Regeringens proposition 2001/02:155

Prop. 2001/02:155

Värdlandsavtal för Organisationen för det globala Prop.
nätverket för vattenfrågor, m.m. 2001/02:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2002

Göran Persson

Jan O. Karlsson

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har undertecknat ett avtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, Global Water Partnership Organisation, med anledning av att regeringen inbjudit organisationen att förlägga sitt sekretariat i Stockholm.

Enligt avtalet skall organisationen, dess personal eller personer med uppdrag för organisationen samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll åtnjuta immunitet och privilegier i Sverige. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet. Vidare föreslås att riksdagen antar ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Därutöver föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att tillsammans med Stockholms stad ombilda institutet Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI, till stiftelse.

1

Innehållsförteckning Prop. 2001/02:155
1 FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT................................................................. 3
2 FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING I LAGEN (1976:661) OM IMMUNITET
  OCH PRIVILEGIER I VISSA FALL .................................................................... 4
3 ÄRENDET OCH DESS BEREDNING .................................................................. 5
4 DET GLOBALA NÄTVERKET FÖR VATTENFRÅGOR................................. 5
5 BILDANDE AV ORGANISATIONEN FÖR DET GLOBALA  
  NÄTVERKET FÖR VATTENFRÅGOR............................................................... 6
6 BILDANDE AV STIFTELSEN STOCKHOLMS INTERNATIONELLA  
  VATTENINSTITUT, SIWI. .................................................................................... 7
7 AVTALETS INNEHÅLL ........................................................................................ 8
8 GODKÄNNANDE AV AVTALET....................................................................... 12
9 ÄNDRING I LAGEN (1976:661) OM IMMUNITET OCH PRIVILEGIER I  
  VISSA FALL .......................................................................................................... 12
10 KOSTNADER ........................................................................................................ 13
Bilaga 1 Avtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det  
  globala nätverket för vattenfrågor om immunitet och  
  privilegier för Organisationen för det globala nätverket  
  för vattenfrågor och dess personal .................................................. 14
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2002........ 27

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2001/02:155

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor om immunitet och privilegier för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal,

2.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

3.bemyndigar regeringen att tillsammans med Stockholms stad ombilda institutet Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI, till stiftelse.

3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) Prop. 2001/02:155
  om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatio-
följande   nell överenskommelse
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Internationella organ Fysiska personer  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

65. Organisationen för Personer med tjänst Avtal den 11 mars
det globala nätverket hos eller uppdrag av 2002 mellan Sveriges
för vattenfrågor organisationen samt regering och
(Global Water deras familje- Organisationen för det
Partnership medlemmar globala nätverket för
Organisation)   vattenfrågor om
    immunitet och
    privilegier för
    Organisationen för det
    globala nätverket för
    vattenfrågor och dess
    personal.

____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1994:717.  
2 Senaste lydelse 2002:4. 4
3 Ärendet och dess beredning Prop. 2001/02:155

Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, Global Water Partnership Organisation har beslutat att förlägga sitt sekretariat till Stockholm samt att organisationen och dess personal skall åtnjuta immunitet och privilegier i enlighet med ett s.k. värdlandsavtal med Sverige. Beslutet finns nedtecknat i de gemensamma stadgarna för nätverket och organisationen. Förslaget till stadgar godkändes av det Globala Nätverket för vattenfrågors möte i Stockholm 14-16 augusti 2001 och intogs som en bilaga till den internationella överenskommelsen mellan ett antal stater och internationella organisationer, Memorandum of Understanding - det rättsliga dokument som binder organisationens medlemmar till varandra vid etablerandet av organisationen. Organisationen har för närvarande följande medlemmar: Danmark, Sverige, Världsbanken och Jordanien. Hänvisning till detta finns i värdlandsavtalets inledande avsnitt. Efter förhandlingar mellan representanter för den svenska regeringen och sekretariatet har enighet nåtts om lydelsen av ett avtal om immunitet och privilegier för organisationen och dess personal. Nätverkets ordförande, sekretariat och legala experter har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dess innehåll.

Regeringen beslutade den 7 mars 2002 att värdlandsavtalet skulle undertecknas, vilket skedde den 11 mars 2002 med reservation för riksdagens godkännande. Avtalet finns som bilaga 1.

Sverige har vid ett antal tillfällen ingått värdlandsavtal med olika organisationer. Föreliggande avtal överensstämmer till stor del med det värdlandsavtal som Sverige ingick 1995 med International IDEA, men avviker på ett par punkter. Synpunkter på avtalet har inhämtats under hand.

Lagrådet

Eftersom den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet, anser regeringen inte att Lagrådets yttrande behöver inhämtas.

4 Det globala nätverket för vattenfrågor

Trots det grundläggande sambandet mellan vattenanvändning och hållbar utveckling var det inte förrän på FN:s Miljö- och utvecklingskonferens i Rio 1992 som ett mer omfattande samarbete inom internationella vattenfrågor påbörjades. Med anledning därav bildade Världsbanken 1996 tillsammans med FN:s utvecklingsprogram och Sida ett globalt nätverk för vattenfrågor, Global Water Partnership (nätverket).

Tanken bakom nätverket var att skapa ett forum för att koordinera samarbetet inom färskvattenområdet. Nätverkets syfte är att utveckla och förespråka principer för integrerad vattenanvändning genom att inom detta område identifiera och stödja medlemmarnas behov, stödja åtgärder som leder till verkställande av principerna för integrerad vattenan-

5

vändning, underlätta samarbete inom ramen för befintliga resurser samt Prop. 2001/02:155 stärka mekanismer för utbyte av information och erfarenhet.

Nätverket består av aktörer från den offentliga och privata sektorn samt det civila samhället. Nätverket arbetar främst genom nätverksmötet och olika regionala vattensammanslutningar.

Nätverkets operativa verksamhet drivs genom de nio regionerna, de tjugo nationella vattensamarbetena och de fyra tekniska resurscentra som finns baserade i Sri Lanka, Spanien, Storbritannien och Danmark.

De största bidragsgivarna till nätverkets verksamhet har varit Storbritannien, Nederländerna, Världsbanken och Sverige.

5Bildande av Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor

Nätverket består av ett stort antal partners. Dessa samverkar med varandra i nätverket genom utbyte av information och erfarenhet. Nätverket som sådant utgör inte någon juridisk person. En sådan krävs dock för att hantera personal och ekonomiska transaktioner, ingå avtal etc. Det har bedömts ändamålsenligt att bilda en mellanstatlig organisation för dessa uppgifter. Hela det gamla nätverket innefattas dock inte i denna organisation utan endast en kärna: styrelse, ordförande, exekutivsekreterare, sekretariat och valberedning. Valet av styrelse sker i organisationen men nomineringsförfarandet ger alla partners en påverkansmöjlighet. Styrelsen är styrelse för både nätverket och organisationen. Huvudsyftet för nätverket förblir det fria informations- och erfarenhetsutbytet mellan partners, medan organisationens medlemmar har en väsentlig men begränsad roll i den organisation som behövs för att stödja nätverkets verksamhet.

Nätverket beslöt vid styrelsemötet i Costa Rica den 11-12 juni 2001 att verka för att en ny organisation för globala vattenfrågor med ett permanent sekretariat i Stockholm skulle skapas. Detta beslut bekräftades av representanter för hela nätverket i Stockholm 14-16 augusti 2001.

Organisationen förverkligades genom att ett antal stater och internationella organisationer ingick ett avtal (Memorandum of Understanding) om att bilda organisationen.

Organisationens huvudsakliga syfte är att stödja nätverkets arbete med att uppnå sitt syfte att utveckla och förespråka principer för integrerad vattenanvändning. Därigenom får organisationen möjlighet att driva sitt sekretariat i egen regi. Nätverkets sekretariat har nämligen sedan starten varit en del av Sidas organisation. Denna lösning underlättade en snabb start av verksamheten, men kan nu upphöra.

Det fortsatta samarbetets form

Organisationen finansieras genom frivilliga bidrag från olika biståndsgivare.

6

Organisationen består av parts- och medlemsmötena, ordföranden, Prop. 2001/02:155 styrelsen, valberedningen, exekutivsekreteraren, sekretariatet och andra

av styrelsen tillsatta organ. Ordföranden är talesman både för nätverket och organisationen och utses för en treårsperiod av det årliga medlemsmötet. Vid det årliga medlemsmötet väljs också styrelsen som är organisationens verkställande organ.

Exekutivsekreteraren är organisationens verkställande chef samt chef för sekretariatet. Exekutivsekreteraren väljs av styrelsen för en period av fem år med möjlighet till förlängning.

6Bildande av stiftelsen Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI.

Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att tillsammans med Stockholms stad ombilda institutet Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI, till stiftelse.

Skälen för regeringens förslag: Institutet Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI, bildades 1997. Sedan dess bedriver SIWI sin verksamhet inom ramen för Stockholm Vatten AB. Institutets verksamhet inbegriper arrangemanget av det årligen återkommande Stockholm Water Symposium, administrerandet av vattenpriserna Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize, Swedish Baltic Sea Water Award, Stockholm Industry Water Award samt en utrednings- och forskningsverksamhet under benämningen Stockholm Water Initiative.

I övrigt är SIWI:s arbete huvudsakligen inriktat på att genom utåtriktad verksamhet i form av seminarier och publikationer stödja och förnya strategier för att hantera den växande globala vattenkrisen. Merparten av dessa arrangemang är inriktade på vattenproblematik i u-länder relaterade till problematiska miljöförutsättningar samt problem med matförsörjning, hälsa och miljö.

Ett samarbete finns mellan SIWI och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, GWPO, exempelvis genom att GWPO anordnar sitt årliga medlemsmöte i anslutning till SIWI:s Vattensymposium och en planerad samlokalisering av de båda organisationerna.

Ombildandet av SIWI till stiftelse förväntas bidra till att utveckla SIWI till ett tongivande självständigt forum för internationella vattenfrågor med säte i Stockholm, samt till att skapa bättre förutsättningar för långsiktighet och kontinuitet i institutets arbete. Stiftandet sker genom ett gemensamt ansvarstagande mellan Stockholms stad och staten.

7

7 Avtalets innehåll Prop. 2001/02:155

Allmänt om värdlandsavtal

Mellan en internationell organisation och regeringen i det land där organisationen har sitt huvudsakliga säte ingås regelmässigt ett s.k. värdlandsavtal, även kallat högkvartersavtal. Värdlandsavtalet reglerar frågor om immunitet, privilegier och förmåner för organisationen och dess personal.

Sverige har ingått fem värdlandsavtal som är i kraft idag: med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående världssjöfartsuniversitetet i Malmö (prop. 1982/83:104); med Förenta nationernas höge kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de nordiska länderna (prop. 1985/86:14); med Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA) om immunitet och privilegier för institutet och dess anställda (prop. 1995/96:41); med Förenta nationernas miljöprogram om ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten (GIWA) (prop. 1998/99:23); samt med sekretariatet för Östersjöstaternas råd i Stockholm (prop.1998/99:24).

Immunitet för organisationen och dess lokaler (Artikel II, III och VII)

Organisationen, dess egendom och tillgångar skall åtnjuta immunitet mot alla former av rättsliga förfaranden i Sverige. Exekutivsekreteraren har rätt att i ett enskilt fall avstå från denna immunitet.

Organisationens lokaler och exekutivsekreterarens bostad skall vara okränkbara. För att svenska myndigheter skall få tillträde till lokalerna krävs att exekutivsekreteraren har lämnat sitt tillstånd. Vid en eldsvåda eller annan svår olycka som påkallar omedelbara skyddsåtgärder anses dock ett sådant medgivande finnas.

I avtalet åtar sig regeringen att tillse att svenska myndigheter skall vidta nödvändiga åtgärder för att dels ge organisationens lokaler och personal säkerhet och skydd, dels garantera att organisationen får tillgång till allmän service såsom telefon, radio/telegraf, telefax och posthantering på skäliga villkor. Vidare är organisationens arkiv, datalagrad information, fonetiska upptagningar, foto och film samt andra handlingar som tillhör eller innehas av organisationen okränkbara. Slutligen är organisationens korrespondens, kommunikationer och kurir okränkbara.

Immunitet för personal, exekutivsekreteraren och sakkunniga

(Artikel IV, V, VII)

Organisationens personal åtnjuter immunitet mot rättsliga åtgärder för muntliga eller skriftliga uttalanden som de gjort i egenskap av tjänstemän vid organisationen liksom för åtgärder som de har vidtagit i denna egenskap. Denna immunitet består även efter det att personen lämnat sin

tjänst hos organisationen. Alla dokument, datalagrad information,

8

fonetiska upptagningar, foto, film och andra handlingar som finns i tjänstemannens besittning skall vara okränkbara. Immuniteten enligt artikel V i avtalet omfattar inte personal som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen. Vid tillämpningen av artikel V skall emellertid en person inte anses vara bosatt i Sverige om han eller hon omedelbart före anställningen vid organisationen varit anställd av någon annan internationell organisation.

Personalen och familjemedlemmar som ingår i deras hushåll är undantagna svenska invandringsregler.

Exekutivsekreteraren har meddelandeskyldighet att till regeringen i förväg namnge dessa tjänstemän och familjemedlemmar samt andra inbjudna personer.

Organisationens personal är befriad från nationell tjänsteplikt. Med detta avses att personalen inte kan tas i anspråk med stöd av totalförsvarsplikten.

För exekutivsekreteraren gäller härutöver, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige när anställningen påbörjades, att denne, tillsammans med familjemedlemmar som ingår i dennes hushåll, skall åtnjuta de privilegier och immuniteter som vanligen tillkommer diplomatiska sändebud i motsvarande ställning enligt Wien-konventionen om diplomatiska förbindelser.

Sakkunniga och organisationens ordförande, styrelseledamöter, ledamöter av valberedning och andra inrättade kommittéer, vilka inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige skall åtnjuta immunitet med avseende på uttalanden och åtgärder de vidtagit i sina funktioner inom organisationen, liksom för handlingar, dokument m.m. rörande organisationens verksamhet. Dessa personer skall även vara befriade från skatt och allmänna egenavgifter på lön och ersättning som utbetalas av organisationen. De är även befriade från nationell tjänsteplikt och de själva och deras familjemedlemmar skall vara undantagna från bestämmelser om invandringsbegränsning och utlänningsregistrering. Personerna i fråga skall åtnjuta samma privilegier i fråga om valutaväxling som diplomater och att vid avslutad anställning i Sverige ha rätt att utföra pengar i samma valuta och upp till samma belopp som de införde till Sverige. De skall även, vid internationella kriser, åtnjuta samma skydd och möjligheter till repatriering för sig själva och sina familjemedlemmar som diplomater. Sakkunniga, ordförande och ledamöter av styrelsen, valberedningen och andra kommittéer, som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige skall endast åtnjuta immunitet med avseende på uttalanden och åtgärder de vidtagit i egenskap av personal vid organisationen, samt okränkbarhet för alla handlingar och dokument etc. som rör organisationens verksamhet.

På samma sätt som i andra avtal om immunitet och privilegier gäller att dessa förmåner beviljas endast för att organisationens arbete skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt och inte för att gynna den enskilde tjänstemannen. Immuniteten för en tjänsteman kan därför hävas om den anses hindra rättvisans gång. Beslut om hävande av immuniteten fattas i fråga om personal av exekutivsekreteraren och i fråga om exekutivsekreteraren av styrelsen. De personer som åtnjuter immunitet och privi-

Prop. 2001/02:155

9

legier enligt avtalet är givetvis skyldiga att följa svenska lagar, om dessa Prop. 2001/02:155
inte inkräktar på de förmåner som har beviljats enligt avtalet.  
Immuniteten skall inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om  
skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av framfört  
motorfordon eller annat transportmedel.  
Befrielse från skatter och avgifter samt andra privilegier (Artikel II, V)  
Det är en etablerad princip inom internationell biståndsverksamhet att  
bidrag skall användas fullt ut för sitt angivna syfte. Givarna accepterar  
inte att delar av bidraget tas i anspråk för skatter hos mottagaren. Därför  
skall organisationen, dess egendom, tillgångar, inkomster och vinster  
vara befriade från alla direkta skatter. För skatter som rätteligen är  
avgifter för utförda tjänster från det allmännas sida gäller dock inte denna  
skattebefrielse. Vidare är organisationen befriad från att betala  
socialavgifter och löneskatter för dess personal samt tull- och  
importavgifter.  
I andra värdlandsavtal är momsfriheten inte obegränsad för inter-  
nationella organisationer. Enbart kostnader för kontorsutrustning och  
installationer, tryckt material, utrustning för motorfordon, service och  
installationer på lokaler och fordon samt på telefonservice, vatten, el,  
service på avloppsnätet, sophämtning, väkteri och säkerhetsarrangemang,  
liksom kostnader för bensin, alkohol och tobak är undantagna från skatt.  
Andra varor och tjänster, såsom kopieringspapper och rättsliga och  
finansiella tjänster (bokföring, revision) är däremot inte undantagna.  
Samma regler gäller för diplomatiska uppdrag.  
För att minska kostnaderna för organisationen vore det önskvärt att  
detta värdlandsavtal innehöll en utfästelse om rätt till återbetalning av all  
betald moms. Syftet med en sådan utfästelse vore att minska  
organisationens kostnader, exempelvis i samband med den förväntat stora  
andelen upphandlade konsulttjänster. Detta är ett finansiellt problem som  
har blivit alltmer påtagligt för internationella organisationer och företag i  
allmänhet idag när arbetsstrukturen förändrats och projektbaserade  
uppdrag ökar allt mer i omfattning. En sådan utveckling av svenskt  
regelsystem i sig förefaller riktig och angelägen och ett arbete med detta  
pågår inom Regeringskansliet.  
Organisationens tjänstemän är befriade från skyldighet att betala skatt-  
och allmän pensionsavgift i Sverige på lön och ersättningar som betalas  
ut av organisationen. Skattefriheten gäller inte svenska medborgare eller  
personer som var bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid  
organisationen. Vid tillämpning av artikel V i avtalet skall emellertid en  
person inte anses vara bosatt i Sverige om han eller hon omedelbart före  
anställningen vid organisationen varit anställd av någon annan  
internationell organisation. Regeringen åtar sig dock att lämna ekono-  
miskt bidrag till organisationen som motsvarar den skatt som betalas av  
personal som inte är befriade från skatt enligt avtalet.  
Organisationen skall ha rätt att inneha penningmedel och valutor av  
alla slag och konton i vilken valuta som helst. Organisationen skall inte  
vara föremål för rättsliga bestämmelser om in- och utförselrestriktioner  
avseende varor som förs in eller ut ur Sverige för tjänstebruk. Varor 10

införda till Sverige får endast avyttras på villkor som regeringen godkänt. Prop. 2001/02:155 Organisationens personal tillerkännes samma privilegier ifråga om

valutaväxling som diplomater.

Arbetsrätt och socialförsäkringsskydd (Artikel VI, VIII)

Om en internationell organisation med säte i Sverige genom värdlandsavtal tillerkänns full immunitet mot rättsliga åtgärder kan tillämpningen av svenska administrativa och arbetsrättsliga regler inte framtvingas. För att undvika att anställda vid organisationen står helt utan arbetsrättslig reglering föreskriver avtalet att organisationen förutom anställningskontraktet skall upprätta nödvändiga anställningsregler. Dessutom skall anställningskontraktet hänvisa till en mekanism för att lösa tvister mellan organisationen och dess personal angående deras anställning.

Eftersom organisationen inte är skyldig att betala socialförsäkringsavgifter för dess anställda omfattas inte dessa av det svenska socialförsäkringssystemet. Avtalet ålägger därför organisationen att tillse att personal och familjemedlemmar som ingår i deras hushåll omfattas av tillfredsställande social trygghet. Bestämmelserna om att det svenska socialförsäkringssystemet inte är tillämpligt skall dock inte gälla för inkomst från förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av organisationen.

En tjänstemans familjemedlemmar skall dock ha rätt till svenska sociala tryghetsförmåner om familjemedlemmarna var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid organisationen.

Tvistlösning (Artikel IX)

Tvister mellan regeringen och organisationen med anledning av avtalet, som inte kan lösas genom förhandling eller på annat sätt, skall hänskjutas till skiljedomstol.

Avslutande föreskrifter (Artikel X)

Ändringar i avtalet skall ske genom överenskommelse mellan regeringen och organisationen. Avtalet kan sägas upp av vardera part med 12 månaders varsel.

Avtalet skall godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft vid en avtalad tid efter det att parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats.

För den händelsen organisationen flyttas från svenskt territorium, skall avtalet upphöra att gälla från den tid som är skälig för omlokalisering.

11

8 Godkännande av avtalet Prop. 2001/02:155

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om immunitet och privilegier för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal.

Skälen för regeringens förslag: Inom ramen för det fortsatta globala vattensamarbetet spelar det svenska engagemanget i nätverket en central roll och är av hög prioritet. Vidare har organisationens beslut att förlägga sitt sekretariat till Stockholm medfört att Sverige blivit värdland för ett viktigt internationellt organ.

Organisationen har en fast institutionell struktur upprättad genom en internationell överenskommelse i skriftlig form (Memorandum of Understanding). Internationella organ av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga subjekt och anses böra tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och andra privilegier för att på ett från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra sin målsättning.

Immunitet innebär att en talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning. Genom avtalet erhåller organisationen och dess personal immunitet och privilegier förmåner motsvarande vad som gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär.

Avtalet skall godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft vid en avtalad tid efter det att parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats.

9Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier

i vissa fall skall även omfatta Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess tjänstemän.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier skall bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § åtnjuter vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana internationella organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. För att organisationen och dess personal skall komma i åtnjutande av immunitet och privilegier enligt avtalet bör nämnda bilaga kompletteras så att den även omfattar organisationen och dess personal. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning

som framgår av avtalet.

12

Avtalet skall godkännas av parterna i enlighet med deras respektive Prop. 2001/02:155 interna procedurer. Det träder i kraft vid en avtalad tid efter det att

parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats. Med hänsyn till att det redan nu inte säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

10 Kostnader

Enligt regeringens bedömning torde de enda kostnader som uppkommer som en direkt följd av denna proposition vara den kompensation som Sverige skall återbetala till organisationen enligt artikel V (p. 6), dvs. inkomstskatt erlagd för svenskar i organisationen.

Kostnader som uppkommer med anledning av denna proposition skall tas inom ramen för utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, anslag 8:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 1 Multilateralt utvecklingssamarbete, delpost 3 Övrigt multilateralt samarbete.

13

Avtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor om immunitet och privilegier för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal

Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor,

som erinrar om att Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor inrättades den 27 februari 2002 genom ikraftträdandet av ett samförståndsavtal om att inrätta organisationen,

som noterar att sekretariatet för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor enligt artikel 12 i stadgarna för Globala nätverket för vattenfrågor och för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor skall ligga i Stockholm,

som vidare noterar att Organsationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal enligt artikel 13 i stadgarna skall åtnjuta immunitet och privilegier som skall fastställas i ett högkvartersavtal,

som önskar fastställa villkoren för den immunitet och de privilegier som Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal skall åtnjuta,

har enats om följande.

Agreement between the Government of Sweden and the Global Water Partnership Organisation concerning the privileges and immunities of the Global Water Partnership Organisation and its staff

Prop. 2001/02:155

Bilaga 1

The Government of Sweden and the Global Water Partnership Organisation,

Recalling that the Global Water Partnership Organisation was established on February the 27th 2002 by the entry into force of a Memorandum of Understanding on the Establishment of the Organisation;

Noting that according to Article 12 of the Statutes for the Global Water Partnership Network and the Global Water Partnership Organisation the Secretariat of the Global Water Partnership Organisation shall be located in Stockholm;

Noting further that the Global Water Partnership Organisation and its staff according to Article 13 of the Statutes shall enjoy such privileges and immunities as shall be stipulated in a Headquarters Agreement;

Desiring to lay down the conditions concerning the privileges and immunities of the Global Water Partnership Organisation and its staff;

Have agreed as follows:

14

Artikel I

DEFINITIONER

I detta avtal används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a)regeringen: Sveriges rege-

ring,

b)organisationen: Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor,

c)exekutivsekreterare: organisationens exekutivsekreterare och under hans eller hennes frånvaro varje annan tjänsteman som särskilt utsetts att företräda honom eller henne,

d)tjänstemän: personer som har fast anställning vid organisationen för att utföra dess ordinarie arbetsuppgifter,

e)sakkunniga: andra personer än organisationens tjänstemän, tillsatta av organisationen för att utföra en eller flera särskilda uppgifter,

f)ersättningar: alla summor avseende anställning vid organisationen som utbetalas till, tillfaller eller tillkommer en tjänsteman eller sakkunnig i vilken form som helst,

g)skatter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster: sådana skatter som betalas i direkt samband med en statlig eller kommunal myndighets tillhandahållande av en särskild tjänst.

Article I Prop. 2001/02:155
  Bilaga 1

DEFINITIONS

Whenever used in this Agreement, the following words and expressions shall have the meaning assigned to them hereunder:

a)“Government” means the Government of Sweden;

b)“Organisation” means the Global Water Partnership Organisation;

c)"Executive Secretary” means the Executive Secretary of the Organisation and during his or her absence any other official specifically designated to act on his or her behalf;

d)“Officials” means persons employed by the Organisation on a permanent basis for its regular tasks;

e)“Experts” means persons, other than officials of the Organisation, appointed for one or several specific tasks by the Organisation;

f)“Emoluments” means all sums in respect of employment by the Organisation paid to, vested in or accruing to an official or expert in any form whatsoever;

g)“Taxes being charges for public services” means such taxes which are paid in connection with the provision by a state or municipal authority of a particular service in direct relation to providing such a service.

  Artikel II   Article II  
  ORGANISATIONENS   PROPERTY, FUNDS AND  
  EGENDOM,   ASSETS OF THE  
PENNINGMEDEL OCH ORGANISATION  
  TILLGÅNGAR      
1. Organisationen, dess (1) The Organisation, its 15
       

egendom och tillgångar skall åtnjuta immunitet mot varje slags rättsliga åtgärder. Egendom och tillgångar som organisationen innehar för att uppfylla sina mål får inte bli föremål för rekvisition, beslagtagande, expropriation eller något annat slags ingripande av en verkställande, administrativ eller rättslig myndighet. Exekutivsekreteraren har rätt att häva denna immunitet i enskilda fall.

2.Organisationen, dess egendom och tillgångar, inkomster och intäkter, skall vara befriade från,

a) alla direkta skatter; organisationen skall dock inte begära befrielse från skatter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster, b) indirekta skatter på varor som inköpts eller tjänster som utförts för organisationens verksamhet, i enlighet med reglerna för skatteprivilegier för internationella organisationer, fastställda i svensk lagstiftning avseende indirekt

beskattning.

c) lönekostnadspåslag socialavgifter och löneskatt för organisationens tjänstemän,

d) tull- och importavgifter.

3.Organisationen skall ha rätt att inneha penningmedel och valutor av alla slag och att ha konton i vilken valuta som helst.

4.Organisationen skall inte vara föremål för några rättsliga bestämmelser om in- och utförselförbud eller in- och utförselrestriktioner med avseende på varor som förs in eller ut av organisationen för tjänstebruk. Varor som införs i Sverige får endast avyttras i Sverige på villkor som har godkänts av regeringen.

property and assets shall enjoy Prop. 2001/02:155 immunity from any form of legal Bilaga 1 proceedings. The property and

assets held by the Organisation in order to fulfil its objectives shall be exempt from requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference by an executive, administrative or judicial authority. The Executive Secretary has the right to waive this immunity in any particular case.

(2)The Organisation, its property and assets, income and revenues, shall be exempt from:

a)all direct taxes; the Organisation shall not, however, demand exemption from taxes being charges for public services;

b)indirect taxes on goods purchased or services performed for the benefit of the activities of the Organisation, in accordance with the rules regarding tax privilegies for international organisations stipulated in the Swedish legislation concerning indirect taxation;

c)payroll levies, social security contributions and wage taxes for officials of the Organisation;

d)customs and import charges.

(3)The Organisation may possess funds and currencies of all kinds and may have accounts in any currency whatsoever.

(4)The Organisation shall not be subject to any legal provisions concerning import and export prohibition or import and export restrictions with regard to goods imported or exported by the Organisation for official use. Goods brought into Sweden may not be disposed of in Sweden except on conditions approved by the Government.

16

Prop. 2001/02:155

Bilaga 1

Artikel III Article III
LOKALER OCH TJÄNSTER PREMISES AND SERVICES

1.Organisationens lokaler och exekutivsekreterarens bostad skall vara okränkbara och får inte bli föremål för husrannsakan. Svenska myndigheter skall inte äga tillträde till dessa utan medgivande av exekutivsekreteraren. Sådant medgivande skall dock anses vara lämnat i händelse av brand eller annan allvarlig olycka som kräver omedelbar åtgärd.

2.Berörda svenska myndigheter skall vidta nödvändiga åtgärder för att trygga säkerhet och skydd för organisationens lokaler och dess personal.

3.Organisationens arkiv, tillsammans med alla dokument, manuskript, datalagrad information, upptagningar, fotografier och filmer som tillhör eller innehas av organisationen, skall vara okränkbart.

4.Berörda svenska myndigheter skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att organisationen på skäliga villkor har tillgång till de allmännyttiga tjänster den behöver. I fråga om telefon, radio/telegraf, telex och post skall organisationen åtnjuta samma privilegier som diplomatiska representationer vanligen åtnjuter

(1)The premises of the Organisation and the living quarters of the Executive Secretary shall be inviolable and shall be exempt from house search. Swedish authorities may not gain access to the same without the consent of the Executive Secretary. Such consent may, however, be deemed to have been given in the event of an outbreak of fire or some other severe accident necessitating immediate measures.

(2)The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures for the safety and protection of the premises and personnel of the Organisation.

(3)The archives of the Organisation, in common with all other documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films belonging to or held by the Organisation, shall be inviolable.

(4)The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures to ensure that the Organisation obtains access to necessary public services and that these services are provided on reasonable terms. With regard to telephone, radio/telegraph, telex and postal services the Organisation shall enjoy the same privileges as are usually accorded to diplomatic representations.

17

Artikel IV

TILLTRÄDE OCH

VISERINGAR

1. Regeringen förbinder sig att bevilja inresa till Sverige utan viseringsavgift till följande personer så länge de har anledning att uppehålla sig hos organisationen:

a)Organisationens ordförande.

b)Ledamöter av styrelsen, valberedningen och varje annan kommitté som har inrättats av organisationen.

c)Personer som har utsetts av medlemsstaterna och medlemsorganisationerna att företräda dem

itjänsteärende vid organisationen.

d)Organisationens tjänstemän.

e)Sakkunniga som utför uppdrag åt organisationen.

f)Ovannämnda personers familjemedlemmar, om de tillhör deras respektive hushåll.

g)Personer som har inbjudits till organisationen av exekutivsekreteraren.

2.Bestämmelserna i punkt 1 skall gälla oberoende av relationerna mellan de berörda personernas regering och Sveriges regering. De skall varken utgöra hinder för krav på skäliga bevis för att personer som gör anspråk på de ovannämnda rättigheterna tillhör de angivna kategorierna, eller för ett skäligt uppfyllande av internationella karantänsbestämmelser i folkhälsoföreskrifter. Denna bestämmelse skall inte påverka den immunitet som gäller enligt artikel V.

3.Exekutivsekreteraren skall så

Prop. 2001/02:155

Bilaga 1

Article IV

ACCESS AND VISA

FORMALITIES

(1) The Government undertakes to grant entry to Sweden without visa charges to the following persons for as long as they have business at the Organisation:

a)The Chair of the Organisation;

b)Members of the Steering Committee, the Nomination Committee, and any other committee established by the Organisation;

c)Persons appointed by Member States and Member Organisations to represent them on official business at the Organisation;

d)Officials of the Organisation;

e)Experts on assignment at the Organisation;

f)Members of the families of the above mentioned persons, if included in their respective households;

g)Persons invited to the Organisation by the Executive Secretary.

(2)The provisions of paragraph 1 shall apply regardless of the relations between the government of the persons concerned and the Government of Sweden. They shall not preclude the stipulation of reasonable proof that persons claiming the above mentioned rights belong to the categories indicated, nor the reasonable implementation of international rules of quarantine of public health

regulations. This provision shall  
not prejudice immunity under  
Article V.      
(3) The Executive Secretary 18
       

vitt möjligt före deras ankomst till Sverige underrätta regeringen om namnen på personer i de kategorier som anges i punkt 1 i denna artikel, för att underlätta för regeringen att genomföra bestämmelserna i detta avtal.

shall as far as possible before their Prop. 2001/02:155
arrival in Sweden, notify the Bilaga 1
Government of the names of  
persons in the categories men-  
tioned in paragraph 1 of this  
Article, to facilitate implementa-  
tion by the Government of the  
provisions of this Agreement.  
Artikel V Article V
EXEKUTIVSEKRETERAREN, THE EXECUTIVE
ORGANISATIONENS SECRETARY, OFFICIALS OF
TJÄNSTEMÄN OCH THE ORGANISATIONS AND
SAKKUNNIGA SOM EXPERTS ENGAGED BY
ANLITAS AV THE ORGANISATION
ORGANISATIONEN  

1. Organisationens tjänstemän som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen skall åtnjuta följande:

a)Immunitet mot rättsliga åtgärder av varje slag i samband med muntliga eller skriftliga uttalanden som de har gjort i egenskap av tjänstemän och åtgärder som de har vidtagit i denna egenskap. Denna immunitet skall fortsätta att gälla när de berörda personerna har lämnat sin tjänst vid organisationen.

b)Rätt att kräva okränkbarhet för alla handlingar, dokument, manuskript, datalagrad information, upptagningar, fotografier och filmer som rör organisationens verksamhet.

c)Befrielse från skatt och allmänna pensionsavgifter på lön och ersättning som utbetalas av organisationen.

d)Befrielse för sig själva och de familjemedlemmar som ingår i deras hushåll från bestämmelser om begränsning av invandring och

(1) Officials of the Organisation who are not Swedish citizens nor residents of Sweden immediately prior to the employment by the Organisation shall enjoy:

a)Immunity from legal action of any kind in relation to verbal or written statements which they have made in their official capacity and measures which they have taken in that capacity. This immunity shall continue to apply when the persons concerned have left the service of the Organisation.

b)The right to claim inviolability in respect to all papers, documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films relating to the activities of the Organisation.

c)Exemption from tax and pension contributions on emoluments and indemnities paid by the Organisation.

d)Personal exemption for themselves and members of their families included in their households from immigration restric-

19

om registrering av utlänningar.

e)Befrielse från nationell tjänsteplikt.

f)Samma privilegier i fråga om valutaväxling som tillerkänns tjänstemän som innehar motsvarande befattningar vid diplomatiska beskickningar. Organisationens tjänstemän skall när de avslutar sin anställning i Sverige ha laglig rätt att utan hinder utföra pengar från Sverige i samma valuta och upp till samma belopp som de införde till Sverige, tillsammans med andra pengar som de kan styrka att de är lagliga innehavare av.

g)Samma skydd och möjligheter till repatriering för sig själva personligen och för de familjemedlemmar som ingår i deras hushåll som under internationella kriser tillerkänns tjänstemän som innehar motsvarande befattningar vid diplomatiska beskickningar.

h)Rätt att när de tillträder sin tjänst, utan tull och andra införselavgifter, införa möbler och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon. Införsel kan ske i en eller flera sändningar.

2.Exekutivsekreteraren och organisationens övriga tjänstemän som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart innan de anställs vid organisationen skall åtnjuta immunitet och privilegier som anges i punkt 1 a, 1 b, 1 d och 1 e i denna artikel V. De skall vidare vara befriade från att betala allmänna pensionsavgifter.

3.Utöver den immunitet och de privilegier som anges i punkt 1 i denna artikel V skall organisa-

tions and provisions concerning the registration of aliens.

e)Exemption from national services.

f)The same currency exchange privileges as are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions. In particular, officials of the Organisation shall be entitled, on terminating their employment in Sweden, legally and without hindrance, to remove money from Sweden in the same currency and up to the same amount as they brought into Sweden, together with other money which they can show themselves to be lawfully possessed of.

g)The same protection and opportunities of repatriation for themselves personally and for members of their families included in their households as during international crises are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions.

h)The right when taking up their appointment, and without liability for customs and other import dues, to import furniture and personal belongings, including one motor vehicle. Importation can be effected in one or more shipments

(2)The Executive Secretary and other officials of the Organisation who are Swedish citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the Organisation shall enjoy the privileges and immunities indicated in sections 1 a), b), d), and e) of this Article V. Furthermore, they shall enjoy exemption from paying pension contributions.

(3)In addition to the immunities and privileges indicated in paragraph 1 of this Article V, the

Prop. 2001/02:155

Bilaga 1

20

tionens exekutivsekreterare, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige vid anställningen, tillsammans med de familjemedlemmar som ingår i hans eller hennes hushåll, åtnjuta den immunitet och de privilegier som vanligen tillerkänns diplomatiska sändebud i motsvarande ställning enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten skall dock inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av motorfordon eller annat transportmedel som tillhör dem eller framförs av dem, eller vid trafikförseelser där ett sådant fordon är inblandat och som förorsakas av dem.

4.Både personer som nämns i artikel IV 1 a och IV 1 b och sakkunniga som anlitas av organisationen, som varken är svenska medborgare eller bosatta i Sverige, skall åtnjuta immunitet och privilegier enligt punkt 1 a – 1 g i denna artikel V. Både personer som nämns i artikel IV 1 a och IV 1 b och sakkunniga som anlitas av organisationen, som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige, skall åtnjuta immunitet och privilegier enligt punkt 1 a och 1 b i denna artikel V.

5.Immunitet och privilegier enligt detta avtal medges endast för att organisationens mål och syften skall uppnås effektivt. Organisationens exekutivsekreterare får häva en tjänstemans immunitet om immuniteten enligt hans åsikt skulle hindra rättvisans gång och kan upphävas utan förfång för organisationens intressen. Styrelsen får häva exekutivsekreterarens immunitet under motsvarande omständigheter.

Executive Secretary of the Organisation, insofar as he or she is not a citizen of Sweden or resident of Sweden when appointed, together with members of his or her family included in his or her household, shall enjoy the privileges and immunities usually accorded to diplomatic envoys of corresponding status by the Vienna Convention on diplomatic relations. There shall, however, be no immunity in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or driven by them, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and caused by them.

(4)Persons mentioned in Article IV, sections 1 a) and 1 b) as well as experts engaged by the Organisation and being neither citizens of Sweden nor residents of Sweden, shall enjoy the privileges and immunities indicated in sections 1 a) – g) of this Article V. Persons mentioned in Article IV, sections 1 a) and 1 b) as well as experts engaged by the Organisation, being citizens of Sweden or residents of Sweden, shall enjoy the privileges and immunities stated in section 1 a) and 1 b) of this Article V.

(5)Privileges and immunities under this Agreement are granted solely in order for the objectives and purposes of the Organisation to be achieved efficiently. The Executive Secretary of the Organisation may waive the immunity of an official if, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be suspended without detriment to the interests of the Organisation. The Steering Committee may waive the

Prop. 2001/02:155

Bilaga 1

21

6.Regeringen förbinder sig att, utöver och åtskilt från sina övriga bidrag, lämna ett ekonomiskt bidrag till organisationen uppgående till ett belopp lika stort som skatten på ersättningar och arvoden från organisationen att betalas av personal som inte är undantagen skattskyldighet enligt denna artikel V, och dragits av organisationen och inbetalats till svenskt skattemyndighet.

7.Vid tillämpning av denna artikel V skall inte en person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon omedelbart före anställningen vid organisationen varit anställd av någon annan internationell organisation.

8.Vid tillämpningen av artikel V 1 c om befrielse från skatt på lön och ersättning som utbetalas av organisationen, skall begreppet "bosatt i Sverige" innebära skatterättsligt bosatt i Sverige enligt svensk nationell lagstiftning.

immunity of the Executive Prop. 2001/02:155
Secretary in corresponding cir- Bilaga 1
cumstances.  

(6)The Government undertakes that it will make a financial contribution to the Organisation additional to and separate from its other contributions, equalling the amount of income tax on emoluments and indemnities from the organisation payable by officials who are not exempt from tax under this Article V, which is deducted and remitted to the Swedish tax authorities by the Organisation.

(7)For the purposes of this Article V, a person shall not be considered as resident of Sweden if he or she has immediately prior to the employment by the Organisation been in the employ of any other international organisation.

(8)On applying article V 1 c on exemption from tax on emoluments and indemnities paid by the organisation, the concept "resident of Sweden" shall imply resident of Sweden for tax purposes in accordance with Swedish national legislation.

Artikel VI Article VI
SOCIALFÖRSÄKRINGS- HEALTH AND SOCIAL
SKYDD SECURITY PROTECTION

1.Organisationens tjänstemän och de familjemedlemmar som ingår i deras respektive hushåll skall omfattas av tillämpliga socialförsäkringar som organisationen skall svara för och skall vara undantagna från varje socialförsäkringssystem som har införts genom svensk lag, inbegripet hälso- och sjukvård.

2.En tjänstemans familjemedlemmar skall dock ha rätt till

(1)Officials of the Organisation and members of their families forming part of their respective households shall be covered by appropriate social security arrangements made by the Organisation and shall be exempt from any social security scheme established by the laws of Sweden, including health services and medical care.

(2)However, members of the

family of an official shall be 22
 

svenska sociala trygghetsförmåner om dessa familjemedlemmar var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid organisationen.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall inte gälla för inkomst från förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av organisationen.

entitled to Swedish social security Prop. 2001/02:155
benefits if such family members Bilaga 1
were resident in Sweden imme-  
diately prior to the employment of  
the official by the Organisation.  
(3) The provisions of paragraph  
1 of this Article shall not apply in  
relation to income from gainful  
occupation in Sweden outside the  
Organisation.  
Artikel VII Article VII

KOMMUNIKATIONER COMMUNICATIONS

1.Organisationens officiella korrespondens skall vara okränkbar

2.Regeringen skall medge och värna obegränsade kommunikationer för organisationen vad gäller dess officiella verksamhet. Organisationen får bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet kurirer samt kod- och chiffermeddelanden.

Organisationen får dock endast med de behöriga myndigheternas medgivande uppsätta och använda radiosändare.

3.Förseglade väskor som innehåller handlingar eller föremål för tjänstebruk får inte öppnas eller kvarhållas om innehållet anges synligt utanpå.

4.Organisationens kurir skall medföra en officiell handling som anger hans eller hennes ställning och antalet kollin som ingår i den förseglade försändelsen. Behöriga myndigheter skall bistå honom eller henne vid fullgörandet av hans eller hennes uppgifter, varvid han eller hon skall åtnjuta okränkbarhet till sin person och inte utsättas för någon form av frihetsberövande eller kvarhållande.

(1)The official correspondence of the Organisation shall be inviolable.

(2)The Government shall permit and protect unrestricted communication on the part of the Organisation for all official purposes. The Organisation may employ all appropriate means of communication, including couriers and messages in code or cipher.

However, the Organisation may install a wireless transmitter only with the consent of the appropriate authorities.

(3)Sealed bags containing documents or articles for official use and bearing external marks of their character shall not be opened or detained.

(4)A courier of the Organisation shall be provided with an official document indicating his or her status and the number of packages constituting the sealed bag. The appropriate authorities shall assist him or her in the performance of his or her functions, in which he or she shall enjoy personal inviolability and he or she shall not be subjected to any form of arrest or detention.

23

Prop. 2001/02:155

Bilaga 1

Artikel VIII Article VIII
ALLMÄNNA GENERAL PROVISIONS
BESTÄMMELSER  

1.Alla personer som åtnjuter immunitet och privilegier enligt detta avtal är skyldiga att följa svensk lag om det inte inkräktar på den immunitet och de privilegier som har beviljats.

2.Organisationen skall fastställa villkoren för kontrakt och erforderliga anställningsföreskrifter för sin personal och anställningskontraktet skall innehålla bestämmelser om ett rättsligt förfarande för att lösa tvister mellan organisationen och dess personal angående deras anställningskontrakt. Organisationen förbinder sig att verkställa varje beslut som fattas i enlighet med ett sådant rättsligt förfarande. Organisationen skall vidare ha rätt att fastställa erforderliga bestämmelser för utförandet av organisationens uppgifter, inbegripet bestämmelser

iinternationell förvaltningsrätt, och ingen svensk lag skall vara tillämplig med avseende på frågor som avses i sådana bestämmelser.

3.Detta avtal skall tolkas med hänsyn till dess grundläggande syfte att göra det möjligt för organisationen att till fullo och effektivt uppnå sitt mål.

Artikel IX

TVISTER

Tvister som uppkommer mellan regeringen och organisationen om tolkning eller tillämpning av detta avtal, eller om frågor som rör förhållandena mellan regeringen, och organisationen och som inte

(1)All persons enjoying privileges and immunities under this Agreement are obliged to respect Swedish law if this does not impinge on the privileges and immunities granted.

(2)The Organisation shall establish the terms of contract and necessary employment regulations for its staff and the contract of employment shall prescribe for a legal mechanism to solve any dispute between the Organisation and its staff regarding the contracts of their employment. The Organisation undertakes to implement any decision made in accordance with such legal mechanism. The Organisation shall further be entitled to establish any regulations necessary for the execution of the functions of the Organisation, including rules of international administrative law, and no law of Sweden shall be applicable in respect of the matters to which such regulations refer.

(3)This Agreement shall be interpreted with reference to its primary purpose of enabling the Organisation, completely and efficiently, to perform its duties and achieve its objective.

Article IX

DISPUTES

Any dispute between the Government and the Organisation concerning the interpretation or application of this Agreement or any question affecting the relations

between the Government and the

24

kan lösas genom förhandling eller på något annat avtalat sätt, skall hänskjutas till en skiljenämnd med tre skiljemän för slutligt avgörande. En av dessa skiljemän skall utses av regeringen, en skall utses av organisationen och den tredje, som skall vara skiljenämndens ordförande, skall väljas av de två första skiljemännen. Kan de båda förstnämnda inte enas om valet av den tredje skiljemannen inom ett år från sin egen utnämning, skall den tredje skiljemannen på begäran av endera parten väljas av presidenten i Internationella domstolen.

Organisation which cannot be Prop. 2001/02:155
settled by negotiation or by some Bilaga 1
other agreed method shall be  
referred for final decision to a  
panel consisting of three arbi-  
trators. One of the arbitrators shall  
be selected by the Government,  
one shall be selected by the Orga-  
nisation, and the third, who shall  
act as chair of the arbitration  
panel, shall be chosen by the first  
two arbitrators. Should they fail to  
agree upon the choice of the third  
arbitrator within one year of their  
first appointment, the third  
arbitrator shall at the request of  
either Party be chosen by the  
President of the International  

Court of Justice.

Artikel X Article X
SLUTBESTÄMMELSER FINAL PROVISIONS

1.Samråd i fråga om ändringar i detta avtal skall hållas på begäran av endera parten. Sådana ändringar skall göras genom ömsesidigt samtycke.

2.Endera parten kan när som helst säga upp detta avtal genom att ge den andra parten tolv månaders varsel. För den händelse organisationen flyttas från svenskt territorium, skall avtalet upphöra att gälla efter den tidsrymd som skäligen erfordras för sådan omlokalisering och för avyttring av organisationens egendom i Sverige.

3.Detta avtal skall godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft vid en avtalad tid efter det att parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats.

(1)Consultations on alterations to this Agreement shall be held at the request of either Party. Any such alterations shall be made by mutual consent.

(2)Either of the Parties may terminate this Agreement at any time by giving 12 months notice to the other Party. In the event of the Organisation being transferred from Swedish territory, the Agreement shall cease to apply after the length of time reasonably required for such relocation and for disposal of the Organisation’s property in Sweden.

(3)This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their procedures. It shall enter into force at an agreed time when the Parties have notified each other that the requisite procedures have been completed.

25

Prop. 2001/02:155

Bilaga 1

26

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2002

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm- Wallén, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Lejon, Lövdén, Ringholm, Bodström, Karlsson, Sommestad

Föredragande: Statsrådet Karlsson

Regeringen beslutar proposition 2001/02:155 Värdlandsavtal för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, m.m.

Prop. 2001/02:155

27