artikel 11 Tvistlösning 1. I syfte att finna en enhällig lösning skall tvister om vägran att häva immuniteten för någon av Europeiska unionens myndigheter eller en person som på grund av sin tjänsteställning åtnjuter immunitet enligt artikel 6.1 prövas av rådet. 2. När sådana tvister inte kan lösas skall rådet enhälligt besluta om förfaranden enligt vilka de skall lösas. Artikel 12 Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002 under förutsättning att samtliga medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet inom deras nationella rättssystem definitivt eller preliminärt har slutförts. Artikel 13 Utvärdering Detta beslut skall utvärderas under överinseende av styrelserna för Europeiska unionens myndigheter inom två år efter det att det har trätt i kraft. Artikel 14 Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen. Utfärdat i Bryssel den Ordförande Utrikesdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 oktober 2001 Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén, Ringholm och Bodström. Föredragande: Statsrådet Lindh Regeringen beslutar proposition 2001/02:32 Privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum. 1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 2001:632. 3 Gemensamma åtgärder 2001/554/GUSP (EGT L 200, 25.7.2001, s. 1) och 2001/555/GUSP (EGT L 200, 25.7.2001, s. 5). Prop. 2001/02:32 2 1 Prop. 2001/02:32 30 5 6 17 Prop. 2001/02:32 Bilaga 1 Prop. 1998/99:24 Bilaga 1 28 Prop. 1998/99:24 Bilaga 2 18 Prop. 2001/02:32 Prop. 1998/99:24