Utrikesutskottets betänkande
2001/02:UU15

Ett forskningssamarbete med Västeuropeiskaförsvarsmaterielgruppen (WEAG) och fördraget omobservationsflygningar m.m.


Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1. Sveriges tillträde till
samförståndsavtalet om europeiska avtal för
forskningsorganisation, program och
aktiviteter (EUROPA)

Riksdagen godkänner anslutningsdokumentet av den 7
mars 2002 med anledning av det av Sverige den 15 maj
2001 undertecknade samförståndsavtalet om europeiska
avtal  för  forskningsorganisation, program  och
aktiviteter (EUROPA),  med  reservation för att
bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21
och  22  i  avtal  om  rättslig ställning för
Västeuropeiska  unionen,  nationella  ombud  och
internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den
11 maj 1955, inte skall tillämpas  på svenska
medborgare eller på personer som är bosatta i
Sverige.

2. Sveriges tillträde till fördraget om
observationsflygningar

Riksdagen    godkänner    fördraget    om
observationsflygningar,  med reservation för att
bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den
18 april 1961 inte skall tillämpas på svenska
medborgare eller på personer som är bosatta i
Sverige.

3. Ändringar i lagen om immunitet och
privilegier i vissa fall

Riksdagen antar regeringens förslag om ändringar i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

4. Canberrakommissionen

Riksdagen förklarar motion 1998/99:U403 besvarad
med vad utskottet anfört.

5. Biologiska vapen

Riksdagen förklarar motion 1998/99:MJ749 yrkande
16 besvarad med vad utskottet anfört.

6. Klusterbomber

Riksdagen förklarar motion 1999/2000:U404 besvarad
med vad utskottet anfört.

7. Antipersonella minor

Riksdagen förklarar motion 1999/2000:U408 yrkande
3 besvarad med vad utskottet anfört.

8. Provstoppsavtalet

Riksdagen förklarar motion 2000/01:U404 yrkande 26
besvarad med vad utskottet anfört.

9. Icke-spridningsavtalet

Riksdagen förklarar motion 2000/01:U414 yrkande 13
besvarad med vad utskottet anfört.

10. Teknisk kompetens för övervakning av
olika nedrustningsavtal

Riksdagen förklarar motion 2000/01:U414 yrkande 14
besvarad med vad utskottet anfört.

11. Kärnvapenfri zon i Europa

Riksdagen avslår motion 2000/01:U407.

12. Massförstörelsevapen

Riksdagen förklarar motion 2001/02:U300 yrkande
15 besvarad med vad utskottet anfört.

Stockholm den 21maj 2002


På utrikesutskottets vägnar


Urban Ahlin

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Urban
Ahlin (s), Bertil Persson (m), Sven Hulterström (s),
Berndt Ekholm (s), Lars Ohly (v), Holger Gustafsson
(kd), Göran Lennmarker (m), Liselotte Wågö (m),
Agneta Brendt (s), Marianne Jönsson (s), Murad Artin
(v), Jan Erik Ågren  (kd), Karin Enström (m),
Marianne Samuelsson (mp), Marianne Andersson (c),
Karl-Göran Biörsmark (fp) och Birgitta Ahlqvist (s).

2001/02

UU15

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens
proposition 2001/02:157 Ett forskningssamarbete med
Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och
fördraget om observationsflygningar. I propositionen
föreslås att riksdagen godkänner Sveriges anslutning
till  ett  forskningssamarbete  inom  ramen för
Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och
att   Sverige   tillträder   fördraget   om
observationsflygningar. Vidare läggs förslag fram
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall. Syftet med förslagen
är att göra det möjligt för Sverige att delta i det
forskningssamarbete    som    regleras    i
samförståndsavtalet  om  europeiska  avtal  för
forskningsorganisation,  program  och aktiviteter
(EUROPA) och i samarbetet om observationsflygningar.
Det förstnämnda avtalet avser samarbetsområdet för
försvarsforskning och försvarsteknologi medan det
andra avtalet avser det samarbete som bedrivs inom
ramen för den konventionella rustningskontrollen.
Båda dessa samarbeten förutsätter att vissa regler
om immunitet och privilegier införlivas med svensk
rätt.

Dessutom  behandlas  i  betänkandet  ett  antal
motionsyrkanden om nedrustning och icke-spridning av
massförstörelsevapen från allmänna motionstiderna
1998/99, 1999/2000, 2000/01 och 2001/02.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Samtliga
motioner avstyrks eller besvaras av utskottet. Till
betänkandet har fogats ett särskilt yttrande av
Vänsterpartiet.


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition
2001/02:157 Ett forskningssamarbete med
Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och
fördraget om observationsflygningar, vari föreslås
att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till ett
forskningssamarbete inom ramen för Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) och att Sverige
tillträder fördraget om observationsflygningar.
Vidare läggs förslag fram till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

Till grund för förslagen i propositionen ligger
två    promemorior    utarbetade    inom
Försvarsdepartementet samt remissbehandlingen  av
dessa promemorior.
Dessutom  behandlas  i  betänkandet ett antal
motionsyrkanden om nedrustning och icke-spridning av
massförstörelsevapen från allmänna motionstiderna
1998/99, 1999/2000, 2000/01 och 2001/02.

Propositionens huvudsakliga innehåll


Inledning

I proposition 2001/02:157 Ett forskningssamarbete
med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG)
och fördraget om observationsflygningar föreslås att
riksdagen godkänner Sveriges anslutning till ett
forskningssamarbete inom ramen för Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) och  att  Sverige
tillträder  fördraget  om observationsflygningar.
Vidare läggs förslag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall. Syftet
med förslagen är att göra det möjligt för Sverige
att delta i det forskningssamarbete som regleras i
samförståndsavtalet  om  europeiska  avtal  för
forskningsorganisation,  program  och aktiviteter
(EUROPA) och i samarbetet om observationsflygningar.
Det förstnämnda avtalet avser samarbetsområdet för
försvarsforskning och försvarsteknologi medan det
andra avtalet avser det samarbete som bedrivs inom
ramen för den konventionella rustningskontrollen.
Båda dessa samarbeten förutsätter att vissa regler
om immunitet och privilegier införlivas med svensk
rätt.

De  föreslagna  lagändringarna  är  enligt
propositionen  av  enkel  beskaffenhet,  varför
regeringen inte ansett det erforderligt att inhämta
yttrande från Lagrådet.

Samförståndsavtalet europeiska avtal för
forskningsorganisation, program och aktiviteter

WEAG  är  ett  forum  för  samarbete  på
försvarsmaterielområdet   mellan   de   tio
medlemsländerna i Västeuropeiska unionen (VEU) samt
Danmark, Norge och Turkiet. Medlemskretsen i WEAG
utökades vid ministermötet i Marseille i november
2000 till att omfatta även Finland, Polen, Sverige,
Tjeckien, Ungern och Österrike. Samarbetet inom WEAG
bedrivs på tre huvudområden i s.k. paneler. Dessa
områden gäller  utveckling  och  upphandling av
materiel (panel I), forskning och teknologi (panel
II) samt harmonisering  av  upphandlingsrutiner,
utformning     av     kravspecifikationer,
kvalifikationskrav   på   leverantörer   och
framtidsfrågor (panel III). Samarbetet inom WEAG är
inte traktatfäst och bygger på samförstånd mellan
medlemmarna. Deltagandet i samarbetet sker således i
den omfattning som respektive land självt bestämmer.

Genom  en  överenskommelse  i  november  1996
inrättades  WEAO  som ett underorgan till VEU.
Samtidigt överfördes den forskningscell som tidigare
var organiserad inom WEAG panel II (forsknings- och
teknologisamarbete) till WEAO och fick befogenheter
att sluta för WEAG-länderna (bindande) kontrakt för
upphandling  av  tjänster  på  forsknings-  och
teknologiområdet.
Genom avtalet Socrate från november 1998 fick
Sverige (i likhet med Finland)  tillträde till
forskningsprogrammen EUCLID och THALES på samma
villkor som de dåvarande medlemsländerna i WEAG.
Arrangemanget innebar att WEAO och forskningscellen
kunde utnyttjas för kontraktering genom att Sverige
i ett särskilt anslutningsdokument åtog sig att
tillämpa Parisavtalet med avseende på Socrate.
Avtalet EUROPA är ett ramavtal från år 2001.
Avtalet  förutsätter  att  särskilda  underavtal
(europeiska forskningsgruppsarrangemang) kommer till
stånd  vilka  närmare  reglerar  villkoren  för
samarbetet.  Till  skillnad från de former som
tidigare kommit att tillämpas inom WEAG beträffande
forsknings- och teknologisamarbetet, ger avtalet
EUROPA möjlighet att begränsa deltagarkretsen vid
genomförandet av samarbetet. Det finns alltså inte
en omedelbar rätt för alla signatärstater att delta
i ett samarbete som vissa av länderna valt att
bedriva i en begränsad krets. Ett annat angeläget
syfte med avtalet är att det skall vara förenligt
med ramavtalet i sexnationskretsen och att avtalet
skall kunna användas  för genomförandet av det
ramavtalet. Avtalet EUROPA ger också möjlighet att
anlita  WEAO,  eller  en  annan  internationell
organisation  för  kontraktering, förutsatt  att
deltagarländerna i det aktuella samarbetsprojektet
har en folkrättsligt bindande koppling till den
organisationen.
Regeringen beslutade den 10 maj 2001 att avtalet
EUROPA skulle undertecknas och den 10 januari 2002
att ERG 1 skulle undertecknas. Undertecknandena
skedde den 15 maj 2001 och den 15 januari 2002.
Regeringen beslutade vidare den 21 februari 2002 att
anslutningsdokumentet  skulle  undertecknas,  med
förbehåll för ratifikation. Undertecknandet skedde
den 7 mars 2002.
Vid  kontraktering  genom  WEAO  och  dess
forskningscell fordras att Sve-
rige, med avseende på avtalet EUROPA och dess
underavtal förbinder sig att tillämpa det i Paris
den 11 maj 1955 undertecknade avtalet om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän (Parisavtalet).
Detta har skett genom en till Västeuropeiska
unionens ministerråd avlämnad svensk förklaring i
form  av  ett  särskilt  anslutningsdokument.
Anslutningsdokumentet  och  en  bekräftelse  på
mottagandet av detta dokument finns i bilaga 1.
Parisavtalet, utdrag ur avtalet EUROPA jämte utdrag
ur ERG 1 samt utdrag ur stadga för WEAO finns i
bilagorna 3–7.

Fördraget om observationsflygningar

Fördraget om observationsflygningar – även kallat
Open Skies-fördraget –undertecknades av Nato- och de
f.d. Warszawapaktsländerna den 23 mars 1992  i
Helsingfors och trädde i kraft den 1 januari 2002.
Fördraget, som är juridiskt  bindande,  är ett
förtroende- och säkerhetsskapande instrument för
rustningskontroll som ger parterna rätt att ge-
nomföra  observationsflygningar  över  varandras
territorier.

Sverige har  sedan  1992  observatörsstatus i
fördraget och har sedan 1999 tagit del i den
omfattande   övningsflygningsverksamhet    som
fortlöpande genomförs inom ramen för fördraget.
Regeringen beslutade den 20 december 2001 att
ansöka om tillträde till fördraget, och den 4
januari  respektive den 7 januari 2002 lämnade
regeringen in ansökan om tillträde till avtalet till
depositarierna i Budapest respektive Ottawa.
Fördraget trädde i kraft först den 1 januari 2002
efter det att Ryssland och Vitryssland som sista
signatärstater lämnat sina ratificeringsinstrument
den
2 november 2001.
Fördragets tillämpningsområde  har  hittills
omfattat  27  medlemmar  i  Nato  och  f.d.
Warszawapakten. Fördraget öppnades den 1 januari
2002 för ansökan om anslutning från länder som
tillhör Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE), och den 1 juli 2002 kommer en
möjlighet att ansöka att öppnas även för länder som
inte  tillhör  OSSE. I båda fallen krävs  ett
godkännande av ansökan av Rådgivande kommittén för
Open Skies i Wien, den kommitté i vilken frågor om
fördragets tillämpning behandlas, för att anslutning
skall kunna ske.
Den grundläggande tanken bakom fördraget är att
öppenhet och samarbete om militära angelägenheter
skapar gemensam säkerhet. Förtroende skapas och
vidmakthålls mellan de deltagande staterna genom att
dessa erbjuder varandra insyn med kort förvarning
och på alla delar av sina territorier. Uppgifter som
lämnats  om  de  militära  styrkorna och deras
aktiviteter kan verifieras genom överflygningarna.
Öppenheten bidrar till att göra det militära läget
mer  förutsägbart  och  minskar  risken  för
missbedömningar  av andra staters agerande. Det
konstruktiva samarbete mellan militärer från olika
stater som fördraget medför har också ett värde i
sig.
I  fördraget  eftersträvas  en  balans mellan
förtroendeskapande öppenhet och skyddet av sådan
information som är av betydelse för den nationella
säkerheten. Detta var en central fråga  i  de
förhandlingar som föregick fördraget. Öppenheten
garanteras i fördraget genom rätten att flyga över
alla delar av de deltagande ländernas territorium.
Inga områden är undantagna. Varje land måste ta emot
ett antal överflygningar som fastställs utifrån
landets storlek. Skyddet från en alltför detaljerad
insyn garanteras, å  andra sidan, bl.a. av de
begränsningar på upplösningen av insamlade data som
avtalet   föreskriver.   Observationerna   kan
inledningsvis göras med hjälp  av  filmkameror,
videokameror eller sidseende radar med syntetisk
slutare (SAR). Tre år efter det att fördraget trätt
i kraft kan sensorerna utökas med utrustning som
använder  infraröd  avsökningsgrad  (IR-sensor).
Utrustning  för  signalspaning  är  förbjuden.
Sensorerna måste vara plomberade under flygning till
och från det observerade landet, och deras kapacitet
skall  kontrolleras innan  observationsflygningen
börjar. Såväl överflygning som bearbetning av tagna
filmer sker enligt antagna regler och gemensamt
mellan  representanter  från  observerande  och
observerad nation.
De säkerhets- och förtroendeskapande åtgärderna
som etablerats i OSSE-området hänger nära samman.
Fördraget  om  observationsflygningar  är  ett
värdefullt komplement till de båda andra centrala
verifikationsregimerna som etablerades under 1990-
talet,  Wiendokumentet  (WD)  och  avtalet  om
konventionella stridskrafter i Europa (CFE-avtalet).
Wiendokumentets verifikationsverksamhet tar sikte på
militära förband och deras verksamhet, medan CFE-
avtalet  reglerar mängden krigsmateriel  i  fem
kategorier.  Fördraget  om observationsflygningar
kompletterar WD och CFE-avtalet genom att tillåta
observationer som är mindre inträngande men som
täcker avsevärt större geografiska områden.
Under den tid som förflutit mellan undertecknandet
1992 och ikraftträdandet har bedrivits en omfattande
övningsverksamhet i fördragets anda. Mer än 2 000
övningsflygningar har genomförts.
Även Sverige har deltagit i denna verksamhet sedan
regeringen 1999 gav Försvarsmakten i uppdrag att
förbereda en svensk anslutning till fördraget om
observationsflygningar.  Sverige  har  därefter
deltagit  i övningsverksamheten inom ramen  för
fördraget under 2000 och 2001. Ryssland, USA och
Benelux-länderna har genomfört flygningar i Sverige,
och Sverige har gjort observationsflygningar  i
Ryssland och USA. Därutöver har Sverige vid sex
tillfällen deltagit som observatör vid andra länders
flygningar. Sverige har kontinuerligt haft ett nära
samarbete med Finland angående övningsflygningar och
andra förberedelser för tillträde till fördraget om
observationsflygningar.
I    preambeln   till   fördraget   om
observationsflygningar erinras om de åtaganden som
parterna har gjort inom OSSE för att främja öppenhet
i sina militära aktiviteter och stärka säkerheten
genom förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder.
Det framhålls att parterna, genom detta fördrag,
önskar bidra till att ytterligare stärka freden,
säkerheten och stabiliteten i OSSE-området. Det
visar  även  på  möjligheten  att  använda
observationsflygningar för att förbättra öppenheten,
möjliggöra övervakning av  att  existerande och
framtida avtal om rustningskontroll efterlevs, samt
att stärka kapaciteten för konfliktförebyggande och
krishantering inom ramen för OSSE.
Fördragstexten i svensk översättning återfinns som
bilaga 8 till detta betänkande.

Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

I propositionen föreslås att lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall även skall
omfatta sådan immunitet och sådana privilegier som
följer av dels avtalet den 11 maj 1955 om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän med avseende på
den verksamhet som följer av samförståndsavtalet om
europeiska avtal för forskningsorganisation, program
och  aktiviteter  av  den  15  maj  2001 samt
anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002, dels
fördraget om observationsflygningar av den 23 mars
1992.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna
21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän och i artikel
34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser
av den 18 april 1961 skall dock inte tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta
i Sverige.
Regeringen noterar att för att internationella
avtalsbestämmelser skall bli gällande inför svenska
myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.
Frågor  om  immunitet  och  privilegier  för
internationella organ och personer med anknytning
till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall. Immunitet
innebär att en talan inför domstol eller en ansökan
om verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär
vissa undantag från nationell lagstiftning.
För att Parisavtalets bestämmelser skall  bli
gällande inför svenska myndigheter även beträffande
det nya avtalet EUROPA krävs således ändrad lydelse
av 2 c § i denna lag.
Eftersom  fördraget  om  observationsflygningar
tillerkänner  den   personal   som  genomför
observationsflygningar immunitet och privilegier i
särskilt angiven utsträckning bör detta regleras i
en ny 2 d § i samma lag.
Anledningen till att de nya bestämmelserna inte
förs in i bilagan till lagen är att samarbetena inte
innebär att Sverige i folkrättslig mening fullt ut
ansluter sig till en internationell organisation,
vilket är en förutsättning för att bestämmelserna
skall kunna föras in i bilagan.

Anslutningsdokumentet   för   EUROPA-samarbetet
innehåller   förbehåll   för   ratifikation.
Ratifikationsinstrumentet skall deponeras hos VEU:s
generalsekretariat. Anslutningsdokumentet innehåller
inte några bestämmelser om ikraftträdande, varför
det träder i kraft  för Sverige på dagen för
deponering av ratifikationsinstrumentet. Fördraget
om observationsflygningar träder i kraft 60 dagar
efter  det  att  Sverige  har  deponerat  sina
anslutningsdokument hos en av de två depositarierna.
Med hänsyn till att det inte med säkerhet kan anges
när anslutningsdokumenten blir bindande för Sverige,
bör de föreslagna ändringarna i lagen träda i kraft
den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden


Avtalen och lagen

EUROPA-avtalet

Avtalet EUROPA är ett ramavtal som gör det möjligt
för    medlemsländer    i    Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) att ingå bindande
avtal  om  forskningsamarbete inom en begränsad
länderkrets.  Till  skillnad  från  tidigare
förekommande avtal  inom detta område finns ingen
omedelbar rätt för alla signatärstater att delta i
ett samarbete som vissa av länderna valt att bedriva
sinsemellan. Dessa nya samarbetsformer medger ökad
flexibilitet och effektivitet, vilket är positivt,
enligt utskottets mening, från bl.a. vetenskaplig
och ekonomisk synpunkt.

Utskottet finner det därför angeläget att Sverige
deltar i detta forskningssamarbete. Det är också
angeläget för Sverige att vid tillämpningen av detta
avtal kunna utnyttja VEU:s underorgan WEAO och dess
forskningscell vid kontraktering för upphandling av
forsknings- och teknologitjänster.  Mellan  VEU-
länderna gäller ett högkvartersavtal av sedvanligt
slag, vilket reglerar  frågor om immunitet och
privilegier för organisationen och dess personkrets.
Detta avtal har Sverige åtagit sig att tillämpa inom
ramen för forskningssamarbetet Socrate Sverige bör
av dessa skäl även godkänna anslutningsdokumentet
med anledning av avtalet EUROPA.

Som underorgan till VEU har WEAO viktiga uppgifter
inom ramen för forskningssamarbetet. Dit hör rätten
att teckna för medlemsländerna bindande kontrakt på
forsknings- och teknologiområdet samt uppgifter av
administrativ  natur för samarbetets bedrivande.
Forskningssamarbetet förutses emellertid inte få
till följd att organisationen får säte i eller i
övrigt  förlägger någon permanent verksamhet  i
Sverige. Inte heller kommer Sverige att ha någon
nationell representation i organisationen. Därför
blir de svenska förpliktelserna  på  grund  av
forskningsavtalet i praktiken begränsade.
Sveriges åtagande att tillämpa Parisavtalet
motiveras av att organisationen och dess personkrets
på ett oberoende sätt skall kunna fullgöra de
uppgifter på forskningsområdet som deltagarländerna
lagt på organisationen. På samma sätt som för
forskningssamarbetet Socrate gäller för samarbetet
inom ramavtalet EUROPA att bestämmelserna avseende
beskattning i artiklarna 21 och 22 i Parisavtalet
inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på
personer som är bosatta i Sverige. Sverige skall i
samband     med     deponeringen     av
ratifikationsinstrumentet avge reservation med denna
innebörd.

Open Skies-fördraget

Utskottet finner det angeläget för Sverige att
ansluta    sig    till   fördraget    om
observationsflygningar. Ett starkt engagemang för
rustningskontroll,  inklusive  förtroende-  och
säkerhetsskapande åtgärder, är en grundläggande del
av svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Utskottet
betonar  starkt  folkrättens  betydelse  för
internationella  relationer, inklusive rustnings-
kontroll, och strävar efter en alleuropeisk och
fördragsfäst  säkerhetsordning.  Fördraget  om
observationsflygningar utgör ett bidrag till att
förverkliga dessa grundläggande principer.

Fördraget är både ett strategiskt och politiskt
instrument i det konfliktförebyggande arbete som
regeringen prioriterar. Observationsflygningarna kan
bli ett viktigt  hjälpmedel  i händelse av en
krissituation. Till skillnad från  bilder  från
spaningssatelliter,  som  oftast är hemliga, är
dokumentation från överflygningarna öppen mellan de
deltagande  parterna  och  kan  därmed åberopas
politiskt.
Överflygningarna inom fördragets ram kan också
komplettera information från  satelliter. Endast
vissa stormakter har egna satelliter. Andra länder
kan  numera  köpa  satellitbilder  kommersiellt.
Satelliter färdas dock i bestämda banor, medan
rutter för överflygningar inom avtalet kan läggas
flexibelt och  med  kort  varsel. Dessutom kan
flygplanen ofta flyga under moln  som  hindrar
satelliter att ta bilder. Det är också betydligt
billigare  att  samla  in  information  genom
överflygningar än via satellit.
En viktig princip  i  fördraget  är att den
information    som   samlas   in   under
observationsflygningarna  är  tillgänglig,  mot
ersättning, för alla undertecknande stater som så
önskar. Därmed kan även länder som inte har råd att
göra  egna  överflygningar  få  tillgång  till
information som kan vara viktig för deras säkerhet.
Fördraget om observationsflygningar innebär en
ytterligare  förstärkning  av  den  europeiska
säkerhetsstrukturen. Fördraget är en viktig del av
den fördragsfästa alleuropeiska säkerhetsordning som
Sverige verkar för. Ett tillträde skulle enligt
utskottets mening vara ett väsentligt bidrag till
den aktiva svenska rustningskontrollpolitiken och ge
oss den bästa möjligheten  att  aktivt påverka
fördragets genomförande och framtida utveckling.
Fördraget bidrar till att skapa förtroende och
säkerhet genom ökad öppenhet och förutsägbarhet på
det militära området. Det kompletterar härvidlag
andra säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder
inom OSSE-området. Det är således angeläget att
Sverige lämnar sitt bidrag till detta arbete, som är
av  grundläggande  betydelse för den gemensamma
säkerheten inom OSSE-området.

Den immunitet och de privilegier som fördraget
tillerkänner  den  personal   som   genomför
observationsflygningar  och  dess  transportmedel
motiveras av att uppdragen skall kunna utföras på
ett effektivt sätt. Artikel 34 i Wienkonventionen,
till vilken fördraget bl.a. hänvisar, innehåller
bestämmelser om skatter och pålagor. På samma sätt
som för de internationella forskningsavtalen Socrate
och      EUROPA      skall      för
observationsflygningsverksamheten   gälla   att
bestämmelserna avseende beskattning inte tillämpas
på svenska medborgare eller på personer som är
bosatta i Sverige. Sverige skall i samband med
deponeringen av ratifikationsinstrumentet avge en
reservation med denna innebörd.

Utskottet tillstyrker med vad som ovan anförts
proposition 2001/02:157 yrkandena 1–3.


Vissa nedrustningsfrågor


I den enskilda motionen 1998/99:U403 (s) krävs att
regeringen såväl i FN som i andra internationella
sammanhang bör driva kraven i Canberrakommissionens
program.  Enligt motionärerna  har  kommissionen
presenterat ett heltäckande, realistiskt program för
hur alla kärnvapen skall kunna avskaffas.

Utskottet  konstaterar  att  resultatet  av
Canberrakommissionens      program      om
kärnvapennedrustning  var  en  av  de  mest
betydelsefulla inspirationskällorna för initiativet
1998 att bilda Koalitionen för en ny agenda (New
Agenda Coalition – NAC). Denna sammanslutning av
stater, där Sverige varit en av de drivande, har
tagit  sig  an ett flertal av de förslag som
Canberrakommissionen hade på sin agenda. NAC kom
även  att  spela  en avgörande roll vid icke-
spridningsavtalets  konferens  år  2000.  Ett
slutdokument antogs då, vilket bl.a. inkluderade
konkreta steg som de fem kärnvapenstaterna har
åtagit sig att genomföra för att nedrusta sina
kärnvapenarsenaler. Sverige och NAC arbetar nu för
genomförandet av dessa konkreta steg inom  den
översynscykel som just inletts inför 2005 års NPT-
konferens.
Av de åtgärder som kärnvapenstaterna åtagit sig
att genomföra finns flera av Canberrakommissionens
förslag representerade, t.ex. moratorium avseende
kärnvapenprov,  ytterligare  minskning  av  de
amerikanska och ryska kärnvapnen samt  konkreta
åtgärder för att minska den operativa statusen för
kärnvapnen. Utskottets uppfattning är således att
stora delar av Canberrakommissionens förslag redan
drivs av Sverige inom ramen för NAC.

Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
1998/99:U403 (s) kan besvaras.

I  partimotion  1998/99:MJ749  (c)  yrkande  16
framhålls  att bioteknik även kan användas för
framställande av biologiska vapen och att det är
viktigt att internationella konventioner kommer till
stånd  för  begränsning  av  framställning  och
användning av biologiska vapen.

Utskottet konstaterar att det sedan 1972 finns en
internationell konvention som förbjuder utveckling,
framställning och lagring av biologiska vapen, samt
klarlägger att dessa vapen skall förstöras. I dag är
143 stater parter till konventionen, bl.a. Sverige.
I syfte att konventionen skall vara relevant och
omfatta  även  den  senaste  utvecklingen  inom
biotekniken hålls översynskonferenser vart femte år.
De genetiskt modifierade stridsmedel som motionen
pekar på som problematiska är redan förbjudna under
konventionens artikel 1.
Vad  denna  konvention  dock  saknar  är  en
övervakningsmekanism som kan verifiera att parterna
verkligen lever upp till det de åtagit sig under
konventionen. Förhandlingar pågick sedan mitten av
1990-talet om ett verifikationsprotokoll. Sommaren
2001 avbröts förhandlingarna då det visade sig att
en av parterna, USA, inte kunde acceptera den text
som förhandlats fram.
Regeringen beklagade detta faktum men studerar nu
tillsammans med övriga EU- stater och intresserade
parter till konventionen andra metoder att stärka
den.

Utskottet anser att motion 1998/99:MJ749 (c) yrkande
16 kan besvaras med vad som ovan anförts.

I motion 1999/2000:U404 (v) krävs att regeringen
skall  arbeta  för att splitterbomber  förbjuds
internationellt, genom  att  dessa inkluderas i
Ottawakonventionen.

Utskottet utgår från att vad som egentligen avses
i motionen inte är s.k. splitterbomber utan i
stället s.k. klusterbomber. Skillnaden mellan dessa
är att splitterbomber skadar människor och material
genom direkt splitterverkan, medan klusterbomber
består av en kapsel eller behållare innehållande ett
stort antal småbomber.
Utskottet instämmer med motionärerna om vikten av
att  reglera  användningen  av sådana bomber i
internationella  konventioner.  Problemet  som
användning av klusterbomber ger upphov till är väl
känt och belyses även närmare i motionen.
Ett  initiativ  togs  1999 av Internationella
rödakorskommittén att uppmärksamma frågan och lägga
fram förslag om reglering. Behovet att närmare
studera frågan stöddes av EU, som under det svenska
ordförandeskapet ställde sig bakom ett krav på att
en expertgrupp skulle få mandat att arbeta med
frågan. Detta blev verklighet i december 2001 då
parterna till konventionen om särskilt inhumana
vapen (CCW) upprättade en sådan grupp med mandat att
studera problematiken ur alla aspekter samt om
möjligt komma med förslag på lösningar. Gruppen
skall återrapportera till parterna i december 2002.
Sverige  deltar aktivt i gruppens arbete,  och
regeringens mål är att bestämmelser skall kunna
antas  som  bl.a.  bidrar till att minska den
humanitära problematiken orsakad av substridsdelar
från klusterbomber.
Utskottet anser att konventionen om särskilda
inhumana  vapen  (CCW)  är  bättre  lämpad  än
Ottawakonventionen för reglering av klusterbomber.
Utskottet erinrar även om att det i betänkande
2000/01:UU14 avstyrkt en liknande motion och då
bl.a.  framhållit  som  sin  inställning  att
Ottawakonventionen i dagsläget ej bör öppnas för
ändringar, då det främsta målet måste vara att
åstadkomma universell anslutning till konventionens
totalförbud mot antipersonella minor.

Utskottet avstyrker därmed  motion 1999/2000:U404
(v).

I motion 1999/2000:U408 (v) yrkande 3 begärs att
regeringen skall verka inom FN för internationellt
samförstånd om en minfri värld inom tio år.

Utskottet konstaterar att Sverige ratificerade
Ottawakonventionen  som  förbjuder  användning,
lagring, produktion och överföring av antipersonella
minor den 30 november 1998. Konventionen trädde i
kraft för svensk del den 1 maj 1999.
Såsom part till Ottawakonventionen står Sverige
bakom konventionens mål att skapa en minfri värld.
Mer praktiskt har detta bl.a. kommit till uttryck
genom att Sverige klarade av sin förstöring av de
antipersonella minor som lagrats i Sverige redan i
december 2001, i stället för inom den stipulerade
tidsgränsen på fyra år. Dessutom bidrar Sverige med
ett betydande stöd till humanitär minröjning. En
oberoende vederhäftig organisation inom området, the
International  Campaign to Ban Landmines (ICBL)
redovisar i sin rapport, Landmine Monitor, Sverige
på tredje plats bland givarländerna. Sverige har
under  1990-talet  från  biståndsmedel  stött
minröjningsaktioner med ca 500 miljoner kronor.
Utskottet vill understryka att Ottawakonventionen
utgör det viktigaste  instrumentet  för  att i
internationellt samförstånd arbeta för en avveckling
av  antipersonella  minor.  Att  parterna  till
konventionen enats om målet om en minfri värld är
positivt. Utskottet skulle i och för sig välkomna om
detta mål kunde uppnås inom en viss tidsram i
enlighet med motionens  önskemål.  Detta skulle
emellertid inte vara möjligt utan att omförhandla
Ottawakonventionen, vilket – som framhållits ovan –
inte bör ske, då det främsta målet måste vara att
åstadkomma universell anslutning till konventionens
totalförbud mot  antipersonella minor. Utskottet
uttrycker dock förhoppningen att det så snart som
möjligt skall bli möjligt att uppnå en värld fri
från antipersonella minor.

Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
1999/2000:U408 (v) yrkande 3 kan besvaras.

I partimotion 2000/01:U404 (c) yrkande 26 begärs att
Sverige skall verka för att de stater som ännu inte
ratificerat provstoppsavtalet  utsätts för ökade
påtryckningar att göra så.

Provstoppsavtalet för kärnvapen – CTBT – träder
inte i kraft förrän 44 särskilt utvalda stater med
betydande  kärntekniska  program  har  såväl
undertecknat  som  ratificerat  det.  Detta har
emellertid hittills gjorts av endast 31 stater.
Bland de 13 som ännu inte ratificerat avtalet finns
USA, Indien, Nordkorea och Pakistan. De 3 sistnämnda
staterna har inte heller undertecknat avtalet.
För  svensk  del  är  ett  ikraftträdande av
provstoppsavtalet så snart som möjligt en viktig
fråga. Utskottet konstaterar att regeringen, såväl i
multilaterala som i bilaterala sammanhang, nyligen
agerat aktivt för att uppmana de berörda staterna
att ratificera avtalet. Exempelvis togs frågan upp
av utrikesministern i hennes tal den 7 februari 2002
inför permanenta nedrustningskonferensen i Genève
(CD).
Även för EU är provstoppsavtalet och den norm mot
provsprängningar som avtalet kan sägas ha etablerat
en prioriterad EU-fråga. Samtliga EU-medlemsstater
har tillträtt avtalet, och det finns således inom EU
en konsensus för fortsatt arbete med att få övriga
stater att ratificera det. Under det svenska EU-
ordförandeskapet 2001 tog Sverige också initiativ
till och genomförde flera diplomatiska demarcher i
de   länder   som  ännu  inte  ratificerat
provstoppsavtalet.
Parallellt med det diplomatiska arbetet med att få
stater att tillträda avtalet stöder Sverige även
uppbyggnaden  av ett globalt verifikations- och
övervakningssystem för avtalet.

Utskottet anser att motion 2000/01:U404 (c) yrkande
26 kan besvaras med vad som ovan anförts.

I motion 2000/01:U414 (kd) yrkande 13 framhålls att
Sverige bör verka för att icke-spridningsavtalet –
som förbjuder kärnvapenstater att överlåta kärnvapen
och övriga stater att skaffa sådana – följs upp.

Utskottet vill framhålla att Sverige under de
senaste åren agerat såväl aktivt som med viss
framgång till förmån för kärnvapennedrustning. Ett
diplomatiskt    genombrott   nåddes   under
översynskonferensen våren 2000 för
icke-spridningsfördraget  (NPT).  Trots motgångar
inom området nedrustning och icke-spridning under de
senaste åren lyckades NPT-konferensen för första
gången på 15 år anta ett slutdokument med konsensus.
Grunden för denna överenskommelse var de åtaganden
som Sverige tillsammans med övriga stater inom det
s.k. Ny agenda-initiativet (NAC) lyckades förhandla
fram i direkta överläggningar med kärnvapenstaterna.
Centralt   var  kärnvapenstaternas  otvetydiga
utfästelser  att  fullständigt  avveckla  sina
kärnvapen.
NPT-dokumentet ses allmänt som ett viktigt steg
framåt  för  icke-spridningsregimen,  som  inför
konferensen hotades av ett sammanbrott inte minst på
grund av kärnvapenstaternas ovilja att överge kalla
krigets doktriner.  Det finns nu ett politiskt
åtagande  att  genomföra  ett antal  steg  mot
kärnvapennedrustning. Regeringens ambition är att
göra dessa till en stark internationell norm, bl.a.
genom  att  driva  en  resolution  vid  FN:s
generalförsamling som bekräftar dessa åtaganden samt
andra viktiga slutsatser om bl.a. kärnvapenfria
zoner, internationell verifikation och anslutning
till samt efterlevnad av NPT.
Sveriges  avsikt  är att tillsammans med NAC
fortsatt driva på kärnvapennedrustningen och att
föra en dialog med de 5 kärnvapenstaterna om hur de
tänker omsätta de åtaganden som de gjorde vid NPT-
konferensen i konkreta åtgärder. Här kan särskilt
hänvisas till de rysk–amerikanska utfästelserna om
strategiska neddragningar, och utskottet vill peka
på vikten av att dessa fastläggs i ett rättsligt
bindande avtal. Bland NPT-åtagandena finns även
andra viktiga komponenter såsom förhandlingar om
neddragningar i antalet taktiska kärnvapen, översyn
av strategiska kärnvapenpositioner och ökad öppenhet
om kärnvapeninnehavet.
Sveriges målsättning att verka genom NPT för
kärnvapennedrustning  och  icke-spridning och de
framgångar som nåtts har även fått visst erkännande
genom det bevis på förtroende som övriga parter till
NPT visade då Sverige valdes till ordförande för
första förberedande mötet (PrepCom 2002) inför 2005
års NPT-översynskonferens.

Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
2000/01:U414 (kd) yrkande 13 kan besvaras.

I motion 2000/01:U414 (kd) yrkande 14 krävs att
Sverige bör fortsätta att utveckla teknisk kompetens
för övervakning av olika nedrustningsavtal och för
att upptäcka och eliminera nukleära, biologiska och
kemiska hot (NBC-hot).

Utskottet framhåller att möjligheten att kunna
verifiera att stater lever upp till de åtaganden de
gör när de ratificerar nedrustningsavtal är av stor
betydelse för dessa avtals trovärdighet. Sverige har
under lång tid arbetat för att konventioner om
nedrustning   skall   ha   en  tillförlitlig
verifieringsmekanism, och regeringen avser, enligt
vad utskottet erfarit, att även fortsättningsvis
följa denna linje.
I fråga om kemiska vapen skapar konventionen om
ett förbud  mot  kemiska  vapen en långtgående
verifieringsmekanism   där  en  internationell
organisation, Organisationen för ett förbud mot
kemiska vapen – OPCW, har till uppgift att genom
inspektioner  och  granskning  av  staternas
deklarationer följa upp att konventionen efterlevs.
Sverige stöder detta arbete dels allmänt genom vårt
stöd till OPCW men också mer specifikt genom att
erbjuda  OPCW  tjänster  från  Totalförsvarets
forskningsinstituts (FOI) NBC-laboratorium i Umeå.
FOI har ett av sju laboratorier i världen som
uppfyller de krav som OPCW ställer och är därför
utsett av OPCW till verifikationslaboratorium.
I fråga om kärnvapen är det av intresse att kunna
kontrollera efterlevnaden av konventionen om ett
totalstopp för kärnvapenprov – CTBT. CTBT har ännu
inte trätt i kraft,  men  redan  nu finns en
kontrollmekanism  på  plats  som  kontinuerligt
förbättras och byggs ut. Sverige bidrar dels med en
mätstation som vidarebefordrar data till ett center
i Wien, dels genom forskning av FOI om detektion av
radionukleider i luften, en metod som ytterligare
kommer öka möjligheterna att upptäcka eventuella
kränkningar av konventionen.
Inom området kärnvapen kommer man förhoppningsvis
inom en snar framtid även att inleda förhandlingar
om en konvention för totalstopp av produktion av
fissilt material som kan användas till kärnvapen.
Regeringen avser att driva en aktiv linje under
dessa förhandlingar i syfte att få till stånd en
stark konvention, och redan idag bedriver  FOI
forskning i syfte att ta fram metoder som skall öka
möjligheterna att upptäcka produktion av fissilt
material.
Även Statens kärnkraftsinspektion (SKI) arbetar
tillsammans med Internationella atomenergiorganet
(IAEA) med att stärka metoder för övervakning och
kontroll av anläggningar med kärnämnesmaterial. Det
modellprotokoll som framtagits för att slutas mellan
IAEA och dess medlemsstater och som ger IAEA större
möjligheter att kontrollera efterlevnaden av icke-
spridningsfördraget har starkt stöd av Sverige.
I fråga om biologiska vapen finns sedan 1975 en
konvention som förbjuder sådana. Den saknar dock en
verifikationsmekanism av det slag som finns för
kemiska vapen. Sverige var aktivt i förhandlingarna
för att få till stånd en sådan. Dessa avbröts dock
eftersom bl.a. USA inte var berett att acceptera den
text man förhandlat fram. Sverige är fortsatt aktivt
för att stärka konventionen om biologiska vapen
avseende frågan om kontroll och verifikation och FOI
arbetar med att utveckla metoder för att kunna
utföra samma typer av  analyser  som görs för
övervakning av kemiska vapen.
Slutligen kan man konstatera att Sverige har
erkänd  expertis  när  det gäller kontroll och
övervakning  av  massförstörelsevapen.  Svenskt
deltagande på operativ- och ledningsnivå i missioner
som  FN:s  särskilda  kommission  (UNSCOM)  och
övervakningsmekanismen för Irak (Unmovic) är ett
uttryck för detta.

Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
2000/01:U414 (kd) yrkande 14 kan besvaras.

I den enskilda motionen 2000/01:U407 (s) begärs att
regeringen  vidtar  åtgärder  för  att  införa
lagstiftning enligt den österrikiska modellen för
att åstadkomma en kärnvapenfri zon i Europa. I
motionen erinras om att Österrike genom en lag i
juli  1999  infört  ett  strikt  nationellt
kärnvapenförbud.

Utskottet medger att den åberopade lagen de facto
kan sägas innebära en kärnvapenfri zon inom det
österrikiska  territoriet.  Enligt vad utskottet
inhämtat  avser den österrikiska  lagstiftningen
emellertid  inte   endast   kärnvapen   utan
kärnämnesrelaterad verksamhet i stort. Bland annat
är transporter av kärnämnen genom  österrikiskt
territorium förbjudet. För Sverige skulle ett sådant
förbud givetvis inte vara möjligt med hänsyn till
befintliga kärnkraftverk. Utskottet framhåller också
att all kärnteknisk verksamhet i Sverige redan är
föremål för en mycket rigorös kontroll genom den
övervakning som Statens kärnkraftinspektion genomför
med stöd av bl.a. lagen om kärnteknisk verksamhet
(1984:3).

Med anledning av de resonemang som förs i motionen
om möjligheter att bilda kärnvapenfria zoner vill
utskottet  slutligen  erinra  om  att  FN:s
nedrustningskommission (UNDC) i en studie angivit
som ett nödvändigt villkor att berörda länder också
måste vara eniga om zonens upprättande. Enligt
utskottets  bedömning  finns  i  dagsläget inga
förutsättningar för att uppnå en sådan enighet om
att  bilda  en eventuell  kärnvapenfri  zon  i
Centraleuropa eller i Europa.

Därmed avstyrks motion 2000/01:U407 (s).

I partimotion 2001/02:U300 (m) yrkande 15 framhålls
att Sverige, EU och det internationella samfundet
med kraft måste  reagera  mot  de  omkring 20
problemstater som i strid med avtal som de anslutit
sig  till  innehar  eller  försöker  anskaffa
massförstörelsevapen. Gemensamt för de stater som i
hemlighet utvecklar massförstörelsevapen är att de
ligger i politiskt instabila områden. Risken blir
därigenom påtaglig för att regionala konflikter
utvidgas  och  fördjupas.   Krigföring   med
massförstörelsevapen skulle få förödande effekter.
Också  Sverige skulle i förlängningen  drabbas,
framhålls det i motionen.

Utskottet  delar  den  oro  för spridning av
massförstörelsevapen som kommer till  uttryck i
motionen. En värld fri från sådana vapen ger ökad
säkerhet för alla. Inte minst den senaste tidens
terroristhändelser har på ett skrämmande sätt pekat
på det potentiella hot som massförstörelsevapen
utgör. Sverige har traditionellt agerat med kraft
mot spridningen av sådana vapen och verkat för dess
eliminering.    Regeringens   reaktion   på
kärnvapenprovsprängningarna i Sydostasien 1998 är
ett exempel på detta. Vårt aktiva deltagande i det
internationella   icke-spridningsarbetet   genom
exportkontrollarrangemang är ytterligare exempel.
Sveriges arbete för att främja kärnvapennedrustning
och stärka icke-spridningsregimen mot kärnvapen är
kanske det främsta exemplet på konkreta åtgärder.
Sveriges och EU:s deltagande i samarbetsprojekt i
Ryssland och andra OSS-stater för att förstöra eller
säkra innehavet av massförstörelsevapen visar även
det  med  tydlighet  på  med  vilket  allvar
spridningshotet behandlas.
Utskottet delar  också  uppfattningen att det
centrala för trovärdigheten i det internationella
icke-spridningsarbetet   är   att   förstärka
överenskommelser och arrangemang med kontroll- och
verifikationssystem.     Efterlevnaden    av
internationella avtal måste kunna kontrolleras genom
deklarationer och inspektioner. Konventionen mot
kemiska vapen är ett föredöme då detta totalförbud
mot en hel kategori massförstörelsevapen  också
omfattar    en    verifikationsregim    med
förtroendeskapande deklarationer, rutininspektioner
och möjligheter till inträngande inspektioner var
som helst, när som helst i en konventionsstat vid
misstanke om brott mot konventionen.
Det finns ett stort  behov  av  att  stärka
konventionen mot biologiska vapen och toxinvapen på
ett  liknande sätt, och utskottet beklagar att
parterna till detta avtal inte kunde enas om ett
verifikationsprotokoll 2001.
Så  länge  som  kontrollmöjligheterna  för
internationella avtal rörande massförstörelsevapen
är begränsade eller outvecklade finns det risker för
att även parter till dessa avtal anskaffar eller
innehar de massförstörelsevapen som konventionerna
förbjuder eller reglerar. Exempel på detta har varit
Iraks försök att utveckla kärnvapen trots att landet
är part till NPT och i och med det har åtagit sig
att inte anskaffa sådana vapen. Detta har lett till
framtagandet av det s.k. tilläggsprotokollet till
det  internationella  atomenergiorganets,  IAEA,
safeguards-avtal, vilket ger organisationen rätt
till mer ingående inspektioner i de länder som
skrivit under och ratificerat tilläggsprotokollet.
Sverige har ratificerat detta protokoll, vilket
träder i kraft för oss när samtliga EU-länder också
gjort det.
Ett annat känt exempel är Nordkoreas kärnprogram
som ledde till att landet hotade med att utträda ur
icke-spridningsavtalet  mot  kärnvapen  när  det
internationella atomenergiorganet ville genomföra
specialinspektioner  för att kontrollera mängden
plutonium för fredlig kärnenergi. Denna händelse
ledde till att det överenskomna ramverket 1994
utvecklades mellan USA och Nordkorea i enlighet med
vilket det nordkoreanska programmet frystes i utbyte
mot  att  Nordkorea  skulle  få  två  stycken
lättvattenreaktorer. Sverige bidrar genom EU till
detta projekt.

Med vad som ovan anförts anser utskottet att motion
2001/02:U300 (m) yrkande 15 kan besvaras.ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden  har  inte  föranlett  några
reservationer.Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet har  föranlett
följande särskilda yttrande. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Sveriges tillträde till samförståndsavtalet om
europeiska avtal för forskningsorganisation,
program och aktiviteter (EUROPA) (punkt 1)

av Lars Ohly och Murad Artin (båda v) och Marianne
Samuelsson (mp).

Den militära dimensionen av EU innefattar även ett
utökat   samarbete   mellan   de  europeiska
försvarsindustrierna med ”harmonisering av militära
krav samt planering och anskaffande av vapen” som
mål. Således  har  Sverige  begärt  inträde  i
Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen WEAG (Western
European Armaments Group). Organisationen har 13
medlemmar, alla Natoländer. Finland, Österrike och
Sverige har för närvarande observatörsstatus. De
svenska riktlinjerna för vapenexport ter sig vid en
internationell jämförelse  relativt  restriktiva.
Uppenbarligen kan inte WEAG-samarbetet undgå att
påverka  även synen på krigsmaterielexport  för
medlemsländerna. Ett viktigt villkor för att Sverige
skall  delta  i  ett  utvidgat  europeiskt
försvarsindustrisamarbete  är  att  den  svenska
hållningen  avseende  krigsmaterielexport  kan
upprätthållas. Därför krävs att det genomförs en
konsekvensanalys av hur ett svenskt medlemskap i
WEAG  påverkar  efterlevnaden  av  de  svenska
riktlinjerna för krigsmaterielexport.  Vi  anser
därför  att  regeringen  borde  tillsätta  en
parlamentariskt sammansatt utredning med ett sådant
uppdrag.Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I proposition 2001/02:157 har regeringen föreslagit
att riksdagen

1. godkänner anslutningsdokumentet av den 7 mars
2002 med anledning av det av Sverige den 15 maj 2001
undertecknade  samförståndsavtalet  om europeiska
avtal  för  forskningsorganisation, program  och
aktiviteter (EUROPA),  med  reservation för att
bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21
och  22  i  avtal  om  rättslig ställning för
Västeuropeiska  unionen,  nationella  ombud  och
internationella tjänstemän undertecknat i Paris den
11  maj 1955, inte skall tillämpas på svenska
medborgare eller på personer som är bosatta i
Sverige,
2. godkänner fördraget om observationsflygningar,
med reservation för att bestämmelserna avseende
beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om
diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 inte
skall tillämpas på svenska medborgare eller på
personer som är bosatta i Sverige,
3. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Följdmotioner

Det har inte väckts några motioner med anledning av
propositionen.

Motioner från allmänna motionstiden
1998/99


1998/99:U403 av Lennart Klockare och Berit Andnor
(s):

att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att driva kraven i
Canberrakommissionens program i FN och i övrig
internationell politik.

1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. (c):

16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om internationella
konventioner angående biologiska vapen,


Motioner från allmänna motionstiden
1999/2000


1999/2000:U404 av Berit Jóhannesson m.fl. (v):

att riksdagen begär att regeringen arbetar för att
splitterbomber förbjuds internationellt enligt vad i
motionen anförts.

1999/2000:U408 av Berit Jóhannesson m.fl. (v):

3. att riksdagen begär att regeringen verkar för
internationellt samförstånd om en minfri värld inom
tio år inom FN.


Motioner från allmänna motionstiden
2000/01


2000/01:U404 av Lennart Daléus m.fl. (c):

26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige skall
verka för att trycket på de stater som ännu inte
ratificerat provstoppsavtalet intensifieras.

2000/01:U407 av Susanne Eberstein m.fl. (s):

Riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder för
att införa lagstiftning enligt den österrikiska
modellen för att åstadkomma en kärnvapenfri zon i
Europa.

2000/01:U414 av Margareta Viklund m.fl. (kd):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige bör
arbeta för att icke-spridningsavtalen följs upp.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige bör
fortsätta  utveckla  teknisk  kompetens  för
övervakning av olika nedrustningsavtal.


Motioner från allmänna motionstiden
2001/02


2001/02:U300 av Bo Lundgren m.fl. (m):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs   om
massförstörelsevapen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fallHärigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall[1]

dels att 2 c § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf,
2 d §, av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------

2 c §[2]
-----------------------------------------------------
Sådan  immunitet  och  Sådan  immunitet  och
sådana  privilegier som sådana  privilegier som
följer av avtalet den 11 följer av avtalet den 11
maj  1955  om rättslig maj  1955  om rättslig
ställning       för ställning       för
Västeuropeiska  unionen, Västeuropeiska  unionen,
nationella  ombud  och nationella  ombud  och
internationella      internationella
tjänstemän     skall tjänstemän     skall
tillämpas   på   den tillämpas  på dels den
verksamhet som följer av verksamhet som följer av
avtalet den 16 november avtalet den 16 november
1998 med benämningen Ett 1998 med benämningen Ett
system för samarbete om system för samarbete om
forskning och teknologi i forskning och teknologi i
Europa        samt Europa        samt
anslutningsdokumentet av anslutningsdokumentet av
den  16 november 1998. den  16 november 1998,
Bestämmelserna  avseende dels den verksamhet som
beskattning i artiklarna följer         av
21 och 22 i avtalet den samförståndsavtalet  om
11 maj 1955 om rättslig europeiska  avtal  om
ställning       för forsknings-organisation,
Västeuropeiska  unionen, program och aktiviteter
nationella  ombud  och av den 15 maj 2001 samt
internationella      anslutningsdokumentet av
tjänstemän  skall  inte den  7  mars  2002.
tillämpas  på  svenska Bestämmelserna  avseende
medborgare  eller  på beskattning i artiklarna
personer som är bosatta i 21 och 22 i avtalet den
Sverige.          11 maj 1955 om rättslig
ställning       för
Västeuropeiska  unionen,
nationella  ombud  och
internationella
tjänstemän  skall  inte
tillämpas  på  svenska
medborgare  eller  på
personer som är bosatta i
Sverige.
-----------------------------------------------------

2 d §
-----------------------------------------------------
En  främmande  stats
personal  som  utövar
uppdrag i enlighet med
fördraget       om
observationsflygningar av
den 23 mars 1992 skall
åtnjuta den immunitet och
de privilegier som följer
av       fördraget.
Bestämmelserna  avseende
beskattning i artikel 34
i  Wienkonventionen  om
diplomatiska förbindelser
av den 18 april 1961,
till  vilken  fördraget
hänvisar,  skall  inte
tillämpas  på  svenska
medborgare  eller  på
personer som är bosatta i
Sverige.
-----------------------------------------------------


Denna lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1994:717.
[2]: Senaste lydelse 1999:1120.
Bilaga 3

Det svenska anslutningsdokumentet


Översättning

Herr ordförande,

Jag har äran att framföra detta meddelande till Er
för att bekräfta att Sveriges regering är införstådd
med att dess samtycke till att tillämpa avtalet om
rättslig  ställning  för Västeuropeiska unionen,
nationella ombud och internationella tjänstemän,
undertecknat i Paris den 11 maj 1955, som framförts
till Västeuropeiska unionen genom skriftväxling i
Rom den 16 november 1998, när Sveriges nationella
lagstiftningsformaliteter har uppfyllts, även skall
gälla för samförståndsavtalet om europeiska avtal
för forskningsorganisation, program och aktiviteter
(EUROPA) och Europeiskt forskningsgruppsarrangemang
(ERG-arrangemang) nr 1, som upprättats med stöd av
detta samförståndsavtal och i vilka Sverige deltar.

Denna  originalhandling  skall  deponeras  hos
Västeuropeiska unionens generalsekretariat.Bilaga 4

Avtal om rättslig ställning
för Västeuropeiska unionen,
nationella ombud och
internationella tjänstemän,
undertecknat i Paris den 11
maj 1955.


Översättning

Avtal  om rättslig ställning för Västeuropeiska
unionen,  nationella  ombud  och internationella
tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955.

De stater som har undertecknat detta avtal, som
beaktar  att  Västeuropeiska  unionen,  dess
internationella tjänstemän  och  medlemsstaternas
ombud som deltar i dess möten skall ha en ställning
som underlättar fullgörandet av deras uppgifter och
uppdrag, har kommit överens om följande.

DEL I ALLMÄNT

Artikel 1

I detta avtal avses med

a)  organisationen:  Västeuropeiska  unionen
innefattande rådet, dess underställda organ samt
församlingen,
b) rådet: det råd som avses i artikel VIII
(förutvarande artikel VII) i Brysselfördraget i dess
lydelse enligt de protokoll som undertecknades i
Paris den 23 oktober 1954,
c)  underställda  organ:  alla  andra  organ,
kommittéer, funktioner m.m. som upprättats av rådet
eller som lyder under det,
d)  församlingen: den församling som avses i
artikel IX i Brysselfördraget i dess lydelse enligt
de protokoll som undertecknades i Paris den 23
oktober 1954.

Artikel 2

Organisationen och dess medlemsstater skall ständigt
samarbeta  för att tillgodose god rättskipning,
trygga efterlevnaden av ordningsföreskrifter och
förhindra  missbruk  av  den  immunitet och de
privilegier  som avses i detta avtal.  Om  en
medlemsstat anser att immunitet eller privilegier
som  avses  i  detta avtal missbrukats,  skall
överläggningar hållas mellan organisationen och den
eller de berörda staterna i syfte att avgöra om
sådant missbruk har förekommit och, om det är
fallet, förhindra att det upprepas. Utan hinder av
vad som sägs i det föregående eller i någon annan
bestämmelse i detta avtal, får en medlemsstat som
anser att någon har missbrukat sina privilegier i
fråga om hemvist eller något annat privilegium eller
immunitet som medges med stöd av detta avtal, kräva
att denne lämnar dess territorium.

DEL II ORGANISATIONEN

Artikel 3

Organisationen skall vara ett rättssubjekt; den
skall vara behörig att ingå avtal, förvärva och
avyttra fast och lös egendom samt inleda rättsliga
åtgärder.

Artikel 4

Organisationen  och dess egendom och tillgångar
skall, var de än befinner sig och av vem de än
innehas,  åtnjuta  immunitet mot varje form av
rättsligt    förfarande,    såvida    inte
generalsekreteraren på organisationens vägnar i ett
särskilt  fall  uttryckligen  medger  att denna
immunitet hävs. Härvid skall dock gälla att hävandet
av immunitet inte skall utsträckas till att omfatta
verkställighetsåtgärder av något slag.

Artikel 5

Organisationens lokaler skall vara okränkbara. Dess
egendom och tillgångar skall, var de än befinner sig
och av vem de än innehas, åtnjuta immunitet mot
genomsökning,    rekvisition,    konfiskation,
expropriation och varje annan form av ingrepp.

Artikel 6

Organisationens arkiv och alla andra handlingar som
tillhör eller innehas av den skall vara okränkbara
var de än befinner sig.

Artikel 7

1. Utan hinder av finansiella kontrollbestämmelser,
regleringar eller moratorier av något slag

a) får organisationen inneha valuta av vilket slag
som helst och använda konton i vilken valuta som
helst,
b) får organisationen fritt föra  över  sina
tillgodohavanden från ett land till ett annat eller
inom vilket land som helst och växla varje valuta
som den har i sin besittning till varje annan valuta
till den mest fördelaktiga officiella sälj- eller
köpkursen för växling, allt efter omständigheterna
från fall till fall.

2. Vid utövandet av sina rättigheter enligt punkt 1
i denna artikel skall organisationen på vederbörligt
sätt beakta framställningar från en medlemsstat och
tillmötesgå dem i möjligaste mån.

Artikel 8

Organisationen, dess tillgodohavanden, inkomster och
övriga egendom skall vara

a) befriade från alla direkta skatter, dock skall
organisationen inte kräva befrielse från pålagor som
inte  är  annat  än vederlag för allmännyttiga
tjänster,
b)  befriade  från  alla  tullavgifter  och
kvantitativa  import- och exportrestriktioner på
varor  som  importeras  eller  exporteras  av
organisationen för tjänstebruk, dock att varor som
importerats med sådan befrielse inte får överlåtas
vare sig genom försäljning eller gåva inom det lands
territorium till vilket de har importerats annat än
på villkor godkända av ifrågavarande lands regering,
c)  befriade  från  alla  tullavgifter  och
kvantitativa export- och importrestriktioner i fråga
om sina publikationer.

Artikel 9

Även om organisationen som huvudregel inte skall ha
rätt att kräva befrielse från de accisavgifter och
omsättningsskatter å fast eller lös egendom som är
inräknade i den köpesumma som skall betalas, skall
medlemsstaterna  likväl,  när organisationen för
tjänstebruk gör större inköp av egendom i vars pris
är inräknat sådana avgifter eller skatter, när så är
möjligt, vidta vederbörliga administrativa åtgärder
för att efterskänka eller återbetala dessa avgifter
och skatter.

Artikel 10

1. Ingen  censur  skall  utövas  i  vad avser
organisationens officiella korrespondens eller andra
tjänstemeddelanden.

2. Organisationen skall ha rätt att använda koder
och att sända och ta emot korrespondens med kurir
eller i förseglade försändelser för vilka samma
immunitet och privilegier skall gälla som  för
diplomatiska kurirer och försändelser.

3.  Bestämmelserna  i denna artikel skall inte
utesluta att en medlemsstat tillsammans med rådet,
som  handlar  på  organisationens vägnar, efter
överenskommelse vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

DEL III STÄNDIGA OMBUD VID ORGANISATIONEN

Artikel 11

Den som av en medlemsstat har utsetts att inom en
annan medlemsstats territorium vara dess främsta
ständiga  ombud  vid  organisationen  och  hans
officiella personal som har hemvist inom detta
territorium enligt överenskommelse mellan den stat
som  har  utsett  honom  och  organisationens
generalsekreterare och mellan generalsekreteraren
och den stat i vilken han kommer att ha hemvist,
skall åtnjuta samma immunitet och privilegier som
diplomatiska  företrädare och dessas  officiella
personal av motsvarande rang.

DEL IV OMBUD I RÅDET OCH DESS UNDERSTÄLLDA
ORGAN

Artikel 12

1. Medlemsstaternas ombud i rådet eller i något av
dess underställda organ som inte omfattas av artikel
11 skall, när de vistas inom en annan medlemsstats
territorium i tjänsten, åtnjuta följande immunitet
och privilegier:

a)  Samma  immunitet  mot  arrestering  eller
kvarhållande som medges diplomatiska företrädare av
motsvarande rang.
b) Immunitet mot  varje  slag  av  rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden och åtgärder som de vidtagit i sin
tjänsteutövning.
c) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument.
d) Rätt att använda koder och att sända och ta
emot korrespondens med kurir eller i förseglade
försändelser.
e) Samma befrielse för ombuden själva och deras
äkta  makar   från   invandringsrestriktioner,
utlänningsregistrering och nationell tjänsteplikt
som medges diplomatiska företrädare av motsvarande
rang.
f) Samma lättnader med avseende på valuta- och
växlingsrestriktioner  som  medges  diplomatiska
företrädare av motsvarande rang.
g) Samma immunitet och förmåner med avseende på
personligt  resgods  som  medges  diplomatiska
företrädare av motsvarande rang.
h) Rätt till tullfri införsel av möbler och övriga
tillhörigheter när de tillträder sin befattning i
vederbörande land och att vid tjänstgöringens slut
därifrån tullfritt återutföra  dessa möbler och
tillhörigheter, i båda fallen med förbehåll för
sådana villkor som regeringen i det  land där
rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga.
i) Rätt till tillfällig tullfri införsel av privat
motorfordon för eget bruk och till senare tullfri
återexport av fordonet, i båda fallen med förbehåll
för sådana villkor som regeringen i landet i fråga
anser vara nödvändiga.

2. I de fall då skattskyldighet grundar sig på
vistelse, skall en tidsperiod då ett ombud som
omfattas av denna artikel vistas inom en annan
medlemsstats  territorium för att fullgöra sina
uppgifter inte räknas som vistelsetid. Särskilt
gäller att han skall vara befriad från beskattning
av den staten med avseende på lön och övriga
förmåner under tjänstgöringstiden.

3. I denna artikel skall termen ombud omfatta alla
ombud, rådgivare och tekniska experter som ingår i
delegationerna. Varje medlemsstat skall meddela de
andra berörda medlemsstater som så begär namnen på
de av sina ombud som omfattas av bestämmelserna i
denna artikel och den troliga tiden för deras
vistelse inom dessa medlemsstaters territorium.

Artikel 13

Officiella sekretariatstjänstemän som åtföljer en
medlemsstats ombud vilka inte omfattas av artikel 11
eller  12 skall, när de vistas inom en annan
medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta de
privilegier och den immunitet som anges i artikel
12.1 b, c, e, f, h och i samt i artikel 12.2.

Artikel 14

Privilegier   och  immunitet   medges   inte
medlemsstaternas ombud och deras medarbetare som en
personlig förmån för dem utan för att trygga att de
på ett självständigt sätt skall kunna fullgöra sina
uppgifter  med  anknytning  till  Västeuropeiska
unionen. Följaktligen har en medlemsstat inte bara
rätt utan även skyldighet att häva immuniteten för
sina ombud och deras medarbetare i de fall den anser
att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och
att hävandet kan göras utan men för de syften för
vilka immuniteten medges.

Artikel 15

Bestämmelserna i artiklarna 11–13 skall inte tvinga
en medlemsstat att tillerkänna någon som är dess
medborgare,  ombud  eller  som tillhör ombudets
personal den immunitet eller de privilegier som
avses i dessa artiklar.

DEL V OMBUD TILL FÖRSAMLINGEN

Artikel 16

Ombuden till församlingen och deras ersättare skall
inte  åläggas  några  inskränkningar  i  sin
rörelsefrihet av administrativ eller annan art vid
färd till eller från församlingens mötesort.

Ombuden och deras ersättare skall i fråga om tull-
och växlingskontroll
a) av den egna regeringen medges samma förmåner
som högre tjänstemän vid utlandsresa på tillfälligt
officiellt uppdrag,
b) av övriga medlemmars regeringar medges samma
förmåner som ombud för främmande regeringar på
tillfälligt officiellt uppdrag.

Artikel 17

Ombuden till församlingen och deras ersättare får
inte göras till föremål för polisförhör, arrestering
eller lagföring på grund av yttranden eller röstning
under fullgörande av sina uppdrag.

Artikel 18

Under  församlingens  möten  eller vid möten i
församlingens kommittéer eller arbetsgrupper skall
ombuden till församlingen och deras ersättare, vare
sig församlingen själv är i möte och vare sig de är
parlamentsledamöter eller inte, åtnjuta

a) i sitt hemland den immunitet som där kan ha
beviljats parlamentsledamöter,
b)  inom varje annan medlemsstats territorium
immunitet mot arrestering och lagföring.
Denna immunitet är också tillämplig när ombuden
och  deras  ersättare  reser  till  och  från
sammanträdesorterna  för församlingen  och  dess
kommittéer och arbetsgrupper. Immunitet skall dock
inte kunna åberopas då ombud eller deras ersättare
ertappas på bar gärning vid brott eller försök till
brott och inte heller i de fall församlingen har
hävt immuniteten.

DEL VI INTERNATIONELLA TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
MED UPPDRAG FÖR ORGANISATIONEN

Artikel 19

Rådet    skall    närmare   ange   vilka
tjänstemannakategorier  som  skall  omfattas  av
bestämmelserna  i  artiklarna  20  och  21.
Generalsekreteraren skall meddela rådsmedlemmarna
namnen  på  de  tjänstemän  som ingår i dessa
kategorier.

Artikel 20

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel
19 skall

a) åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden samt åtgärder som de vidtagit inom ramen
för sin tjänsteutövning,
b)  jämte  sina  äkta  makar  och  närmaste
familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende
av dem för sin försörjning åtnjuta samma immunitet
mot      invandringsrestriktioner      och
flyktingregistrering  som  medges  diplomatiska
företrädare av motsvarande rang,
c) åtnjuta samma lättnader med avseende på valuta-
och växlingsrestriktioner som medges diplomatiska
företrädare av motsvarande rang,
d)  jämte  sina  äkta  makar  och  närmaste
familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende
av dem för sin försörjning beredas samma möjligheter
till repatriering vid internationella kriser som
diplomatiska företrädare av motsvarande rang,
e) medges rätt till tullfri införsel av möbler och
övriga  tillhörigheter när  de  tillträder  sin
befattning  i  vederbörande  land  och att vid
tjänstgöringens slut därifrån tullfritt återutföra
sådana möbler och tillhörigheter, i båda fallen med
förbehåll för sådana villkor som regeringen i det
land  där  rättigheterna  åtnjuts  anser  vara
nödvändiga,
f) medges rätt till tillfällig tullfri införsel av
privat motorfordon för eget bruk och till senare
tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med
förbehåll för sådana villkor som regeringen i landet
i fråga anser vara nödvändiga.

Artikel 21

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel
19 skall i den utsträckning och på det sätt som
rådet bestämmer vara skattskyldiga i förhållande
till  organisationen  för  dess  nyttiggörande
beträffande  de förmåner som  de  erhåller  av
organisationen. Vidare skall de vara befriade från
nationell  beskattning med  avseende  på  dessa
förmåner.

Artikel 22

Utöver de privilegier och den immunitet som anges i
artiklarna 20 och 21 skall generalsekreteraren, de
biträdande generalsekreterarna, chefen för kontoret
för rustningskontroll och sådana andra permanenta
tjänstemän av motsvarande rang som rådet bestämmer,
åtnjuta samma privilegier och immunitet som normalt
medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang,
däribland samma undantag eller befrielse från andra
skatter än inkomstskatter.

Artikel 23

1. Experter (andra än tjänstemän som omfattas av
artiklarna 20–22) skall, när de vistas inom en
medlemsstats territorium, i den utsträckning som är
nödvändig för att effektivt fullgöra sina uppgifter
i tjänsten för organisationen, åtnjuta följande
privilegier:

a)  Immunitet  mot  arrestering  eller  annat
kvarhållande och mot beslag av personligt resgods.
b)  Immunitet mot varje  slag  av  rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden och  åtgärder  som  de vidtagit för
organisationen i tjänsteutövningen.
c) Samma lättnader med avseende på valuta- och
växlingsrestriktioner och för personligt resgods som
medges tjänstemän  från främmande regeringar på
tillfälligt uppdrag i tjänsten.
d) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument
som har samband med det arbete för vilket de har
anlitats av organisationen.

2. Generalsekreteraren skall meddela de berörda
medlemsstaterna namnen på de experter som omfattas
av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 24

Privilegier och immunitet medges tjänstemän och
experter i organisationens intresse och inte som en
personlig förmån för dem. Generalsekreteraren skall
på organisationens vägnar ha rätt och skyldighet att
häva immuniteten för en tjänsteman eller en expert
som inte omfattas av artikel 22 i de fall han anser
att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och
hävandet kan göras utan men för organisationens
intressen. Beträffande tjänstemän som omfattas av
artikel 22 skall beslut att häva immuniteten fattas
av rådet.

Artikel 25

Bestämmelserna i artiklarna 20, 22 och 23 ovan skall
inte tvinga en medlemsstat att medge någon som är
dess medborgare privilegier eller immunitet som
avses i dessa artiklar med undantag för

a)  immunitet  mot  varje slag av  rättsliga
förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga
uttalanden och mot åtgärder som de vidtagit för
organisationen i tjänsteutövningen,
b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument
som har samband med det arbete för vilket de har
anlitats av organisationen,
c) de lättnader med avseende på valuta- och
växlingsrestriktioner som är nödvändiga för att han
effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter i
tjänsten.

DEL VII TVISTLÖSNING

Artikel 26

Rådet skall vidta lämpliga åtgärder för att lösa

a)  tvister  rörande  avtal  eller  andra
civilrättsliga tvister i vilka organisationen är
part,
b) tvister som rör tjänstemän eller experter
tillhörande  organisationen  vilka  omfattas  av
bestämmelserna i del VI i detta avtal och som på
grund  av  sin  officiella  ställning  åtnjuter
immunitet, om denna inte har hävts i enlighet med
artikel 24.

DEL VIII TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSER

Artikel 27

Rådet  kan  på  organisationens  vägnar  ingå
tilläggsöverenskommelser  med  en  eller  flera
medlemsstater om tillämpningen av bestämmelserna i
detta avtal i förhållande till den staten eller de
staterna.

DEL IX SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28

1.   Detta   avtal   skall   ratificeras.
Ratifikationsinstrument skall deponeras hos Belgiens
regering, som skall meddela varje signatärstat om
varje sådan deponering.

2. När tre signatärstater  har  deponerat sina
ratifikationsinstrument, skall detta avtal träda i
kraft  för  dem  med  verkan  från  dagen för
ikraftträdandet   av   de   protokoll   till
Brysselfördraget som undertecknades i Paris den 23
oktober 1954. För de övriga signatärstaterna skall
avtalet träda i kraft på dagen för deponeringen av
deras ratifikationsinstrument.

Artikel 29

Detta avtal  kan  sägas upp av en stat genom
skriftligt meddelande till Belgiens regering, som
skall underrätta alla signatärstaterna om varje
sådan uppsägning. Uppsägningen skall träda i kraft
ett år efter den dag på vilken Belgiens regering
mottog meddelandet om den.

Till  bekräftelse  härpå  har  undertecknade
vederbörligen bemyndigade ombud undertecknat detta
avtal.
Upprättat i Paris den 11 maj 1955 på engelska och
franska språken, vilka båda texter är lika giltiga,
i ett enda exemplar som skall deponeras i Belgiens
regerings arkiv, vilken skall överlämna en bestyrkt
kopia därav till var och en av signatärstaterna.

[undertecknanden]   för   Belgien,  Frankrike,
Förbundsrepubliken Tyskland, Italien,  Luxemburg,
Nederländerna och Storbritannien.

Bilaga 5

Utdrag ur samförståndsavtalet
om forskningsorganisation,
program och aktiviteter
(EUROPA) av den 15 maj 2001


Översättning

– – –

Avdelning  X Tullavgifter, skatter och liknande
pålagor

10.1 För verksamheter som genomförs eller kontrakt
som  ingås  av  medlemmarna  i  Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen  (WEAO) i namn av
Västeuropeiska  unionen  (VEU) skall  deltagarna
tillämpa alla relevanta bestämmelser i avtalet om
rättslig  ställning  för Västeuropeiska unionen,
undertecknat i Paris den 11 maj 1955, på varje
europeisk forskningsgrupp (ERG) och erkänna att all
hänförlig verksamhet i fråga  om forskning och
teknologi skall betraktas som varande för officiell
användning av VEU i syfte att stärka de ekonomiska
förbindelser som redan förenar dess medlemmar och
för att samarbeta och samordna sina ansträngningar
för att skapa en stark teknologisk grund som är
förenlig med syftena i Brysselfördraget i dess
ändrade lydelse.

10.2 Om bestämmelserna  i  punkt 10.1 inte är
tillämpliga och om inte annat anges i ett ERG-
arrangemang, skall varje deltagare sträva efter att
tillse att skatter som kan identifieras som sådana,
tullavgifter och liknande pålagor samt kvantitativa
import- och exportrestriktioner inte tas ut för
verksamheter som  genomförs  med stöd av detta
samförståndsavtal.

10.3 Såvida inte annat anges i ett ERG-arrangemang,
skall deltagarna ta ut alla skatter, tullavgifter
och liknande pålagor på det sätt som är mest
förmånligt för ett godtagbart genomförande av de
arrangemang som avses i detta samförståndsavtal. Om
tullavgifter,  skatter som kan identifieras som
sådana eller liknande pålagor tas ut, skall de bäras
av den deltagare i vars land de tas ut.

10.4 I de fall skatter och tullavgifter tas ut på
Europeiska unionens vägnar, skall kostnaderna bäras
av den deltagare vars land är slutdestination.
Komponenter och utrustning med anknytning  till
programmet  skall,  till  dess att de når sin
slutdestination, åtföljas av dokument som möjliggör
reglering av avgifterna.

– – –

Bilaga 6

Utdrag ur underavtalet ERG 1
om samarbetsprojekt rörande
gemensam försvarsforskning och
teknologi av den 15 januari
2002


Översättning

– – –

Avdelning  X Tullavgifter, skatter och liknande
pålagor

10.1 Såvida inte  annat  anges i ett tekniskt
arrangemang  till  detta ERG-arrangemang,  skall
bestämmelserna i avdelning X i samförståndsavtalet
om EUROPA tillämpas på detta ERG-arrangemang och
dess underordnade tekniska arrangemang.

– – –
Bilaga 7

Utdrag ur stadga för Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen (WEAO)


Översättning

– – –

9. Immunitet och privilegier

Med stöd av definitionerna i artikel 1 a och c i
Parisavtalet  och  i överensstämmelse med bl.a.
artiklarna 8, 9, 12–15 och 20–22 i det avtalet skall
alla relevanta bestämmelser i det avtalet gälla för
WEAO.

– – –

Bilaga 8

Fördrag om observationsflygningar*


De stater som har slutit detta fördrag, nedan
kallade parterna,

som erinrar om de åtaganden de  gjorde  vid
konferensen för säkerhet och samarbete i Europa för
att skapa större öppenhet och begriplighet i sin
militära verksamhet och för att öka säkerheten genom
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder,
som välkomnar de historiska tilldragelser i Europa
som har förändrat säkerhetsläget från Vancouver till
Vladivostok,
som önskar bidra med ytterligare utveckling och
förstärkning av fred, stabilitet och säkerhet genom
samarbete inom detta område genom att skapa ett
system för observationsflygningar,
som värdesätter det potentiella bidrag som de
principer för flygobservationer av detta slag skulle
kunna göra för säkerheten och stabiliteten också
inom andra regioner,
som beaktar  möjligheten  att tillämpa sådana
principer  för  att  förbättra  öppenhet  och
begriplighet, för att möjliggöra övervakning av
uppfyllelsen av nuvarande och framtida avtal om
rustningskontroll samt för att stärka förmågan att
förebygga konflikter och hantera kriser inom ramen
för konferensen om säkerhet och samarbete i Europa
och inom andra berörda internationella organ,
som emotser en möjlighet att utvidga principen om
observationsflygningar till att omfatta ytterligare
områden såsom miljöskydd,
som strävar efter att upprätta förfaranden för att
möjliggöra observation från luften av parternas
samtliga territorier i avsikt att observera en part
eller en partsgrupp på grundval av jämlikhet och
effektivitet med bibehållen flygsäkerhet,
som beaktar att driften av ett sådant system inte
skall vara till förfång för utanförstående stater,
har slutit följande fördrag:

Artikel I Allmänna bestämmelser

1. Detta fördrag inför det s.k. Open Skies-
systemet  för  parternas   genomförande   av
observationsflygningar över varandras territorier
och fastställer deras rättigheter och skyldigheter i
detta hänseende.
2. Bilagorna med tillägg utgör en integrerande del
av fördraget.

Artikel II Definitioner

I detta fördrag används följande definitioner.

( Denna översättning biläggs för information. Enligt artikel
XIX Fördraget om observationsflygningar är giltiga texter
upprättade på engelska, franska, italienska, ryska, spanska
och tyska.

1. observerad part: part eller partsgrupp över
vilkens territorium observationsflygningar genomförs
eller avses genomföras räknat från den tidpunkt då
den mottar meddelande därom från en observerande
part tills de åtgärder vidtagits som hänför sig till
flygningen eller till personal som agerar å partens
eller partsgruppens vägnar.
2. observerande part: part eller partsgrupp som
avser genomföra eller håller på att genomföra en
observationsflygning över en annan parts  eller
partsgrupps territorium räknat från den tidpunkt då
den lämnar meddelande om sin avsikt att genomföra en
observationsflygning tills de åtgärder har vidtagits
som hänför sig till flygningen eller till personal
som agerar å partens eller partsgruppens vägnar.
3. partsgrupp: två eller flera parter som har
kommit överens om att bilda en grupp som avses i
detta fördrag.
4.   observationsflygplan:   ett   obeväpnat
fastvingeflygplan  som  utsetts  att  utföra
observationsflygningar, som är registrerat av en
parts behöriga myndigheter och som är utrustat med
överenskomna sensorer. Med termen obeväpnad menas
att observationsflygplan som används i de syften som
avses i detta fördrag inte är utrustade för att bära
eller bruka vapen.
5.   observationsflygning:   flygning   med
observationsflygplan av en observerande part över en
observerad parts territorium enligt färdplanen från
ankomstplatsen eller Open Skies-flygplatsen (OS-
flygplatsen)  till  avgångsplatsen  eller  OS-
flygplatsen.
6. transitflygning: flygning med ett observations-
eller transportflygplan genomförd av en observerande
part eller på dess uppdrag över en tredje parts
territorium på väg till eller från den observerade
partens territorium.
7. transportflygplan:  annat  flygplan än ett
observationsflygplan  som  på  uppdrag  av  den
observerande parten genomför flygningar till eller
från en observerad parts territorium uteslutande i
de syften som avses i detta fördrag.
8. territorium: land innefattande öar samt vatten
inom och utom landets gränser, över vilka en part
har suveränitet.
9. passiv kvot: det antal observationsflygningar
som varje part är skyldig att godta som observerad
part.
10. aktiv kvot: det antal observationsflygningar
som  varje  part  har rätt att genomföra  som
observerande part.
11. maximal flygsträcka: längsta sträcka över den
observerade partens territorium från den punkt vid
vilken en observationsflygning får utgå till den
punkt vid vilken den får avslutas, vilket närmare
anges i bilaga A.
12. sensor: utrustning av en kategori som anges i
artikel IV.1 monterad i ett observationsflygplan för
användning vid observationsflygningar.
13. markupplösning: det minsta avstånd på marken
mellan två närbelägna föremål som kan urskiljas som
separata föremål.
14. utrustning för infraröd linjeavsökare (IRLS):
sensor som  kan  ta  emot  och  visa  termisk
elektromagnetisk  strålning som, i den osynliga
infraröda delen av det optiska spektrumet, avges av
föremål på grund av deras temperatur och i avsaknad
av artificiell belysning.
15. observationsperiod: angiven  tid under en
observationsflygning   då   en   särskild  i
observationsflygplanet monterad sensor är igång.
16. besättning: personer från en part i vilken, om
parten så bestämmer, kan ingå tolkar och som utför
uppgifter   som   är   kopplade  till  ett
observationsflygplans eller ett transportflygplans
drift eller underhåll.
17. besättningschef: den pilot ombord på ett
observationsflygplan som är ansvarig för flygplanets
verksamhet, färdplanens genomförande och flygplanets
säkerhet.
18. flygövervakare: en person som på uppdrag av
den observerade parten befinner sig ombord på ett
observationsflygplan  tillhandahållet  av  den
observerande parten under en observationsflygning
och som utför uppgifter i enlighet med bilaga G.
19. flygrepresentant: en person som på uppdrag av
den observerande parten befinner sig ombord på ett
observationsflygplan  tillhandahållet  av  den
observerade parten under en observationsflygning och
som utför uppgifter i enlighet med bilaga G.
20.  representant:  en  person utsedd av den
observerande parten, som utför uppgifter på dennas
uppdrag  i  enlighet  med  bilaga  G under en
observationsflygning    ombord    på    ett
observationsflygplan utsett av annan part än den
observerande eller observerade parten.
21. sensoroperatör: en person från en part som
utför uppgifter som är kopplade till funktionen,
driften och underhållet av ett observationsflygplans
sensorer.
22. inspektör: en  person  från en part som
inspekterar  en  annan  parts  sensorer  eller
observationsflygplan.
23. eskort: en person från en part som medföljer
en annan parts inspektörer.
24. uppdragsplan: en handling upprättad i ett av
rådgivande kommittén fastställt format framlagd av
den observerande parten och innehållande uppgifter
om färdväg, flygprofil, genomförandeorder samt det
stöd   som   behövs   för   att  genomföra
observationsflygningen och som skall avtalas med den
observerade  parten  och  utgöra  grunden  för
uppgörandet av färdplanen.
25. färdplan: en handling upprättad med stöd av
den avtalade uppdragsplanen och i det format och med
det innehåll som anges av Internationella civila
luftfartsorganisationen, nedan kallad ICAO, och som
inges till flygtrafikledningen och utgör grunden för
genomförandet av en observationsflygning.
26. uppdragsrapport: en handling upprättad i ett
format  fastställt  av rådgivande kommittén som
beskriver en observationsflygning och färdigställs
efter flygningens genomförande av den observerande
parten och undertecknas av den observerande och den
observerade parten.
27. Open Skies-flygfält (OS-flygfält): flygfält
utsett av den observerade parten som en punkt på
vilken en observationsflygning får börja  eller
sluta.
28.  ankomstplats:  en  plats angiven av den
observerade  parten  för  mottagande  av  den
observerande partens personal till den observerade
partens territorium.
29. avgångsplats: en plats  angiven  av  den
observerade parten för avfärd för den observerande
partens personal från  den  observerade partens
territorium.
30. flygfält för tankning: ett flygfält utsett av
den observerade parten för tankning och underhåll av
observationsflygplan och transportflygplan.
31. alternativt flygfält: ett flygfält angivet i
färdplanen  till vilket ett observationsflygplan
eller ett transportflygplan får fortsätta när det
anses olämpligt att landa på det avsedda flygfältet.
32.  farligt  luftrum:  de  skyddsområden,
restriktionsområden  och  farliga  områden  som
definieras i bilaga 2 till konventionen angående
internationell civil luftfart  är fastställda i
enlighet med bilaga 15 till den konventionen för att
trygga flygsäkerhet, allmän säkerhet och miljöskydd
och om vilka information lämnas i enlighet med ICAO-
bestämmelserna.
33.  skyddsområde:  luftrum  med  definierad
avgränsning över en parts territorium inom vilket
flygtrafik är förbjuden.
34. restriktionsområde: luftrum med definierad
avgränsning över en parts territorium inom vilket
flygtrafik är begränsad på angivna villkor.
35.  farligt område: luftrum  med  definierad
avgränsning inom vilket verksamhet som är farlig för
flygtrafik kan förekomma vid angivna tider.

Artikel III Kvoter

Del I Allmänna bestämmelser

1. Varje  part  skall ha rätt att genomföra
observationsflygningar i enlighet med bestämmelserna
i detta fördrag.
2.  Varje  part  måste   gå   med   på
observationsflygningar  över  sitt territorium i
enlighet med bestämmelserna i detta fördrag.
3. Varje part skall ha rätt att genomföra lika
många observationsflygningar över vilken annan parts
territorium som helst som denna andra stat har rätt
att genomföra över den själv.
4. Det totala antalet observationsflygningar som
varje enskild part måste gå med på över sitt eget
territorium är lika med denna parts totala passiva
kvot. Tilldelning av totala passiva kvoter till
parterna anges i bilaga A del I.
5. Det antal observationsflygningar som varje
enskild part skall ha rätt att genomföra varje år
över de övriga parternas territorier är lika med
partens individuella, aktiva kvot med avseende på
respektive part. En parts totala aktiva kvot är lika
med summan av dess individuella aktiva kvoter. En
parts totala aktiva kvot skall inte överstiga dess
totala passiva kvot.
6. Den första tilldelningen av aktiva kvoter anges
i bilaga A del II.
7.  När  fördraget  trätt  i  kraft,  skall
tilldelningen av aktiva kvoter vara föremål för en
årlig översyn avseende nästkommande kalenderår inom
ramen för rådgivande kommittén. Om det inte är
möjligt  att under den årliga översynen nå en
överenskommelse inom tre veckor om tilldelningen av
aktiva kvoter för en viss part, skall den föregående
årstilldelningen av aktiva kvoter för denna part
kvarstå oförändrad.
8. Utom vad som gäller enligt bestämmelserna i
artikel VIII, skall varje observationsflygning som
genomförs  av  en  part avräknas  mot  partens
individuella och totala aktiva kvoter.
9. Oaktat bestämmelserna i punkterna 3 och 5 i
denna del, får en part som tilldelats en aktiv kvot,
efter överenskommelse med den part över vilken man
avser flyga, helt eller delvis föra över sin aktiva
kvot till andra parter; parten skall då omedelbart
underrätta  alla  andra parter  och  rådgivande
kommittén. Punkt 10 nedan skall då tillämpas.
10.  Ingen  part  får   genomföra   fler
observationsflygningar  över  en  annan  parts
territorium än vad som motsvarar 50 procent avrundat
uppåt till närmaste heltal av sin egen totala aktiva
kvot eller av den andra partens totala passiva kvot,
vilketdera som är det lägre talet.
11.    Maximala    flygsträckor    för
observationsflygningar över parternas territorier
anges i bilaga A del III.

Del II Bestämmelser för partsgrupper

1. a) Utan att det skall inverka på parternas
rättigheter och skyldigheter i detta fördrag, kan
två eller flera parter som har kvoter bilda en
partsgrupp  vid fördragets undertecknande  eller
senare. För en  partsgrupp  som  bildas  efter
fördragets undertecknande, skall bestämmelserna i
denna del börja gälla tidigast sex månader efter det
att samtliga andra parter har meddelats och i
enlighet med bestämmelserna i punkt 6 nedan.
b) En partsgrupp skall samverka i fråga om aktiva
och passiva kvoter i enlighet med bestämmelserna i
punkt 2 eller 3 nedan.
2. a) Medlemmarna i en partsgrupp skall ha rätt
att omfördela sina aktiva  kvoter inom gruppen
avseende ett pågående år allt medan de bibehåller
sina individuella passiva kvoter. Meddelande om
omfördelningen skall omedelbart göras till alla
berörda tredje parter.
b) En observationsflygning skall räknas som lika
många observationsflygningar – och avräknas mot de
individuella och totala aktiva kvoterna för den
observerande parten – som observerade parter som
tillhör     gruppen    som    överflygs.
Observationsflygningen  skall  räknas  som  en
observationsflygning som skall dras av från den
totala passiva kvoten för varje observerad part.
c) Varje part med avseende på vilken en eller
flera medlemmar av en partsgrupp har aktiva kvoter
skall ha rätt att genomföra  50  procent fler
observationsflygningar, avrundat uppåt till närmaste
heltal, över samtliga medlemmar i gruppen än sin
individuella aktiva kvot med avseende på denna
gruppmedlem  eller  att  genomföra  två  sådana
överflygningar, när den inte har någon aktiv kvot i
förhållande till den gruppmedlemmen.
d) Om den berörda parten utövar denna rätt, skall
den minska sin aktiva kvot i förhållande till andra
gruppmedlemmar   så   att   summan    av
observationsflygningar  som genomförs över deras
territorier  inte  överstiger  summan  av  de
individuella kvoter som parten har i förhållande
till alla andra gruppmedlemmar under pågående år.
e)   De   maximala   flygsträckorna   för
observationsflygningar  över  varje  gruppmedlems
territorium skall gälla. När en observationsflygning
genomförs över flera medlemmars territorier, skall,
då en medlems maximala flygsträcka uppnåtts, alla
sensorer   stängas  av   till   dess   att
observationsflygplanet nått den punkt över nästa
gruppmedlems territorium där observationsflygningen
avses   inledas.   För   den   fortsatta
observationsflygningen   skall   den  maximala
flygsträcka gälla som hänför sig till det OS-
flygfält som ligger närmast denna punkt.
3. a) En partsgrupp skall på begäran ha rätt till
en gemensam total passiv kvot som skall tilldelas
den; gemensamma individuella  och totala aktiva
kvoter skall fördelas i förhållande till denna kvot.
b) I detta fall är den totala passiva kvoten lika
med det totala antalet observationsflygningar som
partsgruppen är skyldig att gå med på varje år. Den
totala aktiva kvoten  är  summan av det antal
observationsflygningar som partsgruppen har rätt att
genomföra varje år. Dess totala aktiva kvot skall
inte överstiga den totala passiva kvoten.
c)  En  observationsflygning  som härrör från
partsgruppens totala aktiva kvot skall genomföras
för gruppens räkning.
d) De observationsflygningar som en partsgrupp är
skyldig att gå med på får genomföras över en eller
flera av dess medlemmars territorium.
e) De maximala flygsträckorna för varje partsgrupp
skall anges i enlighet med bilaga A del III, och OS-
flygfält skall utses i enlighet med bilaga E.
4. I överensstämmelse med de allmänna principer
som anges i artikel X.3 får en tredje part som anser
att dess rättigheter enligt bestämmelserna i del I.3
ovan oriktigt har inskränkts genom en partsgrupps
agerande anmäla detta till rådgivande kommittén.
5.  Partsgruppen skall tillse att förfaranden
upprättas   som   medger   genomförande   av
observationsflygningar   över  gruppmedlemmarnas
territorier under ett och samma uppdrag inklusive
tankning om så behövs. Sådana observationsflygningar
skall inte i fråga om en partsgrupp som upprättats i
enlighet med punkt 3 i denna del överstiga den
maximala flygsträcka som gäller för de OS-flygfält
från vilka observationsflygningarna utgår.
6. Tidigast sex månader efter det att beslut därom
har meddelats de andra parterna
a) får en partsgrupp upprättad enligt punkt 2 ovan
ombildas till en partsgrupp enligt punkt 3,
b) får en partsgrupp upprättad enligt punkt 3 ovan
ombildas till en partsgrupp enligt punkt 2,
c) får en part lämna en partsgrupp,
d) får en partsgrupp ta med ytterligare parter som
har kvoter.
7. När detta fördrag har trätt i kraft, skall
förändringar i tilldelningen eller fördelningen av
kvoter som härrör från bildandet av en ny partsgrupp
eller inträde i eller utträde ur en partsgrupp i
enlighet med punkt 3 ovan, börja gälla den 1 januari
som följer efter den första årliga granskningen inom
rådgivande  kommittén,  som  inträffar  efter
meddelandeperioden  på sex månader. Om  så  är
nödvändigt skall nya OS-flygfält utses och maximala
flygsträckor fastställas som följd härav.

Artikel IV Sensorer

1. Såvida inte annat följer av punkt 3 nedan, får
observationsflygplan  endast vara utrustade  med
sensorer av följande kategorier:
a) optiska panoramakameror och kameror som tar en
bild i taget (enbildskameror),
b) videokameror med realtidsvisare,
c) utrustning för infraröd avsökningsrad (IRLS),
d)  sidseende  radar  med  syntetisk  slutare
(sidseende SAR).
2. En part får för observationsflygningar använda
vilken som helst av de sensorer som anges i punkt 1
ovan, förutsatt att de är tillgängliga på marknaden
för alla parter, inom följande funktionsgränser:
a) Om sensorer av kategori 1 a ovan används, får
upplösningen på marken inte vara bättre än 30
centimeter sett från den lägsta höjd över marken som
fastställts enligt bestämmelserna i bilaga D tillägg
1, upptagna med högst  en  panoramakamera,  en
vertikalt  monterad enbildskamera och två snett
framåt monterade enbildskameror, en på vardera sidan
av flygplanet, vilka ger en marktäckning, som inte
behöver vara sammanhängande, upp till 50 km på
vardera sidan om flygplanets färdväg.
b) Om videokameror används, får markupplösningen
inte vara bättre än 30 centimeter  beräknad i
enlighet med bestämmelserna i bilaga D tillägg 1.
c) Om sensorer av kategori 1 c ovan används, får
markupplösningen inte vara bättre än 50 centimeter
från den lägsta höjden över marken upptagen med en
enda sensor beräknad i enlighet med bestämmelserna i
bilaga D tillägg 1.
d) Om sensorer av kategori 1 d används, får
markupplösningen  inte vara bättre än 3  meter
beräknat med pulssvarsmetoden som, genom att använda
en metod där två föremål  särskiljs, motsvarar
förmågan att på en radarbild med två hörnreflektorer
urskilja avståndet mellan deras båda centrumpunkter,
vilket inte är mindre än 5 meter, på en svepbredd
som inte överstiger 25 kilometer och vilken kan
erhållas från en enda radarenhet, som kan söka på
båda sidor om flygplanet, dock ej samtidigt.
3.  Förslag  om  införande  av  ytterligare
sensorskategorier och  kapacitetsförbättringar  i
redan befintliga kategorier enligt denna artikel
skall framföras rådgivande kommittén enligt artikel
X.
4. Alla sensorer skall vara försedda med täckplåt
eller annan  anordning  som  hindrar  dem från
upptagning  av data under transitflygning eller
flygning till ankomst- eller avgångsplatser över den
observerade partens territorium. Dessa anordningar
skall endast kunna tas bort eller manövreras från
observationsflygplanets utsida.
5. Anordningar för införande av kommentarer till
data som upptagits med sensorer i enlighet med
bilaga  B del II skall få  användas  på  ett
observationsflygplan. Den part som tillhandahåller
observationsflygplanet för en observationsflygning
skall införa de kommentarer till data som upptagits
med sensorerna som anges i bilaga B del II.
6.  Utrustning  som  i  realtid  kan  visa
sensorupptagna   data   får   användas   på
observationsflygplan för att övervaka sensorernas
funktion   och   användning   under   en
observationsflygning.
7. Utom i den mån det behövs för driften av de
överenskomna sensorerna eller observationsflygplanet
eller enligt punkterna 5 och 6 i denna artikel, är
upptagning, bearbetning, överföring och inspelning
av  elektroniska signaler från elektromagnetiska
vågor förbjudet ombord på ett observationsflygplan,
och utrustning härför får inte finnas ombord på
detta.
8. När observationsflygplanet tillhandahålls av
den observerande parten, får denna part använda ett
observationsflygplan som är försett med sensorer av
varje sensorskategori som  inte  överstiger den
kapacitet som anges i punkt 2 ovan.
9. När det observationsflygplan som används för en
observationsflygning  tillhandahålls  av   den
observerade parten, skall denna part vara skyldig
att tillhandahålla ett observationsflygplan som är
försett med sensorer av varje kategori som anges i
punkt 1 ovan, vilka har den maximala kapacitet och
är av det antal som anges i punkt 2 ovan, med
förbehåll för bestämmelserna i artikel XVIII del II,
om inte annat avtalats mellan den observerande och
den observerade parten. Sensorernas  modul  och
konfiguration skall vara sådana att de ger en
marktäckning  som  avses  i punkt 2 ovan. När
observationsflygplanet  tillhandahålls  av  den
observerade parten, skall denna part tillhandahålla
en sidseende SAR med en markupplösning på minst 6
meter, bestämt genom metoden för föremålsseparering.
10.   När   ett   flygplan  utses   till
observationsflygplan i enlighet med artikel V, skall
varje part informera de övriga parterna om tekniska
data för varje sensor som är monterad på flygplanet
i fråga i enlighet med bestämmelserna i bilaga B.
11.  Varje part skall ha rätt att delta  i
certifiering   av   sensorer   monterade  på
observationsflygplan i enlighet med bestämmelserna i
bilaga D. Inget observationsflygplan av en viss typ
får  användas  för observationsflygningar förrän
flygplanet med sensorer har certifierats i enlighet
med bestämmelserna i bilaga D.
12.  En  part som utser ett  flygplan  till
observationsflygplan skall, med 90 dagars varsel
till de övriga parterna och med iakttagande av
bestämmelserna i bilaga D, ha rätt att avlägsna,
ersätta och lägga till sensorer eller ändra den
tekniska information som den har tillhandahållit i
enlighet med bestämmelserna i punkt 10 ovan och
bilaga B. Ersatta och tillkommande sensorer måste
certifieras i enlighet med bilaga D innan de får
användas vid en observationsflygning.
13. När en part eller en partsgrupp, med stöd av
erfarenheter av en viss typ av observationsflygplan,
anser att en sensor eller dess tillbehör, som
monterats på ett flygplan, inte stämmer överens med
utrustning som har certifierats i enlighet med
tillägg D, skall den meddela de övriga parterna. Den
part som har utsett flygplanet skall
a) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att den sensor med tillbehör som monterats  i
observationsflygplanet  stämmer  överens  med de
sensorer som har certifierats i enlighet med bilaga
D, vid behov innefattande reparation, justering och
ersättning av sensorn i fråga eller dess tillbehör,
b) på begäran  av en berörd part, genom en
demonstrationsflygning anordnad i samband med att
nämnda observationsflygplan används påföljande gång,
i enlighet med bestämmelserna i bilaga F, visa att
sensorn  med  tillbehör  som  monterats  på
observationsflygplanet  stämmer överens  med  de
sensorer som har certifierats  i  enlighet med
bestämmelserna  i bilaga D. Andra parter,  som
uttrycker bekymmer över en sensor med tillbehör som
är monterad på ett observationsflygplan, skall ha
rätt att sända personal för att delta i en sådan
demonstrationsflygning.
14. Om parterna, efter vidtagande av de åtgärder
som avses i punkt 13 ovan, fortfarande är bekymrade
över huruvida en sensor eller dess tillbehör som är
monterad på ett observationsflygplan stämmer överens
med de sensorer som har certifierats enligt bilaga
D, får frågan hänskjutas till rådgivande kommittén.

Artikel V Utseende av flygplan

1.  Varje  part  skall  ha  rätt  att  till
observationsflygplan utse en eller flera typer eller
modeller av flygplan som registrerats av en parts
behöriga myndigheter.
2.  Varje  part  skall  ha  rätt  att  utse
flygplanstyper    eller    modeller    till
observationsflygplan och att lägga till nya typer
och modeller till dem som den tidigare har utsett,
förutsatt att den meddelar de övriga parterna med 30
dagars  varsel.  Meddelandet skall innehålla de
uppgifter som anges i bilaga C.
3. Varje part skall ha rätt att avlägsna tidigare
utsedda typer eller modeller efter att ha meddelat
de övriga parterna med 90 dagars varsel.
4. Det får inte krävas att mer än ett plan av viss
typ  eller  modell  med  identisk  uppsättning
tillhörande sensorer skall lämnas för certifiering i
enlighet med bestämmelserna i bilaga D.
5. Varje observationsflygplan skall kunna medföra
sådan besättning och personal som anges i artikel VI
del III.

Artikel VI Val av observationsflygplan,
allmänna bestämmelser om genomförande av
observationsflygningar samt bestämmelser om
planering av uppdrag

Del I Val av observationsflygplan och allmänna
bestämmelser för genomförande av
observationsflygningar

1. Observationsflygningar skall genomföras med
observationsflygplan  utsedda av en part enligt
artikel V. Om den observerade parten inte utnyttjar
sin rätt att tillhandahålla ett observationsflygplan
som den själv har utsett, får den observerande
parten tillhandahålla observationsflygplanet. När
den  observerande  parten själv  tillhandahåller
observationsflygplanet,  skall  den ha rätt att
tillhandahålla ett flygplan den själv har utsett
eller ett flygplan som utsetts av en annan part. När
den   observerade   parten   tillhandahåller
observationsflygplanet,  skall  den  observerande
parten ha rätt att förses med ett flygplan som kan
uppnå en minimigräns för en flygsträcka utan att
tankas, inklusive nödvändiga bränslereserver, som
uppgår till halva flygsträckan, såsom denna angivits
i enlighet med punkt 5 g nedan.
2. Varje part skall ha rätt att i enlighet med
punkt 1 ovan använda ett observationsflygplan utsett
av en annan part för observationsflygningar. De
berörda parterna skall komma överens om användningen
av ett sådant flygplan för aktivt deltagande i
systemet med observationsflygningar.
3.  Parter  som  har  rätt  att  genomföra
observationsflygningar får samordna sina planer för
dessa flygningar i enlighet med bilaga H. Ingen part
skall vara skyldig att gå med  på mer än en
observationsflygning vid något tillfälle under den
tidsperiod om 96 timmar som anges i punkt 9 nedan,
såvida   inte   parten   har   begärt   en
demonstrationsflygning enligt bilaga F. I så fall är
den observerade parten skyldig att gå med på en
överlappning av observationsflygningarna på högst 24
timmar.  Varje  stat  över  vilkens territorium
observationsflygningar skall genomföras skall, sedan
den har informerats om resultaten av den samordnade
planeringen att genomföra observationsflygningar,
meddela övriga parter i enlighet med bestämmelserna
i bilaga H om huruvida den för varje angiven
observationsflygning avser utnyttja sin rätt att
tillhandahålla eget observationsflygplan.
4.  Senast  90  dagar  efter detta  fördrags
undertecknande skall varje part meddela de övriga
parterna om följande:
a)  Numret  på  det  permanenta  diplomatiska
tillståndet    för    observationsflygningar,
transportflygningar och transitflygningar.
b) Vilket eller vilka av de språk som angetts av
rådgivande kommittén i bilaga L del I.7 som avses
användas av personal i all verksamhet avseende
genomförande av observationsflygningar över dess
territorium och för att redigera uppdragsplanen och
uppdragsrapporten, såvida inte det språk som skall
användas är det som rekommenderas i bilaga 10 till
konventionen om internationell civil luftfart vol.
II punkt 5.2.1.1.2.
5. Den observerande parten skall senast 72 timmar
före den beräknade ankomsten till den observerade
partens ankomstplats meddela denna part om sin
avsikt att genomföra en observationsflygning. Parter
som  lämnar  sådant meddelande skall göra sitt
yttersta  för  att  undvika  att  den  minsta
förvarningstiden omfattar  veckoslut. Meddelandet
skall innehålla följande uppgifter:
a) Önskad ankomstplats och, om så är tillämpligt,
det  OS-flygfält  varifrån observationsflygningen
skall utgå.
b)  Dag  och  beräknad  ankomsttid  för  den
observerande parten till ankomstplatsen samt dag och
beräknad tidpunkt för avgång från denna plats till
OS-flygfältet och, om så är tillämpligt, särskilda
inkvarteringsbehov.
c) Plats som avses i bilaga E tillägg 1 där
inspektion före flygning önskas genomföras samt dag
och tidpunkt när denna inspektion önskas börja i
enlighet med bestämmelserna i bilaga F.
d) Transportmedel och, i tillämpliga fall, typ och
modell av transportflygplan som används vid resa
till  ankomstplatsen,  om  observationsflygplanet
tillhandahålls av den observerade parten.
e)  Det  diplomatiska  tillståndsnumret  för
observationsflygningen   eller   för    det
transportflygplans flygning som används för att
transportera personal till och från den observerade
partens  territorium  för  att  genomföra  en
observationsflygning.
f) Sakuppgifter om observationsflygplanet enligt
bilaga C.
g)    Observationsflygningens    ungefärliga
flygsträcka.
h) Personalens namn, könstillhörighet, födelsetid,
födelseort, passnummer och uppgift om utfärdande
part samt personalens funktioner.
6. Den observerade parten som underrättas  i
enlighet med punkt 5 ovan skall bekräfta mottagandet
av meddelandet inom 24 timmar. Om den observerade
parten  utnyttjar sin rätt  att  tillhandahålla
observationsflygplanet, skall bekräftelsen innefatta
de uppgifter om observationsflygplanet som anges i
punkt 5 f ovan. Den observerande parten skall få
tillåtelse att anlända till ankomstplatsen vid den
beräknade ankomsttiden såsom meddelats i enlighet
med punkt 5 ovan. Flygningens beräknade avgångstid
från ankomstplatsen  med  destination  till OS-
flygfältet där observationsflygningen skall börja
samt plats, dag och tidpunkt då inspektion före
flygning skall påbörjas skall bekräftas av den
observerade parten.
7. I den observerande partens personal får ingå
personal som utsetts av andra parter i enlighet med
artikel XIII.
8. När den observerande parten underrättar den
observerade parten i enlighet med punkt 5 ovan skall
den samtidigt meddela alla andra parter att den
avser att genomföra observationsflygningen.
9.  Tiden  från den beräknade ankomsten till
ankomstplatsen till dess att observationsflygningen
har genomförts får inte överstiga 96 timmar, såvida
inte annat har avtalats. I de fall den observerade
parten begär en demonstrationsflygning i enlighet
med bilaga  F, skall tidsgränsen på 96 timmar
förlängas i enlighet med bilaga F del III.4, om den
observerande parten behöver ytterligare tid för att
obehindrat kunna genomföra uppdragsplanen.
10. När observationsflygplanet  anländer  till
ankomstplatsen  skall  den  observerade  parten
inspektera sensorernas täckplåtar eller de andra
anordningar som hindrar deras funktion för att
bekräfta att de sitter på plats i enlighet med
bilaga E, såvida inte annat har avtalats mellan alla
de berörda parterna.
11.   I   de  fall  observationsflygplanet
tillhandahålls av den observerande parten, har den
observerade   parten   rätt   att,   vid
observationsflygplanets ankomst till ankomstplatsen
eller    till    OS-flygfält    varifrån
observationsflygningen  skall  starta,  utföra
inspektion före flygning i enlighet med bilaga F del
I. I de fall observationsflygplanet tillhandahålls
av den observerade parten i enlighet med punkt 1
ovan, skall den observerande parten ha rätt att
genomföra inspektion av sensorerna före flygning i
enlighet med bilaga F del II. Om inte annat har
avtalats, skall inspektioner vara avslutade senast
fyra timmar före observationsflygningens planerade
start enligt färdplanen.
12. Den observerande parten skall tillgodose att
åtminstone  en  medlem av flygbesättningen  har
nödvändiga  språkkunskaper  att  ledigt  kunna
kommunicera med personal från den observerade parten
och dess flygtrafikledning på det eller de språk som
har angivits av den observerade parten i enlighet
med punkt 4 ovan.
13. Den observerade parten skall vid ankomsten
till ankomstplatsen eller till det  OS-flygfält
varifrån  observationsflygningen  skall utgå  ge
besättningen   senaste   väderprognos   och
flygnavigeringsinformation samt information rörande
flygsäkerhet, inklusive NOTAM (Notices to Airmen).
Uppdaterad  sådan  information skall lämnas  på
begäran. Instrumentprocedurer och information om
alternativa flygfält längs flygsträckan skall lämnas
så snart uppdragsplanen har godkänts i enlighet med
bestämmelserna i del II i denna artikel.
14. Vid genomförande av observationsflygningar
enligt detta fördrag skall alla observationsflygplan
användas i enlighet med bestämmelserna i detta
fördrag och den godkända färdplanen. Utan att det
skall strida mot bestämmelserna i del II.2 nedan,
skall dessutom observationsflygningarna genomföras i
enlighet med
a) av ICAO publicerade normer och rekommenderad
praxis,
b) publicerade nationella regler, förfaranden och
riktlinjer  för flygsäkerheten i den part vars
territorium överflygs.
15. Observationsflygningar  skall ha företräde
framför reguljär flygtrafik. Den observerade parten
skall tillse att dess flygtrafikledning underlättar
genomförandet av observationsflygningar enligt detta
fördrag.
16. Ombord på flygplanet skall besättningschefen
vara ensam ansvarig för att flygningen genomförs på
ett säkert sätt och för att färdplanen följs.
17. Den observerade parten skall tillhandahålla
följande:
a)  Ett  kalibreringsmål  lämpligt  för  att
kontrollera sensorernas kapacitet i enlighet med
bilaga  D del III, som skall överflygas under
demonstrationsflygningen            eller
observationsflygningen på begäran av endera parten
för  varje  sensor  som  skall  användas  vid
observationsflygningen.  Kalibreringsmålet  skall
ligga nära det flygfält där inspektion före flygning
genomförs enligt bilaga F.
b)  Samma  tankning  och  service   till
observationsflygplanet eller transportflygplanet som
tillhandahålls trafikflygplan vid ankomstplatsen,
OS-flygfältet,  flygfält  för tankning och  den
avgångsplats som anges i färdplanen  enligt de
specifikationer som finns publicerade om det utsedda
flygfältet.
c) Måltider och tillgång till inkvartering för den
observerande partens personal.
d)  På  begäran  av den observerande parten,
ytterligare tjänster enligt överenskommelse mellan
den observerande och den observerade parten för att
underlätta genomförandet av observationsflygningen.
18. Alla kostnader förenade med genomförandet av
observationsflygningen,  inklusive  kostnader för
inspelningsutrustning  och  behandling  av  data
insamlade med sensorer, skall regleras i enlighet
med bilaga L del I.9.
19. Före observationsflygplanets  avgång  från
avgångsplatsen skall den observerade parten bekräfta
att täckplåtarna för sensorernas öppningar eller de
andra  anordningar som hindrar deras användning
sitter på plats i enlighet med bilaga E.
20. Såvida inte annat har avtalats, skall den
observerande  parten  avresa från avgångsplatsen
senast 24 timmar efter observationsflygningens slut,
såvida   inte   väderleksförhållandena   eller
observationsflygplanets eller transportflygplanens
flygduglighet inte tillåter detta. I så fall skall
flygningen påbörjas så snart som möjligt därefter.
21. Den observerande parten skall upprätta en
uppdragsrapport om observationsflygningen  i det
format som fastställts av rådgivande kommittén.
Uppdragsrapporten  skall  innehålla  relevanta
uppgifter om dag och tid för observationsflygningen,
dess   sträckning  och  flygprofil,  rådande
väderleksförhållanden,  tid  och läge för varje
observationsperiod för varje sensor, den ungefärliga
mängd  data som upptagits med sensorerna  samt
resultatet  av inspektionen av täckplåtarna för
sensorernas öppningar eller annan anordning som
hindrar deras funktion i enlighet med artikel VII
och bilaga E. Uppdragsrapporten skall undertecknas
av den observerande och den observerade parten vid
avgångsplatsen och skall av den observerande parten
tillhandahållas alla de övriga parterna inom sju
dagar efter den observerande partens avfärd från
avgångsplatsen.

Del II Bestämmelser om planering av uppdrag

1.  Om  inte annat har avtalats, skall  den
observerande  parten  efter  ankomsten till OS-
flygfältet  lämna  den  observerade  parten  en
uppdragsplan    för    den    föreslagna
observationsflygningen som följer bestämmelserna i
punkterna 2 och 4 nedan.
2. Uppdragsplanen kan avse en observationsflygning
som medger observation av vilken punkt som helst av
hela den observerade partens territorium, inklusive
områden som av denna betecknats som farligt luftrum
i  den  källa  som  anges  i  bilaga I.  Ett
observationsflygplans färdväg får inte gå närmare
än, men skall tillåtas att gå fram till, tio
kilometer från gränsen till en angränsande stat som
inte är part i fördraget.
3. Uppdragsplanen kan medge att ett OS-flygfält
där observationsflygningen avslutas är ett annat än
det OS-flygfält där den påbörjades, liksom att
avgångsplatsen  inte  behöver vara densamma som
ankomstplatsen. Om så är  tillämpligt, skall i
uppdragsplanen    anges    tidpunkt    för
observationsflygningens start samt önskade tider och
platser för planerade avbrott för tankning eller
vilopauser inom den 96-timmarsperiod som avses i del
I.9 ovan.
4. Uppdragsplanen skall omfatta alla de uppgifter
som behövs för att registrera  färdplanen  och
föreskriva
a) att observationsflygningen inte får överstiga
gällande maximala flygsträcka enligt bilaga A del I,
b) att observationsflygningens  sträckning och
profil    uppfyller   säkerhetskraven   för
observationsflygningar  enligt ICAO:s normer och
rekommenderade praxis med beaktande av olikheterna i
de nationella reglerna för lufttrafik utan att det
skall inkräkta på bestämmelserna i punkt 2 ovan,
c) att i uppdragsplanen beaktas information om
farligt luftrum enligt bestämmelserna i bilaga I,
d) att observationsflygplanets höjd över marken
inte  får  medge  att  den observerande parten
överskrider gränsen för varje sensors upplösning
enligt artikel IV.2,
e)   att   den   beräknade   tiden   för
observationsflygningens start inte får understiga 24
timmar från överlämnandet av uppdragsplanen, såvida
inte annat har avtalats,
f) att observationsflygplanet skall flyga i rak
linje   mellan   de   koordinater   eller
navigationsfixpunkter   som  är  angivna   i
uppdragsplanen och i den ordningsföljd som anges där
samt
g) att sträckningen inte får gå över en viss punkt
mer än en gång och att observationsflygplanet inte
får cirkulera runt en viss punkt, såvida inte annat
har avtalats. Denna bestämmelse gäller inte för
start, överflygning av kalibreringspunkter eller
landning.
5. När den uppdragsplan som registrerats av den
observerande parten innebär flygning genom farligt
luftrum, skall den observerade parten
a)  meddela vilken fara observationsflygplanet
utsätts för,
b)    underlätta    genomförandet    av
observationsflygningen  genom att samordna eller
förbjuda den enligt a ovan angivna verksamheten,
eller
c) föreslå alternativ flyghöjd, flygsträckning
eller tidpunkt.
6. Senast fyra  timmar  efter inlämnandet av
uppdragsplanen skall den observerade parten godkänna
denna eller föreslå ändringar i den enligt artikel
VIII del I.4 och punkt 5 ovan. Ändringarna får inte
hindra observation av någon del av den observerade
partens territorium, inklusive de områden som denna
part utmärkt som farligt luftrum i den källa som
anges i bilaga I. Sedan uppdragsplanen har godkänts
skall den undertecknas av den observerande och den
observerade parten. Om parterna inte kan enas om
uppdragsplanen inom åtta timmar från det att den
ursprungliga uppdragsplanen inlämnades, skall den
observerande parten ha rätt att avstå från att
genomföra  observationsflygningen i enlighet med
bestämmelserna i artikel VIII.
7.  När  observationsflygningens   planerade
sträckning går nära gränsen till andra parter eller
andra stater, får den observerade parten underrätta
staten eller  staterna  i fråga om flygningens
beräknade sträckning samt om dag och tid för den.
8.   Den   part   som   tillhandahåller
observationsflygplanet skall,  med  stöd av den
överenskomna uppdragsplanen, i samarbete med den
andra parten, omedelbart registrera uppdragsplanen,
som skall ha det innehåll som anges i bilaga 2 till
konventionen om civil internationell luftfart och
följa det format som anges i ICAO:s dokument 4444-
RAC/501/12,  föreskrifter  för  flygtrafiktjänst,
trafikregler  för luftfart och flygtrafikledning
(Rules of the Air and Air Traffic Services), med
ändringar och tillägg.

Del III Särskilda bestämmelser

1. När observationsflygplanet tillhandahålls av
den observerande  parten, skall den observerade
parten ha rätt att ha två flygövervakare och en tolk
ombord på planet utöver en flygövervakare för varje
sensors styrstation, såvida inte annat har avtalats.
Flygövervakarna och tolkarna skall ha de rättigheter
och skyldigheter som anges i bilaga G.
2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 ovan,
skall  en  observerande part som använder  ett
observationsflygplan med högsta startvikt av 35 ton
för en observationsflygning  på  högst  1  500
kilometer, vilket skall ha meddelats enligt del I.5
g i denna artikel, vara skyldig att ta ombord endast
två flygövervakare och en tolk på planet, såvida
inte annat har avtalats.
3. När observationsflygplanet tillhandahålls av
den observerade  parten, skall den tillåta att
personer från den observerande parten beger sig till
dess egen ankomstplats så snabbt som möjligt. Den
observerande partens personal får välja att bege sig
till ankomstplatsen med land-, sjö- eller  med
flygtransport, däribland med flygplan tillhörigt en
part. Närmare bestämmelser anges i bilaga E.
4. När observationsflygplanet tillhandahålls av
den observerade  parten, skall den observerande
parten ha rätt att ha två flygövervakare och en tolk
ombord på planet utöver en flygrepresentant för
varje sensors styrstation, såvida inte annat har
avtalats. Flygrepresentanterna och tolkarna skall ha
de rättigheter och skyldigheter som anges i bilaga
G.
5. När den observerande parten tillhandahåller ett
observationsflygplan som utsetts av en annan part än
den observerande eller den observerade parten, skall
den observerande  parten  ha  rätt att ha två
flygrepresentanter  och  en  tolk  ombord  på
observationsflygplanet utöver en flygrepresentant
för varje sensors styrstation ombord på planet,
såvida inte annat har avtalats. I så fall skall
bestämmelserna om flygövervakare i punkt 1 ovan
också gälla. Representanterna och tolkarna skall ha
de rättigheter och skyldigheter som anges i bilaga
G.

Artikel VII Transitflygningar

1.  Transitflygningar  som  genomförs  av  en
observerande part till och från en observerad parts
territorium i de syften som avses i detta fördrag
skall utgå från den observerande partens eller en
annan parts territorium.
2. Varje part skall gå med på transitflygningar.
Deras sträckning skall gå längs internationellt
erkända   flygtrafikleder,   om  inte  annat
överenskommits av de berörda parterna,  och  i
enlighet   med   de   parters   nationella
flygtrafikledningars föreskrifter  vilkas luftrum
skall genomflygas. Den observerande parten skall
underrätta varje part vars luftrum den kommer att
genomflyga samtidigt som den observerade parten
underrättas i enlighet med artikel VI.
3. Sensorerna på ett observationsflygplan får inte
användas    under   transitflygningar.   Om
observationsflygplanet  under  en transitflygning
landar på en parts territorium, skall denna part vid
landningen  och  före avfärden kontrollera  att
sensorerna är försedda med täckplåtar eller annan
anordning som hindrar deras funktion och se till att
de sitter på plats.

Artikel VIII Förbud, avvikelser från färdplaner
och nödsituationer

Del I Förbud mot observationsflygningar och
ändring av uppdragsplaner

1. Den observerade parten skall ha rätt att
förbjuda en observationsflygning som inte följer
bestämmelserna i detta fördrag.
2. Den observerade parten skall ha rätt att
förbjuda en observationsflygning före starten i de
fall den observerande parten inte anländer till
ankomstplatsen inom 24 timmar efter den beräknade
ankomsttid som angivits i meddelandet enligt artikel
VI del I.5, om inte annat överenskommits mellan de
berörda parterna.
3.  Om  en  observerad  part  förbjuder  en
observationsflygning med stöd av denna artikel eller
bilaga F, skall den omedelbart ange skälen härför i
uppdragsplanen. Inom sju dagar skall den observerade
parten på diplomatisk väg lämna samtliga parter en
skriftlig förklaring till detta  förbud  i den
uppdragsrapport som avses i artikel VI del I.21. En
observationsflygning som har förbjudits skall inte
avräknas från någondera partens kvoter.
4. Den observerade parten skall ha rätt att
föreslå ändringar i uppdragsplanen till följd av
någon av följande omständigheter:
a)  Att  väderleksförhållandena  inverkar  på
flygsäkerheten.
b) Att det avsedda OS-flygfältets, de alternativa
flygfältens  eller tankningsflygfältens kondition
omöjliggör att de används.
c)  Att  uppdragsplanen   inte   uppfyller
bestämmelserna i artikel VI del II.2 och del II.4.
5. Om den observerande parten inte går med på de
föreslagna ändringarna i uppdragsplanen, skall den
ha rätt att föreslå alternativ till dem. Om enighet
om en uppdragsplan inte har uppnåtts inom åtta
timmar efter överlämnandet av  den ursprungliga
uppdragsplanen, och om den observerande parten anser
att ändringarna i den kränker dess rättigheter
enligt detta fördrag med hänsyn till genomförandet
av observationsflygningen, skall den observerande
parten  ha  rätt att avstå från att genomföra
observationsflygningen, som då inte skall avräknas
från någondera partens kvoter.
6. Om en observerande part avstår  från att
genomföra  en  observationsflygning enligt denna
artikel eller enligt bilaga F, skall den omedelbart
lämna en förklaring därtill i uppdragsplanen före
sin avfärd. Inom sju dagar efter sin avfärd skall
den observerande parten  på  diplomatisk väg i
uppdragsrapporten  lämna alla andra  parter  en
skriftlig förklaring  till  detta beslut enligt
artikel VI del I.21.

Del II Avvikelser från färdplanen

1. Avvikelser från färdplanen skall vara tillåtna
under en observationsflygning om detta nödvändiggörs
av följande omständigheter:
a)  Att  väderleksförhållanden  inverkar  på
flygsäkerheten.
b) Tekniska problem med observationsflygplanet.
c)  En  medicinsk  nödsituation  för  någon
ombordvarande.
d)  Anvisningar  från flygtrafikledningen  med
anledning av situationer som uppkommit genom force
majeure.
2. Om väderleksförhållandena hindrar en effektiv
användning  av  optiska sensorer och IRLS, får
avvikelser  dessutom  tillåtas  under  följande
förutsättningar:
a) Att flygsäkerhetskraven följs.
b) Att tillstånd erhålls av flygtrafikledningen om
så erfordras i de nationella bestämmelserna.
c) Att sensorernas prestanda inte överstiger vad
som anges i artikel IV.2, såvida inte annat har
avtalats.
3. Den observerade parten skall ha rätt att
förbjuda användning av en viss sensor under en
avvikelse  från  färdplanen  som  innebär  att
observationsflygplanet flyger lägre än den lägsta
tillåtna höjden för sensorn i fråga enligt de
begränsningar för markupplösning som anges i artikel
IV.2. Om en avvikelse tvingar observationsflygplanet
att ändra färdväg mer än 50 kilometer från den
färdväg  som  anges  i  färdplanen, skall  den
observerade parten ha rätt att förbjuda användning
av  samtliga  sensorer  som  är  monterade  i
observationsflygplanet  utanför  denna 50-kilome-
tersgräns.
4. Den observerande parten skall ha rätt att
förkorta en observationsflygning om en sensor får
funktionshinder. Besättningschefen skall ha rätt att
förkorta en observationsflygning om tekniska problem
uppstår  som  påverkar  observationsflygplanets
säkerhet.
5. Om en avvikelse från färdplanen som tillåtits
enligt  punkt  1  ovan  medför  att   en
observationsflygning  förkortas  eller  att  den
förkortas  i enlighet med punkt 4 ovan, skall
observationsflygningen räknas av från båda parters
kvoter, såvida inte förkortandet beror på något av
det följande:
a)  Funktionshinder  för  sensorer  på  ett
observationsflygplan som tillhandahållits av den
observerade parten.
b) Tekniska problem för ett observationsflygplan
som tillhandahållits av den observerade parten.
c)  En  medicinsk  nödsituation  för  en
besättningsmedlem från den observerade parten eller
för flygövervakarna.
d)  Anvisningar  av  flygtrafikledningen  med
anledning av situationer som uppkommit genom force
majeure.
I dessa fall skall den observerande parten ha rätt
att bestämma om flygningen skall räknas av mot båda
parters kvoter.
6. Information som upptagits med sensorer får
behållas av den observerande parten endast  om
observationsflygningen räknas av mot båda parters
kvoter.
7. Om avvikelse görs från färdplanen,  skall
besättningschefen  agera  i  enlighet  med  den
observerade   partens  nationella  publicerade
flygregler. När de omständigheter som föranledde
avvikelsen inte  längre  är  för  handen,  får
observationsflygplanet  med  flygtrafikledningens
tillstånd fortsätta observationsflygningen enligt
färdplanen.   Observationsflygplanets    extra
flygsträcka som förorsakats av avvikelsen skall inte
räknas av mot den maximala flygsträckan.
8.  Personal  från  båda  parter  ombord  på
observationsflygplanet skall omedelbart informeras
om alla avvikelser från färdplanen.
9.  Extra  kostnader  som  förorsakas  av
bestämmelserna i denna artikel skall återbetalas i
enlighet med bilaga L del I.9.

Del III Nödsituationer

1.  Om  en  nödsituation  uppkommer,  skall
besättningschefen  följa ICAO:s föreskrifter för
flygtrafiktjänst, trafikregler  för luftfart och
flygtrafikledning (Rules of the Air and Air Traffic
Services),  dokument nummer 4444-RAC/501/12  med
senare ändringar  och  tillägg, den observerade
partens    nationella    flygregler    samt
observationsflygplanets instruktionsbok.
2. Ett observationsflygplan som förklarar sig vara
i nöd skall av den observerade parten ges alla
hjälpmedel för nödställda och för navigering för att
tillse att det så snabbt som möjligt tas om hand på
närmaste lämpliga flygplats.
3. Vid flygolycka i vilken observationsflygplanet
är  delaktigt  inom  den  observerade  partens
territorium, skall räddningsaktionen genomföras av
den observerade  parten  i  enlighet  med dess
nationella bestämmelser och förfaranden för sådana
operationer.
4. Utredningen av en flygolycka eller ett tillbud
i vilket ett observationsflygplan är delaktigt skall
genomföras av den observerade parten med medverkan
av den observerande parten i enlighet med ICAO:s
rekommendationer i bilaga 13 till konventionen om
internationell  civil  luftfart  (utredning  av
flygolyckor) med senare ändringar och tillägg och i
enlighet med den observerade partens nationella
bestämmelser.
5. Om observationsflygplanet inte är registrerat i
den observerade  parten  skall, när utredningen
avslutats, alla planets och sensorernas vrakdelar
som återfinns och bärgas  återlämnas  till den
observerande parten eller till den part som är ägare
till flygplanet, om så begärs.

Artikel IX Data från observationsflygningar
upptagna med sensorer

Del I Allmänna bestämmelser

1.  Vid upptagning av data med sensorer vid
observationsflygningar     får     följande
dataupptagningsmedier användas:
a)  För  optiska  panorerande  kameror  och
enbildskameror: svartvit fotografisk film.
b) För videokameror: magnetband.
c) För IRLS: svartvit fotografisk film eller
magnetband.
d) För sidseende SAR: magnetband.
Rådgivande  kommittén  skall  besluta  om ett
överenskommet format för upptagning och överföring
till annat medium under den tid som detta fördrag
tillämpas provisoriskt.
2.  Data  som  upptagits  med  sensorer  vid
observationsflygningar skall behållas ombord  på
observationsflygplanet till dess att flygningen är
avslutad.  Det  är  förbjudet  att  under  en
observationsflygning överföra data som upptagits med
observationsflygplanets sensorer.
3. Filmrullar, kassetter och magnetbandsrullar som
använts för att uppta data med en sensor under en
observationsflygning skall placeras i en behållare
som förseglas i parternas närvaro så snart som
möjligt sedan de har avlägsnats från sensorn.
4.  Data  som  upptagits  med  sensorer  vid
observationsflygningar skall hållas tillgängliga för
parterna i enlighet med bestämmelserna i denna
artikel och får endast användas för att uppnå detta
fördrags syften.
5. Om ett dataupptagningsmedium, som, i enlighet
med bestämmelserna i bilaga B del I, använts av en
part  under  en  observationsflygning  inte  är
kompatibelt  med en annan parts utrustning för
behandling av detta  medium,  skall de berörda
parterna upprätta system för att tillse att alla
data som upptagits under en observationsflygning kan
behandlas av dem i fråga om bearbetning, kopiering
och förvaring.

Del II Dataupptagning med sensorer som använder
fotografisk film

1. Vid utbyte av information mellan två identiska
optiska kameror skall filmen och filmframkallningen
vara av identisk typ.
2. Om data som upptagits med en enda optisk kamera
skall utväxlas, skall parterna – inom ramen för
rådgivande kommittén så länge fördraget tillämpas
provisoriskt – behandla frågan om huruvida ansvaret
för framkallning av originalnegativet skall åvila
den  observerande  parten  eller  den part som
tillhandahåller observationsflygplanet. Den part som
framkallar  originalnegativet skall ansvara  för
kvaliteten på  framkallningen av detta och för
framställning av negativa eller positiva kopior. Om
parterna är ense om att en film som använts vid en
observationsflygning,   genomförd   på   ett
observationsflygplan  tillhandahållet  av  den
observerade  parten,  skall  framkallas  av den
observerande parten, skall denna part inte ha något
ansvar  för  kvaliteten  på  framkallningen  av
originalnegativet.
3.  All  film  som  använts  under  en
observationsflygning skall framkallas
a)   senast   inom   tre   dagar   efter
observationsflygplanets ankomst till avfärdsplatsen,
om originalnegativet framkallas i ett laboratorium
som tillhandahålls av den observerade parten, om
inte annat har överenskommits, eller
b)   senast   inom   tio   dagar   efter
observationsflygplanets avfärd från den observerade
partens territorium, om originalnegativet framkallas
i ett laboratorium som tillhandahålls  av  den
observerande parten.
4. Den part som framkallar originalnegativet måste
gå med på att högst två officiella representanter
från den andra parten närvarar i laboratoriet för
att övervaka brytandet av filmkassettens  eller
behållarens  försegling  samt  varje  steg  i
förvaringen,  framkallningen,  kopieringen  och
handhavandet av originalnegativen i enlighet med
bestämmelserna i bilaga K del II. Den part som
övervakar framkallningen och kopieringen skall ha
rätt att utse representanter bland dem av sina egna
medborgare som är närvarande inom det territorium
där det laboratorium finns som iordningställts av
den andra parten, om dessa personer står upptagna i
förteckningen över utsedd personal i enlighet med
artikel XIII del I. Den part som framkallar filmen
skall så långt som möjligt biträda den andra partens
representanter i de uppgifter som avses i denna
punkt.
5. När en observationsflygning är avslutad, skall
den  part  som  skall  framkalla  den negativa
originalfilmen  fästa en 21-stegs sensitometrisk
testremsa av samma typ som den film som använts vid
observationsflygningen eller exponera en 21-stegs
optisk kil på första eller sista ändan av varje
rulle  negativ  originalfilm  som  använts  vid
observationsflygningen.   När   den   negativa
originalfilmen har framkallats och negativa eller
positiva kopior har framställts, skall parterna
jämföra   bildkvaliteten   på  den  21-stegs
sensitometriska testremsan eller bilderna på den 21-
stegs optiska kilen med gällande karakteristika för
den typen av originalnegativ eller kopierade negativ
eller positiv i enlighet med bestämmelserna i bilaga
K del I.
6. Om endast ett originalnegativ framkallas, skall
a) den observerande parten ha rätt att behålla
eller ta emot originalnegativet, och
b) den observerade parten ha rätt att välja ut och
ta emot en fullständig  uppsättning  av första
generationskopiorna eller en del av dem som negativ
eller positiv av originalnegativet. Om inte annat
överenskommits, skall en sådan kopia
1)  ha  samma  format  och  filmstorlek  som
originalnegativet,
2) ha framställts omedelbart efter framkallningen
av originalnegativet, samt
3) ha överlämnats till den observerande partens
representant omedelbart efter dess framställning.
7. Om två originalnegativ framkallas, skall
a)   den   observerade    parten,   om
observationsflygplanet har tillhandahållits av den
observerande  parten,  ha  rätt  att,  efter
observationsflygningens genomförande, välja ett av
de båda originalnegativen, varvid det andra skall
behållas av den observerande parten, eller
b)   den   observerande   parten,   om
observationsflygplanet har tillhandahållits av den
observerade parten, ha rätt att välja ett av de båda
originalnegativen, varvid det andra skall behållas
av den observerade parten.

Del III Dataupptagning med sensorer som
använder andra dataupptagningsmedier

1.   Den   part   som   tillhandahåller
observationsflygplanet skall registrera minst en
originalversion av data upptagna med sensorer som
använder andra upptagningsmedier.
2. Om endast ett exemplar av originalet har
gjorts, skall
a)   den   observerande   parten,   om
observationsflygplanet tillhandahålls av denna part,
ha rätt att behålla det, och den observerade parten
får den första generationen kopior, eller
b)   den   observerande   parten,   om
observationsflygplanet  tillhandahålls  av  den
observerade parten, ha rätt att ta emot detta
originalexemplar och den observerande parten får
rätt att erhålla den första generationens kopior.
3. Om två exemplar av originalet har gjorts, skall
a)    den   observerade   parten,   om
observationsflygplanet  tillhandahålls  av  den
observerande  parten,  ha  rätt  att,  efter
observationsflygningens genomförande, välja ett av
de båda originalexemplaren av upptagningsmedier,
varvid det andra exemplaret skall behållas av den
observerande parten, eller
b)   den   observerande   parten,   om
observationsflygplanet  tillhandahålls  av  den
observerade parten, ha rätt att välja ett av de båda
originalexemplaren av upptagningsmedier, varvid det
andra exemplaret skall behållas av den observerade
parten.
4. När observationsflygplanet tillhandahålls av
den observerande  parten, skall den observerade
parten efter eget val ha rätt att få data upptagna
med hjälp av sidseende SAR, antingen som data från
inledningsfasen eller som radarbild.
5. När observationsflygplanet tillhandahålls av
den observerade  parten, skall den observerande
parten efter eget val ha rätt att få data upptagna
med hjälp av sidseende SAR, antingen som data från
inledningsfasen eller som radarbild.

Del IV Tillgång till sensorupptagna data

Varje part skall ha rätt att från den observerande
parten begära och erhålla kopior av data upptagna
med sensorer vid en observationsflygning. Kopiorna
skall vara i form av första generationens kopior
framställda från originaldata upptagna med hjälp av
sensorer vid en observationsflygning. Den part som
begär kopior skall också meddela den observerade
parten. En begäran om kopior av data skall innehålla
följande uppgifter:

a) den observerande parten,
b) den observerade parten,
c) dag för observationsflygningen,
d) sensor med vilken data upptagits,
e)   den   del   eller   de  delar  av
observationsflygningen vid vilken data upptagits,
samt
f) typ och format som används vid kopieringen,
dvs. antingen negativ eller positiv film eller
magnetband.

Artikel X Rådgivande kommittén

1. Parterna inrättar härmed en rådgivande kommitté
för att  främja  syftena  med  och  underlätta
genomförandet av detta fördrag.
2. Kommitténs beslut och rekommendationer skall
antas med konsensus. Med konsensus skall förstås att
ingen av parterna reser någon invändning mot ett
beslut eller en rekommendation.
3. Varje part skall ha rätt att till kommittén
anmäla och få upptaget på dess dagordning frågor som
gäller detta fördrag, däribland frågor som gäller de
fall då den observerade parten tillhandahåller ett
observationsflygplan.
4. Inom ramen för rådgivande kommittén skall
parterna
a) behandla ärenden om åtlydnad av bestämmelserna
i fördraget,
b) söka lösa tvetydigheter och skiljaktigheter i
fråga om tolkning som kan uppstå om hur fördraget
tillämpas,
c) pröva och besluta om ansökningar om anslutning
till fördraget, samt
d) komma överens om de tekniska och administrativa
åtgärder enligt bestämmelserna i detta fördrag som
anses vara nödvändiga efter nya staters anslutning
till fördraget.
5. Rådgivande kommittén kan föreslå ändringar av
detta fördrag, vilka skall prövas och godkännas
enligt bestämmelserna i artikel XVI. Kommittén kan
även komma överens om förbättringar i fråga om
fördragets sätt att fungera och dess effektivitet i
enlighet med fördragets bestämmelser. Förbättringar
som enbart avser ändring av den årliga tilldelningen
av aktiva kvoter enligt artikel III och bilaga A,
uppdatering och tillägg till sensorskategorierna
eller deras kapacitet enligt artikel IV, ändring av
kostnadsfördelningen  enligt bilaga L del  I.9,
bestämmelser för meddelande av och tillgång till
data enligt artikel IX del III och del IV, hantering
av uppdragsrapporter enligt artikel VI del I.21
liksom mindre frågor av administrativ eller teknisk
natur skall avgöras av rådgivande kommittén och inte
betraktas som ändringar i fördraget.
6. Rådgivande  kommittén skall begära att få
tillgång till anläggningar och administrativt stöd
av centret för konfliktförebyggande i konferensen om
säkerhet och samarbete i Europa eller av andra
anläggningar i Wien, om den inte beslutar annat.
7. Närmare bestämmelser för rådgivande kommitténs
verksamhet finns i bilaga L.

Artikel XI Meddelanden och rapporter

Parterna skall skriftligen överlämna de meddelanden
och rapporter som krävs enligt detta fördrag. De
skall överlämna dessa på diplomatisk väg eller, om
så föredras, via andra officiella kanaler, såsom det
kommunikationsnät  som tillhör  konferensen  för
säkerhet och samarbete i Europa.

Artikel XII Ansvarighet

En part skall i enlighet med internationell rätt och
praxis vara skyldig att betala gottgörelse för
skador den orsakat andra parter eller deras fysiska
eller juridiska personer eller deras egendom under
tillämpning av detta fördrag.

Artikel XIII Utseende av personal samt
privilegier och immunitet

Del I Utseende av personal

1.   När   parterna   deponerar   sina
ratifikationsinstrument  till endera depositarien
skall de för granskning förse alla andra parter med
en förteckning över utsedd personal som skall utföra
alla  de  skyldigheter  som  sammanhänger  med
observationsflygningar för den parten, innefattande
övervakning av framkallning  av  sensordata.  I
förteckningen får inte finnas upptagna mer än 400
personer vid ett givet tillfälle. I förteckningen
skall anges namn, könstillhörighet, födelsedatum,
födelseort, passnummer samt funktion för varje där
upptagen person. Varje part skall ha rätt att införa
ändringar i sin förteckning upp till 30 dagar efter
det att detta fördrag har trätt i kraft och en gång
varje sexmånadersperiod därefter.
2. Om en person som står upptagen i en ursprunglig
eller i en senare ändrad förteckning inte kan godtas
av en part som prövar förteckningen, skall den
parten senast 30 dagar efter att ha mottagit en
förteckning meddela den part som har lämnat densamma
att vederbörande inte kommer att godtas av den part
som gör invändningen. Personer som inte förklarats
som icke-godkända inom de 30 dagarna skall anses
vara godkända. Om en part därefter bestämmer att en
person inte är antagbar, skall den meddela den part
som utsett vederbörande. Personer som har förklarats
vara icke-godkända skall strykas ur den förteckning
som tidigare  överlämnats  till  part som rest
invändningar.
3. Den observerade parten skall utfärda viseringar
och  övriga  erforderliga  handlingar  för  att
säkerställa att godkända personer får resa in i och
vistas  inom dess territorium för att fullgöra
uppgifter    avseende    genomförandet   av
observationsflygningar,  däribland  att  övervaka
framkallning av sensordata. Viseringar och andra
erforderliga handlingar skall utfärdas antingen
a) senast 30 dagar efter det att den berörda
personen har förklarats vara antagen, i vilket fall
viseringen skall gälla i minst 24 månader, eller
b) inom en timme efter personens ankomst till
ankomstplatsen, i vilket fall viseringen skall gälla
för den tid då vederbörande utför sina uppgifter,
eller
c) vid vilken annan tidpunkt som helst enligt
överenskommelse mellan de berörda parterna.

Del II Privilegier och immunitet

1. För att de skall kunna fullgöra sina uppgifter
effektivt – för att verkställa detta fördrag, och
inte till personlig fördel – skall personal som
utsetts i enlighet med bestämmelserna i del I.1
ovan, beviljas de privilegier och den immunitet som
diplomatiska företrädare åtnjuter enligt artiklarna
29, 30.2, 31.1 – 3, 34 och 35 i Wienkonventionen om
diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961,
nedan kallad Wienkonventionen. Dessutom skall utsedd
personal åtnjuta sådana privilegier som åtnjuts av
diplomatiska företrädare enligt artikel 36.1 b i
Wienkonventionen, utom med avseende på egendom vars
import eller export är förbjuden enligt lag eller i
karantänsföreskrifter.
2. Privilegier och immunitet skall beviljas utsedd
personal för hela tiden från deras ankomst till
deras  avfärd  från  den  observerade  partens
territorium och därefter med avseende på personernas
tidigare åtgärder i tjänsten. Utsedd personal skall
också, vid genomresa av andra parters territorier,
åtnjuta sådana privilegier  och  immunitet  som
tillkommer diplomatiska företrädare enligt artikel
40.1 i Wienkonventionen.
3. Den observerande parten  får  avstå ifrån
rättslig immunitet i de fall denna skulle hindra
rättvisans gång och där detta kan ske utan att
inkräkta på detta fördrag. En persons immunitet som
inte är medborgare i den observerande parten får
endast hävas av de parter i vilka vederbörande är
medborgare. Hävandet måste alltid vara uttryckligt.
4.  Utan att det skall  inkräkta  på  deras
privilegier och immunitet eller den observerande
partens rättigheter enligt detta fördrag, är utsedda
personer skyldiga att följa den observerade partens
lagar och förordningar.
5. Den utsedda personalens transportmedel skall
åtnjuta  samma  immunitet  från  visitering,
rekvisition, beslag och utmätning som diplomatiska
beskickningar   enligt   artikel   22.3   i
Wienkonventionen, såvida inte annat bestäms i detta
fördrag.

Artikel XIV Benelux

1. Uteslutande för de syften  som  avses  i
artiklarna II–IX och XI och bilagorna A–I och K
skall Belgien, Luxemburg och Nederländerna betraktas
som en enda part, nedan kallad Benelux.
2. Utan att det skall inverka på bestämmelserna i
artikel XV, får de ovannämnda parterna säga upp
detta arrangemang genom ett meddelande till alla de
övriga parterna. Det skall då anses ha upphört att
gälla den 31 december som följer efter en tid av 60
dagar efter meddelandet.

Artikel XV Giltighet och uppsägning

1. Detta fördrag skall gälla obegränsad tid.
2.  Varje part skall ha rätt att säga  upp
fördraget. En part som avser säga upp fördraget,
skall meddela endera depositarien och alla de övriga
parterna  minst  sex  månader före  dagen  för
uppsägningen.  Depositarierna  skall  omedelbart
underrätta  alla  andra  parter om ett  sådant
meddelande.
3. Om en part meddelar sitt beslut att säga upp
fördraget enligt punkt 2 ovan, skall depositarierna
sammankalla parterna till en konferens tidigast 30
och senast 60 dagar efter mottagandet av meddelandet
härom för att kunna ta ställning till uppsägningens
följder på fördraget.

Artikel XVI Ändringar och periodisk översyn

1. Varje part skall ha rätt att föreslå ändringar
i detta fördrag. Texten till ändringsförslag skall
överlämnas till endera depositarien, som skall delge
samtliga parter för prövning. Om minst tre parter
begär  det  inom  90 dagar  efter  dagen  för
ändringsförslaget, skall depositarierna sammankalla
parterna till en konferens för att pröva detta.
Konferensen skall inte börja tidigare än 30 och inte
senare än 60 dagar efter mottagandet av den tredje
begäran.
2. Fördragsändringar  skall godkännas av alla
parter, antingen genom skriftligt meddelande till
endera depositarien inom 90 dagar efter delgivningen
av ändringsförslaget eller genom godkännande vid en
konferens, sammankallad i enlighet med punkt 1 ovan.
En sålunda godkänd ändring skall ratificeras i
enlighet med bestämmelserna i artikel XVII.1 och
träda i kraft 60 dagar efter det att parterna har
deponerat sina ratifikationsinstrument.
3. Såvida inte minst tre parter begär att det sker
tidigare, skall depositarierna sammankalla parterna
till en konferens för att granska tillämpningen av
detta fördrag tre år efter dess ikraftträdande och
därefter vart femte år.

Artikel XVII Depositarier, ikraftträdande och
anslutning

1. Detta fördrag skall ratificeras av varje part i
enlighet med dess konstitutionella förhållanden.
Instrument angående  ratifikation och anslutning
skall deponeras hos Kanadas eller Ungerns regering,
eller  bådadera,  vilka  härmed  utses  till
depositarier. Detta fördrag skall registreras av
depositarierna i enlighet med artikel 102 i Förenta
nationernas stadga.
2. Detta fördrag träder i kraft 60 dagar efter det
att 20 ratifikationsinstrument  har  deponerats,
däribland depositariernas och de parters instrument
vilkas individuella tilldelning av passiva kvoter
som anges i bilaga A är minst 8.
3.  Detta  fördrag  skall  stå  öppet  för
undertecknande av Armenien, Azerbajdzjan, Georgien,
Kazakstan, Kirgizistan,  Moldavien, Tadzjikistan,
Turkmenistan och Uzbekistan och ratificeras av dem.
De av dessa stater som inte undertecknar fördraget
innan  det  träder  i  kraft  i  enlighet med
bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel, får när
som helst ansluta sig till det genom deponering av
ett anslutningsinstrument hos endera depositarien.
4. Under de följande sex månaderna efter detta
fördrags ikraftträdande får alla andra stater som
deltar i konferensen om säkerhet och samarbete i
Europa ansöka om anslutning genom en skriftlig
framställning  till  endera  depositarien.  Den
depositarie som tar emot en sådan begäran skall
omedelbart delge den med alla parter. Stater som
ansöker om anslutning kan även, om de så önskar,
begära tilldelning av en passiv kvot och dennas
storlek.
Frågan skall tas upp vid påföljande möte med
rådgivande kommittén och avgöras  i vederbörlig
ordning.
5. Sex månader efter fördragets ikraftträdande kan
rådgivande kommittén pröva anslutning till fördraget
av stater som enligt dess mening har förmåga och
vilja att bidra till uppfyllande av detsamma.
6. För en stat som inte har deponerat sitt
ratifikationsinstrument  när  fördraget träder i
kraft, men som senare ratificerar fördraget eller
ansluter sig till det, träder det i kraft 60 dagar
efter  den  dag  då  ratifikations-  eller
anslutningsinstrumentet deponerades.
7. Depositarierna skall utan dröjsmål meddela
parterna om
a) dag för deponering av ratifikationsinstrument
och ikraftträdande av fördraget,
b) dag för ansökan om anslutning, den ansökande
statens namn samt förfarandets resultat,
c) dag för deponering av anslutningsinstrument och
dag för ikraftträdande för varje stat som därefter
ansluter sig till fördraget,
d)  sammankallande  av  en  konferens  enligt
artiklarna XV och XVI,
e) uppsägning i enlighet med artikel XV och dag
för uppsägningens ikraftträdande,
f)  dag  för  ikraftträdande  av ändringar i
fördraget, samt
g)  alla  andra  frågor  som  depositarierna
fördragsenligt är skyldiga att meddela parterna.

Artikel XVIII Provisorisk tillämpning och
etappvis tillämpning av fördraget

För att underlätta tillämpningen av detta fördrag,
skall  vissa  av  dess  bestämmelser  tillämpas
provisoriskt och andra införas etappvis.

Del I Provisorisk tillämpning

1. Utan att det skall inkräkta på bestämmelserna i
artikel XVII, skall signatärstaterna provisoriskt
tillämpa följande bestämmelser:
a) artikel VI del I.4,
b) artikel X.1, 2, 3, 6 och 7,
c) artikel XI,
d) artikel XIII del I.1 och 2,
e) artikel XIV,
f) bilaga L del I.
2. Den provisoriska tillämpningen skall gälla för
en tid om tolv månader från den dag då detta fördrag
öppnas för undertecknande. I det fall fördraget inte
träder i kraft före utgången av tiden för dess
provisoriska tillämpning, kan denna tid förlängas om
alla signatärstaterna så beslutar. Tiden för den
provisoriska  tillämpningen  skall  i vart fall
avbrytas när fördraget träder i kraft. Parterna kan
dock  då  besluta  att förlänga tiden för den
provisoriska tillämpningen för signatärstater som
inte har ratificerat fördraget.

Del II Etappvis tillämpning

1. När fördraget har trätt i kraft, skall det
tillämpas etappvis i enlighet med bestämmelserna i
denna del. Bestämmelserna i punkterna 2 till 6 nedan
skall tillämpas från fördragets ikraftträdande till
den 31 december det tredje år som följer efter det
år då fördraget trädde i kraft.
2. Oaktat bestämmelserna i artikel IV.1, får ingen
part under den tid som anges i punkt 1 använda IRLS
om   sådana   finns   monterade   på   ett
observationsflygplan, såvida inte annat har avtalats
mellan den observerande och den observerade parten.
Sådana sensorer  skall  inte  vara föremål för
certifiering i enlighet med bilaga D. Om det är
svårt  att  avlägsna  en  sådan  sensor  från
observationsflygplanet, skall den, vid genomförande
av observationsflygningar, vara försedd med täckplåt
eller annan anordning som hindrar dess funktion i
enlighet med bestämmelserna i artikel IV.4.
3. Oaktat bestämmelserna i artikel IV.9, får ingen
part under den tid som anges i punkt 1 ovan vara
skyldig att tillhandahålla ett observationsflygplan
som  är  utrustat  med  sensorer  från  varje
sensorskategori med den maximala kapacitet och i det
antal  som  anges  i  artikel  IV.2,  om
observationsflygplanet är utrustat med
a) en enda optisk panoramakamera, eller
b) minst ett par optiska enbildskameror.
4. Oaktat bestämmelserna i bilaga B del II.2 a,
skall medier för dataupptagning förses med uppgifter
enligt parternas gällande praxis under den tid som
anges i punkt 1 ovan.
5. Oaktat bestämmelserna i artikel VI del I.1, får
ingen part under den i punkt 1 ovan angivna tiden
tilldelas ett flygplan som kan flyga någon som helst
angiven distans utan bränslepåfyllning.
6. Under den i punkt 1 ovan angivna tiden skall
tilldelning av aktiva kvoter fastställas i enlighet
med bestämmelserna i bilaga A del II.2.
7.  Senare  etappvisa  införande  av  nya
sensorskategorier eller förbättringar av befintliga
sensorers kapacitet skall  prövas av rådgivande
kommittén enligt bestämmelserna i artikel IV.3 vad
gäller införande och förbättring.

Artikel XIX Giltiga texter

Originalen  till  detta fördrag, vars engelska,
franska, italienska, ryska, spanska och tyska texter
är lika giltiga, skall deponeras i depositariernas
arkiv. Vederbörligen bestyrkta avskrifter skall av
depositarierna överlämnas till parterna.

Bilaga A Kvoter och maximala flygsträckor

Del I Tilldelning av passiva kvoter

1. Tilldelningen av individuella passiva kvoter
framgår nedan och skall endast gälla de parter som
har ratificerat fördraget.
Tyskland:            12
USA:              42
Vitryssland och Ryska federationen:42
Benelux:             6
Bulgarien:            4
Kanada:             12
Danmark:             6
Spanien:             4
Frankrike:           12
Storbritannien och Nordirland:       12
Grekland:             4
Ungern:              4
Island:              4
Italien:            12
Norge:              7
Polen:              6
Portugal:             2
Rumänien:             6
Tjeckien och Slovakien:      4
Turkiet:            12
Ukraina:            12
2. Om nya stater ratificerar eller ansluter sig
till fördraget enligt artikel XVII och artikel X.4 c
och med beaktande  av  artikel  X.4  d, skall
tilldelning av passiva kvoter prövas i det ordinarie
möte med rådgivande kommittén som följer efter
ifrågavarande staters deponering av sina instrument
rörande ratifikation eller anslutning.

Del II Den första tilldelningen av aktiva
kvoter för observationsflygningar

1. Den första tilldelningen av aktiva kvoter enligt
artikel III del I.6 i detta fördrag skall vara sådan
att varje part är skyldig att över sitt territorium
godta ett antal observationsflygningar som inte
överstiger 75 procent, avrundat nedåt till närmaste
hela tal, av den individuella passiva kvot som
parten tilldelas enligt vad som anges i del I.1 i
denna bilaga. Mot denna bakgrund och för de parter
som har förhandlat inom ramen för Open Skies-
konferensen  i Wien, skall den första inbördes
tilldelningen gälla från den dag då fördraget träder
i kraft till den 31 december det år som följer efter
det år då fördraget trädde i kraft och skall endast
gälla för de parter som har ratificerat fördraget.
Denna första tilldelning är följande:

Tyskland

över  partsgruppen  Vitryssland  och   Ryska
federationen:                 3

över Ukraina:                 1

USA

över   partsgruppen  Vitryssland  och  Ryska
federationen:                 8

över Ukraina tillsammans med Kanada:     1

Partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen

över Benelux enl. definitionen i artikel XIV: 2

över Kanada:                 2

över Danmark:                 2

över Frankrike:                3

över Tyskland:                3

över Grekland:                1

över Italien:                 2

över Norge:                  2

över Turkiet:                 2

över Storbritannien och Nordirland:      3

över USA:                   4

Benelux

över  partsgruppen   Vitryssland  och  Ryska
federationen:                 1

över Polen:                  1

Bulgarien

över Grekland:                1

över Italien:                 1

över Turkiet:                 1

Kanada

över  partsgruppen  Vitryssland   och  Ryska
federationen:                 2

över Tjeckien och Slovakien:         1

över Polen:                  1

över Ukraina tillsammans med USA:       1

Danmark

över   partsgruppen  Vitryssland  och  Ryska
federationen:                 1

över Polen:                  1Spanien

över Tjeckien och Slovakien:         1

Frankrike

över  partsgruppen   Vitryssland  och  Ryska
federationen:                 3

över Rumänien:
1Storbritannien och Nordirland

över  partsgruppen  Vitryssland   och  Ryska
federationen:                 3

över Ukraina:                 1

Grekland

över Bulgarien:                1

över Rumänien:
1

Ungern

över Rumänien:
1

över Ukraina:                 1

Italien

över   partsgruppen  Vitryssland  och  Ryska
federationen:                 2

över Ungern:                 1

över Ukraina tillsammans med Turkiet:     1

Norge

över  partsgruppen   Vitryssland  och  Ryska
federationen:                 2

över Polen:                  1

Polen

över Förbundsrepubliken Tyskland:       1

över  partsgruppen  Vitryssland   och  Ryska
federationen:                 1

över Ukraina:                 1Rumänien

över Bulgarien:                1

över Grekland:                1

över Ungern:                 1

över Ukraina:                 1

Tjeckien / Slovakien

över Förbundsrepubliken Tyskland:       1

över Ukraina:                 1

Turkiet

över   partsgruppen  Vitryssland  och  Ryska
federationen:                 2

över Bulgarien:                1

över Ukraina tillsammans med Italien:     2

Ukraina

över Tjeckien/Slovakien:           1

över Ungern:                 1

över Polen:                  1

över Rumänien:
1

över Turkiet:                2
2. Efter  den  första fördelningen och tills
fördragets  fullständiga  ikraftträdande  enligt
artikel XVIII med avseende på användningen av aktiva
kvoter skall den årliga tilldelningen grundas på 75
procents regeln enligt punkt 1 ovan med avseende på
tilldelningen av individuella passiva kvoter.
3. Från dagen för detta fördrags fullständiga
tillämpning skall varje part under efterföljande
tilldelning av aktiva kvoter över sitt territorium,
om  den  ombeds därom, gå med på  ett  antal
observationsflygningar som uppgår till partens hela
passiva kvot. När så är möjligt, eller när detta
begärs, om  inte  annat  överenskommits,  skall
tilldelningen grunda sig på en proportionell ökning
av den aktiva kvot som tilldelades i den första
tilldelningen.
4. För nya stater som ratificerar eller ansluter
sig till fördraget enligt bestämmelserna i artikel
XVII skall tilldelningen av aktiva kvoter behandlas
vid rådgivande kommitténs ordinarie möte som följer
efter dagen för ifrågavarande staters deponering av
sina ratifikations- eller anslutningsinstrument med
iakttagande av följande bestämmelser:
a) En stat som ratificerar eller ansluter sig till
fördraget   skall   ha   rätt  att  begära
observationsflygningar över parternas territorier
inom de passiva kvoter som tilldelats parten i fråga
i enlighet med bestämmelserna i del I.3 i denna
bilaga och inom de parters passiva kvoter som har
begärts för observationsflygningar,  såvida inte
annat överenskommits mellan de berörda parterna.
b) Alla parter skall samtidigt ha rätt att begära
observationsflygningar över den stats territorium
som undertecknar eller ansluter sig till fördraget
inom sina aktiva kvoter och inom den passiva kvot
som tilldelats den staten.

Del III Maximala flygsträckor för
observationsflygningar

Maximala flygsträckor för observationsflygningar
över observerade parters territorium beräknade från
varje OS-flygfält framgår av denna uppställning (i
kilometer).
Tyskland
WUNSTORF                  1 200
LANDSBERG-LECH         1 200
USA
WASHINGTON-DULLES        4 900
TRAVIS AFB           4 000
ELMENDORF AFB          3 000
LINCOLN-MUNICIPAL        4 800
Partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen
KUBINKA             5 000
ULAN UDE            5 000
VORKUTA             6 500
MAGADAN             6 500
Benelux
ZAVENTEM/MELSBROEK         945
Bulgarien
SOFIA               660
BURGAS               660
Kanada
OTTAWA             5 000
IQALUIT             6 000
YELLOWKNIFE           5 000
Danmark
Moderlandet            800
FÄRÖARNA              250
GRÖNLAND            5 600
Spanien
GETAFE             1 300
GANDO               750
VALENCIA            1 300
VALLADOLID           1 300
MORON              1 300
Frankrike
ORLÉANS-BRICY          1 400
NICE-COTE D'AZUR          800
TOULOUSE-BLAGNAC          700
Storbritannien och Nordirland
BRIZE NORTON          1 150
SCAMPTON                  1 150
LEUCHARS            1 150
med SCILLYÖARNA         1 500
med SHETLANDSÖARNA       1 500
Grekland
THESSALONIKI            900
ELEFSIS              900
med KRETA, KARPATHOS,
RHODOS, KOS-ÖARNA        1 100
Ungern
BUDAPEST-FERIHEGY         860
Island             1 500
Italien
MILANO-MALPENSA         1 130
PALERMO-PUNTA RAISI       1 400
Norge
OSLO-GARDERMOEN         1 700
TROMSÖ-LANGNES         1 700
Polen
WARSZAWA-OKECIE         1 400
Portugal
LISSABON            1 200
Sta MARIA            1 700
PORTO SANTO           1 030
Rumänien
BUKAREST-OTOPENI         900
TIMISOARA             900
BACAU               900
Tjeckien och Slovakien
PRAG               600
BRATISLAVA            700
KOSICE              400
Turkiet
ESKISEHIR            1 500
DIYARBAKIR           1 500
Ukraina

BORISPOL            2 100

Bilaga B Information om sensorer

Del I Tekniska uppgifter

1. Parterna skall i enlighet med artikel IV.10
meddela varandra de tillämpliga tekniska uppgifter
som anges i denna del för varje sensor som är
monterad i observationsflygplan de har utsett i
enlighet med artikel V.
2. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om
optiska panoramakameror och enbildskameror:
a) typ och modell,
b) sikt längs med och vinkelrätt mot flygvägen
eller svepvinklar i grader,
c) bildstorlek mm2,
d) exponeringstider i sekunder,
e) typ och färg på optiska filter som används och
deras filterfaktorer,
f) för varje objektiv skall anges
1) namn,
2) brännvidd i mm,
3) största relativa bländaröppning,
4) upplösningsförmåga med en kontrastkvot på 1 000
till 1 eller motsvarande modulation av 1,0 vid
största relativa bländaröppning i linjer per mm,
g) minsta och största fotointervall i sekunder
eller cykler, uttryckt i bilder per sekund, i
tillämpliga fall,
h) förhållande mellan maximal hastighet och höjd i
tillämpliga fall,
i) för optiska enbildskameror, största vinkel mätt
horisontellt eller minsta vinkel mätt vertikalt i
grader i tillämpliga fall,
j) högsta operativa höjd i meter i tillämpliga
fall.
3. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om
videokameror:
a) typ och modell,
b) sikt längs med och vinkelrätt mot flygvägen i
grader,
c) för objektivet skall anges:
1) brännvidd i mm,
2) största relativa bländaröppning,
3) upplösningsförmåga med en kontrastkvot på 1 000
till 1 eller motsvarande modulation av 1,0 vid
största relativa bländaröppning i linjer per mm,
d)  detektorns  storlek  i  mikrometer  eller
motsvarande uppgift på tuben,
e) antal detektorer,
f) systemets ljuskänslighet mätt i lux eller watt
per cm2,
g) spektral bandbredd i nanometer.
4. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om
IRLS:
a) typ och modell,
b) synfält eller avsökningsvinklar i grader,
c) minsta momentana synfält (IFOV) längs med och
vinkelrätt mot flygriktningen i milliradianer,
d) spektral bandbredd i mikrometer,
e) minsta lösbara temperaturskillnad (MRTD) i
celsiusgrader,
f)  detektorns temperatur under användning  i
celsiusgrader,
g) erforderlig tid från påslagning av systemet
till  dess  att  det  har  ner  till  normal
funktionstemperatur (nerkylningstid) i minuter,
h) maximal användningstid om tillämpligt,
i) förhållande mellan maximal hastighet och höjd
(v/h), och
j) högsta operativa höjd i meter om tillämpligt.
5. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om
sidseende SAR:
a) typ och modell,
b) frekvensband för radar och särskilda frekvenser
för användning i megahertz,
c) polarisation,
d) antal radarpulser per meter eller sekund,
e) närmaste gräns för användning inom närområdet
mätt vertikalt i antal grader,
f) stråkbredd i kilometer,
g) markupplösning i avstånd och azimutalt i ett
lutande plan i meter,
h) högsta operativa höjd i meter i tillämpliga
fall, samt
i) sändarens kapacitet i watt.
6. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om
sensorer som tar upp data på fotografisk film:
a) typ av film som får användas i varje sensor,
b) filmbredd i millimeter,
c) upplösning med en kontrastkvot på 1 000 till 1
eller motsvarande modulation av 1,0 linjer per
millimeter, och
d) magasinskapacitet för varje typ av film i
meter.
7. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om
sensorer  som  tar  upp  data  på  andra
inspelningsmedier:
a) typ och modell av utrustning för upptagning av
data,
b) typ och format av upptagningsmedier,
c) bandbredd i hertz i tillämpliga fall,
d) inspelningshastighet i megabits per sekund i
tillämpliga fall,
e) mediernas inspelningskapacitet i minuter eller
megabits, samt
f) format för förvaring av data som upptagits med
sensorer och för införande av kommentarer till data.

Del II Införande av kommentarer

1. Data som upptagits med sensorer under en
observationsperiod  skall  förses  med  följande
kommentarer på filmremsan i början och slutet av
varje rulle originalfilmsnegativ eller i början av
annat   upptagningsmedium   i  enlighet  med
bestämmelserna i tillägg 1 till denna bilaga:
a) observationsflygningens referensnummer,
b) dag för observationsflygningen,
c) sensorsbeskrivning samt
d) brännvidd i tillämpliga fall.
2. Följande uppgifter skall antecknas manuellt
eller  elektroniskt  från observationsflygplanets
navigations- och avioniksystem och införas på data
som   upptagits   med  sensorer  under  en
observationsperiod på ett sätt som inte döljer
detaljer i enlighet med bestämmelserna i tillägg 1
till denna bilaga:
a) för optiska kameror:
1) vid början av observationsperioden och, under
observationsperioden,  vid  alla  mellanliggande
positioner då det föreligger betydande förändring i
höjd över marken, kurs eller hastighet över marken
samt  vid tillfällen som bestäms av rådgivande
kommittén under den tid då fördraget tillämpas
provisoriskt:
a. höjd över marken,
b. plats,
c. verklig kurs samt
d. avsökningsvinkel;
2) på varje fotografisk filmruta:
a. nummer på bildrutan,
b. dag och tidpunkt samt
c. rollvinkel.
b)  För videokameror och IRLS vid början av
observationsperioden      och,      under
observationsperioden,  vid  alla  mellanliggande
positioner då det föreligger betydande förändring i
höjd över marken, kurs eller hastighet över marken
samt  vid tillfällen som bestäms av rådgivande
kommittén under den tid då fördraget tillämpas
provisoriskt:
1) dag och tidpunkt,
2) höjd över marken,
3) plats,
4) verklig kurs samt
5) avsökningsvinkel.
c) För sidseende SAR:
1) vid början av observationsperioden och, under
observationsperioden,  vid  alla  mellanliggande
positioner då det föreligger betydande förändring i
höjd över marken, kurs eller hastighet över marken
samt  vid tillfällen som bestäms av rådgivande
kommittén under den tid då fördraget tillämpas
provisoriskt:
a. dag och tidpunkt,
b. höjd över marken,
c. plats,
d. verklig kurs,
e. vinkel mot marken till närmaste punkt för
stråkbredd,
f. stråkbredd samt
g. polarisation.
2) Varje gång mätning görs för att säkerställa en
riktig bearbetning av bilden:
a. hastighet över marken,
b. avdrift,
c. stigningsvinkel samt
d. rollvinkel.
3. För kopior av enstaka bilder eller remsor av
bilder som tagits fram från originalfilmens negativ
eller från annat upptagningsmedium skall information
som listats i punkterna 1 och 2 i denna del
antecknas på varje positiv kopia.
4. Parterna skall ha rätt att införa anteckningar
till   data   som   upptagits   under   en
observationsflygning, antingen genom att använda
alfanumeriska värden eller beteckningar som skall
bestämmas av rådgivande kommittén under den tid då
fördraget tillämpas provisoriskt.

Tillägg 1 till bilaga B Införande av
anteckningar till uppgifter som upptagits under
en observationsflygning

1. Observationsflygningens referensnummer skall
anges som en enda grupp av sex alfanumeriska tecken
i enlighet med följande regler:
a) bokstäverna OS,
b) sista siffran i det kalenderår för vilket den
individuella aktiva kvoten gäller, samt
c) ett treställigt nummer som motsvarar varje
individuell observationsflygning som ingår i den
aktiva kvot som tilldelats en part i den årliga
översynen inom rådgivande kommitténs ram för ett
kalenderår över en annan parts territorium.
2. Sensorbeskrivningen skall anges med ett enda
block av högst sex alfanumeriska tecken omfattande
två grupper enligt följande regler:
a) en grupp om högst fyra tecken som utvisar
sensorskategori enligt följande regler:
1) OP: optisk panoramakamera,
2) OF: optisk enbildskamera,
3) TV: videokamera,
4) IRLS: infraröd linjeavsökare,
5) SAR: sidseende SAR;
b) en grupp av två tecken som utvisar typ av
upptagningsmedium enligt följande regler:
1) BI: svartvit isopankromatisk,
2) BM: svartvit monopankromatisk,
3) BP: svartvit pankromatisk,
4) BR: svartvit omvändningsfilm,
5) TA: analogt band,
6) TD: digitalt band.
3. Konfiguration av sensorer skall anges med ett
enda  block  av högst nio alfanumeriska tecken
omfattande tre grupper enligt följande regler:
a) en grupp av fyra alfanumeriska tecken som anger
hur sensorn är monterad på observationsflygplanet
antingen som:
1) invändig montering som anges med beteckningen
INT följd av ett nummer som anger den relativa
platsen   för   sensorns   montering   på
observationsflygplanet  räknat  från  nosen till
stjärten,
2)  montering  på  flygkroppen som anges med
beteckningen POD följd av  en av följande tre
bokstäver:
a. L: monterad under vänster vinge,
b. R: monterad under höger vinge,
c. C: monterad längs flygplanets mittaxel;
b) en grupp av högst tre alfanumeriska tecken som
anger typ av montering enligt följande regler:
1) vertikal montering i vilken sensorn inte är
vinklad mer än 5 grader från det vertikala planet
anges med bokstaven V,
2)  snedställd montering i vilken sensorn är
vinklad mer än 5 grader från det vertikala planet
anges med endera av följande två bokstäver följd av
vinkel nedåt i antal grader:
a. L: pekar åt vänster,
b. R: pekar åt höger;
3) en solfjäderformad montering med två eller fler
sensorer, anges med bokstaven F;
c) för en solfjäderformad montering gäller att en
grupp av högst två siffror anger sensorernas antal
och läge enligt följande:
1) den första siffran anger det totala antalet
sensorer i en montering,
2) den andra siffran anger varje sensors position
räknat från vänster till höger i förhållande till
observationsflygplanets färdriktning.
4. Linsens brännvidd anges i millimeter.
5. Dag och tidpunkt anges avrundat till närmaste
hela minut i GMT.
6.   Medelhöjden   över   marken   för
observationsflygplanet anges med ett femsiffrigt
nummer  följt  av  en beteckning som motsvarar
måttenheterna i antingen fot, bokstaven F, eller i
meter, bokstaven M.
7. Observationsflygplanets position i latitud och
longitud anges i grader avrundat till närmaste
hundradels grad enligt formeln dd.dd (N eller S)
ddd.dd (E eller W) eller i grader och minuter
avrundat till närmaste hela minut enligt formeln
dd.mm (N eller S) ddd.mm (E eller W).
8. Observationsflygplanets verkliga kurs anges i
grader avrundat till närmaste hela grad.
9. Observationsflygplanets rollvinkel anges  i
grader följt av en beteckning som anger om det är en
vänsterroll,  bokstaven  L, eller en högerroll,
bokstaven R.
10. Observationsflygplanets höjdvariationsvinkel
anges i grader följt av en beteckning som anger om
höjdvariationen är uppåt, bokstaven U, eller nedåt,
bokstaven D, i förhållande till det horisontella
planet.
11. Observationsflygplanets avdriftsvinkel anges i
grader följt av en beteckning som anger om avdriften
är åt vänster,  bokstaven  L, eller åt höger,
bokstaven R, i förhållande till färdriktningen.
12. Observationsflygplanets markhastighet anges
med ett treställigt nummer följt av en tvåställig
bokstavsbeteckning  som  anger  måttenheterna  i
antingen nautiska mil, bokstäverna NM, eller i
kilometer, bokstäverna KM per timme.
13. Närmaste punkten för svepbredden anges i
kilometer.
14.  Vinkeln  mot  marken  anges i grader i
förhållande till det vertikala planet.
15. Svepbredden anges i kilometer.
16. För fotografisk film gäller att varje magasin
från en och samma sensor som använts under en
observationsflygning skall numreras med början på
ett. Varje bild på originalfilmens negativ som
exponerats av en sensor skall numreras individuellt
räknat från den första bildrutan till den sista i
sensorns magasin. I varje enskilt fall då filmen är
numrerad med en eller två siffror per bildruta skall
enskilda bildrutor utan svårighet kunna identifieras
genom att antingen ange siffran närmast ramens
centrum, eller det lägre hela talet om siffrorna
ligger på ett jämnt avstånd från centrum.

Bilaga C Uppgifter om observationsflygplan

I enlighet med artikel V.2 skall en part då den
utser flygplan till observationsflygplan meddela de
övriga parterna nedan angivna uppgifter.

1. Identifiering
a) Typ och modell.
b) Nummer, kategori, typ och konfiguration för
varje   sensor   som   är   monterad   på
observationsflygplanet i enlighet med bilaga B.
2. Uppdragsplanering
a) För varje typ och konfiguration av sensorer som
är monterade på observationsflygplanet
1) för vilken markupplösningen beror på höjden
över marken: den höjd över marken i meter vid vilken
sensorn  tar  emot  markupplösningen  för  den
sensorskategori som anges i artikel IV.2;
2) för vilken markupplösningen inte beror på
höjden över marken: höjden för längsta räckvidd.
b) Optimal marschfart i kilometer per timme för
varje höjd angiven i enlighet med a ovan.
c) Bränsleåtgång i kilogram per timme vid optimal
marschfart för varje höjd som anges i enlighet med a
ovan.
3. Navigering, samband och landningshjälpmedel
a) Varje typ av navigeringsutrustning som är
monterad i observationsflygplanet med uppgift om
dess noggrannhet i meter.
b)   Radiosamband,    inflygnings-    och
landningshjälpmedel   som  är  monterade  på
observationsflygplanet i enlighet med ICAO-praxis.
4. Observationsflygplanets markegenskaper
a) Längd, vingbredd, största höjd, hjulbas och
vändradie.
b) Högsta startvikt och landningsvikt.
c) Flygfältets banlängd och erforderlig hållbarhet
vid högsta  start-  och landningsvikt inklusive
eventuell förmåga att landa på opreparerad bana.
d) Kvalitet och kvantitet för bränsle, smörjmedel,
hydrauliska vätskor och syrgas.
e) Typ av elförsörjning för drift och start av
observationsflygplanet.
f) Eventuella särskilda behov.
5. Besättningens behov
a) Antal besättningsmedlemmar.
b) Antal sensorsoperatörer.
c)  Antal  platser  för  flygrepresentanter,
flygövervakare eller representanter.
d) Antal sovplatser.

Bilaga D Certifiering av observationsflygplan
och sensorer

Del I Allmänna bestämmelser

1. Varje part skall  ha  rätt  att delta i
certifiering  av  alla  typer och modeller  av
observationsflygplan   och  dess   tillhörande
uppsättning av sensorer som utsetts av en annan part
i  enlighet  med  artikel  V,  under  vilken
observationsflygplanet  och  dess sensorer skall
undersökas både på marken och under flygning.
2. Varje certifiering skall genomföras för att
bekräfta
a) att flygplanet är av sådan typ och modell som
utsetts i enlighet med artikel V,
b) att de på observationsflygplanet monterade
sensorerna tillhör en kategori som anges i artikel
IV.1 och uppfyller de i artikel IV.2  angivna
bestämmelserna,
c) att tekniska uppgifter har meddelats i enlighet
med bilaga B del 1,
d) om markupplösningen för en sensor beror på
höjden över marken, den lägsta höjd över marken från
vilken  varje sådan på ett observationsflygplan
monterad sensor av den typen och modellen får
användas under en observationsflygning med hänsyn
till begränsningen av markupplösning såsom denna
anges i artikel IV.2,
e) om markupplösningen för en sensor inte beror på
höjden över marken, markupplösningen för varje sådan
på ett observationsflygplan monterad sensor av den
typen och modellen med hänsyn till begränsningen av
markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2,
f) att täckplåtarna för sensorernas öppningar
eller sådan annan anordning som hindrar dem från
upptagning av data sitter på plats i enlighet med
artikel IV.4.
3. Varje part som genomför en certifiering skall
meddela alla de andra parterna senast 60 dagar i
förväg  om  den  sjudagarsperiod  under  vilken
certifieringen av observationsflygplanet och dess
sensorer kommer att ske. I meddelandet skall anges
a) den part som  genomför  certifieringen av
observationsflygplanet och dess sensorer,
b) den ankomstplats till vilken personal från de
parter som medverkar i certifieringen skall anlända,
c) den plats där certifieringen skall genomföras,
d)  dag  för  certifieringens  inledning  och
avslutning,
e)  antal  observationsflygplan  som  skall
certifieras samt deras typ och modell,
f)  typ  och  modell  samt  beskrivning  och
konfiguration  för  på  observationsflygplanet
monterade sensorer som skall certifieras i enlighet
med bilaga B tillägg 1.
4. Senast tio dagar efter mottagandet av ett
sådant meddelande som avses i punkt 3 ovan, skall
varje part meddela de andra parterna om sin avsikt
att delta i certifieringen av ett sådant flygplan
och dess sensorer enligt artikel IV.11.  Antal
personer som skall deltaga i certifieringen från de
parter som har meddelat sin avsikt att delta skall
bestämmas av rådgivande kommittén. Om inte annat
avtalats, får totala antalet personer inte överstiga
40, varvid högst fyra från en och samma part. Om två
eller flera parter meddelar sin avsikt att genomföra
en certifiering under samma period, skall rådgivande
kommittén bestämma vilken av dem som skall genomföra
certifieringen under perioden i fråga.
5. Varje part som deltar i certifieringen skall
senast 30 dagar före den dag då certifieringen av
observationsflygplanet skall inledas, meddela den
part som genomför denna i enlighet med punkt 3 ovan
om följande:
a)  namnen  på  de  personer som  deltar  i
certifieringen  och,  om  ett  icke-kommersiellt
transportflygplan  används för  att  resa  till
ankomstplatsen, en lista med namn på besättningen i
vilken för varje person anges könstillhörighet,
födelsetid,  födelseort  och  passnummer;  alla
personerna  skall upptas i listan över utsedda
personer enligt artikel XIII del I,
b) dag och beräknad ankomsttid till ankomstplatsen
för dessa personer samt
c) transportsätt till ankomstplatsen.
6. Senast 14  dagar  innan certifieringen av
observationsflygplanet skall inledas enligt punkt 3
ovan, skall den part som genomför certifieringen
tillhandahålla de parter som deltar i denna följande
uppgifter  om  varje  på  observationsflygplanet
monterad sensor samt om tillbehör som används för
att kommentera data som upptagits med sensorerna:
a) en beskrivning av varje beståndsdel i en sensor
med angivande av dess funktion samt varje anknytning
till tillbehör som används för att kommentera data,
b) foton som tagits av varje sensor annat än från
observationsflygplanet  i  enlighet med följande
specifikationer:
1) varje sensor skall fylla åtminstone 80 procent
av fotot, antingen horisontellt eller vertikalt,
2) sådana foton kan antingen vara i färg eller
svartvita och skall mäta 18 gånger 24 centimeter
exklusive kant,
3) varje foto skall förses med anteckning om
sensorns kategori, typ och modell samt namn på den
part som underställer sensorn för certifiering,
c) instruktioner för sensorns användning under
flygning.
7. Om ingen part meddelar sin avsikt att delta i
certifieringen enligt punkt 5 ovan, skall parten
själv genomföra inspektionen  under  flygning i
enlighet med bestämmelserna i del III i denna bilaga
och upprätta en certifieringsrapport enligt del IV i
denna bilaga.
8. Bestämmelserna i artikel XIII del II skall
gälla personal från varje part som deltar i en
certifiering under hela den tid personalen befinner
sig  inom den parts territorium  som  genomför
certifieringen.
9. Personal  från  varje  part som deltar i
certifieringen skall lämna den parts territorium som
genomför certifieringen omedelbart efter det att
certifieringsrapporten har undertecknats.

Del II Undersökning på marken

1. Undersökningar på marken av mer än en part får,
med  tillstånd  av  den  part  som  genomför
certifieringen, genomföras samtidigt. Parter skall
ha rätt att gemensamt genomföra sådan undersökning
av ett observationsflygplan och dess sensorer. Den
part som genomför certifieringen skall ha rätt att
bestämma hur många personer som vid ett givet
tillfälle får befatta sig med sådan undersökning av
ett observationsflygplan och dess sensorer.
2.  Om  inte  annat  överenskoms,  får denna
undersökning inte överstiga tre åttatimmarsperioder
för varje observationsflygplan och dess sensorer.
3. Innan en undersökning inleds, skall den part
som genomför certifieringen meddela de parter som
deltar i denna följande uppgifter:
a) För optiska panoramakameror och enbildskameror:
1) linsens respons på modulering av styrkurvan
till   spatial   frekvens   (karakteristiken
frekvens/kontrast) för linsens  största relativa
bländaröppning räknat i linjer per millimeter,
2) specifikationer för svartvit flygfilm som skall
användas   för   att   uppta   data  under
observationsflygningen eller för kopiering av sådana
data i enlighet med bestämmelserna i bilaga K del
I.2,
3) specifikationer  för  utrustning som skall
användas vid framkallning av originalfilmens negativ
och kopior som skall användas för att framställa
positiv eller negativ i enlighet med bestämmelserna
i bilaga K del I.1, samt
4)  testdata  från  flygningar  som  visar
markupplösningen som en funktion av höjden över
marken för varje typ av flygfilm som skall användas
med optisk kamera.
b) För videokameror: testdata från flygningar från
all utmatningsutrustning som visar markupplösningen
som en funktion av höjden över marken.
c) För IRLS: testdata från flygningar från all
utmatningsutrustning som visar markupplösningen som
en funktion av höjden över marken.
d) För sidseende SAR: testdata från flygningar
från  all  utmatningsutrustning   som  visar
markupplösningen som en funktion av planets lutande
läge i förhållande till marken.
4. Innan en undersökning inleds, skall den part
som genomför certifieringen informera den eller de
parter som deltar i certifieringen om följande:
a) hur den planerar att genomföra undersökningen
av observationsflygplanet och dess sensorer,
b) observationsflygplanet, sensorerna, tillbehören
och täckplåtarna för sensorsöppningarna eller annan
anordning som hindrar sensorernas funktion genom att
visa deras placering på observationsflygplanet med
hjälp av diagram, foton, diabilder  och  andra
visuella hjälpmedel,
c) alla nödvändiga säkerhetsåtgärder som skall
iakttas vid undersökningen av observationsflygplanet
och dess sensorer samt
d)   tillvägagångssätt  för  att  upprätta
inventarieförteckning som de personer som skall
eskortera den part som genomför certifieringen avser
använda i enlighet med punkt 6 nedan.
5. Innan undersökningen på marken inleds skall
varje part som deltar i certifieringen till den part
som genomför denna överlämna en förteckning över
utrustning  som  kommer  att  användas  vid
undersökningen på marken eller under flygning. De
parter  som  genomför  undersökningen skall  ha
tillstånd att på observationsflygplanet ta ombord
och använda videokameror, bärbara ljudbandspelare
och  bärbara datorer. De parter som deltar  i
certifieringen skall ha tillstånd att använda annan
sorts utrustning efter godkännande av den part som
genomför certifieringen.
6. De parter som deltar i certifieringen skall
tillsammans med den part som genomför den upprätta
en förteckning över sådan utrustning som avses i
punkt 5 ovan samt gå igenom modaliteterna för den
inventarieförteckning  som skall följas för att
bekräfta att all utrustning som tagits ombord på
observationsflygplanet av de parter som deltar i
certifieringen    har    avlägsnats    från
observationsflygplanet   efter   undersökningens
genomförande.
7.  Personal  från varje part som deltar  i
certifieringen skall ha rätt att genomföra följande
aktiviteter    vid    undersökningen    av
observationsflygplanet och av varje därpå monterad
sensor:
a)   att   bekräfta   att   antalet   på
observationsflygplanet monterade sensorer och varje
sensors  konfiguration  överensstämmer  med  de
uppgifter som har lämnats enligt del I.6 i denna
bilaga, i bilaga C och i bilaga B del I,
b) att bekanta sig med varje sensors montering på
observationsflygplanet,    inklusive    deras
beståndsdelar och dessas inbördes förhållande samt
till andra tillbehör som används för att kommentera
data,
c) att få en demonstration av hur varje sensor
kontrolleras och används samt
d) att bekanta sig med testdata för flygning som
tillhandahållits enligt punkt 3 ovan.
8. På begäran av någon av parterna som deltar i
certifieringen, skall den part som genomför denna
fotografera alla på observationsflygplanet monterade
sensorer, deras tillbehör på observationsflygplanet
eller sensorsöppningarna med täckplåtar eller annan
anordning  som hindrar deras  funktion.  Sådana
fotografier skall uppfylla de krav som anges i del
I.6 b 1)–3) i denna bilaga.
9. Den part som genomför certifieringen skall ha
rätt att utse personal som under hela undersökningen
åtföljer personal från de parter som deltar i
certifieringen för att bekräfta att bestämmelserna i
denna del följs. Personal som tillhör den part som
genomför  certifieringen  får  inte  ingripa  i
verksamhet som  utförs av parter som deltar i
certifieringen, såvida inte denna verksamhet är
oförenlig med de säkerhetsföreskrifter som anges i
punkt 4 c ovan.
10. Den part som genomför certifieringen skall
bereda de parter som deltar i denna tillträde till
hela observationsflygplanet, dess  sensorer  och
tillbehör samt tillräcklig elförsörjning för att
kunna använda sensorerna med tillbehör. Den part som
genomför certifieringen skall öppna sådana utrymmen
eller ta bort paneler eller hinder i den mån det
behövs för att tillåta undersökning av alla sensorer
med tillbehör som är föremål för certifiering.
11. Utan hinder av bestämmelserna i denna del
skall inspektionen genomföras på ett sätt som inte
a) försämrar eller förstör observationsflygplanet
och dess sensorer eller hindrar deras fortsatta
användning,
b)  förändrar  observationsflyplanets  eller
sensorernas elektriska eller mekaniska konstruktion
eller
c)    försämrar    observationsflygplanets
flygegenskaper.
12. De parter som deltar i certifieringen skall ha
rätt att ta mått, göra anteckningar,  skisser,
liknande förteckningar och uppteckningar som hänför
sig till observationsflygplanet och dess sensorer
med tillbehör med hjälp av den typ av utrustning som
anges i punkt 5 ovan. Denna typ av arbetsmaterial
får behållas av den part som deltar i certifieringen
och skall inte vara föremål för granskning eller
undersökning av den part som genomför den.
13. Den part som genomför certifieringen skall
göra  sitt bästa för att  besvara  frågor  om
undersökningen som ställs av de parter som deltar i
certifieringen.
14. När undersökningen på marken avslutats, skall
de  parter  som deltar i certifieringen  lämna
observationsflygplanet och den part som genomför
denna  skall  ha  rätt  att använda sina egna
förfaranden för sådan inventariekontroll som anges i
punkt 6 ovan för att bekräfta att all utrustning som
använts vid undersökningen enligt punkt 5 ovan har
avlägsnats från observationsflygplanet.

Del III Undersökning under flygning

1. Utöver genomförande av en undersökning på
marken av ett observationsflygplan och dess sensorer
skall den part som genomför certifieringen genomföra
en undersökning under flygning av dess sensorer som
skall vara tillräcklig för att
a) tillåta observation av användningen av alla på
observationsflygplanet monterade sensorer,
b) om markupplösningen för en sensor beror på
höjden över marken, fastställa den lägsta höjd över
marken  från  vilken  varje  sådan  på  ett
observationsflygplan monterad sensor av den typen
och   modellen   får   användas  under  en
observationsflygning med hänsyn till begränsningen i
fråga om markupplösning såsom denna anges i artikel
IV.2, och
c) om markupplösningen för en sensor inte beror på
höjden över marken, fastställa att markupplösningen
för varje sådan på ett observationsflygplan monterad
sensor  av  den  typen  och  modellen  är  i
överensstämmelse med begränsningen av markupplösning
såsom denna anges i artikel IV.2.
2. Innan en undersökning av sensorerna under
flygning  inleds,  skall den part som genomför
certifieringen informera de parter som deltar i
denna  om  sin  plan  för  genomförandet  av
undersökningen under flygning. I informationen skall
ingå följande:
a) ett diagram över de kalibreringsmål som avses
användas  vid  undersökningen  i  enlighet  med
bestämmelserna i tillägg 1.I.5 till denna bilaga,
b) beräknad tid, väderförhållanden, riktning och
höjd  över  marken  för  varje  tillfälle  som
kalibreringsmålet skall överflygas för varje sensor
som skall certifieras och antalet överflygningar
samt
c) alla säkerhetsföreskrifter som skall följas vid
undersökning  av observationsflygplanet och dess
sensorer under flygning.
3. Före och under undersökning under flygning
skall de parter som deltar i certifieringen ha rätt
att besöka platserna för kalibreringsmålen. Den part
som genomför certifieringen skall tillhandahålla
sådan utrustning som behövs för att bekräfta att
kalibreringsmålen  uppfyller specifikationerna  i
tillägg 1.I till denna bilaga.
4. Om inte annat överenskoms, skall undersökningen
genomföras vid goda siktförhållanden i dagsljus över
kalibreringsmål som är lämpliga för varje kategori
av på observationsflygplanet monterade  sensorer
enligt bestämmelserna i tillägg 1.II till denna
bilaga för att bestämma markupplösningen för varje
sensor.
5. Den part som genomför certifieringen skall
tillhandahålla    sådan    information   om
väderförhållandena    vid   platserna   för
kalibreringsmålen  som behövs  för  att  utföra
beräkningar i enlighet med de metoder som anges i
tillägg 1.III till denna bilaga vid undersökning av
sensorerna under flygning.
6. Varje part skall ha rätt att utse personal som
skall delta i en undersökning under flygning. Om
antalet utsedda personer  överstiger  det antal
passagerare som observationsflygplanet kan ta, skall
de parter som deltar i certifieringen bestämma vilka
personer som skall delta i undersökningen.
7. Personal från de parter som utsetts enligt
punkt 6 ovan skall ha rätt att observera hur
personalen från den part som genomför certifieringen
använder sensorerna.
8.  Personal  från  de parter som deltar  i
certifieringen skall ha rätt att, i enlighet med
bestämmelserna i bilaga K del II, övervaka att
filmkassetternas försegling bryts samt förvaring och
framkallning och hantering av originalfilmsnegativ
som exponeras vid undersökningen under flygning.

Del IV Certifieringsrapport

1. När undersökningar på marken och under flygning
har avslutats, skall data upptagna med sensorer och
från kalibreringsmål gemensamt undersökas av den
part som genomfört inspektionen och de parter som
genomför certifieringen. Dessa parter skall utarbeta
en certifieringsrapport vari skall framgå följande:
a) att observationsflygplanet är av en typ och en
modell som utsetts enligt artikel V,
b) att de på observationsflygplanet monterade
sensorerna tillhör en kategori som avses i artikel
IV.1 och som uppfyller bestämmelserna i artikel
IV.2,
c) att de tekniska uppgifterna om sensorerna har
lämnats i enlighet med bilaga B del I,
d) om markupplösningen för en sensor beror på
höjden över marken, den lägsta höjd över marken från
vilken  varje sådan på ett observationsflygplan
monterad sensor av den typen och modellen får
användas under en observationsflygning med hänsyn
till begränsningen i fråga om markupplösning såsom
denna anges i artikel IV.2,
e) om markupplösningen för en sensor inte beror på
höjden över marken, markupplösningen för varje sådan
på ett observationsflygplan monterad sensor av den
typen och modellen, med hänsyn till begränsningen av
markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2,
f) att täckplåtarna för sensorsöppningarna eller
annan anordning som hindrar sensorernas funktion
överensstämmer med bestämmelserna i artikel IV.4.
2. En kopia av uppgifterna om varje sensor enligt
del I.6 och del II.3 och II.8 i denna bilaga skall
bifogas certifieringsrapporten.
3.  Kopior  av  certifieringsrapporten  skall
tillhandahållas alla andra parter av den part som
genomför certifieringen. Parter som inte deltagit i
certifieringen  skall  inte ha rätt att avvisa
slutsatser i certifieringsrapporten.
4.  Ett observationsflygplan  med  tillhörande
uppsättning sensorer skall anses vara certifierat,
såvida inte de parter som deltar i certifieringen
inte lyckas uppnå en överenskommelse om innehållet i
certifieringsrapporten.
5. Om den part som genomför certifieringen och de
parter  som deltar i denna inte lyckas nå en
överenskommelse   angående   innehållet   i
certifieringsrapporten, får observationsflygplanet
inte användas för observationsflygningar  förrän
frågan har lösts.

Tillägg 1 till bilaga D Metoder för att
verifiera prestandan av sensorer monterade på
ett observationsflygplan

Markupplösningen för varje sensor monterad på ett
observationsflygplan och, då dess prestanda beror på
höjden över marken, den lägsta höjd över marken från
vilken sensorn i fråga får användas  under en
observationsflygning, skall bestämmas och bekräftas
på grundval av data som upptagits över för varje
kategori avpassade kalibreringsmål i enlighet med
vad som anges i del I och som beräknats med hjälp av
metoder  som  skall fastställas inom rådgivande
kommittén.

Del I Specifikationer för kalibreringsmål

1. Kalibreringsmål skall tillhandahållas av den
part som genomför certifieringen i enlighet med
bestämmelserna i bilaga D. Sådana kalibreringsmål
skall användas för att bestämma markupplösningen för
sensorer av en typ som är avpassad för varje
sensorskategori och utformad enligt nedan angivna
karakteristika.
2.  Kalibreringsmål   för   att   bestämma
markupplösningen för optiska kameror skall bestå av
en serie grupperade omväxlande svarta och vita
ränder. Varje grupp av ränder skall bestå av minst
två svarta ränder åtskilda av en vit rand. De svarta
och de vita rändernas bredd inom en grupp skall vara
konstant. Rändernas  bredd  i kalibreringsmålens
grupperingar av ränder skall vara stegvis förändrade
för  att  möjliggöra  en  noggrann mätning  av
markupplösningen.  Rändernas  längd  skall  vara
konstant inom varje grupp. Kontrastkvoten mellan de
svarta och vita ränderna skall vara konstant för
hela målet och skall som lägst ha förhållandet 5
till 1 (motsvarande en modulation av 0,66).
3.   Kalibreringsmål   för   att  bestämma
markupplösningen för IRLS skall bestämmas  inom
rådgivande  kommittén  under  den tid fördraget
tillämpas provisoriskt.
4.   Kalibreringsmål   för   att  bestämma
markupplösningen för sidseende SAR skall bestå av
grupperingar  av trehörniga  reflektorer  vilkas
konfiguration skall stämma överens med de metoder
som bestäms inom rådgivande kommittén under den tid
fördraget tillämpas provisoriskt.
5. Varje part skall tillhandahålla de övriga
parterna ett diagram av de kali-
breringsmål den avser använda vid undersökning under
flygning. Sådana diagram skall förses med anteckning
om  kalibreringsmålens totala dimensioner, deras
placering och den typ av terräng i vilken de är
grupperade samt med vederbörliga uppgifter om varje
typ av kalibreringsmål enligt bestämmande  inom
rådgivande  kommittén  under  den tid fördraget
tillämpas provisoriskt.

Del II Genomförande av undersökning under
flygning

1.  För  att  bestämma  markupplösningen  för
panoramakameror   och   vertikalt   monterade
enbildskameror,  skall   observationsflygplanets
flyglinje  gå  direkt över och parallellt  med
kalibreringsmålet. För att bestämma markupplösningen
för snedställt monterade  enbildskameror,  skall
observationsflygplanets flyglinje vara parallell med
kalibreringsmålet på ett sådant avstånd att bilden
av  kalibreringsmålet ligger  i  förgrunden  av
synfältet då den optiska kameran är ställd i största
möjliga vinkel mätt från horisonten eller minsta
möjliga vinkel mätt vertikalt.
2. För att bestämma markupplösningen för IRLS,
skall observationsflygplanets flyglinje gå direkt
över och parallellt med kalibreringsmålet på olika
överenskomna höjder över marken.
3. För att  bestämma markupplösningen för en
sidseende  SAR,  skall  observationsflygplanets
flyglinje  gå vid  sidan  om  grupperingen  av
reflektorer.

Del III Analys av data upptagna vid
undersökning under flygning

1. Sedan undersökningen under flygning genomförts,
skall den part som genomför certifieringen och de
parter som deltar i denna gemensamt analysera data
som upptagits vid undersökningen enligt bilaga D del
IV.1.
2. Den metod för beräkning av den minsta höjd över
marken vid vilken varje på observationsflygplanet
monterad  kamera  får  användas  under  en
observationsflygning,  inklusive   värdet  för
kontrastkvoten eller motsvarande modulation  som
skall användas i beräkningen – vilken inte får
understiga 1,6:1 (motsvarande 0,23) eller överstiga
4:1 (motsvarande  0,6)  – skall bestämmas inom
rådgivande  kommittén under den  tid  fördraget
tillämpas provisoriskt och före den 30 juni 1992.
Markupplösningen för optiska kameror skall bestämmas
genom  en  visuell  analys  av  bilden  på
kalibreringsmålet  från originalfilmens  negativ.
Markupplösningens numeriska värde skall vara lika
med bredden på den minsta rand i kalibreringsmålet
som kan urskiljas som en enskild rand.
3. Metoden för att beräkna den minsta höjd över
marken vid vilken varje på observationsflygplanet
monterad  videokamera  kan  användas  under  en
observationsflygning skall bestämmas av rådgivande
kommittén  under  den  tid  fördraget tillämpas
provisoriskt.
4. Metoden för att beräkna den minsta höjd över
marken vid vilken varje på observationsflygplanet
monterad  IRLS  får  användas   under   en
observationsflygning, inklusive värdet av minsta
avläsbara temperaturskillnad som får användas i
denna beräkning, skall bestämmas inom rådgivande
kommittén  under  den  tid  fördraget tillämpas
provisoriskt.
5. Metoden för att beräkna markupplösningen för
sidseende  SAR,  inklusive  bestämningen  av
förhållandet mellan pulssvarsmetoden och metoden att
särskilja föremål skall bestämmas inom rådgivande
kommittén  under  den  tid  fördraget tillämpas
provisoriskt.

Bilaga E Procedurer vid ankomst och avfärd

1.  Varje  part  skall utse en eller  flera
ankomstplatser, avgångsplatser och OS-flygfält inom
sitt territorium. Ankomstplatser och avgångsplatser
får vara desamma som OS-flygfält. Ett OS-flygfält
som inte är ankomstplats skall, om inte annat
avtalas, utses så att den observerande parten kan nå
det inom fem timmar från ankomstplatsen, antingen
med  sitt eget observationsflygplan  eller  med
transport som tillhandahålls av den observerade
parten. Efter ankomsten till en ankomstplats eller
till ett OS-flygfält skall den observerande parten
ha rätt till en vilotid enligt bestämmelserna i
artikel IV.
2. Varje part skall ha rätt att utse fixpunkter
för ankomst och avgång. Om en part väljer att utse
sådana fixpunkter, skall de underlätta flygning från
den  observerande  partens territorium till den
observerade  partens  ankomstplatser.  Planerade
flygningar  mellan  fixpunkter  för ankomst och
ankomstplatser  samt  mellan avgångsplatser  och
fixpunkter för avgång skall genomföras i enlighet
med publicerade ICAO-normer och rekommenderad praxis
samt nationella regler. Om delar av flygningar
mellan fixpunkter för ankomst och ankomstplatser
samt mellan avgångsplatser och fixpunkter för avgång
ligger  inom  internationellt  luftrum,  skall
flygningen  genom det internationella luftrummet
genomföras  i  enlighet  med  internationella
publicerade bestämmelser.
3. Uppgifter om ankomstplatser och avgångsplatser,
OS-flygfält, fixpunkter för ankomst och avgång,
flygfält för tankning samt kalibreringsmål skall
inledningsvis vara de som anges i tillägg 1 till
denna bilaga.
4. Parterna skall ha rätt att införa ändringar i
tillägg  1  till denna bilaga genom skriftligt
meddelande till de övriga parterna senast 90 dagar
före ändringens ikraftträdande.
5.  Varje  part  skall  tillgodose  effektiv
observation  av  hela  sitt territorium  enligt
följande:
a) Vad gäller fastlandet skall OS-flygfält utses
så att ingen punkt på dess territorium är längre
bort från ett eller flera sådana flygfält än 35
procent av det eller de maximala flygavstånd som
bestämts för den parten enligt bilaga A.
b) Vad gäller de delar av dess territorium som är
skilda från fastlandet
1) skall parten tillämpa bestämmelserna i a ovan
eller,
2) om den eller de delar av territoriet är skilda
från fastlandet med mer än 600 kilometer, eller om
så avtalas mellan den parten och den observerande
parten, eller om annat anges i bilaga A, skall den
parten  tillhandahålla  särskilda  procedurer,
inklusive möjligheten att använda flygfält  för
tankning eller,
3) om en eller flera delar av territoriet är
skilda från fastlandet med mindre än 600 kilometer
och denna del eller dessa delar inte omfattas av
bestämmelserna i a ovan, får den parten ange en
särskild maximal flygsträcka i bilaga A för att
täcka  en  eller  flera  sådana delar av sitt
territorium.
6.  Omedelbart  efter  observationsflygplanets
ankomst till ankomstplatsen och omedelbart före dess
avgång från denna skall både den observerade och den
observerande  parten inspektera täckplåtarna för
sensorsöppningarna eller de andra anordningar som
förhindrar användning av de monterade sensorerna i
enlighet med artikel IV.4. Om ankomstplatsen är en
annan  än  det  OS-flygfält   från  vilket
observationsflygningen  utgår,  skall  både  den
observerade och den observerande parten inspektera
täckplåtarna eller  sådan  annan  anordning som
förhindrar användningen av de monterade sensorerna
omedelbart före observationsflygplanets avgång från
ankomstplatsen till det OS-flygfält från vilket
observationsflygningen utgår. Om avgångsplatsen är
en  annan  än  det  OS-flygfält  vid  vilket
observationsflygningen  avslutas, skall både den
observerade och den observerande parten inspektera
täckplåtarna  eller  den  andra  anordning  som
förhindrar användning av de monterade sensorerna
omedelbart före observationsflygplanets avgång från
flygfältet till avgångsplatsen.
7. En part skall ha rätt att genomföra inspektion
och inventering av sådan utrustning som den andra
parten avser använda för att genomföra inspektion av
sensorerna före flygning och, i tillämpliga fall,
även av observationsflygplanet samt av föremål som
flygrepresentanterna  avser  ta  med  ombord på
observationsflygplanet.  Denna  inspektion  och
inventering får
a)  påbörjas senast en timme efter det  att
föremålen har anlänt till ankomstplatsen eller OS-
flygfältet enligt  bestämmande av den part som
genomför inventeringen och skall vara avslutad inom
en timme och
b) utföras i närvaro av en eller flera utsedda
personer från den andra parten.
8. Om den part som genomför inspektionen och
inventeringen av utrustning som skall användas vid
inspektionen av sensorerna och, i tillämpliga fall,
vid inspektion av observationsflygplanet samt av de
föremål som flygrepresentanterna avser ta med ombord
på observationsflygplanet konstaterar att föremålen
inte  överensstämmer med den  förteckning  över
tillåten utrustning som avses i bilaga D del II.5
eller med de föremål som anges i bilaga G del I. 4,
skall den ha rätt att vägra att ge tillstånd att
använda föremålen. Sådan utrustning som införts i
den  observerade  partens  territorium  av  den
observerande  parten  skall, såvida inget annat
avtalas,
a) placeras i en förseglad behållare för säker
förvaring och
b) därefter avlägsnas från den observerade partens
territorium vid tidigast möjliga tillfälle, dock
inte senare än vid den observerande partens avresa
från den observerade partens territorium.
9. Om den observerande parten beger sig till den
ankomstplats som anges i det meddelande som lämnats
i enlighet med artikel  IV  del  I.5 med ett
transportflygplan registrerat i den observerande
parten  eller  i  en  annan  part,  skall
transportflygplanet tillåtas
a)  att  avresa från den observerade partens
territorium,
b)  om  ankomstplatsen  är  densamma  som
avgångsplatsen, att kvarstanna vid ankomstplatsen
till den observerande parten avfärd  från  den
observerade partens territorium eller,
c)  om  ankomstplatsen  inte är densamma som
avgångsplatsen, att flyga till avgångsplatsen i så
god tid att personalen från den observerande parten
får ytterligare  vila  före  avresan  från den
observerade partens territorium.
10. Om observationsflygplanet tillhandahålls av
den observerade parten och den observerande parten
inte använder ett eget transportflygplan för att
transportera sin personal från ankomstplatsen till
OS-flygfältet, skall den observerade parten tillse
att personalen från den observerande parten blir
transporterad från ankomstplatsen till OS-flygfältet
och från OS-flygfältet till avgångsplatsen.

Bilaga E Tillägg 1

Del I Utseende av platser

Platser som inledningsvis skall tjäna som ankomst-
och  avgångsplatser,  OS-flygfält, flygfält  för
tankning, kalibreringsmål och, i tillämpliga fall,
fixpunkter för ankomst och avgång anges i del II
nedan. Platsangivelserna omfattar följande:

a) Plats: namn på ankomst- och avgångsplatser, OS-
flygfält,  fixpunkter  för  ankomst och avgång,
flygfält för tankning samt kalibreringsmål.
b)  Position: platsens latitud  och  longitud
avrundade till närmaste hela sekund.

c) Inspektion: uppgift om inspektion före flygning
av flygplanet eller sensorerna kan verkställas på
platsen.

Del II Ankomstplatser, avgångsplatser, OS-flygfält,
fixpunkter för ankomst och avgång, flygfält för
tankning samt kalibreringsmål


-----------------------------------------------------
|Plats         |Position  |Inspektion före|
|            |      |flygning av  |
|            |      |flygplanet eller
|
|            |      |sensorerna kan |
|            |      |verkställas  |
-----------------------------------------------------
|Part: Tyskland     |      |        |
-----------------------------------------------------
|Ankomst-/avgångsplats |      |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Köln/Bonn       |N50-52-02 |ja       |
|            |      |        |
|(EDDK)         |E007-08-37 |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Wunstorf        |N 52-27-48 |nej      |
|            |      |        |
|(EDNW)         |E 009-25- |        |
|            |70     |        |
-----------------------------------------------------
|Landsberg/       |N 48-04-28 |nej      |
|            |      |        |
|Lech (EDSA)      |E 010-54- |        |
|            |42     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkter för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Köln/Bonn       |tillkommer |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: USA       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-/avgångsplats |      |        |
-----------------------------------------------------
|Washington   Dulles |N 38-56-36 |ja       |
|International, DC   |      |        |
|            |W 077-27- |        |
|            |24     |        |
-----------------------------------------------------
|Travis AFB Kalifornien |N 38-15-48 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 121-55- |        |
|            |48     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Washington   Dulles |N 38-56-36 |ja       |
|International, DC   |      |        |
|            |W 077-27- |        |
|            |24     |        |
-----------------------------------------------------
|Travis AFB Kalifornien |N 38-15-48 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 121-55- |        |
|            |48     |        |
-----------------------------------------------------
|Elmendorf AFB Alaska  |N 61-15-12 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 149-47- |        |
|            |30     |        |
-----------------------------------------------------
|Lincoln   Municipal |N 40-51-00 |nej      |
|Nebraska        |      |        |
|            |W 096-45- |        |
|            |30     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkter för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
|Honolulu        |N 21-19-06 |        |
|Internationella Hawaii |      |        |
|            |W 157-55- |        |
|            |24     |        |
-----------------------------------------------------
|Malmstrom     AFB |N 47-30-18 |        |
|Montana        |      |        |
|            |W 111-11- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
|Phoenix-Sky  Harbor |N 33-26-12 |        |
|Internationella    |      |        |
|            |W 112-00- |        |
|Arizona        |24     |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|General   Mitchell |N 42-56-48 |        |
|Internationella    |      |        |
|Wisconsin       |W 087-53- |        |
|            |36     |        |
-----------------------------------------------------
|McGhee Tyson      |N 35-48-48 |        |
|            |      |        |
|Tennessee       |W 083-59- |        |
|            |36     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Washington Dulles   |tillkommer |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Travis AFB       |tillkommer |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Elmendorf AFB     |tillkommer |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part:  partsgruppen |      |        |
|Vitryssland och Ryska |      |        |
|federationen      |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Kubinka        |N 55-36-30 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 036-39- |        |
|            |10     |        |
-----------------------------------------------------
|Ulan-Ude        |N 51-48-00 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 107-27- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Kubinka        |N 55-36-30 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 036-39- |        |
|            |10     |        |
-----------------------------------------------------
|Ulan-Ude        |N 51-48-00 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 107-27- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
|Magadan        |N 59-54-06 |nej      |
|            |      |        |
|            |E 150-03- |        |
|            |01     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Vorkuta        |N 67-29-00 |nej      |
|            |      |        |
|            |E 063-59- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Benelux     |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Zaventem/Melsbroek   |N 50-54-01 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 004-59- |        |
|            |09     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Zaventem/ Melsbroek  |N 50-54-01 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 004-59- |        |
|            |09     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Volkel         |N 54-39-03 |        |
|            |      |        |
|            |W 005-42- |        |
|            |02     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Bulgarien    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Sofia         |N 42-41-07 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 023-24- |        |
|            |05     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Sofia         |N 42-41-07 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 023-24- |        |
|            |05     |        |
-----------------------------------------------------
|Burgas         |N 42-34-00 |nej      |
|            |      |        |
|            |E 027-30- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
|Sofia         |N 42-41-07 |        |
|            |      |        |
|            |E 023-24- |        |
|            |05     |        |
-----------------------------------------------------
|Burgas         |N 42-34-00 |        |
|            |      |        |
|            |E 027-30- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Kanada      |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Ottawa         |N 45-19-21 |ja       |
|            |      |        |
|(CYOW)         |W 075-40- |        |
|            |10     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Ottawa         |N 45-19-21 |ja       |
|            |      |        |
|(CYOW)         |W 075-40- |        |
|            |10     |        |
-----------------------------------------------------
|Iqaluit        |N 63-45-22 |nej      |
|            |      |        |
|            |W 068-33- |        |
|            |25     |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Yellowknife      |N 62-27-45 |nej      |
|            |      |        |
|            |W 114-26- |        |
|            |20     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
|Edmonton        |N 53-18-35 |        |
|            |      |        |
|            |W 113-34- |        |
|            |43     |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Halifax        |N 44-52-51 |        |
|            |      |        |
|            |W 063-30- |        |
|            |33     |        |
-----------------------------------------------------
|Winnipeg        |N 49-54-39 |        |
|            |      |        |
|            |W 097-14- |        |
|            |35     |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Churchill       |N 58-44-13 |        |
|            |      |        |
|            |W 094-03- |        |
|            |26     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Ottawaområdet     |tillkommer |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Danmark     |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Köpenhamns       |N 55-37-07 |nej      |
|internationella    |      |        |
|            |E 012-39- |        |
|(EKCH)         |26     |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|            |N 55-46-09 |ja       |
|            |      |        |
|Værløse militära    |E 012-19- |        |
|flygfält        |34     |        |
|            |      |        |
|(EKVL)         |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|            |N 55-46-09 |ja       |
|            |      |        |
|Værløse militära    |E 012-19- |        |
|flygfält        |34     |        |
|            |      |        |
|(EKVL)         |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
|Vagars flygplats    |N 62-03-51 |        |
|            |      |        |
|(EKGV)         |W007-16-26 |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
|Søndre  Strømfjords |N 67-01-05 |        |
|internationella    |      |        |
|            |W 050-41- |        |
|(BGSF)         |39     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
|            |N 55-46-09 |        |
|            |      |        |
|Værløse militära    |E 012-19- |        |
|flygfält        |34     |        |
|            |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Spanien     |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Getafe         |N 40-17-43 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 003-43- |        |
|            |21     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser  för |      |        |
|Kanarieöarna      |      |        |
-----------------------------------------------------
| Gando         |N 27-55-49 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 015-23- |        |
|            |05     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Getafe         |N 40-17-43 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 003-43- |        |
|            |21     |        |
-----------------------------------------------------
|Valencia        |N 39-29-26 |nej      |
|            |      |        |
|            |W 000-28- |        |
|            |50     |        |
-----------------------------------------------------
|Valladolid       |N 41-42-26 |nej      |
|            |      |        |
|            |W 004-51- |        |
|            |02     |        |
-----------------------------------------------------
|Moron         |N 37-10-34 |nej      |
|            |      |        |
|            |W 005-36- |        |
|            |53     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |inga    |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Frankrike    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Orléans-Bricy     |N 47-59-12 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 001-45- |        |
|            |43     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Orléans-Bricy     |N 47-59-12 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 001-45- |        |
|            |43     |        |
-----------------------------------------------------
|Toulouse-Blagnac    |N 43-37-26 |nej      |
|            |      |        |
|            |E 001-22- |        |
|            |53     |        |
-----------------------------------------------------
|Nice/Côte d'Azur    |N 43-39-47 |nej      |
|            |      |        |
|            |E 007-12- |        |
|            |09     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |inga    |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Storbritannien  |      |        |
|och Nordirland     |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Brize Norton      |N 51-44-97 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 001-34- |        |
|            |93     |        |
-----------------------------------------------------
|Heathrow        |N 51-28-72 |nej      |
|            |      |        |
|            |W 000-27- |        |
|            |47     |        |
-----------------------------------------------------
|Anm.  Heathrow  är |      |        |
|endast  ankomstplats |      |        |
|för  personal  som |      |        |
|anländer med reguljärt |      |        |
|flyg,   inte  för |      |        |
|observations-   och |      |        |
|transportflygplan.   |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Brize Norton      |N 51-44-97 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 001-34- |        |
|            |93     |        |
-----------------------------------------------------
|Scampton        |N 53-18-45 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 000-32- |        |
|            |95     |        |
-----------------------------------------------------
|Leuchars        |N 55-22-38 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 000-52- |        |
|            |03     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |skall   |        |
|och avgång       |bestämmas |        |
|            |av FAA   |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |inga    |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Boscombe Down     |N 51-09-10 |        |
|            |      |        |
|            |W 001-44- |        |
|            |76     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Grekland     |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Thessaloniki      |N 40-27-22 |ja       |
|Internationella    |      |        |
|            |E 022-59- |        |
|            |21     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Thessaloniki      |N 40-27-22 |ja       |
|Internationella    |      |        |
|            |E 022-59- |        |
|            |21     |        |
-----------------------------------------------------
|Elefsis        |N 38-04-00 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 023-33- |        |
|            |38     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |      |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
|Chouchouligovo     |N 41-24-40 |        |
|            |      |        |
|            |E 023-22- |        |
|            |02     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Ungern      |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Budapest/Ferihegy   |N 47-26-18 |ja       |
|            |      |        |
|(LHBP)         |E 019-15- |        |
|            |48     |        |
-----------------------------------------------------
|Tokol         |N 47-21-14 |ja       |
|            |      |        |
|(LHTL)         |E 018-58- |        |
|            |08     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Budapest/Ferihegy   |N 47-26-18 |ja       |
|            |      |        |
|(LHBP)         |E 019-15- |        |
|            |48     |        |
-----------------------------------------------------
|Tokol         |N 47-21-14 |ja       |
|            |      |        |
|(LHTL)         |E 018-58- |        |
|            |08     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |inga    |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |tillkommer |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Island      |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Keflavik        |N 63-59-48 |ja       |
|            |      |        |
|            |W 022-36- |        |
|            |30     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|            |N 63-59-07 |        |
|            |      |        |
|            |W 022-36- |        |
|            |20     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst  |tillkommer |        |
|och Avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Italien     |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Milano–Malpensa    |N 45-38-00 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 008-44- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
|Palermo–Punta     |N 38-10-40 |ja       |
|            |      |        |
|Raisi         |E 013-05- |        |
|            |20     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS–flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Milano–Malpensa    |N 45-38-00 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 008-44- |        |
|            |00     |        |
-----------------------------------------------------
|Palermo–Punta     |N 38-10-40 |ja       |
|            |      |        |
|Raisi         |E 013-05- |        |
|            |20     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |ovannämnda |        |
|            |OS-    |        |
|            |flygfält  |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Norge      |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Oslo–Gardermoen    |N 60-12-10 |ja       |
|            |      |        |
|(ENGM)         |E 011-05- |        |
|            |08     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS–flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Oslo–Gardermoen    |N 60-12-10 |ja       |
|            |      |        |
|(ENGM)         |E 011-05- |        |
|            |08     |        |
-----------------------------------------------------
|Tromsö–Langnes     |N 69-40-53 |nej      |
|            |      |        |
|(ENTC)         |E018-55-10 |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
|Trondheim–Vaernes   |N 63-27-29 |        |
|            |      |        |
|(ENVA)         |E 010-55- |        |
|            |33     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Part: Polen      |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
-----------------------------------------------------
|Warszawa–Okecie    |N 52-13-10 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 021-01- |        |
|            |10     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|OS–flygfält      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Warszawa–Okecie    |N 52-13-10 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 021-01- |        |
|            |10     |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Part: Portugal     |      |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|avgångsplatser     |      |        |
------------------------------------------------------
|Lissabon        |N 38-46-22 |ja       |
|            |      |        |
|internationella    |W 009-07- |        |
|            |58     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
------------------------------------------------------
|S:ta Maria       |N 36-58-22 |nej       |
|            |      |        |
|            |W 025-10- |        |
|            |17     |        |
|            |      |        |
------------------------------------------------------
|Porto Santo      |N 33-04-01 |nej       |
|            |      |        |
|            |W 016-20- |        |
|            |44     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
------------------------------------------------------
|Lissabon        |N 38-46-22 |        |
|            |      |        |
|internationella    |W 009-07- |        |
|            |58     |        |
------------------------------------------------------
|S:ta Maria       |N 36-58-22 |        |
|            |      |        |
|            |W 025-10- |        |
|            |17     |        |
|            |      |        |
------------------------------------------------------
|Porto Santo      |N 33-04-01 |        |
|            |      |        |
|            |W 016-20- |        |
|            |44     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
------------------------------------------------------
|Lissabon        |tillkommer |        |
|            |      |        |
|internationella    |      |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Part: Rumänien     |      |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|/avgångsplatser    |      |        |
------------------------------------------------------
|Bukarest–Otopeni    |N 44-34-30 |ja       |
|            |      |        |
|internationella    |E 026-05- |        |
|            |10     |        |
------------------------------------------------------
|Timisoara flygplats  |N 45-48-37 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 021-20- |        |
|            |22     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
------------------------------------------------------
|Bukarest–Otopeni    |N 44-34-30 |ja       |
|            |      |        |
|internationella    |E 026-05- |        |
|            |10     |        |
------------------------------------------------------
|Timisoara flygplats  |N 45-48-37 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 021-20- |        |
|            |22     |        |
------------------------------------------------------
|Bacau flygplats    |N 46-31-19 |nej       |
|            |      |        |
|            |E 026-54- |        |
|            |41     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer |        |
|och avgång       |      |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |      |        |
------------------------------------------------------
|Bukarest–Otopeni    |N 44-34-30 |        |
|            |      |        |
|internationella    |E 026-05- |        |
|            |10     |        |
------------------------------------------------------
|Timisoara flygplats  |N 45-48-37 |        |
|            |      |        |
|            |E 021-20- |        |
|            |22     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |      |        |
------------------------------------------------------
|Urlati         |N 45-55-45 |        |
|            |      |        |
|            |E 026-05- |        |
|            |11     |        |
------------------------------------------------------
|Dunavat        |N 45-02-10 |        |
|            |      |        |
|Nord Murighiol     |E 029-13- |        |
|            |20     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Part: Tjeckiska och  |      |        |
|slovakiska       |      |        |
|republikerna      |      |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Ankomst-        |      |        |
|avgångsplatser     |      |        |
------------------------------------------------------
|Prag internationella  |N 50-06-10 |ja       |
|            |      |        |
|            |E 014-15- |        |
|            |40     |        |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|OS-flygfält      |      |        |
------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Prag internationella  |N 50-06- |ja       |
|            |10    |        |
|            |     |        |
|            |E 014-15- |        |
|            |40    |        |
----------------------------------------------------
|Bratislava       |N 49-10- |nej      |
|internationella    |10    |        |
|            |     |        |
|            |E 017-12- |        |
|            |50    |        |
----------------------------------------------------
|Kosice internationella |N 48-40- |nej      |
|            |10    |        |
|            |     |        |
|            |E 021-14- |        |
|            |40    |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer|        |
|och avgång       |     |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |     |        |
----------------------------------------------------
|Bratislava       |N 49-10- |        |
|internationella    |10    |        |
|            |     |        |
|            |E 017-12- |        |
|            |50    |        |
----------------------------------------------------
|Kosice internationella |N 48-40- |        |
|            |10    |        |
|            |     |        |
|            |E 021-14- |        |
|            |40    |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |     |        |
----------------------------------------------------
|Prag internationella  |tillkommer|        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Part: Turkiet     |     |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Ankomst-        |     |        |
|avgångsplatser     |     |        |
----------------------------------------------------
|Eskisehir       |N 39-47- |ja       |
|            |00    |        |
|            |     |        |
|            |E 030-35- |        |
|            |00    |        |
----------------------------------------------------
|Diyarbakir       |N 30-50- |ja       |
|            |00    |        |
|            |     |        |
|            |E 040-05- |        |
|            |00    |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |     |        |
----------------------------------------------------
|Eskisehir       |N 39-47- |ja       |
|            |00    |        |
|            |     |        |
|            |E 030-35- |        |
|            |00    |        |
----------------------------------------------------
|Diyarbakir       |N 30-50- |ja       |
|            |00    |        |
|            |     |        |
|            |E 040-05- |        |
|            |00    |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer|        |
|och avgång       |     |        |
----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |tillkommer|        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |     |        |
----------------------------------------------------
|Eskisehir       |tillkommer|        |
----------------------------------------------------
|Diyarbakir       |tillkommer|        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Part: Ukraina     |     |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Ankomst-        |     |        |
|avgångsplatser     |     |        |
----------------------------------------------------
|Borispol/       |N 50-20- |ja       |
|            |07    |        |
|Kiev          |     |        |
|            |E 030-53- |        |
|            |07    |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|OS-flygfält      |     |        |
----------------------------------------------------
|Borispol/       |N 50-20- |ja       |
|            |07    |        |
|Kiev          |     |        |
|            |E 030-53- |        |
|            |07    |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Fixpunkt för ankomst |tillkommer|        |
|och avgång       |     |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Flygfält för tankning |     |        |
----------------------------------------------------
|Lvov          |N 49-48- |        |
|            |07    |        |
|            |     |        |
|            |E 023-57- |        |
|            |03    |        |
----------------------------------------------------
|Odessa         |N 46-25- |        |
|            |06    |        |
|            |     |        |
|            |E 030-40- |        |
|            |07    |        |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|Kalibreringsmål    |     |        |
----------------------------------------------------

Bilaga F Inspektion före flygning och
demonstrationsflygningar

Del I Inspektion före flygning av den
observerande partens observationsflygplan och
sensorer

1.  Syftet med inspektionen före flygning av
observationsflygplan   och   sensorer   som
tillhandahållits av den observerande parten är att
bekräfta  att  observationsflygplanet  och  dess
sensorer med tillbehör överensstämmer med de som
certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga
D. Den observerade  parten  skall ha rätt att
genomföra en inspektion före flygning  av  ett
observationsflygplan  och  dess  sensorer  som
tillhandahållits av den observerande parten för att
bekräfta
a) att observationsflygplanet och dess sensorer
med tillbehör, i förekommande fall innefattande
objektiv och fotografisk film, överensstämmer med
dem som certifierats i enlighet med bestämmelserna i
bilaga D och
b) att det inte finns någon utrustning ombord på
observationsflygplanet som inte är tillåten enligt
artikel IV.
2.  När observationsflygplanet  anländer  till
ankomstplatsen skall den observerade parten
a) tillhandahålla en förteckning över inspektörer
– vilka inte får överstiga tio personer, såvida inte
annat avtalats – med angivande av varje inspektörs
allmänna funktion,
b) tillhandahålla en förteckning över utrustning
som den  avser att använda vid inspektionen i
enlighet med bestämmelserna i bilaga D del II.5 och
c) informera den observerande parten om sin plan
för inspektion av observationsflygplanet och dess
sensorer.
3. Före inspektionens början skall en utsedd
person från den observerande parten
a) informera  den  observerade  parten om de
förfaranden för inventering som skall följas för att
bekräfta att all utrustning för inspektionen samt
all icke-förstörande testningsutrustning som avses i
punkt  7  nedan  och  som  tagits  ombord  på
observationsflygplanet  av  inspektörerna  har
avlägsnats från detta före inspektionens avslutande,
b)  tillsammans  med  inspektörerna  genomföra
inspektion och förteckning av varje del av den
utrustning som skall användas vid inspektionen samt
c)   informera   inspektörerna   om   alla
säkerhetsföreskrifter  de  skall  följa  vid
inspektionen  av observationsflygplanet och dess
sensorer.
4. Inspektionen  skall  inte börja förrän de
ankomstformaliteterna avslutats och skall inte vara
längre än åtta timmar.
5. Den observerande parten skall ha rätt att ta
med sin egen eskort för att åtfölja inspektörerna
under hela inspektionen av observationsflygplanet
och dess sensorer för att bekräfta att inspektionen
genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna del.
Den  observerande  parten  skall  underlätta
inspektionen i enlighet med bestämmelserna i bilaga
D del II.7–8.
6. Vid inspektionen skall inspektörerna ha rätt
att få tillgång till observationsflygplanet och dess
sensorer med tillbehör så som anges i bilaga D del
II.11–12.
7. För de syften som inspektionen gäller skall den
observerade parten ha rätt att ta ombord och använda
följande icke-förstörande testningsutrustning:
a) videosond (kontrollskärm på videokamera),
b) utrustning  för numrering av direktavlästa
röntgenbilder eller förstorade röntgenbilder,
c) utrustning för numrering av ultraljudsbilder,
d) logisk analysator/dataanalysator,
e) passiva IR-sensorer samt
f) 35 millimeterskamera.
Dessutom skall den observerade parten ha rätt att
ta ombord och använda sådan annan icke-förstörande
testningsutrustning  som  kan  behövas för  att
säkerställa att ingen annan utrustning finns ombord
på observationsflygplanet än den som tillåts enligt
artikel IV, vilket kan bestämmas av rådgivande
kommittén före den 30 juni 1992.
8. Sedan inspektionen före flygning genomförts
skall inspektörerna lämna observationsflygplanet och
den observerande parten skall ha rätt att använda
sina egna  förfaranden för inventering för att
bekräfta att all inspektionsutrustning som använts
vid   inspektionen   har   avlägsnats   från
observationsflygplanet. Om den observerade parten
inte på ett tillfredsställande sätt kan visa detta
för den observerande parten, skall den observerande
parten   ha   rätt   att   fortsätta   med
observationsflygningen eller att inte genomföra den
och, när den observerande parten är tillfredsställd
med att det är säkert att göra detta, avresa från
den  observerade  partens  territorium.  I  det
sistnämnda fallet skall ingen observationsflygning
avräknas mot någondera partens kvot.
9. Inspektörerna skall omedelbart meddela den
observerande  parten  om   de  finner  att
observationsflygplanet eller dess  sensorer  med
tillbehör  inte  överensstämmer  med  dem  som
certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga
D eller om det finns annan utrustning ombord på
observationsflygplanet  än  sådan som tillåts i
artikel IV. Om den observerande parten inte kan visa
att  observationsflygplanet  med  sensorer  och
tillbehör överensstämmer med de som certifierats i
enlighet med bestämmelserna i bilaga D och att det
inte  finns någon annan utrustning  ombord  på
observationsflygplanet än sådan som tillåts enligt
artikel IV samt om den observerande  och  den
observerade parten inte avtalar annat, skall den
observerade  parten  ha  rätt  att  förbjuda
observationsflygningen  enligt  bestämmelserna  i
artikel VIII. Om observationsflygningen förbjuds,
skall observationsflygplanet utan dröjsmål avresa
från den observerade partens territorium och ingen
observationsflygning skall avräknas mot någondera
partens kvot.
10. När inspektionen av observationsflygplanet och
dess sensorer genomförts, skall den observerade och
den  observerande  parten  avge  rapport  om
inspektionen, vari skall uppges att
a) observationsflygplanet och dess sensorer med
tillbehör överensstämmer med dem som certifierats i
enlighet med bestämmelserna i bilaga D och
b) att ingen annan utrustning finns ombord på
observationsflygplanet än sådan som är tillåten
enligt artikel IV.
11.  Den  observerade  partens underskrift av
inspektionsrapporten skall innebära dess medgivande
för  den  observerande  parten  att  använda
ifrågavarande observationsflygplan för att genomföra
en observationsflygning över den observerade partens
territorium.

Del II Inspektion före flygning av den
observerade partens sensorer

1. Syftet med inspektionen före  flygning av
sensorerna  på  ett  observationsflygplan  som
tillhandahålls av den observerade parten är att
bekräfta att sensorerna med tillbehör överensstämmer
med  dem  som  certifierats  i  enlighet  med
bestämmelserna i bilaga D. Den observerande parten
skall ha rätt att genomföra en inspektion före
flygning av sensorer med tillbehör som är monterade
på ett observationsflygplan som tillhandahållits av
den  observerade parten för att  bekräfta  att
sensorerna med tillbehör överensstämmer med dem som
certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga
D.
2. När den observerande  partens  inspektörer
anländer till platsen för inspektionen skall den
observerande parten
a) tillhandahålla en förteckning över inspektörer
– vilka inte får överstiga fem personer, såvida inte
annat avtalats – med angivande av varje inspektörs
allmänna funktion,
b) tillhandahålla en förteckning över utrustning
som inspektörerna avser att använda vid inspektionen
och
c) informera den observerade parten om sin plan
för inspektion av sensorerna med tillbehör ombord på
observationsflygplanet.
3. Före inspektionens början skall en utsedd
person från den observerade parten
a)  informera  den observerande parten om de
förfaranden för inventering som skall följas för att
bekräfta att all utrustning för inspektionen har
avlägsnats  från  observationsflygplanet  före
inspektionens avslutande,
b)  tillsammans  med  inspektörerna  genomföra
inspektion och förteckning av varje del av den
utrustning som skall användas vid inspektionen samt
c)   informera   inspektörerna   om   alla
säkerhetsföreskrifter  de  skall  följa  vid
inspektionen av sensorerna med tillbehör som är
monterade ombord på observationsflygplanet.
4.  Inspektionen  skall inte börja förrän de
ankomstformaliteterna avslutats och skall inte vara
längre än åtta timmar.
5. Den observerade parten skall ha rätt att ta med
sin egen eskort för att åtfölja inspektörerna under
hela inspektionen av sensorerna med tillbehör ombord
på  observationsflygplanet för att bekräfta att
inspektionen genomförs i enlighet med bestämmelserna
i denna del. Den observerade parten skall underlätta
inspektionen av sensorerna med tillbehör i enlighet
med bestämmelserna i bilaga D del II.7.
6. Vid inspektionen skall inspektörerna ha rätt
att få tillgång till sensorerna med tillbehör ombord
på observationsflygplanet så som anges i bilaga D
del II.11–12.
7.  Sedan  inspektionen  genomförts  skall
inspektörerna lämna observationsflygplanet och den
observerade parten skall ha rätt att använda sina
egna förfaranden för inventering för att bekräfta
att  all  inspektionsutrustning som använts vid
inspektionen    har    avlägsnats    från
observationsflygplanet. Om den observerande parten
inte på ett tillfredsställande sätt kan visa detta
för den observerade parten, skall den observerade
parten ha rätt att förbjuda observationsflygningen i
enlighet  med  artikel  VIII   och   ingen
observationsflygning avräknas mot någondera partens
kvot.
8. Inspektörerna skall omedelbart meddela den
observerade parten om  de finner att någon av
sensorerna  eller  dess  tillbehör  ombord  på
observationsflygplanet inte överensstämmer med dem
som certifierats i enlighet med bestämmelserna i
bilaga D. Om den observerade parten inte kan visa
att sensorerna eller deras tillbehör ombord på
observationsflygplanet överensstämmer med dem som
certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga
D, skall den observerande parten ha rätt att
a) tillåta att  en alternativ uppsättning av
sensorer används av sådana  typer  eller sådan
kapacitet som föreslås av den observerade parten,
b)  att  operationerna  fullföljs  enligt den
ursprungliga företagsplanen,
c) gå med på att observationsflygningens start
uppskjuts för att tillåta den observerade parten att
rätta till de problem som den observerande parten
har  ansett föreligga enligt denna  punkt.  Om
problemet löses på ett för den observerande parten
tillfredsställande sätt, skall flygningen genomföras
i enlighet med företagsplanen, dock vederbörligen
justerad med hänsyn till eventuell försening. Om
problemet  inte rättas till på  ett  för  den
observerande  parten godtagbart sätt, skall den
observerande parten avresa från den observerade
partens territorium eller
d) inställa observationsflygningen och omedelbart
lämna den observerade partens territorium.
9.  Om  den  observerande parten lämnar  den
observerade partens  territorium  utan  att  ha
genomfört en observationsflygning enligt punkt 8 c
och 8 d ovan, skall ingen observationsflygning
avräknas från någondera partens kvot.
10. När inspektionen av sensorerna med tillbehör
som  är  monterade  på  observationsflygplanet
genomförts,  skall  den  observerade  och  den
observerande parten avge rapport om inspektionen
vari skall uppges att sensorerna överensstämmer med
dem som certifierats i enlighet med bestämmelserna i
bilaga D. Den observerande partens underskrift av
rapporten  skall  innebära  dess medgivande att
genomföra observationsflygning över den observerade
partens territorium.

Del III Demonstrationsflygningar

1. Om flygplanet på begäran av den observerande
parten tillhandahålls av den observerade parten,
skall  den  observerande  parten  genomföra  en
demonstrationsflygning  efter  inspektionen  före
flygning för att tillåta inspektörerna att observera
hur de sensorer fungerar som skall användas under
observationsflygningen och för att uppta tillräcklig
mängd data för att inspektörerna  skall  kunna
bekräfta att sensorernas kapacitet stämmer överens
med bestämmelserna i artikel IV.8.
2. Om flygplanet på begäran av den observerade
parten tillhandahålls av den observerande parten,
skall  den  observerade  parten  genomföra  en
demonstrationsflygning  efter  inspektionen  före
flygning för att tillåta inspektörerna att observera
hur de sensorer fungerar som skall användas under
observationsflygningen och för att uppta tillräcklig
mängd  data  för att inspektörerna skall kunna
bekräfta att sensorernas kapacitet stämmer överens
med bestämmelserna i artikel IV.9.
3.  Om  den  observerade  parten  eller  den
observerande parten utövar sin rätt att begära en
demonstrationsflygning skall
a) demonstrationsflygningen utföras i enlighet med
bestämmelserna i bilaga D del III,
b) demonstrationsflygningen inte vara längre än
två timmar,
c)  den  observerade  parten  tillhandahålla
kalibreringsmål i enlighet med tillägg 1 till bilaga
D i närheten av det flygfält vid vilket inspektionen
skall genomföras,
d) alla förseningar i samband med att tillmötesgå
en begäran om observationsflygning  orsakade av
väderförhållanden eller problem med den observerade
partens flygplan eller sensorer inte avräknas från
den tilldelade tiden för sådana flygningar, om inte
annat avtalats,
e)  den observerade parten behandla data som
upptagits  med  sensorerna vid en anläggning i
närheten av det flygfält vid vilket inspektionen
skall genomföras i närvaro av personal från den
observerande parten i enlighet med bestämmelserna i
artikel IX del II och III samt
f)  kostnaderna  för  demonstrationsflygningen,
inklusive  för  att  tillhandahålla  media  för
inspelning av data samt databehandling, fördelas i
enlighet med bilaga L del I.9.
4. Om den observerade parten utövar sin rätt att
begära  en  demonstrationsflygning,  skall  den
observerande parten ha rätt att lägga till en
tidsperiod på högst 24 timmar till de 96 timmar som
är   tillåtna   för   att   genomföra   en
observationsflygning enligt artikel VI del I.9.
Detta skall inte inverka på andra parters rätt att
genomföra  observationsflygningar   efter  den
ursprungliga  tidsperioden  om 96 timmar enligt
artikel VI del I.3.
5. Om den observerande parten utövar sin rätt att
begära  en demonstrationsflygning,  skall  denna
utföras inom den tidsrymd av 96 timmar som tillåts
för att genomföra en observationsflygning enligt
artikel VI del I.9.
6. Om den observerade parten finner att någon av
de   sensorer   som   är   monterade   på
observationsflygplanet som tillhandahållits av den
observerande parten inte uppfyller bestämmelserna i
artikel IV.8, skall den ha rätt att
a)  i  fråga  om  en  sensor  för  vilken
markupplösningen  beror  på höjden över marken,
föreslå en alternativ lägsta höjd över marken vid
vilken sensorn i fråga skall tillåtas att användas
under observationsflygningen,
b) i fråga om sensorer för vilka markupplösningen
inte  beror  på  höjden över marken,  förbjuda
användning  av  sensorn   i   fråga  under
observationsflygningen eller
c)  förbjuda  observationsflygningen  enligt
bestämmelserna i artikel VIII.
7. Om den observerande parten finner att någon av
de  sensorer  som  är  monterade  på  ett
observationsflygplan som tillhandahållits av den
observerade  parten  inte  överensstämmer  med
bestämmelserna i artikel IV.9, skall den ha rätt att
a) tillåta att en alternativ  uppsättning av
sensorer  används av sådana typer eller  sådan
kapacitet som föreslås av den observerade parten,
b)  i  fråga  om  en  sensor  för  vilken
markupplösningen beror på höjden  över  marken,
föreslå en alternativ lägsta höjd över marken vid
vilken sensorn i fråga skall tillåtas att användas
under observationsflygningen,
c) i fråga om sensorer för vilka markupplösningen
inte  beror  på höjden över marken,  genomföra
observationsflygningen   som  planerat  varvid
kostnaderna för media för upptagning av data för
sensorn i fråga skall betalas av den observerade
parten,
d) gå med på att observationsflygningens start
uppskjuts för att tillåta den observerade parten att
rätta till de problem som den observerande parten
har  ansett föreligga enligt denna  punkt;  om
problemet löses på ett för den observerande parten
tillfredsställande sätt, skall flygningen genomföras
i enlighet med företagsplanen, dock vederbörligen
justerad med hänsyn till eventuell försening; om
problemet  inte rättas till på  ett  för  den
observerande  parten godtagbart sätt, skall den
observerande parten avresa från den observerade
partens territorium,
e) inställa observationsflygningen enligt artikel
VIII och omedelbart lämna den observerade partens
territorium.
8.  Om observationsflygningen  förbjuds  eller
inställs   av   den   part   som   begär
demonstrationsflygningen,     skall    ingen
observationsflygning avräknas från någondera partens
kvot,   och   den   part   som   begär
demonstrationsflygningen skall anmäla ärendet till
rådgivande kommittén.

Bilaga G Flygövervakare, flygrepresentanter och
representanter

Del I Flygövervakare och flygrepresentanter

1. Bestämmelserna i denna bilaga skall gälla
personal utsedd i enlighet med artikel XIII. Varje
part skall ha rätt att vid ett givet tillfälle ha
det antal  flygövervakare och flygrepresentanter
ombord på observationsflygplanet som anges i artikel
VI del III. Bestämmelserna i den delen skall gälla
för     deras     verksamhet    avseende
observationsflygningarnas   uppläggning    och
genomförande.  Varje  part  skall  underlätta
flygövervakarnas   och   flygrepresentanternas
verksamhet enligt denna bilaga.
2. Den observerade parten skall  utse en av
flygövervakarna  till  chef för flygövervakarna.
Chefen för flygövervakarna skall vara medborgare i
den observerade parten. Den observerande parten
skall utse en av flygrepresentanterna till chef för
flygrepresentanterna. Denne skall vara medborgare i
den observerande parten.
3. Vid förberedelserna av observationsflygningen
skall flygövervakarna och flygrepresentanterna ha
rätt
a) att bekanta sig med den tekniska litteratur som
berör sensorernas funktion och handhavande samt
observationsflygplanets förarinstruktion och
b) att bekanta sig med observationsflygplanets
utrustning som hänför sig  till  kontrollen av
flygplanet  och  de  på  observationsflygplanet
monterade sensorernas funktion och handhavande.
4. Flygövervakarna och flygrepresentanterna skall
ha rätt
a) att kvarstanna ombord på observationsflygplanet
under hela observationsflygningen, inklusive vid
eventuella  avbrott  för  tankning  eller  vid
nödsituationer,
b) att ombord på observationsflygplanet medföra
och använda kartor, flygkort, publikationer och
driftshandböcker,
c) att under observationsflygningen obehindrat
röra sig ombord på observationsflygplanet inklusive
dess förarkabin, med beaktande av flygsäkerheten;
vid  utövandet  av  sina  rättigheter  får
flygövervakarna  eller  flygrepresentanterna inte
störa flygplansbesättningen i dess verksamhet,
d) att kontrollera att färdplanen följs och att
övervaka  observationsflygplanets flygordning och
sensorernas funktion och handhavande,
e)  att avlyssna  den  interna  och  externa
radiokommunikationen ombord på flygplanet och sköta
den interna radiokommunikationen samt
f) att registrera flygordningens parametrar och
sensorernas funktion och handhavande på kartor, kort
och anteckningsblock.
5. Utöver de rättigheter som anges i punkt 4 i
denna del, skall chefen för flygövervakarna ha rätt
a)  att  rådfråga  flygplansbesättningen  om
iakttagande  av  nationella  flygregler  och
bestämmelserna i fördraget,
b)   att   observera  flygplansbesättningens
verksamhet, inklusive verksamheten i förarkabinen
under observationsflygningen och övervaka funktionen
och handhavandet av observationsflygplanets flyg-
och navigationsinstrument,
c)   att   ge   rekommendationer   till
flygplansbesättningen om följandet av färdplanen,
d) att utan att störa deras verksamhet rådfråga
flygplansbesättningen   om   information   om
flygordningen samt
e)  att i tillämpliga fall  kommunicera  med
flygtrafikledningen   och  hjälpa  till  att
vidarebefordra  och tolka  kommunikation  mellan
flygtrafikledningen och flygplansbesättningen i båda
riktningarna    om    observationsflygningens
genomförande. För detta ändamål skall chefen för
flygövervakarna  ha  rätt  att  sända  extern
radiokommunikation  med  observationsflygplanets
radioutrustning.
6. Om chefen för flygövervakarna  anser  att
observationsflygplanet  avviker  från färdplanen,
skall han eller hon underrätta flygplansbesättningen
och får meddela flygtrafikledningen alla avvikelser
som  observationsflygplanet gör från färdplanen,
vilka han eller hon tror kan hota flygsäkerheten.
7. Utöver de rättigheter som anges i punkt 5 ovan
skall chefen för flygövervakarna ha
a) de rättigheter som anges i punkt 5 a, b och d
ovan med avseende på flygplansbesättningen och
b) rätt att, vid avvikelser från färdplanen, få en
förklaring av flygplansbesättningen om anledningen
till dem.
8. Flygrepresentanterna skall ha rätt att leda
handhavandet    av    sensorerna    under
observationsflygningen.    Därutöver    skall
flygrepresentanterna,    efter   att   före
observationsflygningens början  ha  meddelat den
observerade parten, ha rätt att sköta sensorerna
under      observationsflygningen.      Om
flygrepresentanterna utnyttjar sin rätt att sköta
sensorerna med stöd av denna punkt, skall den
observerade parten inte vara ansvarig för fel eller
otillräcklig kvalitet på data som upptagits med
sensorerna  beroende på att de har skötts  av
flygrepresentanterna.

Del II Representanter

1. En observerande  part  som  använder  ett
observationsflygplan utsett av en tredje part skall
ha  rätt  att  när som helst  ha  det  antal
representanter ombord på planet som anges i artikel
VI del III.
2. Den observerande parten skall utse en av sina
representanter till chef för representanterna. Denne
skall  samma  rättigheter  som  chefen  för
flygrepresentanterna enligt del I i denna bilaga.
Därutöver skall chefen
a) vara rådgivare till förstepiloten avseende
iakttagandet av fördragets bestämmelser,
b) ha rätt att övervaka hur den observerade parten
följer fördragets bestämmelser samt
c) ha rätt att, vid avvikelse från färdplanen, få
en förklaring från förstepiloten om anledningarna
till den.
3. Representanterna skall ha samma rättigheter som
flygrepresentanterna enligt del I i denna bilaga.

Bilaga H Samordning av planerade
observationsflygningar

1. För att förhindra eventuell samtidighet i fråga
om observationsflygningar som skall genomföras över
en viss part, får varje part som har rätt att
genomföra observationsflygningar enligt den årliga
tilldelningen av aktiva kvoter senast den 1 november
varje år meddela de andra parterna om sin avsikt att
använda hela eller del av sin aktiva kvot under
påföljande år. I meddelandet skall anges antalet
observationsflygningar som den meddelande parten
avser att genomföra över andra parters territorium
varje kvartal av året i fråga.
2. I inget fall får det totala antalet planerade
och i enlighet med punkt 1 i denna bilaga meddelade
observationsflygningar över  någon  annan  parts
territorium under ett givet kvartal överstiga 16.
Utom vad som avses i artikel VI del I.3 skall ingen
part  vara  tvungen  att  godta  mer  än  en
observationsflygning vid någon tid under den period
som avses i artikel VI del I.9.
3. Parter som i enlighet med punkt 1 i denna
bilaga har meddelat sin avsikt att använda en eller
flera   av   sina   aktiva   kvoter   för
observationsflygningar över samma parts territorium
under ett eller flera givna kvartal skall, om så är
nödvändigt, samråda för att undvika  eventuella
konflikter    rörande    sina    planerade
observationsflygningar. Om det inte går att genom
samråd mellan de berörda parterna nå en uppgörelse
som undviker konflikt, skall frågan lösas genom
lottdragning mellan parterna. Det första samrådet om
observationsflygningar under det kvartal som börjar
den 1 januari påföljande år skall inledas omedelbart
efter mottagandet av ett sådant meddelande som avses
i punkt 1 i denna bilaga. Följande samråd mellan de
berörda parterna skall hållas mellan den 1 och 15
februari för det kvartal som börjar den 1 april,
mellan den 1 och 15 maj för det kvartal som börjar
den 1 juli samt mellan den 1 och 15 augusti för det
kvartal som börjar  den 1 oktober. De berörda
parterna skall meddela de  övriga  parterna om
resultatet   av   den   turordning   för
observationsflygningarna som fastställs vid dessa
samråd senast den 15 november, den 15 februari, den
15 maj och den 15 augusti.
4. Senast sju dagar efter meddelandet om den
turordning av observationsflygningar som upprättats
i enlighet med punkt 3 i denna bilaga, skall varje
part underrätta alla de  parter som avser att
genomföra  observationsflygningar   över  dess
territorium under det aktuella kvartalet om varje
flygning för vilken den avser att utnyttja sin rätt
att tillhandahålla eget observationsflygplan.
5. Varje part som inte har lämnat meddelande
enligt punkt 1 i denna bilaga, som inte har meddelat
sina planer på att använda hela eller delar av sina
aktiva  kvoter  eller  inte har  genomfört  en
observationsflygning under det kvartal för vilket
den har meddelat sin avsikt att göra en sådan
flygning, skall ha rätt att utnyttja återstående
kvoter, förutsatt att sådana observationsflygningar
har medtagits i den uppgörelse som uppnåtts enligt
punkt 3 ovan.

Bilaga I Uppgifter om luftrum och flygning i
farligt luftrum

1.  Tidigast  90  dagar efter detta fördrags
ikraftträdande och på begäran av en annan part,
skall en part senast 30 dagar efter att ha mottagit
en sådan begäran, lämna  följande  uppgifter i
enlighet med ICAO-bestämmelserna:
a)  luftrummets  struktur såsom den anges  i
underrättelser för lufttrafiken  i  Aeronautical
Information Publication (AIP),
b) detaljerade uppgifter om allt farligt luftrum
samt
c)  flygfältsinformation  och  ankomst-  och
avgångsrutiner för varje
1) ankomst- och avgångsplats,
2) OS-flygfält samt
3) alternativa flygfält och flygfält för tankning
för partens ankomst- och avgångsplatser samt OS-
flygfält.
2. Varje part skall omedelbart meddela de parter
som  har  begärt  uppgifter  i  enlighet  med
bestämmelserna i punkt 1 ovan om ändringar av
uppgifter som lämnats i enlighet med punkt 1 ovan.
Oaktat bestämmelserna i denna punkt behöver NOTAM
(Notices to Airmen) inte tillhandahållas.
3. Senast 90 dagar efter fördragets ikraftträdande
skall varje part meddela de övriga parterna om
källan till sådana uppgifter som skall lämnas enligt
punkt 1 ovan.

Bilaga J Montreuxkonventionen

1. Observationsflygningar genomförda enligt detta
fördrags bestämmelser som omfattar observation av en
parts  hela territorium skall inte inverka  på
Montreuxkonventionen av den 20 juli 1936.
2. För  val  av  flygväg och meddelanden om
överflygning av luftfartyg  som  avses i detta
fördrag, vilka faller under artikel 23 i Montreux-
konventionen, skall gälla bestämmelserna i sagda
artikel.

Bilaga K Information om filmframkallare,
duplikatorer och fotografisk film samt rutiner
för kontroll av filmframkallning

Del I Information om filmframkallare,
duplikatorer och fotografisk film

1. I enlighet med bilaga D del II.3 a 3) skall
varje part, när den meddelar  andra parter om
filmframkallare eller duplikatorer den avser använda
för att framkalla negativ originalfilm eller för att
framställa  positiv  eller negativ duplikatfilm,
tillhandahålla följande produktinformation
a) namnet på framkallaren eller duplikatorn,
b) i tillämpliga fall största och minsta filmbredd
och filmlängd som kan framkallas eller kopieras,
c) varje typ av film som kan framkallas eller
kopieras i filmframkallaren samt
d)  varje  steg  i  processen,  inklusive
exponeringsomfång,   temperatur,   varaktighet,
rekommenderad hastighet för frammatning, kemikalier
och kemiska blandningar för varje typ av film.
2. I enlighet med bilaga D del II.3 a 2) skall
varje part, när den lämnar uppgifter om de typer av
svartvit flygfilm som den avser att använda för att
uppta data vid en undersökning under flygning eller
under en observationsflygning eller för att kopiera
sådana data, lämna följande produktinformation för
varje typ av flygfilm som kan framkallas eller
kopieras med de filmframkallare eller duplikatorer
som nämns i punkt 1 ovan, vilka erfordras för att
bekräfta  filmens  egenskaper.  Beroende  på
filmframkallarens   nationella   praxis   kan
informationen innehålla följande uppgifter:
a) filmens verkliga snabbhet,
b) upplösning/modulation,
c) spektral känslighet samt
d) optisk spegeldensitet eller sensitometriska
karakteristika.
3. För att bestämma sensitometriska karakteristika
för flygfilmsmaterial i enlighet med sina nationella
metoder skall varje part ha rätt att på begäran få
oframkallade prover av alla typer av fotografisk
film  som  används  som  dataupptagningsmedier,
kemikalierna för att framkalla dem samt att få
anvisningar för framkallning och kopiering av sådan
fotografisk film. Proverna och anvisningarna skall
lämnas senast 30 dagar efter mottagandet av begäran
härom.

Del II Övervakning av framkallning och
kopiering av film

1. Parter som medverkar i certifiering av ett
observationsflygplan och dess sensorer skall ha rätt
att övervaka framkallning och kopiering av flygfilm
vid undersökning under flygning. Personal från den
observerade och den observerande parten skall ha
rätt att övervaka framkallning och kopiering av
flygfilm  använd under en demonstrations- eller
observationsflygning.
2. När en  part  övervakar  framkallning och
kopiering av flygfilm, skall den ha rätt att medföra
och använda följande utrustning, vilket inte får
störa framkallningen eller kopieringen av filmen:
a) lackmuspapper,
b) termometrar,
c) kemisk testutrustning inklusive pH-mätare och
hydrometrar,
d) tidtagarur,
e) sensitometrar,
f) densitometrar samt
g) 21-stegs sensitometriska testremsor och optiska
kilar.
3.  Före framkallning av film exponerad  vid
undersökning under flygning, demonstrationsflygning
eller  observationsflygning   skall   parterna
kontrollera   filmframkallningsutrustningen  och
kemikalierna genom  att  framkalla  en 21-stegs
sensitometrisk testremsa eller genom att exponera
och framkalla en 21-stegs optisk  kil för att
bekräfta att sensitometriska data för framkallning
av den typen av film och att filmframkallningen i
fråga stämmer överens med vad som uppgivits enligt
del I ovan. Om inte annat avtalats, får negativ
eller positiv från originalet eller den kopierade
flygfilmen inte framkallas eller kopieras förrän
framkallningen  av  en  21-stegs  sensitometrisk
testremsa eller exponeringen och framkallningen av
en 21-stegs optisk kil motsvarar de karakteristika
som  anges i enlighet med  del  I  ovan  för
ifrågavarande  typ  av  flygfilm  respektive av
framkallare och duplikator.
4.  Före framkallning av film exponerad  vid
undersökning under flygning, demonstrationsflygning
eller observationsflygning skall parterna ha rätt
att kontrollera filmframkallningsutrustningen och
kemikalierna genom att framkalla en testfilm av
samma typ som den som använts vid undersökning under
flygning,    demonstrationsflygningen    eller
observationsflygningen  för  att  bekräfta  att
sköljning och fixering lämpar sig för permanent
arkivering.

Bilaga L Rådgivande kommittén

Del I Allmänna bestämmelser

Arbetsordning och andra bestämmelser för rådgivande
kommittén anges i denna bilaga i enlighet med
artikel X.

1. Rådgivande kommittén består företrädare utsedda
av varje part. En parts ersättare, rådgivare och
sakkunniga får delta i kommitténs arbete om parten
bedömer det vara nödvändigt.
2. Kommitténs första möte skall öppnas inom 60
dagar  från  fördragets  undertecknande. Kanadas
företrädare skall vara ordförande vid det första
mötet.
3. Kommittén skall hålla minst fyra möten per
kalenderår,  såvida  den  inte bestämmer annat.
Extramöten skall på begäran av en eller flera parter
sammankallas  av  kommitténs  ordförande,  som
omedelbart skall meddela alla de andra parterna om
en sådan begäran. Extramöten skall öppnas senast 15
dagar efter det att ordföranden har mottagit en
begäran därom.
4. Kommitténs möten skall inte pågå längre än fyra
veckor, såvida den inte bestämmer annat.
5. Parterna skall i tur och ordning enligt fransk
bokstavsordning vara ordförande i kommittén. Varje
ordförande skall tjänstgöra från ett mötes början
till påföljande  mötes öppnande, om inte annat
bestäms.
6. Företrädarna skall vid mötena vara placerade i
fransk bokstavsordning för parterna.
7. Kommitténs arbetsspråk skall vara engelska,
franska, italienska, ryska, spanska och tyska.
8.  Kommitténs  överläggningar  skall  vara
konfidentiella, om inte annat överenskoms. Kommittén
får komma överens om att ge allmänheten tillträde
till sina sammanträden  och tillgång till sina
beslut.
9. När fördraget tillämpas provisoriskt och före
den  30  juni  1992  skall  kommittén bestämma
fördelningen av fördragsanknutna kostnader.  Den
skall också snarast möjligt bestämma fördelningen av
de gemensamma kostnaderna för sin verksamhet.
10. När fördraget tillämpas provisoriskt skall
kommittén upprätta en handling vari bestäms formerna
för meddelanden och rapporter som anges i fördraget.
I  denna handling skall dessa meddelanden  och
rapporter förtecknas och där skall också anges
format för de formulär som behövs.
11. Kommittén skall utforma eller vid behov se
över sin arbetsordning och sina arbetsformer.

Del II Årlig översyn av aktiva kvoter

Formerna för den årliga översynen av de aktiva
kvoterna enligt artikel III del I.7 skall vara
följande:

1. Parter som önskar ändra sin tilldelning av
aktiva kvoter från föregående år, helt eller delvis,
skall delge alla de övriga parterna och rådgivande
kommittén senast den 1  oktober  varje  år en
förteckning över de parter över vilka de vill utföra
observationsflygningar under påföljande kalenderår.
Sådana förslag till ändringar skall behandlas av
parterna vid denna översyn enligt de regler som
anges här nedan.
2. Om en begäran om observationsflygningar över en
viss parts territorium inte överstiger dess passiva
kvot, skall tilldelningen bestämmas som den begärts
och framläggas  för godkännande till rådgivande
kommittén.
3. Om begäran om observationsflygningar över en
viss parts territorium överstiger dess passiva kvot,
skall tilldelningen bestämmas genom överenskommelse
mellan de  berörda parterna och framläggas för
godkännande till rådgivande kommittén.

Del III Extra observationsflygningar

1.  Rådgivande  kommittén  skall  behandla
framställningar från de organ inom konferensen för
säkerhet och samarbete i Europa som är behöriga att
handlägga  frågor  om  konfliktförebyggande  och
krishantering   och   från  andra   behöriga
internationella organisationer för att underlätta
uppläggning   och   genomförande   av  extra
observationsflygningar över en parts territorium med
dess medgivande.
2. Data från sådana observationsflygningar skall
tillhandahållas  de  berörda  organen  eller
organisationerna.
3. Utan hinder av andra bestämmelser i detta
fördrag får parterna på bilateral och frivillig
grund  genomföra  observationsflygningar  över
varandras territorier om formerna för genomförande
av observationsflygningar följs. Såvida de berörda
parterna inte bestämmer annat, skall data från
sådana   observationsflygningar  tillhandahållas
rådgivande kommittén.
4. Observationsflygningar som genomförts enligt
bestämmelserna i denna del skall inte avräknas mot
de berörda parternas aktiva eller passiva kvoter.

Del IV Andra områden för tillämpning av Open
Skies-systemet

1. Parterna får föreslå att rådgivande kommittén
tar upp till behandling förslag om tillämpning av
Open Skies-systemet på andra särskilda områden,
exempelvis miljöområdet.
2. Rådgivande kommittén får besluta om sådana
förslag eller kan, om så är nödvändigt, hänskjuta
dem till den första eller de följande konferenser
som sammankallas för att granska tillämpningen av
detta fördrag i enlighet  med bestämmelserna i
artikel XIII.3.