Trafikutskottets betänkande
2001/02:TU2

Infrastruktur för ett långsiktigthållbart transportsystem


Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens proposition Infrastruktur för
ett långsiktigt hållbart transportsystem
(prop. 2001/02:20). Utskottet behandlar
vidare    några    förslag    i
budgetpropositionen  för  2002  (prop.
2001/02:1 utg.omr. 22 Kommunikationer)
samt 509 motioner (951 yrkanden) från
fyra riksmöten.
Utskottet ställer sig bakom samtliga
regeringsförslag. Till betänkandet har
fogats 23 reservationer och 1 särskilt
yttrande. De frågor som reservationerna
och de särskilda yttrandena avser samt de
partier som har avgett dem framgår av
innehållsförteckningen (s. 6).

Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken

Utskottet anser att utgångspunkterna för
den   fortsatta   utvecklingen   av
transportpolitiken  bör  vara  de  av
riksdagen  fastlagda transportpolitiska
målen,    de    15    nationella
miljökvalitetsmålen  med  tillhörande
delmål    och   den    beslutade
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer
på transportområdet.
Utskottet anser att det bör införas ett
nytt   delmål  om  ett  jämställt
transportsystem.

Miljöstyrande avgifter

Utskottet anser att riksdagen bör ge
regeringen till känna att om kommuner
eller  regioner  beslutar  att  hos
regeringen göra en framställning om att
införa trängselavgifter som ett led i en
bredare strategi för att komma till rätta
med trafikens trängsel- och miljöproblem
skall regeringen bereda frågan.

Väg- och järnvägsinsatser åren 2002-2004

Utskottet anser att 12 miljarder kronor
bör  avsättas för ökade  åtgärder  i
infrastrukturen under perioden 2002-2004.
Medlen skall gå till investeringar i och
underhåll  av  vägar  och  järnvägar.
Resurser skall bl.a. satsas på bärighet,
tjälsäkring och rekonstruktion av vägar.

Planeringsram för perioden 2004-2015

Utskottet föreslår att den ekonomiska
planeringsramen            för
transportinfrastrukturen  för  perioden
2004-2015 skall uppgå till 364 miljarder
kronor och att den skall användas på
följande sätt:
- 87 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
- 38 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga järnvägar,
-   8   miljarder   kronor   för
sektorsuppgifter,
- 17 miljarder kronor för tjälsäkring,
bärighet och rekonstruktion av vägar,
- 100 miljarder kronor för investeringar
i järnvägar,
- 39 miljarder kronor för nationella
väginvesteringar,
-  30  miljarder kronor för regional
transportinfrastruktur,
-   45   miljarder   kronor   för
kapitalkostnader i form av  räntor  och
amorteringar
för investeringar som finansieras med
lån.

Järnvägstunneln genom Hallandsås

Utskottet anser att det är viktigt att
hela  Västkustbanan får en förbättrad
standard.  Banverket  bör  därför  få
möjlighet att fortsätta planeringen av
järnvägstunneln   genom   Hallandsås.
Utskottet förutsätter att miljöaspekterna
noga  kommer  att  beaktas  vid  de
återstående   miljöprövningarna   av
projektet.

Botniabanan

Utskottet anser att regeringen bör få
besluta om en låneram om högst 10,4
miljarder kronor för Botniabanans första
och andra utbyggnadsetapp.

Citytunneln i Malmö

Utskottet  anser att  regeringen  bör
bemyndigas att godkänna att Banverket
ensamt skall ansvara för genomförandet av
Citytunneln i Malmö. Därigenom kommer
kostnadskontrollen  att   förbättras.
Banverkets andel av Citytunnelns totala
finansiering, 6 248 miljoner kronor, bör
finansieras  inom planeringsramen  för
järnvägsinvesteringar.

Spårkapacitet i centrala Stockholm

Utskottet anser att en ökad spårkapacitet
i centrala Stockholm är mycket angelägen
och  bör  rymmas  inom  ramen  för
järnvägsinvesteringar.      Regional
medfinansiering bör vara en förutsättning
för  projektet. Planeringsarbetet  bör
genomföras så att en utbyggnad är klar
senast år 2011.

Satsning på kollektivtrafik

Utskottet anser att det är viktigt att
kollektivtrafikens behov  uppmärksammas
under  planeringsperioden.  Utskottet
ställer  sig därför bakom regeringens
förslag att ett nytt bidrag på  4,5
miljarder  kronor skall  införas  för
investeringar i regionaltåg.

Kollektivtrafik för funktionshindrade

Utskottet anser att det är angeläget
att  anpassningen av transportsystemet
till  de  funktionshindrades  behov
påskyndas. En nationell strategi skall
tas  fram  för hur transportsystemet,
framför allt kollektivtrafiken,  skall
kunna   bli   tillgänglig    för
funktionshindrade till år 2010.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1.    Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken

Riksdagen   avslår   motionerna
1999/2000:T204,     1999/2000:T207,
1999/2000:T208 yrkandena 1, 2 och 4,
1999/2000:T209 yrkandena 1, 3-4, 7-9
och  11,  1999/2000:T210  yrkandena
13-15,  1999/2000:T214  yrkande  2,
1999/2000:T215,     1999/2000:T232,
1999/2000:T243 yrkandena 1 och  13,
2000/01:T201 yrkande 1, 2000/01:T208
yrkandena  2  och  3,  2000/01:T211
yrkandena  1, 4, 8-13, 2000/01:T212
yrkandena 13-14 och 25, 2000/01:T231
yrkandena 1-2 och 10-12, 2000/01:T232
yrkande 1, 2000/01:T413, 2000/01:T519
yrkandena 10-13, 2000/01:T624 yrkande
2,   2000/01:T641   yrkande   1,
2000/01:T820, 2000/01:T826,  2000/01:
T830,  2000/01:T839,  2000/01:Bo223
yrkande 11, 2000/01:MJ218 yrkande 3,
2000/01:MJ711 yrkandena 27-28 och 30,
2000/01:N225 yrkande 5, 2000/01:N243
yrkande 3, 2000/01:N266 yrkande  8,
2000/01:N267 yrkande 18, 2000/01:N383
yrkandena 24-28, 2000/01:N385 yrkande
18, 2001/02:T9, 2001/02:T15 yrkandena
8,  11-12, 14, 24, 26 och  37-39,
2001/02:T18  yrkande 5,  2001/02:T41
yrkandena  3,  9-10,  17  och  19,
2001/02:T46  yrkandena  4  och  5,
2001/02:T239 yrkandena 4, 12-15 och
17,   2001/02:T326   yrkande   1,
2001/02:T360, 2001/02:T393,  2001/02:
T450  yrkandena 8, 18-19  och  21,
2001/02:T463 yrkandena 1 och  9-12,
2001/02:MJ527 yrkande 1, 2001/02:N364
yrkandena  17-20,  2001/02:  Sk288
yrkande 10 och 2001/02:So501 yrkandena
4 och 15.
Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (mp)

2.    Nya delmål för
transportpolitiken

Riksdagen godkänner att delmålet om hög
transportkvalitet utvidgas samt att
ett nytt delmål om ett jämställt
transportsystem införs. Därmed
bifaller riksdagen regeringens förslag
i proposition 2001/02:20 i denna del.

3.Alternativa finansieringsformer

Riksdagen   avslår   motionerna
2000/01:T201 yrkande 10, 2000/01:T211
yrkande  25, 2000/01:T212  yrkandena
1-3,   2000/01:T231  yrkande   3,
2000/01:T347 yrkande 3,  2001/02:T15
yrkande 25, 2001/02:T17 yrkande  1,
2001/02:T41  yrkande 18, 2001/02:T46
yrkandena  2 och 3, 2001/02:  T355
yrkandena  3  och 4,  2001/02:T356,
2001/02:T450 yrkandena 9 och 10 samt
2001/02:T463 yrkande 20.
Reservation 6 (m, kd, c, fp)

4.    Omvandling av energiskatt
till väghållningsavgift

Riksdagen avslår motion 2001/02:T450
yrkande 2.
Reservation 7 (kd, c)
5.    Miljöstyrande avgifter
Riksdagen   tillkännager    för
regeringen  som  sin  mening  vad
utskottet  anför  om  miljöstyrande
avgifter.  Därmed bifaller riksdagen
delvis   motionerna  1999/2000:T210
yrkande 18, 2000/01:T212 yrkande 20,
2000/01:T837,  2000/01:MJ711  yrkande
29,   2001/02:T15   yrkande   13,
2001/02:T355 yrkande 7, 2001/02:T450
yrkande 22 och 2001/02:So501 yrkande
14  samt  avslår motion 2001/02:T16
yrkande 1.

Reservation 8 (s, v)

6.    Väg- och järnvägsinsatser
åren 2002-2004

Riksdagen
a) godkänner att regeringen 2002 får
besluta   om   en   låneram   i
Riksgäldskontoret om högst 2 000 000
000  kr  för  genomförande   av
prioriterade väg- och järnvägsprojekt
med start 2002,
b)  bemyndigar regeringen att  låta
Vägverket  betala  de  återstående
amorteringarna    avseende    de
lånefinansierade vägprojekten väg  E
18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4
delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22
delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4
trafikplats Hallunda, åren 2004 och
2005.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag  i proposition 2001/02:1  i
dessa  delar och avslår  motionerna
2001/02:T15  yrkandena  1  och  3,
2001/02:T30  yrkandena  5-7  samt
2001/02:T450 yrkande 1.
Reservation 9 (m, kd, fp)
Reservation 10 (c)
Reservation 11 (mp)

7.Planeringsramar för perioden
2004-2015

Riksdagen godkänner
a) att den ekonomiska planeringsramen
för   transportinfrastruktur   för
perioden 2004-2015 skall uppgå till
364  miljarder  kronor  och  skall
användas enligt följande:
- 87 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
- 38 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga järnvägar,
-   8   miljarder  kronor   för
sektorsuppgifter,
-  17   miljarder  kronor   för
tjälsäkring,    bärighet    och
rekonstruktion av vägar,
-   100  miljarder  kronor  för
investeringar i järnvägar,
- 69 miljarder  kronor  för vägar,
varav  39  miljarder  kronor  för
nationella
väginvesteringar   och   30
miljarder   kronor  för  regional
transportinfra-
struktur,
-   45  miljarder  kronor   för
kapitalkostnader  i  form av räntor
och amorteringar för investeringar som
finansieras med lån,
b)   att   planeringsramen   för
järnvägsinvesteringar  skall  omfatta
investeringar på hela det  statliga
järnvägsnätet,    miljöförbättrande
åtgärder  längs  samma  nät  samt
statsbidrag  till  investeringar  i
järnvägar, spåranläggningar, rullande
materiel för regional kollektivtrafik
och terminaler som staten inte  är
huvudman för,
c) att planeringsramen för nationella
väginvesteringar   skall   omfatta
investeringar   på   stamvägnätet,
åtgärder för förbättrad miljö på hela
det statliga vägnätet samt åtgärder
för  förbättrad  trafiksäkerhet  på
stamvägnätet.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag i proposition 2001/02:20  i
dessa  delar och avslår  motionerna
1999/2000:T205    yrkande    5,
1999/2000:T213 yrkandena 1 och 3-7,
1999/2000:T236,   1999/2000:   T243
yrkandena 4-8, 1999/2000:T320 yrkande
1,   1999/2000:T325  yrkande   1,
1999/2000:T354,     1999/2000:T357,
1999/2000:T534, 1999/2000:N214 yrkande
24,  1999/2000:Sk637  yrkande  2,
2000/01:T201 yrkandena 2-5, 7, 9 och
11-12,  2000/01:T211  yrkande  20,
2000/01:T231  yrkandena  4  och  5,
2000/01:T232    yrkandena    4-8,
2000/01:T337 yrkande 1, 2000/01:T340,
2000/01:T344 yrkandena 1-3  och  5,
2000/01:T347  yrkandena  1  och  2,
2000/01:T372 yrkande 1, 2000/01:MJ840
yrkande 2,
2000/01:N225 yrkande 3, 2000/01:N268
yrkandena  4 och 5, 2000/01:  N319
yrkande 3, 2000/01:N325 yrkandena 4-6,
2001/02:T12, 2001/02:T15 yrkandena 4,
6,  9,  15-16,  18-19  och   21,
2001/02:T18 yrkandena 1-4, 2001/02:T30
yrkandena  4, 8 och 9, 2001/02:T41
yrkandena  1,  4,  8  och  12-16,
2001/02:T46 yrkandena 1, 7 och 10,
2001/02:T419 yrkande 5, 2001/02:T447
yrkande 1, 2001/02:T450 yrkandena 4,
13 och 20, 2001/02:T463 yrkande 18,
2001/02:MJ338 yrkande 13, 2001/02:N224
yrkande 6, 2001/02:N262 yrkandena 5
och 6 samt 2001/02:N267 yrkande 28.
Reservation 12 (m)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (fp)
Reservation 16 (mp)

8.    Sektorsuppgifter

Riksdagen godkänner att av de 8
miljarder kronor som avsätts för
sektorsuppgifter skall 6 miljarder
kronor fördelas till Vägverket och 2
miljarder kronor till Banverket.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag i proposition 2001/02:20 i
denna del och avslår motionerna
2000/01: T360 och 2001/02:T54.
9.    Järnvägstunneln genom
Hallandsås
Riksdagen    godkänner    att
färdigställande  av  järnvägstunneln
genom  Hallandsås  finansieras  inom
planeringsramen           för
järnvägsinvesteringar. Därmed bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2001/02:20 i denna del och
avslår  motionerna  1999/2000:T524,
1999/2000:T538 yrkande 2, 2000/01:T201
yrkande 14, 2000/01:T230 yrkande 11,
2000/01:T503, 2001/02:T30 yrkande 1,
2001/02:T46   yrkande   11   och
2001/02:T287.
Reservation 17 (mp)

10.   Botniabanans genomförande
Riksdagen godkänner
a) att regeringen får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om högst
10 400 000 000 kr för Botniabanan AB
för  den  första  och  den  andra
utbyggnadsetappen  Örnsköldsvik-Husum
respektive  Nyland-Örnsköldsvik  samt
för   planeringsarbete  för   den
återstående etappen Husum-Umeå,
b)    att   regeringen   låter
Riksgäldskontoret lösa, överta eller
på annat för staten kostnadseffektivt
sätt hantera de lån som Botniabanan AB
upptagit med stöd av den garanti på 1
495 000 000 kr som Riksgäldskontoret
ställt ut till bolaget,
c)  att  statens  andel  av  den
kostnadsfördyring som  uppstått  för
Botniabanan  skall   inrymmas   i
planeringsramen           för
järnvägsinvesteringar,
d) att regeringen återkallar tidigare
bemyndigande för regeringen att låta
Riksgäldskontoret       utställa
kapitaltäckningsgarantier till  skydd
för Botnia-banan AB:s egna kapital och
att garantera bolagets förpliktelser
gentemot           långivare,
rättighetsinnehavare        och
fordringsägare,  inom  en  ram  som
exklusive mervärdesskatt uppgår till 1
495 000 000 kr, varav 195 000 000 kr
avser finansiella kostnader.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag i proposition 2001/02:1 och
proposition 2001/02:20 i dessa delar.

11.   Botniabanans anslutningar

Riksdagen   avslår   motionerna
1999/2000:T549 yrkande 9, 2000/01:T519
yrkande 9 och 2001/02:T239 yrkande 9.
Reservation 18 (m)

12.   Botniabanans
projektorganisation

Riksdagen   avslår   motionerna
2001/02:T41  yrkande 5,  2001/02:T46
yrkande 13, 2001/02:T239 yrkande 10
och 2001/02:T450 yrkande 11.

Reservation 19 (m, kd, fp)

13.   Citytunneln i Malmö

Riksdagen bemyndigar regeringen att
godkänna att Banverket ensamt skall
ansvara   för   genomförande   av
Citytunneln i Malmö samt godkänner att
statens  del  av finansieringen  av
Citytunneln i Malmö skall  inrymmas
inom    planeringsramen     för
järnvägsinvesteringar och med ändring
av   riksdagens  tidigare  beslut
godkänner att SVEDAB AB inte skall
svara för någon delfinansiering  av
Citytunneln i Malmö samt godkänner att
Statens järnvägar ges rätt att till
Banverket  avyttra  sina  aktier  i
bolaget Tunnelpersonalen i Malmö AB.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag i proposition 2001/02:20  i
denna  del  och  avslår  motionerna
1999/2000:   T206   yrkande   4,
1999/2000:T210    yrkande    22,
1999/2000:T501, 2000/01:T212  yrkande
24, 2000/01:T504, 2001/02:T15 yrkande
23, 2001/02:T30 yrkandena 2 och 3,
2001/02:T36  yrkande 1,  2001/02:T41
yrkandena  6  och 7,  2001/02:T244,
2001/02:T258, 2001/02:T326 yrkande 5
och 2001/02:T450 yrkande 12.
Reservation 20 (kd, c, mp)
14.   Spårkapacitet i centrala
Stockholm

Riksdagen avslår motionerna
1999/2000:T242 yrkande 2, 1999/2000:
T549 yrkande 7, 1999/2000:T630 yrkande
4, 2000/01:T201 yrkande 13,
2000/01:T205 yrkande 1, 2000/01:T231
yrkande 14, 2000/01:T519 yrkande 7,
2000/01:T523, 2000/01:T624 yrkande 3,
2001/02:T46 yrkande 14, 2001/02:T239
yrkande 8, 2001/02:T355 yrkande 1,
2001/02:T450 yrkande 5 och
2001/02:T461 yrkande 1.

15.   Regionalt
planeringsansvar

Riksdagen  godkänner  att   den
regionala   planeringsramen   skall
omfatta investeringar i statliga vägar
som  inte  är nationella stamvägar,
bidrag     till     regionala
kollektivtrafikanläggningar, inklusive
kommunala    flygplatser    och
kajanläggningar, bidrag till kommunala
väghållare för fysiska åtgärder och
transportinformatik  för  förbättrad
miljö och trafiksäkerhet samt bidrag
till trafikhuvudmän för investeringar
i   spårfordon   för   regional
kollektivtrafik och åtgärder som ökar
tillgängligheten för funktionshindrade
resenärer. Därmed bifaller riksdagen
regeringens  förslag  i  proposition
2001/02:20 i denna del och  avslår
motionerna  2001/02:T13,  2001/02:T15
yrkandena  2,  5,  7  och  27-29,
2001/02:T17  yrkande 2, 2001/02:T25,
2001/02:T30 yrkande 10, 2001/02:T31,
2001/02:T33,   2001/02:T396   samt
2001/02:T440 yrkandena 1 och 2.
Reservation 21 (c)
Reservation 22 (mp)

16.   Indelningen av
järnvägsnätet

Riksdagen godkänner att indelningen
av  de  statliga  järnvägarna  i
stomjärnvägar   och   länsjärnvägar
avskaffas. Därmed bifaller riksdagen
regeringens  förslag  i  proposition
2001/02:20 i denna del och  avslår
motion 2001/02:T15 yrkande 20.
Reservation 23 (c)

17.   Cykeltrafik

Riksdagen   avslår   motionerna
1999/2000:T210    yrkande    19,
2000/01:T212 yrkande 21, 2000/01:T336
yrkande 2, 2001/02:T20, 2001/02:T28,
2001/02:T315 och 2001/02:T450 yrkande
25.

18.   Kollektivtrafik för
funktionshindrade

Riksdagen    godkänner    att
statsbidraget till åtgärder för en mer
tillgänglig   kollektivtrafik   för
funktionshindrade   resenärer   får
disponeras  t.o.m.  2004.  Därmed
bifaller riksdagen regeringens förslag
i proposition 2001/02:20 i denna del
och  avslår  motionerna  2001/02:T46
yrkande   6,  2001/02:T318   samt
2001/02:T450 yrkande 24.

19.    Samhällsekonomiska
bedömningar
Riksdagen godkänner att vägledande för
prioriteringar av åtgärder och
fördelning av planeringsramen skall
vara samhällsekonomisk lönsamhet för
föreslagna åtgärder, där hänsyn också
tas till hur mycket åtgärderna bidrar
till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen. För att
uppnå de transportpolitiska målen
skall vid prioritering av åtgärder de
mest samhällsekonomiskt lönsamma
åtgärderna väljas. Därmed bifaller
riksdagen regeringens förslag i
proposition 2001/02:20 i denna del och
avslår motionerna 1999/2000:T214
yrkande 1, 1999/2000:T243 yrkande 2,
1999/2000:T549 yrkande 5, 2000/01:T232
yrkande 2, 2000/01:T398, 2000/01:T519
yrkande 5, 2001/02:T41 yrkande 2 samt
2001/02:T239 yrkande 5.
20.   Övriga projekt
Riksdagen avslår de motionsyrkanden
som finns upptagna i bilaga 1.

Stockholm den 27 november 2001


På trafikutskottets vägnar


Monica Öhman

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet:  Monica  Öhman  (s),  Sven
Bergström (c), Per-Richard Molén (m),
Jarl  Lander (s), Hans Stenberg (s),
Johnny Gylling (kd), Tom Heyman (m),
Krister Örnfjäder (s), Lars Björkman (m),
Monica Green (s), Inger Segelström (s),
Stig Eriksson (v), Tuve Skånberg (kd),
Mikael  Johansson (mp), Kenth Skårvik
(fp), Jan-Evert Rådhström (m) och Sture
Arnesson (v).
2001/02
TU2

Redogörelse för ärendet


I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens proposition Infrastruktur för
ett långsiktigt hållbart transportsystem
(prop. 2001/02:20). Den kallas i det
följande för infrastrukturpropositionen.
Utskottet behandlar vidare några förslag
i budgetpropositionen för 2002 (prop.
2001/02:1 utg.omr. 22 Kommunikationer)
samt 509 motioner (951 yrkanden) från
fyra riksmöten.
Utskottet  har  i samband  med  sin
beredning av ärendet mottagit en rad
synpunkter i form av uppvaktningar och
skrivelser  från  olika  myndigheter,
organisationer och enskilda personer.
I bilaga 1 redovisas de motionsyrkanden
som utskottet behandlar och avstyrker i
avsnitt 11 Övriga projekt.
I  bilaga  2  redovisas  regeringens
förslag till riksdagsbeslut.
I bilaga 3 redovisas de motioner som
behandlas i avsnitten 1-10.
I bilaga 4 redovisas de motioner som
behandlas i avsnitt 11 Övriga projekt.
Efter  varje yrkande anges i vilket
avsnitt yrkandet behandlas.

Utskottets överväganden


1 Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken


Utskottets förslag i korthet
Utskottet  anser att utgångspunkterna
för  den  fortsatta utvecklingen  av
transportpolitiken skall vara de  av
riksdagen fastlagda transportpolitiska
målen - det övergripande målet  med
delmål,    de   15   nationella
miljökvalitetsmålen med delmål samt den
fastlagda  ansvarsfördelningen  mellan
olika aktörer på transportområdet.
De etappmål som utformas för varje
transportpolitiskt delmål bör vara mer
övergripande än de tidigare och, i den
utsträckning det är lämpligt, tydligt
kvantifierade och tidssatta.
Utskottet betonar vikten av att den
årliga redovisningen till riksdagen av
hur  de  transportpolitiska  målen
uppfyllts bör innehålla en uppföljning
av    delmål    och   etappmål.
Ställningstagandet innebär att samtliga
motionsförslag  om utgångspunkter för
transportpolitiken
avstyrks. Syftet med ett flertal  av
dem blir emellertid tillgodosett.
Jämför reservationerna 1-5 (m, kd, c,
fp, mp).
Utskottet har inga erinringar  mot
regeringens förslag till komplettering
av de år 1998 fastlagda målen  för
transportpolitiken. De
gäller dels utvidgning av delmålet om
en   hög  transportkvalitet,  dels
införande  av ett nytt delmål,  ett
jämställt transportsystem.

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag (punkt 1).
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner  att  delmålet  om  hög
transportkvalitet utvidgas samt att ett
nytt   delmål  om  ett  jämställt
transportsystem införs.
Vidare  behandlar  utskottet  följande
motioner:
- 1999/2000:T204 av Harald Nordlund (fp),
-  1999/2000:T207 av Runar Patriksson
(fp),
- 1999/2000:T208 yrkandena 1, 2 och 4 av
Gudrun Schyman m.fl. (v),
- 1999/2000:T209 yrkandena 1, 3-4, 7-9
och 11 av Kenth Skårvik och Elver
Jonsson (båda fp),
-  1999/2000:T210 yrkandena 13-15  av
Johnny Gylling (kd),
- 1999/2000:T214 yrkande 2 av Kenneth
Lantz (kd),
- 1999/2000:T215 av Elver Jonsson och
Runar Patriksson (båda fp),
- 1999/2000:T232 av Bertil Persson (m),
- 1999/2000:T243 yrkandena 1 och 13 av
Carin Lundberg m.fl. (s),
- 2000/01:T201 yrkande 1 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
- 2000/01:T208 yrkandena 2 och 3 av Ewa
Larsson och Lars Ångström (båda
mp),
- 2000/01:T211 yrkandena 1, 4 och 8-13 av
Kenth Skårvik m.fl. (fp),
- 2000/01:T212 yrkandena 13-14 och 25 av
Johnny Gylling m.fl. (kd),
- 2000/01:T231 yrkandena 1-2 och 10-12 av
Sven Bergström m.fl. (c),
-  2000/01:T232 yrkande 1 av  Agneta
Lundberg m.fl. (s),
- 2000/01:T413 av Harald Nordlund (fp),
- 2000/01:T519 yrkandena 10-13 av Per
Richard Molén m.fl. (m),
-  2000/01:T624 yrkande 2 av  Gudrun
Lindvall (mp),
- 2000/01:T641 yrkande 1 av Stig Eriksson
m.fl. (v),
- 2000/01:T820 av Sture Arnesson m.fl.
(v),
- 2000/01:T826 av Willy Söderdahl m.fl.
(v),
- 2000/01:T830 av Eskil Erlandsson och
Åke Sandström (c),
- 2000/01:T839 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s),
- 2000/01:Bo223 yrkande 11 av Lennart
Daléus (c),
-  2000/01:MJ218 yrkande 3 av Gudrun
Schyman m.fl. (v),
- 2000/01:MJ711 yrkandena 27-28 och 30 av
Lennart Daléus m.fl. (c),
- 2000/01:N225 yrkande 5 av Elver Jonsson
och Runar Patriksson m.fl. (fp),
-  2000/01:N243 yrkande 3  av  Inger
Strömbom m.fl. (kd),
- 2000/01:N266 yrkande 8 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
- 2000/01:N267 yrkande 18 av Lennart
Daléus m.fl. (c),
- 2000/01:N383 yrkandena 24-28 av Matz
Hammarström m.fl. (mp),
- 2000/01:N385 yrkande 18 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
- 2001/02:T9 av Jonas Ringqvist (v),
- 2001/02:T15 yrkandena 8, 11-12, 14, 24,
26 och 37-39 av Agne Hansson
m.fl. (c),
- 2001/02:T18 yrkande 5 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
- 2001/02:T41 yrkandena 3, 9-10, 17 och
19 av Johnny Gylling m.fl. (kd),
- 2001/02:T46 yrkandena 4 och 5 av Kenth
Skårvik m.fl. (fp),
- 2001/02:T239 yrkandena 4, 12-15 och 17
av Per-Richard Molén m.fl. (m),
- 2001/02:T326 yrkande 1 av Margareta
Viklund m.fl. (kd),
- 2001/02:T360 av Ulla-Britt Hagström
m.fl. (kd),
- 2001/02:T393 av Gunilla Wahlén m.fl.
(v),
- 2001/02:T450 yrkandena 8, 18-19 och 21
av Johnny Gylling m.fl. (kd),
- 2001/02:T463 yrkandena 1 och 9-12 av
Kenth Skårvik m.fl. (fp),
-  2001/02:MJ527 yrkande 1 av Gudrun
Schyman m.fl. (v),
-  2001/02:N364  yrkandena  17-20  av
Ingegerd Saarinen m.fl. (mp),
- 2001/02:Sk288 yrkande 10 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
- 2001/02:So501 yrkandena 4 och 15 av
Agne Hansson m.fl. (c).

1.1 Utgångspunkter för utveckling av
transportsystemet

Regeringens bedömning
Inledningsvis konstateras i propositionen
att samhället är i ständig förändring,
och regeringen finner därför att det är
nödvändigt att transportsystemet - inom
ramen  för  en  långsiktigt  hållbar
utveckling - anpassas till förändrade
behov och krav i samhället.
Härefter redovisas de utgångspunkter som
regeringen  tar fasta på  inför  det
fortsatta   arbetet   med    hur
transportsystemet  bör  utvecklas  i
framtiden.
En första utgångspunkt bör vara de mål
för transportpolitiken som riksdagen slog
fast genom 1998 års transportpolitiska
beslut   (prop.  1997/98:56,   bet.
1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266).  Det
övergripande transportpolitiska målet är
att transportpolitiken skall säkerställa
en  samhällsekonomiskt  effektiv  och
långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela
landet. Fem delmål, som även de anger
ambitionen  på lång sikt,  beslutades
samtidigt. Dessa är:
-     Tillgängligt transportsystem:
Transportsystemet skall utformas så att
medborgarnas   och   näringslivets
grundläggande   transportbehov   kan
tillgodoses.
-
-       Hög   transportkvalitet:
Transportsystemets  utformning   och
funktion  skall  medge  en   hög
transportkvalitet för näringslivet.
-
-     Säker trafik: Det långsiktiga
målet för trafiksäkerheten är att ingen
dödas eller skadas allvarligt till följd
av  trafikolyckor.  Transportsystemets
utformning och funktion skall anpassas
till de krav som följer av detta.
-
-     God miljö: Transportsystemets
utformning och funktion skall anpassas
till  krav på en god och  hälsosam
livsmiljö för alla, där natur-  och
kulturmiljö skyddas mot skador. En god
hushållning med mark, vatten, energi och
andra naturresurser skall främjas.
-
-    Positiv regional utveckling:
Transportsystemet skall främja en positiv
regional utveckling genom att dels
utjämna skillnader i möjligheterna för
olika delar av landet att utvecklas, dels
motverka nackdelar av långa
transportavstånd.
-
Som en andra utgångspunkt bör gälla de 15
nationella  miljökvalitetsmålen,  som
riksdagen  antog  år  1999  (prop.
1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6,  rskr.
1998/99:183). Dessa, som är definierade
utifrån den miljöpåverkan naturen tål och
anger  det tillstånd för den svenska
miljön som miljöarbetet skall sikta mot,
är följande: frisk luft, grundvatten av
god  kvalitet,  levande  sjöar  och
vattendrag, myllrande våtmarker, hav i
balans samt levande kust och skärgård,
ingen  övergödning,  bara  naturlig
försurning, levande skogar, ett  rikt
odlingslandskap, storslagen fjällnatur,
god bebyggd miljö, giftfri miljö, säker
strålmiljö,  skyddande  ozonskikt  och
begränsad klimatpåverkan. I anslutning
till    sin    redovisning    av
miljökvalitetsmålen erinrar regeringen om
riksdagens  - vid denna  tidpunkt  -
förestående behandling av propositionen
Svenska  miljömål  -  delmål  och
åtgärdsstrategier (prop. 2000/01:130). I
denna föreslår regeringen delmål för 14
av de 15 nationella miljökvalitetsmålen;
delmålet om en begränsad klimatpåverkan
avses  bli  behandlat i en  särskild
proposition. Regeringen påpekar att många
av de föreslagna delmålen är av stor
betydelse för transportsektorn liksom de
strategier som samtidigt föreslås.
En tredje utgångspunkt bör vara den år
1998 fastlagda ansvarsfördelningen mellan
olika  aktörer  inom transportområdet.
Principen är att beslut i transportfrågor
bör vara så decentraliserade som möjligt
med  en  tydlig rollfördelning mellan
planeringsnivåer och aktörer. Vidare bör
konsumenterna ha så stor valfrihet som
möjligt. Transportfrågor som  har  en
tydlig  EU-dimension  bör  drivas  av
regeringen  inom  Europeiska  unionen.
Ansvaret    för    att    sådana
trafikanläggningar  som  behövs  för
allmänna  transportbehov  kommer  till
utförande  ligger  hos  staten  och
kommunerna. Statens ansvar omfattar också
sådana  anläggningar som  svarar  mot
nationella    och   internationella
trafikbehov. Härutöver har staten ett
ansvar  för  en  tillfredsställande
interregional persontransportförsörjning.
I den fortsatta framställningen redovisar
regeringen hur en balanserad avvägning
mellan  de  olika  delmålen  skall
underlättas genom etappmål. Dessa nya
etappmål bör vara mer övergripande än de
tidigare etappmålen har varit,  anser
regeringen. I den utsträckning det är
lämpligt bör etappmålen vara  tydligt
kvantifierade  och  tidsatta.  Vissa
etappmål bör innefatta mål för hur frågor
skall hanteras, anförs det vidare.

·     Tillgänglighet  och  positiv
regional utveckling
·
Tillgängligheten  för  medborgare  och
näringsliv   mellan  glesbygd   och
centralorter samt mellan regioner och
omvärlden  bör förbättras  successivt,
anser   regeringen.   Vidare   bör
tillgängligheten  inom storstadsområden
och  mellan tätortsområden  öka.  Som
etappmål för delmålet om tillgänglighet
skall gälla att kollektivtrafiken senast
2010  bör  vara  tillgänglig  för
funktionshindrade.  Ytterligare   ett
etappmål  bör vara att cykeltrafikens
andel av antalet resor ökar, särskilt i
tätort.  Till  sist  anges  att  ett
uppföljningssystem i form av mått och
indikatorer bör utvecklas för delmålen om
tillgänglighet  och  positiv  regional
utveckling.

·    Hög transportkvalitet
·
Regeringen anser att kvaliteten i det
svenska transportsystemet successivt bör
förbättras,  mätt  i  termer   av
förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet,
bekvämlighet, framkomlighet och tillgång
till  information. Vidare bör Sverige
arbeta  för att kunna jämföra  dessa
kvalitetstermer med övriga EU-länders.
Även  för  detta  delmål  bör  ett
uppföljningssystem i form av mått och
indikatorer utvecklas, anser regeringen.

·    Säker trafik
·
I enlighet med nollvisionen bör antalet
dödade och allvarligt skadade till följd
av trafikolyckor inom alla transportslag
fortlöpande minska. Särskilt bör åtgärder
som  syftar till att förbättra barns
trafiksäkerhet  prioriteras.  Antalet
personer  som  dödas till  följd  av
vägtrafikolyckor bör fram  till  2007
minska med hälften räknat från 1996 års
nivå.  Vidare  anför  regeringen  att
trafiksäkra   transportsystem   bör
utvecklas. Ökad användning av teknik som
främjar god trafiksäkerhet är en del i
detta. Kommuner, skolor, företag  och
frivilligorganisationer  bör  engageras
ytterligare  i  trafiksäkerhetsarbetet,
sägs också.

·    God miljö
·
Transportsektorn bör bidra  till  att
miljöpolitikens delmål nås.  Nuvarande
transportpolitiska etappmål för en god
miljö  bör fortsätta att gälla.  När
riksdagen  fattat beslut om miljömåls
propositionen, infrastrukturpropositionen
och den kommande klimatpropositionen bör
transportpolitikens etappmål för en god
miljö ses över och uppdateras och en
samlad   genomförandestrategi   för
transportsektorn  tas  fram.   Ökad
användning av miljöanpassade fordon och
drivmedel är en del i arbetet med att
utveckla  ett  långsiktigt  hållbart
transportsystem, anförs det.

Uppföljning

I ett särskilt avsnitt i propositionen
redovisas också hur uppföljningen av de
olika målen är tänkt att genomföras.
Enligt regeringens mening bör den årliga
redovisningen till riksdagen av hur de
transportpolitiska  målen   uppfyllts
innehålla en uppföljning av delmål och
etappmål. Utvecklingen kan illustreras
med  hjälp  av ett antal  mått  och
indikatorer,  anförs  det.  Relevanta
myndigheter kommer att engageras i ar
betet    med    att    utveckla
uppföljningssystem.  Regeringen  anser
också att Vägverket, Banverket och länen
i sina förslag till prioriteringar inför
den  kommande planeringsperioden  även
skall beskriva förslagens effekter.

Vision för utveckling av ett långsiktigt
hållbart transportsystem

Regeringen understryker också karaktären
av långsiktighet i den typ av beslut som
utmärker transportpolitiken. Det kommer
att krävas ett målmedvetet arbete under
lång tid. Mot den bakgrunden presenteras
i  propositionen en vision  för  ett
långsiktigt hållbart transportsystem för
2030. En tydlig uppfattning om vart vi är
på  väg  på  längre sikt underlättar
prioriteringar på kortare sikt, anförs
det.  Regeringen beskriver sin vision
enligt följande:
Visionen   för   2030   är   att
transportsystemet har förändrats i takt
med de krav som ställts som följd av ett
ekologiskt,  socialt,  kulturellt  och
ekonomiskt  hållbart  samhälle  i  en
internationaliserad värld med en välfärd
som omfattar hela befolkningen i såväl
Sverige som globalt. Genom väl avvägda
lösningar har förändringarna genomförts
på ett effektivt sätt.

Ekonomiska  styrmedel,  lagstiftning,
infrastrukturutveckling,    samhälls-
planering, myndighetsutövning, offentlig
upphandling och andra styrmedel  samt
människors attityder och beteende har
påverkat efterfrågan på transporter i
riktning mot ökad användning av  mer
miljöanpassade och säkra färdsätt. Nya
tekniska möjligheter nyttjas för  att
styra  trafiken så att den  fungerar
effektivt, ger stor säkerhet och värnar
miljön. Alltfler människor väljer att
resa kollektivt när kollektivtrafiken har
anpassats efter människors  behov  av
effektiva, tillgängliga och  prisvärda
transporter. Infrastrukturen möjliggör en
effektiv     samverkan     mellan
transportslagen.    Samhällsekonomiskt
motiverade marginalkostnader för olika
transportslag  används  där  det  är
motiverat. Andelen fordon som drivs med
drivmedel från förnybara energikällor har
ökat  markant.  Transportsystemet  är
tillgängligt  för  alla  trafikanter,
oavsett funktionshinder, ålder eller kön.
Kvinnor och män har samma möjlighet att
påverka  transportsystemets  tillkomst,
utformning och förvaltning. Detta har
gjort att transportsystemet svarar mot
kvinnors behov och värderingar i lika mån
som   mäns.  Helhetssyn  och  sam
hällsekonomisk effektivitet är styrande
för de demokratiskt fattade besluten om
transportsystemet. Omsorg om människors
liv och hälsa liksom miljöhänsyn  är
självklara utgångspunkter. Risken  att
dödas eller skadas svårt i trafiken har
minskat kraftigt.
Det  statliga  vägnätet  håller  en
standard  som är väl anpassad  efter
behoven. Människokroppens tolerans mot
yttre våld är en dimensionerande faktor i
trafiksäkerhetsarbetet. Järnvägsnätet har
snabbtågsstandard där det bedöms finnas
en marknad. Regionalt resande sker i ökad
utsträckning med tåg vilket möjliggjorts
av  en  kapacitetsstark,  turtät  och
välbyggd regional tågtrafik. Genom ökad
axellast  och anpassad lastprofil  på
järnvägsnätet    har    effektiva
godskorridorer skapats. Tillgängligheten
för  näringslivets godstransporter  på
järnväg har ökat genom utbyggnad av det
kapillära            bannätet.
Transportinfrastrukturen   är   väl
underhållen och fungerar tillförlitligt.
Väg- och järnvägsnäten är väl anpassade
till natur- och kulturmiljön och håller
hög  internationell klass vad  gäller
estetiska värden. De är utformade så att
risken för personskador minimeras.
Ett trafikslagsövergripande synsätt är
grundläggande inom både persontrafiken
och godstrafiken och många gamla invanda
föreställningar har brutits i samarbete
mellan  näringsliv  och  myndigheter.
Effektiva intermodala godstransportkedjor
har utvecklats som ger näringslivet goda
möjligheter   till  effektiva   och
långsiktigt hållbara godstransporter.
Näten  säkerställer  mycket   goda
internationella förbindelser, både via
fasta  förbindelser  och  effektiva
terminalpunkter.   Det   europeiska
samarbetet har bidragit till att  de
svenska  näten väl ansluter till  de
europeiska transportnäten. Villkoren för
trafikering inom EU kännetecknas av en
sund konkurrens som kunnat skapas genom
gemensamma  regler.  Möjligheter  till
dagspendling inom större områden  har
öppnats,  framför  allt  genom  goda
spårtrafikförbindelser. Ett långsiktigt
hållbart transportsystem är på väg att
uppnås.

Motionsförslag

Parti- och kommittémotioner

Moderata samlingspartiet
Moderaterna betonar i motion 2001/02:T18
av  Bo Lundgren m.fl. vikten av  en
utveckling av infrastrukturen. De anser
emellertid att det finns flera skäl att
rikta kritik mot regeringens förslag.
Propositionen kom för sent, säger de och
föreslår därför att planeringsperioden
startar  redan år 2002 för  att  de
nödvändiga investeringarna skall kunna
sättas i gång fort. De instämmer  i
regeringens slutsatser att det finns ett
stort  och  akut behov av kraftfulla
investeringar   i   infrastrukturen.
Tveksamheten är däremot uttalad när det
gäller de konkreta förslag som nu har
förelagts riksdagen.
En kraftig satsning på vägnätet bör
göras. Det eftersatta underhållet bör
åtgärdas   och   inte   minst   i
storstadsområdena måste de  nödvändiga
satsningarna för att lösa trafikproblemen
påbörjas omgående.
Regeringens förslag till finansiering
inger betänkligheter, anser motionärerna.
Stora delar i förslaget är inte alls
finansierade, andra delar föreslås bli
finansierade  genom upplåning,  vilket
leder   till   dramatiskt   ökade
kapitalkostnader under de närmaste åren.
Infrastrukturens -  och  inte  minst
vägarnas - betydelse för den regionala
balansen  lyfts  fram  i   motion
2001/02:Sk288 av Bo Lundgren m.fl. På
landsbygden är det för många människor
helt avgörande för att klara den dagliga
tillvaron att kunna utnyttja bilen som
transportmedel,  sägs  det.  För  att
återställa vägkapitalet på det låg- och
medeltrafikerade vägnätet behövs stora
satsningar; även det enskilda vägnätet
behöver en ordentlig upprustning.
I motion 2000/01:T201 av Bo Lundgren
m.fl.  påminns om att infrastrukturen
används inte bara för att transportera
gods och passagerare utan också för att
överföra  information.  Infrastrukturen
samverkar i ett integrerat system, som
inte är starkare än sin svagaste länk,
anförs  det.  Effektiva vägtransporter
kräver inte bara bra vägar utan också en
väl utbyggd IT-infrastruktur. Utan hamnar
och bra vägar kan t.ex. inte flygbränslet
transporteras fram till de flygplan som
skall  trafikera  våra  flygplatser.
Infrastrukturen   är   därtill   en
förutsättning för att enskilda människor
skall erbjudas den frihet det innebär att
snabbt, enkelt och billigt kunna resa och
inte minst hålla kontakt med nära och
kära via t.ex. telefon och Internet. I
motionen redovisar moderaterna också sin
grundsyn  på  statens  ansvar  för
infrastrukturen, och den innebär  att
staten inte skall ägna sig åt eller ta
ansvar för sådan verksamhet som andra kan
utföra lika bra eller bättre.
I motion 2000/01:N266 av Bo Lundgren
m.fl. hävdas att bristen på effektiv
infrastruktur verkar tillbakahållande på
utvecklingen  i vårt lands  expansiva
regioner samtidigt som tillväxten hindras
att sprida sig till mindre tättbefolkade
och mindre expansiva regioner av vårt
land. Även motion 2000/01:N385 av Bo
Lundgren  m.fl.  har anknytning  till
regionala  frågor genom att  vägarnas
betydelse   för   de  traditionella
landsbygdsnäringarna betonas.
Särskilt järnvägspolitiken tas upp  i
motion 2001/02:T239 av Per-Richard Molén
m.fl. Statens ansvar för det statligt
ägda järnvägsnätet bör vara att effektivt
utnyttja   och  underhålla   gjorda
investeringar och göra nyinvesteringar på
de  bandelar  som  uppfyller  ägarens
avkastningskrav. För att öka järnvägens
attraktivitet och konkurrenskraft måste
en   total  avreglering  av   all
järnvägstrafik genomföras. SJ:s roll bör
renodlas till att i framtiden vara en
stark  operatör, som på affärsmässiga
grunder kan konkurrera om trafik  på
svenska och europeiska järnvägar. I fråga
om godtrafiken förordas kombitrafik, som
innebär att olika trafikslag samverkar
för  "dörr-  till  dörrtransporter".
Emellertid oroas motionärerna av  den
neddragning     av      antalet
godshanteringsplatser som det av staten
ägda bolaget Green Cargo nu genomför. De
anser att regeringen bör ombesörja en
lösning av frågan innan en förändring av
antalet godshanteringsplatser sker, t.ex.
genom att s.k. shortlineföretag erbjuds
möjligheten att ta över verksamheten.
Vidare   kritiseras  SJ:s  absoluta
trafikeringsrätt  som  ger  företaget
monopol på persontrafik på alla lönsamma
järnvägslinjer.  Den  förordning  som
reglerar fördelningen av trafikrätter bör
därför ändras, anser motionärerna. En
utredning om huvudmannaskapet för SJ:s
fordonsförsörjning bör göras, heter det
vidare. Syftet skall vara att skapa full
konkurrensneutralitet   mellan   de
operatörer som trafikerar det svenska
järnvägsnätet och som för detta ändamål
hyr  rullande  materiel  från  SJ.
Moderbolagets tillgångar  i  form  av
attraktiva fastigheter har placerats i
Jernhusen AB, som snarast bör  kunna
omstruktureras och försäljas på börsen.
Arbetet med detta bör påskyndas och en
tidsplan bör snarast läggas fram  av
regeringen, heter det. Den genomförda
uppdelningen av SJ:s verksamhet i olika
bolag  är ett bra första steg anser
motionärerna, och de framhåller att den
bör utgöra början på en privatisering av
verksamheten.  Slutligen  begärs  ett
uttalande av riksdagen om privatisering
av Statens järnvägar.
Helt  eller  delvis  samma  förslag
framställs i motion 2000/01:T519 av Per-
Richard Molén m.fl.

Vänsterpartiet

De miljöproblem som en växande handel ger
upphov till skulle kunna begränsas om
transporterna   får   bära   sina
samhällsekonomiska kostnader,  sägs  i
Vänsterpartiets motion 2001/02:MJ527 av
Gudrun Schyman m.fl. Om avgifter och
skatter  för transporter  anpassas  i
enlighet  med motionsförslaget  skulle
också   en   lokal  och  regional
livsmedelsmarknad gynnas, framhålls det.
På motsvarande sätt föreslås i motion
2000/01:MJ218 av Gudrun Schyman m.fl. att
regeringen i internationella sammanhang
skall  verka i denna riktning. Genom
internationella avtal bör  det  göras
möjligt   att   internalisera   de
internationella transporternas  externa
samhällsekonomiska kostnader i priset för
transporterna.
I motion 1999/2000:T208 av Gudrun Schyman
m.fl. efterlyses ett regeringsförslag om
en  handlingsplan för en  ekologiskt
hållbar transportpolitik. Trafikpolitiken
bör styras av i förväg uppsatta miljömål
snarare än på basis av prognoser om ökad
trafik, anser motionärerna som säger att
programmet bör innehålla tydliga mål,
åtgärdsprogram,         tidsplan,
ansvarsfördelning   och   erforderlig
finansiering samt utgå från de nationella
miljömålen. Ytterligare ett förslag är
att en trafikomställningsmyndighet bör
inrättas som komplement till programmet.
Myndigheten bör svara för samordning och
informationsspridning när  det  gäller
trafikomställningen. Slutligen  framför
motionärerna   betänkligheter   mot
mångfalden i Vägverkets uppgifter; det
finns risk för inbördes konflikt mellan
uppgifterna.  Konsekvenserna  av  att
överföra Vägverkets uppgifter till andra
organ på lokal, regional och central nivå
bör därför utredas anser de.
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna har två utgångspunkter
när det gäller kommunikationer, nämligen
välstånd och miljöhänsyn, sägs det i
motion  2001/02:T41 av Johnny Gylling
m.fl.  Motionärerna  förordar   att
planeringen  för  perioden  2004-2015
grundas på sju infrastrukturella grepp.
Dessa är återställande av den allmänna
väg-    och    järnvägsstandarden,
återupprättande av nollvisionen, lösning
av   storstädernas   trafikproblem,
fullföljande  av  den  s.k.  svenska
triangeln  och av den s.k.  nordiska
triangeln  med  europeisk  dimension,
utnyttjande     av    alternativa
finansieringsformer och utvecklande av
använd-ningen av IT i transportsystemet.
Den      nu      presenterade
infrastrukturpropositionen kritiseras för
att sakna visioner om vilken påverkan som
transporterna  skall  och  bör  ha.
Motionärerna anser - på grundval  av
redovisningen i propositionen om olika
brister - att Sverige nu är på väg allt
längre bort från det transportpolitiska
målet  om  en  effektiv och  hållbar
transportförsörjning.  En  svaghet  i
propositionen är också att delmålen inte
konkretiseras i tillräcklig grad. Det
sjätte  målet,  det om  jämställdhet,
välkomnas av kristdemokraterna, men de
vill samtidigt fästa uppmärksamheten på
att  andra  grupper är åsidosatta  i
transportplaneringen.  I  fråga  om
godstransporter bör särskilda insatser
göras  för  att  skapa  intermodala
transportknutpunkter. Ett annat förslag
går ut på att en särskild gren  av
näringspolitiken bör skapas, nämligen för
transportnäringen.
I    motionen   förordas    att
Godstransportdelegationen permanentas som
ett forum för transportfrågor. Vidare
sägs    att    planeringen    av
transportinfrastruktur bör  styras  av
principen att väg- och järnvägskapitalet
skall förvaltas på ett sådant sätt att
inte värdet urholkas. Motionärerna anser
också att regeringen bör ta initiativ
till en samlad infrastrukturpolitik för
Östersjöregionen och till ett nationellt
program för transportinformatik.
En nordisk infrastrukturpolitik framstår
som en angelägen åtgärd, sägs det i
motion 2001/02:T450 av Johnny Gylling
m.fl., och motionärerna föreslår  att
regeringen tar initiativ i detta syfte.
Även frågor om järnvägen tas upp. Alla
järnvägslinjer  bör bli  föremål  för
upphandling och förutsättningarna  för
införande  av  s.k.  slottider  inom
järnvägen bör utredas. Såvitt  gäller
vägtrafik anser motionärerna att Sverige
inom EU bör verka för gemensamma regler
för vägavgifter för tunga fordon.
Även i motion 2000/01:T212 av Johnny
Gylling m.fl. tas vägtrafikfrågor upp,
och  förslagen  har  i  första  hand
miljöanknytning. Buller må vara ett mer
sällan diskuterat miljöhot men inte desto
mindre allvarligt, anför motionärerna och
förespråkar ökat skydd mot bullerstörande
vägnät. Vidare måste klimatfrågan tas på
största allvar. Ett sätt att komma till
rätta med problemen vore att tillåta fler
pilotprojekt för alternativa  bränslen
såsom ekoparaffin, heter det.
Miljöaspekten berörs också  i  motion
1999/2000:T210 av Johnny Gylling m.fl.
Skärpta utsläppstak bör införas till år
2010,  anser  motionärerna.  Vidare
understryks   att  planeringen   av
kommunikationer, boende och arbetsplatser
bör utformas så att dessa blir en del av
det ekologiskt hållbara samhället.
Centerpartiet
I motion 2001/2002:T15 av Agne Hansson
m.fl. framhålls att det för att företag
och privatpersoner skall våga investera i
alla  delar  av  landet  krävs  att
infrastrukturen garanteras på såväl kort
som lång sikt. Motsatsen innebär dåliga
kommunikationer - fysiska  såväl  som
digitala  -  och  att nyinvesteringar
uteblir. En väl utvecklad infrastruktur
är sålunda en förutsättning för tillväxt,
ökad  sysselsättning  och  bibehållen
välfärd,  anför  motionärerna.   De
understryker samtidigt att en fungerande
infrastruktur möjliggör för människor och
företag att bo och verka i hela landet;
infrastrukturens    regionförstorande
effekter  måste erkännas och bejakas,
heter det.
Vidare är det nödvändigt att skapa ett
grönare   transportsystem,    menar
motionärerna. Mer av trafikvolymen  -
både när det gäller människor och gods -
måste därför flyttas över från väg till
järnväg.     Likaledes     måste
kollektivtrafikens roll stärkas, både av
miljö- och jämställdhetsskäl. Samtidigt
måste man komma ihåg, framhålls det, att
vägtrafik  i  många  fall  är  en
nödvändighet.
Sammanhållna transportsystem är viktiga
för  att  underlätta  arbetspendling,
arbetsresor, rekreationsresor och inte
minst godstransporter. Rikstrafiken har
här en avgörande roll och dess arbete med
samordning  av  trafikslagen  måste
påskyndas,  anser  motionärerna.  En
helhetssyn   bör   alltså   prägla
transportsystemet, och på sikt kan ett
samlat ansvar för fysisk infrastruktur
vara att föredra. Detta liksom frågan om
ett särskilt verk för infrastruktur bör
därför utredas. Vidare betonas vikten av
att stimulera infasningen av biodrivmedel
genom skattebefrielse. Trafiksäkerheten
tas också upp; om nollvisionen inte bara
skall förbli en vision krävs ett hårt
arbete  på  många olika plan,  anför
motionärerna och räknar upp  en  rad
åtgärder för att åstadkomma en politik
för  en trygg och säker trafikmiljö.
Regeringens förslag om  ett  mål  om
jämställdhet välkomnas men motionärerna
saknar konkreta förslag och begär därför
att en strategi utarbetas. Även frågan om
vägtullar  såsom finansieringsform  är
föremål  för ett förslag i motionen.
Sådana bör dock användas endast i mindre
skala  och  reserveras  för  större
infrastrukturprojekt.  Vidare  förordar
motionärerna  att  den  traditionella
fysiska infrastrukturen och den digitala
infrastrukturen behandlas  tillsammans.
Motionärerna går härutöver in på frågor
som rör arbetet i EU. Sverige bör vara
pådrivande  dels  för  att   EU:s
transportsystem miljöanpassas, dels för
att ett gemensamt program för utveckling
av transportsystemet i Barentsregionen
utarbetas.
I motion 2001/02:So501 av Agne Hansson
m.fl.  uttrycks oro för de  statliga
myndigheternas neddragning av  service
till  allmänheten.  Samhället  måste
garantera basservice i fråga om post- och
kassatjänster     liksom     goda
teleförbindelser med bredbandskapacitet
för  IT-användning, betonas  det  med
hänvisning  till de möjligheter  till
samverkan mellan de offentliga, privata
och ideella sektorerna som finns. När det
gäller  storstadsområdenas  speciella
problem   anser  motionärerna   att
miljövänliga kollektivtrafiklösningar är
nödvändiga för att man skall komma till
rätta med dem.
Det  är  angeläget att Rikstrafikens
arbete med samordning av trafikslagen
påskyndas  framhålls  det  i  motion
2000/01:T231 av Sven Bergström m.fl., och
motionärerna emotser en presentation av
den       då       aviserade
infrastrukturpropositionen.  I  detta
sammanhang påpekar de att arbetet med att
underlätta kombitrafik bör intensifieras.
I fråga om järnvägstrafik förespråkas i
motionen  en  stegvis  övergång  till
konkurrensutsatt persontrafik på  alla
järnvägslinjer. Samtidigt  begärs  ett
förslag från regeringen om hur ägandet av
stationer   och  övriga  gemensamma
funktioner skall utformas i framtiden.
Godstransportdelegationens uppdrag har
i allför liten utsträckning präglats av
ett ekologiskt perspektiv, heter det i
motion 2000/01:MJ711 av Lennart Daléus
m.fl. Motionärerna erinrar om att de
investeringar som görs  av  nuvarande
generation skall lämnas över till nästa
och det är då viktigt, framhåller de, att
vi inte har byggt fast oss i sådana
system  som  till  sin  natur  är
miljöovänliga. Därför bör den befintliga
infrastrukturen prioriteras i möjligaste
mån före anläggandet av nya projekt.
Vidare anser motionärerna att helhetssyn
och  tvärsektoriell planering  är  en
förutsättning för att man skall kunna
hitta de bästa transportlösningarna och
för att resurser skall kunna användas på
ett  kostnadseffektivt  sätt.  Dagens
uppdelning av ansvaret i olika  verk
motverkar detta, anför de och efterlyser
en utredning om ett samlat ansvar för
infrastrukturen.
Både fysisk och digital infrastruktur
är  viktiga  och  utgör  varandras
komplement,  sägs  det  i  motion
2000/01:N267 av Lennart Daléus  m.fl.
Tillgången till fullgod kvalitet på båda
dessa  typer  av infrastruktur  skall
garanteras av staten, anser motionärerna.
Motion 2000/01:Bo223 av Lennart Daléus
handlar om livskvalitet i storstaden, och
motionärerna     menar      att
samhällsplaneringen måste inriktas på ett
transportmönster som leder till minsta
möjliga miljöpåverkan. I syfte att minska
behovet av transporter måste  man  i
planeringen  skapa  närhet   mellan
arbetsplats, bostad och service.

Folkpartiet liberalerna

Motion 2001/02:T46 av Kenth Skårvik m.fl.
tar  sin  utgångspunkt i  frågan  om
konkurrensens betydelse  för  en  väl
fungerande trafik. Med fri konkurrens
tillgodoses bäst den enskildes behov av
transporter och med fri konkurrens inom
alla trafikslag uppnås bäst en hållbar
utveckling och en ökad tillväxt, anförs
det.
Det  är  positivt  att  regeringen
uppmärksammar att män och kvinnor inte
har samma resmönster, anser motionärerna
vidare. I systemet för reseavdrag tas
ingen hänsyn till att det är kvinnor som
står  för  den  största  delen  av
"nyttoresorna" för familjen. Därför bör
reseavdraget breddas så att även resor
till och från dagis räknas.
Vikten av konkurrens i trafiksektorn
tas även upp i motion 2001/02:T463 av
Kenth Skårvik m.fl. I linje härmed bör en
total avreglering genomföras både för
gods-  och  persontrafik på  järnväg.
Trafikens    miljöpåverkan    oroar
motionärerna; speciellt vägtrafiken har
negativa effekter på naturen hävdar de
men betonar samtidigt att miljöeffekterna
även  från  andra  transportslag  bör
uppmärksammas mer. Flyget är en källa
till  utsläpp  och buller  och  även
järnvägstrafiken ger upphov till buller,
påpekas det. Med anknytning till frågan
om persontransporter påpekar motionärerna
att bilen är en nödvändighet för många i
Sverige,  både  i  staden  och  på
landsbygden. För att belysa bilens roll
ur ett antal perspektiv bör en bilsocial
utredning göras, anser de.
Behovet  av  ökad  konkurrens  i
trafiksektorn är ett tema även i motion
2000/01:T211  av Kenth Skårvik  m.fl.
Vidare   begärs  en  översyn   av
trafikpolitiken där frågorna om trafikens
betydelse  för ekonomin, näringslivet,
boendet  och  den regionala  balansen
belyses. Motionärerna anvisar också en
rad åtgärder som skall bidra till att
nedbringa den negativa miljöpåverkan från
trafiken.     Principerna     för
transportpolitiken bör präglas av både
avreglering och fri konkurrens samtidigt
som prissättningen skall vara baserad på
samhällsekonomiska       kalkyler.
Godstransporternas   betydelse   bör
uppmärksammas,  heter  det  vidare.
Motionärerna framhåller också vikten av
att bilen erkänns som en nödvändighet i
glesbygden.  Två  yrkanden   gäller
järnvägsfrågor;  all  persontrafik  på
järnväg bör avregleras fullt ut  och
Banverket bör genomföra fördelningen av
tåglägen neutralt, utan gynnande av SJ.
I  motion  1999/2000:T209  av  Kenth
Skårvik och Elver Jonsson återfinns i
huvudsak  samma förslag som  nu  har
refererats.

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet  konstaterar  att  dagens
trafikmönster, som till stor del  är
uppbyggt kring väg- och flygtransporter,
inte är långsiktigt ekologiskt hållbart.
Många länder har gjort åtaganden att
minska sina koldioxidutsläpp. Trots detta
ökar i stället sådana utsläpp, såväl i
Sverige som i andra länder. Både för
miljön  och  för  den  långsiktiga
hushållningen med naturresurser  måste
målet  vara  att  järnvägen  ges  en
nyckelroll  i  trafiksystemet,  anser
Miljöpartiet. Järnvägstransporterna bör
under det närmaste decenniet kraftigt öka
sin andel av transportarbetet, och detta
bör  ske på vägtrafikens och flygets
bekostnad. Det är samtidigt nödvändigt
att järnvägstrafiken samordnas med de
övriga trafikslagen vägtrafik, sjöfart
och  luftfart, anförs det. I  motion
2000/01:N383 av Matz Hammarström m.fl.
föreslås en rad åtgärder i detta syfte.
Tågtidtabellerna måste förbättras som ett
sätt att minska väntetiderna, en ökad
turtäthet  i  tågtrafiken  är  också
betydelsefullt liksom fler snabbtåg. För
att möjliggöra höghastighetstrafik  är
både nybyggnationer och upprustningar av
järnvägslinjer  viktiga.  Genom  ökad
satsning  på  en  sådan  trafik  kan
arbetspendling   mellan    regioner
underlättas, heter det. I motionen sägs
vidare att det bör finnas en garanterad
miniminivå när det gäller tillgången på
kommunikationstjänster i hela landet. Det
erinras   också   om  Miljöpartiets
landsbygdspaket, som bl.a. går ut på att
människor kan komma fram året runt på
hela vårt vägnät och att industrin kan
köra  med sina transporter där detta
behövs.
När det gäller vägtrafiken i övrigt
anser  Miljöpartiet att  det  svenska
vägnätet  i  huvudsak är tillräckligt
utbyggt, och därför bör satsningar enbart
göras    på    miljö-     och
trafiksäkerhetsåtgärder. Politiken  bör
alltså syfta till att användningen av
vägfordon  som  transportmedel  skall
minskas, samtidigt som den vägtrafik som
trots  allt  är  nödvändig  skall
effektiviseras.  Sådan effektivisering,
anförs det vidare, kan innebära  att
alternativa  drivmedel  och  alltmer
bränslesnåla fordon utvecklas. När det
gäller   trafiksäkerheten   anvisar
Miljöpartiet sju metoder att nå delmålet
på detta område.
Även i motion N364 av Ingegerd Saarinen
m.fl. tas nyssnämnda specifika frågor om
järnvägstrafiken upp.

Övriga motioner

I motion 1999/2000:T232 av Bertil Persson
(m) sägs att Sverige behöver en helt ny
trafikpolitik, avpassad för behoven i det
nya informations- och kunskapssamhället.
Ett uttalande av riksdagen om en övergång
från  storskaligt  och  glest  till
småskaligt och tätt i trafikpolitiken
förespråkas i enlighet därmed.
Motion 2001/02:T9 av Jonas Ringqvist (v)
gäller  framför  allt  frågan  om
vägtrafikens  påverkan  på  klimatet.
Motionären anser att problemen inte har
beaktats     tillräckligt     i
infrastrukturpropositionen och föreslår
att det nuvarande etappmålet för år 2010
med  avseende  på  koldioxidutsläpp
kompletteras med mer långsiktiga mål,
nämligen för åren 2030 och 2050. Vidare
anförs att motorvägar inte hör hemma i
ett hållbart transportsystem, eftersom
sådana  vägar - genom att  de  ökar
transportkapaciteten -  missgynnar  en
utveckling av alternativen.  Verksamma
styrmedel för att begränsa trafikvolymen
är ytterligare ett önskemål.
I motion 2001/02:T393 av Gunilla Wahlén
m.fl. (v) är utgångspunkten de stora
avstånd som finns i glesbygden, och det
konstateras att såväl privatpersoner som
offentlig förvaltning och företag har
merkostnader på grund härav och av en
dåligt utbyggd kollektivtrafik. Frågan
bör utredas för att man skall få en
heltäckande bild av sådana kostnader,
sägs det.
Uppfattningen  att  förbättringar  i
kollektivtrafiken är ett sätt att nå de
nationella   miljömålen   och   de
transportpolitiska målen,  framförs  i
motion 2000/01:T820 av Sture Arnesson
m.fl. (v). En utredning bör göras i syfte
att få fram lämpliga åtgärdsförslag som
därtill bör spänna över ett brett fält,
såsom  ekonomiska,  juridiska   och
planeringsmässiga  åtgärder  men  även
forsknings- och utbildningsrelaterade.
I motion 2000/01:T641 av Stig Eriksson
m.fl. (v) hävdas att det behövs en ny
flygpolicy  för  att  den  ekologiska
omställningen skall kunna genomföras. Mer
konkret  går  förslaget  ut  på  att
inrikesflyget  skall  ersättas  med
tågtransporter på sträckor som kan nås
med tåg på omkring tre timmar. Vidare bör
investeringsmålen inte omfatta några nya
flygplatser,   är   innebörden   i
motionsförslaget.
Ungdomars behov av kollektivtrafik måste
beaktas, heter det i motion 2000/01:T826
av  Willy  Söderdahl  m.fl.  (v).
Motionärerna återger vad som framkommit i
samband  med  att  ungdomar  getts
möjligheter att uttrycka sina synpunkter
på och önskemål om kollektivtrafik, bl.a.
när  det gäller förutsättningarna  på
landsbygden.
Motion 2001/02:T326 av Margareta Viklund
m.fl. (kd) berör särskilt planerings- och
beslutsprocessen. I denna process bör det
regionala  inflytandet  öka  och  den
demokratiska förankringen stärkas anser
motionärerna.
Frågan om kvinnor och transporter är
föremål för förslag i motion 2001/02:T360
av Ulla-Britt Hagström (kd). En bättre
analys behövs när det gäller bakgrunden
till kvinnors och mäns olika resmönster,
anser hon. Dessutom föreslås att  de
statliga verk som planerar och  styr
trafiken  skall  ha  en  jämställd
styrelserepresentation.
I motion 2000/01:N243 av Inger Strömbom
m.fl.  (kd)  framhålls  att  en  väl
fungerande infrastruktur är av avgörande
betydelse  för turismen, särskilt  på
landsbygden eller i geografiskt perifera
lägen.
Miljökontroll behövs inte bara när det
gäller nya investeringar i vägar och
järnvägar anför Kenneth Lantz (kd) i
motion 1999/2000:T214; även befintliga
järnvägs-  och  väginvesteringar  bör
omfattas av sådan kontroll, hävdas det.
I motion 2000/01:T830 av Eskil Erlandsson
och Åke Sandström (båda c) förordas att
ett sektorövergripande infrastrukturverk
inrättas.
Miljöavgifterna bör ses över, betonas det
i motion 2000/01:T413 av Harald Nordlund
(fp). Syftet är att åstadkomma ett mer
miljöeffektivt transportarbete. Förslaget
återfinns även i motion 1999/2000:T204 av
samme motionär.
En bilsocial utredning efterfrågas  i
motion 2000/01:N225 av Elver Jonsson och
Runar Patriksson (båda fp). Genom en
sådan skulle man kunna få en allsidig och
total bild av människors villkor i deras
dagliga resande, vilket är av betydelse
för  framtida  beslut  som  påverkar
biltrafiken  sägs  det  vidare.  Ett
motsvarande förslag framförs i motion
1999/2000:T215 av Elver Jonsson och Runar
Patriksson (båda fp), där det  också
begärs  en  utredning om behoven  av
arbetsresor, barnfamiljers resebehov i
bil samt glesbygdens särskilda behov av
nyttoresor och socialt motiverade resor.
Motionärerna anser också  att  sådana
åtgärder   bör  vidtas   som   ur
konsumentsynpunkt underlättar för dem som
behöver - och önskar - ha tillgång till
en egen bil.
En  utredning  om den organisatoriska
strukturen  inom transportsektorn  bör
genomföras,  sägs  det  i  motion
1999/2000:T207 av Runar Patriksson (fp);
syftet är att åstadkomma en förbättrad
samverkan mellan transportslagen.
Motion 2000/01:T208 av Ewa Larsson och
Lars Ångström (båda mp) tar sikte på
biltrafiken. Det hävdas att industrin kan
anpassa  sig om lagarna skärps,  och
motionärerna föreslår i enlighet härmed
att  styrmedel arbetas fram för  att
stimulera ett framtagande av miljöriktiga
bilar. Vidare förordas att lagstiftningen
om  tillåtlighetsprövning av vägbyggen
skärps; motionärerna finner det  inte
självklart  att  nya  vägar  är  en
förutsättning  för  byggande  av  nya
bostadsområden.
Flygtrafiken berörs i motion 2000/01:T624
av Gudrun Lindvall (mp), som anser att
den spårbundna trafiken bör byggas ut och
förbättras för att man på så sätt skall
kunna minska behovet av inrikesflyg.
Enligt vad som sägs i motion 2000/01:T232
av Agneta Lundberg m.fl. (s) behövs en
starkare  politisk  styrning  av  all
verksamhet  som  kan  hänföras  till
infrastrukturen (yrkande 1).
Förslaget  om  en  starkare  politisk
styrning av infrastrukturverksamhet finns
även i motion 1999/2000:T243 av Carin
Lundberg m.fl. (s). I denna motion begärs
därutöver ett riksdagsuttalande om vikten
av samordning av de olika trafikslagen så
att  hela  Sverige  får  en  god
kommunikationsstandard.
I motion 2000/01:T839 av Lisbeth Staaf-
Igelström  m.fl. (s)  förordas  snara
åtgärder för att kollektivtrafiken skall
utvecklas.

Utskottets ställningstagande

Utgångspunkter

År 1998 fastställde riksdagen nu gällande
inriktning för transportpolitiken (prop.
1997/98:56,  bet. 1997/98:TU10,  rskr.
1997/98:266). Därvid uttalade utskottet
att  transporternas betydelse som  en
drivkraft i samhällsutvecklingen och det
långsiktiga perspektiv som är nödvändigt
i  transportpolitiken innebär att det
behövs   tydliga   riktlinjer   för
utvecklingen   av  transportsystemet.
Transportpolitiken bör vägledas av dels
övergripande mål med ett antal delmål som
anger ambitionsnivån på lång sikt, dels
etappmål som anger lämpliga steg på vägen
mot  de  långsiktiga  målen.  Det
övergripande målet skall säkerställa en
samhällsekonomiskt   effektiv   och
långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela
landet. Delmålen är
-    Tillgängligt transportsystem
-
-    Hög transportkvalitet
-
-    Säker trafik
-
-    God miljö
-
-    Positiv regional utveckling
-
I     den     nu    framlagda
infrastrukturpropositionen     anför
regeringen att det finns ett ömsesidigt
samband mellan ett långsiktigt hållbart
transportsystem  och  utvecklingen  i
samhället. Vidare sägs att en utveckling
av  transportsystemet  är  nödvändig.
Eftersom  samhället  är  i  ständig
förändring  är  det  nödvändigt  att
transportsystemet inom ramen  för  en
långsiktigt hållbar utveckling anpassas
till  förändrade behov  och  krav  i
samhället. Utskottet finner i likhet med
regeringen  att  ett  väl  fungerande
transportsystem underlättar  människors
vardag och ger dem ökade möjligheter att
själva välja boende, arbete och fritid.
Det är, menar utskottet, angeläget att
konsumenterna  tillförsäkras  så  stor
valfrihet som möjligt. Väl fungerande och
långsiktigt  hållbara   gods-   och
persontransporter  är  samtidigt  en
förutsättning    för     Sveriges
konkurrenskraft i en global miljö. Därmed
ökar tillväxten och skapas resurser till
den gemensamma välfärden och möjligheter
till ökad rättvisa. Vidare är en väl
fungerande infrastruktur i hela landet en
förutsättning för regional utveckling och
livskraft.  Ett hållbart  och  säkert
transportsystem är viktigt även ur miljö-
och folkhälsosynpunkt.
En  utgångspunkt  för  den  fortsatta
utvecklingen av transportpolitiken bör
vara de fastställda transportpolitiska
målen. En annan utgångspunkt bör vara de
15 miljökvalitetsmålen liksom de delmål
som riksdagen nyligen har fattat beslut
om (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3,
rskr. 2001/02:36). Som ytter-ligare en
utgångspunkt bör vara den av riksdagen
beslutade  ansvars-fördelningen  inom
transportområdet; principen är att beslut
i  transportfrågor  bör  vara  så
decentraliserade som möjligt  med  en
tydlig rollfördelning mellan de olika
nivåerna    i    besluts-    och
planeringsprocessen.   Staten   och
kommunerna har att ansvara för att sådana
transportanläggningar som  behövs  för
allmänna  transportbehov  kommer  till
utförande. Statens ansvar omfattar också
sådana  anläggningar som  svarar  mot
nationella    och   internationella
trafikbehov  men  också  för   en
tillfredsställande     interregional
transportförsörjning.  I  fråga  om
transportfrågor  med  en  tydlig  EU-
dimension bör sådana frågor drivas av
regeringen  inom  Europeiska  unionen.
Utskottet erinrar i detta sammanhang om
beslutet våren 2001 om riksdagen inför
2000-talet  (förs.  2000/01:RS1,  bet.
2000/01:KU23,  rskr.  2000/01:273-276).
Detta beslut innebär bl.a. en stärkt
ställning för riksdagen i arbetet med EU-
frågor och därav föranledda ändringar i
riksdagsordningen.
Utskottet finner att de nu refererade
besluten bör ligga till grund för det
fortsatta arbetet med en utveckling av
transportsystemet. I anslutning härtill
erinras om att riksdagen i 1998 års
beslut   betonade   betydelsen   av
kundperspektivet i transportsystemet och
ett mer trafikslagsövergripande synsätt.
Enligt  utskottets mening  bör  detta
synsätt  prägla  även  det  fortsatta
utvecklingsarbetet.

Utformning av nya etappmål

Som nämnts i det föregående har det
övergripande transportpolitiska målet med
tillhörande  delmål  en  långsiktig
inriktning. Etappmålen, däremot, skall
ange lämpliga steg på vägen mot  de
långsiktiga målen.
I samband med 1998 års trafikpolitiska
beslut förelades riksdagen förslag till
ett antal etappmål. Utskottet uttalade
sig  för att etappmålen skulle  vara
kvantifierade  på en  nivå  som  var
uppföljningsbar. I den  nu  framlagda
infrastrukturpropositionen    anmäler
regeringen att den typ av etappmål som
skisserades  i  det transportpolitiska
beslutet är förknippade med påtagliga
problem.
Utskottet instämmer med regeringen att
det behövs en revidering av principen för
hur etappmålen skall utformas och - bl.a.
av detta skäl - en omformulering av deras
innehåll. Principen bör vara att de nya
etappmålen är mer övergripande än de
tidigare. Som regeringen anför kan en
sådan  mer  övergripande  inriktning
samtidigt medföra en tydligare skillnad
mellan etappmålen, som avses gälla flera
myndigheter,   och   de   specifika
myndighetsmål   som   uppställs   i
regleringsbreven. Vidare finner utskottet
att etappmålen - i den utsträckning det
är  lämpligt  -  bör  vara  tydligt
kvantifierade  och  tidsatta.  Vissa
etappmål bör också innefatta mål för hur
frågor   skall  hanteras.  Eftersom
etappmålen också bör tjäna som vägledning
vid prioriteringar på kort sikt mellan de
långsiktiga målen är det angeläget att
etappmålen är inbördes avstämda och rea
listiska  med  hänsyn  till  bl.a.
tillgängliga   resurser,   tekniska
möjligheter,  miljöförutsättningar  och
internationella åtaganden. I anslutning
härtill vill utskottet understryka att
etappmålen regelmässigt bör ses över och
vid behov revideras. Utskottet utgår från
att regeringen återkommer till riksdagen
när  en  sådan  revidering  anses
erforderlig. I det följande redovisar
utskottet  sin uppfattning beträffande
berörda etappmål för respektive delmål.

·     Tillgänglighet  och  positiv
regional utveckling
·
Utskottet anser - i likhet med regeringen
-   att  god  tillgänglighet   är
transportsektorns viktigaste bidrag till
att  åstadkomma  en positiv  regional
utveckling.   Tillgängligheten   för
medborgare och näringsliv mellan glesbygd
och centralorter samt mellan regioner och
omvärlden bör förbättras successivt. Det
är också angeläget att tillgängligheten
inom  storstadsområden  och  mellan
tätortsområden ökas.
För  delmålet om tillgänglighet  bör
etappmålet  vara att kollektivtrafiken
senast år 2010 skall vara tillgänglig för
funktionshindrade. Utskottet anser,  i
likhet med regeringen, att ytterligare
ett etappmål bör vara att cykeltrafikens
andel av antalet resor ökar, särskilt i
tätort. Vidare instämmer utskottet med
regeringen om att ett uppföljningssystem
i  form av mått och indikatorer bör
utvecklas för delmålen om tillgänglighet
och positiv regional utveckling. Genom
att synen på tillgänglighetsbegreppets
innebörd kan förändras över tiden, kan
också fokus för etappmålet komma att
flyttas något.

·    Hög transportkvalitet
·
Utskottet delar regeringens uppfattning
att   kvaliteten  i  det  svenska
transportsystemet   successivt   bör
förbättras,  mätt  i  termer   av
förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet,
bekvämlighet, framkomlighet och tillgång
till information. För näringslivet är
särskilt dessa faktorer av betydelse. För
medborgaren är bekvämlighet en viktig
kvalitetsfaktor.
·    Det är också en fördel att kunna
jämföra dessa kvalitetstermer med övriga
EU-länders anser utskottet, som förordar
att Sverige bör eftersträva att ha ett av
de ledande transportsystemen inom Europa
när det gäller kvalitet.  Utskottet
ansluter sig också till vad regeringen
förordar om ett uppföljningssystem i form
av mått och indikatorer för delmålet om
transportkvalitet. Såsom regeringen anför
finns det viktiga kopplingar mellan
tillgänglighet och transportkvalitet.
·
·
·
·    Säker trafik
·
Riksdagens beslut om nollvisionen som det
långsiktiga målet för trafiksäkerheten
utvidgades genom 1998 års beslut till att
omfatta inte bara vägtrafiken utan hela
transportsystemet och alla transportslag.
Utskottet vidhåller detta beslut  och
ansluter sig till regeringens bedömning
att antalet dödade och allvarligt skadade
till följd av trafikolyckor inom alla
transportslag fortlöpande bör minska i
enlighet med nollvisionen. Åtgärder som
syftar  till  att  förbättra  barns
trafiksäkerhet bör prioriteras,  anser
utskottet.
Antalet personer som dödas till följd
av vägtrafikolyckor bör fram till år 2007
minska med hälften räknat från 1996 års
nivå.  Såvitt  gäller  de  övriga
trafikslagen - järnväg,  sjöfart  och
luftfart - har utskottet ingen erinran
mot   regeringens   bedömning   att
ambitionsnivåer  och prioriteringar  i
större utsträckning bör ingå som en del i
myndighetsstyrningen.  Ytterligare  en
åtgärd som bör genomföras är att utveckla
trafiksäkra transportsystem.  En  ökad
användning av teknik som främjar god
trafiksäkerhet är en del i detta. Enligt
utskottets  uppfattning bör  kommuner,
skolor,      företag      och
frivilligorganisationer    ytterligare
engageras i trafiksäkerhetsarbetet.

·    God miljö
·
Transportsektorn bör bidra  till  att
miljöpolitikens delmål nås.  Nuvarande
transportpolitiska etappmål för en god
miljö  bör fortsätta att gälla.  När
riksdagen  fattat beslut om miljömåls
propositionen, infrastrukturpropositionen
och den kommande klimatpropositionen bör
transportpolitikens etappmål för en god
miljö ses över och uppdateras och en
samlad   genomförandestrategi   för
transportsektorn tas  fram.  En  ökad
användning av miljöanpassade fordon och
drivmedel är en del i arbetet med att
utveckla  ett  långsiktigt  hållbart
transportsystem.

Uppföljning

Det  är  viktigt att  riksdagen  har
möjlighet  att  bedöma resultatet  av
insatserna för transportpolitiken och hur
de   transportpolitiska  målen  har
uppfyllts. Utskottet anser därför att den
årliga redovisningen till riksdagen i
detta  hänseende  bör  innehålla  en
uppföljning av delmål och etappmål. Som
regeringen  anför  kan  utvecklingen
illustreras med hjälp av ett antal mått
och indikatorer. Utskottet noterar att
relevanta  myndigheter  kommer  att
engageras i arbetet med att utveckla
uppföljningssystem för detta  ändamål.
Vidare bör Vägverkets, Banverkets och
länens presentationer av förslag till
prioriteringar  inför  den  kommande
planeringsperioden   även   innefatta
beskrivningar av förslagens effekter.

Sammanfattning av utskottets
ställningstagande

Av det anförda följer att utskottet inte
har något att erinra mot vad regeringen
har anfört om utgångspunkter och etappmål
för transportpolitiken. Enligt utskottets
mening kommer dessa utgångspunkter och
mål  att  bidra  till  att   en
samhällsekonomiskt   effektiv   och
långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela
landet kan uppnås. Utskottet vill vidare
hänvisa  till  det  transportpolitiska
utvecklingsarbete  som  pågår,  t.ex.
kommissionens  vitbok, beredningen  av
Godstransportdelegationens    rapport,
Kollektivtrafikberedningens arbete  och
Utredningen om järnvägssektorns organi-
sation  m.m.  Syftet  med  flertalet
motionsyrkanden blir tillgodosett. Något
initiativ från riksdagens sida är inte
erforderligt. Yrkandena avstyrks därför.
Vilka yrkanden som avses redovisas under
rubriken Avsnittets innehåll som inleder
detta avsnitt.

1.2 Komplettering av delmålen

Regeringens förslag
I  infrastrukturpropositionen  föreslår
regeringen  vissa  kompletteringar  av
delmålen. De rör dels delmålet om hög
transportkvalitet, dels ett nytt delmål,
om ett jämställt transportsystem.
Delmålet om hög transportkvalitet avser
näringslivets grundläggande behov.  De
bör, menar regeringen, kompletteras med
att avse även medborgarnas behov.
Som   ett  sjätte  delmål   inom
transportpolitiken föreslås ett jämställt
transportsystem.  Det  innebär  att
transportsystemet skall utformas så att
det svarar mot både kvinnors och mäns
transportbehov.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser, som har framgått i det
föregående,  att den målstruktur  som
fastslogs  i  samband med  riksdagens
trafikpolitiska beslut år 1998 utgör en
ändamålsenlig  utgångspunkt  för  den
fortsatta   transportpolitiken;   det
övergripande målet liksom de fem delmålen
är  fortfarande  relevanta.  Utskottet
ansluter sig dock till vad regeringen
anfört om behov av kompletteringar av
delmålen i två avseenden.
Delmålet om hög transportkvalitet bör
således  utvidgas  och  innebära  att
transportsystemets   utformning   och
funktion medger en hög transportkvalitet
för  medborgarna  och  näringslivet.
Tidigare har, som nämnts, delmålet om
transportkvalitet refererat enbart till
näringslivets transporter. Utskottet vill
dock påpeka att det övergripande målet,
som i målhierarkin sålunda är överordnat
delmålen, avser både medborgarna  och
näringslivet.  Den  nu   föreslagna
kompletteringen  av   delmålet   om
transportkvalitet  är  sålunda  ett
klargörande av att hög transportkvalitet
är ett viktigt mål för både näringslivets
transporter  och  för  privatresor.
Samtidigt   finner  utskottet   att
uppföljningen av detta delmål underlättas
med en sådan komplettering genom att det
i  praktiken är svårt att  särskilja
kvalitetsförbättringar för tjänsteresor
inom   näringslivet   från   sådana
förbättringar för privatresor.
Starka skäl talar också för att ett
jämställt transportsystem införs som ett
nytt delmål. Detta sjätte delmål bör
alltså gå ut på att transportsystemet
utformas så att det svarar mot både
kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor
och män skall ges samma möjligheter att
påverka  transportsystemets  tillkomst,
utformning och förvaltning och  deras
värderingar skall tillmätas samma vikt.
Såsom regeringen anför finns markanta
skillnader  mellan mäns och  kvinnors
förutsättningar  och  villkor.  Även
kvinnors och mäns resmönster skiljer sig
åt som ett resultat av kvinnors och mäns
olika vardagsliv, normer och värderingar
men också av hur den fysiska strukturen
kommit att utformas. Utskottet noterar
också  att ledningarna i de statliga
trafikverken,  trafikhuvudmännen  samt
bransch-  och  intresseorganisationer
domineras av män. Sammantaget är kvinnors
perspektiv dåligt företrädda vid plane
ring,  beslut  och  förvaltning  av
transportsystemet. Utskottet ser därför
positivt på att målet om jämställdhet
anger att skillnader mellan kvinnor och
män  i fråga om transportbehov skall
beaktas, att möjligheterna att påverka
transportsystemets utformning skall vara
rättvisa  och att kvinnors och  mäns
värderingar skall tillmätas samma vikt.
Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens förslag i dessa nu angivna
avseenden  och föreslår att riksdagen
godkänner  att  delmålet  om  hög
transportkvalitet utvidgas och att ett
delmål om ett jämställt transportsystem
införs.


2 Alternativa finansieringsformer m.m.


Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker 19 motionsyrkanden
(m,  kd,  c,  fp)  om  alternativ
finansiering av infrastrukturprojekt i
form av s.k. public-private partnership
(PPP). Jämför reservation 6 (m, kd, c,
fp).
Dessutom avstyrks ett motionsyrkande
(kd) om omvandling av energiskatt till en
väghållningsavgift. Jämför reservation 7
(kd, c).
Avsnittets innehåll
I detta  avsnitt  behandlar utskottet
följande motioner:
- 2000/01:T201 yrkande 10 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
-  2000/01:T211 yrkande 25 av  Kenth
Skårvik m.fl. (fp),
- 2000/01:T212 yrkandena 1-3 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
-  2000/01:T231 yrkande  3  av  Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2000/01:T347 yrkande 3 av Inga Berggren
m.fl. (m, kd, c),
- 2001/02:T15 yrkande 25 av Agne Hansson
m.fl. (c),
- 2001/02:T17 yrkande 1 av Magda Ayoub
och Margareta Viklund (båda kd),
-  2001/02:T41 yrkande 18 av  Johnny
Gylling m.fl. (kd),
- 2001/02:T46 yrkandena 2 och 3 av Kenth
Skårvik m.fl. (fp),
- 2001/02:T355 yrkandena 3 och 4 av Inger
Strömbom m.fl. (kd),
- 2001/02:T356 av Kent Olsson (m),
- 2001/02:T450 yrkandena 2, 9 och 10 av
Johnny Gylling m.fl. (kd),
-  2001/02:T463 yrkande 20 av  Kenth
Skårvik m.fl. (fp).

2.1 Alternativa finansieringsformer

Regeringens bedömningar
Enligt  vad  regeringen  föreslår  i
propositionen skall planeringsramen för
tolvårsperioden 2004-2015  uppgå  till
totalt 364 miljarder kronor. Av detta
belopp skall den övervägande delen, 341
miljarder kronor, finansieras med anslag,
i överensstämmelse med huvudregeln i 22 §
lagen (1996:1059) om statsbudgeten.
Den av regeringen föreslagna satsningen
i  närtid,  dvs. perioden  2002-2004,
inbegriper en årlig anslagsförstärkning
om 2,8 miljarder kronor fr.o.m. år 2004.
En omräkning av motsvarande anslagsnivå
till tolvårsperioden 2004-2015 ger enligt
regeringen en total anslagsförstärkning
netto på 33,6 miljarder kronor under
planeringsperioden. Tillgängliga anslag
för  vägar  och  järnvägar  under
tolvårsperioden kan därmed beräknas till
drygt 283 miljarder kronor.
Cirka 6 % av planeringsramen, alltså 23
miljarder kronor, bör enligt regeringen
finansieras    med    lån    hos
Riksgäldskontoret. Sådan lånefinansiering
står enligt regeringens bedömning inte i
strid  mot  lagen  om  statsbudgeten.
Regeringen hänvisar härvidlag till 23 §
lagen om statsbudgeten, enligt vilket
lagrum  riksdagen  kan  besluta  att
investeringar skall finansieras med lån i
Riksgäldskontoret.  Dessutom  erinrar
regeringen om att det finns tidigare
exempel  på  sådan  lånefinansiering.
Härtill kommer att några få, mycket stora
projekt,  bl.a.  Öresundsbron   och
Botniabanan, byggts eller byggs och drivs
av aktiebolag där staten är delägare.
Dessa projekt har finansierats genom lån
i Riksgäldskontoret eller på marknaden
med statliga garantier.
Av  den  totala  lånesumman  om  23
miljarder kronor skall 8 miljarder kronor
användas för tidigareläggning av vissa
angelägna  infrastrukturprojekt  under
perioden 2002-2004, medan 15 miljarder
kronor skall finansiera byggandet  av
Botniabanan. Av regeringens redogörelse
framgår    att    den    avsedda
lånefinansieringen  -  med  nu  kända
förutsättningar  och  därpå  grundade
antaganden om amorteringstakt och ränta -
kommer att belasta kommande anslag med
sammanlagt  45  miljarder   kronor,
motsvarande ca 12 % av  den  totala
planeringsramen. Härtill skall läggas den
anslagsbelastning  om  sammanlagt  2,6
miljarder  kronor  som  utgörs  av
riskavgifter för Öresundsförbindelsen.
Summeras lån och anslag enligt den ovan
redovisade beräkningen erhålls ett belopp
som kommer att finansiera den totala
planeringsramen till ca  84  %.  Det
kvarstående finansieringsbehovet uppgår
alltså till ca 16 %, i pengar räknat 57,8
miljarder kronor. Regeringen ser det som
önskvärt  att  anslagshöjningar  som
motsvarar detta finansieringsbehov kan
genomföras  i  takt  med  att  de
lånefinansierade projekten färdigställs.
En sådan successiv metod skulle också,
säger regeringen, ge en relativt jämt
aktivitetsnivå inom infrastruktursektorn.
Regeringen bedömer i dagsläget att det
kommer att finnas utrymme i statsbudgeten
för en sådan ambitionsnivå men reserverar
sig för den ekonomiska utvecklingen. Det
är  emellertid regeringens avsikt att
återkomma till riksdagen med förslag om
ytterligare anslagshöjningar i den takt
det statsfinansiella läget medger.
Den av regeringen redovisade bedömningen
av hur planeringsramen för
tolvårsperioden 2004-2015 bör finansieras
kan sammanfattas enligt följande:
FinansieringskällaBelopp, miljarder
kronor       Andel, %
Anslag framräknade på basis av  283,2
78
nivån för budgetåret 2004
Lån           23,0    6
Ytterligare anslagshöjningar i mån
57,8            16
av statsfinansiellt utrymme
Summa       364,0       100
Motionsförslag
Av de sammanlagt 19 motionsyrkanden som
utskottet behandlar i detta avsnitt rör
alla utom ett den form av alternativ
finansiering av infrastrukturprojekt som
vanligen  går  under benämningen  PPP
(public-private  partnership).  Bland
motionärerna återfinns företrädare för
samtliga borgerliga partier.
I   den   moderata   partimotionen
2000/01:T201 av Bo Lundgren m.fl. anförs
att  statens  finansieringsroll  bör
förändras i takt med att alternativa
finansieringsformer  växer  fram.  I
framtiden kan det bli så att staten
bygger nya vägar tillsammans med privata
företag.  Genom  PPP  kan  lönsamma
investeringar förverkligas utan hinder av
statliga   budgetunderskott.   Enligt
motionärerna har utvärderingar visat att
man med PPP får en jämnare utbyggnadstakt
och en något lägre kostnad.
Enligt vad Johnny Gylling m.fl. (kd)
uttalar i kommittémotionen 2001/02: T450
är  Kristdemokraternas grundinställning
att långsiktigt ökade anslag främst bör
gå   till   förbättrat   underhåll.
Ambitionshöjningen   i   fråga   om
investeringar och tidigareläggning  av
planerade   projekt   bör   däremot
förverkligas genom en väl  underbyggd
alternativ  finansiering, främst  PPP.
Därigenom uppnås ökad snabbhet, lägre
kostnader och högre kvalitet. Det är
anmärkningsvärt, säger motionärerna, att
regeringen  som  en  eftergift  åt
stödpartierna väljer att förbigå PPP i
infrastrukturpropositionen.
Erfarenheterna av PPP, t.ex. Arlandabanan
i  Sverige  samt  flera  projekt  i
Storbritannien och Finland, är  goda.
Därför  bör  ett mer omfattande  och
långsiktigt investeringsprogram tas fram.
För ändamålet bör regeringen tillsätta en
särskild delegation. Den bör vara klart
åtskild från Regeringskansliet och få
till uppgift att utreda förutsättningarna
för och uppläggningen av nya alternativa
finansieringsformer.  Delegationen  bör
också  leda  arbetet med  programmets
genomförande. I motionen  aktualiseras
vidare frågan huruvida tillämpning av
lånefinansiering i form av t.ex. PPP är
förenlig  med finansieringsreglerna  i
lagen (1996:1059) om statsbudgeten. För
att   utnyttjandet  av  alternativa
finansieringsformer skall underlättas bör
regeringen enligt motionärernas mening
föreslå riksdagen en lagändring.
Centerpartiet anför i sin partimotion
2001/02:T15  att  infrastrukturprojekt
många gånger är dyrbara. I gengäld skall
resultaten nyttiggöras under lång tid.
Dagens modell med anslagsfinansiering är
därför inte bra. PPP och andra former för
lånefinansiering är ett sätt att sprida
kostnaderna  under  användningstiden.
Partiet    erinrar    om    att
Näringsdepartementet tidigare har varit
positivt  inställt till PPP.  Men  i
infrastrukturpropositionen      sägs
ingenting.  PPP-projekt  bör  påbörjas
tidigt  i planeringsperioden, så  att
satsningarna i ny infrastruktur kan ta
fart,   säger   motionärerna.    I
Centerpartiets       kommittémotion
2000/01:T231 (c) utpekas vissa objekt som
lämpliga för PPP-finansiering, nämligen
Nyköping/Östgötalänken, tredje spåret i
centrala Stockholm, E 6 och  E  22.
Regeringen bör enligt motionen skyndsamt
ta fram fem lämpliga projekt.
Enligt vad Kenth Skårvik m.fl. anför i
kommittémotionen 2001/02:T46 (fp)  har
Folkpartiet liberalerna  i  flera  år
föreslagit  att  privata  finansie-
ringsformer skall prövas. Trots tidigare
positiva  ställningstaganden   väljer
regeringen  nu  att inte  aktualisera
frågan. Emellertid, betonar motionärerna,
måste tillämpningen av annan finansiering
av   infrastrukturprojekt  än  över
statsbudgeten  vara  restriktiv  och
förutsätta  ordentliga beslutsunderlag.
Motionärerna hänvisar i sammanhanget till
Riksdagens  revisorer  som  efter  en
granskning  av  vissa lånefinansierade
projekt  pekar  på  vikten  av  goda
beslutsunderlag. Projekten bör studeras
noggrant,  från såväl ekonomiska  som
trafiksäkerhetsmässiga och miljömässiga
utgångspunkter, sägs det i motionen.

Visst tidigare utredningsarbete

Frågan  om  alternativa  former  för
finansiering av infrastruktur har under
senare år utretts i olika sammanhang.
Den s.k. IF-utredningen redovisade i
sitt betänkande Finansiering av vägar och
järnvägar (SOU 1990:86) att frågan om
näringslivets finansiella medverkan  i
infrastrukturprojekt hade tilldragit sig
betydande intresse. Men debatten hade
varit starkt förenklad. Det fanns, enligt
utredningen, enstaka exempel där  ett
företag  var  berett  att  investera
riskkapital i en väg som komplement och
för   att   stärka   sin   egen
konkurrenssituation. Men kontakter med
näringslivet hade visat att intresset för
att investera i infrastruktur var ringa,
särskilt om staten förbehöll sig den
yttersta beslutanderätten.
Statskontoret  fann i sin  förstudie
Privatfinansiering  genom  partnerskap
(rapport 1998:12) att lånefinansiering
gav många positiva effekter. Men det
fanns  också  nackdelar.  En  sådan
finansieringsform skulle bl.a. minska det
framtida utrymmet för investeringar. En
annan   nackdel  som  Statskontoret
redovisade   var   kraftigt   ökade
upphandlingskostnader.
För tre år sedan redovisade Vägverket
resultatet av sin utredning Alternativ
till    anslagsfinansiering    av
väginvesteringar  med direktavskrivning
(rapport 98-12-15, rev. 99-01-04). Enligt
verket  kunde  tre  alternativ  till
anslagsfinansiering med direktavskrivning
identifieras, nämligen trafikantavgifter,
anslagsmedel till räntor och amorteringar
på lån samt anslagsmedel för löpande
ersättning till en privat utförare. Alla
dessa  alternativ  bedömdes  påverka
effektiviteten positivt,  dock  endast
under vissa förutsättningar, nämligen att
det  fanns  alternativa  kvalificerade
utförare, att väghållaren besatt  hög
kompetens   som  kravställare   och
upphandlare samt att det fanns god tid
för  förberedelser och  förhandlingar.
Utredningen utmynnade i förslaget att
Vägverket för att fördjupa sin kunskap
skulle få genomföra ett större  PPP-
projekt samt att några större projekt
förbereddes för en eventuell framtida PPP-
upphandling.
Dåvarande
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB)
redovisade  år  1999 utredningen  Nya
metoder för finansiering av vägar - en
vision för 2000-talet och det första
steget (rapport 1999:1). KFB fann bl.a.
att s.k. avbetalningsfinansiering kunde
ge  effektivitetsvinster genom  bättre
riskhantering.   Men   då   måste
finansieringen  kombineras  med  s.k.
funktionsentreprenad,  innebärande  att
entreprenören  tog ansvar  för  såväl
projektering som byggande, underhåll och
finansiering. Finansieringsformen borde
endast tillämpas på större projekt, i
storleksordningen 150 miljoner kronor och
mer. Den nya finansieringsformen måste
vidareutvecklas, konstaterade KFB. Inom
ramen för ett försöksprojekt borde en
prototyp utarbetas.
År 2000 fann Näringsdepartementet efter
en intern utredning att ett samarbete med
den privata sektorn borde kunna ge lägre
kostnader och därigenom effektiviserad
anslagsanvändning.  En  stor  del  av
mervärdet  kunde tillskrivas  en  mer
effektiv fördelning och hantering  av
risker.   I   departementsstencilen
Alternativ finansiering genom partnerskap
-  ett  nytt  sätt  att  finansiera
investeringar i vägar och järnvägar (Ds
2000:65)  konstaterades  vidare  att
finansieringsformens förtjänster skulle
kunna möjliggöra en tidigareläggning av
prioriterade  projekt.  En  särskild
delegation borde tillsättas med ansvar
för  att utveckla modellen samt  att
förbereda och samordna arbetet. Vägverket
och Banverket borde få i uppdrag att i
samverkan  med delegationen  förbereda
upphandling och genomförande av vissa
projekt. I uppdraget borde dessutom ingå
att, med hjälp av delegationen, inleda
arbetet med upphandling av tre projekt,
nämligen E 4 förbi Uppsala, Norrortsleden
i  Stockholm  och  Västkustbanan.  En
förutsättning var dock att regeringen
godkände varje enskilt projekt och att
riksdagen    lämnade   erforderliga
bemyndiganden.
Våren  2001  överlämnades  Riksdagens
revisorers förslag Nya vägar till vägar
och  järnvägar?  (2000/01:RR11)  till
riksdagen. Förslaget baserades på  en
granskning    av   fyra    stora
infrastrukturinvesteringar med alternativ
finansiering,   bl.a.   PPP-projektet
Arlandabanan. Revisorerna  konstaterade
att lånefinansiering innebar att framtida
anslag intecknades för betalning av redan
gjorda  investeringar.  Detta  kunde
begränsa framtida riksdagars möjlighet
att besluta om nya investeringar eller om
ändrad inriktning eller omfattning  i
investeringsverksamheten.  Vidare  fann
revisorerna att alternativt finansierade
projekt  bereddes vid sidan  om  den
ordinarie  planeringsprocessen.   Den
enskilda projektplaneringen genomfördes
alltså  inte  utifrån  någon  samlad
ekonomisk ram. Detta innebar i sin tur
att prioriteringsgrunderna inte blev lika
klara  som  för  anslagsfinansierade
projekt.  De  av revisorerna  utförda
fallstudierna hade visat att det fanns
betydande    brister    i    det
samhällsekonomiska      underlaget.
Revisorerna fann underlaget  vara  så
bristfälligt att det innebar risk för
samhällsekonomiskt felaktiga beslut till
en kostnad om flera miljarder kronor. Mot
denna  bakgrund  betonade  revisorerna
vikten  av  att de samhällsekonomiska
kalkylerna höll hög kvalitet, särskilt
när  det gällde alternativfinansierade
projekt  av  den storleksordning  som
granskningen hade omfattat.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar i likhet med många
av motionärerna att regeringen - och
Näringsdepartementet  -  tidigare  har
uttalat sig optimistiskt om möjligheterna
att utnyttja alternativ finansiering av
infrastrukturprojekt  genom  samarbete
mellan  staten  och  näringslivet.  I
budgetpropositionen för år 2000 (prop.
2001/02:1 utg.omr. 22 Kommunikationer)
konstaterades  att sådan finansie-ring
utomlands hade givit effektivitetsvinster
i  storleksordningen  15  %.  Enligt
regeringen var det angeläget att utreda
om   möjligheterna   till   sådana
effektivitetsvinster kunde tas till vara
även i Sverige. Mot den bakgrunden avsåg
regeringen att noggrant gå igenom och
överväga möjligheterna till alternativ
finansiering.  I sammanhanget  nämndes
vissa projekt som tänkbara s.k. PPP-
projekt. Regeringen avsåg att återkomma
till riksdagen för att inhämta nödvändiga
bemyndiganden om det blev aktuellt att
alternativfinansiera        något
infrastrukturprojekt. I sitt av riksdagen
godkända betänkande (bet. 1999/2000:TU1)
sade sig trafikutskottet dela regeringens
uppfattning  att  ett utredningsarbete
borde  genomföras  för  att  närmare
klarlägga   förutsättningarna   för
alternativ finansiering.
Under  våren  2001  tog  riksdagen
ställning till Riksdagens revisorers ovan
redovisade förslag angående alternativ
finansiering      av      vissa
infrastrukturprojekt   jämte   vissa
motioner.  I  sitt  betänkande  (bet.
2000/01:TU16), som låg till grund för
riksdagens ställningstagande i ärendet,
noterade trafikutskottet att revisorerna
funnit  allvarliga  brister  i  det
beslutsunderlag som tagits fram inför
genomförandet     av      stora
alternativfinansierade  projekt.  Med
instämmande i revisorernas kritik anförde
utskottet att regeringen, vid förslag om
alternativ finansiering, borde förbättra
sin redovisning av motiv, risker och
ekonomiska konsekvenser av den  valda
finansieringsformen.  Regeringen  borde
också ta initiativ till en översyn av
planeringsprocessen för investeringar i
vägar och järnvägar.
Riksdagens   revisorers   slutsatser
rörande  bristerna  i  de  studerade
lånefinansierade  infrastrukturprojekten
bör enligt utskottets mening tas  på
allvar. Mot den bakgrunden - men också
som  följd  av  att riksdagen  (bet.
2000/01:TU16, rskr. 2000/01:286-287) har
begärt   en   översyn   av   hela
planeringsprocessen  -har   utskottet
förståelse för att regeringen förhåller
sig  avvaktande till den komplicerade
finansieringsformen s.k. PPP och därför i
budget- och infrastruktur-propositionen
förordar  en  begränsad  och  mer
traditionellt utformad lånefinansiering.
Med hänvisning till det anförda föreslår
utskottet att riksdagen avslår samtliga
nu behandlade motionsyrkanden. Utskottet
vill dock med sitt ställningstagande inte
utesluta att det längre fram kan finnas
skäl  att  pröva  andra  former  för
finansiering av infrastrukturprojekt.

2.2 Omvandling av bränsleskatt till
väghållningsavgift

Motionsförslag
I motion 2001/02:T450 föreslår Johnny
Gylling m.fl. (kd) att regeringen skall
utreda  förutsättningarna  för   en
omvandling  av delar av  skatten  på
drivmedel  till en väghållningsavgift.
Enligt motionärerna bör en modell, enligt
vilken  vägunderhållet  bekostas  med
trafikantavgifter, kunna  medföra  ett
underhåll  som  står   i   bättre
överensstämmelse med behovet (yrkande 2).
I  takt med att trafiken växer ökar
behovet av vägunderhåll men samtidigt
ökar resurserna till detta underhåll,
resonerar motionärerna.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen har under våren 2001 avslagit
en   lång   rad   motioner   om
energibeskattning. Som motivering  för
avslag uttalade skatteutskottet i sitt av
riksdagen  godkända  betänkande  (bet.
2000/01:SkU17) dels att man inte hade
funnit någon anledning att  avvika från
den inriktning av energipolitiken som
regeringen förordat i budgetpropositionen
för  2001 och som riksdagen ställt sig
bakom, dels att många av de frågor som
togs upp i motionerna hade anknytning
till  reformer  som  stegvis  skulle
genomföras på energiskatteområdet  samt
till områden som skulle ses över  i
kommande utredningar.

Trafikutskottet konstaterar för sin del
att ett genomförande av motionärernas
förslag skulle kräva en omfattande
omläggning av punktskattesystemet och att
förslaget därför bör aktualiseras i ett
större skattepolitiskt sammanhang. Mot
den bakgrunden är utskottet inte berett
att förorda någon riksdagens åtgärd med
anledning av motionen i den nu behandlade
delen. Yrkandet avstyrks följaktligen.3 Miljöstyrande avgifterUtskottets förslag i korthet
Utskottet anser att riksdagen bör ge
regeringen till känna att om kommuner
eller regioner gör framställan om att
införa trängselavgifter som ett led i en
bredare strategi för att komma till rätta
med trafikens trängsel- och miljöproblem
skall regeringen bereda frågan. Jämför
reservation 8 (s, v).
Avsnittets innehåll
I  detta  avsnitt behandlar utskottet
följande motioner:
- 1999/2000:T210 yrkande 18 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
-  2000/01:T212 yrkande 20 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
- 2000/01:T837 av Inger Segelström och
Anders Ygeman (båda s),
- 2000/01: MJ711 yrkande 29 av Lennart
Daléus m.fl. (c),
- 2001/02:T15 yrkande 13 av Agne Hansson
m.fl. (c),
-  2001/02:T16  yrkande  1  av  Anna
Lilliehöök (m),
-  2001/02:T355 yrkande 7  av  Inger
Strömbom m.fl. (kd),
-  2001/02:T450 yrkande 22 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
-  2001/02:So501 yrkande 14 av  Agne
Hansson m.fl. (c).

Motionsförslag

Kristdemokraterna anser, i  motionerna
1999/2000:T210,       2000/01:T212,
2001/02:T355  och  2001/02:T450,  att
regeringen bör återkomma till riksdagen
med förslag som öppnar möjligheten för
kommuner  och  regioner att  utnyttja
miljöstyrande avgifter i hårt trafikerade
stadskärnor. Detta bör dock ske i samband
med   genomförandet   av   större
infrastrukturprojekt  som  förbättrar
storstadstrafiken som helhet. De medel
som inkommer bör enligt Kristdemokraterna
stanna i regionen.
Enligt   Centerpartiet,   motionerna
2001/02:T15, 2001/02:So501 och 2000/01:
MJ711, kan olika former av trängsel- och
miljörelaterade avgifter vara bra sätt
att styra trafikflöden och samtidigt ge
intäkter  som kan användas till  att
förbättra  infrastruktur  och  kanske
framför allt kollektivtrafik i de områden
där avgifterna tas ut. Regeringen bör
lägga fram förslag som möjliggör för
kommunerna att införa sådana avgifter.
I motion 2000/01:T837 av Inger Segelström
och Anders Ygeman (båda s) yrkas att
riksdagen genom lagstiftning möjliggör
för kommunerna att införa miljöstyrande
trängselavgifter. Avgifternas syfte skall
vara att lösa de specifika miljö- och
trängselproblem  som  finns  lokalt.
Intäkterna skall föras tillbaka  till
investeringar  i  den   integrerade
trafikapparaten.
I motion 2001/02:T16 av Anna Lilliehöök
(m) framhålls att trängselavgifter inte
bör införas för att lösa trafikproblem
som beror på brister i vägnätet eftersom
infrastrukturen  är  statens  ansvar.
Trängselavgifter bör inte utredas  av
Stockholmsberedningen.

Regeringens bedömning

Regeringen anför i propositionen att ett
införande av miljöstyrande vägavgifter
eller trängselavgifter i tätort kan vara
juridiskt  komplicerat.  Genom  att
miljöstyrande vägavgifter  i  juridisk
mening är en skatt måste beslut i frågan
fattas av riksdagen. Samtidigt är de
problem som avgifterna skall bidra till
att  lösa  i  huvudsak lokala  eller
regionala. En förutsättning  för  att
sådana avgifter skall kunna komma i fråga
måste enligt regeringens mening vara att
aktuella kommuner eller regioner själva
vill  införa  avgifterna.  Mot  denna
bakgrund  avser  regeringen  att  ge
Stockholmsberedningen,  som  har  till
uppgift  att  lämna  förslag  till
förbättringar av transportsituationen i
Stockholmsregionen, tilläggsdirektiv att
utreda  frågan  om  användning  av
trängselavgifter  i  trafiken.   En
delrapport  om trängselavgifter  skall
lämnas senast den 31 december 2002. Om
kommuner eller regioner efter beslut av
en betydande majoritet gör framställan om
att införa trängselavgifter som ett led i
en bredare strategi för att komma till
rätta  med  trafikens  trängsel-  och
miljöproblem kommer regeringen att bereda
frågan.

Utskottets ställningstagande

I flertalet motioner framhålls att det
måste vara kommunerna eller regionerna
som  skall  besluta  om  att  införa
trängselavgifter. Utskottet anser  att
riksdagen bör ge regeringen till känna
att regeringen skall bereda frågan om
kommuner eller regioner gör framställan
om att införa trängselavgifter som ett
led i en bredare strategi för att komma
till rätta med trafikens trängsel- och
miljöproblem.
Av  det  anförda följer att samtliga
motioner, utom motion 2001/02:T16 (m),
blir tillgodosedda.

4 Väg- och järnvägsinsatser åren
2002-2004
Utskottets förslag i korthet
Utskottet anser att ökade insatser i
infrastrukturen  är nödvändiga  under
perioden 2002-2004 och att regeringens
bedömning  att avsätta 12  miljarder
kronor  i ökade resurser är rimlig.
Medlen  skall  bl.a.  användas  till
investeringar i och underhåll av vägar
och järnvägar. För att genomföra dessa
insatser bedömer utskottet att  viss
lånefinansiering  behövs.  Utskottet
tillstyrker därför
dels regeringens förslag om låneram om
högst  2  000 miljoner  kronor  för
genomförande   av   väg-    och
järnvägsprojekt med start år 2002,
dels regeringens förslag om att skjuta
på   amorteringarna   av   vissa
lånefinansierade vägprojekt.
De motionsförslag som lämnats avstyrks.
Jämför reservationerna 9 (m, kd, fp), 10
(c) och 11 (mp).
Avsnittets innehåll
I detta avsnitt behandlar utskottet två
regeringsförslag som gäller insatser åren
2002-2004 (från prop. 2001/02:1 punkterna
3 och 4). Regeringen föreslår
3. att riksdagen bemyndigar regeringen
att låta Vägverket betala de återstående
amorteringarna    avseende     de
lånefinansierade   vägprojekten   väg
E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4
delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen
Söderåkra-Hossmo samt väg E 4 trafikplats
Hallunda, åren 2004 och 2005,
4.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen år 2002 får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om högst 2
000 000 000 kr för genomförande  av
prioriterade väg- och järnvägsprojekt med
start 2002.
Härutöver behandlar utskottet följande
motioner:
- 2001/02:T15 yrkandena 1 och 3 av Agne
Hansson m.fl. (c),
- 2001/02:T30 yrkandena 5-7 av Mikael
Johansson m.fl. (m),
-  2001/02:T450 yrkande 1 av  Johnny
Gylling m.fl. (m).

4.1 Regeringens bedömningar av insatser
åren 2002-2004

Övergripande om insatser och finansiering
Regeringen      bedömer      i
infrastrukturpropositionen     (prop.
2001/02:20) att en ökad satsning  på
infrastrukturen under perioden 2002-2004
är nödvändig. Regeringen anger att ca 12
miljarder kronor i ökade resurser bör
avsättas för åtgärder i infrastrukturen,
varav ca
- 36 % till investeringar i vägar,
- 18 % till bärighet, tjälsäkring och
rekonstruktion av vägar,
- 44 % till investeringar i järnvägar,
-  3 % till drift och underhåll av
järnvägar.
Vidare   anger   regeringen   att
finansieringen av dessa satsningar bör
ske både genom lån i Riksgäldskontoret
och  genom  anslagsmedel.  Regeringen
bedömer  behovet  av  upplåning  i
Riksgäldskontoret enligt följande:
- 2 miljarder kronor år 2002,
- 3 miljarder kronor år 2003,
- 3 miljarder kronor år 2004.
De lån som tas upp under åren 2002-2004
skall enligt regeringen återbetalas till
år 2015.
Utöver upplåning redovisar regeringen
att anslagsmedel om ytterligare  2,8
miljarder kronor tillförs år 2004. Genom
att senarelägga vissa amorteringar från
år 2002 och år 2003 till åren 2004 och
2005   frigörs  enligt   regeringen
ytterligare ca 1 miljard kronor.

Vägar åren 2002-2004

I   nedanstående  tabell  redovisas
regeringens bedömningar när det gäller
anslagsmedel  för  vägar  under  åren
2002-2004. Det ankommer på regeringen att
besluta om hur anslaget 36:2 Väghållning
och statsbidrag bör fördelas på de olika
anslagsposterna.    Utöver    dessa
anslagsmedel tillkommer de ytterligare
resurser som finansieras genom lån i
Riksgäldskontoret.

Regeringens bedömningar av  fördelning
mellan anslagsposter för anslaget 36:2
Väghållning och statsbidrag.

_________________________________________
___________________
Miljoner  kronorAnslag¹FörslagBeräknatBe
räknat
2001 2002 2003 2004
_________________________________________
___________________
Sektorsuppgifter 491  516  528  537
Myndighetsutövning315  268  275  279
Investeringar i nationell plan1 7351 208
2 731      2 058
Investeringar i regionala planer2 2712
883          2 5383 707
Investeringar i Södra länken  148   0
0          0
Investeringar i fysisk trafik-
säkerhet     401  414  424  431
Drift och underhåll6 2096 002   6 190
6 351
Räntor och återbetalning av lån
för vägar     817  370  573 1 709
Drift och byggande av enskilda
vägar       578  584  598  608
Storstadsöverenskommelsen462     485
401        134
Bidrag  i  regionala  planer476  621
598        608
Kostnader för kameror för
hastighetskontroll    17  17  17
Till Regeringskansliets disposition  2
2             22
_________________________________________
___________________
Summa    13   905    13   370
14 875  16 441
¹Inklusive beslut till följd av förslag
till tilläggsbudget i samband med 2001
års
ekonomiska  vårproposition   och
budgetproposition för 2002.
I budgetpropositionen anges att det är
särskilt angeläget att säkerställa och
bevara  det befintliga vägnätet.  Det
kräver  enligt regeringen en fortsatt
satsning på drift och underhåll samt en
satsning på ökad tjälsäkring, bärighet
och  rekonstruktion av det  regionala
vägnätet.
I   infrastrukturpropositionen  anger
regeringen   att   den   riktade
trafiksäkerhetssatsningen, det s.k. 11-
punktsprogrammet, skall fullföljas genom
omprioritering från byggande av stamvägar
till riktade trafiksäkerhetsåtgärder på
stamvägnätet.  Den år 1999  påbörjade
satsningen      på      riktade
trafiksäkerhetsåtgärder på vägnätet för
400 miljoner kronor per år fullföljs
därmed enligt regeringen.
Vidare  bedömer regeringen  att  den
särskilda satsningen på investeringar i
fysiska trafiksäkerhetsåtgärder på hela
det statliga vägnätet skall fortsätta med
ca 415 miljoner kronor per år under
perioden 2002-2004.
Regeringen framhåller också att det är
mycket   angeläget   att   övriga
investeringsinsatser  inom   gällande
planer, eller som regering och riksdag
beslutat om på annat sätt och som inte
har kunnat genomföras på grund av de
senaste  årens  prioriteringar,  kan
påbörjas under perioden 2002-2004. För
att      möjliggöra      sådana
investeringsinsatser kommer  regeringen
under  perioden     2002-2004  att
lånefinansiera  vissa väginvesteringar.
Under 2002  anges att lån om 1 100
miljoner kronor kommer att tas upp i
Riksgäldskontoret för väginvesteringar.
Regeringen  har  i budgetpropositionen
föreslagit att Vägverkets anslag  för
väghållning höjs med 1 400  miljoner
kronor 2004.
När  det  gäller  väginvesteringar  i
regionala planer bedömer regeringen att
anslagsposten bör fortsätta att ligga på
en hög nivå.
Regeringen  framhåller att  den  vill
säkerställa  och  bevara  nuvarande
infrastruktur  och   därför   skapa
förutsättningar för en satsning för ökad
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
av det regionala vägnätet. Regeringen
bedömer att ca 1 600 miljoner kronor av
medel till regionala planer kommer att gå
till denna typ av riktade vägåtgärder.
Regeringens bedömning är att medel för
drift och underhåll bör vara 6  002
miljoner kronor år 2002, 6 190 miljoner
kronor år 2003 och 6 351 miljoner kronor
år 2004.
Anslagsposten Bidrag i regionala planer
omfattar     statsbidrag     till
kollektivtrafikanläggningar, bidrag till
förbättring av miljö och säkerhet samt
bidrag till ökad tillgänglighet  till
kollektivtrafik.
När   det   gäller   medel   för
sektorsuppgifterna anger regeringen att
det är angeläget att åtgärderna inom 11-
punktsprogrammet för ökad trafiksäkerhet
genomförs  samt  att  regeringen  ser
positivt på att Vägverket arbetar för att
begränsa koldioxidutsläppen inom den del
av sektorn som ökar mest, godstransporter
på väg.

Det  särskilda  statsbidraget  till
storstädernas trafiksystem beräknas uppgå
till 485 miljoner kronor år 2002 och
avser statsbidrag till utbyggnader av
kollektivtrafiksystemet i enlighet med de
s.k.  storstadsöverenskommelserna.  För
följande år beräknar regeringen bidraget
till 401 miljoner kronor för år 2003 och
134 miljoner kronor för år 2004.
För byggande och drift av enskilda vägar
beräknar regeringen 584 miljoner kronor
för år 2002, 598 miljoner kronor för år
2003 och 608 miljoner kronor för år 2004.
Dessutom  bedömer  regeringen  att
Rikspolisstyrelsen under åren 2002-2004
bör få disponera sammanlagt 50 miljoner
kronor  från  Vägverkets  anslagspost
Kostnader   för   kameror    för
hastighetskontroll.
För  ytterligare  redovisningar  och
sammanfattande  tabeller  som   rör
satsningarna i närtid inom området Vägar,
t.ex.   tabeller   över   beräknad
nettoupplåning,   total   låneskuld,
anslagsbehov för räntor och återbetalning
av lån, investeringsplan m.m. hänvisas
till s. 85-86 i propositionen.

Järnvägar åren 2002-2004

I   nedanstående  tabell  redovisas
regeringens bedömningar när det gäller
anslagsmedel för järnvägar under åren
2002-2004. Det ankommer på regeringen att
besluta om hur anslaget 36:4 Banverket:
Banhållning  och sektorsuppgifter  bör
fördelas på de olika anslagsposterna.
Utöver dessa anslagsmedel tillkommer de
ytterligare  resurser som  finansieras
genom lån i Riksgäldskontoret.
Regeringens  bedömning  av  fördelning
mellan anslagsposter för anslaget 36:4
Banhållning och sektorsuppgifter.
_________________________________________
___________________
Miljoner  kronorAnslag¹FörslagBeräknatBe
räknat
2001 2002 2003 2004
_________________________________________
___________________
1. Myndighetsutövning  49  54   55
56
2.Bidrag till Inlandsbanan
och Öresundsbrokonsortiet290 304  310
315
3.  Sektorsuppgifter  109  114  116
118
4.Investeringar i nationell
plan      2 390 2 907 2 115 3 437
5.Investeringar i regional
plan       350  306  312  317
6.Drift och underhåll 2 180 2 171 2 204
2 500
7.  Tågtrafikledning  393  394  393
392
8.Räntor och återbetalning
av lån för järnväg850 796 1 500 1 284
_________________________________________
___________________
Summa      6 611 7 046 7 005 8 419

¹Inklusive beslut till följd av förslag
till tilläggsbudget i samband med 2001
års

ekonomiska  vårproposition   och
budgetproposition för 2002.
I  budgetpropositionen  för  år  2002
föreslår regeringen att 7 047 miljoner
kronor anvisas till anslaget Banhållning
och sektorsuppgifter. För år 2002 bedömer
regeringen att en satsning på drift och
underhåll av järnvägsnätet är särskilt
angelägen.  Samtidigt är  det  enligt
regeringen  mycket angeläget  att  de
investeringar  i  järnvägsnätet  som
regering och riksdag beslutat  om  i
gällande planer eller på annat sätt och
som inte har kunnat genomföras på grund
av de senaste årens prioriteringar, kan
påbörjas i närtid.  Enligt regeringen
kommer,  för  att  möjliggöra  sådana
investeringsinsatser, lån om 865 miljoner
kronor att tas upp i Riksgäldskontoret
för järnvägsinvesteringar. Regeringen har
i  budgetpropositionen föreslagit  att
Banverkets anslag för banhållning höjs
med   1 400 miljoner kronor.
Anslagsposten Myndighetsutövning  avser
tidtabellsläggning, banupplåtelse  samt
den   verksamhet  som  drivs   av
Järnvägsinspektionen. Regeringen bedömer
att anslagsposten bör ligga på samma nivå
som 2001, men hänsyn bör tas till den
allmänna prisutvecklingen. Det innebär
att 54 miljoner kronor avsätts för detta
ändamål.
Anslagsposten Bidrag till Inlandsbanan
och  Öresundsbrokonsortiet bör  enligt
regeringen ligga på samma nivå som 2001,
men att hänsyn bör tas till den allmänna
prisutvecklingen.
Anslagsposten Sektorsuppgifter bör också
ligga på samma nivå som 2001, men hänsyn
bör   tas   till   den   allmänna
prisutvecklingen.
När  det  gäller  investeringar  och
förbättringsåtgärder  på  stomjärnvägar
bedömer regeringen att medlen bör uppgå
till 2 907 miljoner kronor.
Mot bakgrund av att Banverket hade ett
anslagssparande om ca 120 miljoner kronor
på posten för investeringar i regionala
planer anser regeringen att en  viss
reduktion av anslagsnivån skall ske för
2002.  Det  innebär att anslagsposten
tilldelas 306 miljoner kronor.
Anslagsposten för drift och underhåll bör
tilldelas  2 171 miljoner kronor.  I
budgetpropositionen för 2001 redovisade
regeringen en bedömning av hur anslaget
för  banhållning  och sektorsuppgifter
borde  fördelas  på  anslagsposter.
Regeringen gjorde senare en ny bedömning
som innebar att anslagsposten för drift
och underhåll höjdes. Denna bedömning
gjordes  bl.a. mot bakgrund  av  att
kostnaderna  för  det  felavhjälpande
underhållet ökade. Regeringen anser att
denna nya nivå på anslaget för drift och
underhåll bör behållas även under  2002.
Från 2004 bedömer regeringen att  en
kraftig  nivåhöjning  av  drift  och
underhåll  kan  göras.  Då  beräknas
anslagsposten öka med ca 300 miljoner
kronor.
Anslagsposten  Tågtrafikledning   bör
bibehållas på en i stort sett oförändrad
nivå.  Regeringen bedömer därför  att
medlen  bör uppgå till 394  miljoner
kronor.
De räntor och återbetalningar av lån
som finansieras med anslaget avser dels
kapitalkostnader för de lånefinansierade
investeringsprojekt   som   riksdagen
beslutat om, dels lån för eldrift- och
teleanläggningar,   telenätsutrustning,
projekteringslager, rörelsekapital  och
statens andel av lån avseende  vissa
investeringar   i  Stockholmsområdet.
Regeringen beräknar att anslagsposten bör
uppgå till 796 miljoner kronor.

4.2 Regeringens förslag om
lånefinansiering m.m.

Låneram för genomförande av väg- och
järnvägsprojekt
Regeringen  föreslår  i  proposition
2001/02:1 att riksdagen godkänner att
regeringen år 2002 får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om  högst
2 000 miljoner kronor för genomförande av
prioriterade väg- och järnvägsprojekt med
start 2002.
Regeringen  framhåller  att  såväl
godstrafiken som persontrafiken har ökat
kraftigt de senaste åren som en följd av
den  positiva ekonomiska utvecklingen.
Utvecklingen innebär enligt regeringen en
belastning på transportsystemet och gör
det svårare att uppfylla vissa delar av
de transportpolitiska delmålen. Det är
regeringens   bedömning   att   en
ambitionshöjning inom väghållning  och
banhållning är nödvändig för att möta
denna  utveckling. Regeringen föreslår
därför att en tidigareläggning av väg-
och  banåtgärder  möjliggörs  genom
lånefinansiering till ett belopp av ca 2
miljarder kronor under 2002. Regeringen
föreslår även att politikområdet tillförs
2,8 miljarder kronor i ytterligare anslag
år 2004 och genom lån på 3 miljarder
kronor år 2003 och 3 miljarder kronor
2004.
I   budgetpropositionen   utlovade
regeringen bl.a. att redovisa hur medlen
för vägar och järnvägar närmare skall
användas. Riksdagen har också begärt en
redovisning  av  hur  lånefinansierade
investeringar  i vägar och  järnvägar
långsiktigt påverkar framtida anslag. I
avsnitt 4.1 ovan finns en sammanfattning
av regeringens redovisningar.

Förskjutning av amorteringar avseende
vissa lånefinansierade vägprojekt

I budgetpropositionen (prop. 2001/02:1)
föreslår regeringen också att riksdagen
bemyndigar regeringen att låta Vägverket
betala  de  återstående amorteringarna
avseende de lånefinansierade vägprojekten
väg E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4
delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen
Söderåkra-Hossmo samt väg E 4 trafikplats
Hallunda, åren 2004 och 2005.
Riksdagen beslutade år 1996 att dessa
fyra vägobjekt fick tidigareläggas genom
att  Vägverket fick ta  upp  lån  i
Riksgäldskontoret och sedan återbetala
dessa när anslagsmedel fanns tillgängliga
i  ordinarie  väghållningsplan.  Av
propositionen framgår att vid utgången av
2000 var skulden för dessa projekt drygt
1,5 miljarder kronor. Regeringen föreslår
att de planerade amorteringarna gällande
dessa lån åren 2002 och 2003 förskjuts i
två år till 2004-2005 för att därigenom
skapa ett större anslagsutrymme åren 2002
och 2003 för en satsning på bärighet,
tjälsäkring och rekonstruktion. Enligt
regeringen beräknas lånen att slutligt
amorteras 2005.
Vidare  framgår  det av  regeringens
infrastrukturproposition att det är fråga
om ca 1 miljard kronor som frigörs genom
att senarelägga vissa amorteringar från
2002 och 2003 till 2004 och 2005.

Motionsförslag

I motion 2001/02:T450 av Johnny Gylling
m.fl. (kd) föreslås att riksdagen avslår
regeringens hemställan om att få besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret om
högst 2 miljarder kronor för genomförande
av prioriterade väg- och järnvägsprojekt
med start 2002. Motionärerna framhåller
att   regeringens   förslag   till
medelsanvisning  för  2002  innebär
nedskärningar   i    väg-    och
järnvägsanslagen, särskilt anslag 36:2
Väghållning och statsbidrag, som minskas
med 535 miljoner kronor i förhållande
till 2001 års anslag. Vidare framhåller
motionärerna att regeringen, för  att
kompensera  sänkningen  av  anslagen,
anhåller om att få besluta om en låneram
i Riksgäldskontoret om högst      2
miljarder  kronor  till  ett  antal
ospecificerade väg- och järnvägsprojekt
med start år 2002. Dessa investeringar
förmår regeringen inte inrymma  under
utgiftstaket. Kristdemokraterna  avslår
därför regeringens önskemål om en låneram
i Riksgäldskontoret och anser att denna
infrastruktursatsning skall finansieras
inom utgiftstaket.
I motion 2001/02:T15 av Agne Hansson
m.fl. (c) betonas att eftersläpningarna i
driften och underhållet av det statliga
vägnätet enligt Vägverket uppgår till
13,5  miljarder  kronor.  Motionärerna
framhåller vidare att regeringen, trots
detta,  inte föreslår någon  nämnvärd
ökning  av  anslaget till drift  och
underhåll under åren 2002-2004. För år
2002 innebär regeringens förslag enligt
motionärerna  t.o.m. en  sänkning  av
ambitionsnivån.  Eftersläpningarna  i
underhållet kommer enligt motionärerna
inte att kunna tas igen utan riskerar att
växa  ytterligare. Centerpartiet anser
också att fördelningen mellan lån och
anslag är otillfredsställande. Under de
kommande  tre åren vill Centerpartiet
avsätta totalt 6,4 miljarder kronor mer
än  regeringen  till  utgiftsområdet
Kommunikationer. Enligt motionärerna blir
anslagen till vägar då högre eftersom
omfördelningar från administration till
drift och underhåll inom utgiftsområdet
genomförs. I samma motion (yrkande 3)
framhålls  också att  målet  om  att
genomförandet av länsplanerna skall ha
kommit  lika långt bör ses exklusive
satsningarna på bärighet, tjälsäkring och
rekonstruktion.
Enligt  motion 2001/02:T30 av  Mikael
Johansson m.fl. (mp) framhålls (yrkande
5) att ytterligare 2 100 miljoner kronor
bör avsättas till bärighet, tjälsäkring
och rekonstruktion av vägar under åren
2002-2004.  Landsbygdssatsningarna  är
enligt motionärerna inte tillräckliga. I
samma motion (yrkande 6) framhålls vidare
att ytterligare 2 220 miljoner kronor
under åren 2002-2004 bör avsättas till
investeringar  i  järnvägar.  Vidare
framförs i motionen (yrkande 7)  att
investeringarna i vägar bör minska med 4
320  miljoner  kronor  under  denna
treårsperiod.

Utskottets ställningstagande

Under den långsiktiga planeringsperioden,
dvs.  åren  2004-2015, behövs  enligt
utskottet en ökad satsning på landets
infrastruktur. Det behandlar utskottet i
avsnitt  5 Planeringsram för perioden
2004-2015. I likhet med regeringen anser
utskottet  att  ökade  insatser  på
infrastrukturen  redan  behövs  under
perioden 2002-2004.  Utskottet  finner
också att regeringens bedömning att ca 12
miljarder kronor i ökade resurser bör
avsättas under denna närliggande period
är rimlig.
I  enlighet  med  regeringen  anser
utskottet att utgångspunkten för  hur
medlen under anslaget 36:4 Banhållning
och sektorsuppgifter respektive anslaget
36:2 Väghållning och statsbidrag skall
användas  i  första  hand  bör  vara
riksdagens      beslut      om
infrastrukturinriktning  för  framtida
transporter  (prop.  1996/97:53,  bet.
1996/97:TU7,  rskr. 1996/97:174)  samt
riksdagens  beslut om det trafiksäkra
samhället  (prop.  1996/97:137,  bet.
1997/98:TU4, rskr. 1997/98:11). Dessutom
bör  det  som utskottet anför  under
avsnittet Utgångspunkter och mål  för
transportpolitiken (avsnitt 1 i detta
betänkande) utgöra grund för hur medlen
används.
Utskottet konstaterar att det ankommer
på regeringen att besluta om hur anslaget
36:2 Väghållning och statsbidrag samt
anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter bör fördelas på de olika
anslagsposterna.  Utskottet  har  dock
ingenting  att erinra mot regeringens
bedömning  av  fördelningen  mellan
anslagsposterna utan finner  den  väl
avvägd.
När  det  gäller  vägnätet  bedömer
utskottet det som särskilt angeläget att
under perioden 2002-2004 säkerställa och
bevara  det befintliga vägnätet.  Det
kräver  bl.a. insatser på drift  och
underhåll  samt  insatser  för  ökad
tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion.
Av infrastrukturpropositionen framgår att
av de extra 12 miljarder kronorna under
perioden  2002-2004  kommer  ca  2,2
miljarder kronor (18 %) att avsättas till
tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion.
Det  innebär  således  en  kraftig
förstärkning i närtid för rekonstruktion
av eftersatt vägnät, för tjälsäkring och
för  att förbättra bärigheten. Enligt
utskottets mening innebär  detta  att
verksamhetsmålet för genomförandet  av
länsplanerna     för     regional
transportinfrastruktur är att lika stor
del av respektive länsplan, förutom den
del som avser tjälsäkring, bärighet och
rekonstruktion, skall vara genomförd vid
utgången   av   år   2002.   Även
trafiksäkerhetsinsatserna  är  enligt
utskottet  särskilt  angelägna.  Även
fullföljande  av investeringsinsatserna
inom  gällande planer bör prioriteras
under perioden 2002-2004. När det gäller
järnvägarna anser utskottet att det är
viktigt  med insatser för drift  och
underhåll av järnvägsnätet samt att redan
beslutade investeringar i järnvägsnätet
kan  prioriteras och  påbörjas  under
perioden 2002-2004.
För att dessa insatser skall kunna
genomföras anser utskottet i likhet med
regeringen att viss lånefinansiering
behövs. Utskottet ställer sig därför
bakom förslaget i budgetpropositionen att
riksdagen godkänner att regeringen år
2002 får besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret om högst 2 miljarder
kronor för genomförande av prioriterade
väg- och järnvägsprojekt med start 2002.
Utskottet ställer sig också bakom
förslaget i budgetpropositionen att
riksdagen bemyndigar regeringen att låta
Vägverket betala de återstående
amorteringarna avseende de
lånefinansierade vägprojekten väg E 18/20
delen Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora
Åby-Väderstad, väg E 22 delen
Söderåkra-Hossmo samt väg E 4 trafikplats
Hallunda, åren 2004 och 2005. Av det
anförda följer att motionerna 2001/02:T15
yrkandena 1 och 3, 2001/02:T30 yrkandena
5-7 och 2001/02:T450 yrkande 1 avstyrks.
5 Planeringsram för perioden 2004-2015


Utskottets förslag i korthet
Utskottet anser att regeringens förslag
till  långsiktig  planeringsram  för
perioden  2004-2015  möjliggör  en
kraftfull och efterlängtad upprustning
av de svenska järnvägs- och vägnäten.
Förslaget innebär ett viktigt steg mot
ett  nytt transportsystem som  möter
Sveriges  växande behov  av  snabba,
effektiva och säkra samt miljövänliga
transporter.  Utskottet föreslår  att
riksdagen godkänner att den ekonomiska
planeringsramen           för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015  skall  uppgå  till  364
miljarder kronor och att den  skall
användas enligt följande:
·     87 miljarder kronor för drift
och underhåll av statliga vägar,
·
·     38 miljarder kronor för drift
och underhåll av statliga järnvägar,
·
·      8  miljarder  kronor  för
sektorsuppgifter,
·
·     17  miljarder  kronor  för
tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion
av vägar,
·
·     100  miljarder kronor  för
investeringar i järnvägar,
·
·     39  miljarder  kronor  för
nationella väginvesteringar,
·
·    30 miljarder kronor för regional
transportinfrastruktur,
·
·     45  miljarder  kronor  för
kapitalkostnader i form av räntor och
amorteringar för investeringar som
finansieras med lån.
·
Utskottet tillstyrker att planeringsramen
för järnvägsinvesteringar skall omfatta
investeringar på hela det statliga
järnvägsnätet, miljöförbättrande åtgärder
längs samma nät samt statsbidrag till
investeringar i järnvägar,
spåranläggningar, rullande materiel för
regional kollektivtrafik och terminaler
som staten inte är huvudman för. Vidare
tillstyrker utskottet att planeringsramen
för nationella väginvesteringar skall
omfatta investeringar på stamvägnätet,
åtgärder för förbättrad miljö på hela det
statliga vägnätet samt åtgärder för
förbättrad trafiksäkerhet på
stamvägnätet. Utskottet avstyrker
samtliga motionsyrkanden. Jämför
reservationerna 12 (m), 13 (kd), 14 (c),
15 (fp) och 16 (mp).
Avsnittets innehåll
I detta avsnitt behandlar utskottet tre
förslag i infrastrukturpropositionen i
avsnittet Transportpolitiska satsningar
på  längre  sikt  (prop.  2001/02:20
punkterna  2,  4 och 8).  Regeringen
föreslår att riksdagen
2.  godkänner  att  den  ekonomiska
planeringsramen            för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015 skall uppgå till 364 miljarder
kronor  och  skall  användas  enligt
följande:
- 87 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
- 38 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga järnvägar,
-   8   miljarder   kronor   för
sektorsuppgifter,
- 17 miljarder kronor för tjälsäkring,
bärighet och rekonstruktion av vägar,
- 100 miljarder kronor för investeringar
i järnvägar,
- 69 miljarder kronor för vägar, varav 39
miljarder kronor för nationella väg-
investeringar och 30 miljarder kronor
för regional transportinfrastruktur,
-   45   miljarder   kronor   för
kapitalkostnader i form av räntor och
amorteringar
för investeringar som finansieras med
lån,
4. godkänner att planeringsramen för
järnvägsinvesteringar  skall  omfatta
investeringar  på hela  det  statliga
järnvägsnätet, miljöförbättrande åtgärder
längs samma nät samt statsbidrag till
investeringar    i     järnvägar,
spåranläggningar, rullande materiel för
regional kollektivtrafik och terminaler
som staten inte är huvudman för,
8. godkänner att planeringsramen för
nationella väginvesteringar skall omfatta
investeringar på stamvägnätet, åtgärder
för förbättrad miljö på hela det statliga
vägnätet samt åtgärder för förbättrad
trafiksäkerhet på stamvägnätet.
Vidare  behandlar  utskottet  följande
motioner:
-  1999/2000:T205 yrkande 5 av  Stig
Eriksson (v),
- 1999/2000:T213 yrkandena 1 och 3-7 av
Bo Lundgren m.fl. (m),
- 1999/2000:T236 av Michael Hagberg och
Inge Carlsson (båda s),
- 1999/2000:T243 yrkandena 4-8 av Carin
Lundberg m.fl. (s),
-  1999/2000:T320 yrkande 1 av  Olle
Lindström (m),
-  1999/2000:T325 yrkande 1 av Eskil
Erlandsson och Margareta Andersson
(båda c),
- 1999/2000:T354 av Hans Karlsson m.fl.
(s),
- 1999/2000:T357 av Viviann Gerdin (c),
- 1999/2000:T534 av Birger Schlaug m.fl.
(mp),
- 1999/2000:N214 yrkande 24 av Lennart
Daléus m.fl. (c),
- 1999/2000:Sk637 yrkande 2 av Ingegerd
Saarinen m.fl. (mp),
- 2000/01:T201 yrkandena 2-5, 7, 9 och
11-12 av Bo Lundgren m.fl. (m),
-  2000/01:T211 yrkande 20 av  Kenth
Skårvik m.fl. (fp),
- 2000/01:T231 yrkandena 4 och 5 av Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2000/01:T232 yrkandena 4-8 av Agneta
Lundberg m.fl. (s),
-  2000/01:T337 yrkande  1  av  Olle
Lindström (m),
- 2000/01:T340 av Anders Sjölund och Ola
Sundell (båda m),
- 2000/01:T344 yrkandena 1-3 och 5 av Per-
Richard Molén m.fl. (m),
- 2000/01:T347 yrkandena 1 och 2 av Inga
Berggren m.fl. (m, kd, c),
- 2000/01:T372 yrkande 1 av Rolf Kenneryd
(c),
-  2000/01:MJ840 yrkande 2 av Rigmor
Stenmark (c),
- 2000/01:N225 yrkande 3 av Elver Jonsson
och Runar Patriksson (båda fp),
- 2000/01:N268 yrkandena 4 och 5 av
Yvonne Ångström m.fl. (fp),
- 2000/01:N319 yrkande 3 av Ingegerd
Saarinen m.fl. (mp),
- 2000/01:N325 yrkandena 4-6 av Runar
Patriksson (fp),
- 2001/02:T12 av Anders G Högmark och
Jeppe Johnsson (båda m),
- 2001/02:T15 yrkandena 4, 6, 9, 15-16,
18-19 och 21 av Agne Hansson
m.fl. (c),
-  2001/02:T18 yrkandena 1-4  av  Bo
Lundgren m.fl. (m),
- 2001/02:T30 yrkandena 4, 8 och 9 av
Mikael Johansson m.fl. (mp),
- 2001/02:T41 yrkandena 1, 4,  8 och
12-16 av Johnny Gylling m.fl. (kd),
- 2001/02:T46 yrkandena 1, 7 och 10 av
Kenth Skårvik m.fl. (fp),
- 2001/02:T419 yrkande 5 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
- 2001/02:T447 yrkande 1 av Birgitta
Carlsson (c),
- 2001/02:T450 yrkandena 4, 13 och 20 av
Johnny Gylling m.fl. (kd),
-  2001/02:T463 yrkande 18 av  Kenth
Skårvik m.fl. (fp),
-  2001/02:MJ338 yrkande 13 av  Agne
Hansson m.fl. (c),
- 2001/02:N224 yrkande 6 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
- 2001/02:N262 yrkandena 5 och 6 av
Yvonne Ångström m.fl. (fp),
- 2001/02:N267 yrkande 28 av Eva Flyborg
m.fl. (fp).

Bakgrund

Den statliga planeringen av investeringar
i vägar och järnvägar har tidigare
resulterat i tioåriga planer, som normalt
reviderats vart fjärde år. Under 1990-
talet har planer tagits fram för
perioderna 1991-2000, 1994-2003 och
1998-2007. Planeringsarbetet för varje
period är uppdelat i två etapper. Först
görs en inriktningsplanering som avslutas
med att regeringen lägger fram en
proposition. På grundval av propositionen
fattar riksdagen beslut om investering
arnas omfattning och inriktning. Nästa
steg är en åtgärdsplanering som innebär
att Vägverket utarbetar en nationell
väghållningsplan för vägnätet och Banver
ket framställer en stomnätsplan för
järnvägsnätet. Länsstyrelser och, i
förekommande fall, regionala
självstyrelseorgan utarbetar länsplaner
för den regionala
transportinfrastrukturen. Regeringen
fastställer därefter de nationella
planerna medan länsplanerna fastställs på
regional nivå. Regeringen redovisar sitt
ställningstagande i en skrivelse till
riksdagen. Investeringsplanerna genomförs
i den takt som de årliga budgetbesluten
tillåter.
Planeringsperioden 1998-2007
Den  nu  gällande  planeringsperioden
1998-2007 har sin grund i riksdagens
beslut våren 1994 (prop. 1993/94:100 bil.
7, bet. 1993/94:TU16, rskr. 1993/94:154).
Riksdagen begärde då att en kommission
skulle tillsättas för att utarbeta en
nationell plan för kommunikationerna i
Sverige. Syftet var bl.a. att stärka det
politiska    inflytandet     över
infrastrukturplaneringen.    Riksdagen
menade att alla trafikslag, inte bara
vägar och järnvägar, måste integreras i
planeringsprocessen samt att avvägningar
mellan  olika trafikslag måste  göras
utifrån   politiska   överväganden.
Regeringen tillkallade i december 1994 en
parlamentarisk kommitté. Kommittén, som
tog namnet Kommunikations-kommittén, hade
två huvuduppgifter. Den skulle dels lägga
fram ett förslag till inriktning  av
infrastrukturinvesteringarna för perioden
1998-2007, dels utarbeta underlag för ett
nytt   transportpolitiskt   beslut.
Kommitténs arbete låg bl.a. till grund
för regeringens proposition Infrastruktur
för   framtida  transporter  (prop.
1996/97:53). På grundval av propositionen
fattade riksdagen i mars 1997 beslut om
inriktningen av insatserna och ekonomiska
planeringsramar (bet. 1996/97:TU7, rskr.
1996/97:174).
Inriktningen innebar att åtgärderna i
infrastrukturen under  åren  1998-2007
skulle
·      bidra  till  tillväxt  och
sysselsättning i alla delar av landet,
·
·    leda till förbättrad
transportkvalitet genom förbättrad
befintlig infrastruk-tur,
·
·       öka    infrastrukturens
miljöanpassning,
·
·      minska  störningar  från
trafikbuller,
·
·     utformas med utgångspunkt i
högsta ambition för trafiksäkerheten.
·
Riksdagen beslutade om en planeringsram
på  190  miljarder  kronor  för  att
förverkliga   inriktningen    under
planeringsperioden. Ramen skulle i första
hand  användas  till investeringar  i
nationell  och  regional  transportin
frastruktur samt till drift och underhåll
av statliga vägar och järnvägar.

PLANERINGSRAMAR FöR PERIODEN 1998-2007

Ändamål             Miljarde
r kronor
Investeringar i nationella    30,5
stamvägar
Investeringar i stomjärnvägar  36,0
Investeringar i regional     32,0
transportinfrastruktur
Drift och underhåll av      56,0
statliga vägar
Drift och underhåll av      27,0
statliga järnvägar
Kompletterande åtgärder inom   8,5
miljö- och trafiksäkerhet
Totalt             190,0
I april 1997 gav regeringen Vägverket och
Banverket direktiv för upprättande av
planerna för perioden 1998-2007. Verken
redovisade sina planförslag i mars 1998.
Regeringen          fastställde
investeringsplanerna i juni 1998  och
redovisade planerna för riksdagen i en
skrivelse i oktober 1998 (skr. 1998/99:8,
bet. 1998/99:TU5, rskr. 1998/99:150).
Vid   sidan   av  den  ordinarie
planeringsprocessen har riksdagen  och
regeringen  beslutat  om   enskilda
infrastrukturinvesteringar  som  inte
finansierats med anslag på traditionellt
sätt. Dit hör bl.a. Öresundsförbindelsen
med    anslutningar,   Botniabanan,
Arlandabanan samt projekt inom ramen för
det    s.k.   Dennispaketet    i
Stockholmsområdet     samt     Gö
teborgsöverenskommelsen.

Kommande planeringsperiod

För  den  kommande  planeringsperioden
inleddes      arbetet      med
inriktningsplaneringen   år   1998.
Regeringen uppdrog då åt Statens institut
för kommunikationsanalys (SIKA) att i
samråd  med  bl.a.  trafikverk  och
länsstyrelser upprätta en lägesanalys.
Regeringen har vidare gett länsstyrelser
och  regionala självstyrelseorgan samt
SIKA,    Banverket,    Vägverket,
Luftfartsverket  och Sjöfartsverket  i
uppdrag  att  gemensamt  utarbeta  en
strategisk analys. Planeringen  skulle
utgå från ett transportslagsövergripande
synsätt. Myndigheterna satte samman och
belyste  konsekvenserna  av   olika
inriktningsalternativ.    Alternativen
studerades med utgångspunkt i modeller
som beskriver hela transportmarknaden och
alla transportslag. I analysen utgick
myndigheterna från bedömningar av hur
efterfrågan på och utbudet av transporter
kommer att förändras fram till år 2010.
Följande tre inriktningsalternativ sattes
samman:
·    samhällsekonomi,
·
·    regional utveckling,
·
·    trafiksäkerhet och miljö.
·
Det  samhällsekonomiska  alternativet
innehåller de mest lönsamma väg- och
järnvägsåtgärderna.     Alternativet
"regional utveckling" innehåller de väg-
och järnvägsåtgärder som länen bedömer
ger störst tillväxt för näringslivet.
Trafiksäkerhets-  och miljöalternativet
innehåller de väg- och järnvägsåtgärder
som gör att etappmålen för trafiksäkerhet
och  en  god  miljö nås mest  kost-
nadseffektivt. Inriktningarna visar hur
planeringsramen kan fördelas på olika
kombinationer av åtgärder vid  skilda
förutsättningar.
I enlighet med regeringens direktiv har
inriktningsalternativen anpassats till en
finansiell ram på 210 miljarder kronor.
Inom  ramen  har 12 % avsatts  till
påbörjade  projekt  samt  räntor  och
amorteringar   för   lånefinansierade
investeringar.  Resultatet  av  den
nationella   strategiska   analysen
presenterades i november 1999.

Regeringens förslag

Regeringen framhåller att det är dags att
återställa väg- och järnvägsnätet till
bra standard. Det är också angeläget att
utveckla ett framtida transportsystem som
möter Sveriges växande behov av snabba,
effektiva,  säkra  och  miljövänliga
transporter.  Utgångspunkten  för  det
framtida transportsystemet bör vara en
vision  om  ett långsiktigt  hållbart
transportsystem.  En  omställning  mot
långsiktigt  hållbara  transporter  -
socialt,  kulturellt,  ekonomiskt  och
ekologiskt - skall främja hela Sveriges
utveckling samt länka samman den svenska
marknaden  med  övriga  Europa  och
omvärlden.
I  propositionen anges att  det  är
väsentligt att skilja på åtgärder som i
första  hand säkerställer och bevarar
funktionen hos befintlig infrastruktur
och  åtgärder  som  utvecklar  och
moderniserar  systemen.  Åtgärder  som
säkerställer och bevarar funktionen måste
ständigt  genomföras  eftersom  annars
tillgänglighet  och  transportkvalitet
försämras i hela eller delar av väg- och
järnvägsnäten.  Samtidigt  är   det
väsentligt   att   transportsystemet
utvecklas och moderniseras för att klara
förändringar i efterfrågan på resor och
transporter och för att klara miljö- och
säkerhetskrav.
Enligt     propositionen     bör
planeringsramens  omfattning   utökas
jämfört med tidigare planeringsomgångar.
En utgångspunkt är att planeringsramen
skall  omfatta alla åtgärder som  är
relevanta att väga emot varandra inom
Vägverkets  och Banverkets  respektive
ansvarsområde.  Planeringsperioden  bör
vidare förlängas. Tidigare har den varit
tio år, men regeringen föreslår att den
utökas  till  tolv år, och  omfattar
tidsperioden 2004-2015. Skälet för detta
är framför allt det alltmer uttalade
behovet av en längre framförhållning för
fysisk planering.
Regeringen föreslår att den långsiktiga
planeringsramen för perioden 2004-2015
skall uppgå till 364 miljarder kronor,
varav 319 miljarder kronor för verksamhet
och   45  miljarder  kronor   för
kapitalkostnader i form av räntor och
amorteringar  för  investeringar  som
finansieras med lån.  Fördelningen på
olika    ändamål   framgår    av
sammanställningen  på  s.  75.  I
propositionen    framhålls    att
planeringsramen kan komma att  behöva
justeras vid eventuella större framtida
förändringar   av   de   ekonomiska
förutsättningarna i landet eller  vid
större omprioriteringar i statsbudgeten.

Bevara och säkerställa - totalt 150
miljarder kronor

Stora  insatser har gjorts  för  att
utveckla och modernisera infrastrukturen
i landet under de senaste 10-15 åren.
Uppgiften  att  sköta den  befintliga
infrastrukturen har inte getts  samma
prioritet. Som en följd av detta har
järnvägstrafiken under senare år fått
ökade driftstörningar. Ett ökat missnöje
har  också riktats mot vägstandarden,
vilket särskilt har gällt problem med
vägavstängningar          under
tjällossningsperioden. Regeringen anser
därför att uppgiften att bevara  och
säkerställa  befintliga  vägar  och
järnvägar bör prioriteras. För  detta
ändamål avsätts 150 miljarder kronor. Av
denna medelsram bör 87 miljarder kronor
avsättas för drift och underhåll  av
statliga vägar och 38 miljarder kronor
för  drift och underhåll av statliga
järnvägar. I nivån för säkerställande och
bevarande ingår också Banverkets  och
Vägverkets   sektorsuppgifter   med
sammanlagt 8 miljarder kronor.
Regeringen  föreslår  en  särskild
satsning på tjälsäkring, bärighet och
rekonstruktion  av  vägnätet  med  17
miljarder kronor. Därmed bedöms att under
planperioden kan full bärighet uppnås
året runt på de vägar som är viktiga för
näringslivet. Förstärkningsåtgärder bör
genomföras för att förhindra ytterligare
nedbrytning av de äldre delar av vägnätet
som är upplåtet för all fordonstrafik men
ej  ursprungligen  dimensionerade  för
sådana   belastningar.  De  direkta
effekterna  av  åtgärderna  är  att
transportkostnaderna kan  minskas  och
konkurrenskraften därmed öka för de delar
av näringslivet som nyttjar det regionala
vägnätet. Främst är det skogsindustrin
och jordbruket som drar fördelar  av
detta, men även turistindustrin gynnas.

Utveckla och modernisera - totalt 169
miljarder kronor

Regeringen föreslår att 169 miljarder
kronor används för att utveckla  och
modernisera transportsystemet. Av dessa
medel skall 100 miljarder kronor användas
för järnvägar och 69 miljarder kronor för
vägar, varav 30 miljarder kronor avser
länsplanerna     för     regional
transportinfrastruktur. Det innebär en
utökad ram för järnvägsinvesteringar, en
oförändrad  ram  för investeringar  i
stamvägnätet och en ram för investeringar
i regional transportinfrastruktur som,
med hänsyn till regeringens förslag till
särskild satsning på vägarna för bl.a.
tjälsäkring, i realiteten är större än
den nuvarande regionala planeringsramen.

Planeringsram för järnvägsinvesteringar

Regeringen föreslår en i förhållande till
tidigare planeringsperioder kraftigt ökad
planeringsram  för  investeringar  i
järnvägar  på  100 miljarder  kronor.
Regeringens bedömning är att med en sådan
planeringsram kan bristerna i järnvägens
infrastruktur åtgärdas. Dessutom kan en
utveckling  mot  ett  nytt,  modernt
järnvägssystem för 2000-talet inledas.
Regeringen  har  bedömt  att   av
planeringsramen för järnvägar på  100
miljarder  kronor bör ca 6 miljarder
kronor användas för projekt i gällande
planer där den fysiska planeringen är
långt gången.
Planeringsramen           för
järnvägsinvesteringar   bör   enligt
propositionen omfatta investeringar på
hela  det  statliga  järnvägsnätet,
miljöförbättrande åtgärder längs samma
nät  samt statsbidrag till järnvägar,
spåranläggningar  och  terminaler  som
staten inte är huvudman för. Regeringen
anger att av ramen bör 3 miljarder kronor
avsättas för bidrag till investeringar i
spårfordon för regional kollektivtrafik.
Bidraget kan även avse miljöförbättringar
av   befintliga   fordon.   Från
planeringsramen finansieras statsbidrag
för  kollektivtrafikanläggningar  för
regional spårtrafik. Det innebär  att
större ombyggnader av järnvägsstationer,
där ansvaret tidigare varit uppdelat så
att   Banverket   planerat   för
spåranläggningarna och trafikhuvudmannen
ansökt om statsbidrag för resecentrum hos
länen,  nu på ett bättre  sätt  kan
samordnas   genom   en   gemensam
planeringsram.
I propositionen anges att åtgärder bör
vidtas för att minska miljöstörningarna
från den befintliga infrastrukturen och
att säkerhetsaspekter bör uppmärksammas.
Kretsloppsanpassningen av infrastrukturen
skall  fortsätta.  Målet  är  att
miljöfarliga material inte skall införas
i infrastrukturen, att användandet av
icke förnybara material skall minimeras
och att material skall återanvändas.
Regeringen bedömer att med den angivna
planeringsramen  bör  pågående  och
planerade snabbtågsupprustningar  kunna
slutföras  under  planeringsperioden,
liksom  de  pågående  och  planerade
ombyggnaderna  för att förbättra  för
godstrafiken på järnväg.  Vidare  bör
förutsättningarna för regionaltågstrafik
kunna förbättras genom att nya länkar
byggs,   kapaciteten   höjs   på
stomjärnvägarna  i  storstadsregionerna
samt bidrag ges till nya och ombyggda
stationer för regional tågtrafik.  En
elektrifiering av Blekinge kustbana bör
kunna  inrymmas i planeringsramen.  I
storstäderna är det viktigt att utveckla
lokala och regionala spårlösningar för
kollektivtrafik. En fortsatt satsning på
godstrafiken på järnväg förutses i de
huvudstråk  för godstransporterna  som
pekats ut av Godstransportdelegationen
(SOU 2001:61).
Dessutom finns det enligt propositionen
möjlighet  att  under  slutet  av
planeringsperioden inleda en utveckling
mot ett nytt järnvägssystem, som bygger
på att nya länkar utvecklas för att
erhålla högre hastighet för persontrafik
och ytterligare separering av person- och
godstågstrafik   samt   förbättrade
anslutningar till utlandet. Länkar som
tidigare har diskuterats ingå i  ett
sådant  system, såsom Nyköpingslänken,
Östgötalänken och Haparandabanan,  bör
utvärderas av Banverket i den kommande
åtgärdsplaneringen.

Planeringsram för nationella
väginvesteringar

Regeringen bedömer att av planeringsramen
för  nationella  väginvesteringar,  39
miljarder kronor, bör ca 10 miljarder
kronor användas för projekt i gällande
planer där den fysiska planeringen är
långt  gången. Planeringsramen bör  i
övrigt användas för följande åtgärder:

·    Utbyggnad av stamvägnätet
·
Enligt propositionen är det viktigt för
hela landet att stamvägnätet kan erbjuda
säkra  och effektiva transporter.  En
satsning på stamvägarna bidrar till att
öka framkomligheten, öka säkerheten och
ge förutsättningar för regionförstoring.
Vägverket     har    identifierat
samhällsekonomiskt lönsamma investeringar
i  stamvägnätet för ca 28  miljarder
kronor.  En  tredjedel  av  denna
investeringsvolym återfinns på väg E 4
som är en av vårt lands viktigaste vägar.
Andra vägobjekt med hög lönsamhet finns
på väg E 22, riksväg 45, väg E 20 och väg
E 18. Också i andra delar av landet finns
behov av förbättringar på stamvägarna.

·      Förbättrad  miljö  längs
befintliga stamvägar
·
Åtgärder för att minska bullret längs
befintliga  vägar och  att  förbättra
luftkvaliteten är väsentliga delar  i
arbetet  med  att  åstadkomma  ett
långsiktigt  hållbart  transportsystem.
Arbetet med att utveckla åtgärder som
minskar intrångs-, fragmenterings- och
barriäreffekter samt  även  i  övrigt
minskar  påverkan  på  natur-  och
kulturmiljön  i såväl  befintlig  som
tillkommande   infrastruktur   skall
fortsätta.   Säkerhetsaspekter   bör
uppmärksammas. Kretsloppsanpassningen av
infrastrukturen  skall  fortsätta.  3
miljarder kronor av planeringsramen för
nationella väginvesteringar bör avsättas
för åtgärder för förbättrad miljö längs
befintliga statliga vägar.

·     Förbättrad trafiksäkerhet på
stamvägnätet
·
I    syfte   att   effektivisera
trafiksäkerhetsarbetet      lanserar
regeringen en utvecklad systemsyn. Det
innebär att åtgärder skall analyseras i
ljuset av vägtransportsystemet i  sin
helhet.  Kärnan  i  denna  utvecklade
systemsyn skall enligt regeringens mening
vara  ett fördjupat samarbete  mellan
berörda     parter,      främst
infrastrukturhållare  och  industrin.
Arbetet bör ta sin utgångspunkt i en
överenskommelse mellan staten och olika
nyckelaktörer.
Regeringen      anser      att
vägtransportsystemet  successivt  skall
utformas för att bättre klara människans
förutsättningar och tolerans mot fysiskt
våld.  Insatserna måste omfatta  hela
vägtransportsystemet,   dvs.   såväl
trafikanternas beteende och  fordonens
aktiva  och  passiva  säkerhet  som
infrastrukturens standard och utformning.
Regeringen förordar att en god säkerhet
skapas genom att vägen, trafikmiljön,
regelverken och fordonen får en sådan
utformning att de inte medför risk för
att människor utsätts för mer våld än vad
människokroppen tål. Åtgärder för att
förbättra trafiksäkerheten skall ta sin
utgångspunkt i samspelet mellan människa,
fordon och omgivande miljö. Regeringens
handlingsprogram med 11  punkter  för
förbättrad trafiksäkerhet från våren 1999
skall   vara   utgångspunkten   för
trafiksäkerhetsarbetet. Åtgärder för ökad
trafiksäkerhet   på    stamvägnätet
finansieras  inom  planeringsramen.  I
sammanhanget framhålls att det är viktigt
att skapa förutsättningar som gynnar en
snabb introduktion av nya trafiksäkra
fordonslösningar och att utvecklingen av
sådana system har en nära koppling till
infrastrukturutvecklingen.

·       Transportinformatik   på
stamvägnätet
·
Regeringen     framhåller     att
transportinformatik kan vara ett sätt att
uppnå  de  transportpolitiska  målen.
Vägnätet kan nyttjas effektivare  och
utbyggnadsbehov av kapacitetsskäl  kan
senareläggas.  Transportinformatik  kan
också nyttjas för att styra trafik så att
miljön kan förbättras och trafikolyckorna
minskas. Den nationella planeringsramen
får användas för en utbyggnad av sådana
system.

Motionsförslag

Moderata samlingspartiet

Bo Lundgren m.fl. (m) framhåller i motion
2001/02:T18 att en väl utvecklad och
utbyggd  infrastruktur  är  en  av
grundförutsättningarna för  att  kunna
upprätthålla en högre tillväxt. Effektiva
transporter kräver inte bara bra vägar,
järnvägar, flygplatser och hamnar utan
också en väl utbyggd IT-infrastruktur.
Behovet av kraftfulla investeringar i
infrastrukturen är nu stort och akut.
Eftersatt underhåll måste åtgärdas, och
inte minst i storstadsområdena måste de
nödvändiga satsningarna för att  lösa
trafikproblemen påbörjas omgående.
Moderata samlingspartiet anser därför
att  den tolvåriga infrastrukturplanen
skall gälla för åren 2002-2013. Under
denna period bör sammanlagt 325 miljarder
kronor  avsättas  för  satsningar  på
järnvägar  och vägar enligt  följande
fördelning:

MODERATA SAMLINGSPARTIETS FöRSLAG TILL
PLANERINGSRAM FöR PERIODEN 2002-2013

Ändamål            Miljarder
kronor
Drift och underhåll av     120
vägar
Drift och underhåll av      38
järnvägar
Järnvägsinvesteringar      62
Väginvesteringar        105
Totalt             325
Utgångspunkterna för  utvecklingen  av
transportsystemet  måste  grundas  på
realistiska antaganden om utvecklingen.
Det är i allra högsta grad på vägarna
belastningen framöver kommer att öka.
Utvecklingen talar för att den ökade IT-
användningen och distansarbetet snarare
ökar än minskar behovet av transporter.
Enligt      motionen      bör
Godstransportdelegationens  analys  och
slutsatser  uppmärksammas  i  högre
utsträckning än vad regeringen gjort. En
av delegationens slutsatser är att man
inte  bör  överdriva de  volymmässiga
förväntningarna på överföringen av gods
från vägtrafik till järnväg och sjöfart.
I  samband  med  nybyggnation  och
upprustning av vägar finns ett antal
hänsyn  som  bör  vara  vägledande.
Trafiksäkerheten är en av de viktigare,
liksom           miljöhänsynen.
Investeringsbesluten bör vidare grundas
på de olika behov trafikanter har av
vägnätet.   I   konkurrensen   om
investeringsmedel är det viktigt  att
ordentligt utvärdera vilka projekt som
kommer att vara ekonomiskt lönsamma.
Den  moderata  infrastrukturpolitiken
innebär    en    ökning    av
underhållsinsatserna. När det gäller det
nationella  vägnätet  framhålls  att
eftersläpningar måste tas igen så fort
som möjligt. Det finns vidare en lång rad
objekt på såväl det nationella som det
regionala vägnätet som är angelägna såväl
från  samhällsekonomiska  som  från
trafiksäkerhetsmässiga synpunkter.
Enligt motionen bör Vägverket ges i
uppdrag att i samråd med region- och
länsmyndigheter sammanväga behoven och
göra  prioriteringarna.  En  fortsatt
utbyggnad  av  landets  motorvägsnät,
inriktad    på    en    komplett
motorvägsförbindelse  mellan  de  tre
största städerna är nödvändig  liksom
följande projekt:
·     Återstående delar av E 6 från
Trelleborg via Göteborg till Oslo måste
färdigställas.
·
·     E 4 mellan Helsingborg och
Stockholm, samt upp till Sundsvall, måste
på resterande vägsträckor byggas ut med
ny, säker motorväg.
·
·     E 18 mellan Oslo och Stockholm
måste på resterande vägsträckor byggas ut
med ny, säker motorväg.
·
·     För att närmare knyta samman
Stockholm och Göteborg måste återstående
del av den redan projekterade riksväg 40
mellan Borås och Jönköping färdigställas
till motorväg.
·
·     Riksväg 45 kräver en kraftig
upprustning och måste delvis mellan
Göteborg och E 18 även byggas ut till
fullvärdig motorvägsstandard.
·
·    E 22 bör byggas ut till en högre
standard för att de förutsättningar som
Öresundsbron och EU:s utvidgning skapar
för expansion i sydöstra Sverige skall
kunna tas till vara.
·
·     Standarden  på  E  20  bör
successivt förbättras.
·
För storstadsområdena behövs särskilda
trafiklösningar och nya förbifarter och
genomfartsleder som gör det möjligt att
förkorta  restiderna  och  underlätta
godsflödet  till och från regionernas
tätbefolkade centrum. Långa köer  och
trafikstockningar leder redan i dag till
betydande ekonomiska förluster och till
stora miljöproblem. Samtidigt finns det
väl utvecklade projekt som, när de kommer
till  utförande,  väsentligt  skulle
underlätta  trafikförsörjningen.   En
omedelbar  effekt av  ett  förbättrat
trafikflöde i storstadsregionerna  är,
förutom   minskade  utsläpp,   ökad
trafiksäkerhet.
I huvudstadsregionen har staten under
en lång följd av år underlåtit att bygga
ut och anpassa vägnätet till den växande
befolkningen. Staten måste nu aktivt ta
ansvar för att lösa upp den ohållbara
trafiksituationen i Stockholmsregionen.
Ett grundläggande trafikföringsproblem är
bristande spår- och vägkapacitet över
Saltsjö-Mälar-snittet   i   centrala
Stockholm.  Stockholm måste  fullfölja
byggandet av Ringen och få en fullt
utbyggd ringled och dessutom bygga en
förbifart för E 4:an väster om Stockholm.
Staten bör ta finansieringsansvaret för
färdigställandet av Södertörnsleden och
Norrortsleden, företrädesvis i form av en
public-private partnership (PPP).  Ett
färdigställande av Ringen runt Stockholm
förutsätter en statlig finansiering av
Norra länken. En östlig förbifart bör
byggas för att färdigställa Ringen.
På   järnvägsområdet   anges   att
investeringsbehovet  är  stort.   I
konkurrensen om investeringsmedel är det
viktigt att utvärdera vilka projekt som
är     ekonomiskt     lönsamma.
Planeringsinriktningen        för
järnvägssystemet bör i första hand utgå
från de probleminventeringar som gjorts
av  Banverket.  I  Stockholmsregionen
handlar det om uteblivna investeringar i
ett  tredje  spår över Saltsjö-Mälar-
snittet. Inriktningen bör även vara att
eterta eftersläpningar i investeringar,
drift- och underhåll och bärighetshöjande
åtgärder.  Kapaciteten på Ostkustbanan
mellan Stockholm och Sundsvall  måste
höjas. Ådalsbanan måste också anpassas
till samma höga standard som Botniabanan
får. Vad gäller Göteborgsregionen finns
det anledning att närmare utreda behovet
av en ny förbindelse över Göta älv. I
Malmöområdet finns framöver behov  av
kapacitetsförstärkning inte  minst  på
sträckan Eslöv-Malmö, på vilken i stort
sett hela export- och importvolymen av
godstrafik på järnväg går.
Nyköpings-   och   Östgötalänkarna
förbinder Stockholm och Linköping, två av
Sveriges   folktätaste   och   mest
trafikintensiva regioner. En utveckling
av kapaciteten på den befintliga banan
ökar möjligheten att ta till vara den
stora  tillväxtpotential  som  finns.
Nyköpingslänken har förutsättningar att
finansieras  med hjälp  av  PPP.  En
utredning om möjligheten att knyta samman
Europa- och Götalandsbaneprojekten med
Nyköpingslänken  bör  genomföras.  I
förlängningen av en Östgötalänk har den
s.k. Europakorridoren lanserats. Enligt
motionen  bör  detta  projekt  prövas
trafikpolitiskt och samhällsekonomiskt.
Det finns också ett uttalat intresse från
näringslivet i norra Sverige och Finland
att via en Haparandabana genom Sverige
föra stora godsmängder mot kontinenten.
Motionärerna finner det angeläget att
regeringen uppdrar åt Banverket att under
den första tredjedelen av den tolvåriga
planeringsperioden närmare utreda behovet
av och lönsamheten för dessa projekt.
Anders G Högmark och Jeppe Johnsson (båda
m) framhåller i motion 2001/02:T12 att
enskilda vägar är en förutsättning för
regional utveckling och livskraft. Därför
bör  de  enskilda  vägarna  ingå  i
planeringsprocessen. Enligt motionärerna
bör den årliga ramen för bidrag till
enskilda vägar höjas med  74 miljoner
kronor per år och ett särskilt anslag
införas  för förbättrad bärighet  och
rekonstruktion på 100 miljoner kronor.
Vidare föreslås en utredning om  att
införa  ett särskilt statsbidrag  för
kulturmiljöåtgärder på enskilda vägar.
Ledamöter från Moderata samlingspartiet
har  i andra motioner föreslagit  en
upprustning och utbyggnad av trafikens
infrastruktur.      Motionsförslagen
överensstämmer i huvudsak med de krav som
förs   fram  i  partiets  senaste
kommittémotion 2001/02:T18. Det gäller
motionerna  1999/2000:T320  av  Olle
Lindström, 2000/01:T201 av Bo Lundgren
m.fl., 2000/01:T337 av Olle Lindström,
2000/01:T340 av Anders Sjölund och Ola
Sundell, 2000/01:T344   av Per-Richard
Molén m.fl., 2001/02:N224 av Bo Lundgren
m.fl.,  1999/2000:T213 av Bo Lundgren
m.fl. och 2001/02:T419 av Per-Richard
Molén m.fl.

Kristdemokraterna

Johnny Gylling m.fl. (kd) framhåller i
motion   2001/02:T41   att   Krist-
demokraternas syn på kommunikationer har
två utgångspunkter, nämligen välstånd och
miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en
förutsättning  för   att   utveckla
välståndet,  öka sysselsättningen  och
tillväxten. Transporterna belastar dock
miljön  och  därför måste ytterligare
insatser göras för att minska de skadliga
utsläppen. Den långsiktiga hållbarheten
förutsätter  att de mest miljövänliga
alternativen utvecklas. Järnvägens och
sjöfartens  ställning behöver  stärkas
samtidigt som fossila bränslen successivt
fasas ut ur vägtrafiken.
Kristdemokraterna  föreslår  att  den
långsiktiga planeringsramen för perioden
2004-2015 beräknas till 375 miljarder
kronor.  De 11 miljarder kronor  som
tillkommer   i   förhållande   till
propositionens  medelsberäkning   bör
avsättas för nationella väginvesteringar
och  för  statlig  ersättning  till
Sjöfartsverkets investeringar i farleder.

KRISTDEMOKRATERNAS FöRSLAG TILL
PLANERINGSRAM FöR PERIODEN 2004-2015

Ändamål            Miljarder
kronor
Drift och underhåll av     110
statliga vägar
Drift och underhåll av      40
statliga järnvägar
Järnvägsinvesteringar      100
Nationella väginvesteringar   47
Regional infrastruktur      30
Farledsinvesteringar       3
Kapitalkostnader         45
Totalt             375
För att ge planeringsramen en tydlig
strategisk   inriktning    föreslår
Kristdemokraterna sju infrastrukturella
utgångspunkter för tillväxt, säkerhet och
miljö.

1.    Återställ den allmänna väg- och
järnvägsstandarden

Många av landets främsta transportleder
är   i  behov  av  en  avsevärd
standardhöjning. Ett av de stråk där
eftersatt  underhåll medför  drastiskt
förhöjda   transportkostnader    är
Inlandsvägen, huvudsakligen Riksväg 45.
För att järnvägen skall kunna utvecklas
och    utgöra    ett    fullgott
transportalternativ för passagerare och
gods krävs ökade resurser till drift och
underhåll.

2.    Återupprätta Nollvisionen

Om  trafiksäkerhetsmålet  skall  vara
realistiskt  krävs  att  Nollvisionen
återupprättas och att vägarnas standard
sätts i centrum. Även om vägutbyggnad i
sig inte är en tillräcklig åtgärd är det
en   nödvändig   beståndsdel   av
trafiksäkerhetsarbetet. Vid sidan av de
nationella och internationella stråk med
motorvägar  och  4-fältsvägar   som
Kristdemokraterna föreslår skall byggas
klara  under  kommande planperiod  är
angelägna      projekt      ur
trafiksäkerhetssynpunkt        en
motorvägsutbyggnad alternativt 4-fältsväg
på sträckorna E 4 Uppsala-Mehedeby, E 22
genom Blekinge och Skåne samt Rv 73
Nynäshamn-Stockholm.  Vägprojekt  som
innefattar breddning och i vissa fall 4-
fältsväg bör vidare genomföras på E 20 i
Västra Götalands län, Rv 45 i Västra
Götalands län, E 22 i Kalmar län och E 4
Umeå-Skellefteå.

3.    Lös storstädernas trafikproblem

Väl   fungerande  transporter  inom
Stockholmsregionen  är  en  avgörande
förutsättning för en positiv utveckling i
Sverige i sin helhet. Förutom planerade
utbyggnader och förbättringar av bl.a. E
18 och Riksväg 73 anser Kristdemokraterna
att ett samlat program omfattande fyra
större  projekt som påtagligt  skulle
förbättra Stockholms trafiksituation bör
föras in i de nationella planerna för
perioden  2004-2015,  nämligen  E  4
Förbifart Stockholm, Norrortsleden, Norra
länken och Pendeltågstunnel.
I  Göteborg finns stora problem med
"flaskhalsar"  av samma  typ  som  i
Stockholm.  På  E 6  behövs  en  ny
vägförbindelse   över   Göta   älv.
Förutsättningarna för resande med tåg
behöver också utvecklas. Därutöver måste
tillgängligheten till  Göteborgs  hamn
förbättras.  Även  Landvetter  skulle
effektivt  kunna samordnas med  övrig
trafik genom en ny järnvägsförbindelse
som     passerar     flygplatsen.
Kristdemokraterna anser att regeringen
bör tillsätta en utredning med uppdrag
att  lämna  förslag på åtgärder  som
förbättrar   transportsystemet    i
Göteborgsregionen.

4.    Fullfölj den svenska triangeln

Den svenska triangeln innebär motorvägs-
och  snabbtågsstandard  på  sträckan
Stockholm-Göteborg-Malmö.
Järnvägsprojektet Europakorridoren är ett
möjligt  alternativ för  den  svenska
tågtrafiken att på allvar konkurrera med
såväl   vägtrafiken   som   flyget.
Nyköpingslänken och Östgötalänken  kan
utgöra  de  första  etapperna  av
Europakorridoren. Nya banor för snabbtåg
bör  under perioden 2004-2015  byggas
mellan  Stockholm och  Linköping  via
Nyköping.

5.    Fullfölj den nordiska triangeln
med europeisk dimension

Det är ett gemensamt nordiskt intresse
att förbättra vägarna och järnvägarna
mellan de nordiska länderna och  mot
kontinenten. Den svenska infrastrukturen
i  sydöstra  Sverige  bör  successivt
förbättras med sikte på att skapa bättre
transportförutsättningar     gentemot
Östersjöregionen. Sverige bör som ett led
i detta arbete ta initiativ till en
samlad   infrastrukturpolitik   för
Östersjöregionen.

6.    Utnyttja       alternativa
finansieringsformer
7.
Kristdemokraterna    anser    att
erfarenheterna  av partnerskap  mellan
staten och det privata näringslivet genom
s.k.  PPP är så goda att  ett  mer
omfattande     och    långsiktigt
investeringsprogram bör tas fram.

7.    Utveckla användandet av IT i
transportsystemet

För  att utveckla användandet av  IT
behöver perspektivet på teknologins roll
förändras.  Förbättrade kommunikationer
bör komma till stånd genom att alla
tillbuds   stående   IT-applikationer
utnyttjas på effektivaste möjliga sätt.
Detta betyder stora förändringar inom
hela  den  svenska transportpolitiken.
Vägverket måste exempelvis utvecklas från
att vara en organisation där nästan hela
kompetenstyngden ligger på  vägbyggnad
till att bli en organisation med bred och
djup   IT-kunskap.  Kristdemokraterna
föreslår  därför att  regeringen  tar
initiativ till en nationell strategi för
utnyttjandet av transportinformatik i det
svenska transportsystemet.
Kristdemokraterna anser  att  statliga
medel långsiktigt bör avsättas för att
täcka  en  del  av  kostnaderna  för
sjöfartens infrastruktur. Staten har ett
ansvar att stödja regionala satsningar
och tillse att de stora godsstråken, som
utgör   möjliga   alternativ   till
vägtrafiken,  också blir  kommersiellt
gångbara alternativ. Det är väsentligt
att  infrastrukturella  förutsättningar
finns för att utveckla Vänersjöfarten.
Standarden på Trollhätte kanal utgör en
sådan förutsättning. Södertälje kanal har
motsvarande betydelse för Mälarsjöfarten.
Av riksintresse är också säkerheten och
tillgängligheten  i  Göteborgs  hamn.
Sjöfartsverkets planering för 2004-2015
bör ha som utgångspunkt att anslagsmedel
om      3  miljarder kronor under
perioden avsätts för investeringar  i
farleder.
Det är också viktigt att flyget ses som
en del i ett integrerat transportsystem.
Detta innebär att möjligheterna  till
samordning  mellan olika  flygplatser,
liksom med järnvägar och vägar, måste
förbättras  för att skapa långsiktigt
fungerande kommunikationssystem.
Kristdemokraterna  föreslår  i  motion
2001/02:T450 av Johnny Gylling m.fl. ett
program  för  utbyggnad  av  särskilt
olycksdrabbade  vägavsnitt  samt  att
särskild vikt skall läggas vid att skapa
intermodala  transportknutpunkter  där
olika transportmedel kan sammanlänkas i
effektiva transportkedjor. I  motionen
begärs också ett nationellt program för
transportinformatik.   De   aktuella
motionsyrkandena motsvarar de förslag som
väckts i motion 2001/02:T45.

Centerpartiet

Agne Hansson m.fl. (c) framhåller  i
motion 2001/02:T15 att om företag och
privatpersoner skall våga investera i
alla  delar  av  landet  krävs  att
infrastrukturen garanteras och säkras på
såväl  kort som lång sikt.  En  väl
utvecklad  infrastruktur  är  en  av
förutsättningarna för  tillväxt,  ökad
sysselsättning och bibehållen välfärd och
ger möjlighet för människor och företag
att  bo  och  verka i hela  landet.
Infrastrukturens    regionförstorande
möjligheter måste erkännas och bejakas.
Centerpartiet beräknar mot bl.a. denna
bakgrund den totala planeringsramen för
perioden 2004-2015 till 364 miljarder
kronor.  Medelsfördelningen  på  olika
ändamål   framgår   av   följande
sammanställning.


CENTERPARTIETS FöRSLAG TILL PLANERINGSRAM
FöR PERIODEN 2004-2015

Ändamål            Miljarder
kronor
Drift och underhåll av     120
statliga vägar
Drift och underhåll av      38
statliga järnvägar
Sektorsuppgifter         8
Järnvägsinvesteringar      63
Nationala väginvesteringar   46,5
Regional infrastruktur      84
Miljöanslag           4,5
Totalt             364
Enligt  motionärerna råder det  inget
tvivel om att det finns många angelägna
satsningar som måste göras. Detta, i
kombination med att infrastrukturen lider
av ett eftersläpande underhåll, gör att
inom de närmaste tio åren måste stora
investeringar  göras  för  att  möta
framtidens behov. Prioriteringsordningen
bör vara följande:
1.     Ta  igen  det  eftersatta
underhållet   och  garantera   en
underhållsnivå som inte tillåter att nya
eftersläpningar  uppstår.  Genomför
satsningar på tjälsäkring, bärighet och
rekonstruktion.
2.
3.     Bygg  bort  flaskhalsar  i
befintliga transportsystem och genomför
redan planerade projekt.
4.
5.    Genomför ännu icke planerade
nyanläggningar och nyinvesteringar.
6.
En stor del av transporterna inom samt
till  och från Sverige sker  i  ett
begränsat  antal huvudstråk.  Stråkens
utformning  ställer  stora  krav  på
helhetssyn      och       ett
trafikslagsövergripande synsätt.  Detta
faktum   borde  ha  fått   större
återverkningar i regeringens proposition.
Planeringsdirektiven till  trafikverken
bör utformas så att stor hänsyn tas till
vikten  av väl fungerande stråk  för
godstrafiken.
På många håll i landet är vägtrafik det
enda  realistiska kommunikationsmedlet.
Det  ställer  stora  krav  på  att
vägstandarden i hela landet är god. Det
behövs  mer  medel  till  drift  och
underhåll,  bärighet, tjälsäkring  och
rekonstruktion men också till byggande av
vägar.  Anslagen  till  de  regionala
planerna  måste höjas  för  att  den
regionala infrastrukturen skall  kunna
utvecklas.
Enligt motionen är det därför angeläget
med ordentliga resurser till drift och
underhåll av det statliga vägnätet, både
för   att  kunna  garantera   att
eftersläpningar inte uppstår och för att
ta igen de eftersläpningar som just nu
finns. Enligt Centerpartiets mening bör
ramen  för investeringar i nationella
vägar  vara  46,5  miljarder  kronor.
Dessutom  föreslås en utökad regional
planeringsram.
Främst från miljösynpunkt, men också
för att minska belastningen på vägnätet,
är  det  angeläget att den  långväga
godstrafiken i större utsträckning än i
dag förs över från vägar till järnvägar,
där så är möjligt. Detta kräver fortsatt
arbete med att förbättra möjligheterna
för kombitrafik. Svealandsbanan är ett
lysande  exempel på järnvägens  stora
potential. Denna utveckling kan och måste
komma även andra delar av landet till
del. Ambitionen skall vara hög när det
gäller en fungerande järnvägstrafik i
hela landet, både i nord-sydlig riktning
och i öst-västlig riktning.
I motionen framhålls att det är viktigt
att det enskilda vägnätet tillförsäkras
de resurser som behövs för att ta igen
eftersatt underhåll och för att framöver
hålla  en god standard. Centerpartiet
anser att posten "Drift och byggande av
enskilda vägar" bör räknas upp med 170
miljoner kronor per år. Därtill behövs en
nationell fond för oförutsedda händelser,
såsom översvämningar som spolar  bort
broar  och liknande, i det  enskilda
vägnätet. Fonden bör omfatta 70 miljoner
kronor per år.
Ledamöter från Centerpartiet har väckt en
rad andra motionsyrkanden om trafikens
infrastruktur. Motionerna gäller i stor
utsträckning  krav på ökade  insatser
främst   vad  gäller  vägunderhåll,
bärighetshöjning,  tjälsäkring   samt
fastläggande  av  en  lägsta  nivå,
"skamgräns", för vad som skall vara en
acceptabel  vägstandard.  Det  gäller
motionerna  2001/02:T447  av  Birgitta
Carlsson, 2001/02:MJ338 av Agne Hansson
m.fl., 2000/01:T231 av Sven Bergström
m.fl., 2000/01:T372 av Rolf Kenneryd,
2000/01:MJ840  av  Rigmor  Stenmark,
1999/2000:T325 av Eskil Erlandsson och
Margareta Andersson, 1999/2000: T357 av
Viviann Gerdin och 1999/2000:N214  av
Lennart  Daléus m.fl. Motionsförslagen
motsvarar i huvudsak de förslag  som
väckts i motion 2001/02:T15 (c).

Folkpartiet liberalerna

Kenth Skårvik m.fl. (fp) anser i motion
2001/02:T46   att  den   ekonomiska
planeringsramen            för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015 skall uppgå till 375 miljarder
kronor. Av denna planeringsram skall 325
miljarder kronor vara anslagsfinansierade
och 50 miljarder täckas genom privata
finansieringslösningar.   Folkpartiets
fördelning av planeringsramen på olika
ändamål   redovisas   i   följande
sammanställning.

FOLKPARTIET LIBERALERNAS FöRSLAG TILL
PLANERINGSRAM FöR PERIODEN 2004-2015

Ändamål            Miljarder
kronor
Drift och underhåll av      97
statliga vägar
Drift och underhåll av      38
statliga järnvägar
Tjälsäkring, bärighet och    24
rekonstruktion av vägar
Sektorsuppgifter         8
Järnvägsinvesteringar      78
Nationella väginvesteringar   49
Regional infrastruktur      35
Kapitalkostnader         45
Totalt             375
Enligt Folkpartiet finns det två brister
i  dagens  transportsystem som  borde
uppmärksammas  mer. Det  gäller  dels
bristande bärighet på icke tjälsäkrade
vägar,   dels  flaskhalsproblem   i
storstadsregionerna. Folkpartiet  anser
att det behöver satsas på en utbyggnad av
järnvägssektorn, men de stora behoven
finns på vägsidan och då speciellt när
det gäller drift och underhåll.
Det är av yttersta vikt att hela landet
har en sådan standard på vägnätet att
råvaruförsörjningen till industrin kan
tryggas  hela året och  att  färdiga
produkterna  kan  fraktas  därifrån.
Folkpartiet anser att väganslaget måste
höjas och hållas på en hög nivå också
framöver.  Ansträngningar måste  också
göras  för  att  hitta  alternativa
finansieringslösningar        inom
infrastruktursektorn.
Enligt  motionen finns det  en  rad
angelägna vägprojekt som bör genomföras.
Det  förslag  till  stomvägnät  med
anslutande vägar av hög kvalitet som den
borgerliga regeringen lade fram år 1993
måste genomföras. När det gäller nya
vägbyggnationer bör  bl.a.  den  s.k.
skandinaviska motorvägstriangeln mellan
Köpenhamn, Oslo och Stockholm genomföras.
Angelägna utbyggnader måste göras  på
Europavägarna E 4, E 6 och E 18.
Det finns även andra vägprojekt som bör
ingå i Vägverkets planeringsram och som
bör komma i gång så snart som möjligt.
Det gäller motorvägsstandard hela vägen
mellan Göteborg och Stockholm, utbyggnad
av  riksväg  44  och  riksväg  45
(Inlandsvägen). Vidare  måste  en  ny
lösning för E 4 vid Sundsvall tas fram
och en utbyggnad göras av E 4 mellan
Skellefteå och Umeå. I Stockholmsområdet
bör en komplett ringled byggas. Riksväg
73 bör vidare få en standardhöjning på
sträckan mellan Fors och Nynäshamn.
Likartade krav på en upprustning och
tjälsäkring  samt  utbyggnader   av
transportsystemet har förts fram i en rad
andra  motioner  från ledamöter  från
Folkpartiet.  Det  gäller  motionerna
2000/01:T211 av Kenth Skårvik  m.fl.,
2000/01:N225 av Elver Jonsson och Runar
Patriksson,  2000/01:N268  av  Yvonne
Ångström m.fl., 2000/01:N325 av Runar
Patriksson,  2001/02:N262  av  Yvonne
Ångström m.fl. och 2001/02:T463 av Kenth
Skårvik m.fl. Eva Flyborg m.fl.  har
vidare i motion 2001/02:N267 yrkande 28
begärt  en  infrastrukturpolitik  för
företagsamhet i hela Sverige.  Enligt
motionärerna bör satsningar främst göras
på vägar och IT-teknik.

Miljöpartiet de gröna

Mikael Johansson m.fl. (mp) redovisar i
motion  2001/02:T30 att propositionens
ekonomiska planeringsram har bestämts i
de förhandlingar om budgetpropositionen
som  skett  mellan Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet   och   Miljöpartiet.
Miljöpartiet har därmed sett till att få
med viktiga krav om järnvägssatsningar
och vägsatsningar i landsbygden.
Den  föreslagna  planeringsramen  för
tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion
är dock otillräcklig. Miljöpartiet vill
därför anslå ytterligare 13 miljarder
kronor till en särskild satsning på vägar
för landsbygden. Syftet skall vara att
människor året runt skall kunna komma
fram och företagen få sina transportbehov
tillgodosedda.   Miljöpartiet   vill
samtidigt reducera planeringsramen för
nationella  väginvesteringar  med  30
miljarder kronor och planeringsramen för
regional infrastruktur med 15 miljarder
kronor.   Om  Miljöpartiet   godtar
propositionens  fördelning  på  övriga
ändamål  blir  planeringsramen  därmed
enligt följande sammanställning:

MILJöPARTIET DE GRöNAS FöRSLAG TILL
PLANERINGSRAM FöR PERIODEN 2004-2015

Ändamål           Miljarder
kronor
Drift och underhåll av     87
statliga vägar
Drift och underhåll av     38
statliga järnvägar
Tjälsäkring, bärighet och    30
rekonstruktion av vägar
Sektorsuppgifter         8
Järnvägsinvesteringar     100
Nationella väginvesteringar   9
Regional infrastruktur     15
Kapitalkostnader        45
Totalt             332
När det gäller planeringsinriktningen och
medelsanvändningen framhålls  att  för
miljöns  skull måste målet vara  att
järnvägen det närmaste decenniet kraftigt
ökar sin andel av transportarbetet på
vägtrafikens och flygets bekostnad. För
att stärka godstrafikens konkurrenskraft
behövs därför omfattande investeringar
som stärker kapaciteten bland annat i det
stora  nord-sydliga huvudstråket genom
Sverige. Det kräver bland annat fler
mötes-  och  förbigångsspår,  höjda
axellaster,   ökade   lastprofiler,
förbättrad   kraftförsörjning   och
förbättrade tågledningssystem. På sikt
bör ambitionen vara att renodla vissa
linjer, t.ex. delar av Södra och Norra
stambanan, för godstrafik genom att skapa
andra  alternativ  för  den  snabba
persontrafiken. För persontrafiken måste
målet vara att komma ner i restider under
tre  timmar för de flesta relationer
mellan  större städer  i  södra  och
mellersta Sverige. Då kan tåget på allvar
konkurrera med flyget och bilarna.
Enligt    motionärerna     intar
järnvägstrafiken  en  nyckelroll  i
miljöanpassningen  av  trafiksystemen.
Samordningen  och  integreringen  av
järnvägstrafik med vägtrafik, sjöfart och
luftfart är därvid mycket viktig. Med den
angivna  planeringsinriktningen   kan
omfattande järnvägssatsningar göras  i
hela landet. För en närmare beskrivning
av  vilka  järnvägsinvesteringar  som
Miljöpartiet förespråkar hänvisas till
motion 1999/2000:T534.
När det gäller vägar vill Miljöpartiet
ha  en  ytterligare  satsning  på
tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion.
Sammantaget   innebär   detta   ett
åtgärdsbehov motsvarande ca 30 miljarder
kronor under planeringsperioden i stället
för av regeringen föreslagna 17 miljarder
kronor. Medelsanvändningen bör inriktas
på följande fem områden:

1.    Framkomlighet för lätt trafik
året runt på alla vägar
2.
Målet innebär en partiell förstärkning av
vägar där bilar kan ha svårt att ta sig
fram under tjällossningen. Förutom för
lätt  trafik skall vägarna även vara
framkomliga för fordon med  generella
dispenser. Behovet bedöms vara ca   1
miljard kronor.

3.    Full bärighet året runt på
viktiga näringslivsvägar
4.
Målet har delats upp i två typer av
åtgärder.   Det   gäller    dels
bärighetsklasshöjning vilken syftar till
att  kunna  höja vägens eller  brons
bärighet till bärighetsklass 1. Behovet
bedöms vara ca 3 miljarder kronor. Vidare
gäller det upprustning och tjälsäkring
som  syftar  till att undvika  eller
begränsa  tjälrestriktioner under  ett
normalt år. Behovet bedöms vara ca 17
miljarder kronor.

5.    Begränsning av tjälrestriktioner
till maximalt tre veckor på övriga vägar
6.
Målet avser lågtrafikerade vägar som inte
är utpekade som viktiga näringslivsvägar.
Förstärkningen är mindre kraftfull och
därmed mindre kostsam än för viktiga
näringslivsvägar. Behovet är  ca  2,5
miljarder kronor.

7.     Beläggning av prioriterade
grusvägar
8.
Målet har avgränsats till grusvägar med
mycket trafik eller med måttlig trafik
och randbebyggelse. Dessutom inkluderar
målet grusvägar där beläggningen  kan
motiveras med en kalkylmässigt lönsam
effektivisering av vägunderhåll. Behovet
är ca 2 miljarder kronor.

9.    Anpassning av äldre huvudvägar
till dagens trafiklaster
10.
Detta mål syftar till att i efterhand
reparera skador orsakade av väsentligt
tyngre  trafik  än  vad  vägen  är
dimensionerad för och till att möjliggöra
fortsatt trafikering med dessa laster.
Behovet  har uppskattats till  ca  5
miljarder kronor.
När  det  gäller övriga vägsatsningar
framhålls att vägtrafiken står för en
global såväl som lokal miljöpåverkan som
i längden är ohållbar. Enligt motionen är
det svenska vägnätet i huvudsak redan
tillräckligt   utbyggt.  Miljöpartiet
föreslår därför att medel uteslutande
satsas    på    miljö-    och
trafiksäkerhetsåtgärder,        på
reinvesteringar i de delar av vägnätet
som  inte  är  asfalterade  samt  på
förstärkning  av  vägar  med  hård
belastning.   Miljöpartiet   förordar
generellt sett inte stråktänkandet och
avvisar i huvudsak investeringar  med
denna inriktning. Miljöpartiets förslag
till väginvesteringar innebär därmed en
kraftig nedskärning i förhållande till
propositionens förslag. Vägtransporternas
problem måste lösas på annat sätt än att
man bygger sig ur dem. Miljöpartiet är av
uppfattningen att trafiken måste anpassas
till de ekologiska förutsättningarna.
I  motionen  framhålls  vidare  att
trafiksäkerheten måste förbättras och ett
åtgärdsprogram redovisas för sju olika
områden. Beträffande trafiksäkerheten på
stamvägnätet innebär programmet att de
goda trafiksäkerhetsresultat som uppnåtts
där vägar byggts om till s.k. 2+1-väg med
mittseparering i form av vajer bör vara
styrande för framtida investeringar. Den
ambitionsnivå     för     fysiska
trafiksäkerhetsåtgärder som beskrivs i
propositionen kan därmed  uppnås  med
betydligt mindre resurser. Regeringen bör
ge Vägverket i uppdrag att uteslutande
utnyttja 2+1-väg på befintlig sträckning
vid  fysiska åtgärder. Vägverket  bör
vidare inrikta sitt trafiksäkerhetsarbete
enligt de riktlinjer som Miljöpartiet
angett för att uppnå nollvisionen.
Miljöpartiet de gröna har i två motioner
från   tidigare   riksmöten   (mot.
1999/2000:Sk637 och mot. 2000/01:N319)
begärt att en långsiktig plan tas fram
för att höja standarden på grusvägnätet i
landets  glesbygdskommuner.  Förslaget
motsvarar i huvudsak det program som
redovisas i motion 2001/02:T30 (mp) om en
särskild satsning på landsbygdsvägar. I
motion  1999/2000:T534 (mp)  redovisas
vidare  med  prioriteringsordning  en
omfattande utbyggnad av järnvägsnätet.

Övriga motioner

Stig Eriksson (v) framhåller i motion
1999/2000:T205  att  underhållet  av
grusvägarna har eftersatts under många
år. Medel bör därför omfördelas från
nyinvesteringar i vägar  till  bättre
underhåll av existerande vägnät och till
åtgärder  för  ekologiskt   hållbar
trafikomställning.
Michael Hagberg och Inge Carlsson (båda
s) framhåller i motion 1999/2000:T236 att
nuvarande  planeringsprocess  försvårar
samordning mellan olika trafikslag. Det
är därför viktigt att följa utvecklingen
och utvärdera resultaten för att främja
effektiva infrastruktursatsningar inför
framtiden.
Carin Lundberg m.fl. (s) föreslår  i
motion 1999/2000:T243 en rad insatser för
att  utveckla  kommunikationerna  i
skogslänen. Det gäller att större hänsyn
bör tas till de tunga transporterna vid
fördelning av väganslag för såväl drift
som investeringar. Enligt motionen krävs
ökade insatser för drift och underhåll av
vägnätet i skogslänen i syfte att nå
målet att alla landets vägar skall kunna
hållas öppna året om. Bra vägar behövs
också för turistnäringen. Standarden på
det nationella stamvägnätet i skogslänen
bör vidare vara hög för att näringslivet
skall kunna utvecklas. När det gäller
medelsfördelningen  på  järnvägsområdet
framhålls  att  investeringar   för
godstrafikens behov bör ges en betydligt
högre prioritet. Motsvarande förslag har
väckts i motion 2000/01:T232 av Agneta
Lundberg m.fl. (s).
Hans Karlsson m.fl. (s) begär i motion
1999/2000:T354 ökade insatser för att
förbättra vägunderhållet.
Inga Berggren m.fl. (m, kd, c) framhåller
i motion 2000/01:T347 att ökade medel bör
avsättas för vägunderhåll samt att de för
näringslivet viktigaste projekten  bör
sättas i gång utan dröjsmål.

Utskottets ställningstagande

Infrastrukturen måste tryggas och
utvecklas

Utskottet anser att det behövs stora
insatser i infrastrukturen för att främja
tillväxt,  regional  utveckling  och
omställning till ett ekologisk uthålligt
samhälle. Insatser måste också göras för
att förbättra trafiksäkerheten och stärka
kollektivtrafikens    konkurrenskraft.
Enligt utskottet möjliggör regeringens
förslag till långsiktig planeringsram för
perioden  2004-2015 en kraftfull  och
efterlängtad upprustning av de svenska
järnvägs- och vägnäten. Förslaget innebär
också ett viktigt steg mot ett nytt
transportsystem  som  möter  Sveriges
växande behov av snabba, effektiva, säkra
och  miljövänliga  transporter.  Som
framhålls i propositionen främjas hela
Sveriges utveckling och ekonomi av en
omställning till långsiktigt  hållbara
transporter.

Vidgad planeringsram

Synen på transportsystemet och statens
ansvar har förändrats. Från att statens
roll främst har varit att tillhandahålla
infrastruktur i form  av  vägar  och
järnvägar  har intresset  kommit  att
förskjutas mot att se trafiksystemet som
en helhet där åtgärder i infrastrukturen
är ett av flera medel att utveckla ett
väl   fungerande   transportsystem.
Vägverkets och Banverkets roller  har
samtidigt  utvecklats från  att  vara
väghållare och banhållare till att bli
ansvariga myndigheter för utvecklingen
inom hela vägtransportsystemet respektive
järnvägssystemet.
Regeringen föreslår att planeringsramen
för järnvägsinvesteringar skall omfatta
investeringar  på hela  det  statliga
järnvägsnätet, miljöförbättrande åtgärder
längs samma nät samt statsbidrag till
investeringar    i     järnvägar,
spåranläggningar, rullande materiel för
regional kollektivtrafik och terminaler
som staten inte är huvudman för. Enligt
propositionen bör vidare planeringsramen
för nationella väginvesteringar omfatta
investeringar på stamvägnätet, åtgärder
för förbättrad miljö på hela det statliga
vägnätet samt åtgärder för förbättrad
trafiksäkerhet på stamvägnätet.
Utskottet  anser att  den  förordade
utökade användningen av planeringsramarna
är  naturlig.  För  att  uppnå  de
transportpolitiska målen på ett effektivt
sätt krävs i ökad utsträckning åtgärder
utanför     det     traditionella
infrastrukturområdet.

Sjöfarten och infrastrukturplaneringen

Motionsförslag  har  väckts  om  att
planeringsramen bör vidgas  och  även
omfatta sjöfartens infrastruktur. Enligt
utskottets mening är det angeläget med en
helhetssyn  på  transportsystemet.  En
grundläggande     princip     i
transportpolitiken är att få till stånd
en  ökad  samverkan  mellan  olika
transportmedel   och    trafikslag.
Infrastrukturen skall därför så långt som
möjligt möjliggöra en effektiv samverkan
mellan transportslagen. Redan  i  dag
förekommer  ett  omfattande  samarbete
mellan   trafikverken   och   det
transportslagsövergripande synsättet har
ytterligare  förstärkts  genom  den
regionala planeringsprocessen.
Av  propositionen  framgår  att  en
bedömning   av  utvecklingen   inom
sjöfartssektorn under planeringsperioden
är värdefull för att främja ett transport-
slagsövergripande synsätt i den fortsatta
planeringen. För att främja en helhetssyn
på   transportsystemet  anges   att
Sjöfartsverket  bör  presentera  en
bedömning   av  utvecklingen   inom
sjöfartssektorn för perioden 2004-2015
som underlag för planeringen av vägar och
järnvägar. Regeringen framhåller särskilt
att landanslutningarna till nationellt
viktiga  hamnar  skall  beaktas  i
infrastrukturplaneringen.
Enligt utskottets mening är sjöfarten
viktig när det gäller att utveckla ett
samhällsekonomiskt   effektivt   och
långsiktigt hållbart transportsystem. Som
framhålls i propositionen utnyttjas dock
inte sjöfartens kapacitet i dag till
fullo.  Utskottet anser att  det  är
angeläget att sjöfartens möjligheter som
ett   effektivt  och   miljövänligt
transportmedel  kan  tas  till  vara.
Sjöfartsutvecklingen  styrs  emellertid
inte i första hand av investeringar i
t.ex. hamnar eller farleder. Det handlar
i stället om att skapa bl.a. rättvisa
konkurrensförutsättningar och effektiva
transportkedjor där sjöfartens fördelar
kan tas till vara.
När  det  gäller åtgärder  för  att
utveckla      ett     effektivt
godstransportsystem  vill   utskottet
hänvisa till den pågående beredningen av
Godstransportdelegationens slutbetänkande
som bl.a. förordar åtgärder för att uppnå
en  ökad samverkan och helhetssyn på
transportsystemet.  Enligt  utskottets
mening är det angeläget att rationella
intermodala transportkedjor utvecklas som
ger näringslivet goda möjligheter till
effektiva  och  långsiktigt  hållbara
transporter. Sjöfarten har därvid  en
viktig  uppgift att fylla.  Utskottet
förutsätter              att
Godstransportdelegationens förslag kommer
att beaktas inom ramen för den fortsatta
planeringsprocessen.  Som  regeringen
redovisar i propositionen avses  vidare
en  trafikslagsövergripande utvärdering
göras när trafikverkens förslag  till
investeringsplaner   redovisas.   Med
hänvisning  till det anförda  bedömer
utskottet att sjöfartens fördelar kan tas
till   vara   inom   ramen   för
infrastrukturplaneringen.

Planeringsperiodens längd

Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens     förslag     att
planeringsperioden förlängs till tolv år
med hänsyn till det alltmer uttalade
behovet av en längre framförhållning vad
gäller den fysiska planeringen. Utskottet
förutsätter att regeringen närmare kommer
att redovisa hur planen kommer att följas
upp.
Däremot kan utskottet inte tillstyrka
motion 2001/02:T18 (m) i vilken begärs
att planeringsperioden startar redan år
2002. Enligt utskottets mening krävs en
stark demokratisk förankring av åtgärder
i   trafikens  infrastruktur.   Som
illustreras av följande sammanställning
följer ett omfattande beredningsarbete
efter det att riksdagen har lagt fast den
ekonomiska   planeringsramen    och
planeringsinriktningen.  Vägverket  och
Banverket samt länen skall bl.a. upprätta
och förankra planer som skall granskas
och fastställas av regeringen. När det
gäller motionärernas krav på åtgärder
under de närmaste åren vill utskottet i
stället hänvisa till den av regeringen
föreslagna   särskilda   ekonomiska
satsningen  i  närtid under  perioden
2002-2004.  Det  betyder  att  nästa
planeringsperiod bör,  som  regeringen
föreslår, omfatta åren 2004-2015.


SCHEMATISK BESKRIVNING AV
BESLUTSPROCESSEN FöR PLANERINGSPERIODEN
2004-2015

Åtgärd             Tidsperi
od
Planeringsunderlag utarbetas av  1998-
olika myndigheter, utredningar  2001
m.m.
Regeringen framlägger       oktobe
inriktningsproposition      r 2001
Riksdagen beslutar om       decemb
inriktning och planeringsram   er
2001
Regeringen utfärdar        tidigt
planeringsdirektiv        2002
Vägverket, Banverket och länen  2002-
upprättar åtgärdsplaner efter   2003
samråd med bl.a. kommuner
Regeringen granskar och      2003
fastställer åtgärdsplanerna
samt lämnar en redovisning till
riksdagen
Planerna börjar att gälla     2004
Planeringsramens ekonomiska omfattning

Utskottet  konstaterar att regeringens
förslag till långsiktig planeringsram för
perioden 2004-2015 innebär en betydande
ambitionshöjning såväl i förhållande till
nuvarande anslagsnivå som till gällande
planeringsram för perioden 1998-2007. Som
framgår av följande sammanställning ökar
den årliga medelsramen från 21 till 26
miljarder kronor. I jämförelse med den
faktiska   medelstilldelningen   för
innevarande budgetår är medelsökningen än
mera   markant.  När  det  gäller
järnvägsinvesteringar innebär regeringens
förslag  en  en  kraftig  ökning  av
planeringsramen. Även drift och underhåll
av  vägnätet samt åtgärder  för  den
regionala infrastrukturen ökar markant.

PLANERINGSRAM ENLIGT REGERINGENS FöRSLAG,
NUVARANDE PLANERINGSRAM SAMT ANSLAG FöR
åR 2001 (äNDAMåL ENLIGT PROP. 2001/02:20,
MILJARDER KRONOR PER åR)

Ändamål    Ram    Ram   Anslag
enligt  enligt   2001
prop  1997 års (prisniv
2001/02: beslut  å 2001)
20
(prisniv
(prisniv å 2004)
å 2004)
Drift och   3,2    3,3    2,6
underhåll
järnväg
Drift och   7,2    6,1    6,1
underhåll
väg
Tjälsäkring,  1,4    1,0    1,0
bärighet och
rekonstrukti
on
Sektorsuppgi  0,7    1,1    0,6
fter
Järnvägsinve  8,3    4,4    2,7
steringar
Nationella   3,2    3,4    1,7
väginvesteri
ngar
Regional    2,5    1,7    2,1
infrastruktu
r
Totalt    26,5   21,0   16,8
Av motionerna framgår att det finns olika
uppfattningar  om  den   ekonomiska
planeringsramens   omfattning   och
fördelning   på   olika   ändamål.
Planeringsramarna redovisas på  skilda
sätt     och    med     olika
finansieringsantaganden vilket försvårar
en jämförelse. Beaktas den sammanlagda
planeringsramen kan konstateras att det
råder en bred samstämmighet om att ökade
medel  bör  anvisas  för  trafikens
infrastruktur.   När   det   gäller
fördelningen på olika ändamål har dock
partierna olika uppfattning. Det gäller
främst medelsfördelningen mellan väg och
järnväg, men även fördelningen mellan å
ena sida drift och underhåll och å andra
sidan investeringar samt hur insatser bör
fördelas nationellt och regionalt.
Utskottet delar för sin del regeringens
uppfattning   att  den  långsiktiga
planeringsramen för perioden 2004-2015
bör uppgå till 364 miljarder kronor,
varav 319 miljarder kronor för verksamhet
och   45  miljarder  kronor   för
kapitalkostnader i form av räntor och
amorteringar  för  investeringar  som
finansieras med lån. Enligt utskottets
mening är vidare regeringens förslag till
medelsfördelning på olika ändamål väl
avvägd. Det innebär att planeringsramen
för  perioden 2004-2015 bör  utformas
enligt följande sammanställning:

TRAFIKUTSKOTTETS OCH REGERINGENS FöRSLAG
TILL PLANERINGSRAM FöR PERIODEN 2004-2015

Ändamål            Miljarder
kronor
Drift och underhåll av      87
statliga vägar
Drift och underhåll av      38
statliga järnvägar
Tjälsäkring, bärighet och    17
rekonstruktion av vägar
Sektorsuppgifter         8
Järnvägsinvesteringar      100
Nationella väginvesteringar   39
Regional infrastruktur      30
Kapitalkostnader         45
Totalt             364
Planeringsramens användning

Utskottet anser att det är av  stor
betydelse att landets vägar och järnvägar
underhålls på ett ansvarsfullt  sätt.
Utskottet    ser   därför    med
tillfredsställelse på att uppgiften att
bevara och säkerställa befintliga vägar
och   järnvägar  prioriteras  under
planeringsperioden och att totalt 150
miljarder  kronor avsätts  för  detta
ändamål. För att möjliggöra en effektiv
medelsanvändning är det  viktigt  att
Vägverket och Banverket tar fram drift-
och underhållsstrategier i samband med
upprättandet   av  de   långsiktiga
investeringsplanerna.      Utskottet
konstaterar att den särskilda satsningen
på 17 miljarder kronor för rekonstruktion
av eftersatt vägnät, för tjälsäkring och
för  att förbättra bärigheten innebär
stora  förbättringar när  det  gäller
möjligheten att nå delmålet  en  hög
transportkvalitet. Även förutsättningarna
för regional utveckling i hela landet
förbättras avsevärt. Regeringen har också
tillsatt  en  särskild  parlamentarisk
beredning  om  trafiksituationen  i
Stockholmsregionen. Den kommer att lämna
sina förslag under år 2002.
Enligt  utskottets  mening  är  det
angeläget att transportsystemet anpassas
efter  framtida  behov.  Det  innebär
insatser för att utveckla ett säkert,
miljövänligt  och  effektivt   samt
långsiktigt  hållbart  transportsystem.
Regeringens förslag till planeringsram
innebär  att  viktiga  åtgärder  kan
genomföras  för  att  möjliggöra  en
angelägen omställning och modernisering
av  transportsystemet. Utskottet delar
regeringens uppfattning att för sådana
insatser  bör  169  miljarder  kronor
avsättas varav 100 miljarder kronor för
investeringar i järnväg.
Med denna planeringsram kan bristerna i
järnvägens infrastruktur åtgärdas och en
väsentlig  modernisering   ske   av
järnvägssystemet.  Utskottet  behandlar
senare i detta betänkande fyra särskilda
infrastrukturprojekt på järnvägsområdet,
nämligen  tunneln genom  Hallandsåsen,
Botniabanan, Citytunneln i Malmö  och
spårkapaciteten   genom   Stockholm.
Gemensamt för dessa projekt är att de har
stor betydelse för transportsystemet och
att  särskilda  finansiella  lösningar
krävs.     Beträffande     övrig
järnvägsutbyggnad bedömer regeringen i
propositionen att det - utöver vissa
snabbtågsupprustningar, ombyggnader för
förbättring av godstrafiken på järnväg
m.m. -  bör finnas möjlighet att under
slutet av planeringsperioden inleda en
utveckling mot ett nytt järnvägssystem,
som bygger på att nya länkar utvecklas.
Länkar, som tidigare har diskuterats ingå
i   ett   sådant  system,   såsom
Nyköpingslänken,  Östgötalänken   och
Haparandabanan,  bör  utvärderas  av
Banverket    i   den    kommande
åtgärdsplaneringen,  anför  regeringen.
Utskottet delar regeringens uppfattning
och förutsätter att järnvägstrafiken kan
drivas  med rimlig lönsamhet så  att
samhällsnyttan  av   de   betydande
investeringarna kan tas till vara.
För väginvesteringar bör, som anges i
propositionen, sammanlagt 69 miljarder
kronor avsättas under perioden, varav 39
miljarder kronor för satsningar i det
nationella vägnätet. Enligt utskottets
mening kan därmed en angelägen satsning
göras på stamvägnätet som bidrar till att
öka framkomligheten och säkerheten samt
ger förutsättningar för regionförstoring.
Som framhålls i propositionen kan vidare
viktiga insatser göras för att förbättra
miljön  och  trafiksäkerheten  längs
befintliga stamvägar. Enligt utskottets
mening   är  det  angeläget   att
planeringsramen  även  används  för
utveckling  av transportinformatik  på
stamvägnätet.   Som   framhålls   i
propositionen  kan  transportinformatik
vara ett effektivt sätt att uppnå de
transportpolitiska målen.
Utskottet    anser    att    de
utvecklingsinsatser som  görs  i  det
regionala transportsystemet är av stor
betydelse för att de transportpolitiska
målen skall kunna nås. Som redovisas i
propositionen möjliggör den föreslagna
planeringsramen  på  sammanlagt  30
miljarder   kronor   för   regional
infrastruktur att det regionala vägnätet
kan  förbättras. Dessutom kan viktiga
miljö-   och  trafiksäkerhetsinsatser
genomföras på det kommunala vägnätet.
Planeringsramen möjliggör  vidare  att
angelägna åtgärder kan genomföras för att
främja lokal och regional kollektivtrafik
liksom cykel- och gångtrafik.

Inlandsbanan

Av   propositionen   framgår   att
planeringsramen för järnvägsinvesteringar
inte omfattar bidrag till Inlandsbanan.
Det beror på att det årliga bidraget till
Inlandsbanans drift och underhåll utgår
enligt ett särskilt avtal som träffades
år 1993 mellan staten och Inlandsbanan AB
(IBAB), som ägs av samtliga kommuner
utmed banan. För år 2001 utbetalas enligt
detta avtal 63 miljoner kronor till IBAB.
Avtalsperioden är 20 år fr.o.m. den 1 maj
1993. För investeringar i Inlandsbanan
lämnades i samband med att IBAB övertog
ansvaret  för  banan  ett  särskilt
ekonomiskt stöd.
När  det  gäller  investeringar  i
Inlandsbanan vill utskottet tydliggöra
att  dessa  kan  finansieras  inom
planeringsramen            för
järnvägsinvesteringar. Banverket  skall
göra   sedvanliga  samhällsekonomiska
bedömningar   av   investeringarnas
lönsamhet.  Länen  har  vidare  även
fortsättningsvis möjlighet att använda
sig av sin regionala medelsram för att
anvisa   särskilda  resurser   till
Inlandsbanan om man finner det lämpligt.
Utskottet  konstaterar  därmed  att
investeringar i Inlandsbanan kan prövas
inom ramen för planeringssystemet där
vägledande  för  prioriteringen  är
samhällsekonomisk  lönsamhet  och  de
transportpolitiska   målen.   Enligt
utskottets  mening tillgodoses  därmed
syftet med de motionsyrkanden som väckts
om att investeringar i Inlandsbanan skall
ingå   i   planeringssystemet   för
infrastrukturen och kunna finansieras av
Banverket.  Det  gäller  motionerna
2001/02:T15 (c) yrkande 10, 2001/02:T24
(s), 2001/02:T26 (kd) yrkandena 2 och 4,
2001/02:T41  (kd)  yrkande  11  och
2001/02:T46 (fp) yrkande 12.

Målutveckling samt uppföljning och
utvärdering

Utskottet anser att riksdagens roll i
första  hand  bör  vara  att  ange
övergripande  mål och riktlinjer  för
planeringen, fastställa finansiella ramar
och  säkerställa en god kontroll  av
statens finanser. Det betyder att vilka
åtgärder som skall genomföras och när
detta skall ske bör bestämmas främst inom
ramen  för  trafikverkens och  länens
långsiktiga planering med utgångspunkt
från riksdagens beslut med anledning av
infrastrukturpropositionen. Som utskottet
redovisat tidigare kommer ett omfattande
beredningsarbete att följa efter det att
riksdagen har lagt fast den ekonomiska
planeringsramen            och
planeringsinriktningen.  Vägverket  och
Banverket samt länen har bl.a.  till
uppgift att upprätta och förankra planer
som skall granskas och fastställas av
regeringen.
Enligt utskottets mening kräver denna
decentraliserade planeringsprocess  ett
tydligt politiskt inflytande. Utskottet
anser därför att en fortsatt utveckling
av mål samt arbetet med uppföljning och
utvärdering inom transportpolitiken är av
stor  betydelse. Regeringen  anger  i
propositionen   att   bl.a.   de
transportpolitiska delmålen kommer att
utvecklas. Vidare anges att en granskning
kommer  att  ske  av Vägverkets  och
Banverkets  planeringsunderlag  inför
regeringens fastställelse av planerna för
perioden 2004-2015. Regeringen  kommer
vidare att redovisa för riksdagen vilka
transportpolitiska  effekter  som  kan
förväntas uppstå då planerna genomförs.
Utskottet   anser   att    detta
utvecklingsarbete  är  angeläget  och
erinrar  om att i samband  med  det
transportpolitiska  beslutet  år  1998
beslutade  riksdagen  att  regeringen
årligen i samband med budgetpropositionen
skall   redogöra   för   hur   de
transportpolitiska målen har uppfyllts.

Enskilda vägar

Motionsförslag har väckts om att  de
enskilda  vägarna  bör  ingå  i  den
långsiktiga planeringsprocessen samt att
särskilda medelsanvisningar bör anvisas
för  detta ändamål. Enligt utskottets
mening spelar de enskilda vägarna en
viktig roll för tillgängligheten  för
såväl  enskilda  medborgare  som  för
näringslivet. Det är därför viktigt att
de    enskilda    vägarna    ges
tillfredsställande förutsättningar så att
riksdagens transportpolitiska mål om ett
tillgängligt transportsystem,  en  hög
transportkvalitet och en positiv regional
utveckling tillgodoses i hela landet. Den
utredning som regeringen tillsatte hösten
1999 om bidrag och regler för enskilda
vägar  överlämnade i juli 2001  sitt
slutbetänkande och är för  närvarande
föremål för ett brett remissförfarande.
Enligt   utskottets   mening   bör
remissbehandlingen  samt  regeringens
ställningstagande  till  utredningens
förslag  avvaktas  innan  riksdagen
behandlar  frågor om enskilda  vägar.
Enligt utskottets mening kan det dock
inte bli aktuellt att föra över allmänna
vägar till enskilda vägar på det mycket
omfattande  sätt  som  föreslås  i
utredningen.

Sammanfattning av utskottets
ställningstagande

Med  hänvisning  till  det  anförda
tillstyrker utskottet regeringens förslag
att den ekonomiska planeringsramen för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015 skall uppgå till 364 miljarder
kronor  och  skall  användas  enligt
följande:
- 87 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
- 38 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga järnvägar,
-   8   miljarder   kronor   för
sektorsuppgifter,
- 17 miljarder kronor för tjälsäkring,
bärighet och rekonstruktion av vägar,
- 100 miljarder kronor för investeringar
i järnvägar,
- 69 miljarder kronor för vägar, varav 39
miljarder kronor för nationella väg-
investeringar och 30 miljarder kronor
för regional transportinfrastruktur,
-   45   miljarder  kronor   för
kapitalkostnader i form av räntor och
amorteringar
för investeringar som finansieras med
lån.
Utskottet tillstyrker vidare regeringens
förslag att riksdagen skall godkänna att
planeringsramen för järnvägsinvesteringar
skall omfatta investeringar på hela det
statliga järnvägsnätet, miljöförbättrande
åtgärder längs samma nät samt statsbidrag
till   investeringar  i  järnvägar,
spåranläggningar, rullande materiel för
regional kollektivtrafik och terminaler
som staten inte är huvudman för. Vidare
tillstyrker utskottet regeringens förslag
att  planeringsramen  för  nationella
väginvesteringar   skall    omfatta
investeringar på stamvägnätet, åtgärder
för förbättrad miljö på hela det statliga
vägnätet samt åtgärder för förbättrad
trafiksäkerhet på stamvägnätet.
Av utskottets ställningstagande följer
att  samtliga  motionsyrkanden  som
redovisas  under  rubriken  Avsnittets
innehåll i detta kapitel (s.  54-55)
avstyrks. Syftet med ett flertal av dessa
motioner kommer dock att tillgodoses.
6 Sektorsuppgifter


Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att av de 8 miljarder kronor
som avsätts för sektorsuppgifter skall
6  miljarder  kronor  fördelas  till
Vägverket och 2 miljarder kronor till
Banverket.  Med  hänvisning   till
Banverkets sektorsansvar avstyrks bl.a.
ett motionsförslag om teknikutveckling
för kombinerade godstransporter.

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag            i
infrastrukturpropositionen       om
planeringsramen  för  sektorsuppgifter
(prop. 2001/02:20 punkt 3).
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner att av de 8 miljarder kronor
som avsätts för sektorsuppgifter skall 6
miljarder kronor fördelas till Vägverket
och 2 miljarder kronor till Banverket.
Vidare behandlar utskottet motionerna:
- 2000/01:T360 av Carina Hägg (s),
- 2001/02:T54 av Per Erik Granström m.fl.
(s).

Regeringens förslag

Regeringen framhåller att Vägverket och
Banverket har ett samlat ansvar, s.k.
sektorsansvar, för att utvecklingen av
respektive transportslag ligger i linje
med  de  transportpolitiska  målen.
Vägverket och Banverket bör på lämpligt
sätt verka för väl fungerande samverkan
och samordning med berörda aktörer och
driva utvecklingen på ett strategiskt och
offensivt sätt. Som en del i  denna
samverkan bör verken ha möjlighet att
träffa  överenskommelse  med  berörda
aktörer. Verken bör också ha möjlighet
att ta ett ekonomiskt ansvar i de fall
ingen naturlig huvudman finns. Vid sidan
av verkens samlande och koordinerande
roll  bör  sektorsansvaret i huvudsak
omfatta   ansvar  för  information,
kunskapsspridning  samt  för  relevant
tillämpad  forskning,  utveckling  och
demonstration.
Regeringen  föreslår att  av  de  8
miljarder  kronor  som  avsätts  för
sektorsuppgifter  i  den  ekonomiska
planeringsramen bör 6 miljarder kronor
fördelas till Vägverket och 2 miljarder
kronor  till  Banverket.  Regeringens
förslag innebär en oförändrad nivå för
Vägverket jämfört med i dag och för
Banverket en utökad nivå.
I propositionen uppmärksammas särskilt
behovet av insatser inom två områden,
nämligen  åtgärder för  ett  hållbart
resande och ny teknik för ett hållbart
och effektivt transportsystem. Regeringen
framhåller att Vägverket bör arbeta med
åtgärder som påverkar efterfrågan  på
transporter i riktning mot ett hållbart
resande. För att kunna åstadkomma detta
räcker det inte med de traditionella
åtgärderna   på   utbudssidan   av
transportsystemet. Det krävs även att
efterfrågan  på transporter  påverkas.
Vägverket bör i samarbete med  andra
aktörer  utforma  ett  förslag  till
nationellt program eller en strategi för
hur arbetet bör bedrivas.
Beträffande ny teknik för ett hållbart
och effektivt transportsystem anges att
Vägverket bör initiera ett samlat program
för teknisk utveckling, demonstration och
införande av nya lösningar. Programmet
bör  genomföras  i  samverkan  med
näringslivet  och  integrera  såväl
miljöhänsyn   som  utveckling   mot
trafiksäkerhetens nollvision. Programmet
bedöms kunna skapa nya affärsmöjligheter
och bidra till att nya arbetstillfällen
skapas. Ny teknik är enligt regeringens
mening en nödvändig del i utvecklingen
mot ett hållbart transportsystem.  De
lösningar som tas fram inom programmet
bör ha förutsättningar att nå en bred
spridning på marknaden. Insatserna skall
bidra till utvecklingen av ett säkert,
effektivt  och  långsiktigt  hållbart
transportsystem. Programmet bör främja
utveckling och kunskapsuppbyggnad inom
områdena  fordonsteknik, bränslen  och
emissioner, byggande av energieffektiva,
ekologiskt hållbara system och användning
av     informationsteknik    inom
transportsystemet.

Motionsförslag

Per Erik Granström m.fl. (s) understryker
i motion 2001/02:T54 vikten av att gods
flyttas över från lastbil till järnväg.
Därmed kan ett mer långsiktigt hållbart
transportsystem uppnås. De avtal  som
ingåtts  om minskning av utsläpp  av
växthusgaser och andra ämnen kan dock
inte  uppfyllas  om  inte  radikala
teknikgenombrott görs. Sverige har genom
åren inte lyckats utveckla kombitrafik
mellan väg och järnväg med någon större
framgång. Ett av de stora problemen har
varit  tekniken och tidsfaktorn.  Det
innebär att om en lastbil eller  en
trailer  skall  transporteras  på  en
järnvägsvagn finns det i dag ingen bra
teknik tillgänglig. Nya transportmässiga
lösningar utvecklas dock men det är svårt
att förverkliga dem. I Banverkets nya
utökade sektorsansvar bör därför enligt
motionärerna ingå att verket kan stödja
enskilda  initiativ  för  att  skapa
tekniklösningar som utvecklar kombitrafik
mellan järnväg och väg.
Carina  Hägg (s) framhåller i motion
2000/01:T360 att grusvägarna  är  ett
kulturarv som har ett stort värde ur
turistsynpunkt.  Grusvägar  kan  rätt
underhållna också vara ett bra alternativ
och erbjuda en rimlig vägstandard. Det är
därför angeläget att behovet av kunskap
om grusvägarnas byggande, bevarande och
underhåll säkerställs.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  anser att  Vägverkets  och
Banverkets sektorsarbete är  av  stor
betydelse. För att utveckla väg- och
järnvägstrafiken  i  linje  med  de
transportpolitiska målen krävs i ökad
utsträckning  insatser  utanför  det
traditionella infrastrukturområdet  som
väg-  och  banhållning.  I  verkens
sektorsansvar ingår därför viktiga frågor
som  att samordna skilda aktörer och
aktiviteter, informera för att påverka
utvecklingen inom sektorn och finansiera
tillämpad  forskning,  utveckling  och
demonstrationsverksamhet. Allt i syfte
att främja att utvecklingen ligger i
linje med de transportpolitiska målen.
Utskottet  konstaterar att Vägverkets
sektorsarbete  är mer omfattande  och
komplext än Banverkets. Utskottet har
därför  ingen erinran mot regeringens
förslag att av de 8 miljarder kronor som
avsätts  för  sektorsuppgifter  skall
6 miljarder kronor tillföras Vägverket
och  2  miljarder  kronor  Banverket.
Utskottet har inte heller något  att
erinra  mot regeringens förslag  till
riktlinjer för sektorsarbetet. Utskottet
vill dock understryka vikten av att det
nya transportpolitiska delmålet om ett
jämställt transportsystem får genomslag i
verkens sektorsarbete.
Om  infrastruktursatsningen  på  ett
effektivt sätt skall kunna bidra till att
de transportpolitiska målen uppnås krävs
forskning och utveckling. Utskottet delar
därför  regeringens  uppfattning  att
forskningsfrågorna är centrala uppgifter
inom ramen för verkens sektorsansvar. En
viktig aktör är VINNOVA som den 1 januari
2001        tog        över
Kommunikationsforskningsberedningens
(KFB) tidigare uppgifter. Därmed  har
VINNOVA    bl.a.   ansvar    för
transportslagsövergripande
transportforskning, liksom ett utpekat
ansvar för kollektivtrafikforskning och
ett  sektorsansvar  för  forsknings-,
utvecklings-  och demonstrationsprojekt
inom sjöfart och luftfart. Utskottet har
tidigare i samband med bildandet  av
VINNOVA     framhållit      att
transportforskningen är av  strategisk
betydelse  (1999/2000:TU1y).  Utskottet
förutsatte därvid att den verksamhet som
KFB  bedrev  med  en  sammanhållen
transportforskning i  huvudsak  skulle
komma att övertas av VINNOVA. Utskottets
uppfattning  kvarstår  och  utskottet
förutsätter att regeringen inom ramen för
verksamhetsuppföljningen    redovisar
utvecklingen              på
transportforskningsområdet.
Beträffande motion 2001/02:T54 (s) vill
utskottet  framhålla att  såväl  s.k.
lastbilståg  som  andra  former  av
kombitrafik kan bidra till att skapa
miljövänligare och ekonomiskt effektivare
transporter. Det övergripande ansvaret
för kombinerade transporter har tidigare
varit  oklart.  Efter  förslag  från
Godstransportdelegationen har Banverket
fått till uppgift att i samverkan med
övriga trafikverk ha det övergripande
ansvaret för utvecklingen inom  detta
område.  I  infrastrukturpropositionen
framhålls att forsknings-, utvecklings-
och demonstrationsverksamhet kommer att
bli   alltmer  betydelsefullt   för
utvecklingen  av  ett  effektivt  och
hållbart   transportsystem.    Inom
järnvägsforskningen  framstår  enligt
regeringen bl.a. insatser som kan bidra
till  att utveckla kombitrafiken  som
angelägna.
Enligt  utskottets  mening  är  det
angeläget  att  förutsättningarna  för
kombitrafik  förbättras   och   att
miljövänliga godstransporter utvecklas.
Ny teknik för att utveckla ett hållbart
och effektivt transportsystem är också en
av de två frågor som enligt propositionen
särskilt bör prioriteras. Trafikverken
bör ha stor frihet att inom sina angivna
ramar själva utforma sitt sektorsarbete
och  prioritera mellan olika tänkbara
insatser. Utskottet är mot denna bakgrund
inte berett att föreslå någon åtgärd med
anledning  av den aktuella  motionen.
Motion   2001/02:T54  (s)  avstyrks
följaktligen.
I motion 2000/01:T360 av Carina Hägg (s)
föreslås forskning om drift och underhåll
av grusvägar. Utskottet konstaterar att
grusvägarnas funktion är viktig för t.ex.
glesbygd, rekreation och skogsbruk. De
utgör den sista förgreningen av vägnätet
och  har  i  vissa  fall  även  ett
kulturhistoriskt värde. Kostnaderna för
att bevara och säkerställa grusvägarna
utgör en betydande del av den totala
underhållskostnaden för vägnätet. Enligt
utskottets mening bör inte riksdagen peka
ut   eller   prioritera   enskilda
forskningsområden. Det ankommer i stället
på bl.a. Vägverket att, inom ramen för
sitt sektorsansvar, bedöma behovet av
forsknings- och utvecklingsinsatser. I
sammanhanget kan nämnas att Statens väg-
och  transportforskningsinstitut  (VTI)
bedriver forskning som bl.a. omfattar
metoder  och tekniker för drift  och
underhåll.  Vidare finns  vid  Kungl.
Tekniska   högskolan  ett  särskilt
forskningscentrum  för  forskning  och
utbildning i drift och underhåll  av
infrastruktur, CDU, som finansieras av
bl.a. VINNOVA, Vägverket, Banverket och
Svenska Kommunförbundet. Med hänvisning
till  det anförda avstyrker utskottet
motion 2000/01:T360 (s).


7 Särskilda investeringsprojekt
7.1 Järnvägstunneln genom Hallandsås
Utskottets förslag i korthet
Utskottet framhåller vikten av att hela
Västkustbanan  får  en  förbättrad
standard,  bl.a. för att kunna  öka
godstransporterna på järnväg.
Banverket bör därför få möjlighet att
fortsätta     planeringen     av
järnvägstunneln genom Hallandsås.
När det gäller miljöaspekterna utgår
utskottet från att de noga beaktas i de
återstående   miljöprövningarna   av
projektet.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
tillstyrker  regeringens  förslag  om
järnvägstunneln genom Hallandsås. Det
innebär  att  färdigställande   av
järnvägstunneln   genom   Hallandsås
finansieras inom planeringsramen  för
järnvägsinvesteringar.  Syftet   med
flertalet motioner blir därmed i allt
väsentligt tillgodosett. Någon åtgärd
från riksdagens sida är därför inte
erforderlig.  Samtliga  motionsförslag
avstyrks. Jämför reservation 17 (mp).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag (prop. 2001/02:20 punkt
5). Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner  att  färdigställande  av
järnvägstunneln   genom   Hallandsås
finansieras  inom planeringsramen  för
järnvägsinvesteringar.
Vidare behandlas följande åtta motioner:
- 1999/2000:T524 av Bertil Persson (m),
-  1999/2000:T538 yrkande 2  av  Alf
Eriksson m.fl. (s),
- 2000/01:T201 yrkande 14 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
- 2000/01:T230 yrkande 11 av Britt Bohlin
m.fl. (s),
- 2000/01:T503 av Bertil Persson (m),
-  2001/02:T30 yrkande 1  av  Mikael
Johansson m.fl. (mp),
- 2001/02:T46 yrkande 11 av Kenth Skårvik
m.fl. (fp),
- 2001/02:T287 av Bertil Persson (m).
Bakgrund
Hallandsås  är  en  40  km  lång
höjdsträckning i gränstrakterna av Skåne
och Halland med en högsta punkt på 226
meter. Hallandsås är i järnvägssammanhang
en flaskhals. Järnvägens sträckning över
Hallandsås är besvärlig på grund av de
tvära kurvorna och den branta lutningen.
Det finns också bara ett spår längs
sträckningen.   Tunnelbygget   genom
Hallandsås är en del i moderniseringen av
Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö.
Hallandsåsens  varierande  geologiska
förutsättningar gör dock projektet svårt
och har orsakat flera problem. Åsen är en
urbergsrygg  som  är uppsprucken  och
vittrad.  Sprickorna är  vattenfyllda,
vilket  gör  åsen  till  ett  stort
grundvattenmagasin. Dessa faktorer gör
tunnelarbete i Hallandsås svårare än på
övriga platser i Sverige. I oktober 1997
stoppades också bygget eftersom giftiga
ämnen, bl.a. akrylamid, läckt ut från
tunnelbygget i samband med försök att
stoppa vattenläckaget till tunnlarna med
det kemiska tätningsmedlet Rhoca Gil.
Vattenprover visade höga halter av bl.a.
akrylamid  från  läckvattnet   från
tunnlarna.
Då projektet stoppades hade 5,5 km av
tunnlarna sprängts ut, vilket är ungefär
en   tredjedel  av   den   totala
tunnelsträckan.
Efter byggstoppet har ett arbete pågått
med  att  kartlägga  och  åtgärda
miljöeffekterna. En viktigt uppgift har
varit att täta läckaget av vatten in till
tunnlarna.
Banverket lämnade i november år 2000
ett beslutsunderlag till regeringen om
tunnlarnas framtid. Regeringen fattade i
juni  2001 ett principbeslut om  att
projektet skall fortsätta.
Om tunnlarna genom Hallandsås skall
byggas färdigt måste projektet, utöver
riksdagens beslut om finansiering, även
bl.a. ha en ny miljödom för byggskedet.
Mer vatten måste kunna ledas bort från
tunneln under byggtiden. Banverket
lämnade i juni in sin ansökan till
Miljödomstolen om vattenbortledning från
tunnlarna. Banverket har ansökt om att få
leda bort 100 liter per sekund som ett
maximalt månadsmedelvärde. Mängden vatten
kommer att variera beroende på bergets
skiftningar i åsen. Under hösten har
Banverket kompletterat sin ansökan m.m.
Kompletteringarna är nu färdiga, och i
november 2001 kungjorde Miljödomstolen i
Växjö Banverkets ansökan om fortsatt
bygge av Hallandsåstunneln. Det innebär
att sakägarna samt berörda myndigheter
kan lämna synpunkter på
vattenbortledningen till Miljödomstolen
fram till den 14 januari 2002. Det står
enligt Banverket klart att grundvattnet i
berget kommer att påverkas och därmed
vattnet i en del brunnar ovanför tunneln.
Banverket har därför beslutat att bygga
ett kommunalt vattennät på åsen innan
brunnarna kan påverkas. Vattnet till
nätet skall tas från två nya vattentäkter
på åsen. Detta skall också prövas av
Miljödomstolen. Efter den 14 januari 2002
får Banverket möjlighet att bemöta och
besvara synpunkter som kommit in.
Därefter kommer huvudförhandlingen att
ske.
Regeringens förslag
I propositionen (prop. 2001/02:20 punkt
5)  föreslår regeringen att riksdagen
godkänner  att  färdigställande  av
järnvägstunneln   genom   Hallandsås
finansieras  inom planeringsramen  för
järnvägsinvesteringar.     Regeringen
framhåller  i propositionen  att  väl
fungerande järnvägstransporter  är  en
viktig förutsättning för att tillgodose
näringslivets  behov  av   långväga
transporter,  för  en  effektiv  och
konkurrenskraftig kollektivtrafik och för
ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Det  är  enligt regeringen  även  en
förutsättning   för   att    öka
godstransporterna på järnväg. Regeringen
framhåller  att betydande summor  har
investerats i Västkustbanan i syfte att
skapa en konkurrenskraftig järnväg. För
att redan gjorda investeringar skall få
full effekt krävs enligt regeringen att
hela Västkustbanan har en god standard.
I regeringens proposition framgår att
Banverket den 14 november 2000 redovisade
för regeringen förutsättningarna för om
det går att färdigställa tunneln genom
Hallandsås på ett miljömässigt säkert
sätt samt vilken teknik som i sådana fall
skall användas. Av redovisningen framgår
att det enligt Banverket är tekniskt
möjligt att bygga färdigt tunnlarna på
ett miljömässigt acceptabelt sätt. Två
alternativa byggmetoder har redovisats av
Banverket.  Regeringen  framhåller  i
propositionen att Banverket, genom att
begära in anbud från flera svenska och
europeiska entreprenörer, har fått en
indikation på att föreslagna byggmetoder
och byggkostnader är riktiga och rimliga.
Regeringen anser att Banverket bör få
möjlighet att fortsätta planeringen av
projektet, bl.a. för att kunna söka de
tillstånd som erfordras. Regeringen har
genom beslut den 20 juni 2001 ändrat
stomnätsplanen för perioden 1998-2007 så
att den omfattar investeringsåtgärder som
berör tunnelprojektet vid Hallandsås och
åtgärder på andra sträckor med anledning
av projektet.
I propositionen redovisas att projektet
hittills  har kostat ca 2  miljarder
kronor. Banverket har beräknat att det
kostar mellan 4 och 4,5 miljarder kronor
att  färdigställa tunneln.  Regeringen
föreslår i propositionen att riksdagen
godkänner  att  färdigställande  av
järnvägstunneln   genom   Hallandsås
finansieras  inom planeringsramen  för
järnvägsinvesteringar.
För att kunna genomföra projektet krävs
även att Banverket erhåller nödvändiga
tillstånd av Miljödomstolen och kommunen.
Det  behövs  t.ex. en  dom  avseende
vattenverksamheten under byggtiden och
ett beslut om bygglov enligt plan- och
bygglagen. Mot bakgrund av projektets
omfattning,  tekniska komplexitet  och
risker avser regeringen att utse  en
oberoende  granskningsgrupp som  skall
följa  projektet vad  gäller  teknik,
ekonomi och miljökonsekvenser.

Motionsförslag

Enligt motion 2000/01:T201 av Bo Lundgren
m.fl. (m) yrkande 14 måste ett beslut om
färdigställande  av  tunneln  genom
Hallandsås snarast fattas av regeringen.
Att investera i en ny modern järnväg på
vissa ställen och låta andra viktiga
delar av samma bansträcka vänta på sin
tur i många år leder enligt motionärerna
till flaskhalsar och att redan satsat
kapital inte utnyttjas optimalt.
I motionerna 1999/2000:T524, 2000/01:T503
och  2001/02:T287, samtliga av Bertil
Persson   (m),   framhålls   att
Hallandsåstunneln måste byggas färdigt.
I motion 2001/02:T46 av Kenth Skårvik
m.fl. (fp) yrkande 11 framhålls  att
Folkpartiet  anser att tunneln  måste
färdigställas och att tunneln är  en
viktig  länk  för  tågtrafiken  på
Västkustbanan.  Färdigställandet  måste
dock ske på ett säkert och riskfritt sätt
enligt motionärerna.
I motion 2001/02:T30 av Mikael Johansson
m.fl. (mp) framhålls att tunneln genom
Hallandsås  inte  bör  färdigställas.
Motionärerna     betonar     att
miljökonsekvenserna av ett ingrepp  i
Hallandsåsen är många  och  kan  bli
drastiska. Två miljöfrågor är  enligt
motionärerna av avgörande betydelse, dels
grundvattensänkningens     ekologiska
effekter  på  Hallandsås  och  på
dricksvattenförsörjningen,      dels
osäkerheten om de långsiktiga effekterna
av tätningsmetoder och tätningsmedel i
kontakt  med grundvatten. Motionärerna
betonar också att det saknas teknisk
kunskap och erfarenheter av tunnelbyggen
under så höga vattentryck som det blir
frågan  om i Hallandsås. I  motionen
betonas också att det finns en godtagbar
alternativ trafiklösning till  tunnlar
genom Hallandsås.
I motionerna 2000/01:T230 av Britt
Bohlin  m.fl.  (s)  yrkande  11  och
1999/2000:T538 av Alf Eriksson m.fl. (s)
betonas att det är mycket angeläget att
Västkustbanan blir färdig. Motionärerna
betonar att det för miljöns skull är
viktigt att transporterna av framför allt
gods kan ske på järnväg genom Hallandsås
och  inte på lastbil över den.  Den
regionala tillväxten är dessutom beroende
av snabba och effektiva transporter och
färdigställandet  av   Västkustbanans
dubbelspårsutbyggnad   är    enligt
motionärerna en viktig förutsättning för
att broförbindelsen över Öresund skall
kunna utnyttjas maximalt.

Utskottets ställningstagande

I propositionen föreslår regeringen att
riksdagen godkänner att färdigställande
av  järnvägstunneln  genom  Hallandsås
finansieras  inom planeringsramen  för
järnvägsinvesteringar.  I  motionerna
1999/2000:T524 (m), 1999/2000:T538 (s)
yrkande 2, 2000/01:T201 (m) yrkande 14,
2000/01:T230 (s) yrkande 11, 2000/01:T503
(m), 2001/02:T46 (fp) yrkande 11 och
2001/02:T287 (m) påtalas på olika sätt
stöd  för  att järnvägstunneln  genom
Hallandsås  byggs färdigt.  I  motion
2001/02:T30 (mp) yrkande 1 framhålls dock
att tunneln genom Hallandsås av miljöskäl
inte bör färdigställas.
Utskottet  anser att  väl  fungerande
järnvägstransporter  är  en  viktig
förutsättning  för  att  tillgodose
näringslivets  behov  av   långväga
transporter,  för  en  effektiv  och
konkurrenskraftig kollektivtrafik och för
ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Det  är  enligt  utskottet  även  en
förutsättning   för   att    öka
godstransporterna på järnväg. Ett led i
satsningen på den svenska järnvägen är
att  rusta  upp en av de viktigaste
transportsträckorna,       nämligen
Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö.
Utskottet vill därför framhålla vikten av
att hela Västkustbanan får en förbättrad
standard.   Hallandsås   är    i
järnvägssammanhang   en   flaskhals.
Sträckningen över åsen är besvärlig för
tågtrafiken med sina tvära kurvor och sin
branta lutning. Detta orsakar problem
längs  hela  Västkustbanan. Fullastade
godståg kan inte eller har svårt att köra
uppför de branta lutningarna. Med en
dubbelspårig järnväg genom Hallandsåsen
skulle  antalet tåg kunna öka liksom
lastmängderna per tåg. För persontrafiken
skulle   snabbtågen   innebära   en
tidsbesparing på cirka tio minuter.
Utskottet vill också erinra om  att
Banverket i sin redovisning  den  14
november 2000 framhåller att det  är
tekniskt  möjligt att  bygga  färdigt
tunnlarna på ett miljömässigt acceptabelt
sätt. Utskottet betonar dock att det
krävs   nödvändiga   tillstånd   av
Miljödomstolen respektive av kommunen för
att kunna genomföra projektet. Utskottet
ser positivt på att regeringen avser att
utse en oberoende granskningsgrupp som
skall följa projektet vad gäller teknik,
ekonomi och miljökonsekvenser.

Utskottet utgår från att de återstående
nödvändiga prövningarna kommer att
innebära att miljöaspekterna noga
beaktas. Banverket bör därför få
möjlighet att fortsätta planeringen av
projektet. Utskottet föreslår att
riksdagen godkänner regeringens förslag
att färdigställande av järnvägstunneln
genom Hallandsås finansieras inom
planeringsramen för
järnvägsinvesteringar. Det innebär att
syftet med motionerna 1999/2000:T538 (s)
yrkande 2, 1999/2000:T524 (m),
2000/01:T201 (m) yrkande 14, 2000/01:T230
(s) yrkande 11, 2000/01:T503 (m),
2001/02:T46 (fp) yrkande 11 och
2001/02:T287 (m) i allt väsentligt är
tillgodosett. Motionerna bör inte
föranleda någon åtgärd från riksdagens
sida och avstyrks därför. Även motion
2001/02:T30 (mp) yrkande 1 avstyrks.


7.2 Botniabanan

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag
om Botniabanan. Det innebär att
regeringen får besluta om en låneram om
högst 10,4 miljarder kronor för
Botniabanans första och andra
utbyggnadsetapp samt för den återstående
etappens planeringsarbete. Statens andel
av den kostnadsfördyring som uppstått för
Botniabanan på ca 1,5 miljarder kronor
skall inrymmas i planeringsramen för
järnvägsinvesteringar. Samtliga
motionsförslag avstyrks med hänvisning
bl.a. till att anslutande järnvägslinjer
till Botniabanan förutsätts få en sådan
standard att de samhällsekonomiska
vinsterna kan tas till vara. Jämför
reservationerna 18 (m) och 19 (m, kd,
fp).
Avsnittets innehåll
I detta avsnitt behandlar utskottet tre
regeringsförslag           från
budgetpropositionen  för  2002  (prop.
2001/02:1 utg.omr. 22 punkterna 10-12).
Regeringen förslår att riksdagen
10.  godkänner  att  regeringen  får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om  högst  10 400 000 000  kr  för
Botniabanan AB för den första och den
andra    utbyggnadsetappen   mellan
Örnsköldsvik-Husum       respektive
Nyland-Örnsköldsvik    samt    för
planeringsarbete för  den  återstående
etappen Husum-Umeå,
11.  godkänner att regeringen  låter
Riksgäldskontoret lösa, överta eller på
annat för staten kostnadseffektivt sätt
hantera  de  lån som Botniabanan  AB
upptagit med stöd av den garanti på 1 495
000 000 kr som Riksgäldskontoret ställt
ut till bolaget,
12. återkallar tidigare bemyndiganden
för regeringen att låta Riksgäldskontoret
utställa kapitaltäckningsgarantier till
skydd för Botniabanan AB:s egna kapital
och att garantera bolagets förpliktelser
gentemot långivare, rättighetsinnehavare
och  fordringsägare, inom en ram som
exklusive mervärdesskatt uppgår till 1
495 000  000 kr, varav 195 000 000 kr
avser finansiella kostnader.
Utskottet  behandlar  vidare   ett
regeringsförslag           från
infrastrukturpropositionen     (prop.
2001/02:20  punkt  6)  att  riksdagen
godkänner att statens andel  av  den
kostnadsfördyring  som  uppstått  för
Botniabanan   skall   inrymmas   i
planeringsramen            för
järnvägsinvesteringar.
Härutöver behandlar utskottet följande
motioner:
- 1999/2000:T549 yrkande 9 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
- 2000/01:T519 yrkande 9 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
- 2001/02:T41 yrkande 5 av Johnny Gylling
m.fl. (kd),
- 2001/02:T46 yrkande 13 av Kenth Skårvik
m.fl. (fp),
- 2001/02:T239 yrkandena 9 och 10 av Per-
Richard Molén m.fl. (m),
-  2001/02:T450 yrkande 11 av Johnny
Gylling m.fl. (kd).

Bakgrund

Järnvägsprojektet Botniabanan omfattar 19
mil ny järnväg, från Nyland norr om
Kramfors via Örnsköldsvik till  Umeå.
Riksdagen har den 2 och 9 juni 1998
lämnat  regeringen  bemyndiganden  att
godkänna  det avtal om byggandet  av
Botniabanan som slutits mellan statens
förhandlingsman,   Kramfors   kommun,
Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun,
Umeå  kommun,  Västernorrlands  läns
landsting  och  Västerbottens  läns
landsting  (prop.  1997/98:62,  bet.
1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266 och prop.
1997/98:150, bet. 1997/98:FiU27, rskr.
1997/98:317).
Avtalet  innebär  att  Botniabanan,
exklusive resecentrum, färdigställs genom
att staten och berörda kommuner bildar
ett  aktiebolag, Botniabanan AB,  som
projekterar,  upphandlar  och  bygger
Botniabanan. Botniabanan AB skall sedan
hyra ut banan till Banverket under 40 år.
Arrendet belastar Banverkets anslag och
beräknas utifrån räntor och amorteringar
samt kostnaderna för att driva bolagets
verksamhet varje år. Hyrestiden löper ut
2045. När lånen är färdigamorterade skall
banan överlåtas till staten.
Bolaget har ett aktiekapital  på  1
miljon kronor. Staten äger 91 % och
berörda kommuner 9 % av aktierna. Staten
har i avtalet förbundit sig att utfärda
kapitaltäckningsgarantier    gentemot
Botniabanan  AB  samt  att  garantera
bolagets   förpliktelser   gentemot
långivare,  rättighetsinnehavare  och
fordringsägare.        Botniabanan
kostnadsberäknades i avtalet från 1997
till 8 200 miljoner kronor i prisnivå den
1 januari 1997.
Riksdagen har bemyndigat regeringen att
låta  Riksgäldskontoret  ställa  ut
garantier om 1 495 miljoner kronor i
prisnivå januari 1997 för att påbörja den
första utbyggnadsetappen av Botniabanan
mellan Örnsköldsvik och Husum samt för
kostnader i samband med planering av de
två återstående etapperna. Riksdagen har
även  bemyndigat  regeringen att inom
Banverkets anslag göra utfästelser om att
till Botniabanan AB betala ersättning som
täcker driftkostnader och amorteringar
samt  ränte-  och  andra  finansiella
kostnader  (prop.  1998/99:100,  bet.
1998/99:FiU20, rskr. 1998/99:256).

Regeringens förslag

Regeringen     framhåller     i
budgetpropositionen för 2002 att  den
nuvarande ordningen där Botniabanan AB
tar upp lån på marknaden medför högre
finansiella kostnader än om motsvarande
lån  tas  upp  i  Riksgäldskontoret.
Regeringen anser därför att Botniabanan
AB  fortsättningsvis  skall  låna  i
Riksgäldskontoret i  stället  för  på
marknaden. Riksgäldskontoret bör enligt
regeringen även lösa eller överta eller
på annat för staten kostnadseffektivt
sätt hantera de lån som Botniabanan AB
tagit upp med stöd av den nuvarande
garantin på högst 1 495 miljoner kronor i
prisnivå den 1 januari 1997.
När det gäller grunderna för den hyra
som Banverket årligen skall betala till
Botniabanan AB anser regeringen att hyran
skall motsvara räntekostnaden på hela den
återstående skulden och det  aktuella
årets amortering på lånen. Därmed behövs
inte längre någon garanti till skydd för
Botniabanan AB:s eget kapital. Regeringen
föreslår mot denna bakgrund  att  de
nuvarande     garantierna     hos
Riksgäldskontoret avvecklas.
Regeringen   har    vidare    i
budgetpropositionen för 2002 tagit upp
frågan om ökat lånebehov med anledning av
den  andra utbyggnadsetappen av  Bot-
niabanan.  De  största vinsterna  med
Botniabanan uppkommer först när den är
färdigställd i sin helhet. Därför är det
enligt  regeringen av stor vikt  att
byggtiden   minimeras   utan   att
investeringskostnaden ökar och att den
fortsatta utbyggnaden påbörjas så snart
behövliga   tillståndsprövningar   är
slutförda. Regeringen föreslår mot denna
bakgrund att finansieringen löses för
resterande del av Botniabanans etapp 1
mellan Örnsköldsvik och Husum, för etapp
2 mellan Nyland och Örnsköldsvik samt för
fortsatt   planeringsarbete.   Enligt
propositionen  bör  därför  regeringen
bemyndigas  att låta Riksgäldskontoret
låna ut högst 10 400 miljoner kronor till
Botniabanan AB. Av den nya ramen skall 3
400  miljoner kronor avse finansiella
kostnader  och indexuppräkning.  Lånen
skall  betalas  av  under  25  år.
Riksgäldskontoret skall ta ut avgifter
som täcker statens samlade kostnader för
utlåningen.
I infrastrukturpropositionen anmäls att
utbyggnaden av Botniabanan har drabbats
av kostnadsfördyringar. Botniabanan AB
har i en rapport redovisat att projektet
fördyrats med i storleksordningen 1,5
miljarder kronor och nu beräknas kosta
10,9  miljarder  kronor  i  dagens
penningvärde. Under byggtiden tillkommer
kostnader för räntor. Enligt  bolaget
beror kostnadsfördyringen till största
delen   på   en  mer   omfattande
planeringsprocess än vad som tidigare
förutsatts. En bidragande orsak  till
detta  har  varit miljölagstiftningens
ändrade   prövningsförfarande   för
järnvägsutbyggnader. Även ändrade normer
för att bygga järnvägar har bidragit till
kostnadsfördyringen.
Av propositionen framgår att regeringen
den 3 september 2001 uppdragit åt en
särskild förhandlingsman att, med berörda
kommuner  och  landsting,  omförhandla
avtalet från år 1997 i syfte att finna en
lösning på den kostnadsfördyring  som
uppkommit.     Resultatet     av
förhandlingsmannens   arbete   skall
presenteras senast den 31 december 2001.
Enligt regeringens förslag bör statens
andel  av  den kostnadsfördyring  som
uppstått  för Botniabanan inrymmas  i
planeringsramen            för
järnvägsinvesteringar.

Motionsförslag

Moderata samlingspartiet efterlyser i tre
motioner en prövning av Botniabanan. Det
gäller motionerna 1999/2000:T549 yrkande
9,  2000/01:T519  yrkande  9  och
2001/02:T239 yrkande 9.
I den senare motionen av Per-Richard
Molén  m.fl.  (m)  erinras  om  att
moderaterna upprepade gånger kritiserat
regeringen och Banverket för kvaliteten
på   beslutsunderlaget   och   den
samhällsekonomiska   kalkylen   för
Botniabanan. Riksdagens revisorer  har
också i en granskning riktat allvarlig
kritik mot projektet. Ett beslut om en så
stor investering bör enligt motionärerna
inte fattas på lösa grunder. Motionärerna
framhåller vidare att Banverket inte med
tillräcklig kraft har fört fram krav på
nödvändiga upprustningar av anslutande
järnvägsavsnitt. Risken är uppenbar att
en investering på drygt 12 miljarder
kronor i Botniabanan inte kommer att
kunna tas i anspråk på grund av att
Ådalsbanan och Ostkustbanan inte tillåter
den  hastighet och det axeltryck som
Botniabanan  kommer  att   erbjuda.
Sammanlagt beräknas totalkostnaden för
att kunna ta till vara Botniabanans höga
standard  på  andra  järnvägsavsnitt,
inklusive kostnaden för Botniabanan, till
över 21 miljarder kronor. Enligt motionen
bör  mot denna bakgrund etapp 1  av
Botniabanan  (delen Örnsköldsvik-Husum)
färdigställas och anslutas till järnvägen
mellan Örnsköldsvik och Mellansel  på
norra  stambanan. Arbetet med  övriga
avsnitt bör skjutas upp till dess att
regeringen har fattat beslut om att anslå
nödvändiga medel till upprustning  av
bl.a.  Ådalsbanan  och  Ostkustbanan
(yrkande 9).
Motionärerna konstaterar  vidare  att
styrelsen för Botniabanan AB leds av
Banverkets generaldirektör, som dels är
ansvarig för projektet, dels är mottagare
av projektet när det är färdigställt,
dels även har ansvaret för Banverkets
byggproduktion som i konkurrens skall
delta i upphandlingen av byggandet av
Botniabanan. I bolagets styrelse ingår
dessutom  kommunala  företrädare  och
personer i övrigt som saknar erfarenhet
av  projektarbete  av  detta  slag.
Motionärerna efterlyser en genomlysning
av de beskrivna problemen som alltså rör
styrelsen och de kompetenskonflikter som
det delade ansvaret för projektet medför.
Även  formerna för upphandlingen  bör
granskas för att eliminera risken för att
Banverket har fördelar i förhållande till
andra anbudsgivare (yrkande 10).
Johnny Gylling m.fl. (kd) framhåller i
motion  2001/02:T41 att byggandet  av
Botniabanan bör genomföras.  Projektet
drivs dock på ett sådant sätt att risken
är  uppenbar att det blir ett stort
misslyckande,  åtminstone  vad  avser
kostnader     och     tidsplaner.
Kristdemokraterna efterlyser därför en
översyn av projektets finansierings- och
styrmodell  för  att säkerställa  att
tidsplaner och kostnadsramar hålls.
Kenth Skårvik m.fl. (fp) konstaterar i
motion 2001/02:T46 att Botniabanan redan
har  försenats  flera  år  och  att
kostnaderna blir betydligt större än vad
man tidigare beräknat. Om projektet skall
byggas  färdigt  bör  därför  andra
intressenter än staten ta ett större
finansieringsansvar.

Utskottets ställningstagande

Botniabanans genomförande

Utskottet  anser  att  byggandet  av
Botniabanan utmed Norrlandskusten mellan
Nyland  och  Umeå  är  av  väsentlig
transportpolitisk betydelse. Den leder
bl.a. till betydligt kortare restider
mellan  orterna  längs  den  aktuella
sträckan, vilket vidgar arbetsmarknaden.
Vidare ökar tillgängligheten till högre
studier  och näringslivet ges  bättre
möjligheter  till  effektiva  långväga
godstransporter. Enligt utskottets mening
är det angeläget att utbyggnaden snarast
kan slutföras.
Utskottet  tillstyrker  mot  denna
bakgrund att regeringen får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om högst 10,4
miljarder kronor för Botniabanan AB för
den första och andra utbyggnadsetappen
mellan  Örnsköldsvik-Husum  respektive
Nyland-Örnsköldsvik    samt    för
planeringsarbete för  den  återstående
etappen Husum-Umeå. Utskottet har ingen
erinran  mot  att  regeringen  låter
Riksgäldskontoret lösa, överta eller på
annat för staten kostnadseffektivt sätt
hantera  de  lån som Botniabanan  AB
upptagit med stöd av den garanti på
1   495   miljoner   kronor   som
Riksgäldskontoret ställt ut till bolaget.
Utskottet    tillstyrker    vidare
regeringens  förslag  att  återkalla
tidigare bemyndigande för regeringen att
låta   Riksgäldskontoret   utställa
kapitaltäckningsgarantier för Botniabanan
AB. Utskottet godkänner också att statens
andel  av  den kostnadsfördyring  som
uppstått för Botniabanan skall inrymmas i
planeringsramen            för
järnvägsinvesteringar.

Botniabanans anslutningar

Utskottet konstaterar att ett effektivt
utnyttjande av Botniabanan förutsätter
att anslutande järnvägslinjer har  en
tillfredsställande   standard.   Den
planeringsram som utskottet tidigare har
ställt sig bakom för investeringar i
trafikens  infrastruktur  bör  enligt
utskottets  mening  möjliggöra  att
samhällsekonomiskt       angelägna
järnvägssatsningar kan genomföras. Det
betyder  att  de  samhällsekonomiska
vinsterna förutsätts kunna tas till vara
på åsyftat sätt.
Utskottet är mot denna bakgrund inte
berett att föreslå att riksdagen tar
något  initiativ  med  anledning  av
motionerna 1999/2000:T549 (m) yrkande 9,
2000/01:T519 (m) yrkande 9 och T239 (m)
yrkande 9. Dessa motionsyrkanden avstyrks
följaktligen.

Botniabanans projektorganisation

Utskottet förutsätter att utbyggnaden av
Botniabanan genomförs på ett effektivt,
miljömässigt och affärsmässigt sätt i
enlighet med den lagstiftning som gäller
bl.a.   för  järnvägsbyggande   och
upphandling.
Av utskottets ställningstagande följer
att motionerna 2001/02:T41 (kd) yrkande
5,  2001/02:T46  (fp)  yrkande  13,
2001/02:T239  (m)  yrkande  10  och
2001/02:T450 yrkande 11 avstyrks.7.3 Citytunneln i Malmö

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
tillstyrker  regeringens  förslag  om
Citytunneln i Malmö. Det innebär bl.a.
att regeringen får godkänna att
Banverket ensamt skall ansvara för
genomförande av Citytunneln i Malmö,
att  statens  del  av
finansieringen av Citytunneln i Malmö
skall inrymmas inom planeringsramen för
järnvägsinvesteringar,
att SVEDAB AB inte skall svara
för någon delfinansiering av Citytunneln
i Malmö,
att Statens järnvägar ges rätt
att till Banverket avyttra sina aktier i
bolaget Tunnelpersonalen i Malmö AB.
Utskottet     noterar      att
Näringsdepartementet i  oktober  2001
begärde   att   Banverket   skulle
komplettera beslutsunderlaget med  en
redovisning av alternativa utformningar
inför   regeringens   tillåtlighets-
prövning enligt 17 kap. miljöbalken.
Utskottet  förutsätter   att
regeringen    årligen    redovisar
kostnaderna   för  projektet   för
riksdagen.
Samtliga motionsförslag avstyrks.
Jämför reservation 20 (kd, c, mp).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag (prop. 2001/02:20 punkt
7). Regeringen föreslår att riksdagen
bemyndigar regeringen att godkänna att
Banverket  ensamt skall  ansvara  för
genomförande av Citytunneln i Malmö samt
godkänner  att  statens  del   av
finansieringen av Citytunneln i Malmö
skall inrymmas inom planeringsramen för
järnvägsinvesteringar och med ändring av
riksdagens tidigare beslut godkänner att
SVEDAB AB inte skall svara för någon
delfinansiering av Citytunneln i Malmö
samt godkänner att Statens järnvägar ges
rätt att till Banverket avyttra sina
aktier i bolaget Tunnelpersonalen i Malmö
AB.
Vidare  behandlas  följande  tretton
motioner:
- 1999/2000:T206 yrkande 4 av Gunnel
Wallin (c),
- 1999/2000:T210 yrkande 22 av Johnny
Gylling (kd),
- 1999/2000:T501 av Bertil Persson (m),
-  2000/01:T212 yrkande 24 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
- 2000/01:T504 av Bertil Persson (m),
- 2001/02:T15 yrkande 23 av Agne Hansson
(c),
- 2001/02:T30 yrkandena 2 och 3 av Mikael
Johansson m.fl. (mp),
- 2001/02:T36 yrkande 1 av Sten Lundström
och Sven-Erik Sjöstrand (båda
v),
- 2001/02:T41 yrkandena 6 och 7 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
- 2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl.
(m),
- 2001/02:T258 av Bertil Persson (m),
- 2001/02:T326 yrkande 5 av Margareta
Viklund m.fl. (kd),
- 2001/02:T450 yrkande 12 av Johnny
Gylling m.fl. (kd).
Bakgrund
Den planerade Citytunneln i Malmö är en
cirka 4,4 km dubbelspårig järnvägstunnel
under centrala Malmö.
Regeringen beslutade den 3 oktober 1996
(den  s.k.  avsiktsförklaringen)  om
provisoriska    föreskrifter    för
trafikeringen av Kontinentalbanan, och
regeringen tog då ställning för  att
Citytunneln borde byggas. Vidare angav
regeringen att de slutliga villkoren för
Kontinentalbanan skulle fastställas först
sedan Citytunneln hade tagits i drift och
ytterligare åtgärder för  att  minska
miljöstörningarna hade utretts. Enligt
beslutet måste Kontinentalbanan avlastas
järnvägstrafik  för  att  en  från
miljösynpunkt godtagbar lösning  skall
uppnås. Regeringen bedömde således att
det inte var möjligt att långsiktigt
godta en trafikering av Kontinentalbanan
så som förutsattes i Öresundsbroavtalet
år 1991. Regeringens ståndpunkt var att
dels en avlastning av persontrafik på
Kontinentalbanan  behövdes  för  att
förutsättningarna  för  den  spårburna
kollektivtrafiken i regionen och över
Öresund skulle förbättras, dels för att
Kontinentalbanan skulle avlastas.
Riksdagen  har tidigare  beslutat  om
Banverkets  och  Statens  järnvägars
deltagande i Citytunnelprojektet (prop.
1996/97:161,  bet. 1997/98:TU6,  rskr.
1997/98:32). Utskottet tillstyrkte bl.a.
regeringens  förslag  rörande  statens
organisatoriska   och   finansiella
engagemang i Citytunnelprojektet i Malmö.
Ett   av  förslagen  innebar  att
Riksgäldskontoret  till  Svensk-Danska
Broförbindelsen SVEDAB AB skulle få låna
ut ca 1,8 miljarder kronor, jämte belopp
för   kapitaltjänstkostnader,   för
investeringar i Citytunnelprojektet.
Ett  huvudavtal  om genomförande  av
Citytunneln  ingicks år  1997  mellan
staten,  Banverket, Statens järnvägar,
Malmö kommun och Region Skåne (tidigare
Kommunalförbundet  för  Malmöhus  läns
kollektivtrafik). Kostnaden för projektet
beräknades då till 4 950 miljoner kronor
(i prisnivå 1996). Banverkets andel i
projektet enligt 1997 års budget finns
upptagen  i  Banverkets  nu  gällande
stomnätsplan.
Fördyringar av projektet har därefter
uppkommit. Den aktuella projektbudgeten
är enligt regeringen (prop. 2001/02:20) i
dag 7 663 miljoner kronor i prisnivå
1996. Det innebär en fördyring med 2 713
miljoner kronor.
En av regeringen utsedd förhandlingsman
har förhandlat en ny projektorganisation
och  finansiering  av  den  nuvarande
projektbudgeten  med  parterna  inom
projektet. Förhandlingsmannen redovisade
den 6 november 2000 en interimslösning
gällande organisationsfrågan. Ett nytt
projektavtal om finansiering och byggande
av Citytunneln i Malmö ingicks mellan
statens  förhandlingsman,  Banverket,
Statens  järnvägar, Malmö kommun  och
Region  Skåne  den 20 augusti  2001.
Innebörden  av  det  nya  avtalet
överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag som redovisas nedan i avsnitt
7.3.1 i propositionen.

Regeringens förslag

Av regeringens infrastrukturproposition
framgår att en av regeringen tidigare
anlitad expertgrupp liksom miljöansvariga
inom Citytunnelprojektet har ifrågasatt
nuvarande      projektorganisation.
Invändningarna har främst gällt de oklara
gränssnitt som finns inom projektet och
som  kan  innebära  bl.a.  oklara
ansvarsförhållanden gentemot tredje man.
Invändningarna har också riktats mot den
nuvarande  organisationens  möjligheter
till en god kostnadskontroll. Det nya
avtalet innebär enligt regeringen att
ansvaret för att genomföra utbyggnaden av
Citytunneln i Malmö förs över från dagens
konsortium som ägs av Banverket, Statens
järnvägar, Malmö kommun och Region Skåne
till Banverket ensamt. Det fulla ansvaret
för genomförandet av Citytunneln övergår
enligt regeringens förslag till Banverket
den 31 december 2001 under förutsättning
att avtalet blir godkänt av regeringen,
Malmö  kommunfullmäktige  och  Skåne
regionfullmäktige.  Statens  järnvägar,
Malmö kommun och Region Skåne bidrar med
finansiering  till utbyggnaden  enligt
nedanstående tabell. Malmö kommun och
Region  Skåne skall enligt regeringen
betala sina bidrag till Banverket under
år 2002 och år 2003.
Tabell  1.  Kostnadsfördelning (enligt
regeringens proposition 2001/02:20) för
utbyggnaden av Citytunneln i Malmö.

I miljoner kronor samt i procentuell
andel

Kostnadsb Huvudavta Ny    Ny
ärare   l     kostnadsf kostnadsf
februari  ördelning ördelning
1997   i 2001  i 2001   i
prisnivå  prisnivå prisnivå
1996    1996   2001
Banverket 1 827   5 458   6 248
36,9 %        71 %
Malmö   995    1 610   1 837
kommun
och    20,1 %        20,9 %
Region
Skåne
Statens  150    302    345
järnvägar
3 %         3,9 %
EU-bidrag 250    293    372
5 %         4,2 %
SVEDAB-  1727    0     0
lån
35 %         0 %
Summa   4 950   7 663   8 802
100 %        100 %
Regeringen      föreslår      i
infrastrukturpropositionen     (prop.
2001/02:20  punkt  7)  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att godkänna att
Banverket  ensamt skall  ansvara  för
genomförande av Citytunneln i  Malmö.
Vidare föreslås att Banverkets del av
finansieringen av Citytunneln i Malmö
skall inrymmas inom planeringsramen för
järnvägsinvesteringar samt att SVEDAB AB
inte  skall  ta  upp  något  lån  i
Riksgäldskontoret för delfinansiering av
Citytunneln. Vidare föreslås att Statens
järnvägar ges rätt att till Banverket
avyttra  sina  aktier  i  bolaget
Tunnelpersonalen i Malmö AB.
Av propositionen framgår att regeringen
beräknar att den planerade Citytunneln i
Malmö blir ca 3 miljarder kronor dyrare
än vad som tidigare har beräknats.
Enligt regeringen bör Banverkets andel
av Citytunnelns totala finansiering, 6
248 miljoner kronor (i prisnivå januari
2001), finansieras inom planeringsramen
för järnvägsinvesteringar.
Ett  genomförande av Citytunneln med
Banverket som ensam byggherre men med
medfinansiering från Statens järnvägar,
Malmö kommun och Region Skåne (tidigare
Kommunalförbundet  för  Malmöhus  läns
kollektivtrafik) kommer enligt regeringen
att undanröja det som är oklart vad
gäller ansvarsförhållanden och förbättra
kostnadskontrollen i projektet.
Enligt  regeringen  bör  ytterligare
alternativ belysas i beslutsunderlaget
för  regeringens  tillåtlighetsprövning
enligt 17 kap. miljöbalken.

Motionsförslag

I motion 2001/02:T244 av Inga Berggren
m.fl. (m) betonas att Citytunneln är en
viktig   del   i  en   fungerande
järnvägsinfrastruktur i Öresundsregionen
och  i  södra  Sverige.  Motionärerna
framhåller bl.a. att Malmö centralstation
utgör  en besvärlig flaskhals i  den
skånska järnvägsinfrastrukturen. I dag
måste  tåg  som skall passera  Malmö
centralstation åka in och  vända  på
stationen, vilket leder till trängsel på
spåren  och  förseningar. Motionärerna
betonar att en fungerande lösning för
järnvägen i Malmö är viktig ur bl.a. ett
lokalt och regionalt perspektiv i syfte
att  få fungerande lösningar för att
kollektivtrafiken skall kunna utgöra ett
attraktivt alternativ. Dessutom betonar
motionärerna Citytunnelns betydelse i en
kommande ringlinje runt Öresund liksom
betydelsen  ur  ett  nationellt  och
internationellt perspektiv. Motionärerna
betonar att om inte beslut fattas inom
kort riskerar frågan och problemen att
förbli olösta för lång tid framöver och
att beslut kring de åtgärder som är
nödvändiga  i enlighet med  det  nya
avtalsförslaget bör fattas snarast.
I    motionerna    1999/2000:T501,
2000/01:T504, 2001/02:T258 och samtliga
av Bertil Persson (m), betonas behovet av
att snabbt få Citytunneln i Malmö klar.
I motion 2001/02:T41 av Johnny Gylling
m.fl. (kd) yrkande 6 begärs att riksdagen
avslår förslaget om att statens del av
finansieringen av Citytunneln i Malmö
skall inrymmas inom planeringsramen för
järnvägsinvesteringar.    Motionärerna
ifrågasätter Citytunneln i Malmö på ett
grundläggande sätt, och de anser därför
att   en   översyn   av   hela
Citytunnelprojektet  måste  göras  vad
gäller såväl finansiering, styrmodell som
den tekniska lösningen. Kostnaden för
projektet har nått en sådan nivå att det
enligt motionärerna bör finnas alternativ
som   kan  ge  bättre  och  mer
kostnadseffektiva lösningar.  I  samma
motion (yrkande 7) betonas att alternativ
till  Citytunneln bör utredas. Vidare
framhålls (yrkande 12) att en översyn av
Citytunneln vad gäller teknisk lösning,
finansiering och styrmodell bör göras.
Motionärerna framhåller att det stora
lånefinansierade    järnvägsprojektet
Citytunneln i Malmö i dag drivs på ett
sådant sätt att risken är uppenbar att
det  blir  ett  stort  misslyckande,
åtminstone  vad avser  kostnader  och
tidsplaner. I yrkande 24 framhålls att
Citytunneln i Malmö bör utredas vidare
från miljösynpunkt och framför allt ur
samhällsekonomiskt perspektiv. I yrkande
22 efterlyser motionärerna en redovisning
och  en  samhällsekonomisk kalkyl  av
Citytunnelprojektet med tanke på  att
projektets kostnader räknats upp med 2
miljarder kronor under året.
Enligt motion 2001/02:T326 av Margareta
Viklund m.fl. (kd) yrkande 5 framhålls
att innan projektet med Citytunneln kan
påbörjas  måste  finansiering   och
miljökonsekvensbeskrivning vara  klara.
Vidare framhålls att Kristdemokraterna
anser att i det ansträngda ekonomiska
läge   som   nu   råder   måste
Citytunnelalternativet skjutas framåt i
tiden.
I motion 2001/02:T15 av Agne Hansson
m.fl. (c) yrkande 23 påtalas behovet av
att  förbättra beslutsunderlaget innan
beslut om trafiklösningar i Malmöregionen
fattas. Motionärerna framhåller att det
är  mycket  angeläget  att  förbättra
trafiksituationen    i     Malmö.
Kapacitetsproblemen    på    Malmö
Centralstation  måste  lösas.  Enligt
motionärerna  har  alternativ  till
Citytunneln inte belysts tillräckligt.
Innan beslut om Citytunneln fattas måste
därför en genomgripande översyn ske för
att se om Citytunneln löser situationen.
Citytunneln är enligt motionärerna ett
möjligt alternativ under förutsättning
att  den  klarar alla  högt  ställda
miljökrav och kraven på samhällsekonomisk
lönsamhet. Därutöver betonar motionärerna
att förutsättningen för Citytunneln också
är att finansieringen kan lösas på ett
tillfredsställande sätt. En  ordentlig
belysning av olika alternativ som kan
lösa kapacitetsproblemen behöver därför
skyndsamt tas fram enligt motionärerna.
Enligt motion 1999/2000:T206 av Gunnel
Wallin   (c)   yrkande   4   bör
investeringsmedel frigöras  genom  att
Citytunneln omprövas. Motionären betonar
att  det  är oacceptabelt  att  låta
godstågen  gå genom flera av  Malmös
bostadsområden. I stället behövs  ett
"yttre spår" utanför stadsbebyggelsen.
Enligt  motionären blir den planerade
Citytunneln så resurskrävande att det
inte finns ekonomiskt utrymme för ett
sådant  yttre  spår.  Vidare  betonar
motionären att det inte är rimligt  att
en stor del av export- och importtrafiken
till bron och färjehamnen i Trelleborg
skall gå med reducerad hastighet genom en
storstads   bostadsområden.   Enligt
motionären bör i stället överväganden om
att prioritera järnvägsstråk runt Malmö
samt ett nytt östligt järnvägsstråk i
Skåne göras.
Enligt motion 2001/02:T30 av Mikael
Johansson m.fl. (mp) yrkande  2  bör
Banverket få i uppdrag att överväga andra
alternativ till Citytunneln i Malmö i
samband   med   framtagande   av
stomnätsplanen. Motionärerna framhåller
att Citytunneln i Malmö inte löser Malmös
eller Sydvästskånes trafikproblem  och
pekar på problemen med tunga och riskabla
godstransporter på järnväg genom centrala
Malmö samt problemen med den omfattande
bilpendlingen från närliggande kommuner,
bl.a.  Vellinge  och  Staffanstorp.
Motionärerna anser att det behövs en
anslutning till Öresundsbron, men att
olika  alternativ till  tunnel  under
centrala  Malmö  inte  har  utretts
tillräckligt. Vidare föreslås (yrkande 3)
att statens del av finansieringen av
Citytunneln i Malmö inte skall inrymmas
inom     planeringsramen     för
järnvägsinvesteringar.
I motion 2001/02:T36 av Sten Lundström
och Sven-Erik Sjöstrand (båda v) yrkande
1  föreslås  att medel  avsatta  för
anläggande  av  Citytunneln  i  Malmö
överförs till förmån för byggandet av ett
yttre   godsspår  i  Malmöregionen.
Motionärerna framhåller att Citytunneln i
Malmö är en dyr satsning som inte löser
de största problemen med järnvägstrafiken
i  södra  Sverige,  såsom  buller,
vibrationer och risken för en olycka med
farligt  gods.  Inte  heller  löser
Citytunneln problemet med  den  stora
bilpendlingen som dagligen sker till och
från Malmö. Motionärerna förespråkar i
stället satsning på ett yttre godsspår
samt   en   helhetslösning   för
kollektivtrafiken.

Utskottets ställningstagande

Utskottet     konstaterar     att
Citytunnelprojektet sedan början av 1990-
talet  har  varit  föremål  för  ett
omfattande utredningsarbete och tidigare
uttalanden från riksdagen och regeringen.
Riksdagen bedömde  hösten 1997 (prop.
1996/97: 161, bet. 1997/98:TU6, rskr.
1997/98:32) att Citytunneln dels kommer
att kunna utgöra en del av de svenska
anslutningarna till Öresundsförbindelsen,
dels kommer att ingå som en viktig länk i
det regionala och lokala trafiksystemet.
Utskottet vidhåller sin bedömning i denna
fråga.
Utskottet har ingenting att erinra mot
att Banverket fr.o.m. den 1 januari 2002
ensamt blir ansvarig för genomförande av
projektet  Citytunneln i  Malmö.  Det
innebär att Banverket får ansvar för
planering,  projektering,  utbyggnad,
driftsättning  m.m. Det  är  positivt
eftersom ansvaret för projektet därigenom
blir tydligare än med tidigare avtal.
Utskottet noterar med oro att kraftiga
fördyringar av projektet har uppkommit.
Den aktuella projektbudgeten är enligt
regeringen i dag 7 663 miljoner kronor i
prisnivå 1996. Det innebär en fördyring
med 2 713 miljoner kronor eller ca 55 %.
Utskottet  utgår från  att  den  nya
ansvarsfördelningen          och
projektorganisationen   innebär   att
kontrollen över kostnaderna blir mycket
god. Utskottet förutsätter också  att
regeringen årligen redovisar kostnaderna
för projektet för riksdagen.
I flera motioner framhålls behovet av
att utreda ytterligare alternativ till en
citytunnel i Malmö. När det gäller frågor
om   utökat  beslutsunderlag   samt
beskrivning av miljökonsekvenserna  av
byggandet av Citytunneln i Malmö noterar
utskottet att Näringsdepartementet den 11
oktober 2001 begärde att Banverket skulle
komplettera beslutsunderlaget  med  en
redovisning av alternativa utformningar
inför regeringens tillåtlighetsprövning
enligt  17  kap.  miljöbalken.  I
Näringsdepartementets skrivelse uppmanas
Banverket  att utöka beslutsunderlaget
genom  att  studera  en  ytterligare
alternativ utformning som i  huvudsak
består av en kombination av alternativ
som    tidigare   studerats    i
järnvägsutredningen. Redovisningen av den
alternativa  utformningen  bör  enligt
Näringsdepartementets skrivelse ta sin
utgångspunkt i följande fyra punkter:
En yttre godsbana trafikeras
endast med godståg.
Kontinentalbanan  trafikeras
endast med persontåg.
Ett spårvägssystem, s.k. Light-
rail, genom centrala Malmö på sträckan
Malmö-Staffanstorp-Lund,      med
utbyggnadsmöjlighet mot Näset och Dalby
byggs.
Östervärns station utvecklas för
att ersätta Malmö Central för resande
över Öresundsbron och norrut genom Skåne.
Östervärn kopplas till Malmö Central via
spårbunden pendelförbindelse.
Vidare  bör  enligt  skrivelsen  från
Näringsdepartementet redovisningen till
omfattning  och  innehåll  motsvara
redovisningen av övriga systemalternativ
i  järnvägsutredningen,  vad  avser
beskrivning, konsekvenser, effekter och
värdering av måluppfyllelse.
Utskottet finner därför ingen anledning
för riksdagen att ta något initiativ i
frågan   om   utredningar    och
miljökonsekvensbeskrivningar      av
alternativ till Citytunneln i Malmö.
Utskottet  tillstyrker  mot  denna
bakgrund  regeringens  förslag   om
Citytunneln i Malmö. Det innebär
att regeringen får godkänna att
Banverket ensamt skall ansvara för ge-
nomförandet av Citytunneln i Malmö,
att  statens  del   av
finansieringen av Citytunneln i Malmö
skall inrymmas inom planeringsramen för
järnvägsinvesteringar,
att SVEDAB AB inte skall svara
för någon delfinansiering av Citytun-neln
i Malmö,
att Statens järnvägar ges rätt
att till Banverket avyttra sina aktier i
bolaget Tunnelpersonalen i Malmö AB.
Vidare   följer   av   utskottets
ställningstaganden att utskottet inte är
berett  att  ta några initiativ  med
anledning  av  de  nu  behandlade
motionsyrkandena. Dessa yrkanden avstyrks
följaktligen. Vilka yrkanden som avses
redovisas  under  rubriken  Avsnittets
innehåll i början av detta avsnitt.

7.4 Spårkapacitet i centrala Stockholm

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  delar  regeringens  och
motionärernas bedömning att en utökning
av spårkapaciteten i centrala Stockholm
är en mycket angelägen åtgärd som bör
inrymmas  inom  planeringsramen  för
järnvägsinvesteringar.     Projektet
förutsätter    dock     regional
medfinansiering. Med hänvisning  till
att frågan för närvarande utreds av
Banverket  och  dessutom  ingår  i
uppdraget    för    den    s.k.
Stockholmsberedningen  (dir.  2000:96)
avstyrks samtliga motionsyrkanden (s,
m, v, kd, c, fp, mp) i ärendet.

Avsnittets innehåll

I detta  avsnitt  behandlar utskottet
följande motioner:
-  1999/2000:T242 yrkande 2 av Tommy
Waidelich m.fl. (s),
- 1999/2000:T549 yrkande 7 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
- 1999/2000:T630 yrkande 4 av Gudrun
Lindvall m.fl. (mp),
- 2000/01:T201 yrkande 13 av Bo Lundgren
m.fl. (m),
-  2000/01:T205 yrkande 1  av  Inger
Strömbom (kd),
-  2000/01:T231 yrkande 14  av  Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2000/01:T519 yrkande 7 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
- 2000/01:T523 av Sofia Jonsson (c),
-  2000/01:T624 yrkande 3 av  Gudrun
Lindvall (mp),
- 2001/02:T46 yrkande 14 av Kenth Skårvik
m.fl. (fp),
- 2001/02:T239 yrkande 8 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
-  2001/02:T355 yrkande 1  av  Inger
Strömbom m.fl. (kd),
-  2001/02:T450 yrkande 5 av  Johnny
Gylling m.fl. (kd),
- 2001/02:T461 yrkande 1 av Charlotta L
Bjälkebring (v).

Regeringens bedömning

I sin problembeskrivning (avsnitt 7.2 i
propositionen) konstaterar regeringen att
de  europeiska  storstäderna  överlag
präglas av en tilltagande trängsel i
trafiken. I Sverige är detta fenomen
tydligast      i     Stockholm.
Stockholmsregionens transportnät har en
radiell uppbyggnad. Ursprungligen gick
vägarna längs bl.a. Stockholmsåsen som
förband  staden med andra landsdelar.
Senare utvecklades vägar som löpte in mot
stadens tullar. Mälaren och Saltsjön har
alltid utgjort och utgör fortfarande en
barriär som försvårar kommunikationerna
mellan norr och söder. Sedan mitten av
1960-talet  har inga nya nord-sydliga
förbindelser tillkommit i vare sig väg-
eller  bannät, trots att befolkningen
sedan dess har ökat med mer än 400 000
personer.
En omfattande trängsel karakteriserar
inte minst kollektivtrafiken. Det gäller
alla  kollektiva  färdmedel  men  är
tydligast  i  pendeltågstrafiken.  Med
nuvarande  spårkapacitet  i  centrala
Stockholm är det, säger regeringen, inte
möjligt att öka tågtrafiken. På senare
tid har dessutom brister i underhållet
och fordonsparkens ålder bidragit till
att turer fått ställas in.
Mot den bakgrunden finner regeringen
att  en ökning av spårkapaciteten  i
centrala Stockholm är mycket angelägen
och därför bör inrymmas i planeringsramen
för    järnvägsinvesteringar.   Ett
genomförande av kapacitetsförstärkningen
förutsätter     dock     regional
medfinansiering.

Motionsförslag

Frågan  om  en  förstärkning   av
spårkapaciteten i centrala Stockholm har
tagits  upp av motionärer från  alla
riksdagspartier.  Grundbudskapet   är
detsamma i samtliga motioner, nämligen
att kapaciteten måste byggas ut. Däremot
skiljer sig motionärerna åt vad gäller
synen på hur denna förstärkning skall
åstadkommas.  Enligt Kristdemokraternas
uppfattning,  redovisad   i   bl.a.
kommittémotion 2001/02:T450, vore  den
bästa  lösningen  att  bygga   en
pendeltågstunnel mellan Södra station och
Karlberg, med nya stationer vid Centralen
och Odenplan. En sådan tunnel skulle
enligt partiet både frigöra utrymme för
fjärrtågen     och     utveckla
pendeltågstrafiken. Samma uppfattning har
Folkpartiet liberalerna, enligt vad som
framkommer i kommittémotion 2001/02:T46.
Centerpartiet   uttalar   i   sin
kommittémotion 2000/01:T231 att behovet
av kapacitetsökning bör tillgodoses med
ett tredje spår. Ett sådant spår skulle
inte    bara   underlätta    för
kollektivtrafiken i Stockholm utan också
förbättra de regionala och de nationella
trafikförutsättningarna,      hävdar
motionärerna. Ett tredje spår föreslås
också  i  motionerna 2001/02:T461  av
vänsterpartisten Charlotta L Bjälkebring
och 1999/2000:T630 av Gudrun Lindvall
m.fl.  (mp).  Moderata samlingspartiet
uttalar i sin partimotion 2000/01:T201
att ett tredje spår kommer att visa sig
otillräckligt.  Det  krävs  också  en
pendeltågstunnel  enligt  det  förslag
Vägverket  redovisat.  Socialdemokraten
Tommy Waidelich m.fl. talar i motion
1999/2000:T242  om  behovet  av  en
kapacitetsförstärkning söderifrån  till
Stockholms central, dock utan att närmare
gå in på utformningen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att frågan om hur
Stockholms centrala delar skall få bättre
spårkapacitet har diskuterats och utretts
under lång tid, utan att någon lösning
hittills har kunnat åstadkommas. År 1988
redovisade  SJ:s  banavdelning  två
alternativ  till  kapacitetsutbyggnad.
Enligt det ena skulle ett tredje spår
byggas  mellan  Stockholm  Södra  och
Stockholms Central. Det andra förslaget
innebar att en tunnel med två nya spår
skulle anläggas mellan    Tomteboda
och Årsta via Stockholms Central. Det
förstnämnda  alternativet  omarbetades
senare  av Banverket, bl.a. för  att
utbyggnaden bättre skulle anpassas till
den känsliga Riddarholmsmiljön. År 1992
gjorde Banverket en ny utredning och
redovisade  fem alternativ. Stockholms
stad ställde sig bakom ett av förslagen,
som innebar en tunnellösning. Samma år
anvisade riksdagen medel för ett tredje
spår och en ny Årstabro. År 1994 antog
kommunen en detaljplan för bl.a. det
tredje spåret. Beslutet överklagades till
länsstyrelsen  och  därefter   till
regeringen.   Regeringen   upphävde
detaljplanebeslutet och  tillsatte  en
utredning, den s.k. Riddarholmskommittén,
med  uppdrag  att lämna  förslag  om
utformningen av en utbyggnad av järnvägen
mellan Stockholm Södra och Stockholms
Central. Kommitténs förslag redovisades
år 1996 (SOU 1996:121). Sedan den s.k.
Dennisöverenskommelsen brutits tillsatte
regeringen år 1997 en förhandlingsman för
att få till stånd en överenskommelse
mellan  staten  och  Stockholm  om
finansieringen av en helhetslösning för
väg- och järnvägstrafiken i Stockholm. En
utgångspunkt skulle vara byggandet av ett
tredje  spår. År 2000 fick Banverket
regeringens  uppdrag att planera  för
fortsatt  utbyggnad av  spåren  genom
centrala Stockholm. I uppdraget, som ännu
inte  slutförts, ingår att hitta  en
samfinansieringslösning.   Samma   år
tillsatte regeringen en kommitté  med
uppdrag  att lämna förslag  till  en
förbättring av transportsituationen  i
Stockholmsregionen (dir. 2000:96). Bland
annat skall kommittén, som antagit namnet
Stockholmsberedningen och vars  arbete
fortgår,  föreslå  insatser  för  en
tillräcklig spårkapacitet.

Utskottet instämmer i regeringens och
motionärernas bedömning att trängseln i
den spårbundna kollektivtrafiken i
Stockholms centrala delar är ett
allvarligt lokalt, regionalt och
nationellt trafikproblem som måste få en
snar lösning. Utskottet anser, i likhet
med regeringen, att planeringsarbetet bör
genomföras så att en utökad spårkapacitet
kan tas i drift senast år 2011. Samtidigt
konstaterar utskottet att frågan för
närvarande är under behandling inom såväl
Banverket som den av regeringen
tillkallade Stockholmsberedningen.
Resultatet av utredningsarbetet bör
enligt utskottets mening avvaktas. Mot
den bakgrunden är utskottet inte berett
att nu förorda något riksdagens uttalande
i frågan. Samtliga i sammanhanget
behandlade 14 motionsyrkanden   (s, m,
v, kd, c, fp, mp) avstyrks följaktligen.
Syftet med motionerna i motsvarande delar
torde dock bli tillgodosett.8 Regionala planeringsfrågorUtskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om vilka åtgärder som  den
regionala planeringsramen bör omfatta.
Det innebär
·     investeringar i statliga vägar
som inte är nationella stamvägar,
·
·      bidrag  till  regionala
kollektivtrafikanläggningar, inklusive
kommunala    flygplatser    och
kajanläggningar,
·
·    bidrag till kommunala väghållare
för   fysiska   åtgärder   och
transportinformatik för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet,
·
·     bidrag till trafikhuvudmän för
investeringar i spårfordon för regional
kollektivtrafik,
·
·     bidrag till åtgärder som ökar
tillgängligheten för funktionshindrade
resenärer.
·
Utskottet tillstyrker att den nuvarande
indelningen av de statliga järnvägarna
i  stomjärnvägar  och  länsjärnvägar
avskaffas. Enligt utskottets mening är
det  angeläget  att  behoven  inom
kollektivtrafiken uppmärksammas  under
den kommande planeringsperioden och att
åtgärder vidtas för att uppnå en ökad
och  säker  cykeltrafik.  Samtliga
motionsyrkanden   avstyrks.   Jämför
reservationerna 21 (c), 22 (mp) och 23
(c).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet två
regeringsförslag            i
infrastrukturpropositionen     (prop.
2001/02:20  punkterna  9  och  12).
Regeringen föreslår att riksdagen
9.  godkänner  att  den  regionala
planeringsramen    skall    omfatta
investeringar i statliga vägar som inte
är  nationella stamvägar, bidrag till
regionala   kollektivtrafikanläggningar
inklusive  kommunala  flygplatser  och
kajanläggningar, bidrag till kommunala
väghållare  för fysiska åtgärder  och
transportinformatik för förbättrad miljö
och  trafiksäkerhet samt bidrag  till
trafikhuvudmän  för  investeringar  i
spårfordon för regional kollektivtrafik
och åtgärder som ökar tillgängligheten
för funktionshindrade resenärer,
12. godkänner att indelningen av de
statliga järnvägarna i stomjärnvägar och
länsjärnvägar avskaffas.
Utskottet  behandlar  vidare  följande
motioner:
- 1999/2000:T210 yrkande 19 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
-  2000/01:T212 yrkande 21 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
-  2000/01:T336 yrkande 2  av  Karin
Svensson Smith m.fl. (v),
- 2001/02:T13 av Agneta Ringman m.fl.
(s),
- 2001/02:T15 yrkandena 2, 5, 7, 20 och
27-29 av Agne Hansson m.fl. (c),
- 2001/02:T17 yrkande 2 av Magda Ayoub
och Margareta Viklund (båda kd),
- 2001/02:T20 av Lennart Daléus (c),
- 2001/02:T25 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s),
- 2001/02:T28 av Ingemar Josefsson m.fl.
(s),
-  2001/02:T30 yrkande 10 av  Mikael
Johansson m.fl. (mp),
- 2001/02:T31 av Anita Jönsson (s),
- 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl.
(s).
- 2001/02:T315 av Per Lager m.fl. (mp),
- 2001/02:T396 av Peter Pedersen (v),
- 2001/02:T440 av Lisbeth Staaf-Igelström
(s),
- 2001/02:T450 yrkande 25 av Johnny
Gylling m.fl. (kd).
Regeringens förslag

Regionalt planeringsansvar

Regeringen    anser    att    de
utvecklingsinsatser som  görs  i  det
regionala  transportsystemet  är  av
utomordentligt stor betydelse för att de
transportpolitiska målen skall kunna nås.
I syfte att utveckla och modernisera den
regionala transportinfrastrukturen  bör
den regionala planeringsramen användas
för följande ändamål.

·    Förbättrat regionalt vägnät
·
Det  är  angeläget att de  regionala
vägnäten är pålitliga, säkra och medger
effektiva transporter. Detta gäller inte
minst  persontransporterna i  de  mer
befolkningstäta        regionerna.
Väginvesteringar  behövs  för   att
underlätta för den fortsatta tillväxten
och den befolkningsökning som väntas äga
rum där. Förbättringsåtgärder krävs också
för åtgärder som inte omfattas av det
särskilda programmet för att bevara och
säkerställa vägarna. Ett särskilt behov
som  skall övervägas i den regionala
transportplaneringen är utvecklingen av
ändamålsenliga anslutningar till hamnar,
flygplatser, terminaler och resecentrum.
Kombitransportlösningar skall underlättas
och   ett  transportslagsövergripande
synsätt  tillämpas  av  de  regionala
planeringsmyndigheterna. Särskild hänsyn
bör  tas till turismens behov i den
regionala     planeringen     av
transportinfrastrukturen. Det regionala
vägnätet behöver moderniseras för att
möta kraven på en trafiksäker vägmiljö. I
den regionala transportplaneringen skall
särskild hänsyn tas till barns behov av
en säker vägmiljö. Det regionala vägnätet
kan även behöva rustas upp för att skapa
bättre miljö.

·      Förbättrad   miljö   och
trafiksäkerhet inom kommunal väghållning
·
En förutsättning för att de nationella
miljö- och trafiksäkerhetsmålen  skall
kunna nås är att miljöstörningar från
trafiken och att antalet dödade  och
allvarligt skadade i trafikolyckor på
kommunernas vägnät minskar väsentligt.
Därför skall det särskilda statsbidraget
till kommunerna för dessa ändamål finnas
kvar. Regeringen anser att det är den
regionala   planeringsprocessen   som
slutligt skall avgöra fördelningen på
olika ändamål utifrån de kriterier som
lagts fast.

·    Cykel- och gångtrafik
·
Enligt propositionen kräver nollvisionen
en  strategisk satsning på  oskyddade
trafikanter. Det behövs åtgärder för att
göra trafikmiljöerna säkrare för gående
och cyklister. Det gäller inte minst
barnens möjligheter att röra sig säkert
och  i  en  miljö  utan  allvarliga
trafiksäkerhetsfällor.  Längs  statliga
vägar  har staten ansvaret  för  att
vägnätet utformas så att även hänsyn tas
till cykel- och gångtrafik. I tätorter är
det  staten  som  har  ansvaret  för
huvudvägnätet medan kommunen vanligtvis
har ansvaret för övrigt vägnät. Detta
innebär  att  det  huvudsakligen  är
kommunerna som har ansvaret för utbyggnad
av gångvägar och cykelleder vid sidan av
huvudvägnätet. Åtgärder som kan komma i
fråga är gång- och cykelbanor, planskilda
passager,  gator som  utformas  efter
fotgängarnas villkor etc. Liksom  för
andra  statsbidragsberättigade åtgärder
kan  den  regionala  planeringsramen
användas för att stödja kommunerna att
investera i sådana åtgärder genom att
tillhandahålla ett statsbidrag som täcker
högst 50 % av investeringen.

·    Transportinformatik
·
Transportinformatik för ett  effektivt
nyttjande   av   det   nationella
transportsystemet kan vara ett sätt att
uppnå  de  transportpolitiska  målen.
Vägnätet  kan  eventuellt   nyttjas
effektivare,  och  utbyggnadsbehov  av
kapacitetsskäl   kan   senareläggas.
Transportinformatik kan också nyttjas för
att  styra trafik så att miljön kan
förbättras och trafikolyckorna minskas.
Den  regionala  planeringsramen  får
användas för en utbyggnad av  sådana
system. För att underlätta kommunernas
investeringar i ett väginformatikprojekt
bör statsbidrag kunna utgå med 50 %.

·    Regional kollektivtrafik
·
·     Regeringen  anser  att  den
regionala planeringsramen skall användas
för   investeringar  i  regionala
kollektivtrafikanläggningar     som
hållplatser, terminaler, kajanläggningar,
kommunala    flygplatser    och
informatiksystem som underlättar för
kollektivtrafikfordonens framkomlighet.
Även   uppbyggnad  av   regionala
informationssystem  som  underlättar
resandet för trafikanten skall vara
möjligt att genomföra med statligt stöd.
Högst 50 % av investeringen skall kunna
erhållas  i statsbidrag. Minst  1,5
miljarder  kronor av den  regionala
planeringsramen   reserveras   för
investeringar i regional kollektivtrafik.
Detta,  tillsammans med medel  från
planeringsramen           för
järnvägsinvesteringar, medför att 4,5
miljarder kronor reserveras för bidrag
till regionala spårfordon. Bidraget kan
även  avse  miljöförbättringar  av
befintliga  fordon.  I  den  mån
planeringsramen för järnvägsinvesteringar
på 100 miljarder kronor inte kan anvisa
resurser för en önskad investering för
att tillgodose ett regionalt önskemål kan
åtgärden finansieras med medel ur den
regionala planeringsramen. Samma sak
gäller för de regionala spåranläggningar
som inte ingår i statens spåranläggningar
eller som ägs och förvaltas av andra än
staten.
·
·    Lokal kollektivtrafik
·
Regeringen konstaterar att det  finns
vissa åtgärder för lokal kollektivtrafik
som med dagens regler inte är berättigade
till statsbidrag. Det kan handla  om
separata     busskörfält     och
signalprioritering för bussar i städerna.
I  propositionen anges att en friare
användning   av   den   statliga
planeringsramen bör  prövas  i  några
kommuner i syfte att uppnå en  ökad
måluppfyllelse.

Indelning av järnvägsnätet

Sedan riksdagen år 1988 beslutade om
indelning   av   järnvägsnätet   i
stomjärnvägar  och  länsjärnvägar  har
förutsättningarna ändrats. I dag  har
trafikhuvudmännen trafikeringsrätt även
på  stomjärnvägarna i länet, och den
regionala trafiken har haft  en  god
utveckling på dessa banor. Därför behövs,
enligt   regeringen,  inte   längre
indelningen  i  stomjärnvägar   och
länsjärnvägar  för  att   definiera
trafikeringsrätten  till  banorna.  I
propositionen framhålls vidare att en
annan förändring är att de delar av det
kapillära banätet som förvaltades av SJ
har förts över till Banverket.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att  indelningen  av  de  statliga
järnvägarna  i  stomjärnvägar   och
länsjärnvägar slopas.

Motionsförslag

Regionalt planeringsansvar

Magda Ayoub och Margareta Viklund (båda
kd)  anför i motion 2001/02:T17  att
regeringens förslag minskar det regionala
inflytandet och försämrar möjligheterna
att göra långsiktiga helhetsbedömningar
på regional nivå. För att komma till
rätta med de infrastrukturella bristerna
bör regionerna ha ett stort inflytande.
Det bör även vara tillåtet för regionerna
att  kunna  tillämpa  regionala  PPP-
lösningar.
Agne Hansson m.fl. (c) framhåller  i
motion 2001/02:T15 att planeringen av
infrastrukturen måste få en fördjupad
demokratisk  förankring.  Beslut  och
planering bör därför flyttas till de
regionala nivåerna. Motionärerna anser
att det behövs en "kompetenskatalog" där
det tydligt framgår vilka beslut och
vilken planering som skall bedrivas på
olika nivåer. Den nationella politiken
bör  förutom att fastställa mål  och
avsätta resurser ägna sig åt att, i nära
samarbete  med de regionala nivåerna,
planera  infrastruktur  som  är  av
nationellt intresse och fortsätta att ha
hand  om  överklaganden  som  rör
miljöfrågor.
Enligt motionen leder propositionens
riktlinje om att regionala planer skall
tas fram för 50 % mer respektive mindre
av en viss medelstilldelning till stor
osäkerhet samtidigt som olika delar av
landet ställs mot varandra. En bättre
modell är att ha två delar i de regionala
planerna. En del där medel avsätts till
planerna och där länen/regionerna vet att
det är de ramarna de har att planera
efter.  Därutöver bör  en  post  för
extraordinära satsningar tillskapas där
länen och regionerna kan söka medel för
större investeringar och investeringar
som bör delas mellan olika regioner.
Motionärerna förordar vidare att det
föreslagna nya stödet till investeringar
i regionaltåg bör finansieras från ett
eget anslag och inte från den regionala
ramen eller planeringsramen för järnväg.
Bidragsanvändningen bör vidgas till att
även omfatta bussar i kollektivtrafik som
drivs med alternativa drivmedel. Enligt
motionen bör dessutom den angivna friare
användningen av bidragsmedel för lokal
kollektivtrafik permanentas och gälla i
hela landet.
Mikael Johansson m.fl. (mp) framhåller i
motion   2001/02:T30   att   dagens
trafikmönster  inte  är  ekologiskt
hållbart. För miljöns skull och för den
långsiktiga    hushållningen    med
naturresurser  måste målet  vara  att
järnvägen under det närmaste decenniet
kraftigt   ökar  sin   andel   av
transportarbetet  på vägtrafikens  och
flygets bekostnad. För att det skall bli
möjligt bör inte planeringsramen  för
regionala investeringar få användas till
kommunala flygplatser.
Agneta Ringman m.fl. (s) konstaterar i
motion 2001/02:T13 att under de kommande
åren kommer mycket stora anslag  att
fördelas på väg- och järnvägsområdet. För
att dessa medel skall kunna användas på
bästa   sätt   bör   beslutsgången
decentraliseras så långt som möjligt till
kommuner, regionförbund eller motsvarande
samt  till  Vägverkets och Banverkets
regionala nivå.
Leif Jakobsson m.fl. (s) efterlyser i
motion 2001/02:T33 en beslutsmodell där
det regionala intresset, kunskapen och
engagemanget tas till vara samtidigt som
de  nationella intressena tillgodoses.
Prioriteringsbeslut skall tas både på
central nivå och på regional nivå. Det
praktiska  resultatet blir därmed  en
förhandlingssituation liknande den som
Region  Skåne upparbetat med  berörda
myndigheter under de senaste åren.
Lisbeth  Staaf-Igelström  m.fl.  (s)
konstaterar i motion 2001/02:T25  att
propositionens    riktlinjer    för
järnvägsinvesteringar  med  en  samlad
planeringsram förenklar möjligheterna att
bygga  om  järnvägsstationer.  Enligt
motionärerna bör Banverket bemyndigas att
ingå avtal med länshuvudmän och kommuner
som   deltar  i  ombyggnader   av
järnvägsstationer och som avser att via
bolagsform under byggnadstiden vara ägare
för resecentrum.
Peter Pedersen (v) föreslår i motion
2001/02:T396 att trafikhuvudmännen i ett
eller flera län tilldelas medel för att
införa nolltaxa i kollektivtrafiken. För
att  utvärdera hur nolltaxan påverkar
bl.a.  resmönster, trafiksäkerhet  och
miljökonsekvenser bör satsningen följas
upp av forskningsinsatser.
Enligt  Anita Jönsson (s)  i  motion
2001/02:T31  är det viktigt  att  en
betydande del av planeringsramen används
till åtgärder som ökar den regionala
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Det
gäller bl.a. investeringar i resecentrum,
terminaler,         busskörfält,
informationssystem          och
signalprioriteringssystem. Även åtgärder
i den lokala kollektivtrafiken bör bli
bidragsberättigade.    Propositionens
förslag till friare bidragsanvändning bör
enligt motionären permanentas och gälla i
hela  Sverige.  Vidare framhålls  att
bidraget till investeringar i regionaltåg
bör vidgas till att omfatta investeringar
i bl.a. bussar som drivs med alternativa
bränslen.
Lisbeth Staaf-Igelström (s) framhåller i
motion 2001/02:T440 att kollektivtrafiken
bör användas som ett medel för att uppnå
de transportpolitiska målen. Därför bör
ett särskilt statligt bidrag lämnas till
investeringar   i  kollektivtrafikens
infrastruktur i form av  busskörfält,
bussgator, signalprioriteringssystem och
andra former av mobil informationsteknik.

Indelningen av järnvägsnätet

Agne Hansson m.fl. (c) framhåller  i
motion  2001/02:T15  att  regeringens
förslag  innebär  att  det  regionala
inflytandet minskar. Detta är  enligt
motionärerna olyckligt eftersom beslut om
länsjärnvägar  är en viktig  regional
utvecklingsfråga. De yrkar därför att
riksdagen avslår regeringens förslag att
avskaffa  indelningen av de  statliga
järnvägarna  i  stomjärnvägar   och
länsjärnvägar.

Cykeltrafik

Johnny Gylling m.fl. (kd) understryker i
motionerna 1999/2000:T210, 2000/01:T212
och 2001/02:T450 cykelns möjlighet att
bidra till lösningar för ett ekologiskt
hållbart  samhälle och efterlyser  en
handlingsplan för ökat cyklande.  Det
viktigaste för att öka cyklandet  är
satsningar  på  bra  cykelstråk,  god
väghållning   inklusive   snöröjning,
informativ   skyltning   och   goda
parkeringsmöjligheter,   gärna   med
möjlighet att kunna låsa fast cykeln vid
stolpar  för  att minska stöldrisken.
Viktigt är också att göra det enkelt att
ta   med   cykeln  på  kollektiva
transportmedel som tåg och buss.
Lennart Daléus (c) framhåller i motion
2001/02:T20 att Vägverkets ansvar som
statlig  väghållare bör omfatta  alla
former av vägtrafik. Verkets ansvar för
investeringar i cykelvägar bör därför
tydliggöras, och verket bör utforma en
strategi  för  säker cykling  utanför
detaljplanelagt område. Vägverket  bör
bygga separata gång- och cykelvägar i den
utsträckning   som   detta    är
samhällsekonomiskt motiverat och tillse
att kostnadseffektiva åtgärder för säker
cykling  beaktas  i  den  regionala
transportplaneringen.  Banverket  bör
samråda med Vägverket om överlåtelse av
nedlagda banvallar som är så belägna att
de kan utgöra underlag för cykelvägar.
Med låga anläggningskostnader kan en god
samhällsekonomisk lönsamhet uppnås för en
del cykelledsprojekt även i glesbefolkade
delar av vårt land.
Karin Svensson Smith m.fl. (v) anför i
motion 2000/01:T336 att trots att gång-
och cykeltrafik är de ekologiskt bästa
alternativen har de länge  behandlats
styvmoderligt  jämfört  med   andra
trafikslag,  framför allt biltrafiken.
Enligt  motionärerna bör ett särskilt
anslag  inrättas för att främja  och
prioritera gång- och cykeltrafik.
Per Lager m.fl. (mp) framhåller i motion
2001/02:T315 att med ett ökat cyklande
kan     folkhälsan    förbättras,
sjukhuskostnader sparas och  närmiljön
förbättras samtidigt som Sverige på ett
mer ansvarsfullt sätt kan leva upp till
internationella  klimatåtaganden   på
miljöområdet. För att främja en ökad
cyklism   efterlyses  en  nationell
handlingsplan.  Planen  bör  innehålla
särskilda  och  säkra  cykelbanor  på
landsbygden i lika hög utsträckning som
vägfiler för motorfordon. I tätorterna
skall cykeln ha företräde så att det
lönar sig att använda cykeln.
Ingemar Josefsson m.fl. (s) framhåller i
motion 2001/02:T28 att cykeln kan förena
tre  betydelsefulla  frågor,  nämligen
folkhälsan,    miljöfrågorna    och
turistnäringen. Det är därför angeläget
att utforma en offensiv strategi för att
stimulera cyklande såväl i tätorter som
på  landsbygden. För  att  underlätta
utbyggnaden  av  cykelnätet  är  det
angeläget att Vägverket ges ett tydligt
uppdrag att planera och bygga vägar och
cykelleder som befrämjar säkerheten för
cyklande. Banverket och Vägverket bör
vidare ges i uppdrag att samverka för att
tillvarata de värden som finns i till
exempel nedlagda banvallar som underlag
för cykelvägar.

Utskottets ställningstagande

Regionalt planeringsansvar

·    Regionalt inflytande
·
Utskottet delar den grundsyn som kommer
till uttryck i propositionen om  det
regionala  transportsystemets betydelse
för att de transportpolitiska målen skall
kunna nås. Det är därför nödvändigt att
den regionala planeringsramen är så stor
att nödvändiga utvecklingsinsatser kan
göras för att möjliggöra en omställning
till   ett   långsiktigt   hållbart
transportsystem. Utskottet  konstaterar
att propositionens förslag till regional
planeringsram   innebär   en   ökad
medelstilldelning och därmed i realiteten
ett stärkt regionalt inflytande.
Som  framhålls  i propositionen  bör
beslut om infrastrukturåtgärder som avser
åtgärder  på de regionala  väg-  och
järnvägsnäten  även  fortsättningsvis
fattas inom ramen för länsplanen. Detta
bör även gälla på sådana vägar som är
stamvägar om åtgärderna föranleds av ett
lokalt eller regionalt behov. Den rätt
som  länen redan har när det gäller
åtgärder på stomjärnvägar, gäller också
även fortsättningsvis för de järnvägar
som Banverket har planeringsansvar för
liksom för Inlandsbanan.
Utskottet vill vidare göra klart att
länen även fortsättningsvis kommer att ha
ett  stort  inflytande i planeringen.
Utskottet förutsätter också att såväl
Vägverket som Banverket fördjupar sitt
samrådsarbete och ökar insynen i sin
interna beslutsprocess i syfte att på
bästa sätt ta hänsyn till lokala och
regionala strategier och program. Länen
och de regionala självstyrelseorganen har
vidare en viktig roll när det gäller
framtagande   av   underlag    i
planeringsprocessen. Utskottet anser mot
denna bakgrund att syftet med de motioner
som begär ett starkt regionalt inflytande
kommer att tillgodoses. Utskottet  är
därför  inte berett att föreslå  att
riksdagen  vidtar  någon  åtgärd  med
anledning av motionsförslagen. Det gäller
motionerna 2001/02:T15 (c), 2001/02:T17
(kd) och 2001/02:T33 (s).

·    Investeringsstöd till
regionaltåg
·
De  senaste  årens  erfarenheter  av
utvecklingen på järnvägsområdet visar att
anskaffningen av rullande materiel inte
har  skett  i  samma  takt  som
moderniseringen  av  järnvägssystemet.
Utskottet har därför inga erinringar mot
regeringens förslag att den regionala
planeringsramen utvidgas till att även
omfatta bidrag till trafikhuvudmän för
investeringar i spårfordon för regional
kollektivtrafik.  Som  framhålls  i
propositionen finns det annars en risk
för att trafikeringen på de banor som
byggs och rustas upp inte kommer att
motsvara efterfrågan på grund av att nya
tåg och vagnar inte kan införskaffas av
trafikoperatörerna. Utskottet är däremot
inte  berett, som föreslås  i  några
motioner, att utvidga bidragsgivningen
till att även omfatta anskaffning av
miljövänliga bussar. I sammanhanget vill
utskottet i stället hänvisa till  de
övriga insatser som görs i samhället för
att främja utvecklingen av alternativa
och miljövänliga drivmedel.

·    Utvecklad lokal och regional
kollektivtrafik
·
Enligt utskottets mening är det viktigt
att   kollektivtrafiken  ges   goda
förutsättningar. Utskottet  förutsätter
också att kollektivtrafiken kommer att
ägnas stor uppmärksamhet i den kommande
infrastrukturplaneringen. Försöket med en
friare  bidragsgivning  till  lokal
kollektivtrafik är därför av intresse och
bör kunna ge ett värdefullt underlag för
att bedöma bl.a. hur kollektivtrafiken
kan stärkas. Med hänvisning till att
verksamheten avses pågå i två år och
därefter utvärderas är utskottet inte nu
berett att förorda att bidragsgivningen
skall utvidgas och gälla permanent och i
hela landet. När det gäller åtgärder för
att    stärka    kollektivtrafikens
förutsättningar vill utskottet  vidare
hänvisa till den statliga utredning som
nyligen tillsatts. Utredningens uppgift
är  att  utifrån ett konsument-  och
helhetsperspektiv identifiera, analysera
och beskriva kollektivtrafikens problem
och  möjligheter, formulera  mål  och
visioner samt föreslå förändringar av
organisation, regelverk och dylikt av
betydelse   för   kollektivtrafikens
utveckling  och  ett ökat  kollektivt
resande. I sammanhanget kan vidare nämnas
att  utskottet i sitt betänkande med
anledning av budgetpropositionen för 2002
behandlat  vissa  kollektivtrafikfrågor
(bet. 2001/02: TU1). Utskottet är inte
berett att föreslå att riksdagen vidtar
någon åtgärd med anledning av motionerna
2001/02:T15 (c), 2001/02:T31 (s)  och
2001/02:T440 (s).

·    Nolltaxa i kollektivtrafiken
·
Enligt utskottets mening bör medel från
planeringsramen för investeringar i den
regionala infrastrukturen inte användas
till  driftbidrag. Utskottet avstyrker
därför  motion 2001/02:T396  (v)  och
förslaget om statsbidrag för att införa
nolltaxa  i  kollektivtrafiken.   I
sammanhanget kan erinras om att nolltaxa
har införts på vissa håll i landet. En
del av dessa försök har uppmärksammats av
forskare. Hösten 2001 har sålunda ett
omfattande  försöksprojekt startats  i
Västmanland.

·    Ombyggnader av järnvägsstationer
·
När det gäller motion 2001/02:T25 (s) och
ombyggnader   av   järnvägsstationer
konstaterar  utskottet att regeringens
förslag ger bättre förutsättningar för
att   samordna   Banverkets   och
trafikhuvudmännens  arbete  med  att
utveckla   moderna  och  attraktiva
resecentrum. Utskottet förutsätter att
utbyggnaden     av     effektiva
kollektivtrafikanläggningar för regional
spårtrafik kan genomföras inom ramen för
olika  samarbetsformer.  Utskottet  är
därför inte nu berett att föreslå någon
åtgärd med anledning av motionsförslaget.

·    Bidrag till flygplatser
·
Utskottet anser att en utgångspunkt för
den regionala investeringsplaneringen bör
vara en helhetssyn på transportsystemet.
Utskottet kan därför inte ansluta sig
till den uppfattning som framförs  i
motion 2001/02:T30 (mp) yrkande 10 om att
bidrag  inte skall kunna lämnas  för
flygplatser.

Sammanfattning av utskottets
ställningstagande

Med  hänvisning  till  det  anförda
tillstyrker   utskottet   regeringens
förslag. Det innebär att planeringsramen
skall  omfatta  investeringar   och
förbättringar i statliga vägar som inte
är  nationella stamvägar, bidrag till
regionala  kollektivtrafikanläggningar,
inklusive  kommunala  flygplatser  och
kajanläggningar, bidrag till kommunala
väghållare  för fysiska åtgärder  och
transportinformatik för förbättrad miljö
och  trafiksäkerhet samt bidrag  till
trafikhuvudmän  för  investeringar  i
spårfordon för regional kollektivtrafik
och åtgärder som ökar tillgängligheten
för funktionshindrade resenärer.
Utskottet  avstyrker därmed motionerna
2001/02:T13   (s),  2001/02:T15  (c)
yrkandena 2, 5, 7 och 27-29, 2001/02:T17
(kd)  yrkande  2,  2001/02:T25  (s),
2001/02:T30 (mp) yrkande 10, 2001/02:T31
(s), 2001/02:T33 (s), 2001/02: T396 (v)
samt 2001/02:T440 (s) yrkandena 1 och 2.
Syftet  med  flertalet motionsyrkanden
förutsätts komma att tillgodoses.

Indelningen av järnvägsnätet

Utskottet delar för sin del regeringens
uppfattning  att  indelningen  av  de
statliga järnvägarna i stomjärnvägar och
länsjärnvägar  inte  längre  behövs.
Utskottet tillstyrker därför regeringens
förslag att avskaffa denna indelning.
Härav  följer att motion  2001/02:T15
yrkande 20 av Agne Hansson m.fl. (c)
avstyrks.

Cykeltrafik

Att cykla kan ge flera positiva effekter
som  exempelvis ökad hälsa och  ökat
välbefinnande för individen, bättre miljö
genom  minskade koldioxidutsläpp  samt
minskade resekostnader för de enskilda.
Cykeln  har  därför enligt utskottets
mening en given plats i ett långsiktigt
hållbart transportsystem varför det är
viktigt  att  förbättra villkoren för
cykeltrafiken. I dag görs ca  12 % av
alla  resor  i  Sverige  på  cykel.
Möjligheten att föra över trafik från bil
till cykel är störst på korta resor.
Ungefär hälften av alla bilresor  är
kortare  än 5 km och skulle således
åtminstone till en del kunna ersättas med
cykelresor.  Den stora  skillnaden  i
cyklandet mellan olika orter i landet
visar att det finns möjligheter att öka
andelen  cyklister  genom  strategiska
åtgärder.
Utskottet   ser   därför    med
tillfredsställelse på  den  nationella
strategi som tagits fram av Vägverket
tillsammans med Svenska Kommunförbundet
och andra aktörer på området för att
uppnå en ökad och säker cykeltrafik (VV
publ.  2000:8). För att öka  andelen
cykeltrafik krävs enligt strategin att
aspekter som tillgänglighet, trygghet,
miljö och hälsa vägs in i den fortsatta
planeringen av transportsystemet.  Det
kräver  bl.a.  utbyggnad  av  gena
cykelförbindelser   mellan   viktiga
målpunkter och samverkan mellan olika
aktörer så att cykeln i högre grad kan
fungera  som en länk i hela  resan.
Utskottet vill vidare framhålla att en
satsning  på  god  infrastruktur  för
cyklister  i  högsta  grad  är  en
jämställdhetsfråga. Kvinnor reser  mer
lokalt än män. Kvinnor går och cyklar
också  mer  till  vardags.  Kvinnors
resmönster är mer komplexa än mäns och
omfattar ofta en kombination av cykel och
kollektivtrafik.
Utskottet    delar   motionärernas
uppfattning  om  betydelsen  av  att
cykeltrafiken  ökar i  samhället  och
konstaterar att flera av de i motionerna
föreslagna åtgärderna återfinns i den
framtagna nationella strategin för ökad
och  säker cykeltrafik. I regeringens
förslag till inriktningsplanering för den
kommande planeringsperioden har cyklandet
getts   stor  betydelse.  Utskottet
förutsätter därmed att den nationella
strategin och motionsförslagen allvarligt
övervägs   vid   den   fortsatta
åtgärdsplaneringen av transportsystemet.
Med  hänvisning till det anförda är,
enligt utskottets mening, någon åtgärd
från riksdagens sida inte erforderlig.
Motionsyrkandena avstyrks följaktligen.

9 Kollektivtrafik för funktionshindradeUtskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att statsbidraget till åtgärder
för en mer tillgänglig kollektivtrafik
för  funktionshindrade resenärer  får
disponeras t.o.m. 2004. Utskottet anser
det  angeläget  att anpassningen  av
transportsystemet    till     de
funktionshindrades behov påskyndas. Med
denna  motivering  avstyrks  samtliga
motionsyrkanden.

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag            i
infrastrukturpropositionen  om   ökad
tillgänglighet  för  funktionshindrade
resenärer (prop. 2001/02:20 punkt 10).
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner att statsbidraget till åtgärder
för en mer tillgänglig kollektivtrafik
för  funktionshindrade  resenärer  får
disponeras t.o.m. 2004.
Vidare behandlas följande motioner:
- 2001/02:T46 yrkande 6 av Kenth Skårvik
m.fl. (fp),
- 2001/02:T318 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m),
-  2001/02:T450 yrkande 24 av Johnny
Gylling m.fl. (kd).

Regeringens förslag

Regeringen anser att tillgänglighet för
alla bör vara en naturlig utgångspunkt
vid utformningen av transportsystemet,
inklusive        infrastrukturen.
Tillgängligheten   bör   fortlöpande
förbättras och beaktas vid all planering
av infrastruktur. Staten bör utgöra ett
föredöme och se till att höga krav på
tillgänglighet tillgodoses vid statlig
medverkan i finansiering av investeringar
i  transportinfrastruktur eller  andra
delar av transportsystemet.
Inför  planeringsomgången  1998-2007
avsatte riksdagen 1,5 miljarder kronor
för  perioden 1998-2002 i syfte  att
förbättra       funktionshindrades
tillgänglighet  till kollektivtrafiken.
Statsbidraget har inte kunnat tas  i
anspråk  i  avsedd  takt  eftersom
bidragsmottagarna  inte  har   haft
tillräckligt med projekt att genomföra.
Därför   anser   regeringen   att
statsbidragets  disposition  -  med
oförändrad totalram - bör förlängas med
två  år  t.o.m. 2004. I sammanhanget
framhålles att kraven på anpassning av
transportsystemets  tillgänglighet  för
funktionshindrade resenärer bör skärpas i
förordningar och föreskrifter.
Regeringen  erinrar  vidare  om  att
Rikstrafiken har redovisat ett förslag
till metod för trafikslagsövergripande
bristanalyser och åtgärdsplaner för ökad
tillgänglighet till kollektivtrafiken på
lokal,  regional och nationell  nivå.
Regeringen anser att det är angeläget att
detta arbete fortsätter med sikte på att
utarbeta en nationell strategi för hur
transportsystemet,   framför   allt
kollektivtrafiken,  skall  kunna  bli
tillgängligt för funktionshindrade till
år 2010.

Motionsförslag

Johnny Gylling m.fl. (kd) bedömer  i
motion 2001/02:T450 att insatserna för
att   öka   tillgängligheten   för
funktionshindrade    har    varit
otillräckliga. Så gott som dagligen finns
reportage och insändare om hur svårt det
är   för   många  människor   med
funktionshinder     att     resa.
Kristdemokraterna begärde redan i  en
motion  under riksmötet  1998/99  att
relevanta och tillämpbara mått utarbetas
för att kunna få fram en utvärderingsbar
åtgärdsplan för ökad tillgänglighet för
funktionshindrade,   främst    inom
kollektivtrafiken. Eftersom inget  har
hänt på området kvarstår kravet.
Även Kenth Skårvik m.fl. (fp) konstaterar
i    motion   2001/02:T46    att
handikappanpassningen         av
kollektivtrafiken   går   långsamt.
Motionärerna    efterlyser     en
tillgänglighetsreform         för
funktionshindrade och att staten genom
stimulansbidrag         påskyndar
kollektivtrafikens handikappanpassning. I
sammanhanget erinras om att Folkpartiet i
sitt budgetalternativ för år 2002 har
avsatt särskilda medel för detta ändamål.
Marietta de Pourbaix-Lundin (m) skildrar
i motion 2001/02:T318 ett exempel där det
var omöjligt för en grupp rullstolsburna
att färdas tillsammans med hänsyn till
att det aktuella tåget enbart hade en
rullstolsplats. Enligt motionären är det
många gånger inte funktionshindret som är
problemet  utan omgivningens bristande
anpassning. Regeringen uppmanas därför
att  ta  initiativ  till  att  öka
tillgängligheten för rullstolsburna på
SJ:s tåg.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   konstaterar   att   det
transportpolitiska beslutet år 1998 om
ett tillgängligt transportsystem kräver
att  kollektivtrafiken  anpassas  till
funktionshindrade  resenärer.  Vidare
gäller att tillgänglighet för alla bör
vara  en  naturlig  utgångspunkt  vid
utformningen   av  transportsystemet.
Utskottet delar därför den uppfattning
som förs fram i de aktuella motionerna
att  anpassningsarbetet bör påskyndas.
Utskottet tillstyrker mot denna bakgrund
regeringens förslag att statsbidraget för
att anpassa kollektivtrafiken och den
fysiska miljön till de funktionshindrades
förutsättningar  bör  kunna  utbetalas
ytterligare två år t.o.m. år 2004.
När det gäller motion 2001/02:T450 (kd)
vill utskottet erinra om att enligt 1998
års  transportpolitiska  beslut  skall
metoder och mått för att precisera och
följa upp tillgänglighetsmålen utvecklas.
I  infrastrukturpropositionen framhålls
att det är angeläget att Rikstrafikens
arbete  fortsätter med sikte på  att
utarbeta en nationell strategi för hur
transportsystemet,   framför   allt
kollektivtrafiken,  skall  kunna  bli
tillgänglig för funktionshindrade till år
2010. Utskottet förutsätter därmed att
syftet  med  motionen  kommer  att
tillgodoses. Utskottet anser att det är
angeläget  att  den  strategi  som
Rikstrafiken skall utarbeta redovisas för
riksdagen.
Enligt  utskottets mening  bör  även
motionerna  2001/02:T46  (fp)   och
2001/02:T318 (m) till väsentlig del bli
tillgodosedda med hänvisning till att
kraven    på    anpassning    av
transportsystemets  tillgänglighet  för
funktionshindrade resenärer  förutsätts
skärpas i förordningar och föreskrifter.
Något initiativ från riksdagens sida är
inte erforderligt. Utskottet avstyrker
därför  motionerna  2001/02:T46  (fp)
yrkande  6,  2001/02:T318  (m)  och
2001/02:T450 (kd) yrkande 24.


10 Samhällsekonomiska bedömningar
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag
att vägledande för prioriteringen av
åtgärder för att utveckla
transportsystemet skall vara
samhällsekonomisk lönsamhet där hänsyn
också tas till hur mycket åtgärderna
bidrar till att uppfylla de
transportpolitiska målen. I enlighet med
tidigare riksdagsbeslut skall kriterierna
för prioriteringen gälla för alla projekt
oavsett finansieringsform. Utskottet
avstyrker samtliga motionsförslag med
hänvisning till föreslagna riktlinjer för
prioritering av åtgärder och förutsatt
utvecklingsarbete.
Avsnittets innehåll
I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag            i
infrastrukturpropositionen om kriterier
för prioritering av åtgärder för att
utveckla     och     modernisera
transportsystemet  2004-2015   (prop.
2001/02:20 punkt 11).
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner   att   vägledande   för
prioriteringar av åtgärder och fördelning
av   planeringsramen   skall   vara
samhällsekonomisk   lönsamhet   för
föreslagna åtgärder, där hänsyn också tas
till hur mycket åtgärderna bidrar till
uppfyllelse  av  de transportpolitiska
målen.   För   att   uppnå   de
transportpolitiska  målen  skall  vid
prioritering  av  åtgärder  de  mest
samhällsekonomiskt lönsamma  åtgärderna
väljas.
Vidare  behandlar  utskottet  följande
motioner:
- 1999/2000:T214 yrkande 1 av Kenneth
Lantz (kd),
-  1999/2000:T243 yrkande 2 av Carin
Lundberg m.fl. (s),
- 1999/2000:T549 yrkande 5 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
-  2000/01:T232 yrkande 2 av  Agneta
Lundberg m.fl. (s),
- 2000/01:T398 av Kaj Larsson m.fl. (s),
- 2000/01:T519 yrkande 5 av Per-Richard
Molén m.fl. (m),
- 2001/02:T41 yrkande 2 av Johnny Gylling
m.fl. (kd),
- 2001/02:T239 yrkande 5 av Per-Richard
Molén m.fl. (m).

Regeringens förslag

Regeringen framhåller att det finns många
olika åtgärder som kan lösa de problem
som finns och bidra till en positiv
utveckling av transportsystemet. Därför
är det nödvändigt att prioritera vilka
åtgärder som skall genomföras först. För
att uppnå de transportpolitiska målen
skall enligt regeringen vid prioritering
av åtgärder de mest samhällsekonomiskt
lönsammaste åtgärderna väljas. Hänsyn bör
tas  till  hur nyttan av  åtgärderna
fördelas  över landet. Balans  mellan
åtgärder i förhållande till mäns och
kvinnors  värderingar måste  övervägas
liksom de effekter som åtgärderna får för
utsatta grupper. Hänsyn måste också tas
till vilka åtgärder som är beroende av,
motverkar  respektive  samspelar  med
varandra.
Regeringen poängterar också att  ett
tydligt beslutsunderlag är väsentligt för
att kunna göra ett bra åtgärdsval. En
förutsättning  för att  prioriteringen
skall fungera på ett tillfredsställande
sätt är att beslutsunderlaget redovisar
samtliga väsentliga effekter de olika
åtgärderna har, liksom hur åtgärderna är
samordnade med övrig trafikplanering och
fysisk  planering.  Samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar,    strategiska
miljöbedömningar    och     andra
konsekvensbeskrivningar är därför mycket
viktiga. Vidare framhålls att kriterier
för prioritering skall gälla för alla
projekt oavsett finansieringsform.

Motionsförslag

Per-Richard Molén m.fl. (m) understryker
i motionerna 1999/2000:T549, 2000/01:T519
och  2001/02:T239  vikten  av  att
investeringsbeslut grundas på  gedigna
tekniska,    miljömässiga     och
samhällsekonomiska  analyser.  Tydliga
samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler bör
därför  utarbetas inför  varje  tänkt
investering.
Kristdemokraterna  betonar  i  motion
2000/01:T41 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
vikten av att inte det första ledet i det
transportpolitiska         målet,
samhällsekonomisk effektivitet, förbigås.
Så sker tyvärr i alltför hög grad i
infrastrukturpropositionen. Att  enbart
planera  för hållbarhet överensstämmer
inte  med  det av riksdagen  antagna
transportpolitiska målet.
Kaj Larsson m.fl. (s) konstaterar  i
motion 2000/01:T398 att prioriteringen av
väginvesteringar  ofta  avgörs   av
vägprojektens  lönsamhet  beräknat  i
nettonuvärdeskvot,  dvs.  förhållandet
mellan den totala kostnaden och nyttan av
vägens utbyggnad. Det innebär att vissa
viktiga vägprojekt utgår helt eller får
en sämre prioritet på grund av kostnader
som  beror  på kostsamma antikvariska
utredningar    och    utgrävningar.
Motionärerna     föreslår     att
nettonuvärdeskvoten för  vägar  endast
skall belastas med anläggningskostnaden.
Carin Lundberg m.fl. (s) framhåller i
motion 1999/2000:T243 att det är viktigt
att   prioriteringen  mellan  olika
infrastrukturprojekt inte bara grundas på
samhällsekonomiska kalkylmodeller  utan
också väger in såväl regionalpolitiska
som sociala skäl.
Kenneth  Lantz (kd) anger  i  motion
1999/2000:T214 (yrkande 1) att varken
Vägverket eller Banverket har rutiner för
att följa upp hur olika investeringar
påverkar miljön, trots att verken enligt
miljöbalken har ansvaret för kontroll och
uppföljning av befintliga projekt. Verken
får  därmed  inte kunskap  om  vilka
förändringar som bör göras, vilket kan
leda till att fel återupprepas i framtida
projekt. Motionärerna efterlyser därför
en  miljögranskning  av  genomförda
investeringar.

Utskottets ställningstagande

Kriterier för prioritering av åtgärder

Riksdagen har godkänt trafikutskottets
betänkande   Beslutsunderlag    för
investeringar i vägar och järnvägar (bet.
2000/01:TU16,  rskr.  2000/01:287).  I
betänkandet, som behandlar ett förslag av
Riksdagens    revisorer    (förs.
2000/02:RR11),  efterlyste  utskottet
åtgärder   för   att   förbättra
beslutsunderlaget  för investeringar i
vägar  och järnvägar. Enligt utskottet
krävdes  bl.a. en bättre analys  och
motivering av olika finansieringsbeslut,
uppföljning och utvärdering av genomförda
investeringar och en årlig redovisning av
statens samtliga finansiella åtaganden.
Utskottet  framhöll  också  att  det
samhällsekonomiska   beslutsunderlaget
borde utvecklas såväl för investeringar
som  finansieras med anslag som  med
alternativa     finansieringsformer.
Regeringen borde  vidare ta initiativ
till en översyn av planeringsprocessen.
Översynen borde ta sikte på att valet av
investeringsprojekt skall  baseras  på
samhällsekonomiska  bedömningar   med
utgångspunkt  i  de transportpolitiska
målen  och  att  samtliga  väg-  och
järnvägsinvesteringar som  helt  eller
delvis finansieras med statliga medel
skall   prövas   inbördes   oavsett
finansieringsform.  Utskottet  framhöll
vidare att det politiska inflytandet över
planeringsprocessen inte borde minska.
Utskottet konstaterar att regeringens
förslag   till   prioriteringsgrunder
överensstämmer väl med de riktlinjer som
riksdagen  tidigare  har  lagt  fast.
Vägledande för prioriteringen av åtgärder
för  att  utveckla  och  modernisera
transportsystemet skall  sålunda  vara
samhällsekonomisk lönsamhet där hänsyn
också tas till hur mycket åtgärderna
bidrar till att de transportpolitiska
målen uppfylls.
Det innebär, som framhålls i motionerna
1999/2000:T243 (s) och 2000/01:T232 (s),
att   hänsyn   tas   till   bl.a.
regionalpolitiska    och    sociala
konsekvenser.  För  att  uppnå  de
transportpolitiska  målen  skall  vid
prioriteringen  de  samhällsekonomiskt
lönsammaste   åtgärderna    väljas.
Kriterierna  för prioriteringen  skall
vidare gälla för alla projekt oavsett
finansieringsform.
Utskottet vill vidare framhålla att en
förutsättning  för att  prioriteringen
skall fungera på ett tillfredsställande
sätt är att beslutsunderlaget redovisar
samtliga väsentliga effekter som åtgärden
medför,  liksom  hur  åtgärderna  är
samordnade med övrig trafikplanering och
fysisk planering. Det betyder att en
samhällsekonomisk bedömning alltid bör
tas  fram  vid  planering  av  ny
infrastruktur och vid väsentlig ombyggnad
av  infrastruktur. Därmed  tillgodoses
enligt  utskottets  uppfattning  även
förslagen från Moderata samlingspartiet
om  krav  på gedigna och heltäckande
analyser inför investeringsbeslut (mot.
1999/2000:T549,   2000/01:T519   och
2001/02:T239).

Samhällsekonomisk effektivitet

Utskottet  delar den uppfattning  som
kommer till uttryck i motion 2001/02:T41
(kd),  nämligen  vikten  av   att
transportsystemet är samhällsekonomiskt
effektivt. Enligt utskottets mening står
denna utgångspunkt inte i konflikt med
målet om ett hållbart transportsystem. I
den resolution om integrering av miljö
och hållbarhet i transportpolitiken som
utarbetades inom ramen för den  s.k.
Cardiffprocessen, och som antogs av EU:s
transportministrar  i  april  2001,
definierades   att   ett   hållbart
transportsystem bl.a.
gör det möjligt att tillgodose
enskilda  människors,  företags  och
föreningars grundläggande  behov  av
kommunikation och utveckling på ett
säkert och för människor och ekosystem
sunt sätt och som främjar jämlikhet inom
och mellan generationerna,
är prisvärt, fungerar rättvist
och effektivt, erbjuder olika typer av
transportmöjligheter,   stöder   en
konkurrenskraftig  ekonomi  och  en
balanserad regional utveckling.
Något initiativ från riksdagens sida är
därmed   enligt   utskottet   inte
erforderligt.

Samhällsekonomisk kalkylmetodik

När det gäller motion 2000/01:T398 (s) om
vilka komponenter som skall ingå i den
samhällsekonomiska kalkylmodellen  vill
utskottet  hänvisa till  att  Statens
institut för kommunikationsanalys, SIKA,
har till uppgift bl.a. att kontinuerligt
se  över  modellen och  revidera  de
kalkylvärden som används. Som regeringen
redovisar saknas det i dag kalkylvärden
för bl.a. värdet av uteblivet intrång i
boendemiljö  eller  i  natur-  och
kulturmiljö varför också andra typer av
beslutsunderlag som belyser hur planerade
investeringar kan uppfylla uppställda mål
bör kunna användas i planeringen. Kravet
på att i beslutsunderlaget inkludera en
samhällsekonomisk  bedömning  kvarstår
dock. Utskottet anser inte att riksdagen
bör ta ställning till vilka enskilda
komponenter  som  bör  ingå  i  den
samhällsekonomiska kalkylen eller  hur
dessa bör värderas. Det bör ankomma på
berörda myndigheter och forskningsorgan
att  utveckla  den  samhällsekonomiska
kalkylmetodiken.

Uppföljning av miljökonsekvenser

Slutligen    beträffande    motion
1999/2000:T214  (kd)  delar  utskottet
motionärens uppfattning om vikten av att
investeringar i trafikens infrastruktur
följs upp och utvärderas. Granskningen
bör inte omfatta enbart en ekonomisk
uppföljning  utan  även  miljömässiga
konsekvenser. I sammanhanget kan erinras
om   att  riksdagen  har  godkänt
trafikutskottets betänkande  Vägverket,
Banverket   och   miljön   (bet.
1999/2000:TU4).  I  betänkandet,  som
behandlar  ett förslag av  Riksdagens
revisorer   (förs.   1999/2000:RR2),
framhölls att uppföljningen av färdiga
projekts miljöeffekter bör förbättras.
Utskottet  förutsatte  vidare   att
regeringen borde undersöka behovet av
eventuella  lagändringar  eller  andra
riktlinjer   för    att    skapa
uppföljningsrutiner  och  för   att
tydliggöra myndigheternas olika roller.
Dessa frågor bereds för närvarande i
Regeringskansliet. Vidare kan nämnas att
Väg-  och transportforskningsinstitutet
nyligen har redovisat en rad förslag som
syftar till att förbättra uppföljningen
av vägars miljöeffekter (VTI, Meddelande
917).  Utskottet är inte berett  att
föregripa  pågående  beredningsarbete.
Motionsförslaget avstyrks följaktligen.

Sammanfattning av utskottets
ställningstagande

Utskottet har med hänvisning till det
anförda ingen erinran mot regeringens
förslag om vilka kriterier som skall
gälla för prioritering av åtgärder för
att   utveckla   och   modernisera
transportsystemet 2004-2015.  Utskottet
anser vidare att något initiativ från
riksdagens sida inte är erforderligt med
anledning av motionerna 1999/2000:T214
(kd)  yrkande  1, 1999/2000:T243  (s)
yrkande 2, 1999/2000:T549 (m) yrkande 5,
2000/01:T232 (s) yrkande 2, 2000/01:T398
(s),  2000/01:T519  (m)  yrkande  5,
2000/01:T41  (kd)  yrkande  2  och
2001/02:T239 (m) yrkande 5. Följaktligen
avstyrks de aktuella motionsyrkandena.


11 Övriga projektUtskottets förslag i korthet
Ett stort antal motionsyrkanden, väckta
under flera riksmöten, berör särskilda
projekt eller projekt i olika delar av
landet  eller en region.  Dessa  är
sammanställda i bilaga 1 till detta
betänkande. Enligt utskottets  mening
kommer många av yrkandena att omfattas
av den kommande planeringsprocessen och
syftet med många förslag torde komma
att tillgodoses inom ramen för denna.
Motionsförslagen avstyrks.

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
stort antal motionsyrkanden som främst
berör     upprustnings-     och
utbyggnadsinsatser antingen i särskilda
projekt m.m. eller i angivna delar av
landet eller en region.

De  motionsyrkanden som behandlas  i
detta avsnitt återfinns i bilaga 1 till
detta betänkande. De har sammanställts i
underrubrikerna Vägar,  Järnvägar  och
Vissa  andra projekt. Den  sistnämnda
underrubriken  omfattar  yrkanden  om
sjöfart och luftfart samt yrkanden som
rör flera trafikslag.
Utskottet har valt att behandla dessa
yrkanden i ett sammanhållet avsnitt och
med en gemensam motivtext mot bakgrund av
den  rollfördelning  när  det  gäller
planeringen som riksdagen har fastställt
på  transportområdet genom  1998  års
transportpolitiska   beslut   (prop.
1997/98:56,  bet. 1997/98:TU10,  rskr.
1997/98:266).   Sålunda   genomförs
planeringen i två steg, planering av
inriktning och planering av åtgärder.
Inriktningen avser övergripande politiska
avvägningar  och är en  uppgift  för
riksdagen. I detta första steg anges
sålunda  målen  och riktlinjerna  för
transportpolitiken  och  fastläggs  de
ekonomiska  ramarna.  Andra  steget
innefattar planering av konkreta åtgärder
på grundval av riksdagens beslut, och det
genomförs genom att Vägverket, Banverket
och  länen utarbetar planer på  sina
respektive  beslutsområden.  Riksdagens
uppgift är alltså normalt inte att ta
ställning     till     enskilda
infrastrukturprojekt. Det är angeläget
att sådana beslut fattas på de regionala
eller lokala nivåerna med kunskap om de
specifika  förutsättningar, behov  och
prioriteringar som gäller utvecklingen
inom respektive område.
Som  har  framgått i  avsnittet  om
utgångspunkter   och   mål   för
transportpolitiken har utskottet anslutit
sig till regeringens bedömning att den nu
gällande rollfördelningen bör gälla även
fortsättningsvis och på så sätt utgöra en
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Principen  är  alltså att  beslut  i
transportfrågor   bör   vara   så
decentraliserade som möjligt  med  en
tydlig    rollfördelning    mellan
planeringsnivåer    och    aktörer.
Transportfrågor som har en tydlig EU-
dimension bör drivas av regeringen inom
Europeiska unionen. Staten och kommunerna
har  ett  ansvar  för  att  sådana
trafikanläggningar  som  behövs  för
allmänna  transportbehov  kommer  till
utförande. Statens ansvar omfattar sådana
anläggningar som svarar mot nationella
och internationella trafikbehov liksom
den            interregionala
persontransportförsörjningen.  Det  är
också statens ansvar att ombesörja en
ändamålsenlig    uppföljning    av
transportpolitiken i stort och av hur de
transportpolitiska målen har uppnåtts.
Denna   grundläggande  rollfördelning
hindrar inte att det finns skäl för
riksdagen  att  göra mer  preciserade
ställningstaganden i vissa fall, t.ex.
när det gäller särskilda projekt som är
av   väsentlig   betydelse   för
trafiksystemets effektivitet eller som
kräver särskilda finansieringslösningar
eller som av andra skäl har en särskild
dignitet. Exempel på sådana särskilda
infrastrukturåtgärder är tunneln genom
Hallandsås, Botniabanan, Citytunneln i
Malmö  och spårkapaciteten i centrala
Stockholm.
I de nu aktuella motionerna återfinns
även  förslag  som  rör  nationella
infrastrukturprojekt  som  kommer  att
omfattas av de nationella planer som
skall fastställas på grundval av  de
övergripande beslut och med de medel som
riksdagen nu fattar beslut om. Enligt
utskottets mening torde syftet med många
av dessa förslag komma att tillgodoses,
även om de i vissa fall inte kommer till
utförande så tidigt i planeringsperioden
som  motionärerna hade önskat.  Andra
motionsförslag   avser   nationella
infrastrukturprojekt, som i och för sig
måste  anses angelägna, men som  vid
avvägningen mot andra angelägna behov får
skjutas på framtiden.
Andra motionsförslag åter rör främst
lokala och regionala trafikfrågor som
enligt   den   nyss   refererade
rollfördelningen avgörs på regional nivå.
Några av motionsyrkandena berör också
transportpolitiken  inom   Europeiska
unionen (EU) och om hur Sverige bör driva
infrastrukturfrågor  i  EU.  Det  är
regeringen som företräder Sverige i EU.
Riksdagen skall dock - enligt beslutet
våren  2001 (förs. 2000/01:RS1,  bet.
2000/01:KU23, rskr. 2000/01: 273-276) om
riksdagen inför 2000-talet - ha en stark
ställning i behandlingen av EU-frågor.
Detta åstadkoms bl.a. genom att riksdagen
på  skilda  sätt för regeringen  kan
klargöra sin ståndpunkt i olika  EU-
relaterade frågor. Under avsnittet Vision
för  utveckling  av  ett  långsiktigt
hållbart transportsystem anförs att det
europeiska samarbetet har bidragit till
att de svenska näten väl ansluter till de
europeiska transportnäten. Villkoren för
trafikering inom EU kännetecknas av en
sund konkurrens som kunnat skapas genom
gemensamma regler. Utskottet förutsätter
att regeringen driver Sveriges frågor på
lämpligt sätt. Utan att här ta ställning
i sak till de enskilda motionsförslagen
som  är EU-relaterade, vill utskottet
framhålla  vikten av en ändamålsenlig
redovisning till utskottet i EU-frågor på
transportområdet.
Ytterligare ett skäl för en sammanhållen
behandling  av  de  nu   aktuella
motionsförslagen  har  sin  grund  i
riksdagens  beslut  våren  2001  om
riksdagens arbetsformer inför 2000-talet
(förslag 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23,
rskr.  2000/01:273-276).  Bland  annat
uttalade sig riksdagen till förmån för
att utskotten vid behov skall kunna ge
motionerna en förenklad behandling. Ett
syfte  är  att  tidsåtgången  för
motionsberedningen skulle kunna minskas
så att utskotten får mer tid för andra
uppgifter,  såsom  uppföljning  och
utvärdering av riksdagsbeslut samt arbete
med EU-frågorna.
Utskottet   vill  understryka   att
motionsförslagen visar på ett  starkt
engagemang för en angelägen upprustning
och  utbyggnad  av infrastrukturen  i
landets olika delar och i vissa regioner.
Utskottet delar motionärernas uppfattning
om  att  en  fortsatt utveckling  av
infrastrukturen är nödvändig för  att
trygga  välfärden  och  näringslivets
konkurrenskraft men också att åstadkomma
en regional balans och en bättre miljö.
Som tidigare har nämnts är det också
utskottets  bedömning  att  många  av
motionsförslagen  kommer  att  kunna
tillgodoses. Givetvis måste behovet av
insatser på kommunikationsområdet vägas
mot andra samhällsbehov. Det är därför
oundvikligt att vissa - i och för sig
angelägna - infrastrukturåtgärder  får
skjutas  på framtiden. Med hänvisning
härtill och till vad som ovan uttalats om
rollfördelningen  i planeringssystemet,
avstyrker    utskottet    samtliga
motionsyrkanden i bilaga 1.

Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken (punkt 1)

av Per-Richard Molén (m), Tom Heyman
(m), Lars Björkman (m) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs i reservation
1. Därmed bifaller riksdagen motionerna
1999/2000:T232, 2000/01:T201 yrkande 1,
2000/01:T519 yrkandena 10-13,
2000/01:N266 yrkande 8, 2000/01:N385
yrkande 18, 2001/02:T18 yrkande 5,
2001/02:T239 yrkandena 4, 12-15 och 17
samt 2001/02:Sk288 yrkande 10 och avslår
motionerna 1999/2000:T204,
1999/2000:T207, 1999/2000:T208 yrkandena
1, 2 och 4, 1999/2000:T209 yrkandena 1,
3-4, 7-9 och 11, 1999/2000:T210 yrkandena
13-15, 1999/2000:T214 yrkande 2,
1999/2000:T215, 1999/2000:T243 yrkandena
1 och 13, 2000/01:T208 yrkandena 2 och 3,
2000/01:T211 yrkandena 1, 4, 8-13,
2000/01:T212 yrkandena 13-14 och 25,
2000/01:T231 yrkandena 1-2 och 10-12,
2000/01:T232 yrkande 1, 2000/01:T413,
2000/01:T624 yrkande 2, 2000/01:T641
yrkande 1, 2000/01:T820, 2000/01:T826,
2000/01:T830, 2000/01:T839, 2000/01:Bo223
yrkande 11, 2000/01: MJ218 yrkande 3,
2000/01:MJ711 yrkandena 27-28 och 30,
2000/01:N225 yrkande 5, 2000/01:N243
yrkande 3, 2000/01:N267 yrkande 18,
2000/01:N383 yrkandena 24-28, 2001/02:T9,
2001/02:T15 yrkandena 8, 11-12, 14, 24,
26, 37-39, 2001/02:T41 yrkandena 3, 9-10,
17 och 19, 2001/02:T46 yrkandena 4 och 5,
2001/02:T326 yrkande 1, 2001/02:T360,
2001/02:T393, 2001/02:T450 yrkandena 8,
18-19 och 21, 2001/02:T463 yrkandena 1
och 9-12, 2001/02:MJ527 yrkande 1,
2001/02:N364 yrkandena 17-20 och
2001/02:So501 yrkandena 4 och 15.
Ställningstagande
Såsom  anförs  i moderaternas  motion
2001/02:T18 är kommunikationer -  och
därmed en väl fungerande infrastruktur -
av avgörande betydelse för människors och
företags möjligheter att skapa tillväxt
och välstånd. Infrastrukturen används för
att transportera gods och passagerare men
också för att överföra information. De
olika delarna i infrastrukturen samverkar
i ett integrerat system, som inte är
starkare än sin svagaste länk. Effektiva
vägtransporter kräver inte bara bra vägar
utan  också  en  väl  utbyggd  IT-
infrastruktur. Utan bra hamnar, vägar och
järnvägar  kan  inte insatsvaror  och
färdiga produkter på ett effektivt sätt
transporteras till och från de olika
produktionsplatserna. Infrastrukturen är
också en förutsättning för att enskilda
människor skall erbjudas den frihet det
innebär att snabbt, enkelt och billigt
kunna resa och inte minst att hålla
kontakt med nära och kära via t.ex.
telefon och Internet. Omvänt är bristen
på     effektiv     infrastruktur
tillbakahållande på utvecklingen i vårt
lands expansiva regioner samtidigt som en
sådan  brist  hindrar tillväxten  att
spridas till mindre tätbefolkade  och
mindre expansiva regioner av vårt land.
Regeringen  har nu - efter  år  av
dröjsmål   -   lagt   fram   en
infrastrukturproposition.  Det  finns
starka  skäl  att rikta  kritik  mot
hanteringen  av  infrastrukturfrågorna,
eftersom förseningen har skapat  stor
osäkerhet  hos  berörda  grupper  -
människor, företag och de trafikverk som
har  till  uppgift att  planera  med
utgångspunkt i statsmakternas  beslut.
Allvarligt  är också  att  många  av
problemen har skjutits ytterligare på
framtiden  och  att planeringsperioden
därmed har blivit senarelagd. För att
råda bot på detta föreslår moderaterna
att perioden startar redan år 2002 och
att  den  alltså skall omfatta  åren
2002-2013. Vidare kan regeringens förslag
till finansiering kritiseras för  att
vissa insatser är ofinansierade, medan
andra föreslås bli finansierade genom
upplåning, vilket leder till dramatiskt
ökade  kapitalkostnader.  Utrymme  för
större  infrastruktursatsningar  skapas
främst genom den politik för tillväxt som
står på moderaternas program. I riksdagen
finns en stark majoritet för att pröva
den s.k. PPP-modellen för att snabbt få i
gång   viktiga  infrastrukturprojekt.
Regeringen avstår dock från att pröva
denna  möjlighet. Moderaterna förordar
dock  att  denna  möjlighet  till
finansiering snarast börjar användas och
att man startar med ett begränsat antal -
högst fem - väg- och järnvägsprojekt.
I den nu presenterade propositionen finns
en   redovisning  av  läget   för
infrastrukturen i Sverige.  Regeringen
erkänner att det finns avsevärda brister
när  det  gäller detta  område,  men
förslagen i propositionen visar på både
ofullständiga slutsatser och otillräcklig
beslutsamhet.   Enligt   moderaternas
uppfattning är behovet av  kraftfulla
investeringar  i infrastrukturen  både
stort  och  akut. Därför  behövs  en
infrastrukturpolitisk reform i enlighet
med de förslag som moderaterna för fram.
Tydligaste skillnaden mellan regeringens
och  moderaternas förslag  gäller  de
ekonomiska prioriteringarna.
En  första grundläggande utgångspunkt
för infrastrukturpolitiken bör vara att
det är trafikanternas behov som skall
vara styrande. I propositionens analysdel
framgår, med berömvärd tydlighet, hur den
framtida trafikutvecklingen beräknas ske.
Med stöd av Godstransportdelegationens
slutsatser beskrivs i propositionen hur
främst gods- som persontrafiken kommer
att  öka på vägnätet. Det är därför
förvånande att den ekonomiska satsningen
sker i omvänd ordning genom att merparten
av   pengarna  föreslås  gå  till
järnvägssektorn och den mindre delen till
vägsektorn.   Enligt   moderaternas
uppfattning är satsningarna på vägnätet
klart otillräckliga. Moderaterna följer
den prognos som tagits fram av SIKA och
som  utgör  underlaget  i  det  av
Godstransportdelegationen     avgivna
betänkandet.  Att möta  en  förväntad
trafikökning på vägnätet utan motsvarande
ökning av anslagen anser vi vara ologiskt
och felaktigt. En andra utgångspunkt är
att staten inte skall ägna sig åt eller
ta ansvar för sådan verksamhet som andra
kan  utföra  lika bra eller  bättre.
Ytterligare  en utgångspunkt  är  att
erkänna konkurrensen som det bästa sättet
att    uppnå   effektivitet    i
transportsystemet. När det gäller de mål
och  delmål som regeringen anger som
utgångspunkt för transportpolitiken är
det moderaternas uppfattning att dessa
inte kommer att uppnås på det sätt som
regeringen nu lägger förslag om.
I det följande presenteras i all korthet
huvuddragen i den moderata politiken för
en  infrastruktur för ett långsiktigt
hållbart transportsystem.
Under  en  lång följd  av  år  har
moderaterna  påpekat att det  svenska
vägnätet  är  i  stort  behov  av
resursförstärkning, både när det gäller
underhåll och nysatsningar. Bland  de
Europa-  och riksvägsprojekt som  bör
prioriteras kan i detta sammanhang nämnas
den nordiska triangeln, som förbinder
huvudstäderna,  samt storstadstriangeln
Malmö-Göteborg-Stockholm; dessa projekt
måste nu färdigställas. En utförligare
redovisning    av    moderaternas
vägprioriteringar lämnas i betänkandets
avsnitt om vägar. Där pekar vi tydligt på
behovet av ökade anslag även för det
regionala vägnätet Vidare vill vi öka
anslagen  till det enskilda vägnätet.
Genom denna satsning kommer framför allt
delmålen  om tillgänglighet,  regional
balans och säker trafik att uppnås, och
det bättre än genom regeringens förslag.
Vi avvisar den s.k. BREV-utredningens
förslag och menar att om dessa genomförs
kommer  det  att  leda  till  en
kostnadsövervältring från staten  till
glesbygdens människor.
Järnvägspolitiken bör  omstruktureras.
En  grundläggande utgångspunkt  gäller
statens ansvar för det statligt ägda
järnvägsnätet. Detta bör begränsas till
att svara dels för effektivt utnyttjande
av  gjorda  investeringar,  dels  för
underhåll och nyinvesteringar  på  de
bandelar   som  uppfyller   ägarens
avkastningskrav. För att öka järnvägens
attraktivitet och konkurrenskraft måste
en   total  avreglering  av   all
järnvägstrafik genomföras. Vidare  bör
SJ:s roll renodlas till att i framtiden
vara  en  stark  operatör,  som  på
affärsmässiga grunder kan konkurrera om
trafik  på  svenska  och  europeiska
järnvägar. Det finns också skäl  att
kritisera SJ:s absoluta trafikeringsrätt
som ger företaget monopol på persontrafik
på  alla lönsamma järnvägslinjer. Den
förordning som reglerar fördelningen av
trafikrätter  bör  därför   ändras.
Ytterligare en åtgärd som moderaterna
föreslår är att huvudmannaskapet för SJ:s
fordonsförsörjning skall utredas. Syftet
skall   vara   att   skapa   full
konkurrensneutralitet   mellan   de
operatörer som trafikerar det svenska
järnvägsnätet och som för detta ändamål
hyr  rullande materiel från SJ.  Den
genomförda  uppdelningen  av   SJ:s
verksamhet i olika bolag bör nu följas av
en  privatisering  av  verksamheten.
Moderbolagets tillgångar  i  form  av
attraktiva fastigheter har placerats i
Jernhusen AB. Detta bolag bör snarast
omstruktureras och försäljas på börsen.
Bland  de  konkreta  satsningarna  på
järnvägen  bör  särskilt  den  s.k.
Europakorridoren nämnas. En utredning bör
snarast komma till stånd, och i denna bör
Götalandsbanan inkluderas och sträckan
Stockholm-Helsingborg bör avse Nyköping,
Norrköping, Jönköping och Värnamo.
Det   allt  större  person-  och
godstransportutbytet mellan Sverige och
kontinenten kräver ökad kapacitet för
såväl bil- som tågtrafik. Tillkomsten av
Öresundsbron har minskat  behovet  av
omlastning  från landförbindelse  till
färja   och   samtidigt   förkortat
tidsåtgången för de olika trafikslagen.
Nästa steg måste bli att binda ihop
Skandinavien  med  den   europeiska
kontinenten via en fast förbindelse över
Fehmarn Bält. Detta projekt bör utredas
och regeringen måste i samförstånd med
Danmark och Tyskland, kraftfullt driva
frågan inom EU.
Slutligen  anser  moderaterna  att
regeringens  politik när  det  gäller
storstädernas  behov av  infrastruktur
vittnar  om  en  närmast  fientlig
inställning.   Enligt   moderaternas
uppfattning   måste   storstädernas
utveckling i stället bejakas, och de
satsningar som är nödvändiga för att lösa
trafikproblemen skall påbörjas omgående.
Uppdraget till regeringen bör vara att, i
samråd med den politiska ledningen i de
olika regionerna, söka finna ekonomisk-
tekniska      lösningar      på
infrastrukturproblemen,  som  möjliggör
lösningar i nutid.
De nu angivna och andra förslag som
moderaterna förordar i sina  motioner
finns närmare beskrivna under respektive
avsnitt i detta betänkande. Riksdagen bör
genom ett uttalande uppmana regeringen
att lägga fram förslag i enlighet med vad
här har framförts.
Genom en sådan åtgärd blir här behandlade
motioner   av  moderata   ledamöter
tillgodosedda liksom ett flertal av de
motionsyrkanden som behandlas i avsnitt
11 Övriga projekt och som har väckts av
ledamöter i Moderata samlingspartiet.

2.Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken (punkt 1)

av  Johnny Gylling (kd)  och  Tuve
Skånberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs i reservation
2. Därmed bifaller riksdagen motionerna
1999/2000:T210 yrkandena 13-15,
1999/2000:T214 yrkande 2, 2000/01:T212
yrkandena 13-14 och 25, 2000/01:N243
yrkande 3, 2001/02:T41 yrkandena 3, 9-10,
17 och 19, 2001/02:T326 yrkande 1,
2001/02:T360, 2001/02:T450 yrkandena 8,
18-19 och 21 samt avslår motionerna
1999/2000:T204, 1999/2000:T207,
1999/2000:T208 yrkandena 1, 2 och 4,
1999/2000: T209 yrkandena 1, 3-4, 7-9 och
11, 1999/2000:T215, 1999/2000:T232,
1999/2000:T243 yrkandena 1 och 13,
2000/01:T201 yrkande 1, 2000/01:T208
yrkandena 2 och 3, 2000/01:T211 yrkandena
1, 4 och 8-13, 2000/01:T231 yrkandena 1-2
och 10-12, 2000/01:T232 yrkande 1,
2000/01:T413, 2000/01:T519 yrkandena
10-13, 2000/01:T624 yrkande 2,
2000/01:T641 yrkande 1, 2000/01:T820,
2000/01:T826, 2000/01: T830,
2000/01:T839, 2000/01:Bo223 yrkande 11,
2000/01:MJ218 yrkande 3, 2000/01:MJ711
yrkandena 27-28 och 30, 2000/01:N225
yrkande 5, 2000/01:N266 yrkande 8,
2000/01:N267 yrkande 18, 2000/01: N383
yrkandena 24-28, 2000/01:N385 yrkande 18,
2001/02:T9, 2001/02:T15 yrkandena 8,
11-12, 14, 24, 26 och 37-39, 2001/02:T18
yrkande 5, 2001/02:T46 yrkandena 4 och 5,
2001/02:T239 yrkandena 4, 12-15 och 17,
2001/02:T393, 2001/02:T463 yrkandena 1
och 9-12, 2001/02:MJ527 yrkande 1,
2001/02:N364 yrkandena 17-20, 2001/02:
Sk288 yrkande 10 och 2001/02:So501
yrkandena 4 och 15.
Ställningstagande
Kristdemokraternas syn på kommunikationer
och infrastruktur har två grundläggande
utgångspunkter, nämligen välstånd  och
miljöhänsyn. Detta redovisas också  i
motion 2001/02:T41.
Bra kommunikationer är en förutsättning
för att vårt land skall kunna utveckla
välståndet samt öka sysselsättningen och
tillväxten. För ett land som Sverige -
glest befolkat och med stora avstånd -
har   transporterna  särskilt  stor
betydelse. Man måste dock erkänna att
transporterna belastar miljön, och därför
behövs  ytterligare insatser för  att
minska de skadliga effekterna, främst
utsläppen.
Regeringen har nu sent omsider lagt
fram  sina  förslag när  det  gäller
infrastrukturen. Det är emellertid med
beklagande som man kan konstatera att
propositionen saknar visioner om vilken
påverkan som transporterna skall och bör
ha. Som kristdemokraterna framhåller - på
grundval  av  den  redovisning  i
propositionen om olika brister - för
regeringen Sverige allt längre bort från
det  transportpolitiska målet  om  en
effektiv      och      hållbar
transportförsörjning.
Vi anser att planeringen av satsningarna
för perioden 2004-2015 bör inriktas på
följande sju infrastrukturella  grepp.
Dessa är
-     återställande av den allmänna
väg- och järnvägsstandarden,
-
-    återupprättande av nollvisionen,
-
-      lösning  av  storstädernas
trafikproblem,
-
-    fullföljande av den s.k. svenska
triangeln,
-
-     fullföljande  av  den  s.k.
nordiska  triangeln  med  europeisk
dimension,
-
-     utnyttjande  av  alternativa
finansieringsformer och
-
-    utvecklande av användandet av IT
i transportsystemet
-
När det gäller satsningarna på väg och
järnväg  bör planeringen  styras  av
principen att väg- och järnvägskapitalet
skall förvaltas på ett sådant sätt att
inte värdet urholkas.
Vidare   bör   satsningen    på
väginvesteringarna vara tydligare, bl.a.
genom  fler  resurser  jämfört  med
regeringens  förslag. Järnvägsprojekten
bör  genomföras med bättre  styrning.
Vidare  bör  alla järnvägslinjer  bli
föremål för upphandling, och en utredning
om förutsättningarna för att införa en
motsvarighet till flygets start-  och
landningstider   (slottider)   inom
järnvägstrafiken bör genomföras. Vi anser
beträffande sjöfarten att statliga medel
bör avsättas även för detta trafikslag
för täckande av en del av kostnaderna för
dess  infrastruktur.  I  fråga  om
godstransporter bör särskild vikt läggas
vid   skapandet   av   intermodala
transportknutpunkter.
Beträffande det övergripande målet för
transportpolitiken kan vi med beklagande
konstatera  att  regeringen  i  många
avseenden har förbigått den  del  av
målformuleringen  som  handlar   om
samhällsekonomisk effektivitet. Negativa
effekter av t.ex. miljöpåverkan måste
internaliseras i det kostnadsansvar som
transportsektorn har och inte betraktas
såsom oberoende bieffekter som motarbetas
under särskilda former.
Regeringens bedömning i fråga om delmål
visar dessvärre brister när det gäller
grad av konkretisering.
När det gäller delmålet om en god
miljö hänvisar vi till de ändamålsenliga,
konkreta förslag som läggs fram i motion
1999/2000:T210.  Här  begärs  skärpta
utsläppstak till år 2010. Även problemet
med bullerstörande vägnät tas upp och
kraftfulla åtgärder krävs. Rent allmänt
bör det understrykas att planeringen av
kommunikationer, boende och arbetsplatser
bör göras så att de blir en del av det
ekologiskt hållbara samhället. För att
åstadkomma   långsiktigt   hållbara
transporter måste de mest miljövänliga
alternativen utvecklas.
När det gäller vägtrafiken bör Sverige
inom EU verka för gemensamma regler för
vägavgifter för tunga fordon.  Vidare
måste klimatfrågan tas på största allvar,
och  ett sätt vore att tillåta fler
pilotprojekt för alternativa  bränslen
såsom ekoparaffin.
Järnvägens  och sjöfartens  ställning
behöver stärkas, samtidigt som fossila
bränslen fasas ut ur vägtrafiken.
Det  nya  delmålet  om  jämställdhet
välkomnas som ett viktigt steg på vägen
när det gäller att beakta skillnaden
mellan mäns och kvinnors transportbehov.
Vi  vill  emellertid  framhålla  det
angelägna  i  att  man  samtidigt
uppmärksammar  att andra  grupper  är
åsidosatta   i  transportplaneringen.
Delmålet om tillgänglighet bör därför
utvecklas i detta syfte.
Som ett resultat av vår bedömning i dessa
frågor anser vi att vissa ändringar av
organisatorisk  art bör  införas.  En
särskild  gren av näringspolitiken  -
transportnäringen - bör skapas. Vidare
bör   Godstransportdelegationen   ges
möjlighet att fortsätta som ett forum för
transportfrågor. Regeringen bör också ta
initiativ   till   en    nordisk
infrastrukturpolitik  och  en  samlad
infrastrukturpolitik         för
Östersjöregionen.  Slutligen  bör  ett
nationellt     program      för
transportinformatik tas fram.
De nu angivna och andra förslag som
ledamöter i Kristdemokraterna förordar i
sina motioner finns närmare beskrivna
under  respektive  avsnitt  i  detta
betänkande. Riksdagen bör  genom  ett
uttalande uppmana regeringen att lägga
fram förslag i enlighet med vad som här
har framförts. Genom en sådan åtgärd blir
motionerna  tillgodosedda  liksom  ett
flertal  av  de  motionsyrkanden  som
behandlas i avsnitt 11 Övriga projekt
och  som har väckts av ledamöter  i
Kristdemokraterna.

3.Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken (punkt 1)

av Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs i reservation
3. Därmed bifaller riksdagen motionerna
2000/01:T231 yrkandena 1-2 och 10-12,
2000/01:T830, 2000/01:Bo223 yrkande 11,
2000/01:MJ711 yrkandena 27-28 och 30,
2000/01:N267 yrkande 18, 2001/02:T15
yrkandena 8, 11-12, 14, 24, 26, 37-39
samt 2001/02:So501 yrkandena 4 och 15
samt avslår motionerna 1999/2000:T204,
1999/2000: T207, 1999/2000:T208 yrkandena
1, 2 och 4, 1999/2000:T209 yrkandena 1,
3-4, 7-9 och 11, 1999/2000:T210 yrkandena
13-15, 1999/2000:T214 yrkande 2,
1999/2000:T215, 1999/2000:T232,
1999/2000:T243 yrkandena 1 och 13,
2000/01:T201 yrkande 1, 2000/01:T208
yrkandena 2 och 3, 2000/01:T211 yrkandena
1, 4 och 8-13, 2000/01:T212 yrkandena
13-14 och 25, 2000/01:T232 yrkande 1,
2000/01:T413, 2000/01:T519 yrkandena
10-13, 2000/01:T624 yrkande 2,
2000/01:T641 yrkande 1, 2000/01: T820,
2000/01:T826, 2000/01:T839, 2000/01:MJ218
yrkande 3, 2000/01:N225 yrkande 5,
2000/01:N243 yrkande 3, 2000/01:N266
yrkande 8, 2000/01:N383 yrkandena 24-28,
2000/01:N385 yrkande 18, 2001/02:T9,
2001/02:T18 yrkande 5, 2001/02:T41
yrkandena 3, 9-10, 17 och 19, 2001/02:T46
yrkandena 4 och 5, 2001/02:T239 yrkandena
4, 12-15 och 17, 2001/02:T326 yrkande 1,
2001/02:T360, 2001/02:T393, 2001/02:T450
yrkandena 8, 18-19 och 21, 2001/02:T463
yrkandena 1 och 9-12, 2001/02:MJ527
yrkande 1, 2001/02:N364 yrkandena 17-20
och 2001/02:Sk288 yrkande 10.
Ställningstagande
Som konstateras i motion 2001/02:T15 av
Agne  Hansson  m.fl.  innebär  dåliga
kommunikationer - fysiska  såväl  som
digitala  -  att  investeringar  och
nyetableringar uteblir.
Helhetssyn och tvärsektoriell planering
är en förutsättning för att man skall
kunna hitta de bästa transportlösningarna
och för att resurser skall kunna användas
på  ett kostnadseffektivt sätt, anser
Centerpartiet. Dagens uppsplittring av
ansvaret på olika verk och myndigheter
kan i vissa fall vara kontraproduktivt.
Mot denna bakgrund kan ett samlat ansvar
för   fysisk   infrastruktur   vara
ändamålsenligt. Denna fråga och frågan om
att  inrätta ett särskilt  verk  för
infrastruktur  bör  därför  utredas.
Samordning och organisatorisk utveckling
är viktiga inslag i den nu förespråkade
helhetssynen. Så kan t.ex. sammanhållna
transportsystem        underlätta
arbetspendling,       arbetsresor,
rekreationsresor  och  inte   minst
godstransporter. Rikstrafiken har här en
avgörande roll, och dess arbete  med
samordning  av  trafikslagen  måste
påskyndas.
Helhetssynen bör även prägla behandlingen
av  den  fysiska  och  den  digitala
infrastrukturen. Enligt vår uppfattning
utgör dessa båda typer av infrastruktur
komplement till varandra, och det är
staten som skall garantera att det finns
tillgång till fullgod kvalitet på digital
och fysisk infrastruktur i hela landet.
Som sägs i motion 2001/02:So501 finns det
skäl  till  oro  för  de  statliga
myndigheternas neddragning av  service
till  allmänheten.  Samhället  måste
garantera basservice i fråga om post- och
kassaservice och goda teleförbindelser
med bredbandskapacitet för IT-användning.
Det finns goda möjligheter till samverkan
mellan de offentliga, privata och ideella
sektorerna. Även i detta avseende finns
starka skäl för en helhetssyn.
Centerpartiets uppfattning om delmålet
regional  utveckling går ut  på  att
infrastrukturen  måste  planeras  för
utveckling och tillväxt i hela landet.
För att företag och privatpersoner skall
våga investera i alla delar av landet
krävs att infrastrukturen garanteras både
på kort och lång sikt. En väl utvecklad
infrastruktur är en av förutsättningarna
för tillväxt, ökad sysselsättning och
bibehållen välfärd, och den ger också
möjligheter för människor och företag att
bo  och  verka  i  hela  landet.
Infrastrukturens    regionförstorande
möjligheter måste erkännas och bejakas.
Delmålet  god  miljö  är  angeläget.
Transportsystemet måste göras grönare. De
investeringar som görs  av  nuvarande
generation skall lämnas över till nästa
och det är då viktigt att vi inte har
byggt fast oss i sådana system som till
sin natur är miljöovänliga. Därför bör
den  befintliga infrastrukturen -  i
möjligaste  mån  -  prioriteras  före
nyanläggningar. Vidare måste  mer  av
trafikarbetet,  både när  det  gäller
människor och gods, flyttas från väg till
järnväg.     Likaledes     måste
kollektivtrafikens roll stärkas, båda av
miljö- och jämställdhetsskäl. Samtidigt
måste man komma ihåg att vägtrafik i
många  fall är en nödvändighet.  Det
förutsätter samtidigt att  det  finns
alternativ till fossila drivmedel. Vidare
vill  vi  betona vikten av att  man
stimulerar infasningen av biodrivmedel
genom skattebefrielse. Det som Sverige
kämpar för i miljöhänseende bör Sverige
också driva inom ramen för EU-arbetet;
även   EU:s   transportsystem   bör
miljöanpassas. I EU bör Sverige också
arbeta för att ett gemensamt program för
utveckling  av  transportsystemet  i
Barentsregionen skall tas fram.
Storstadsområdena har särskilda behov
av miljövänliga insatser. Det skall kunna
gå att åstadkomma livskvalitet även i en
storstad.   Ökade   satsningar   på
kollektivtrafik är en väg att gå. En
annan är att samhällsplaneringen inriktas
på  att  leda  till  minsta  möjliga
miljöpåverkan. Närhet mellan arbetsplats,
bostad och service måste skapas i syfte
att minska behovet av transporter.
En säker trafik är ett viktigt delmål.
Det är likaså viktigt att inse att det
krävs ett hårt arbete på många olika plan
om nollvisionen inte bara skall förbli en
vision. Centerpartiet har i sina motioner
anvisat  en  rad  åtgärder  för  att
åstadkomma en politik för en trygg och
säker trafikmiljö.
Det nya målet om jämställdhet behövs. I
propositionen saknas emellertid konkreta
förslag om hur det skall kunna uppfyllas.
Regeringen bör därför återkomma  till
riksdagen med en strategi för att öka
jämställdheten i transportsystemet.
I fråga om finansiering bör man kunna
pröva vägtullar i ökad utsträckning. Det
bör  alltså kunna finnas även  andra
svenska   infrastrukturprojekt   än
Öresundsbron för vilka det kan  vara
möjligt att finansiera nyinvesteringar i
framtiden. Utgångspunkten bör dock vara
att vägtullar endast används i en liten
skala   och  endast  för   större
infrastrukturprojekt.
De nu redovisade förslagen och andra
förslag som ledamöter i Centerpartiet
förordar i sina motioner finns närmare
beskrivna under respektive avsnitt  i
detta betänkande. Riksdagen bör genom ett
uttalande uppmana regeringen att lägga
fram förslag i enlighet med vad som här
har framförts. Genom en sådan åtgärd blir
motionerna  tillgodosedda  liksom  ett
flertal  av  de  motionsyrkanden  som
behandlas i avsnitt 11 Övriga projekt
och  som har väckts av ledamöter  i
Centerpartiet.

4.Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken (punkt 1)

av Kenth Skårvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs i reservation
4. Därmed bifaller riksdagen motionerna
1999/2000:T204, 1999/2000:T207,
1999/2000:T209 yrkandena 1, 3-4, 7-9 och
11, 1999/2000:T215, 2000/01:T211
yrkandena 1, 4 och 8-13, 2000/01:T413,
2000/01:N225 yrkande 5, 2001/02:T46
yrkandena 4 och 5, 2001/02:T463 yrkandena
1 och 9-12 samt avslår motionerna
1999/2000:T208 yrkandena 1, 2 och 4,
1999/2000:T210 yrkandena 13-15,
1999/2000:T214 yrkande 2, 1999/2000:T232,
1999/2000:T243 yrkandena 1 och 13,
2000/01:T201 yrkande 1, 2000/01:T208
yrkandena 2 och 3, 2000/01:T212 yrkandena
13-14 och 25, 2000/01:T231 yrkandena 1-2
och 10-12, 2000/01:T232 yrkande 1,
2000/01:T519 yrkandena 10-13,
2000/01:T624 yrkande 2, 2000/01:T641
yrkande 1, 2000/01:T820, 2000/01:T826,
2000/01:T830, 2000/01:T839, 2000/01:Bo223
yrkande 11, 2000/01: MJ218 yrkande 3,
2000/01:MJ711 yrkandena 27-28 och 30,
2000/01:N243 yrkande 3, 2000/01:N266
yrkande 8, 2000/01:N267 yrkande 18,
2000/01:N383 yrkandena 24-28,
2000/01:N385 yrkande 18, 2001/02:T9,
2001/02:T15 yrkandena 8, 11-12, 14, 24,
26 och 37-39, 2001/02:T18 yrkande 5,
2001/02:T41 yrkandena 3, 9-10, 17 och 19,
2001/02:T239 yrkandena 4, 12-15 och 17,
2001/02:T326 yrkande 1, 2001/02:T360,
2001/02:T393, 2001/02:T450 yrkandena 8,
18-19 och 21, 2001/02:MJ527 yrkande 1,
2001/02:N364 yrkandena 17-20,
2001/02:Sk288 yrkande 10 samt
2001/02:So501 yrkandena 4 och 15.
Ställningstagande
Som   Folkpartiet  liberalerna  har
framhållit i en rad olika sammanhang är
en  väl  fungerande  konkurrens  en
grundläggande   förutsättning   för
effektivitet i transportsystemet. Detta
framgår t.ex. av motion 2001/02:T46 av
Kenth Skårvik m.fl. Med fri konkurrens
inom samtliga transportslag tillgodoses
bäst den enskildes behov av transporter,
och  med  fri konkurrens  inom  alla
trafikslag  uppnås  bäst  en  hållbar
utveckling och en ökad tillväxt. Ett sätt
att  uppnå  fri  konkurrens  är  att
avregleringen  inom  transportsystemet
fullföljs. Vidare skall prissättningen
vara  baserad  på  samhällsekonomiska
kalkyler.
Trafikens miljöpåverkan är emellertid
viktig att beakta, både vid planeringen
och på andra sätt. Speciellt vägtrafiken
har negativa effekter på naturen genom
luftföroreningar och buller, men även tåg
och flyg bidrar till en försämrad miljö.
Folkpartiet liberalerna  har  en  rad
förslag som syftar till att den negativa
miljöpåverkan från transportslagen skall
nedbringas.
Som liberaler anser vi att det  är
positivt att regeringen nu  -  genom
förslaget  om ett jämställdhetsmål  -
uppmärksammar att män och kvinnor inte
har  samma  resmönster.  Detta  bör
kartläggas och analyseras ytterligare.
Vidare bör regeringen återkomma  till
riksdagen med förslag på olika områden
för att obalanserna skall utjämnas. Ett
sådant förslag med anknytning även till
trafiksystemet  gäller  avdraget  i
deklarationen för resor. I  nuvarande
system för reseavdrag tas ingen hänsyn
till att det är kvinnor som står för den
största  delen  av  nyttoresorna  för
familjen. Därför bör reseavdraget breddas
så att även resor till och från dagis
räknas.
Såvitt   gäller   de   särskilda
transportslagen väg och järnväg har jag
följande synpunkter. Även om det kan
finnas   miljömässiga   och   andra
invändningar mot vägtrafiken, är  det
viktigt att inse och erkänna att bilen är
en nödvändighet för många i Sverige, både
i staden och på landsbygden. För att
belysa  bilens  roll  ur  ett  antal
perspektiv bör en bilsocial utredning
göras.  Genom en sådan skulle nyttig
kunskap kunna komma fram som kan läggas
till grund för den fortsatta planeringen
av  infrastrukturen. När  det  gäller
järnvägen  anser  vi  att  en  total
avreglering  bör  göras,  både  av
godstrafiken   och   persontrafiken.
Slutligen måste Banverkets fördelning av
tåglägen göras på neutralt sätt, utan
gynnande av SJ.
De nu angivna och andra förslag som
ledamöter  i  Folkpartiet  liberalerna
förordar i sina motioner finns närmare
beskrivna under respektive avsnitt  i
detta betänkande. Riksdagen bör genom ett
uttalande uppmana regeringen att lägga
fram förslag i enlighet med vad som här
har framförts. Genom en sådan åtgärd blir
motionerna  tillgodosedda  liksom  ett
flertal  av  de  motionsyrkanden  som
behandlas i avsnitt 11 Övriga projekt och
som har väckts av ledamöter i Folkpartiet
liberalerna.

5.Utgångspunkter och mål för
transportpolitiken (punkt 1)

av Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs i reservation
5. Därmed bifaller riksdagen motionerna
2000/01:T624 yrkande 2, 2000/01:N383
yrkandena 24-28 och 2001/02:N364
yrkandena 17-20, bifaller delvis motion
2000/01:T208 yrkandena 2 och 3 samt
avslår motionerna 1999/2000:T204,
1999/2000:T207, 1999/2000:T208 yrkandena
1, 2 och 4, 1999/2000:T209 yrkandena 1,
3-4, 7-9 och 11, 1999/2000:T210 yrkandena
13-15, 1999/2000:T214 yrkande 2,
1999/2000:T215, 1999/2000:T232,
1999/2000:T243 yrkandena 1 och 13,
2000/01:T201 yrkande 1, 2000/01:T211
yrkandena 1, 4 och 8-13, 2000/01:T212
yrkandena 13-14 och 25, 2000/01:T231
yrkandena 1-2 och 10-12, 2000/01:T232
yrkande 1, 2000/01:T413, 2000/01:T519
yrkandena 10-13, 2000/01:T641 yrkande 1,
2000/01:T820, 2000/01:T826, 2000/01:T830,
2000/01:T839, 2000/01:Bo223 yrkande 11,
2000/01: MJ218 yrkande 3, 2000/01:MJ711
yrkandena 27-28 och 30, 2000/01: N225
yrkande 5, 2000/01:N243 yrkande 3,
2000/01:N266 yrkande 8, 2000/01:N267
yrkande 18, 2000/01:N385 yrkande 18,
2001/02:T9, 2001/02:T15 yrkandena 8,
11-12, 14, 24, 26 och 37-39, 2001/02:T18
yrkande 5, 2001/02:T41 yrkandena 3, 9-10,
17 och 19, 2001/02:T46 yrkandena 4 och 5,
2001/02:T239 yrkandena 4, 12-15 och 17,
2001/02: T326 yrkande 1, 2001/02:T360,
2001/02:T393, 2001/02:T450 yrkandena 8,
18-19 och 21, 2001/02:T463 yrkandena 1
och 9-12, 2001/02:MJ527 yrkande 1,
2001/02:Sk288 yrkande 10 samt
2001/02:So501 yrkandena 4 och 15.
Ställningstagande
Enligt Miljöpartiet de grönas uppfattning
är dagens trafiksystem inte långsiktigt
ekologiskt  hållbart. I  allför  stor
utsträckning är det nämligen baserat på
väg- och flygtransporter och båda dessa
trafikslag  ger upphov till  negativa
miljöeffekter, bl.a. genom utsläppen till
luft. Trots att många länder har gjort
åtaganden  om  att  minska   sina
koldioxidutsläpp visar  det  sig  att
utsläppen i stället ökar. Mot  denna
bakgrund är det hög tid att politiker och
andra börjar tänka i nya banor.
Järnvägen bör ges en nyckelroll i ett
framtida  transportsystem.  Under  det
närmaste   decenniet   bör   alltså
järnvägstransporternas   andel   av
transportarbetet ökas kraftigt, och detta
bör  ske på vägtrafikens och flygets
bekostnad. Det är samtidigt nödvändigt
att järnvägstrafiken samordnas med de
övriga trafikslagen vägtrafik, sjöfart
och luftfart för att man skall kunna
åstadkomma     effektivitet     i
transportsystemet. I motion 2000/01:N383
av  Matz  Hammarström m.fl.  föreslås
sålunda en rad åtgärder i detta syfte.
När det gäller järnvägstrafiken måste
exempelvis  tågplanerna/tågtidtabellerna
förbättras  som ett sätt att  minska
väntetiderna.  En  ökad  turtäthet  i
tågtrafiken  är  också  betydelsefullt
liksom fler snabbtåg. För att möjliggöra
höghastighetstrafik    är    både
nybyggnationer  och  upprustningar  av
järnvägslinjer  viktiga.  Genom  ökad
satsning  på  sådan  trafik   kan
arbetspendling   mellan    regioner
underlättas.
När  det  gäller  vägtrafiken  anser
Miljöpartiet att det svenska vägnätet i
huvudsak är tillräckligt utbyggt  och
därför bör satsningar enbart göras på
miljö-  och  trafiksäkerhetsåtgärder.
Politiken bör alltså syfta till  att
användningen   av   vägfordon   som
transportmedel skall minskas, samtidigt
som den vägtrafik som trots allt är
nödvändig skall effektiviseras.  Sådan
effektivisering  kan  innebära  att
alternativa  drivmedel  och  alltmer
bränslesnåla fordon utvecklas. När det
gäller trafiksäkerheten anser vi att de
åtgärder som Miljöpartiet har föreslagit
bör  vidtas.  Dessa är minskning  av
vägtrafiken, ökning av kollektivtrafiken,
sänkning av hastigheten på vägarna, en
alkohol- och drogfri trafik, användande
av  säkerhetsbälten  i  bil,  bättre
underhåll av gång- och cykelbanor samt
förbättrad          information,
transportinformatik och utbildning.
Vidare anser Miljöpartiet att det är
angeläget med regional styrka. Därför bör
det finnas en garanterad miniminivå när
det    gäller   tillgången    på
kommunikationstjänster i hela  landet.
Miljöpartiets landsbygdspaket går ut på
att människor skall kunna komma fram året
runt  på  hela vårt vägnät och  att
industrin kan köra med sina transporter
där detta behövs.

De nu angivna och andra förslag som
ledamöter i Miljöpartiet de gröna
förordar i sina motioner finns närmare
beskrivna under respektive avsnitt i
detta betänkande. Riksdagen bör genom
ett uttalande uppmana regeringen att
lägga fram förslag i enlighet med vad
som här har framförts. Genom en sådan
åtgärd blir motionerna från
Miljöpartiets ledamöter helt eller
delvis tillgodosedda i här aktuellt
avseende liksom ett flertal av de
motionsyrkanden som behandlas i
avsnitt 11 Övriga projekt och som har
väckts av ledamöter i Miljöpartiet.

6.Alternativa finansieringsformer
(punkt 3)

av  Sven Bergström (c), Per-Richard
Molén (m), Johnny Gylling (kd), Tom
Heyman (m), Lars Björkman (m), Tuve
Skånberg (kd), Kenth Skårvik (fp) och
Jan-Evert Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  6.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2000/01:T201
yrkande 10, 2000/01:T211 yrkande 25,
2000/01:T212 yrkandena 1-3, 2000/01:
T231 yrkande 3, 2000/01:T347 yrkande
3, 2001/02:T15 yrkande 25, 2001/02:T17
yrkande 1, 2001/02:T41 yrkande  18,
2001/02:T46  yrkandena  2  och  3,
2001/02:T355  yrkandena  3  och  4,
2001/02:T356, 2001/02: T450 yrkandena
9 och 10 samt 2001/02:T463 yrkande 20.

Ställningstagande

Flera    utredningar,    däribland
Näringsdepartementets egen, har efter en
noggrann genomgång och analys av public-
private partnership (PPP) kommit fram
till att denna form av lånefinansiering,
i  samverkan  mellan  staten  och
näringslivet,  innebär stora  fördelar
jämfört     med     traditionell
anslagsfinansiering. Dessa fördelar kan
kort sammanfattas enligt följande:
·     Ökad effektivitet och därmed
samhällsekonomiska vinster.
·
·     En mer rättvis fördelning av
kostnaderna   under   anläggningens
utnyttjandetid.
·
·    Ökade möjligheter att igångsätta
projekt utan att statsbudgeten belastas.
·
·    Jämnare utbyggnadstakt och lägre
kostnader för byggnation och underhåll.
·
Regeringen har så sent som hösten 1999
uttryckt stark tilltro till PPP  som
finansieringsmetod och sagt sig  vara
angelägen om att metodens fördelar tas
till  vara även i Sverige. Mot  den
bakgrunden finner vi det märkligt att
regeringen  i  sin  starkt  försenade
infrastrukturproposition inte ens berör
ämnet,  än mindre lägger fram  några
konkreta förslag om PPP-finansiering.
I våra motioner (m, kd, c, fp) pekar vi
på    ett    antal    angelägna
infrastrukturprojekt  som  med  fördel
skulle kunna PPP-finansieras och därmed
komma  till  utförande  långt  innan
erforderligt finansieringsutrymme blivit
tillgängligt på statsbudgeten.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår vi att riksdagen begär  att
regeringen  snarast  återkommer  med
konkreta förslag om hur PPP-finansiering
skall utnyttjas även i Sverige.

7.Omvandling av energiskatt till
väghållningsavgift (punkt 4)

av Sven Bergström (c), Johnny Gylling
(kd) och Tuve Skånberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  7.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2001/02:T450 yrkande
2.

Ställningstagande

Vi  kristdemokrater skulle  se  stora
fördelar med ett system där användningen
av vägnätet kopplades till resurserna för
underhållet. På sikt borde införas ett
system  enligt  vilket  underhållet
bekostades med väghållningsavgifter. En
ökad trafik med åtföljande ökning av
underhållsbehovet skulle då automatiskt
generera  större  underhållsresurser.
Förslagsvis kunde i detta syfte delar av
nuvarande bränsleskatt omvandlas  till
väghållningsavgifter.

8.Miljöstyrande avgifter (punkt 5)

av Monica Öhman (s), Jarl Lander (s),
Hans Stenberg (s), Krister Örnfjäder
(s),  Monica  Green  (s),  Inger
Segelström (s), Stig Eriksson (v) och
Sture Arnesson (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen    avslår    motionerna
1999/2000:T210    yrkande    18,
2000/01:T212 yrkande 20, 2000/01:T837,
2000/01:MJ711 yrkande 29, 2001/02:T15
yrkande 13, 2001/02:T16 yrkande  1,
2001/02:T355 yrkande 7, 2001/02: T450
yrkande 22 och 2001/02:So501 yrkande
14.

Ställningstagande

Vi ser positivt på att regeringen avser
att ge Stockholmsberedningen i uppdrag
att utreda frågan om trängselavgifter. I
flera motioner framhålls att det måste
vara kommunerna eller regionerna  som
skall  besluta om att införa  sådana
avgifter. Som framgår ovan är detta också
regeringens uppfattning.
Vi anser,  i likhet med regeringen,
att om kommuner eller regioner efter
beslut av en betydande majoritet gör
framställan   om   att    införa
trängselavgifter som ett led i en bredare
strategi för att komma till rätta med
trafikens  trängsel- och  miljöproblem
skall regeringen bereda frågan.

9.Väg- och järnvägsinsatser åren
2002-2004 (punkt 6)
av  Per-Richard Molén  (m),  Johnny
Gylling (kd), Tom Heyman (m), Lars
Björkman  (m), Tuve Skånberg  (kd),
Kenth  Skårvik  (fp) och  Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som anförs  i
reservation  9.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2001/02:T450 yrkande
1 och avslår regeringens förslag i
proposition 2001/02:1 i dessa delar
och motionerna 2001/02:T15 yrkandena 1
och 3 samt 2001/02:T30 yrkande 5-7.

Ställningstagande

Av lagen (1996:1059) om statsbudgeten
följer att statens investeringar  bör
finansieras med anslag.
De förslag till medelsanvisningar till
infrastrukturen   som   finns   i
budgetpropositionen är otillräckliga. För
att i någon mån kompensera de alltför små
anslagen  föreslår  regeringen  att
infrastrukturen delvis skall finansieras
med lån och genom att vissa amorteringar
senareläggs.  Eftersom vi  anser  att
infrastrukturen skall finansieras  med
anslag under utgiftstaket bör riksdagen
avslå regeringens förslag. Regeringen bör
i stället återkomma till riksdagen med
förslag      till     sedvanlig
anslagsfinansiering.

10.    Väg- och järnvägsinsatser
åren 2002-2004 (punkt 6)

av Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som anförs  i
reservation  10.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2001/02:T15 yrkandena
1  och  3,  regeringens förslag  i
proposition 2001/02:1 i dessa delar
samt  avslår  motionerna 2001/02:T30
yrkandena 5-7 och 2001/02:T450 yrkande
1.

Ställningstagande

Jag vill betona att eftersläpningarna i
driften och underhållet av det statliga
vägnätet enligt Vägverket uppgår till
13,5  miljarder kronor.  Trots  detta
föreslår regeringen inte någon nämnvärd
ökning  av  anslaget till drift  och
underhåll under åren 2002-2004. För år
2002 innebär regeringens förslag t.o.m.
en   sänkning   av  ambitionsnivån.
Eftersläpningarna i underhållet kommer
enligt min uppfattning inte att kunna tas
igen utan riskerar att växa ytterligare.
Jag anser också att fördelningen mellan
lån och anslag är otillfredsställande.
Under  de  kommande  tre  åren  bör
ytterligare totalt 6,4 miljarder kronor
avsättas   till  utgiftsområde   22
Kommunikationer. Anslagen till vägar blir
då högre eftersom omfördelningar från
administration till drift och underhåll
inom utgiftsområdet genomförs.
Slutligen vill jag också framhålla att
jag anser att målet om att genomförandet
av länsplanerna skall ha kommit lika
långt, bör ses exklusive satsningarna på
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion.
Regeringen  bör  därför  snarast
återkomma till riksdagen med förslag till
finansiering av infrastruktursatsningar
under de närmaste tre åren i enlighet med
vad jag här anför. I avvaktan härpå bör
riksdagen godkänna regeringens förslag
till lånefinansiering och uppskjutning av
vissa amorteringar.

11.    Väg- och järnvägsinsatser
åren 2002-2004 (punkt 6)

av Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
a) godkänner att regeringen år 2002
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 2 000 000
000  kr  för  genomförande   av
prioriterade väg- och järnvägsprojekt
med start 2002,
b)  bemyndigar regeringen att  låta
Vägverket  betala  de  återstående
amorteringarna    avseende    de
lånefinansierade vägprojekten väg  E
18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4
delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22
delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4
trafikplats Hallunda åren 2004  och
2005,
c) tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation
11.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2001/02:T30 yrkandena 5-7,  bifaller
delvis   regeringens  förslag   i
proposition 2001/02:1 i dessa delar
samt  avslår  motionerna 2001/02:T15
yrkandena 1 och 3 samt 2001/02:T450
yrkande 1.

Ställningstagande

Jag anser att det behövs ytterligare 2
220 miljoner kronor för investeringar i
järnvägar och 4 320 miljoner  kronor
mindre för investeringar i vägar.
När det gäller underhållet av vägar
finns i dag stora behov, och jag anser
därför att den anslagsposten behöver öka
med ytterligare 2 100 miljoner kronor
under åren 2002-2004. De ökade resurserna
för underhåll bör främst användas för
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
av vägar. Följande fem områden bör vara
utgångspunkter för användningen av de
ytterligare resurserna för underhållet av
våra vägar:
·     framkomlighet bör finnas året
runt på alla vägar för lätt trafik, dvs.
fordon upp till 12 ton,
·
·     full bärighet bör finnas året
runt på viktiga näringslivsvägar,
·
·    begränsning av tjälrestriktioner
till maximalt tre veckor på övriga vägar,
·
·     beläggning  av  prioriterade
grusvägar,
·
·     anpassning av äldre huvudvägar
till dagens trafiklaster.
·
Jag har dock inget att erinra mot
regeringens förslag till
lånefinansiering och till att vissa
amorteringar skjuts upp.

12.    Planeringsramar för perioden
2004-2015 (punkt 7)
av Per-Richard Molén (m), Tom Heyman
(m), Lars Björkman (m) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
a)  beslutar att den  ekonomiska
planeringsramen för perioden 2002-2013
skall uppgå till 105 miljarder kronor
för   väginvesteringar,  till  120
miljarder kronor för drift, underhåll,
tjälsäkringsåtgärder        samt
sektorsuppgifter avseende vägar, till
62    miljarder   kronor   för
järnvägsinvesteringar  och  till  38
miljarder kronor för drift, underhåll
och   sektorsuppgifter   avseende
järnvägar,
b) tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation
12.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
1999/2000:T213 yrkandena 1 och 3-7,
2000/01:T201 yrkandena 2-5, 7, 9 och
11-12, 2000/01:T344 yrkandena 1-3 och
5, 2001/02:T12, 2001/02:T18 yrkandena
1-4,  2001/02:  T419  yrkande  5,
2001/02:N224  yrkande  6,  bifaller
delvis   proposition   2001/02:20
punkterna  4  och  8,  motionerna
1999/2000:T320 yrkande 1, 2000/01:T337
yrkande 1, 2000/01:T340 och  avslår
dels   regeringens   förslag   i
proposition 2001/02:20 punkt 2, dels
motionerna 1999/2000:T205 yrkande 5,
1999/2000:T236,     1999/2000:T243
yrkandena 4-8, 1999/2000: T325 yrkande
1,  1999/2000:T354,  1999/2000:T357,
1999/2000:T534,     1999/2000:N214
yrkande 24, 1999/2000:Sk637 yrkande 2,
2000/01:T211 yrkande 20, 2000/01:T231
yrkandena 4-5, 2000/01:T232 yrkandena
4-8,  2000/01:T347  yrkandena  1-2,
2000/01:T372 yrkande 1, 2000/01: MJ840
yrkande 2, 2000/01:N225 yrkande  3,
2000/01:N268    yrkandena    4-5,
2000/01:N319 yrkande 3, 2000/01:N325
yrkandena 4-6, 2001/02:T15 yrkandena
4,  6,  9, 15-16, 18-19  och  21,
2001/02:T30 yrkandena 4, 8 och  9,
2001/02:T41 yrkandena 1, 4, 8  och
12-16, 2001/02:T46 yrkandena 1, 7 och
10,   2001/02:T447   yrkande   1,
2001/02:T450 yrkandena 4, 13 och 20,
2001/02:T463 yrkande 18, 2001/02:MJ338
yrkande 13, 2001/02: N262 yrkandena
5-6 samt 2001/02:N267 yrkande 28.

Ställningstagande

En  väl  utbyggd  och  fungerande
infrastruktur är en förutsättning för att
vardagsliv och arbetsliv skall fungera,
för att företag skall kunna växa och för
att en god utveckling av vårt land och
dess  invånares välfärd  skall  kunna
tryggas.
Regeringen har dröjt alltför länge med
att       presentera      sin
infrastrukturproposition. Med  det  nu
lagda  förslaget, som  omfattar  åren
2004-2015, skjuts dessutom  många  av
problemen    inom   infrastrukturen
ytterligare på framtiden.
De svenska vägarna är i mycket dåligt
skick på grund av nedskuret och uteblivet
underhåll de senaste åren. Det är enligt
vår mening angeläget att så fort som
möjligt  få  i  gång  de  nödvändiga
investeringarna. Moderata samlingspartiet
anser  därför  att  den  tolvåriga
infrastrukturplanen skall gälla för åren
2002-2013.
Alla prognoser, även regeringens egna,
tyder på att trafiken på våra vägar
kommer att fortsätta att öka kraftigt.
Regeringen väljer dock att i samarbetet
med sina tillväxtfientliga stödpartier
blunda för de konsekvenser som den ökade
trafiken  kommer att få  genom  ökad
belastning, hårdare slitage och sämre
trafiksäkerhet.
Behovet av kraftfulla investeringar i
infrastrukturen är nu stort och akut.
Eftersatt underhåll måste åtgärdas, och
inte minst i storstadsområdena måste de
nödvändiga satsningarna för att  lösa
trafikproblemen påbörjas omgående.
Det  moderata förslaget  innebär  en
kraftig satsning på vägnätet. Vi föreslår
att planeringsramen för tolvårsperioden
2002-2013 omfattar 325 miljarder kronor,
varav  225  miljarder  kronor  avser
satsningar på vägnätet.
Slitna, dåliga och smala vägar med tät
trafik är orsaken till många olyckor i
trafiken. Vägstandarden spelar stor roll
för trafiksäkerheten. Vägar som utrustats
med mittbarriärer och rensade vägrenar
minskar antalet olyckor. Ofta handlar det
om så enkla åtgärder som att skylta
bättre, förändra doseringen av kurvor,
bygga säkrare avfarter och/eller  nya
cykel- och gångvägar.
En  fortsatt  utbyggnad  av  landets
motorvägar,  inriktad på en  komplett
motorvägstriangel mellan de tre största
städerna, är nödvändig med hänsyn till
säkerheten, miljön och vägarnas betydelse
för näringsliv, sysselsättning, turism
och det rörliga friluftslivet.
I  huvudstadsregionen har  statsmakten
under en lång följd av år underlåtit att
bygga ut och anpassa vägnätet till den
växande befolkningen. Staten måste nu
aktivt ta ansvar för att lösa upp den
ohållbara trafiksituationen i Stockholm.
Ett grundläggande trafikföringsproblem
är bristande spår- och vägkapacitet över
Saltsjö-Mälar-snittet   i   centrala
Stockholm.  Staden  måste  fullfölja
byggandet av Ringen och få en fullt
utbyggd ringled och dessutom bygga en
förbifart för E 4 väster om Stockholm.
Staten bör ta finansieringsansvaret för
färdigställandet av Södertörnsleden och
Norrortsleden, företrädesvis i form av en
alternativ finansiering genom partnerskap
(PPP). Förbifartens övriga delar är mest
resurskrävande  och  innehåller  bl.a.
längre  tunnelavsnitt.  Den  totala
kostnaden  för  dessa  avsnitt  kan
uppskattas till 12 miljarder kronor. För
att även dessa skall kunna möjliggöras
bör  det öppnas för en statlig PPP-
lösning.  För flera av  de  aktuella
projekten tillkommer utöver detta  en
omfattande   lokal   och   regional
delfinansiering. Essingeleden i sin tur
kan inte avgiftsbeläggas. Leden är redan
betald.  Den  nya förbifartens  högre
framkomlighet    kommer,    trots
brukaravgifter, att vara argument nog för
tillräckligt  många  trafikanter  att
använda   detta   alternativ.   Ett
färdigställande av Ringen runt Stockholm
förutsätter en statlig finansiering av
Norra  länken. I förlängningen  måste
också, utanför planperioden, en östlig
förbifart  byggas för  att  fullborda
Ringen.
Det hävdas ibland att utvecklingen inom
IT och telekommunikationer skulle minska
behovet  av  resande och transporter.
Förbättrade  möjligheter  att  arbeta
hemifrån tas som intäkt för att resandet
i samhället kommer att minska och därmed
också behovet av transportinfrastruktur.
Mycket talar för - och detta styrks i en
fransk undersökning - att utvecklingen på
IT-området  ökar snarare  än  minskar
behovet av transporter.
Mot  bakgrund  inte  minst  av  vad
regeringen själv anger om vikten  av
framkomliga vägar på landsbygden, finner
vi det synnerligen anmärkningsvärt att
regeringen valt att utelämna de enskilda
vägarna i propositionen. På landsbygden
börjar och slutar oftast en resa på en
enskild väg. De allra flesta enskilda
vägarna, oftast s.k. skogsbilvägar, får
inget statsbidrag. En icke oansenlig del
av de enskilda vägarna anses dock ha så
stor  allmän  betydelse  att  de  är
statsbidragsberättigade. Dessa vägar har
oftast   stor   betydelse    för
lokalbefolkning, turism och näringsliv.
Inte minst skogsindustrin är beroende av
dessa vägar. De delar dock nyttjandet med
bofasta familjer och näringsidkare.
Vad regeringen i propositionen anför om
vikten av att bevara och säkerställa
befintliga vägar måste enligt vår mening
omfatta även det enskilda vägnätet.  I
annat fall kan inte målen som regeringen
satt upp nås. Förutom att de årliga
bidragen till enskilda vägar måste höjas
till en nivå som säkerställer en god
väghållning,  måste  särskilda  medel
avsättas   till   bärighet   och
rekonstruktion.  Utan sådana  åtgärder
kommer effekterna av liknande satsningar
på det allmänna vägnätet att få sämre
effekt.
Vi föreslår därför att den årliga ramen
för bidrag till enskilda vägar höjs med
74 miljoner kronor per år och att ett
särskilt anslag på 100 miljoner kronor
per år för förbättrad bärighet inrättas.
Det  bör vidare utredas om inte ett
särskilt statsbidrag bör kunna utgå till
kulturmiljöåtgärder på enskilda vägar.
När regeringen väljer att inte ta med
enskilda  vägar  i  den  långsiktiga
planeringsprocessen, innebär  det  ett
hinder för att uppnå uppsatta mål. Dessa
mål  uttrycks  både i  den  aktuella
infrastrukturpropositionen och  i  den
nyligen  avlämnade  regionalpolitiska
propositionen. Enskilda vägar  är  en
förutsättning för regional utveckling och
livskraft.  Mot  denna  bakgrund  bör
riksdagen uppdra till regeringen  att
inlemma  även  enskilda  vägar  i
planeringsprocessen.
Med det anförda tillgodoses m-motioner
som väckts under tre riksmöten i avvaktan
på infrastrukturpropositionen.13.    Planeringsramar för perioden
2004-2015 (punkt 7)

av  Johnny Gylling (kd)  och  Tuve
Skånberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
a)  godkänner  att  den  ekonomiska
planeringsramen           för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015  skall  uppgå  till  375
miljarder kronor och skall användas
enligt följande:
- 150 miljarder kronor för drift och
underhåll samt andra riktade åtgärder
för  att  återställa väg-  och
järnvägsstandarden,
-   100  miljarder  kronor  för
investeringar i järnvägar,
-   77  miljarder  kronor   för
investeringar  i  vägar,  varav  47
miljarder kronor
för  nationella  väginvesteringar
och  30  miljarder  kronor   för
regionala
investeringar,
-   3   miljarder  kronor   för
Sjöfartsverkets   investeringar   i
farleder samt
-   45  miljarder  kronor   för
kapitalkostnader i form av  räntor,
amorteringar
och avgifter för investeringar med
alternativ finansiering.
b) tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation
13.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2001/02:T41 yrkandena 1, 4, 8, och
12-16 och 2001/02:T450 yrkandena 4, 13
och 20, bifaller delvis proposition
2001/02:20 punkterna 4 och 8  samt
avslår dels  regeringens förslag  i
proposition 2001/02:20 punkt 2, dels
motionerna 1999/2000:T205 yrkande 5,
1999/2000:T213 yrkandena 1 och 3-7,
1999/2000:T236,     1999/2000:T243
yrkandena 4-8, 1999/2000:T320 yrkande
1,  1999/2000:  T325  yrkande  1,
1999/2000:T354,     1999/2000:T357,
1999/2000:T534, 1999/2000:N214 yrkande
24,  1999/2000:Sk637  yrkande  2,
2000/01: T201 yrkandena 2-5, 7, 9 och
11-12,  2000/01:T211  yrkande  20,
2000/01:T231  yrkandena  4  och  5,
2000/01:T232   yrkandena    4-8,
2000/01:T337 yrkande 1, 2000/01:T340,
2000/01:T344 yrkandena 1-3  och  5,
2000/01:T347    yrkandena    1-2,
2000/01:T372 yrkande 1, 2000/01: MJ840
yrkande 2, 2000/01:N225 yrkande  3,
2000/01:N268    yrkandena    4-5,
2000/01:N319 yrkande 3,  2000/01:N325
yrkandena    4-6,    2001/02:T12,
2001/02:T15 yrkandena 4, 6, 9, 15-16,
18-19 och 21, 2001/02:T18 yrkandena
1-4, 2001/02:T30 yrkandena 4, 8 och 9,
2001/02:T46 yrkandena 1, 7 och 10,
2001/02:T419 yrkande 5, 2001/02:T447
yrkande 1, 2001/02:T463 yrkande 18,
2001/02:MJ338    yrkande    13,
2001/02:N224 yrkande 6, 2001/02:N262
yrkandena  5--6  och  2001/02:N267
yrkande 28.

Ställningstagande

Genomförandet av nu gällande plan, som
avser perioden 1998-2007, kännetecknas av
en    betydande    eftersläpning.
Utgångspunkten måste vara att de projekt
som är fastlagda i plan skall genomföras,
men regeringen är mycket oklar på denna
punkt. I de planer som nu gäller  finns
väg- och järnvägsprojekt som för att
genomföras  kräver sammanlagt  ca  40
miljarder kronor efter 2004. Samtidigt
gör regeringen bedömningen att objekt för
endast 17 miljarder kronor i gällande
planer är så långt komna i den fysiska
planeringsprocessen  att   de   bör
genomföras, varav ca 10 miljarder kronor
i den nationella väghållningsplanen, ca 6
miljarder kronor i stomnätsplanen och ca
1  miljard  kronor i länsplanen  för
regional     transportinfrastruktur.
Kristdemokraterna ser det som  mycket
angeläget att också de övriga projekt som
planeras, men som inte är lika långt
komna, genomförs i planerad takt.
I gällande plan är det bara tre av de
trafikfarligaste vägsträckorna som skall
byggas ut till fyra körfält. Inte på
någon av sträckorna har arbetet ännu
satts i gång. Minskade investeringar får
återverkningar på trafiksäkerheten.  Nu
måste  fokus  vridas  tillbaka  till
reducerandet av antalet döda och skadade
i  trafiken.  Särskilt  olycksdrabbade
vägavsnitt  måste prioriteras  i  den
nationella planen. Kristdemokraterna vill
att nollvisionen återupprättas genom ett
program  för  utbyggnad  av  särskilt
olycksdrabbade vägavsnitt.
Järnvägens    samordning     med
vägtransporter, men framför allt  med
sjöfart   och   flyg,   förutsätter
investeringar.     Listan     på
transportknutpunkter  med  otillräcklig
kapacitet kan göras lång. En rad stora
flygplatser      saknar      de
järnvägsförbindelser som krävs för att
förbättra samordningen med flygfrakten. I
arbetet med de nationella planerna för
väg-   och   järnvägsnäten   anser
Kristdemokraterna att särskild vikt skall
läggas      vid     intermodala
transportknutpunkter.
Den svenska triangeln innebär motorvägs-
och  snabbtågsstandard  på  sträckan
Stockholm-Göteborg-Malmö-Stockholm.
Byggandet av dessa stråk var en av de
främsta prioriteringarna i den borgerliga
regeringens transportpolitik, men  har
ännu inte realiserats. Med hänsyn till
såväl  samhällsekonomi som miljö  och
trafiksäkerhet är det av mycket stor vikt
att slutförandet av den svenska triangeln
ges hög prioritet och placeras tidigt
under den kommande perioden.
För att vi i Sverige skall kunna vara
konkurrenskraftiga i förhållande  till
länder  på den europeiska kontinenten
måste   också  ett  internationellt
perspektiv      läggas      på
infrastrukturbyggandet.  Det  är  ett
gemensamt nordiskt intresse att förbättra
vägarna  och  järnvägarna  mellan  de
nordiska länderna och kontinenten. Den
nordiska triangeln, som lanserades av den
borgerliga  regeringen på  sensommaren
1994, är ett mycket angeläget projekt
vars slutförande måste planeras in tidigt
under den kommande planperioden.
Kristdemokraterna   anser   att
storstädernas trafikproblem bör åtgärdas
inom den ekonomiska planeringsramen för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015. Det innebär för Stockholms del
att fyra större projekt förs in i de
nationella planerna. Dessa är:
·     E 4 Förbifart Stockholm med
sträckning över Mälaröarna mellan Kungens
kurva och Häggvik.
·
·     Norrortsleden mellan E 4 och E
18.
·
·       Norra   länken   enligt
arbetsplanens alternativ Bellevue.
·
·     Pendeltågstunnel mellan Södra
station och Karlberg, med nya stationer
vid Centralen och Odenplan.
·
I  Göteborg finns stora problem  med
"flaskhalsar"  av samma  typ  som  i
Stockholm. Detta gäller för såväl väg som
järnväg och sjöfart. Kristdemokraterna
anser   att   trafiksituationen   i
Göteborgsregionen   bör   ges   en
uppmärksamhet  som  motsvarar  den  i
Stockholm, för vilken den parlamentariska
Stockholmsberedningen     tillsatts.
Regeringen  bör därför  tillsätta  en
utredning med uppdrag att lämna förslag
på   åtgärder   som   förbättrar
transportsystemet i Göteborgsregionen.
Investeringar   i   farleder   är
avgiftsfinansierade och hamnar  därför
utanför   regeringens  planeringsram.
Kristdemokraterna anser dock att statliga
medel långsiktigt bör avsättas också för
att täcka en del av kostnaderna för
sjöfartens  infrastruktur.  Det  av
Sjöfartsverket       administrerade
farledssystemet  kan  inte  fullt  ut
finansieras med avgifter. Staten har ett
ansvar att stödja regionala satsningar
och tillse att de stora godsstråken, som
utgör   möjliga   alternativ   till
vägtrafiken,  också blir  kommersiellt
gångbara  alternativ.  Den  svenska
kustsjöfarten  samt   Väner-   och
Mälarsjöfarten  behöver  ges  bättre
villkor.  Av  riksintresse  är  också
investeringar i farleder till Göteborgs
hamn i syfte att öka säkerheten och
hamnens  tillgänglighet.  Den  frågan,
liksom   frågor   om   förbättrad
tillgänglighet  till hamnområdet  via
järnvägen  och  en järnvägsförbindelse
förbi Landvetter, bör behandlas av den
utredning som vi föreslår skall få i
uppdrag  att  föreslå  åtgärder  som
förbättrar   transportsystemet    i
Göteborgsregionen.  För  att  utveckla
sjöfarten   genom   en   förbättrad
infrastruktur anser Kristdemokraterna att
Sjöfartsverkets planering bör utgå från
att anslagsmedel om 3 miljarder kronor
avsätts för investeringar i farleder.
Parallellt  med att behoven  av  ny
infrastruktur  ökar  blir  det  allt
angelägnare att utveckla system som gör
att tillgänglig infrastruktur används så
effektivt som möjligt. I dag står helt
nya  möjligheter till  buds  för  en
effektivare  användning  av  befintlig
infrastruktur,          nämligen
informationstekniken    -     IT.
Kristdemokraterna föreslår att regeringen
tar initiativ till en nationell strategi
för utnyttjandet av transportinformatik i
det svenska transportsystemet.
Med det anförda tillgodoses kd-motioner
som väckts under tre riksmöten i avvaktan
på infrastrukturpropositionen.14.    Planeringsramar för perioden
2004-2015 (punkt 7)

av Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
a)  godkänner  att  den  ekonomiska
planeringsramen           för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015  skall  uppgå  till  364
miljarder kronor och skall användas
enligt följande:
-  46,5  miljarder  kronor  för
investeringar i nationella stamvägar,
-   63  miljarder  kronor   för
investeringar i järnvägar,
-   84  miljarder  kronor   för
investeringar    i     regional
infrastruktur,
- 120 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
- 38 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga järnvägar,
-   8   miljarder  kronor   för
sektorsuppgifter,
-   4,5  miljarder  kronor  för
investeringsstöd  till  miljövänlig
kollektivtrafik.
b) tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation
14.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
1999/2000:N214    yrkande    24,
2000/01:T231    yrkandena    4-5,
2001/02:T15 yrkandena 4, 6, 9, 15-16,
18-19  och  21  samt  2001/02:MJ338
yrkande   13,   bifaller   delvis
proposition 2001/02:20 punkterna 4 och
8, motionerna 1999/2000:T325 yrkande
1,   1999/2000:T357,   2000/01:T372
yrkande 1, 2000/01:MJ840 yrkande 2 och
2001/02:T447 yrkande 1 samt  avslår
dels   regeringens   förslag   i
proposition 2001/02:20 punkt 2, dels
motionerna 1999/2000:T205 yrkande 5,
1999/2000:T213 yrkandena 1 och 3-7,
1999/2000:T236,   1999/2000:   T243
yrkandena 4-8, 1999/2000:T320 yrkande
1,  1999/2000:T354,  1999/2000:T534,
1999/2000:Sk637    yrkande    2,
2000/01:T201 yrkandena 2-5, 7,  9 och
11-12,  2000/01:T211  yrkande  20,
2000/01:T232    yrkandena    4-8,
2000/01:T337 yrkande 1, 2000/01:T340,
2000/01:T344 yrkandena 1-3  och  5,
2000/01:T347    yrkandena    1-2,
2000/01:N225 yrkande 3, 2000/01:N268
yrkandena 4-5, 2000/01:N319 yrkande 3,
2000/01:N325    yrkandena    4-6,
2001/02:T12,  2001/02:T18  yrkandena
1-4, 2001/02:T30 yrkandena 4, 8 och 9,
2001/02:T41 yrkandena 1, 4, 8  och
12-16, 2001/02:T46 yrkandena 1, 7 och
10, 2001/02:T419 yrkande 5, 2001/02:
T450  yrkandena  4,  13  och  20,
2001/02:T463 yrkande 18, 2001/02:N224
yrkande 6, 2001/02:N262 yrkandena 5-6
och 2001/02:N267 yrkande 28.

Ställningstagande

När nu regeringen till slut, efter år av
tövan,       lägger       sin
infrastrukturproposition på  riksdagens
bord,  vill  Centerpartiet   starkt
understryka att det är hög tid för många
angelägna satsningar. Detta i kombination
med att infrastrukturen lider av ett
eftersläpande underhåll, gör att vi inom
de närmaste tio åren måste sätta av stora
resurser för att möta framtidens behov.
Satsningar måste göras i hela landet,
olika  delar  får inte  ställas  mot
varandra. Därtill behöver satsningarna
genomföras i närtid och tidigt i kommande
investeringsplan. Våra prioriteringar ser
ut som följer.
·      Ta  igen  det  eftersatta
underhållet   och  garantera   en
underhållsnivå som inte tillåter nya
eftersläpningar att uppstå. Genomför
satsningar på tjälsäkring, bärighet och
rekonstruktion.
·
·      Bygg  bort  flaskhalsar  i
befintliga transportsystem och genomför
redan planerade projekt.
·
·     Genomför ännu icke planerade
nyanläggningar och nyinvesteringar.
·
Detta    är    ingen    absolut
prioriteringsordning, men utgångspunkten
måste vara att säkerställa befintligt
infrastrukturkapital innan nya satsningar
görs.
Det  eftersatta underhållet  av  det
statliga vägnätet uppgår enligt uppgifter
från  Vägverket  till 13,5  miljarder
kronor.  Centerpartiet anser mot  den
bakgrunden att det behövs en tioårsplan
för att ta igen det som eftersatts. En
sådan plan måste utarbetas och påbörjas
omedelbart.
Centerpartiet vill starkt understryka
att  behovet  av  att  fastställa
miniminivåer  för  lägsta  acceptabla
vägstandard. Alla skall ha rätt till
farbara vägar, året runt. Genom att ange
en miniminivå, en s.k. skamgräns, kan
inte  regering  och riksdag  behandla
bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring,
drift och underhåll som en restpost i
budgeten.
Centerpartiet  förespråkar  ett  ökat
regionalt och lokalt inflytande  över
infrastrukturen.   Den    regionala
planeringsramen måste göras så stor att
olika delar av landet inte ställs mot
varandra.  Riksdagen bör besluta  att
planeringsramen    för    regional
transportinfrastruktur sätts  till  84
miljarder kronor.
Centerpartiet vill vidare understryka
att    planeringsdirektiven    till
trafikverken bör utformas så att stor
hänsyn tas till vikten av väl fungerande
stråk för godstrafiken.
Regeringen föreslår en planeringsram om
87  miljarder kronor för  drift  och
underhåll av det statliga vägnätet. Detta
kommer inte att förslå för att ta igen
det eftersatta underhållet och garantera
dess   långsiktighet.   En   större
planeringsram är ett måste. Riksdagen bör
därför besluta att planeringsramen  i
fråga sätts till 120 miljarder kronor.
Planeringsramen   för   nationella
väginvesteringar, som regeringen föreslår
skall omfatta 39 miljarder kronor, bör
enligt Centerpartiets mening vidgas till
att  omfatta  46,5 miljarder  kronor.
Riksdagen bör besluta i enlighet härmed.
Vi  anser  vidare  att  det  är
utomordentligt viktigt att det enskilda
vägnätet tillförsäkras de resurser som
behövs  för  att  ta igen  eftersatt
underhåll och för att framöver hålla en
god standard. Det betyder att anslagen
till de enskilda vägarna måste höjas. Det
är  främst  driften av det  enskilda
vägnätet som är i behov av resurser.
Regeringen har tyvärr inte lagt förslag i
denna riktning. Nivåerna 584 miljoner
kronor för 2002, 598 miljoner kronor för
2003 och 608 miljoner kronor för 2004 är
enligt  vår  mening  otillräckliga.
Riksdagen   bör  därför   korrigera
regeringens otillräcklighet i denna del.
Inom ramen för anslaget Väghållning och
statsbidrag, till vilket Centerpartiet
avsätter mer resurser än regeringen, bör
posten "Drift och byggande av enskilda
vägar" räknas upp med 170 miljoner kronor
per år. Därav bör 100 miljoner kronor
användas  till drift och 70 miljoner
kronor  till en fond för oförutsedda
händelser,  såsom  översvämningar  som
spolar bort broar o.d., i det enskilda
vägnätet. En sådan nationell fond, som
bör falla in under posten "Drift och
byggande  av enskilda vägar",  skapar
bättre  förutsättningar för  ett  väl
fungerande enskilt vägnät än vad dagens
system gör. Detta är angeläget för att
minimera och förebygga negativa regionala
och sociala konsekvenser av brister i det
enskilda vägnätet. Fonden bör omfatta 70
miljoner kronor per år.
En  planeringsram om  100  miljarder
kronor för järnvägsinvesteringar,  som
regeringen  föreslår, får  anses  väl
tilltagen även om länsjärnvägarna och
investeringsstödet  för  spårfordon  i
regional kollektivtrafik skall inarbetas
i detta anslag. Tillsammans kan dessa två
delar  av anslaget under planperioden
beräknas uppgå till 7 à 10 miljarder
kronor. Centerpartiet föreslår att dessa
delar i stället för att ligga på anslaget
för järnvägsinvesteringar skall inrymmas
i den regionala planen (länsjärnvägarna)
och  ligga  i  ett  separat  anslag
(investeringsstödet). Viktigt att notera
är  att  de regionala ramarna enligt
Centerpartiets  förslag  är  betydligt
större än de av regeringen föreslagna och
mycket väl kan komma att användas till
järnvägsinvesteringar  i  de   fall
länen/regionerna så väljer. Riksdagen bör
besluta  att  planeringsramen   för
investeringar i järnvägar sätts till 63
miljarder kronor.
Med det anförda tillgodoses c-motioner
som väckts under tre riksmöten i avvaktan
på infrastrukturpropositionen.

15.    Planeringsramar för perioden
2004-2015 (punkt 7)

av Kenth Skårvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
a)  godkänner  att  den  ekonomiska
planeringsramen           för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015  skall  uppgå  till  375
miljarder kronor (inklusive PPP) och
skall användas enligt följande:
- 97 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
- 38 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga järnvägar,
-   8   miljarder  kronor   för
sektorsuppgifter,
- 24 miljarder kronor för tjälsäkring,
bärighet och rekonstruktion av vä-
gar,
-   78  miljarder  kronor   för
investeringar i järnvägar,
-  85 miljarder kronor för  vägar,
varav  49  miljarder  kronor  för
nationella
väginvesteringar och 35  miljarder
kronor för regional transportinfra-
struktur samt
-   45  miljarder  kronor   för
kapitalkostnader i form  av  räntor
och amorte-
ringar  för  investeringar  som
finansieras med lån från PPP,
b)  tillkännager som sin mening vad
som framförs i reservation 15. Där-med
bifaller   riksdagen   motionerna
2000/01:T211 yrkande 20, 2001/02: T46
yrkandena  1,  7  och  10  samt
2001/02:T463  yrkande 18,  bifaller
delvis   proposition   2001/02:20
punkterna  4  och  8,  motionerna
2000/01:N225 yrkande 3, 2000/01:N268
yrkandena  4  och  5,  2000/01:N325
yrkandena 4-6, 2001/02:N262 yrkandena
5 och 6 samt 2001/02:N267 yrkande 28
samt avslår dels regeringens förslag
i proposition 2001/02:20 punkt 2, dels
motionerna 1999/2000:T205 yrkande 5,
1999/2000:T213 yrkandena 1 och 3-7,
1999/2000:T236,   1999/2000:   T243
yrkandena 4-8, 1999/2000: T320 yrkande
1,   1999/2000:T325  yrkande   1,
1999/2000:T354,     1999/2000:T357,
1999/2000:T534, 1999/2000:N214 yrkande
24,  1999/2000:Sk637  yrkande  2,
2000/01: T201 yrkandena 2-5, 7, 9 och
11-12,  2000/01:T231 yrkandena  4-5,
2000/01:T232    yrkandena    4-8,
2000/01:T337 yrkande 1, 2000/01:T340,
2000/01:T344 yrkandena 1-3  och  5,
2000/01:T347    yrkandena    1-2,
2000/01:T372 yrkande 1, 2000/01: MJ840
yrkande 2,  2000/01:N319 yrkande 3,
2001/02:T12, 2001/02:T15 yrkandena 4,
6, 9, 15-16, 18-19 och 21, 2001/02:T18
yrkandena 1-4, 2001/02:T30 yrkandena
4, 8 och 9, 2001/02:T41 yrkandena 1,
4, 8 och 12-16, 2001/02:T419 yrkande
5,   2001/02:T447   yrkande   1,
2001/02:T450 yrkandena 4, 13 och 20,
2001/02:MJ338 yrkande 13 och  2001/02:
N224 yrkande 6.

Ställningstagande

Folkpartiet liberalerna bestrider inte
att satsningar behövs på en utbyggnad av
järnvägssektorn, men vi vill understryka
att  det stora medelsbehovet just nu
finns på vägsidan och då speciellt när
det gäller drift och underhåll av vägar.
I propositionen listar regeringen en
rad  brister  som  finns  i  dagens
transportsystem, både vad det  gäller
vägnät och järnvägar. Folkpartiet gör
samma analys som regeringen när  det
gäller dessa brister, men det finns ett
par av dem som är betydligt allvarligare
än andra. Det gäller bristande bärighet,
icke   tjälsäkrade   vägar   samt
flaskhalsproblem i storstadsregionerna.
Bristerna på dessa områden måste åtgärdas
snarast.
Åtgärder  för  ökad  bärighet  och
tjälsäkring är helt nödvändiga för att
säkerställa,   främst  basindustrins,
tillgång till råvaruleveranser men också
transport  av  färdiga  varor  från
industrierna i främst skogslänen. För att
säkra de välståndsbildande krafterna är
det av största vikt att vägnätet är
farbart  året runt. Det är bra  att
regeringen erkänner att satsningar på
bärighet och tjälsäkring eftersatts.
Våra  storstadsområden ses ofta  som
tillväxtmotorn i den svenska ekonomin.
Tyvärr  finns  det  dock  allvarliga
flaskhalsar som begränsar tillväxten inom
storstadsområdena, inte minst i fråga om
kommunikationerna.    Särskilt    i
Stockholmsregionen behövs stora insatser
för att bygga kringfartsleder och höja
spårkapaciteten   för    järnvägen.
Investeringarna i Stockholmsregionen har
varit eftersatta i över 30 år.
Även om de allra viktigaste insatserna
på vägsidan gäller drift och underhåll av
det befintliga vägnätet finns det dock
också    en    rad    angelägna
investeringsprojekt som enligt vår mening
nu kan startas. Det gäller inte bara de
projekt som Vägverket presenterade i en
förteckning i samband med propositionen.
Fler  projekt än så bör komma till.
Dessutom finns det många projekt som bör
beslutas ute i länen i den regionala
planeringsramen.
Motorvägstriangeln  mellan  Köpenhamn,
Oslo och Stockholm måste färdigställas.
·     På E 4 måste följaktligen hela
sträckan  från  Örkelljunga  till
Strömsnäsbruk byggas ut till motorväg.
·
·      E  6  byggs  ut  till
motorvägsstandard genom hela Bohuslän.
·
·    E 18 byggs ut till motorväg från
Örebro via Karlstad till gränsen mot
Norge. De delsträckor av E 18 mellan
Örebro och Stockholm som i dag inte
håller motorvägsstandard bör få det.
·
Det finns andra vägprojekt som vi anser
bör ingå i Vägverkets planeringsram som
är av hög angelägenhet och som bör komma
i gång så snart som möjligt. Det gäller:
Motorvägsstandard hela vägen
mellan  Göteborg  och  Stockholm.
Folkpartiet anser att detta mål bäst
uppnås genom att riksväg 40 byggs ut till
motorväg mellan Göteborg och Stockholm.
Utbyggnaden av den vägen får inte sättas
mot den nödvändiga upprustningen av E 20
genom Västergötland.
Riksväg 44 måste förbättras
mellan Trollhättan och Uddevalla.
Riksväg 45 (Inlandsvägen) måste
ges status av Europaväg.
En ny lösning för E 4 vid
Sundsvall måste tas fram.
E 4 mellan Skellefteå och Umeå
måste få en förbättrad standard.
En  komplett  ringled  runt
Stockholm måste byggas. Det är ett
nationellt  intresse att huvudstaden
fungerar.
Riksväg 73 bör, med hänsyn till
den alltmer ökande färjetrafiken på
Gotland,  få en standardhöjning  på
sträckan mellan Fors och Nynäshamn.
Folkpartiets  förslag  till  ekonomisk
planeringsram för transportinfrastruktur
för perioden 2004-2015 skall ses mot
bakgrund av vad vi nu anfört.
Med det anförda tillgodoses ett flertal
fp-motioner  som  väckts  under  tre
riksmöten    i    avvaktan    på
infrastrukturpropositionen.16.    Planeringsramar för perioden
2004-2015 (punkt 7)

av Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  16.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  1999/2000:T534
och 2001/02:T30 yrkandena 4, 8 och 9,
bifaller delvis regeringens förslag i
proposition 2001/02:20 punkterna 2, 4
och 8 och motionerna 1999/2000:Sk637
yrkande 2 och 2000/01:N319 yrkande 3
samt avslår motionerna 1999/2000:T205
yrkande 5, 1999/2000:T213 yrkandena 1
och     3-7,    1999/2000:T236,
1999/2000:T243   yrkandena   4-8,
1999/2000:   T320   yrkande   1,
1999/2000:T325    yrkande    1,
1999/2000:T354,     1999/2000:T357,
1999/2000:N214    yrkande    24,
2000/01:T201 yrkandena 2-5, 7, 9 och
11-12,  2000/01:T211  yrkande  20,
2000/01:T231   yrkan-dena    4-5,
2000/01:T232    yrkandena    4-8,
2000/01:T337 yrkande 1, 2000/01:T340,
2000/01:T344 yrkandena 1-3  och  5,
2000/01:T347    yrkandena    1-2,
2000/01:T372 yrkande 1, 2000/01:MJ840
yrkande 2, 2000/01:N225 yrkande  3,
2000/01:N268    yrkandena    4-5,
2000/01:N325    yrkandena    4-6,
2001/02:T12, 2001/02:T15 yrkandena 4,
6, 9, 15-16, 18-19 och 21, 2001/02:T18
yrkandena 1-4, 2001/02:T41 yrkandena
1,  4,  8  och  12-16, 2001/02:T46
yrkandena 1, 7 och 10, 2001/02:T419
yrkande 5, 2001/02:T447 yrkande  1,
2001/02:T450 yrkandena 4, 13 och 20,
2001/02:T463 yrkande 18, 2001/02:MJ338
yrkande 13, 2001/02:N224 yrkande 6,
2001/02:N262 yrkandena 5 och  6 samt
2001/02:N267 yrkande 28.

Ställningstagande

De  första  årtiondena  av  det  nya
årtusendet blir järnvägens decennier inom
svensk trafikpolitik - för en nödvändig
ekologisk  omställning. 100  miljarder
kronor till järnvägsinvesteringar talar
sitt tydliga språk om det trendbrott till
förmån för transporter på räls som har
åstadkommits tack vare Miljöpartiet de
grönas medverkan.
En  planeringsram på  100  miljarder
kronor   skapar   möjligheter   för
järnvägssatsningar  för  alla,  både
människor  och  industri,  över  hela
Sverige. I  motion 1999/2000:T534  av
Birger Schlaug m.fl. (mp) finns en lång
rad  projekt,  alla  uppställda  och
numrerade i prioriteringsordning. Högsta
prioritet  i  den  förteckningen  har
Godsstråket          norr-söder
(Riksgränsen-Boden-Bräcke-Storvik-Hallsbe
rg-Mjölby-Hässleholm-Helsingborg/Malmö
samt           Bergslags-banan
Storvik-Borlänge-Kil).  Näst  högst  i
prioriteringsordningen kommer Botniabanan
inklusive Ådalsbanan och därnäst  det
kapillära   nätet   (industrispår).
Rangplatserna 4-10 intas av Ostkustbanan,
Västkustbanan, Skånebanan,  Nordlänken,
Kust-till-kust-banan, Jönköpingsbanan och
Södra stambanan.
Den  prioritetsordning  som  sålunda
anges i Birgers Schlaugs motion  bör
enligt min mening vara vägledande för
inriktningen av planeringsprocessen inför
kommande      beslut       om
infrastrukturinvesteringar på järnvägens
område.
Tack  vare  Miljöpartiets  medverkan
innehåller   propositionen    också
vägsatsningar för landsbygden  -  ett
landsbygdspaket. Det är fråga om åtgärder
som syftar till att människor skall kunna
komma fram året runt på hela vårt vägnät
och till att industrin kan köra med sina
transporter  där  de  så  önskar.
Landsbygdspaketet,  som  innebär  17
miljarder  kronor  för  tjälsäkring,
bärighet och rekonstruktion av vägar, är
dock   enligt  min  mening  inte
tillräckligt. Jag vill satsa 30 miljarder
kronor med inriktning på mål inom  fem
områden enligt följande:
Framkomlighet året runt på alla
vägar för lätt trafik. Medelsbehovet
beräknas uppgå till ca 1 miljard kronor.
Full bärighet året runt på
viktiga näringslivsvägar. Medelsbehovet
bedöms vara ca 20 miljarder kronor.
Begränsning av tjälrestriktioner
på övriga vägar till högst tre veckor per
år  på  övriga vägar. Medelsbehovet
beräknas till ca 2,5 miljarder kronor.
Beläggning  av  prioriterade
grusvägar. Medelsbehovet  är  ca  2
miljarder kronor.
Anpassning av äldre huvudvägar
till dagens trafiklaster. Detta mål
syftar till att i efterhand reparera
skador orsakade av väsentligt tyngre
trafik än vad vägen är dimensionerad för.
Medelsbehovet har uppskattats till ca 5
miljarder kronor.
Det av regeringen föreslagna beloppet på
39  miljarder  kronor för  nationella
väginvesteringar är å andra sidan enligt
Miljöpartiets  mening  alltför  stort
tilltaget. Detsamma gäller det belopp på
30 miljarder kronor för investeringar i
regional infrastruktur, som regeringen
föreslår,  i den del beloppet  avser
investeringar i statliga vägar som inte
är nationella stamvägar. Vi anser att det
svenska vägnätet i huvudsak redan är
tillräckligt  utbyggt.  Medel   bör
uteslutande  satsas  på  miljö-  och
trafiksäkerhetsåtgärder,        på
reinvesteringar i de delar av vägnätet
som är inte asfalterade samt förstärkning
av  vägar  med  hård  belastning.
Miljöpartiet förordar inte stråktänkandet
och avvisar i huvudsak investeringar i
denna anda. Miljöpartiets förslag till
väginvesteringar -      9 miljarder
kronor för nationella väginvesteringar
och 15 miljarder kronor för investeringar
i regional infrastruktur - innebär en
kraftig nedskärning i förhållande till
regeringens och Vänsterpartiets förslag.
Vi    vidhåller   bestämt    att
vägtransporternas problem måste lösas på
annat sätt än att man försöker bygga sig
ur dem.

Med det anförda tillgodoses mp-motioner
som under tre riksmöten väckts i
avvaktan på
infrastrukturpropositionen.

17.    Järnvägstunneln genom
Hallandsås (punkt 9)

av Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 9 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  17.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2001/02:T30 yrkande 1
och  avslår regeringens  förslag  i
proposition 2001/02:20 i denna  del
samt   motionerna   1999/2000:T524,
1999/2000:T538 yrkande 2, 2000/01:T201
yrkande 14, 2000/01:T230 yrkande 11,
2000/01:T503, 2001/02:T46 yrkande 11
och 2001/02:T287.

Ställningstagande

Jag anser att riksdagen bör besluta att
järnvägstunneln genom Hallandsås  inte
skall färdigställas. Skälet är att ett
fortsatt omfattande tunnelbygge kommer
att skada miljön på flera olika sätt. Två
frågor är i detta sammanhang av särskild
betydelse;
grundvattensänkningens effekter
på    Hallandsås    samt    på
dricksvattenförsörjningen,
osäkerheten om de långsiktiga
miljöeffekterna av tätningsmetoder och
tätningsmedel i kontakt med grundvatten.

Även andra miljöeffekter t.ex. i form av
buller kan bli betydande. Jag vill
också framhålla att det saknas teknisk
kunskap och erfarenhet av tunnelbyggen
under så höga vattentryck som det
kommer att bli fråga om vid bygget i
Hallandsås. Dessutom finns det enligt
min uppfattning godtagbara alternativa
trafiklösningar till att bygga tunneln
genom Hallandsås.

18.    Botniabanans anslutningar
(punkt 11)

av Per-Richard Molén (m), Tom Heyman
(m), Lars Björkman (m) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 11 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  18.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  1999/2000:T549
yrkande 9, 2000/01:T519 yrkande 9 och
2001/02:T239 yrkande 9.

Ställningstagande

Vi  bedömer att risken är uppenbar att
investeringen i Botniabanan inte kommer
att kunna utnyttjas på grund av att
Ådalsbanan och Ostkustbanan inte tillåter
den  hastighet och det axeltryck som
Botniabanan  kommer  att   tillåta.
Sammanlagt beräknas totalkostnaden för
att kunna ta till vara Botniabanans höga
standard  på  andra  järnvägsavsnitt,
inklusive Botniabanans kostnader, till
över 21 miljarder kronor. Enligt vår
mening bör därför etapp 1 av Botniabanan,
delen Örnsköldsvik-Husum, färdigställas
och  anslutas  till järnvägen  mellan
Örnsköldsvik och Mellansel  på  Norra
stambanan. Arbetet med övriga avsnitt bör
uppskjutas till dess att regeringen har
fattat beslut om att anslå nödvändiga
medel  till  upprustning  av  bl.a.
Ådalsbanan och Ostkustbanan.

19.    Botniabanans
projektorganisation (punkt 12)

av  Per-Richard Molén  (m),  Johnny
Gylling (kd), Tom Heyman (m), Lars
Björkman  (m), Tuve Skånberg  (kd),
Kenth  Skårvik  (fp) och  Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 12 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  19.  Därmed  bifaller
riksdagen   motionerna  2001/02:T41
yrkande 5, 2001/02:T46 yrkande  13,
2001/02:T239   yrkande   10   och
2001/02:T450 yrkande 11.

Ställningstagande

Botniabanan är redan försenad flera år
och kostnaderna blir betydligt större än
vad  man  tidigare beräknat. Dessutom
genomförs projektet på ett sådant sätt
att det är stor risk att det uppkommer
ökade  kostnader  och  att  projektet
försenas. Enligt vår mening bör därför en
vversyn göras av projektets finansierings-
och styrmodell för att säkerställa att
tidsplaner och kostnadsramar hålls. Även
formerna för upphandlingen bör granskas
för  att  eliminera risken  för  att
Banverket har fördelar i förhållande till
andra anbudsgivare. I sammanhanget bör
också prövas om andra intressenter än
staten   kan   ta   ett   större
finansieringsansvar.

20.    Citytunneln i Malmö
(punkt 13)
av Sven Bergström (c), Johnny Gylling
(kd), Tuve Skånberg (kd) och Mikael
Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 13 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som anförs  i
reservation  20.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  1999/2000:T206
yrkande 4, 1999/2000:T210 yrkande 22,
2000/01:T212 yrkande 24, 2001/02:T15
yrkande 23, 2001/02:T30 yrkandena 2
och 3, 2001/02:T41 yrkandena 6 och 7,
2001/02:T326   yrkande   5   och
2001/02:T450 yrkande 12 samt avslår
regeringens  förslag  i  proposition
2001/02:20 i denna del och motionerna
1999/2000:T501,      2000/01:T504,
2001/02:T36  yrkande 1, 2001/02:T244
samt 2001/02:T258.

Ställningstagande

Vi  konstaterar inledningsvis att det
planerade tunnelprojektet i Malmö  är
mycket dyrt, och dessutom löser projektet
bara  delvis  transportproblemen  i
Malmöregionen. De kalkyler som Banverket
har  redovisat  visar  dessutom  att
projektet    är   tveksamt    ur
samhällsekonomisk synvinkel.
Det finns enligt vår uppfattning behov
av att förbättra spårkapaciteten i Malmö
och lösa de svenska anslutningarna till
Öresundsförbindelsen, men det är t.ex.
också angeläget att väsentligt förbättra
det  regionala och lokala trafiksystemet
i Malmöregionen.
Vi  ser  med allvar på de kraftiga
fördyringar  av  projektet  som  har
uppkommit. Den aktuella projektbudgeten
är i dag 7 663 miljoner kronor i prisnivå
1996. Det innebär en fördyring med 2 713
miljoner kronor eller ca 55 %. Enligt vår
uppfattning innebär det att kostnaderna
för projektet nu har nått en sådan nivå
att det definitivt bör finnas alternativ
till användningen av dessa nästan  8
miljarder kronor. Därigenom kan bättre
och mer kostnadseffektiva lösningar fås.
Enligt  vår uppfattning måste  därför
alternativa  möjligheter  att  använda
resurserna  för  att  åstadkomma  mer
rationella  och  ekologiskt  hållbara
trafiklösningar   presenteras   innan
regeringen   tar   ställning   till
Citytunnelprojektet.


21.    Regionalt planeringsansvar
(punkt 15)
av Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 15 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  21.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2001/02:T15 yrkandena
2,  5,  7  och 27-29 samt  avslår
proposition 2001/02:20 i denna del och
motionerna  2001/02:T13,  2001/02:T17
yrkande 2, 2001/02:T30 yrkande  10,
2001/02:T31, 2001/02:T33, 2001/02:T396
samt 2001/02:T440 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Jag anser det är viktigt med ett starkt
regionalt inflytande över planering och
prioriteringar. En "kompetenskatalog" bör
därför upprättas där det tydligt framgår
vilka beslut och vilken planering som
skall  bedrivas på vilken nivå.  Den
nationella politiken bör, förutom att
fastställa mål och avsätta resurser, i
nära samarbete med de regionala nivåerna,
planera sådan infrastruktur som är av
nationellt intresse. Staten bör även ha
hand  om  överklaganden  som  rör
miljöfrågor. Den särskilda satsningen på
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
bör  hanteras på regional nivå.  Den
regionala planeringsramen måste vidare
göras så stor att olika delar av landet
inte ställs mot varandra. De regionala
planerna bör vara tvådelade. En del bör
länen/regionerna  bestämma  över,  och
därutöver  bör  medel  avsättas  för
extraordinära    satsningar    där
länen/regionerna kan ansöka om större
investeringar. För dessa medel kan det
vara  aktuellt  att två  län/regioner
samarbetar.
Regeringens     förslag     till
investeringsstöd för spårfordon innebär
att  stora delar av landet inte får
möjlighet  att skaffa bra  fordon  i
kollektivtrafiken.  Detta   försvårar
möjligheterna att ställa om till ett
grönt  transportsystem.  Centerpartiet
anser därför att investeringsstödet skall
vidgas och även gälla för bussar som
drivs med alternativa drivmedel. Därmed
stimuleras   trafikhuvudmännen   att
investera i miljövänliga bussar vilket
vidgar marknaden för alternativa bränslen
och miljövänliga motorer och främjar en
angelägen teknikutveckling. Även åtgärder
i den lokala kollektivtrafiken bör vara
berättigade till statsbidrag  ur  den
statliga planeringsram som avsätts för
åtgärder    i   det    regionala
transportsystemet.  Den  under  vissa
villkor friare användning som regeringen
föreslår i propositionen bör permanentas
och gälla i hela landet.22.    Regionalt planeringsansvar
(punkt 15)

av Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 15 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  22.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2001/02:T30 yrkande
10,  bifaller  delvis  proposition
2001/02:20 i denna del och  avslår
motionerna  2001/02:T13,  2001/02:T15
yrkandena  2,  5,  7  och  27-29,
2001/02:T17  yrkande 2, 2001/02:T31,
2001/02:T33,   2001/02:T396   samt
2001/02:T440 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Dagens trafikmönster är inte ekologiskt
hållbart. För miljöns skull och för den
långsiktiga    hushållningen    med
naturresurser  måste målet  vara  att
järnvägen under det kommande decenniet
kraftigt   ökar  sin   andel   av
transportarbetet  på vägtrafikens  och
flygets bekostnad. För att det skall bli
möjligt bör planeringsramen för regionala
investeringar  inte få användas  till
kommunala flygplatser.

23.    Indelningen av järnvägsnätet
(punkt 16)

av Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 16 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  23.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2001/02:T15 yrkande
20 och avslår regeringens förslag i
proposition 2001/02:20 i denna del.

Ställningstagande

Jag anser att regeringens förslag att
avskaffa  indelningen av de  statliga
järnvägarna  i  stomjärnvägar   och
länsjärnvägar innebär att det regionala
inflytandet minskar. Detta är olyckligt
eftersom beslut om länsjärnvägar är en
viktig   regional   utvecklingsfråga.
Riksdagen bör därför avslå förslaget.


Särskilt yttrande


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttrande. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

Regionalt planeringsansvar (punkt 15)

Per-Richard Molén (m), Tom Heyman (m),
Lars Björkman (m) och Jan-Evert Rådhström
(m) anför:
Det är viktigt med ett starkt regionalt
inflytande   över   planering   och
prioritering av olika insatser på väg-
och järnvägsnätet. Särskilt viktigt är
detta vid fördelningen av medel till
rekonstruktion  och  bärighet  samt
kollektivtrafikåtgärder.  För  att  de
statliga  resurserna  skall  användas
effektivt, och de trafikpolitiska målen
uppnås, bör det dock vara Vägverket och
Banverket  som inom sina  ramar  gör
prioriteringen  mellan nationella  och
regionala   insatser.   Genom   det
sektorsansvar som ålagts dessa båda verk
bör en sådan ordning kunna åstadkomma en
rättvis fördelning mellan olika regioner,
och leda till ett optimalt utnyttjande av
anslagen.
Bilaga 1
Förteckning över av utskottet i punkt 20
avstyrkta motionsyrkandenMotion   Motionärer      Yrkanden


Vägar

1998/1999: Bertil Persson (m)
T901
1999/2000: Holger  Gustafsson  1
T201    (kd)
1999/2000: Agne Hansson (c)    3
T202
1999/2000: Kenth Skårvik och   17-18
T209
Elver Jonsson (båda
fp)
1999/2000: Johnny    Gylling  4
T210    m.fl. (kd)
1999/2000: Marianne  Andersson  1
T222    (c)
1999/2000: Ulf Björklund (kd)   2
T224
1999/2000: Ulla-Britt Hagström  1-3
T227    (kd)
1999/2000: Eva Arvidsson m.fl.  2
T235    (s)
1999/2000: Åke Carnerö och    8-10
T237
Rosita   Runegrund
(båda kd)
1999/2000: Johnny Gylling (kd)  2
T238
1999/2000: Rolf Gunnarsson (m)
T301
1999/2000: Björn Leivik och
T302
Elizabeth  Nyström
(båda m)
1999/2000: Maud Ekendahl (m)
T303
1999/2000: Inga Berggren (m)
T304
1999/2000: Inger  René  m.fl.
T305    (m)
1999/2000: Anna Åkerhielm och
T306
Jan  Backman (båda
m)
1999/2000: Maud Ekendahl och
T307
Ingvar   Eriksson
(båda m)
1999/2000: Lars Hjertén m.fl.
T308    (m, kd, c)
1999/2000: Birgitta   Sellén
T309    m.fl. (c, v, kd)
1999/2000: Elizabeth  Nyström  1
T310    (m)
1999/2000: Leif Carlson och
T311
Nils     Fredrik
Aurelius (båda m)
1999/2000: Kenth Skårvik (fp)
T312
1999/2000: Eskil   Erlandsson
T313    och
Gunnel Wallin (båda
c)
Motion   Motionärer      Yrkanden

1999/2000: Jan Backman och    3
T314
Ingvar   Eriksson
(båda m)
1999/2000: Karl-Göran
T315    Biörsmark (fp)
1999/2000: Göte Jonsson (m)
T316
1999/2000: Lena Ek (c)      2-3
T317
1999/2000: Lennart   Kollmats
T321    (fp)
1999/2000: Magnus   Jacobsson
T322    (kd)
1999/2000: Magnus   Jacobsson
T323    (kd)
1999/2000: Eskil   Erlandsson
T326    och
Agne Hansson (båda
c)
1999/2000: Marianne  Andersson
T329    och
Birgitta  Carlsson
(båda c)
1999/2000: Johan Pehrson (fp)
T331    och
Sofia Jonsson (c)
1999/2000: Ingemar   Vänerlöv
T332    (kd)
1999/2000: Harald   Bergström
T333    (kd)
1999/2000: Yvonne   Ångström
T334    (fp)
1999/2000: Sten Tolgfors (m)
T335
1999/2000: Nils-Erik
T336    Söderqvist och
Britt Bohlin (båda
s)
1999/2000: Runar   Patriksson
T337    (fp)
1999/2000: Jeppe Johnsson (m)
T338
1999/2000: Kent Olsson (m)
T339
1999/2000: Rolf Kenneryd (c)   1
T341
1999/2000: Catharina Elmsäter-
T342    Svärd (m)
1999/2000: Lennart   Hedqvist
T343    m.fl.
(m, kd, c, fp)
1999/2000: Lisbeth    Staaf-
T344    Igelström m.fl. (s)
1999/2000: Sonia Karlsson (s)
T345
1999/2000: Jerry Martinger och
T347    Marietta
de  Pourbaix-Lundin
(båda m)
1999/2000: Kerstin
T348    Kristiansson  m.fl.
(s)
1999/2000: Susanne  Eberstein
T349    m.fl. (s)
1999/2000: Berit Andnor och
T350
Rune Berglund (båda
s)
1999/2000: Inger Lundberg och
T352
Lisbeth    Staaf-
Igelström (båda s)
1999/2000: Maud   Björnemalm
T353    m.fl. (s)
1999/2000: Per-Olof  Svensson
T355    och
Raimo   Pärssinen
(båda s)
Motion   Motionärer      Yrkanden

1999/2000: Kenth    Högström
T356    m.fl. (s)
1999/2000: Maud   Björnemalm
T358    m.fl. (s)
1999/2000: Kjell   Nordström
T360    m.fl. (s)
1999/2000: Mona    Berglund
T361    Nilsson m.fl. (s)
1999/2000: Carin Lundberg och
T362    Karl Gustav
Abramsson (båda s)
1999/2000: Karl-Göran
T363    Biörsmark (fp)
1999/2000: Runar   Patriksson
T364    m.fl. (fp)
1999/2000: Kenneth  Johansson
T365    (c)
1999/2000: Kjell Nordström och
T367
Urban  Ahlin (båda
s)
1999/2000: Sonja Fransson och
T368
Berndt Ekholm (båda
s)
1999/2000: Johnny Ahlqvist och
T369
Anders   Karlsson
(båda s)
1999/2000: Laila  Bäck  m.fl.
T370    (s)
1999/2000: Birgitta Sellén (c)
T371
1999/2000: Lars   Elindersson
T372    (m) och
Marianne  Andersson
(c)
1999/2000: Mats Berglind (s)
T373
1999/2000: Jan Björkman m.fl.
T374    (s)
1999/2000: Ulf Björklund m.fl.
T375    (kd, c, fp)
1999/2000: Lars   Gustafsson
T376    (kd)
1999/2000: Sofia Jonsson  (c)
T377    och
Johan Pehrson (fp)
1999/2000: Ulla-Britt Hagström
T440    m.fl.
(kd, m, c, fp)
1999/2000: Kenneth  Johansson
T502    (c)
1999/2000: Anna Åkerhielm och  4
T522
Jan  Backman (båda
m)
1999/2000: Annika Nilsson och
T806
Kent Härstedt (båda
s)
1999/2000: Anna Åkerhielm (m)
T809
1999/2000: Bertil Persson (m)
T814
1999/2000: Eskil   Erlandsson  11
Bo231   m.fl. (c)
1999/2000: Runar   Patriksson  3
N213    m.fl. (fp)
1999/2000: Lennart    Daléus  25
N214    m.fl. (c)
1999/2000: Fredrik  Reinfeldt  3
N240    m.fl. (m)
2000/01:T2 Holger  Gustafsson  1
02     (kd)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2000/01:T2 Anne-Katrine Dunker  1-2
09     och
Patrik   Norinder
(båda m)
2000/01:T2 Kenth Skårvik m.fl.  22-23
11     (fp)
2000/01:T2 Johan Pehrson (fp)   1-3
15
2000/01:T2 Björn Kaaling och   1
20
Tone    Tingsgård
(båda s)
2000/01:T2 Britt Bohlin m.fl.  14-15,
30     (s)         18-19
2000/01:T3 Kjell Eldensjö och
01     Fanny Rizell
(båda kd)
2000/01:T3 Gunnel Wallin och
02
Eskil Erlandsson
(båda c)
2000/01:T3 Birgitta Sellén (c)
03
2000/01:T3 Kenneth  Johansson
04     (c)
2000/01:T3 Inger Strömbom (kd)
05
2000/01:T3 Maud Ekendahl (m)
07
2000/01:T3 Kenneth  Johansson
08     (c)
2000/01:T3 Rolf Gunnarsson (m)
09
2000/01:T3 Lennart Daléus (c)
10
2000/01:T3 Dan Kihlström (kd)
11
2000/01:T312    Caroline  Hagström
(kd)
2000/01:T3 Åke Carnerö och
13
Rosita   Runegrund
(båda kd)
2000/01:T3 Ulla-Britt Hagström
14     m.fl.
(kd, m, c)
2000/01:T3 Elizabeth  Nyström
15     och
Per-Samuel  Nisser
(båda m)
2000/01:T3 Kenth Skårvik och
16
Elver Jonsson (båda
fp)
2000/01:T3 Stefan Hagfeldt (m)
18
2000/01:T3 Harald   Bergström
19     (kd)
2000/01:T3 Stefan Hagfeldt (m)
20
2000/01:T3 Magnus   Jacobsson
21     (kd)
2000/01:T3 Lennart Fridén (m)
22
2000/01:T3 Lennart   Kollmats
24     (fp)
2000/01:T3 Åke Carnerö (kd)
25
2000/01:T3 Viviann Gerdin (c)
26
2000/01:T3 Maria Larsson och
27
Göran    Hägglund
(båda kd)
2000/01:T3 Förste vice talman
28     Anders Björck
och Ulf Melin (båda
m)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2000/01:T3 Maud Ekendahl (m)
30
2000/01:T3 Sofia Jonsson (c)
32
2000/01:T3 Jeppe    Johnsson
33     m.fl. (m)
2000/01:T3 Margareta Andersson
34     (c)
2000/01:T3 Maria Larsson och
35
Göran    Hägglund
(båda kd)
2000/01:T3 Per Landgren och    1
38
Annelie   Enochson
(båda kd)
2000/01:T3 Lars   Gustafsson
39     (kd)
2000/01:T3 Kent Olsson (m)
41
2000/01:T3 Elver Jonsson (fp)   2
42
2000/01:T3 Chatrine   Pålsson
43     (kd)
2000/01:T3 Leif Carlsson och
45
Nils     Fredrik
Aurelius (båda m)
2000/01:T3 Jan Erik Ågren (kd)
48
2000/01:T3 Erling   Wälivaara
49     (kd)
2000/01:T3 Gunilla  Tjernberg
51     (kd)
2000/01:T3 Ragnwi   Marcelind
52     (kd)
2000/01:T3 Mats Berglind och
53
Reynoldh Furustrand
(båda s)
2000/01:T3 Kerstin
54     Kristiansson
Karlstedt
m.fl. (s)
2000/01:T3 Kenneth Lantz m.fl.
58
(kd, s, m, c, fp)
2000/01:T3 Margareta Andersson
59     och
Agne Hansson (båda
c)
2000/01:T3 Mats Berglind (s)
62
2000/01:T3 Michael Hagberg (s)
63
2000/01:T3 Berndt  Sköldestig
64     och
Viola   Furubjelke
(båda s)
2000/01:T3 Sonia Karlsson och
65
Berndt  Sköldestig
(båda s)
2000/01:T3 Nils-Erik
66     Söderqvist   m.fl.
(s)
2000/01:T3 Mats Berglind (s)
67
2000/01:T3 Helena   Bargholtz
68     och
Yvonne   Ångström
(båda fp)
2000/01:T3 Nils-Göran
70     Holmqvist m.fl. (s)
2000/01:T3 Margareta Andersson
71     m.fl. (c)
2000/01:T3 Rolf Kenneryd (c)   2
72
Motion   Motionärer      Yrkanden

2000/01:T3 Gunilla Wahlén och
73
Claes   Stockhaus
(båda v)
2000/01:T3 Camilla    Sköld
74     Jansson (v)
2000/01:T3 Karin Olsson m.fl.
75     (s)
2000/01:T3 Maud   Björnemalm
76     m.fl.
(s, m, v, kd, c,
fp)
2000/01:T3 Susanne  Eberstein
77     m.fl. (s)
2000/01:T3 Urban Ahlin och
78
Kjell   Nordström
(båda s)
2000/01:T3 Inga Berggren (m)
81
2000/01:T3 Kenth Högström (s)
82
2000/01:T3 Lisbeth    Staaf-
83     Igelström m.fl. (s)
2000/01:T3 Berit Andnor och
84
Rune Berglund (båda
s)
2000/01:T3 Kenth Högström och
85
Agneta Brendt (båda
s)
2000/01:T3 Runar   Patriksson
86     (fp)
2000/01:T3 Tomas Högström och
87
Karin Falkmer (båda
m)
2000/01:T3 Jan Björkman m.fl.
88     (s)
2000/01:T3 Ingemar   Vänerlöv
89     (kd)
2000/01:T3 Urban Ahlin och
92
Kjell   Nordström
(båda s)
2000/01:T3 Viola   Furubjelke
93     och
Berndt  Sköldestig
(båda s)
2000/01:T3 Agne Hansson m.fl.
94     (c)
2000/01:T3 Catherine  Persson
96     (s)
2000/01:T3 Göte Wahlström (s)
97
2000/01:T8 Bertil Persson (m)
03
2000/01:T1 Birgitta  Carlsson
001    (c)
2000/01:T1 Henrik  Landerholm
002    (m)
2000/01:N2 Yvonne   Ångström  7 och
68     m.fl. (fp)      11
2000/01:N3 Marianne  Andersson  2-4
86     (c)
2000/01:Ub Ewa  Thalén  Finné  3
807    m.fl. (m)
2001/02:T2 Göran Lindblad (m)
2001/02:T7 Runar   Patriksson
(fp)
2001/02:T8 Roy Hansson (m)    2
2001/02:T1 Anders G Högmark
1
2001/02:T1 Anna Lilliehöök (m)  2
6
2001/02:T1 Birgitta Sellén (c)  2-3
9
2001/02:T2 Eva Arvidsson m.fl.
7     (s)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2001/02:T3 Ola Karlsson (m)
7
2001/02:T3 Anders Sjölund (m)
8
2001/02:T4 Elver Jonsson (fp)   1-2
4
2001/02:T4 Åsa Torstensson (c)
9
2001/02:T5 Karl     Gustav
1     Abramsson (s)
2001/02:T5 Marianne Andersson
2
och     Birgitta
Carlsson (båda c)
2001/02:T2 Rolf Gunnarsson (m)
06
2001/02:T2 Kenneth  Johansson
09     (c)
2001/02:T2 Lena Ek (c)
35
2001/02:T2 Lena Ek
36
och  Sofia Jonsson
(båda c)
2001/02:T2 Sofia Jonsson (c)
50
2001/02:T2 Kenneth Lantz m.fl.
64     (kd)
2001/02:T2 Sofia Jonsson (c)
68
2001/02:T2 Lena Ek (c)
70
2001/02:T2 Carl-Axel Johansson  1
72     (m)
2001/02:T2 Mikael   Oscarsson
73     (kd)
2001/02:T2 Göran Hägglund
83
och  Maria Larsson
(båda kd)
2001/02:T2 Maria Larsson
85
och Göran Hägglund
(båda kd)
2001/02:T2 Holger  Gustafsson  1
89     och
Ulla-Britt Hagström
(båda kd)
2001/02:T2 Harald   Nordlund
91     (fp)
2001/02:T2 Ingemar   Vänerlöv
95     (kd)
2001/02:T2 Kjell Eldensjö
97
och  Fanny  Rizell
(båda kd)
2001/02:T3 Lisbet Calner m.fl.  1-5
00     (s)
2001/02:T3 Bertil Persson (m)
04
2001/02:T3 Ragnwi   Marcelind
06     (kd)
2001/02:T3 Christel  Anderberg
08     (m)
2001/02:T3 Henrik Westman (m)
09
2001/02:T3 Maud Ekendahl
10
och Ingvar Eriksson
(båda m)
2001/02:T3 Rose-Marie Frebran
11
och      Holger
Gustafsson   (båda
kd)
2001/02:T3 Inger Strömbom (kd)
12
2001/02:T3 Nils     Fredrik
16     Aurelius
och  Leif Carlsson
(båda m)
2001/02:T3 Karl-Göran
19     Biörsmark (fp)
2001/02:T3 Gunilla  Tjernberg
24     (kd)
2001/02:T3 Michael   Hagberg
33     m.fl. (s)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2001/02:T3 Sonia Karlsson
43
och      Berndt
Sköldestig (båda s)
2001/02:T3 Carina Hägg (s)
50
2001/02:T3 Inger    Strömbom  6
55     m.fl. (kd)
2001/02:T3 Annelie   Enochson
66     (kd)
2001/02:T3 Lennart   Kollmats
70     (fp)
2001/02:T3 Erling   Wälivaara
75     (kd)
2001/02:T4 Catherine  Persson
14     m.fl. (s)
2001/02:T4 Runar   Patriksson  1-3
30     (fp)
2001/02:T4 Lennart klockare
33
och     Birgitta
Ahlqvist (båda s)
2001/02:T4 Rune Berglund
34
och  Berit  Andnor
(båda s)
2001/02:T4 Per Landgren m.fl.
37     (kd)
2001/02:T4 Johnny    Gylling  6
50     m.fl. (kd)
2001/02:T4 Viviann Gerdin (c)
53
2001/02:T4 Lars Ångström m.fl.
59     (mp)
2001/02:T4 Charlotte     L  4
61     Bjälkebring (v)
2001/02:Bo Karin Pilsäter (fp)  5
322
2001/02:N2 Kenneth Lantz (kd)   4
29
2001/02:Sk Lars Hjertén m.fl.  2
362    (m)

Järnvägar

1999/2000: Holger  Gustafsson  2
T201    (kd)
1999/2000: Agne Hansson (c)    2
T202
1999/2000: Gunnel Wallin (c)     1-2,
T206              5-8
1999/2000: Ulf Björklund (kd)   1
T224
1999/2000: Ulla-Britt Hagström  4
T227    (kd)
1999/2000: Karin    Wegestål  2
T230    m.fl. (s)
1999/2000: Åke Carnerö och    5-7
T237
Rosita   Runegrund
(båda kd)
1999/2000: Johnny Gylling (kd)  3
T238
1999/2000: Maria Larsson (kd)
T239
1999/2000: Göran    Hägglund  1
T240    m.fl. (kd)
1999/2000: Lennart Fridén (m)
T504
1999/2000: Cristina   Husmark
T506    Pehrsson (m)
1999/2000: Björn von der Esch
T510    (kd)
1999/2000: Lena  Olsson m.fl.
T511    (v, kd, c, mp)
1999/2000: Eskil   Erlandsson
T512    m.fl. (c)

Motion   Motionärer      Yrkanden

1999/2000: Gunilla Wahlén (v)
T515
1999/2000: Jonas Ringqvist och
T516
Sture    Arnesson
(båda v)
1999/2000: Annika Nilsson och
T518
Kent Härstedt (båda
s)
1999/2000: Annika Nilsson och
T519
Kent Härstedt (båda
s)
1999/2000: Anna Åkerhielm och   1-3
T522
Jan  Backman (båda
m)
1999/2000: Kenneth Lantz (kd)
T523
1999/2000: Carina Hägg  m.fl.
T526    (s)
1999/2000: Gudrun   Lindvall
T528    (mp)
1999/2000: Susanne  Eberstein
T529    m.fl. (s)
1999/2000: Susanne  Eberstein
T531    m.fl. (s)
1999/2000: Rune Berglund och
T532
Berit Andnor (båda
s)
1999/2000: Leif Jakobsson och
T533
Marie    Granlund
(båda s)
1999/2000: Per-Olof  Svensson
T535    m.fl. (s)
1999/2000: Eva Johansson och
T537
Tone    Tingsgård
(båda s)
1999/2000: Alf Eriksson m.fl.  1
T538    (s)
1999/2000: Urban  Ahlin m.fl.
T539    (s)
1999/2000: Carina Ohlsson och
T540
Urban  Ahlin (båda
s)
1999/2000: Kenneth  Johansson
T542    (c)
1999/2000: Berndt Ekholm m.fl.
T544    (s)
1999/2000: Alf Eriksson och
T545
Arne   Kjörnsberg
(båda s)
1999/2000: Birgitta Sellén (c)
T546
1999/2000: Mats Berglind (s)
T547
1999/2000: Per-Richard  Molén  1-2
T549    m.fl. (m)
1999/2000: Gudrun   Lindvall  3
T630    m.fl. (mp)
1999/2000: Gunnel Wallin m.fl.
T815
(c, s, m, v, kd,
fp)
1999/2000: Lennart    Daléus  30 och
N214    m.fl. (c)      32
1999/2000: Per Westerberg (m)   5
N239
2000/01:T2 Holger  Gustafsson  2
02     (kd)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2000/01:T2 Anne-    Katrine  3
09     Dunker och
Patrik   Norinder
(båda m)
2000/01:T2 Kenth Skårvik m.fl.  14
11     (fp)
2000/01:T2 Johan Pehrson (fp)   5-6
15
2000/01:T2 Lisbeth    Staaf-  1
16     Igelström m.fl. (s)
2000/01:T2 Björn Kaaling och   2
20
Tone    Tingsgård
(båda s)
2000/01:T2 Per    Westerberg
24     m.fl.
(m, s, v, kd, c,
fp, mp)
2000/01:T2 Owe Hellberg (v)    1-2
29
2000/01:T2 Britt Bohlin m.fl.    10,
30     (s)         12-13
och 20
2000/01:T2 Sven    Bergström  6
31     m.fl. (c)
2000/01:T5 Elizabeth  Nyström
01     och
Jan-Evert Rådhström
(båda m)
2000/01:T5 Eskil   Erlandsson
02     och
Gunnel Wallin (båda
c)
2000/01:T5 Kenneth  Johansson
05     (c)
2000/01:T5 Bertil Persson (m)
06
2000/01:T5 Harald   Bergström
07     (kd) och
Anders  G  Högmark
(m)
2000/01:T5 Ulf   Melin  och
08     förste vice
talman    Anders
Björck (båda m)
2000/01:T5 Åke Gustavsson och
09
Lars    Wegendahl
(båda s)
2000/01:T5 Bengt Silfverstrand
10     och
Anders   Karlsson
(båda s)
2000/01:T5 Göran    Hägglund
11     m.fl. (kd)
2000/01:T5 Per  Lager  m.fl.  4
13     (mp)
2000/01:T5 Lennart   Hedquist
14     (m)
2000/01:T5 Stefan Hagfeldt (m)
15
2000/01:T5 Lennart Fridén (m)
16
2000/01:T5 Åke Carnerö och    1-3
17
Rosita   Runegrund
(båda kd)
2000/01:T5 Ulla-Britt Hagström
18     m.fl. (kd)
2000/01:T5 Per-Richard  Molén  1-2
19     m.fl. (m)
2000/01:T5 Tuve Skånberg (kd)
21
2000/01:T5 Birgitta Sellén (c)
22
2000/01:T5 Margareta Andersson
24     m.fl. (c)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2000/01:T5 Stig Eriksson och
25
Siv Holma (båda v)
2000/01:T5 Tasso   Stafilidis
26     och
Sture    Arnesson
(båda v)
2000/01:T5 Annelie   Enochson
27     (kd)
2000/01:T5 Ewa  Thalén  Finné
28     och Cristina
Husmark   Pehrsson
(båda m)
2000/01:T5 Sinikka Bohlin och
29
Raimo   Pärssinen
(båda s)
2000/01:T5 Ulf Björklund (kd)  1-3
30     och
Kenneth  Johansson
(c)
2000/01:T5 Mats Berglind (s)
31
2000/01:T5 Sonia Karlsson (s)
32
2000/01:T5 Alf Eriksson och
34
Arne   Kjörnsberg
(båda s)
2000/01:T5 Per-Olof  Svensson
35     m.fl. (s)
2000/01:T5 Åke  Sandström (c)
36     och
Yvonne   Ångström
(fp)
2000/01:T5 Carina Hägg  m.fl.
37     (s)
2000/01:T5 Marianne   Jönsson
38     m.fl. (s)
2000/01:T5 Carina Ohlsson och
39
Urban  Ahlin (båda
s)
2000/01:T5 Mikael   Oscarsson
40     (kd)
2000/01:T5 Lennart   Klockare
41     och
Birgitta  Ahlqvist
(båda s)
2000/01:T5 Alf Eriksson m.fl.
42
(s, m, v, kd, c,
fp)
2000/01:T5 Berndt  Sköldestig
43     (s)
2000/01:T5 Susanne  Eberstein
44     m.fl. (s)
2000/01:T5 Susanne  Eberstein
45     m.fl. (s)
2000/01:T5 Jan Backman och
46
Anna    Åkerhielm
(båda m)
2000/01:T5 Karin    Wegestål
47     m.fl. (s)
2000/01:T5 Willy Söderdahl och
48
Sture    Arnesson
(båda v)
2000/01:T5 Berndt Ekholm m.fl.
49     (s)
2000/01:T5 Willy Söderdahl och
50
Sture    Arnesson
(båda v)
2000/01:T5 Annelie   Enochson
51     m.fl. (kd, v, fp)
2000/01:T6 Bertil Persson (m)   1
12
Motion   Motionärer      Yrkanden

2000/01:T6 Leif    Jakobsson
54     m.fl. (s)
2000/01:N2 Yvonne   Ångström  8
68     m.fl. (fp)
2001/02:T3 Jan Backman
och Anna Åkerhielm
(båda m)
2001/02:T4 Kerstin
Kristiansson
Karlstedt
och Göran Norlander
(båda s)
2001/02:T5 Carl  Fredrik Graf
(m)
2001/02:T1 Gunnar Axén (m)
0
2001/02:T1 Agne Hansson m.fl.  10
5     (c)
2001/02:T1 Birgitta Sellén (c)  4-5
9
2001/02:T2 Berndt Ekholm m.fl.
1     (s)
2001/02:T2 Erling   Wälivaara
2     (kd)
2001/02:T2 Per Erik Granström
4     m.fl. (s)
2001/02:T2 Ulf Björklund m.fl.
6     (kd)
2001/02:T2 Lars U Granberg (s)
9
2001/02:T3 Bengt Silfverstrand
2     m.fl. (s)
2001/02:T3 Per Erik Granström
5     m.fl. (s)
2001/02:T3 Sten Lundström     2
6
Sven-Erik Sjöstrand
(båda v)
2001/02:T3 Kristina Zakrisson
9
Berit Andnor (båda
s)
2001/02:T4 Johnny    Gylling  11
1     m.fl. (kd)
2001/02:T4 Yvonne   Ångström
5     (fp)
2001/02:T4 Kenth Skårvik m.fl.  12
6     (fp)
2001/02:T4 Karl-Göran
8     Biörsmark (fp)
2001/02:T2 Per-Richard  Molén  1-2
39     m.fl. (m)
2001/02:T2 Bertil Persson (m)
61
2001/02:T2 Anne-Katrine Dunker
80     (m)
2001/02:T2 Göran Hägglund
82
och  Maria Larsson
(båda kd)
2001/02:T2 Maria Larsson
88
och Göran Hägglund
(båda kd)
2001/02:T2 Ulf Nilsson (fp)
92
2001/02:T2 Mikael   Oscarsson
98     (kd)
2001/02:T3 Lisbet Calner m.fl.  6-11
00     (s)
2001/02:T3 Inger Strömbom (kd)
14
2001/02:T3 Mikael   Oscarsson
30     (kd)
2001/02:T3 Berndt Sköldestig
41
och Sonia Karlsson
(båda s)
2001/02:T3 Berndt Sköldestig
42
och  Inge Carlsson
(båda s)
2001/02:T3 Carina Hägg  m.fl.
47     (s)
2001/02:T3 Alf Eriksson
53
och Arne Kjörnsberg
(båda s)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2001/02:T3 Annelie   Enochson
64     (kd)
2001/02:T3 Gudrun Lindvall (m)
71
2001/02:T3 Eva  Flyborg m.fl.
72     (fp)
2001/02:T3 Kenth Högström (s)
84
2001/02:T3 Carina Ohlsson
89
och  Urban  Ahlin
(båda s)
2001/02:T4 Anita Jönsson m.fl.
13     (s)
2001/02:T4 Leif Jakobsson
16
och Marie Granlund
(båda s)
2001/02:T4 Henrik Landerholm
21
och  Sten Tolgfors
(båda m)
2001/02:T4 Runar   Patriksson  6
30     (fp)
2001/02:T4 Lennart Klockare
32
och     Birgitta
Ahlqvist (båda s)
2001/02:T4 Annelie   Enochson
49     m.fl. (kd, v, fp)
2001/02:T4 Johnny    Gylling  7
50     m.fl. (kd)
2001/02:T4 Åsa Torstensson (c)
52
2001/02:T4 Charlotte     L  2 och
61     Bjälkebring (v)   5


Vissa andra projekt, bl.a. sjöfart,
luftfart och yrkanden som behandlar flera
trafikslag

1999/2000: Agne Hansson (c)    1
T202
1999/2000: Inga Berggren m.fl.
T203    (m)
1999/2000: Gunnel Wallin (c)    3 och
T206              9
1999/2000: Åke    Gustavsson
T212    m.fl. (s)
1999/2000: Bo  Lundgren m.fl.  9
T213    (m)
1999/2000: Anne-Katrine Dunker
T216    och
Patrik   Norinder
(båda m)
1999/2000: Göran   Magnusson
T218    m.fl. (s)
1999/2000: Karin Olsson m.fl.
T219    (s)
1999/2000: Lisbeth    Staaf-  delvis
T220    Igelström m.fl. (s)
1999/2000: Ulf Björklund (kd)   3
T224
1999/2000: Karl     Gustav
T225    Abramsson och
Carin    Lundberg
(båda s)
1999/2000: Dan Ericsson (kd)
T226
1999/2000: Berndt  Sköldestig
T228    m.fl. (s)
1999/2000: Majléne  Westerlund
T229    Panke
m.fl. (s)
1999/2000: Karin    Wegestål  1
T230    m.fl. (s)
1999/2000: Marianne  Andersson
T231    m.fl.
(c, s, m, kd, fp)
Motion   Motionärer      Yrkanden

1999/2000: Reynoldh Furustrand
T233    m.fl. (s)
1999/2000: Mikael Odenberg och
T234
Carl-Erik  Skårman
(båda m)
1999/2000: Eva Arvidsson m.fl.  1
T235    (s)
1999/2000: Åke Carnerö och    1-2
T237
Rosita   Runegrund
(båda kd)
1999/2000: Johnny Gylling (kd)  1
T238
1999/2000: Inger    Strömbom
T241    m.fl. (kd)
1999/2000: Tommy   Waidelich  1
T242    m.fl. (s)
1999/2000: Dan Ericsson och
T244
Yvonne   Andersson  4-5
(båda kd)
1999/2000: Per Landgren (kd)   2
T351
1999/2000: Charlotte     L
T618    Bjälkebring (v)
1999/2000: Inge Carlsson och
T628
Michael   Hagberg
(båda s)
1999/2000: Ewa  Thalén  Finné
T808    m.fl. (m)
1999/2000: Eskil   Erlandson 12
Bo231   m.fl. (c)
1999/2000: Lennart    Daléus 33
N214    m.fl. (c)
1999/2000: Lars Hjertén (m)
N226
1999/2000: Karin    Pilsäter  8
N271    m.fl. (fp)
1999/2000: Ingegerd  Saarinen  8
N388    m.fl. (mp)
2000/01:T2 Bo  Lundgren m.fl.  8
01     (m)
2000/01:T2 Holger  Gustafsson  3
02     (kd)
2000/01:T2 Magnus   Jacobsson
03     (kd)
2000/01:T2 Inga Berggren m.fl.  1-2
04     (m)
2000/01:T2 Inger    Strömbom  2-3
05     m.fl. (kd)
2000/01:T2 Holger  Gustafsson
06     och
Ulla-Britt Hagström
(båda kd)
2000/01:T2 Anna Lilliehöök (m)
07
2000/01:T2 Cecilia  Magnusson
10     m.fl.
(m, kd, c)
2000/01:T2 Kenth Skårvik m.fl.  26
11     (fp)
2000/01:T2 Ulf Björklund (kd)
13
2000/01:T2 Sven Brus (kd)
14
2000/01:T2 Tommy   Waidelich
17     m.fl. (s)
2000/01:T2 Marie    Granlund
18     m.fl. (s)
2000/01:T2 Göran   Magnusson
21     m.fl. (s)
2000/01:T2 Karin Olsson m.fl.
22     (s)
2000/01:T2 Agne Hansson (c)
25
2000/01:T2 Elisebeht Markström
26     m.fl. (s)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2000/01:T2 Agneta    Ringman
27     m.fl. (s)
2000/01:T2 Mats Berglind m.fl.
28     (s)
2000/01:T2 Britt Bohlin m.fl.  17
30     (s)
2000/01:T3 Per Landgren och    2
38
Annelie   Enochson
(båda kd)
2000/01:T3 Eva Johansson (s)
80
2000/01:T5 Per  Lager  m.fl.  2-3
13     (mp)
2000/01:T5 Ulf Nilsson och
20
Siw  Persson (båda
fp)
2000/01:T6 Eva Arvidsson (s)
45
2000/01:Bo Rigmor Stenmark (c)  2
234
2000/01:N2 Per Erik Granström  1
64     m.fl. (s)
2000/01:N3 Carl-Erik  Skårman  9
21     m.fl. (m)
2000/01:N3 Marianne  Andersson  5
86     (c)
2000/01:Sk Anne-Katrine Dunker  5
732    och
Patrik   Norinder
(båda m)
2000/01:Ub Karin    Pilsäter  4
808    m.fl. (fp)
2001/02:T1 Lennart Fridén (m)
2001/02:T6 Lennart   Hedquist
m.fl.
(m, kd, c, fp)
2001/02:T1 Inga Berggren m.fl.
4     (m)
2001/02:T1 Birgitta Sellén (c)  1
9
2001/02:T2 Anne-Katrine Dunker
3     (m)
2001/02:T3 Kent  Olsson m.fl.
4     (m)
2001/02:T4 Margareta
0     Israelsson   m.fl.
(s)
2001/02:T4 Karin    Jeppsson
2     m.fl. (s)
2001/02:T4 Elver Jonsson (fp)   3-5
4
2001/02:T4 Rigmor Stenmark (c)
7
2001/02:T5 Åke Sandström (c)
0
2001/02:T5 Marianne Andersson
3
och     Birgitta
Carlsson (båda c)
2001/02:T2 Sven Brus
65
och      Yvonne
Andersson (båda kd)
2001/02:T2 Rigmor Stenmark
78
och Sven Bergström
(båda c)
2001/02:T2 Holger  Gustafsson
90     (kd)
2001/02:T3 Lisbet Calner m.fl.  12-15
00     (s)
2001/02:T3 Margareta  Viklund  2-4
26     (kd)
2001/02:T3 Willy Söderdahl (v)
34
2001/02:T3 Inger    Strömbom  2
55     m.fl. (kd)
2001/02:T3 Cecilia Magnusson
57
m.fl. (m, kd, fp)
Motion   Motionärer      Yrkanden

2001/02:T3 Michael   Hagberg
77     m.fl. (s)
2001/02:T4 Runar   Patriksson  4-5
30     (fp)
2001/02:T4 Henrik S Järrel (m)
55
2001/02:T4 Charlotta     L  3 och
61     Bjälkebring (v)   6
2001/02:Bo Karin Pilsäter (fp)  4
322
2001/02:Bo Karin    Pilsäter  3
323    m.fl. (fp)
2001/02:N3 Marietta     de  5
13     Pourbaix-Lundin
m.fl. (m)
2001/02:N3 Per    Westerberg  12
15     m.fl. (m)
2001/02:N3 Margareta Cederfelt  11
19     m.fl. (m)
2001/02:N3 Göran    Hägglund  6
73     m.fl. (kd)
BILAGA 2
Regeringens förslag till riksdagsbeslut


Proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen
för 2002 - utgiftsområde 22
Kommunikationer
Regeringen     (Näringsdepartementet)
föreslår i budgetpropositionen för 2002
(punkterna 3-4, 10-12)
3. att riksdagen bemyndigar regeringen
att låta Vägverket betala de återstående
amorteringarna    avseende     de
lånefinansierade   vägprojekten   väg
E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4
delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen
Söderåkra-Hossmo samt väg E 4 trafikplats
Hallunda, åren 2004 och 2005, (avsnitt 4)
4.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen år 2002 får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om högst 2
000 000 000 kronor för genomförande av
prioriterade väg- och järnvägsprojekt med
start 2002, (avsnitt 4)
10.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen får besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret om högst 10 400 000 000
kronor för Botniabanan AB för den första
och den andra utbyggnadsetappen mellan
Örnsköldsvik-Husum       respektive
Nyland-Örnsköldsvik    samt    för
planeringsarbete för  den  återstående
etappen Husum-Umeå, (avsnitt 7.2)
11.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen låter Riksgäldskontoret lösa,
vverta  eller  på annat  för  staten
kostnadseffektivt sätt hantera de lån som
Botniabanan AB upptagit med stöd av den
garanti på 1 495 000 000 kronor som
Riksgäldskontoret ställt ut till bolaget,
(avsnitt 7.2)
12. att riksdagen återkallar tidigare
bemyndigande för regeringen att  låta
Riksgäldskontoret        utställa
kapitaltäckningsgarantier till skydd för
Botniabanan AB:s egna kapital och att
garantera bolagets förpliktelser gentemot
långivare,  rättighetsinnehavare  och
fordringsägare, inom en ram som exklusive
mervärdesskatt uppgår till 1 495 000 000
kronor, varav 195 000 000 kronor avser
finansiella kostnader. (avsnitt 7.2)


Proposition 2001/02:20 Infrastruktur för
ett långsiktigt hållbart transportsystem

Regeringen     (Näringsdepartementet)
föreslår i proposition 2001/02:20
1. att riksdagen godkänner att delmålet
om hög transportkvalitet utvidgas samt
att ett nytt delmål om ett jämställt
transportsystem införs, (avsnitt 1)
2.  att riksdagen godkänner att den
ekonomiska   planeringsramen    för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015 skall uppgå till 364 miljarder
kronor  och  skall  användas  enligt
följande: (avsnitt 5)
- 87 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
- 38 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar,
-   8   miljarder   kronor   för
sektorsuppgifter,
- 17 miljarder kronor för tjälsäkring,
bärighet och rekonstruktion av vägar,
- 100 miljarder kronor för investeringar
i järnvägar,
- 69 miljarder kronor för vägar, varav 39
miljarder   kronor  för  nationella
väginvesteringar och 30 miljarder kronor
för regional transportinfrastruktur,
-   45   miljarder   kronor   för
kapitalkostnader i form av räntor och
amorteringar  för  investeringar  som
finansieras med lån,
3. att riksdagen godkänner att av de 8
miljarder  kronor  som  avsätts  för
sektorsuppgifter skall 6 miljarder kronor
fördelas till Vägverket och 2 miljarder
kronor till Banverket, (avsnitt 6)
4.  att  riksdagen  godkänner  att
planeringsramen för järnvägsinvesteringar
skall omfatta investeringar på hela det
statliga järnvägsnätet, miljöförbättrande
åtgärder längs samma nät samt statsbidrag
till   investeringar  i  järnvägar,
spåranläggningar, rullande materiel för
regional kollektivtrafik och terminaler
som staten inte är huvudman för, (avsnitt
5)
5.  att  riksdagen  godkänner  att
färdigställande av järnvägstunneln genom
Hallandsås    finansieras    inom
planeringsramen            för
järnvägsinvesteringar, (avsnitt 7.1)
6. att riksdagen godkänner att statens
andel  av  den kostnadsfördyring  som
uppstått för Botniabanan skall inrymmas i
planeringsramen            för
järnvägsinvesteringar, (avsnitt 7.2)
7. att riksdagen bemyndigar regeringen
att godkänna att Banverket ensamt skall
ansvara för genomförande av Citytunneln i
Malmö samt godkänner att statens del av
finansieringen av Citytunneln i Malmö
skall inrymmas inom planeringsramen för
järnvägsinvesteringar och med ändring av
riksdagens tidigare beslut godkänner att
SVEDAB AB inte skall svara för någon
delfinansiering av Citytunneln i Malmö
samt godkänner att Statens järnvägar ges
rätt att till Banverket avyttra sina
aktier i bolaget Tunnelpersonalen i Malmö
AB, (avsnitt 7.3)
8.  att  riksdagen  godkänner  att
planeringsramen   för    nationella
väginvesteringar   skall    omfatta
investeringar på stamvägnätet, åtgärder
för förbättrad miljö på hela det statliga
vägnätet samt åtgärder för förbättrad
trafiksäkerhet på stamvägnätet, (avsnitt
5)
9.  att riksdagen godkänner att den
regionala planeringsramen skall omfatta
investeringar i statliga vägar som inte
är  nationella stamvägar, bidrag till
regionala  kollektivtrafikanläggningar,
inklusive  kommunala  flygplatser  och
kajanläggningar, bidrag till kommunala
väghållare  för fysiska åtgärder  och
transportinformatik för förbättrad miljö
och  trafiksäkerhet samt bidrag  till
trafikhuvudmän  för  investeringar  i
spårfordon för regional kollektivtrafik
och åtgärder som ökar tillgängligheten
för funktionshindrade resenärer, (avsnitt
8)
10.  att  riksdagen  godkänner  att
statsbidraget till åtgärder för en mer
tillgänglig   kollektivtrafik   för
funktionshindrade   resenärer   får
disponeras t.o.m. 2004, (avsnitt 9)
11.  att  riksdagen  godkänner  att
vägledande för prioriteringar av åtgärder
och fördelning av planeringsramen skall
vara  samhällsekonomisk lönsamhet  för
föreslagna åtgärder, där hänsyn också tas
till hur mycket åtgärderna bidrar till
uppfyllelse  av  de transportpolitiska
målen.   För   att   uppnå   de
transportpolitiska  målen  skall  vid
prioritering  av  åtgärder  de  mest
samhällsekonomiskt lönsamma  åtgärderna
väljas, (avsnitt 10)
12. att riksdagen godkänner att
indelningen av de statliga järnvägarna i
stomjärnvägar och länsjärnvägar
avskaffas. (avsnitt 8)
Bilaga 3
Motioner som behandlas i avsnitten 1-10


Motioner från riksmötet 1999/2000
1999/2000:T204 av Harald Nordlund (fp)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  en  översyn  av
miljöavgifterna bör göras i syfte att
åstadkomma  ett  mer  miljöeffektivt
transportarbete. (avsnitt 1)
1999/2000:T205 av Stig Eriksson m.fl. (v)
vari yrkas:
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om medel för drift och underhåll
av vägar för kommande år. (avsnitt 5)
1999/2000:T206 av Gunnel Wallin (c) vari
yrkas:
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att frigöra investeringsmedel
genom  en  omprövning av Citytunneln,
(avsnitt 7.3)
1999/2000:T207 av Runar Patriksson (fp)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en utredning av den
organisatoriska   strukturen   inom
transportsektorn i syfte att förbättra
samverkan mellan transportlagen. (avsnitt
1)
1999/2000:T208 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas:
1. att riksdagen begär att regeringen
återkommer med förslag till handlingsplan
för    en   ekologiskt   hållbar
transportpolitik enligt vad som anförts i
motionen, (avsnitt 1)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts     om     en     ny
trafikomställningsmyndighet, (avsnitt 1)
4. att riksdagen begär att regeringen
tillsätter en utredning om konsekvenserna
av att överföra Vägverkets uppgifter till
andra  organ på lokal, regional  och
central nivå enligt vad som anförts i
motionen. (avsnitt 1)
1999/2000:T209 av Kenth Skårvik och Elver
Jonsson (båda fp) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ökad  konkurrens  inom
trafiksektorn, (avsnitt 1)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om målen för trafikpolitiken,
(avsnitt 1)
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en total översyn av
trafikpolitiken, (avsnitt 1)
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  trafikens  miljöpåverkan,
(avsnitt 1)
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   de   grundläggande
transportpolitiska principerna, (avsnitt
1)
9. att riksdagen beslutar om en total
avreglering av godstrafiken på järnväg,
(avsnitt 1)
11.  att riksdagen beslutar  om  en
fullständig  avreglering   av   den
interregionala persontrafiken på järnväg,
(avsnitt 1)
1999/2000:T210 av Johnny Gylling m.fl.
(kd) vari yrkas:
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skärpta utsläppstak till år
2010, (avsnitt 1)
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bullerstörande  vägnät,
(avsnitt 1)
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om samhällsplanering enligt de
trafikpolitiska målen, (avsnitt 1)
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om miljöstyrande vägavgifter i
hårt trafikerade stadskärnor, (avsnitt 3)
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om cykelpolitik, (avsnitt 8)
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en redovisning  och  en
samhällsekonomisk    kalkyl    för
Citytunnelprojektet. (avsnitt 7.3)
1999/2000:T213 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  infrastrukturens  stora
betydelse för tillväxt, sysselsättning
och trafiksäkerhet, (avsnitt 5)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  utbyggnad  av  en
motorvägstriangel  som   sammanlänkar
landets tre största städer, (avsnitt 5)
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändiga investeringar i
Storstockholm   och   de   övriga
storstadsregionerna, (avsnitt 5)
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de farligaste vägsträckorna,
(avsnitt 5)
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om övriga vägar, (avsnitt 5)
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om det omedelbara behovet av att
åtgärda  de  farligaste vägsträckorna,
(avsnitt 5)
1999/2000:T214 av Kenneth Lantz (kd) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om miljögranskning av avslutade,
men              existerande
infrastrukturinvesteringar, (avsnitt 10)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av miljökontroll på
befintliga     järnvägs-     och
väginvesteringar. (avsnitt 1)
1999/2000:T215 av Elver Jonsson och Runar
Patriksson (båda fp) vari yrkas:
1. att riksdagen hos regeringen begär
att en bilsocial utredning tillsätts som
snabbt ger en allsidig och total bild av
människors  villkor  i  sitt  dagliga
resande, (avsnitt 1)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att vid framtida beslut som
påverkar  biltrafiken särskilt  utreda
behovet  av arbetsresor, barnfamiljers
resebehov  i  bil  samt  glesbygdens
särskilda behov av nyttoresor och socialt
motiverade resor, (avsnitt 1)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att sådana åtgärder bör vidtas
som ur konsumentsynpunkt underlättare för
dem som behöver - och önskar -ha tillgång
till en egen bil. (avsnitt 1)
1999/2000:T232 av Bertil Persson (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om övergång från storskaligt och
glest  till  småskaligt och  tätt  i
trafikpolitiken. (avsnitt 1)
1999/2000:T236 av Michael Hagberg och
Inge Carlsson (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
effektiva infrastruktursatsningar inför
framtiden. (avsnitt 5)
1999/2000:T242 av Tommy Waidelich m.fl.
(s) vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  kapacitetsförstärkningar
söderifrån  till  Stockholm  Central.
(avsnitt 7.4)
1999/2000:T243 av Carin Lundberg m.fl.
(s) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av en  starkare
politisk styrning av all verksamhet som
kan  hänföras  till  infrastrukturen,
(avsnitt 1)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om vikten av att  man  vid
prioritering     mellan     olika
infrastrukturobjekt tar hänsyn till såväl
regionalpolitiska som sociala skäl, vid
sidan   av   de  samhällsekonomiska
kalkylmodeller som nu används, (avsnitt
10)
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ta större hänsyn till de
tunga transporterna vid fördelning av
väganslag  till  både  drift  och
investeringar, (avsnitt 5)
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av utökade insatser
för drift och underhåll av vägnätet i
skogslänen med målet att alla landets
vägar skall kunna hållas öppna året om,
(avsnitt 5)
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av bra vägar för att
den växande turistnäringen skall kunna
fortsätta att utvecklas som en viktig
basnäring i skogslänen, (avsnitt 5)
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om standarden på det nationella
stamvägnätet i skogslänen, (avsnitt 5)
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av  att  vid
fördelningen   av   anslag   till
järnvägsinvesteringar ge godstrafiken en
betydligt högre prioritet, (avsnitt 5)
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om samordning av  de  olika
trafikslagen så att hela Sverige får en
god kommunikationsstandard. (avsnitt 1)
1999/2000:T320 av Olle Lindström (m) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om det eftersatta underhållet av
det allmänna vägnätet och att drift- och
underhållsanslagen räknas upp. (avsnitt
5)
1999/2000:T325 av Eskil Erlandsson och
Margareta Andersson (båda c) vari yrkas:
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring till tioårig
plan för hårdbeläggning av grusvägar i
enlighet med vad som anförts i motionen,
(avsnitt 5)
1999/2000:T354 av Hans Karlsson m.fl. (s)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av  förbättrat
vägunderhåll. (avsnitt 5)
1999/2000:T357 av Viviann Gerdin m.fl.
(c) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att staten skall ta sitt
ansvar för låg vägstandard i skogslänen,
(avsnitt 5)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att  drifts-   och
underhållsnivån inte får försämras  i
skogslänen. (avsnitt 5)
1999/2000:T501 av Bertil Persson (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Citytunneln snarast kommer
till utförande. (avsnitt 7.3)
1999/2000:T524 av Bertil Persson (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Hallandsåstunneln behövs.
(avsnitt 7.1)
1999/2000:T534 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om investeringar  i
nationella     järnvägar      -
projektbeskrivningar. (avsnitt 5)
1999/2000:T538 av Alf Eriksson m.fl. (s)
vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  färdigställandet   av
tunnelbygget genom Hallandsåsen. (avsnitt
7.1)
1999/2000:T549 av Per-Richard Molén m.fl.
(m) vari yrkas:
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tydliga samhällsekonomiska
lönsamhetskalkyler måste göras för varje
tänkt investering, (avsnitt 10)
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tredje spåret, (avsnitt 7.4)
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  en  granskning   av
Botniabaneprojektet. (avsnitt 7.2)
1999/2000:T630 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas:
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det är mycket angeläget
att  ett tredje spår genom Stockholm
byggs, eftersom det är av riksintresse
för  den spårburna trafiken och dess
utveckling i Sverige. (avsnitt 7.4)
1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl.
(c) vari yrkas:
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om satsning på bärighetshöjande
åtgärder  såsom  tjälsäkring  och  ny
beläggning, (avsnitt 5)
1999/2000:Sk637  av Ingegerd  Saarinen
m.fl. (mp) vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en långsiktig plan
för att höja standarden på grusvägnätet i
landet,  framför  allt  vad  gäller
glesbygdskommunerna. (avsnitt 5)

Motioner från riksmötet 2000/01

2000/01:T201 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening betydelsen av
infrastrukturen för skapandet av tillväxt
och välstånd i vårt land i enlighet med
vad som anförs i motionen. (avsnitt 1)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som  sin  mening  att
utvecklingen på IT-området ökar snarare
än minskar behovet av transporter  i
enlighet med vad som anförs i motionen.
(avsnitt 5)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som sin mening individens
behov    av   nya   intelligenta
transportlösningar i enlighet med vad som
anförs i motionen. (avsnitt 5)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som sin mening företagens
behov  av  nya  och  intelligenta
transportlösningar (ITS) i enlighet med
vad som anförs i motionen. (avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening behovet av
intelligent logistik inom företagen i
enlighet med vad som anförs i motionen.
(avsnitt 5)
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som  sin  mening  att
befolkningsförändringarna    påverkar
infrastrukturens användning i enlighet
med vad som anförs i motionen. (avsnitt
5)
9.  Riksdagen beslutar att anslå 30
miljarder kronor till vägar i enlighet
med vad som anförs i motionen. (avsnitt
5)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen  som  sin  mening  att
möjligheterna   till    alternativa
finansieringsformer  måste  utredas  i
enlighet med vad som anförs i motionen.
(avsnitt 2)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening att skyndsamt
åtgärda de vägsträckor som för närvarande
uppvisar hög olycksfrekvens i enlighet
med vad som anförs i motionen. (avsnitt
5)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening att  redan
beslutade   järnvägsprojekt   skall
färdigställas i enlighet med vad som
anförs i motionen. (avsnitt 5)
13. Riksdagen beslutar att bygga det
"tredje spåret" i Stockholm i enlighet
med vad som anförs i motionen. (avsnitt
7.4)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening att skyndsamt
besluta  om  fortsatt  utbyggnad  av
Hallandsåstunneln i enlighet med vad som
anförs i motionen. (avsnitt 7.1)
2000/01:T205 av Inger Strömbom m.fl. (kd)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en snabb utbyggnad
av    järnvägskapaciteten    förbi
Riddarholmen. (avsnitt 7.4)
2000/01:T208 av Ewa Larsson och Lars
Ångström (båda mp) vari yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att styrande stimulans vad
avser miljöriktiga bilar arbetas fram.
(avsnitt 1)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  verka  för  att
lagstiftningen om tillåtlighetsprövningen
av vägbyggen skärps. (avsnitt 1)
2000/01:T211 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  ökad  konkurrens  inom
trafikpolitiken. (avsnitt 1)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av trafikpolitiken.
(avsnitt 1)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om trafik och miljö. (avsnitt 1)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   principerna    för
transportpolitiken. (avsnitt 1)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om godstransporter. (avsnitt 1)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bilen måste erkännas som en
nödvändighet i glesbygden. (avsnitt 1)
12.  Riksdagen beslutar om en total
avreglering  av  all persontrafik  på
järnväg. (avsnitt 1)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  Banverkets fördelning  av
tåglägen. (avsnitt 1)
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  tjälsäkring på  vägnätet.
(avsnitt 5)
25.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om s.k. PPP-projekt. (avsnitt 2)
2000/01:T212 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om påskyndande av alternativt
finansierade infrastrukturprojekt  s.k.
PPP. (avsnitt 2)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ytterligare prioriterade PPP-
projekt. (avsnitt 2)
3.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till ändring av lagen
om statsbudgeten (1996:1059) till förmån
för   alternativ  finansiering   av
infrastruktur. (avsnitt 2)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om bullerstörande vägnät. (avsnitt
1)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tillåta fler pilotprojekt
för   alternativa  bränslen   såsom
ekoparaffin. (avsnitt 1)
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om miljöstyrande vägavgifter i
hårt trafikerade stadskärnor. (avsnitt 3)
21.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om cykelpolitik. (avsnitt 8)
24.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utreda ett alternativ till
Citytunneln. (avsnitt 7.3)
25.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att införa slottider  inom
järnvägen. (avsnitt 1)
2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)
vari yrkas:
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad av Västkustbanan och
färdigställande  av  tunneln  genom
Hallandsåsen. (avsnitt 7.1)
2000/01:T231 av Sven Bergström m.fl. (c)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Rikstrafikens arbete med
samordning  av  trafikslagen  måste
påskyndas. (avsnitt 1)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att propositionen  rörande
infrastruktur snarast måste presenteras.
(avsnitt 1)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen skyndsamt måste
ta fram fem lämpliga projekt som kan
finansieras med hjälp av PPP-modellen.
(avsnitt 2)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ange en skamgräns för
lägsta acceptabla vägstandard. (avsnitt
5)
5.  Riksdagen  begär att  regeringen
snarast återkommer till riksdagen med ett
förslag  till  en tioårig  plan  för
återhämtning och upprustning  av  det
eftersatta vägnätet. (avsnitt 5)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att intensifiera arbetet med
att underlätta kombitrafik. (avsnitt 1)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om en stegvis övergång  till
konkurrensutsatt persontrafik på  alla
järnvägslinjer. (avsnitt 1)
12.  Riksdagen begär att  regeringen
återkommer med ett förslag på hur ägandet
av  stationer  och övriga  gemensamma
funktioner skall utformas i framtiden.
(avsnitt 1)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att utbyggnaden av tredje
spåret måste samordnas med förläggning av
Centralbron i tunnel. (avsnitt 7.4)
2000/01:T232 av Agneta Lundberg m.fl. (s)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en starkare politisk
styrning av all verksamhet  som  kan
hänföras till infrastrukturen. (avsnitt
1)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  vikten av att  man  vid
prioritering     mellan     olika
infrastrukturobjekt tar hänsyn till såväl
regionalpolitiska som sociala skäl, vid
sidan   av   de  samhällsekonomiska
kalkylmodeller som nu används. (avsnitt
10)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ta större hänsyn till de
tunga transporterna vid fördelning av
väganslag  både  till  drift  och
investeringar. (avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av utökade insatser för
drift  och  underhåll av vägnätet  i
skogslänen med målet att alla landets
vägar skall kunna hållas öppna året om.
(avsnitt 5)
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av bra vägar för att
den växande turistnäringen skall kunna
fortsätta att utvecklas som en viktig
basnäring i skogslänen. (avsnitt 5)
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om standarden på det nationella
stamvägnätet i skogslänen. (avsnitt 5)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att vid fördelningen
av anslag till järnvägsinvesteringar ge
godstrafiken  en  betydligt   högre
prioritet. (avsnitt 5)
2000/01:T336 av Karin Svensson  Smith
m.fl. (v) vari yrkas:
2. Riksdagen begär att regeringen i den
kommande    infrastrukturpropositionen
lägger fram förslag till ramar för ett
anslag för gång- och cykeltrafik enligt
vad i motionen anförs. (avsnitt 8)
2000/01:T337 av Olle Lindström (m) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om det eftersatta underhållet av
det allmänna vägnätet och att drift- och
underhållsanslagen  bör  räknas  upp.
(avsnitt 5)
2000/01:T340 av Anders Sjölund och Ola
Sundell (båda m) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om ökade
väganslag. (avsnitt 5)
2000/01:T344 av Per-Richard Molén m.fl.
(m) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bygga ut de svenska delarna
av den nordiska triangeln. (avsnitt 5)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om  behovet  av  utbyggd
infrastruktur i våra storstadsregioner.
(avsnitt 5)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att skyndsamt åtgärda  de
vägsträckor som för närvarande uppvisar
hög olycksfrekvens. (avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att öka anslagen för drift och
underhåll i syfte att höja standarden på
vårt svenska vägnät. (avsnitt 5)
2000/01:T347 av Inga Berggren m.fl. (m,
kd, c) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att avsätta mer pengar för
vägunderhåll. (avsnitt 5)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tillse att för näringslivet
viktiga vägprojekt sätts i gång utan
dröjsmål. (avsnitt 5)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om möjligheterna att finansiera
infrastrukturprojekt  enligt  modellen
public-private partnership, PPP-modellen.
(avsnitt 2)
2000/01:T360 av Carina Hägg (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att säkerställa
kompetens för byggnation och underhåll av
grusvägar. (avsnitt 6)
2000/01:T372 av Rolf Kenneryd (c) vari
yrkas:
1.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till en åtgärsplan
för  att  snarast  möjligt  ta  bort
eftersläpningen i vägunderhållet och höja
bärigheten till ett axeltryck som medger
utnyttjande  av  full  lastkapacitet.
(avsnitt 5)
2000/01:T398 av Kaj Larsson m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att nettovärdeskvoten för vägar
endast belastas med anläggningskostnad.
(avsnitt 10)
2000/01:T413 av Harald Nordlund (fp) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  en  översyn  av
miljöavgifterna bör göras i syfte att
åstadkomma  ett  mer  miljöeffektivt
transportarbete. (avsnitt 1)
2000/01:T503 av Bertil Persson (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   färdigställande   av
Hallandsåstunneln. (avsnitt 7.1)
2000/01:T504 av Bertil Persson (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att snabbt  få
Citytunneln i Malmö klar. (avsnitt 7.3)
2000/01:T519 av Per-Richard Molén m.fl.
(m) vari yrkas:
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tydliga samhällsekonomiska
lönsamhetskalkyler måste göras för varje
tänkt investering. (avsnitt 10)
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tredje spåret. (avsnitt 7.4)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en  kostnadsanalys  av
Botniabaneprojektet, (avsnitt 7.2)
10.  Rikdagen  begär att  regeringen
ändrar den förordning som reglerar SJ:s
trafikrätter. (avsnitt 1)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kombitrafik. (avsnitt 1)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om  att  närmare  utreda
huvudmannaskapet     för     SJ:s
fordonsförsörjning i syfte att skapa full
konkurrensneutralitet       mellan
operatörerna. (avsnitt 1)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  särskilja   SJ:s
fastighetsinnehav från SJ. (avsnitt 1)
2000/01:T523 av Sofia Jonsson (c) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om byggande av tredje spåret.
(avsnitt 7.4)
2000/01:T624 av Gudrun Lindvall (mp) vari
yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att bygga ut och
förbättra den spårbundna trafiken för att
minska behovet av inrikesflyg. (avsnitt
1)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att bygga fler
järnvägsspår genom centrala Stockholm.
(avsnitt 7.4)
2000/01:T641 av Stig Eriksson m.fl. (v)
vari yrkas:
1. Riksdagen begär att regeringen i den
kommande    infrastrukturpropositionen
lägger fram förslag till investeringsmål
och förutsättningar för ersättning av
inrikesflyg  med  tågtransporter  på
sträckor som kan nås med tåg på omkring
tre timmar enligt vad i motionen anförs.
(avsnitt 1)
2000/01:T820 av Sture Arnesson m.fl. (v)
vari  yrkas:  Riksdagen  begär  att
regeringen tillsätter en utredning med
syfte  att  lägga fram förslag  till
åtgärder för kollektivtrafiken så att de
nationella   miljömålen   och   de
transportpolitiska målen nås enligt vad i
motionen anförs. (avsnitt 1)
2000/01:T826 av Willy Söderdahl m.fl. (v)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att regeringen i kommande
infrastrukturproposition     beaktar
ungdomars  behov  av  kollektivtrafik.
(avsnitt 1)
2000/01:T830 av Eskil Erlandsson och Åke
Sandström (båda c) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om
inrättande  av  ett infrastrukturverk.
(avsnitt 1)
2000/01:T837 av Inger Segelström  och
Anders  Ygeman (båda s) vari  yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
lagstiftning för att möjliggöra kommunala
miljöstyrande   trängselavgifter   på
vägtrafik. (avsnitt 3)
2000/01:T839 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl.  (s)  vari  yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
snarast  sätta in åtgärder  för  att
utveckla kollektivtrafiken. (avsnitt 1)
2000/01:Bo223 av Lennart Daléus (c) vari
yrkas:
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om trafik i storstaden. (avsnitt
1)
2000/01:MJ218 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas:
3. Riksdagen begär att regeringen skall
verka för att internationella avtal gör
det  möjligt  att  internalisera  de
internationella transporternas  externa
samhällsekonomiska kostnader i priset för
transporterna. (avsnitt 1)
2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c)
vari yrkas:
27.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Godstransportdelegationen
bör  få  ett  tilläggsdirektiv  att
presentera en delrapport om miljö och
transporter. (avsnitt 1)
28.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att i möjligaste mån prioritera
befintlig    infrastruktur    före
nyanläggning. (avsnitt 1)
29.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om införande av trängselavgifter.
(avsnitt 3)
30.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utreda frågan om ett samlat
ansvar för infrastruktur. (avsnitt 1)
2000/01:MJ840 av Rigmor Stenmark (c) vari
yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om underhåll av vägar. (avsnitt 5)
2000/01:N225 av Elver Jonsson och Runar
Patriksson (båda fp) vari yrkas:
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en långsiktig hållbar plan
upprättas för landets kommunikationer där
särskilt vägnätet och - i förekommande
fall - tjälsäkring verkställs. (avsnitt
5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet av en  bilsocial
utredning. (avsnitt 1)
2000/01:N243 av Inger Strömbom m.fl. (kd)
vari yrkas:
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om infrastrukturens betydelse.
(avsnitt 1)
2000/01:N266 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas:
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   behoven   av   en
infrastrukturpolitisk reform. (avsnitt 1)
2000/01:N267 av Lennart Daléus m.fl. (c)
vari yrkas:
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökad tillgång till fullgod
kvalitet  på  digital  och  fysisk
infrastruktur. (avsnitt 1)
2000/01:N268 av Yvonne Ångström m.fl.
(fp) vari yrkas:
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tjälsäkring av vägar. (avsnitt
5)
5. Riksdagen beslutar höja väganslagen.
(avsnitt 5)
2000/01:N319 av Ingegerd Saarinen m.fl.
(mp) vari yrkas:
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behov av en långsiktig plan
fr.o.m. år 2002 för att höja standarden
på grusvägnätet i landet, framför allt
vad gäller glesbygdskommunerna. (avsnitt
5)
2000/01:N325 av Runar Patriksson (fp)
vari yrkas:
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om goda kommunikationers betydelse
för regionalpolitiken. (avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av tjälsäkring  av
vägar. (avsnitt 5)
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om höjda väganslag. (avsnitt 5)
2000/01:N383 av Matz Hammarström m.fl.
(mp) vari yrkas:
24.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om garanterad miniminivå  vad
gäller     tillgången      till
kommunikationstjänster i hela  landet.
(avsnitt 1)
25.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förbättring av tågtidtabellerna
för att minska väntetiderna. (avsnitt 1)
26.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökad turtäthet i tågtrafiken.
(avsnitt 1)
27.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fler snabbtåg. (avsnitt 1)
28.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   nybyggnationer   och
upprustningar  av  järnvägslinjer  för
höghastighetstrafik för att underlätta
arbetspendling mellan regioner. (avsnitt
1)
2000/01:N385 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas:
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vägar och transporter. (avsnitt
1)

Motioner med anledning av proposition
2001/02:20

2001/02:T9 av Jonas Ringqvist (v):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om långsiktiga mål för
vägtrafikens  utsläpp av växthusgaser.
(avsnitt 1)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att motorvägar
inte  hör  hemma  i  ett  hållbart
transportsystem. (avsnitt 1)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om styrmedel för att
begränsa trafikvolymen. (avsnitt 1)
2001/02:T12 av Anders G Högmark och Jeppe
Johnsson (båda m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inlemma enskilda vägar i
planeringsprocessen. (avsnitt 5)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om anslagen till enskilda vägar.
(avsnitt 5)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    bevarandet    av
kulturmiljövärdena i  enskilda  vägar.
(avsnitt 5)
2001/02:T13 av Agneta Ringman m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en  decentraliserad beslutsprocess vid
kommande   infrastrukturinvesteringar.
(avsnitt 8)
2001/02:T15 av Agne Hansson m.fl. (c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om höjda anslag till drift och
underhåll av vägnätet. (avsnitt 4)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att satsningen på bärighet,
tjälsäkring och rekonstruktion bör ingå i
de regionala planerna för att öka det
regionala inflytandet. (avsnitt 8)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att målet att genomförandet av
länsplanerna skall ha kommit lika långt
bör  ses  exklusive  satsningarna  på
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion.
(avsnitt 4)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om prioriteringsordning gällande
infrastrukturen. (avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om verkligt regionalt inflytande
över infrastrukturen. (avsnitt 8)
6. Riksdagen beslutar att den regionala
planeringsramen sätts till 84 miljarder
kronor för planperioden. (avsnitt 5)
7. Riksdagen beslutar om en tvådelad
regional planeringsram i enlighet med vad
som anförs i motionen. (avsnitt 8)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Rikstrafikens arbete med
samordning  av  trafikslagen  måste
påskyndas. (avsnitt 1)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att planeringsdirektiven till
trafikverken bör utformas så att stor
hänsyn tas till vikten av väl fungerande
stråk för godstrafiken. (avsnitt 5)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att frågan om ett samlat ansvar
och verk för infrastruktur bör utredas.
(avsnitt 1)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om långsiktig skattebefrielse för
biobränslen. (avsnitt 1)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om möjlighet att efter lokala
beslut  ta  ut  trängsel-   eller
miljöavgifter. (avsnitt 3)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om inriktning på en politik för
trygg och säker trafikmiljö. (avsnitt 1)
15.   Riksdagen   beslutar   att
planeringsramen för drift och underhåll
av det statliga vägnätet sätts till 120
miljarder kronor. (avsnitt 5)
16.   Riksdagen   beslutar   att
planeringsramen   för    nationella
väginvesteringar  sätts  till  46,5
miljarder kronor. (avsnitt 5)
18. Riksdagen beslutar att avsätta 170
miljoner kronor mer per år till anslaget
drift och byggande av enskilda vägar än
regeringens förslag. (avsnitt 5)
19.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inrätta en nationell fond
för oförutsedda händelser i det enskilda
vägnätet. (avsnitt 5)
20. Riksdagen beslutar avslå förslaget
om  att avskaffa indelningen  av  de
statliga järnvägarna i stomjärnvägar och
länsjärnvägar. (avsnitt 5)
21.   Riksdagen   beslutar   att
planeringsramen för stomjärnvägar sätts
till   63 miljarder kronor. (avsnitt 5)
23.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att förbättra beslutsunderlaget
innan  beslut  om  trafiklösningar  i
Malmöregionen fattas. (avsnitt 7.3)
24.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en strategi för att öka
jämställdheten i transportpolitiken bör
utarbetas. (avsnitt 1)
25.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att tidigt i planperioden
använda    PPP-finansiering    för
infrastrukturprojekt för att få till den
infrastrukturella  satsning  som  är
nödvändig. (avsnitt 2)
26.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att i mindre skala och endast
för större infrastrukturprojekt använda
vägtullar   för   att   möjliggöra
nyinvesteringar. (avsnitt 1)
27.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att investeringsstödet  för
spårfordon  ej bör tas ur  ordinarie
planeringsramar utan  från  ett  eget
anslag. (avsnitt 8)
28.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att investeringsstödet  för
spårfordon bör utökas till att omfatta
även bussar i kollektivtrafik som drivs
med alternativa drivmedel. (avsnitt 8)
29.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att investeringar i separata
busskörfält   och  bussgator   samt
signalprioritering för bussar i lokal
kollektivtrafik bör bli berättigade till
statliga bidrag i alla delar av landet.
(avsnitt 8)
37.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att behandla den traditionella
fysiska infrastrukturen och den digitala
infrastrukturen tillsammans. (avsnitt 1)
38.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Sverige bör vara pådrivande
för   att   EU:s   transportsystem
miljöanpassas. (avsnitt 1)
39.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Sverige i EU bör arbeta för
ett gemensamt program för utveckling av
transportsystemet  i  Barentsregionen.
(avsnitt 1)
2001/02:T16 av Anna Lilliehöök (m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om trängselavgifter. (avsnitt 3)
2001/02:T17 av Magda Ayoub och Margareta
Viklund (båda kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att införa PPP-lösningar.
(avsnitt 2)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bibehålla det regionala
ansvaret för infrastrukturinvesteringar.
(avsnitt 8)
2001/02:T18 av Bo Lundgren m.fl. (m):
1.  Riksdagen  beslutar  att  den
ekonomiska  planeringsramen  avseende
väginvesteringar för perioden 2002-2013
skall uppgå till 105 000 000 000 kr.
(avsnitt 5)
2.  Riksdagen  beslutar  att  den
ekonomiska  planeringsramen  avseende
drift,  underhåll, tjälsäkringsåtgärder
samt sektorsuppgifter avseende vägar för
perioden 2002-2013 skall uppgå till 120
000 000 000 kr. (avsnitt 5)
3.  Riksdagen  beslutar  att  den
ekonomiska  planeringsramen  avseende
järnvägsinvesteringar  för   perioden
2002-2013 skall uppgå till 62 000 000 000
kr. (avsnitt 5)
4.  Riksdagen  beslutar  att  den
ekonomiska  planeringsramen  avseende
drift,  underhåll och sektorsuppgifter
avseende järnvägar för perioden 2002-2013
skall uppgå till 38 000 000 000 kr.
(avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om utvecklingen  av
infrastrukturen. (avsnitt 1)
2001/02:T20 av Lennart Daléus (c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Vägverkets ansvar  som
statlig  väghållare bör omfatta  alla
former av vägtrafik. (avsnitt 8)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Vägverket bör utforma en
strategi  för  säker cykling  utanför
detaljplanelagt område. (avsnitt 8)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att Vägverket  inom  sin
planeringsram bör bygga separata gång-
och cykelvägar i den utsträckning som
detta är samhällsekonomiskt motiverat.
(avsnitt 8)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  Vägverket  i  sina
överläggningar  med länsstyrelser  och
kommuner bör tillse att kostnadseffektiva
åtgärder för säker cykling beaktas i den
regionala transportplaneringen. (avsnitt
8)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Banverket bör samråda med
Vägverket om överlåtelse av  nedlagda
banvallar som är så belägna att de kan
utgöra underlag för cykelvägar. (avsnitt
8)
2001/02:T25 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
infrastrukturella satsningar i Värmland
under den kommande planeringsperioden.
(avsnitt 8)
2001/02:T28 av Ingemar Josefsson m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
cykling och cykelleder. (avsnitt 8)
2001/02:T30 av Mikael Johansson m.fl.
(mp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att tunnel
genom   Hallandsåsen   ej   skall
färdigställas. (avsnitt 7.1)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att Banverket
bör få i uppdrag att överväga andra
alternativ till Citytunneln i Malmö i
samband med framtagande av stomnätplanen.
(avsnitt 7.3)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att statens del
av finansieringen av Citytunneln i Malmö
inte skall inrymmas inom planeringsramen
för järnvägsinvesteringar. (avsnitt 7.3)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som sin mening  att  den
föreslagna satsningen på 17 miljarder
kronor för tjälsäkring, bärighet  och
rekonstruktion av vägar i stället blir 30
miljarder kronor enligt åtgärdsförslag i
Miljöpartiets landsbygdspaket. (avsnitt
5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att ytterligare
ökade resurser, 2 100 miljoner kronor, i
närtid, 2002-2004, bör avsättas  till
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
av vägar. (avsnitt 4)
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att ytterligare
ökade resurser, 2 220 miljoner kronor, i
närtid,  2002-2004,  avsätts   till
investeringar i järnvägar. (avsnitt 4)
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att resurser,
4  320  miljoner kronor,  i  närtid,
2002-2004,  tas från investeringar  i
vägar. (avsnitt 4)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som  sin  mening  att
planeringsramen   för    nationella
väginvesteringar bör minskas  till  9
miljarder kronor och att dessa medel till
största delen skall användas till fysiska
trafiksäkerhetsåtgärder. (avsnitt 5)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som  sin  mening  att
planeringsramen    för    regionala
investeringar  bör  minskas  till  15
miljarder kronor. (avsnitt 5)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen  som  sin  mening  att
planeringsramen    för    regionala
investeringar  ej får  användas  till
kommunala flygplatser. (avsnitt 8)
2001/02:T31 av Anita Jönsson (s):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att använda kollektivtrafiken
som  ett  verktyg för att uppnå  de
transportpolitiska delmålen. (avsnitt 8)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en betydande del av den
regionala planeringsramen används till
åtgärder  som  ökar  den  regionala
kollektivtrafikens    konkurrenskraft.
(avsnitt 8)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att åtgärder i den lokala
kollektivtrafiken bör bli  berättigade
till  statsbidrag  ur  den  regionala
planeringsramen. (avsnitt 8)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att reservationen av  4,5
miljarder kronor till investeringar i
spårfordon  också bör  användas  till
investeringar i bussar som drivs med
alternativa   bränslen   och   till
investeringar i dieseldrivna bussar med
modern miljöteknik. (avsnitt 8)
2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om ett starkt regionalt inflytande över
prioriteringsbeslut som  har  regional
bäring. (avsnitt 8)
2001/02:T36 av Sten Lundström och Sven-
Erik Sjöstrand (båda v):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att  medel
avsatta för anläggande av Citytunneln i
Malmö överförs till förmån för byggandet
av ett yttre godsspår i Malmöregionen.
(avsnitt 7.3)
2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. (kd):
1.  Riksdagen  beslutar  att  den
ekonomiska   planeringsramen    för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015 skall uppgå till 375 miljarder
kronor  och  skall  användas  enligt
följande: 150 miljarder kronor avsätts
för  drift och underhåll samt  andra
riktade åtgärder för att återställa väg-
och  järnvägsstandarden, 100 miljarder
kronor  avsätts  för investeringar  i
järnvägar, 77 miljarder kronor avsätts
för investeringar i vägar, varav  47
miljarder   kronor  för  nationella
väginvesteringar och 30 miljarder kronor
för regionala investeringar, 3 miljarder
kronor  avsätts  för  Sjöfartsverkets
investeringar i farleder och 45 miljarder
kronor avsätts för kapitalkostnader i
form av räntor, amorteringar och avgifter
för  investeringar  med  alternativ
finansiering. (avsnitt 5)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av att ett långsiktigt
hållbart transportsystem också planeras
utifrån  målet  om  samhällsekonomisk
effektivitet. (avsnitt 10)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Godstransportdelegationen
bör  permanentas som ett  forum  för
transportfrågor. (avsnitt 1)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att projekt i gällande plan
skall  genomföras  i  planerad  takt.
(avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av Botniabanans
finansierings- och styrmodell. (avsnitt
7.2)
6. Riksdagen avslår förslaget om att
statens  del  av  finansieringen  av
Citytunneln i Malmö skall inrymmas inom
planeringsramen            för
järnvägsinvesteringar. (avsnitt 7.3)
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att alternativ till Citytunneln
bör utredas. (avsnitt 7.3)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  planeringsramen  för
transportinfrastruktur bör omfatta också
av staten finansierade investeringar i
sjöfartens infrastruktur. (avsnitt 5)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att planeringen för 2004-2015
inriktas med sju infrastrukturella grepp.
(avsnitt 1)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  planeringen   av
transportinfrastruktur bör  styras  av
principen att väg- och järnvägskapitalet
skall förvaltas på ett sådant sätt att
inte värdet urholkas. (avsnitt 1)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen  som  sin  mening  att
nollvisionen återupprättas  genom  att
särskilt   olycksdrabbade  vägavsnitt
prioriteras i den nationella  planen.
(avsnitt 5)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ett samlat åtgärdsprogram
för Stockholms trafiksituation bör föras
in i de nationella planerna. (avsnitt 5)
14.  Riksdagen begär att  regeringen
tillsätter en utredning med uppdrag att
lämna  förslag  till  åtgärder  som
förbättrar   transportsystemet    i
Göteborgsregionen. (avsnitt 5)
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att de återstående projekten i
den  svenska  transporttriangeln  bör
genomföras  tidigt  under  kommande
planperiod. (avsnitt 5)
16.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att de återstående projekten i
Nordiska triangeln bör genomföras tidigt
under kommande planperiod. (avsnitt 5)
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen bör ta initiativ
till en samlad infrastrukturpolitik för
Östersjöregionen. (avsnitt 1)
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tillsättande av en delegation
för   infrastrukturinvesteringar  med
alternativa finansieringsformer. (avsnitt
2)
19.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen bör ta initiativ
till  ett  nationellt  program  för
transportinformatik. (avsnitt 1)
2001/02:T46 av Kenth Skårvik m.fl. (fp):
1.  Riksdagen  godkänner  att  den
ekonomiska   planeringsramen    för
transportinfrastruktur  för  perioden
2004-2015 skall uppgå till 375 miljarder
kronor (inklusive PPP) och skall användas
enligt följande: 97 miljarder kronor för
drift och underhåll av statliga vägar, 38
miljarder kronor för drift och underhåll
av statliga järnvägar, 8 miljarder kronor
för sektorsuppgifter, 24 miljarder kronor
för   tjälsäkring,   bärighet   och
rekonstruktion av vägar, 78 miljarder
kronor för investeringar i järnvägar, 85
miljarder kronor för vägar, varav 49
miljarder   kronor  för  nationella
väginvesteringar och 35 miljarder kronor
för regional transportinfrastruktur samt
45 miljarder kronor för kapitalkostnader
i form av räntor och amorteringar för
investeringar som finansieras med lån och
PPP. (avsnitt 5)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om s.k. PPP-projekt. (avsnitt 2)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en restriktiv användning av
alternativa statliga finansieringsformer.
(avsnitt 2)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  konkurrens  för  en  väl
fungerande trafik. (avsnitt 1)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en breddning av reseavdraget.
(avsnitt 1)
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en tillgänglighetsreform för
funktionshindrade inom trafikpolitiken.
(avsnitt 9)
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om  bristerna  i  dagens
transportsystem. (avsnitt 5)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om angelägna vägprojekt. (avsnitt
5)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om järnvägsinvesteringar. (avsnitt
7.1)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Botniabanan. (avsnitt 7.2)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förbättrad spårkapacitet genom
centrala Stockholm. (avsnitt 7.4)
2001/02:T54 av Per Erik Granström m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
sektorsansvaret för Banverket. (avsnitt
6)

Motioner från allmänna motionstiden
hösten 2001

2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl.
(m):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att SJ:s roll bör renodlas till
att i framtiden vara en stark operatör
som  på  affärsmässiga  grunder  kan
konkurrera om trafik på svenska  och
europeiska järnvägar. (avsnitt 1)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tydliga samhällsekonomiska
lönsamhetskalkyler måste göras för varje
tänkt investering. (avsnitt 10)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  getingmidjan i Stockholm.
(avsnitt 7.4)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en  kostnadsanalys  av
Botniabaneprojektet och dess inverkan på
investeringsbehovet  på  övriga  av
Botniabanan påverkade järnvägssträckor.
(avsnitt 7.2)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att roller, rutiner  och
ansvarsfördelning mellan Banverket och
Botniabanebolaget  klarläggs.  (avsnitt
7.2)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kombitrafik. (avsnitt 1)
13.  Riksdagen begär att  regeringen
ändrar den förordning som reglerar SJ:s
trafikrätter. (avsnitt 1)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om  att  närmare  utreda
huvudmannaskapet     för     SJ:s
fordonsförsörjning i syfte att skapa full
konkurrensneutralitet       mellan
operatörerna. (avsnitt 1)
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att omstrukturera Jernhusen
AB:s fastighetsinnehav. (avsnitt 1)
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  privatisering av  Statens
järnvägar. (avsnitt 1)
2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl. (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Citytunneln som en viktig del i  en
fungerande  järnvägsinfrastruktur   i
Öresundsregionen och i södra Sverige.
(avsnitt 7.3)
2001/02:T258 av Bertil Persson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
besluta  att  påskynda  byggandet  av
Citytunneln. (avsnitt 7.3)
2001/02:T287 av Bertil Persson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
tunneln genom Hallandsåsen. (avsnitt 7.1)
2001/02:T315 av Per Lager m.fl. (mp):
Riksdagen begär att regeringen lägger
fram  förslag  till  en  nationell
handlingsplan för ökat cyklande. (avsnitt
8)
2001/02:T318 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av regeringsinitiativ för att öka
tillgängligheten för rullstolsburna på
SJ:s tåg. (avsnitt 9)
2001/02:T326 av Margareta Viklund m.fl.
(kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  planerings-  och
beslutsprocessen utvecklas så att det
regionala  inflytandet ökar  och  den
demokratiska   förankringen   stärks.
(avsnitt 1)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Citytunneln. (avsnitt 7.3)
2001/02:T355 av Inger Strömbom  m.fl.
(kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en snabb utbyggnad
av    järnvägskapaciteten    förbi
Riddarholmen. (avsnitt 7.4)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att några  av  de  mest
samhällsekonomiskt lönsamma  väg-  och
järnvägsprojekten  i Stockholmsregionen
får bli försöksprojekt med upphandling
och finansiering enligt public-private
partnership. (avsnitt 2)
4.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger  fram förslag till ändring  i
lagstiftningen för att möjliggöra public-
private partnership. (avsnitt 2)
7.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till förändringar i
lagstiftningen  så att  kommuner  och
regioner själva kan besluta  om  att
utnyttja miljöstyrande vägavgifter i hårt
trafikerade stadskärnor. (avsnitt 3)
2001/02:T356 av Kent Olsson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ett ökat användande av PPP-finansiering
vid infrastruktursatsningar. (avsnitt 2)
2001/02:T360 av Ulla-Britt Hagström (kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bättre analysera bakgrunden
för kvinnors och mäns olika resmönster.
(avsnitt 1)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att de statliga verk  som
planerar  och styr trafiken  har  en
jämställd     styrelserepresentation.
(avsnitt 1)
2001/02:T393 av Gunilla Wahlén m.fl. (v):
Riksdagen begär att regeringen gör en
utredning av kostnaden för person- och
godstransporter  för  privatpersoner,
företag, kommuner och landsting enligt
vad i motionen anförs. (avsnitt 1)
2001/02:T396 av Peter Pedersen (v):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening att, inom ramen för de
medel    som    avsätts    för
infrastruktursatsningar under  perioden
2004-2015, trafikhuvudmännen i ett eller
flera län bör tilldelas medel för att
införa nolltaxa i kollektivtrafiken samt
att  forskning  bör  knytas  till
försöksprojektet/en för att utvärdera hur
nolltaxan påverkar resemönster, val av
färdsätt,    olycksstatistik    och
utvecklingen  av  trafikskadekostnader,
miljöpåverkan, om det påverkar pendling
till arbete på annan ort, om det påverkar
utflyttningen från periferi till centrum
osv. (avsnitt 8)
2001/02:T419 av Per-Richard Molén m.fl.
(m):
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om  betydelsen  av
fungerande markförbindelser för flygets
funktion. (avsnitt 5)
2001/02:T440 av Lisbeth Staaf-Igelström
(s):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett särskilt statligt bidrag
till investeringar i kollektivtrafikens
infrastruktur i form av  busskörfält,
bussgator, signalprioriteringssystem och
andra former av mobil informationsteknik.
(avsnitt 8)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att använda kollektivtrafiken
som  ett  verktyg för att uppnå  de
transportpolitiska målen. (avsnitt 8)
2001/02:T447 av Birgitta Carlsson (c):
1.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till en åtgärdsplan
för hur man skall komma till rätta med de
eftersläpningar som nu finns vad gäller
vägunderhåll,      bärighetshöjning,
tjälsäkring  och beläggning  av  vårt
finmaskiga vägnät. (avsnitt 5)
2001/02:T450 av Johnny Gylling  m.fl.
(kd):
1.  Riksdagen  avslår  regeringens
hemställan om att få besluta om  en
låneram i Riksgäldskontoret om högst 2
miljarder kronor för genomförande  av
prioriterade väg- och järnvägsprojekt med
start 2002. (avsnitt 4)
2.  Riksdagen  begär att  regeringen
utreder  förutsättningarna  för  en
omvandling  av delar av  skatten  på
drivmedel   till  väghållningsavgift.
(avsnitt 2)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett program för utbyggnad av
särskilt  olycksdrabbade  vägavsnitt.
(avsnitt 5)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett åtgärdsprogram för att lösa
trafikproblemen i Stockholm.  (avsnitt
7.4)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen bör ta initiativ
till  en nordisk infrastrukturpolitik.
(avsnitt 1)
9.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till ändring av lagen
om statsbudgeten (1996:1059) till förmån
för   alternativ  finansiering   av
infrastruktur. (avsnitt 2)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tillsättandet av en speciell
delegation för infrastrukturinvesteringar
med  alternativa  finansieringsformer.
(avsnitt 2)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av Botniabanans
finansierings- och styrmodell. (avsnitt
7.2)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av Citytunneln vad
gäller teknisk lösning, finansiering och
styrmodell. (avsnitt 7.3)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen bör ta initiativ
till  ett  nationellt  program  för
transportinformatik. (avsnitt 5)
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att alla järnvägslinjer blir
föremål för upphandling. (avsnitt 1)
19.  Riksdagen begär att  regeringen
utreder  förutsättningarna  för  ett
införande av slottider inom järnvägen.
(avsnitt 1)
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att särskild vikt skall läggas
vid   skapandet   av   intermodala
transportknutpunkter. (avsnitt 5)
21.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att inom EU  verka  för
gemensamma regler för vägavgifter för
tunga fordon. (avsnitt 1)
22.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om miljöstyrande vägavgifter i
hårt trafikerade stadskärnor. (avsnitt 3)
24.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  tillgängligheten   till
kollektivtrafiken för funktionshindrade.
(avsnitt 9)
25.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en handlingsplan för  ökat
cyklande. (avsnitt 8)
2001/02:T461 av Charlotta L Bjälkebring
(v):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tredje spåret. (avsnitt 7.4)
2001/02:T463 av Kenth Skårvik m.fl. (fp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av bättre konkurrens
inom samtliga trafikslag. (avsnitt 1)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  trafikens  miljöpåverkan.
(avsnitt 1)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en total avreglering  av
godstrafiken på järnväg. (avsnitt 1)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet av en  bilsocial
utredning. (avsnitt 1)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en total avreglering  av
persontrafiken på järnväg. (avsnitt 1)
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av tjälsäkring  av
vägnätet. (avsnitt 5)
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    privatfinansierad
infrastruktur. (avsnitt 2)
2001/02:MJ338 av Agne Hansson m.fl. (c):
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en 10-årsplan för att ta igen
det  eftersatta  underhållet  av  det
statliga vägnätet. (avsnitt 5)
2001/02:MJ527 av Gudrun Schyman m.fl.
(v):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att regeringen
skall verka för att avgifter och skatter
för   transporter   anpassas   till
transporternas     samhällsekonomiska
kostnader. (avsnitt 1)
2001/02:N224 av Bo Lundgren m.fl. (m):
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    behovet    av
infrastruktursatsningar         i
storstadsregionerna. (avsnitt 5)
2001/02:N262 av Yvonne Ångström m.fl.
(fp):
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  tjälsäkring av  vägnätet.
(avsnitt 5)
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om målsättningen att samtliga
vägar i landet skall hållas öppna och
farbara  under alla delar  av  året.
(avsnitt 5)
2001/02:N267 av Eva Flyborg m.fl. (fp):
28.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en infrastrukturpolitik för
företagsamhet. (avsnitt 5)
2001/02:N364 av Ingegerd Saarinen m.fl.
(mp):
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förbättring av tågtidtabellerna
för att minska väntetiderna. (avsnitt 1)
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökad turtäthet i tågtrafiken.
(avsnitt 1)
19.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fler snabbtåg. (avsnitt 1)
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   nybyggnationer   och
upprustningar  av  järnvägslinjer  för
höghastighetstrafik för att underlätta
arbetspendling mellan regioner. (avsnitt
1)
2001/02:Sk288 av Bo Lundgren m.fl. (m):
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en väl utbyggd och
underhållen väginfrastruktur för att hela
Sverige skall kunna växa och utvecklas.
(avsnitt 1)
2001/02:So501 av Agne Hansson m.fl. (c):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att förhindra de statliga
myndigheternas neddragning av  service
till allmänheten. (avsnitt 1)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att möjliggöra för kommunerna
att införa olika former av trängsel- och
miljöavgifter  för   att   begränsa
trafikflöden, till förmån för kollek-
tivtrafiken och stadsmiljön. (avsnitt 3)
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet  av  miljövänliga
kollektivtrafiklösningar  i  storstads-
områden. (avsnitt 1)

Bilaga 4
Motioner som behandlas i avsnittet 11
Övriga projekt


Vägar
Motion från riksmötet 1998/99
1998/99:T901 av Bertil Persson (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en förbindelse mellan Falster
och Rostock. (avsnitt 11)

Motioner från riksmötet 1999/2000

1999/2000:T201 av Holger Gustafsson (kd)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om finansiering och byggstart för
vägbyggnader  i  Västra   Götalands
Skaraborgsområde (E 20, rv 44, rv 49)
inom den av Kristdemokraterna föreslagna
utökade ramen. (avsnitt 11)
1999/2000:T202 av Agne Hansson (c) vari
yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om angelägna väginvesteringar i
Kalmar län. (avsnitt 11)
1999/2000:T209 av Kenth Skårvik och Elver
Jonsson (båda fp) vari yrkas:
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vägprojekt som är angelägna
för hela landet, (avsnitt 11)
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en uppgradering av riksväg 45
till Europaväg. (avsnitt 11)
1999/2000:T210 av Johnny Gylling m.fl.
(kd) vari yrkas:
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ytterligare  prioriterade
projekt. (avsnitt 11)
1999/2000:T222 av Marianne Andersson (c)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  satsning på  vägarna  i
Dalsland. (avsnitt 11)
1999/2000:T224 av Ulf Björklund (kd) vari
yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   behov   av   goda
vägkommunikationer  till  Sälenfjällen.
(avsnitt 11)
1999/2000:T227 av Ulla-Britt  Hagström
(kd) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om betydelsen av E 20 som en
sammanhållande länk i Sverige och mot
kontinenten, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om E 20 och trafiksäkerheten,
(avsnitt 11)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  den  regionalpolitiska
betydelsen av E 20. (avsnitt 11)
1999/2000:T235 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en snar utbyggnad av väg 73
mellan Fors och Nynäshamns nya infart.
(avsnitt 11)
1999/2000:T237 av Åke Carnerö och Rosita
Runegrund (båda kd) vari yrkas:
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  tvärvägnätets  betydelse,
(avsnitt 11)
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbyggnaden av riksväg 44
mellan Uddevalla och Vänersborg, (avsnitt
11)
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att förtydliga målet  att
utbyggnaden av väg E 6 mellan Uddevalla
och Svinesund skall vara klar år 2007.
(avsnitt 11)
1999/2000:T238 av Johnny Gylling (kd)
vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att väg E 22 genom Blekinge
snarast bör byggas ut till fyrfilig väg
med mittbarriär såsom ett PPP-projekt.
(avsnitt 11)
1999/2000:T301 av Rolf Gunnarsson (m)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om storleken på väganslaget.
(avsnitt 11)
1999/2000:T302  av Björn  Leivik  och
Elizabeth Nyström (båda m) vari yrkas:
att  riksdagen  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av väginvesteringar i
Dalsland. (avsnitt 11)
1999/2000:T303 av Maud Ekendahl (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändiga utbyggnader av väg
13 i Skåne. (avsnitt 11)
1999/2000:T304 av Inga Berggren (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utbyggnaden av E 6 till
motorväg,  delen  Vellinge-Trelleborg,
påskyndas och förverkligas tidigt under
planperioden. (avsnitt 11)
1999/2000:T305 av Inger René m.fl. (m)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbyggnaden av Europaväg 6.
(avsnitt 11)
1999/2000:T306 av Anna Åkerhielm och Jan
Backman  (båda  m) vari  yrkas:  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
den svenska regeringen måste informera
den danska regeringen om hur viktigt det
är  att Kongevejen snarast byggs ut.
(avsnitt 11)
1999/2000:T307 av Maud  Ekendahl  och
Ingvar Eriksson (båda m) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
skyndsam  ombyggnad av  E  4:an  vid
Örkelljunga. (avsnitt 11)
1999/2000:T308 av Lars Hjertén m.fl. (m,
kd, c) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om prioritering  av
underhållsbidrag och investeringsbidrag
till vägnätet i Västra Götaland. (avsnitt
11)
1999/2000:T309 av Birgitta Sellén m.fl.
(c, v, kd) vari yrkas: att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en upprustning av
Nordingråvägen. (avsnitt 11)
1999/2000:T310 av Elizabeth Nyström (m)
vari yrkas:
1. att riksdagen hos regeringen begär
att utbyggnad av riksväg 45 på sträckan
Göteborg-Trollhättan påbörjas senast år
2000,  dvs.  i  början  av  nästa
infrastrukturplaneringsperiod.  (avsnitt
11)
1999/2000:T311 av Leif Carlson och Nils
Fredrik Aurelius (båda m) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av att inom befintliga ramar göra
nyinvesteringar i vissa delar av vägnätet
i sydöstra Sverige. (avsnitt 11)
1999/2000:T312 av Kenth Skårvik (fp) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en snar utbyggnad av riksväg
44  längs  hela  sträckningen  mellan
Vänersborg/Trollhättan  och  Uddevalla.
(avsnitt 11)
1999/2000:T313 av Eskil Erlandsson och
Gunnel Wallin (båda c) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
åtgärder skall inrymmas i planeringsramen
för investeringar i nationella stamvägar
för att inom planperioden ge E 4 utanför
Markaryd-Örkel-   ljunga och Ljungby en
standard motsvarande motorväg. (avsnitt
11)
1999/2000:T314 av Jan Backman och Ingvar
Eriksson (båda m) vari yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av  att  skylta
alternativa vägar över Öresund i samband
med att den fasta förbindelsen öppnas.
(avsnitt 11)
1999/2000:T315 av Karl-Göran Biörsmark
(fp) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anläggande av en
förbifart vid Söderköping inom ramen för
anslaget  för investeringar i  vägar.
(avsnitt 11)
1999/2000:T316 av Göte Jonsson (m) vari
yrkas:  att  riksdagen  beslutar  om
ytterligare medel till den nationella
väghållningsplanen enligt vad som anförts
i motionen. (avsnitt 11)
1999/2000:T317 av Lena Ek (c) vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att fler grusvägar
får beläggning, (avsnitt 11)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  de trafikfarligaste
sträckorna  i varje län byggs  bort.
(avsnitt 11)
1999/2000:T321 av Lennart Kollmats (fp)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbyggnad av riksväg  40,
sträckan Borås-Jönköping, till motorväg.
(avsnitt 11)
1999/2000:T322 av Magnus Jacobsson (kd)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att inom ramen för
anslaget  prioritera  väghållningen  i
Fyrbodal. (avsnitt 11)
1999/2000:T323 av Magnus Jacobsson (kd)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om modernisering av vägnätet i
Västmanland. (avsnitt 11)
1999/2000:T326 av Eskil Erlandsson och
Agne Hansson (båda c) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en upprustning av vägarna 23,
138 och 34, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en gemensam benämning av väg
23, 138 och 34, Malmö-Växjö-Linköping.
(avsnitt 11)
1999/2000:T329 av Marianne Andersson och
Birgitta Carlsson (båda c) vari yrkas:
att  riksdagen  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en prioritering av E 20.
(avsnitt 11)
1999/2000:T331 av Johan Pehrson (fp) och
Sofia Jonsson (c) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om väg 60, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  förhållandet   mellan
budgetnivån  och  planeringsnivån  i
framtiden. (avsnitt 11)
1999/2000:T332 av Ingemar Vänerlöv (kd)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändigheten av att säkra de
viktigaste  vägarna i Dalslands  inre
vägnät. (avsnitt 11)
1999/2000:T333 av Harald Bergström (kd)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en utbyggnad av E 4
förbifart Markaryd av trafiksäkerhetsskäl
bör få högsta prioritet. (avsnitt 11)
1999/2000:T334 av Yvonne Ångström (fp)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppgradering av riksväg 45
till Europaväg. (avsnitt 11)
1999/2000:T335 av Sten Tolgfors (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en ombyggnad av E
18 mellan Örebro och Karlskoga. (avsnitt
11)
1999/2000:T336 av Nils-Erik Söderqvist
och Britt Bohlin (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av förbättrad standard på vägarna
i Dalsland och Göta Älvdal. (avsnitt 11)
1999/2000:T337 av Runar Patriksson (fp)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att såsom ett EU-projekt i
samverkan rädda Osebolsbron i  Torsby
kommun. (avsnitt 11)
1999/2000:T338 av Jeppe Johnsson (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en upprustning av
väg E 22. (avsnitt 11)
1999/2000:T339 av Kent Olsson (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   investeringar   på
kommunikationsområdet   i   Bohuslän.
(avsnitt 11)
1999/2000:T341 av Rolf Kenneryd (c) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av en  kraftfull
upprustning av vägnätet. (avsnitt 11)
1999/2000:T342 av Catharina  Elmsäter-
Svärd (m) vari yrkas: att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att färdigställa E
4:ans  förbifart väster om Stockholm.
(avsnitt 11)
1999/2000:T343 av Lennart Hedquist m.fl.
(m, kd, c, fp) vari yrkas: att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att
snarast fastställa sträckningen av E 4:an
från  södra Uppsala och norrut genom
Uppland. (avsnitt 11)
1999/2000:T344 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s) vari yrkas: att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om underhållsmedel
till riks- och länsvägar i Värmland.
(avsnitt 11)
1999/2000:T345 av Sonia Karlsson (s) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om betydelsen av att man i den
fortsatta   planeringen    särskilt
uppmärksammar  objekt   med   stora
miljövinster   och   andra   mer
svårkvantifierade  samhällsvinster  för
lokalsamhället, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att riksväg 50 - delen genom
Motala - ges högsta prioritet. (avsnitt
11)
1999/2000:T347 av Jerry Martinger och
Marietta de Pourbaix-Lundin (båda m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utbyggnaden av vägnätet på
Södertörn bör prioriteras i Vägverkets
planering. (avsnitt 11)
1999/2000:T348 av Kerstin Kristiansson
m.fl. (s) vari yrkas: att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om riks- och länsvägar
i Västernorrlands län. (avsnitt 11)
1999/2000:T349 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av särskilda åtgärder
för vägarna i Västernorrland, (avsnitt
11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att vid fördelningen  av
väganslag ta större hänsyn till den tunga
trafiken. (avsnitt 11)
1999/2000:T350 av Berit Andnor och Rune
Berglund  (båda s) vari  yrkas:  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
anslagen till vägnätet i Jämtlands län
ges   hög  prioritet  i  kommande
budgetarbete. (avsnitt 11)
1999/2000:T352 av Inger Lundberg  och
Lisbeth Staaf-Igelström (båda s) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att E 18  -  avsnittet
Örebro-norska gränsen - bör ges status
som  strategisk väg i den nationella
väghållningsplanen. (avsnitt 11)
1999/2000:T353 av Maud Björnemalm m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Bergslagsdiagonalen.
(avsnitt 11)
1999/2000:T355 av Per-Olof Svensson och
Raimo Pärssinen (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
väg 67 snarast upprustas. (avsnitt 11)
1999/2000:T356 av Kenth Högström m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen   anförts   om   skyndsam
modernisering av E 4 mellan Lindefallet
och Hudiksvall. (avsnitt 11)
1999/2000:T358 av Maud Björnemalm m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av om- och
nybyggnad av väg 249. (avsnitt 11)
1999/2000:T360 av Kjell Nordström m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av åtgärder
för att stärka E 20:s betydelse för
tillväxt och regional utveckling och som
övergripande förbindelse mellan Stockholm
och Göteborg. (avsnitt 11)
1999/2000:T361 av Mona Berglund Nilsson
m.fl. (s) vari yrkas: att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen  anförts om en  snabbare
utbyggnad av Europaväg 6 i norra Bohuslän
till motorvägsstandard. (avsnitt 11)
1999/2000:T362 av Carin Lundberg och Karl
Gustav Abramsson (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
tidigareläggning av E 4 Yttervik-Tjärn.
(avsnitt 11)
1999/2000:T363 av Karl-Göran Biörsmark
(fp) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förbättringar av E
22. (avsnitt 11)
1999/2000:T364 av Runar Patriksson m.fl.
(fp) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om alternativfinansiering  av
förbättringar av E 18, väg 45 och väg 61,
(avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   finansiering   av
tjälsäkringsprogram. (avsnitt 11)
1999/2000:T365 av Kenneth Johansson (c)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att upprustning av riksväg 70,
speciellt sträckan Sala-Avesta, skall ges
extra  hög  prioritet  och  snarast
genomföras. (avsnitt 11)
1999/2000:T367 av Kjell Nordström och
Urban Ahlin (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
upprustning av vägarna  48  och  64.
(avsnitt 11)
1999/2000:T368 av Sonja Fransson  och
Berndt Ekholm (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
prioritera beläggning av grusvägar  i
Sjuhäradsbygden. (avsnitt 11)
1999/2000:T369 av Johnny Ahlqvist och
Anders Karlsson (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
fördelningen av infrastruktursatsningar
till Skåne län. (avsnitt 11)
1999/2000:T370 av Laila Bäck m.fl. (s)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om trafiksäkerheten på riksväg
71. (avsnitt 11)
1999/2000:T371 av Birgitta Sellén (c)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om specialdestinerade anslag till
Västernorrlands vägnät. (avsnitt 11)
1999/2000:T372 av Lars Elinderson (m) och
Marianne Andersson (c) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av att fullfölja ombyggnaden av
väg 181 mellan Falköping och Vårgårda.
(avsnitt 11)
1999/2000:T373 av Mats Berglind (s) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tidigareläggning av byggandet
av motorvägen mellan Enköping och Sagån.
(avsnitt 11)
1999/2000:T374 av Jan Björkman m.fl. (s)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om riksvägsstatus för tvärleden
Blekinge-Halland. (avsnitt 11)
1999/2000:T375 av Ulf Björklund m.fl.
(kd, c, fp) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  uppgradering  av
Inlandsvägen,          avsnittet
Kristinehamn-Johannesholm (Mora),  till
att ingå i stamvägnätet, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en sammanhängande
vägnumrering  mellan  Halmstad  och
Johannisholm (Mora), (avsnitt 11)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Inlandsvägens dåliga tekniska
kvalitet och konsekvenserna för turism
och näringsliv, (avsnitt 11)
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behov av att, som ett första
steg, bygga om oacceptabel vägyta och
dålig linjeföring till önskvärd bredd,
(avsnitt 11)
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om möjligheter till en regional
utveckling inte minst för kommuner och
näringsliv i Norrland inland. (avsnitt
11)
1999/2000:T376 av Lars Gustafsson (kd)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om anslag till vägarna i Halland.
(avsnitt 11)
1999/2000:T377 av Sofia Jonsson (c) och
Johan Pehrson (fp) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att projektarbetet för väg 249
tidigareläggs, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att byggnationen av väg 249
utförs i en etapp mellan Vedevåg och
Jädersbruk. (avsnitt 11)
1999/2000:T440 av Ulla-Britt  Hagström
m.fl. (kd, m, c, fp) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en
ny vägsträckning av riksväg 48 genom
Skultorps centrum. (avsnitt 11)
1999/2000:T502 av Kenneth Johansson (c)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att återstående två mil av
riksväg 60 mellan Borlänge och Falun som
ett första steg skall införas i det
nationella stamvägnätet, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att hela Bergslagsdiagonalen
skall ha samma vägnummer och förslagsvis
utmärkas som riksväg 50, (avsnitt 11)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  ombyggnadsprojektet
"Förbifart Ludvika" på riksväg 60 skall
ges en extra hög prioritet och snarast
genomföras. (avsnitt 11)
1999/2000:T522 av Anna Åkerhielm och Jan
Backman (båda m) vari yrkas:
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att intensifiera det svenska
intresset för en fast förbindelse över
Fehmarn Bält. (avsnitt 11)
1999/2000:T806 av Annika Nilsson och Kent
Härstedt  (båda s) vari  yrkas:  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
Fehmarn Bält. (avsnitt 11)
1999/2000:T809 av Anna Åkerhielm (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skyltning av alternativa vägar
över Öresund. (avsnitt 11)
1999/2000:T814 av Bertil Persson (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bro mellan Falster  och
Rostock. (avsnitt 11)
1999/2000:Bo231 av Eskil Erlandsson m.fl.
(c) vari yrkas:
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  aktualisering  av
Västerleden som en del av Yttre tvärleden
i Stockholm. (avsnitt 11)
1999/2000:N213 av Runar Patriksson m.fl.
(fp) vari yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en upprustning av
vissa  stamvägar samt tjälsäkring  av
grusvägnätet. (avsnitt 11)
1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl.
(c) vari yrkas:
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att förbättra de sämre delarna
av Europavägarna så att trafiksäkerheten
ökar. (avsnitt 11)
1999/2000:N240 av Fredrik Reinfeldt m.fl.
(m) vari yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om förutsättningar för att få
till stånd färdigställandet av E 4:ans
förbifart väster om Stockholm. (avsnitt
11)

Motioner från riksmötet 2000/01

2000/01:T202 av Holger Gustafsson (kd)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om finansiering och byggstart för
vägbyggnader i Skaraborgsområdet (E 20,
rv  44,  rv  49)  inom  den  av
Kristdemokraterna  föreslagna  utökade
ramen. (avsnitt 11)
2000/01:T209 av Anne-Katrine Dunker och
Patrik Norinder (båda m) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om drift och underhåll på vissa
delar  av vägnätet i Gävleborgs  och
Uppsala län. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om   utbyggnad    till
motorvägsstandard. (avsnitt 11)
2000/01:T211 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
vari yrkas:
22.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad och upprustning av
Europaväg 4, motorväg mellan Göteborg och
Stockholm, Europaväg 6 samt riksväg 73.
(avsnitt 11)
23.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att uppgradera riksväg  45
(inlandsvägen) till Europaväg. (avsnitt
11)
2000/01:T215 av Johan Pehrson (fp) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om E 18. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om väg 249. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Bergslagsdiagonalen. (avsnitt
11)
2000/01:T220 av Björn Kaaling och Tone
Tingsgård (båda s) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om E 4 genom Uppland. (avsnitt 11)
2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)
vari yrkas:
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad av Europaväg 20.
(avsnitt 11)
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad av Europaväg 6 i
norra Bohuslän. (avsnitt 11)
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad av riksvägarna 40 och
45. (avsnitt 11)
19.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tjälsäkring och bättre bärighet
på Västsveriges grusvägar. (avsnitt 11)
2000/01:T301 av Kjell Eldensjö och Fanny
Rizell (båda kd) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om utbyggnad
av riksväg 40 mellan Borås och Jönköping
till motorvägsstandard med finansiering
enligt ny modell, typ PPP. (avsnitt 11)
2000/01:T302 av Gunnel Wallin och Eskil
Erlandsson (båda c) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
åtgärder skall inrymmas i planeringsramen
för investeringar i nationella stamvägar
för att inom planperioden ge E 4 utanför
Markaryd/Örkelljunga  och  Ljungby  en
standard motsvarande motorväg. (avsnitt
11)
2000/01:T303 av Birgitta Sellén (c) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om specialdestinerade väganslag
till Västernorrlands län. (avsnitt 11)
2000/01:T304 av Kenneth Johansson (c)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Bergslagsdiagonalen får ett
enhetligt vägnummer genom att riksväg 50
förlängs som ersättning för riksväg 60
mellan Örebro och Falun samt norrut som
ersättning för berörda länsvägar fram
till E 4 vid Söderhamn. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att den återstående delen av
riksväg 60 mellan Falun och Borlänge på
ca  2  mil  inlemmas i stamvägnätet.
(avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att staten snarast fastställer
vägarbetsplanen så att  bygget  förbi
Ludvika kan startas. (avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett omgående separat beslut om
finansieringen  av  ombyggnad  till
fyrfältighet av sträckan Falun-Ornäs på
riksväg 60 att omfatta hela sträckan
Falun-Ornäs. (avsnitt 11)
2000/01:T305 av Inger Strömbom (kd) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av ökade medel till det
jämtländska vägnätet. (avsnitt 11)
2000/01:T307 av Maud Ekendahl (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om skyndsam ombyggnad av E 4:an
utanför Örkelljunga. (avsnitt 11)
2000/01:T308 av Kenneth Johansson (c)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen  som sin  mening  att  om
upprustning av riksväg 70,  speciellt
sträckan Sala-Avesta, skall ges extra hög
prioritet  och  snarast  genomföras.
(avsnitt 11)
2000/01:T309 av Rolf Gunnarsson (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  storleken på väganslaget.
(avsnitt 11)
2000/01:T310 av Lennart Daléus (c) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att avsätta extra resurser till
Vägverket i Stockholm för genomförande av
en nödvändig upprustning av väg 73 mellan
Fors och Nynäshamn. (avsnitt 11)
2000/01:T311 av Dan Kihlström (kd) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om den dåliga tekniska kvaliteten
på  riksvägarna 45 och 62 samt dess
konsekvenser för näringsliv och turism.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en upprustning av riksväg
45 skall ges extra hög prioritet och
snarast genomföras. (avsnitt 11)
2000/01:T312 av Caroline Hagström (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att påskynda utbyggnaden av E 6
vägsträcka mellan Vellinge och Trelleborg
till motorväg. (avsnitt 11)
2000/01:T313 av Åke Carnerö och Rosita
Runegrund (båda kd) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att förtydliga målet  att
utbyggnaden av väg E 6 mellan Uddevalla
och Svinesund skall vara klar år 2007.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  den  planerade  nya
Svinesundsbron färdigställs samtidigt med
utbyggnaden  av E 6 genom  Bohuslän.
(avsnitt 11)
2000/01:T314 av Ulla-Britt Hagström m.fl.
(kd,  m,  c)  vari yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
byggnation av en ny vägsträckning som
avlastar  riksväg 48 genom  Skultorps
centrum snarast igångsätts. (avsnitt 11)
2000/01:T315 av Elizabeth Nyström och Per-
Samuel  Nisser (båda m) vari  yrkas:
Riksdagen beslutar att anslå ökade medel
till  bärighetsåtgärder på vägarna  i
Dalsland och Värmland. (avsnitt 11)
2000/01:T316 av Kenth Skårvik och Elver
Jonsson (båda fp) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vägarna i Västsverige där E 6
utbyggnad, E 20 och rv 40 förbättring
samt rv 45 uppgradering till Europaväg
snarast åtgärdas. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att en samordnad
plan för vägupprustning i Dalsland och
norra  Bohuslän upprättas så att  en
snabbare start kan ske i den befintliga
vägplanen. (avsnitt 11)
2000/01:T318 av Stefan Hagfeldt (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om ytterligare resurser  till
vägnätet i Östergötland. (avsnitt 11)
2000/01:T319 av Harald Bergström (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att E 4:ans vägsträckning
mellan Markaryd och Örkelljunga lyfts in
i  den  nationella  vägplanen  och
prioriteras för omedelbar och samtidigt
utbyggnad till motorväg. (avsnitt 11)
2000/01:T320 av Stefan Hagfeldt (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnaden av       E
22:an. (avsnitt 11)
2000/01:T321 av Magnus Jacobsson (kd)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att väg 44 skall byggas ut.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utbyggnaden av E 6:an
påskyndas genom att vägen  blir  ett
försöksprojekt för PPP. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att vägarna i Dalsland ges en
vkad  prioritet  inom  ramen  för
väganslagen. (avsnitt 11)
2000/01:T322 av Lennart Fridén (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att omedelbara åtgärder vidtas
för att höja standarden på riksväg 45.
(avsnitt 11)
2000/01:T324 av Lennart Kollmats (fp)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad till motorväg av
sträckan Borås-Jönköping. (avsnitt 11)
2000/01:T325 av Åke Carnerö (kd) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ge Vägverket i uppdrag att
undersöka  möjligheterna att  upprusta
Sotenäslänken   enligt  PPP-modellen.
(avsnitt 11)
2000/01:T326 av Viviann Gerdin (c) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inom ramen för anslaget
till  drift  och underhåll prioritera
Värmland. (avsnitt 11)
2000/01:T327 av Maria Larsson och Göran
Hägglund (båda kd) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om ökade
väganslag till såväl ombyggnationer som
underhåll av vägnätet i Jönköpings län.
(avsnitt 11)
2000/01:T328 av förste vice talman Anders
Björck och Ulf Melin (båda m) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet av satsningar på riksväg 26 och
27, samt länsväg 604. (avsnitt 11)
2000/01:T330 av Maud Ekendahl (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nödvändiga utbyggnader av väg
13 i Skåne. (avsnitt 11)
2000/01:T332 av Sofia Jonsson (c) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  öronmärkta  resurser  för
upprustning  av  landets  länsvägar.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att byggnationen av E 20 i Laxå
kommun utförs i enlighet med Vägverkets
centrala alternativ. (avsnitt 11)
2000/01:T333 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnaden av E 22. (avsnitt
11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om alternativ finansiering  av
utbyggnaden  av E 22 till  motorväg,
resterande   delar  sträckan   från
Trelleborg/Malmö  ända  till  Kalmar.
(avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  framtagande   av   en
transportstrategi. (avsnitt 11)
2000/01:T334 av Margareta Andersson (c)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ny sträckning av riksväg 27.
(avsnitt 11)
2000/01:T335 av Maria Larsson och Göran
Hägglund (båda kd) vari yrkas: Riksdagen
beslutar att koncession ges för en PPP-
finansiering för utbyggnad av riksväg 40
mellan Jönköping och Borås. (avsnitt 11)
2000/01:T338 av Per Landgren och Annelie
Enochson (båda kd) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs      om      alternativa
finansieringsformer, för att vägprojekten
E 6 norr om Uddevalla och rv 40 mellan
Borås och Ulricehamn kan komma  till
stånd. (avsnitt 11)
2000/01:T339 av Lars Gustafsson (kd) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökade anslag inom ram till
vägarna i Halland. (avsnitt 11)
2000/01:T341 av Kent Olsson (m) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om investeringar i vägnätet i
Bohuslän. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om PPP-finansiering av vägar i
Bohuslän. (avsnitt 11)
2000/01:T342 av Elver Jonsson (fp) vari
yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  ersätta  statliga
färjelinjer i Vägverkets regi med broar
finansierade   enligt  PPP-principen.
(avsnitt 11)
2000/01:T343 av Chatrine Pålsson (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att pröva PPP-finansiering för
att förbättra standarden på Europaväg 22.
(avsnitt 11)
2000/01:T345 av Leif Carlson och Nils
Fredrik Aurelius (båda m) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av nyinvesteringar i
vissa  delar av vägnätet i  sydöstra
Sverige. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av ökade drifts- och
underhållsinsatser för vägarna i Kalmar
län. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av statsbidrag till
enskilda vägar. (avsnitt 11)
2000/01:T348 av Jan Erik Ågren (kd) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att snarast  utreda  hur
Västernorrlands länsvägnät skall åtgärdas
för att uppnå en acceptabel standard.
(avsnitt 11)
2000/01:T349 av Erling Wälivaara (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   att   behovet   av
resursförstärkningar för  att  åtgärda
bristerna i det eftersatta vägunderhållet
i  Norrbotten bör utredas  skyndsamt.
(avsnitt 11)
2000/01:T351 av Gunilla Tjernberg (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen måste beakta det
finmaskiga  vägnätets behov  när  den
fördelar medel till vägunderhåll i hela
riket. (avsnitt 11)
2000/01:T352 av Ragnwi Marcelind (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att omgående besluta  om
byggstart  för  en  ny  E  4:a  med
motorvägsstandard mellan Mehedeby  och
Uppsala. (avsnitt 11)
2000/01:T353  av  Mats  Berglind  och
Reynoldh Furustrand (båda s) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet av att bygga ut riksväg 55 mellan
Katrineholm och Enköping. (avsnitt 11)
2000/01:T354  av Kerstin  Kristiansson
Karlstedt m.fl. (s) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om riks- och
länsvägar i Västernorrlands län. (avsnitt
11)
2000/01:T358 av Kenneth Lantz m.fl. (kd,
s,  m, c, fp) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om
fullföljande av riksdagens beslut från
1993  om  utbyggnad  av  E  4  till
motorvägsstandard. (avsnitt 11)
2000/01:T359 av Margareta Andersson och
Agne  Hansson (båda c)  vari  yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
upprustning av väg 127. (avsnitt 11)
2000/01:T362 av Mats Berglind (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tidigareläggning av byggandet
av motorvägen mellan Enköping och Sagån.
(avsnitt 11)
2000/01:T363 av Michael Hagberg (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om snar byggnation av en förbiled
i Katrineholm. (avsnitt 11)
2000/01:T364 av Berndt Sköldestig och
Viola Furubjelke (båda s) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
anslutning mellan E 4 och E  22  i
Norrköping. (avsnitt 11)
2000/01:T365 av Sonia Karlsson och Berndt
Sköldestig (båda s) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om  ny
sträckning av riksvägen 50 genom Motala
och ut på E 4. (avsnitt 11)
2000/01:T366  av Nils-Erik  Söderqvist
m.fl.  (s)  vari  yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om riksväg
45. (avsnitt 11)
2000/01:T367 av Mats Berglind (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att bygga ut riksväg
70 mellan Enköping och Avesta. (avsnitt
11)
2000/01:T368 av Helena Bargholtz  och
Yvonne Ångström (båda fp) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
länsväg 604. (avsnitt 11)
2000/01:T370  av Nils-Göran  Holmqvist
m.fl.  (s)  vari  yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om utbyggnad
av väg 51. (avsnitt 11)
2000/01:T371 av Margareta Andersson m.fl.
(c) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om upprustning av det
finmaskiga vägnätet. (avsnitt 11)
2000/01:T372 av Rolf Kenneryd (c) vari
yrkas:
2.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till ett system för
alternativ finansiering av vägprojekt och
andra investeringsobjekt. (avsnitt 11)
2000/01:T373 av Gunilla Wahlén och Claes
Stockhaus (båda v) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om behovet
av    större    anslag    till
Västernorrlansvägarna vid fördelning av
drifts- och investeringsmedel. (avsnitt
11)
2000/01:T374 av Camilla Sköld Jansson (v)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet av en omfattande
upprustning av vägnätet i Jämtlands län.
(avsnitt 11)
2000/01:T375 av Karin Olsson m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om väg E 22. (avsnitt 11)
2000/01:T376 av Maud Björnemalm m.fl. (s,
m, v, kd, c, fp) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om ombyggnad
av  riksväg 60 mellan Fornaboda  och
Guldsmedshyttan samt vad i övrigt anförs
i  motionen  om  Bergslagsdiagonalen.
(avsnitt 11)
2000/01:T377 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av särskilda åtgärder
för vägarna i Västernorrland. (avsnitt
11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att vid fördelningen  av
väganslag ta större hänsyn till den tunga
trafiken. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att satsa en större
del av anslagen på drift och underhåll av
det befintliga vägnätet. (avsnitt 11)
2000/01:T378 av Urban Ahlin och Kjell
Nordström  (s) vari yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om
upprustning av vägarna  48  och  64.
(avsnitt 11)
2000/01:T381 av Inga Berggren (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utbyggnaden av E 6 till
motorväg,  delen  Vellinge-Trelleborg,
påskyndas och förverkligas tidigt under
planperioden. (avsnitt 11)
2000/01:T382 av Kenth Högström (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bygga om Europaväg 4 till
fyrfilig  motorväg på  hela  sträckan
Stockholm-Sundsvall. (avsnitt 11)
2000/01:T383 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl.  (s)  vari  yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om
fördelning  av  väganslag  till  det
regionala   vägnätet   och   till
trafiksäkerhetssatsningar på stamvägnätet
i Värmland. (avsnitt 11)
2000/01:T384 av Berit Andnor och Rune
Berglund (båda s) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
anslagen till vägnätet i Jämtlands län
bör  ges  hög prioritet  i  kommande
budgetarbete. (avsnitt 11)
2000/01:T385 av Kenth Högström och Agneta
Brendt (båda s) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
snarast  förverkliga  den  planerade
nybyggnationen  av  E  4  sträckan
Hudiksvall-Enånger till fyrfilig kompakt
motorväg. (avsnitt 11)
2000/01:T386 av Runar Patriksson (fp)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om underhåll och byggnation av
vägnätet. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om väg 45, 61-64 och 172. (avsnitt
11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om E 18 Hån-Töcksfors. (avsnitt
11)
2000/01:T387 av Tomas Högström och Karin
Falkmer (båda m) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om
investeringar i vägnätet i Västmanlands
län. (avsnitt 11)
2000/01:T388 av Jan Björkman m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om riksvägsstatus för tvärleden
Blekinge-Halland. (avsnitt 11)
2000/01:T389 av Ingemar Vänerlöv (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nödvändigheten av att rusta upp
Dalslands dåliga vägnät. (avsnitt 11)
2000/01:T392 av Urban Ahlin och Kjell
Nordström  (s) vari yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om behovet
av  åtgärder för att stärka E  20:s
betydelse  för tillväxt och  regional
utveckling   och  som  övergripande
förbindelse  mellan  Stockholm  och
Göteborg. (avsnitt 11)
2000/01:T393 av Viola Furubjelke  och
Berndt Sköldestig (båda s) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om E 22
förbifart Söderköping. (avsnitt 11)
2000/01:T394 av Agne Hansson m.fl. (c)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att snabbt bygga ut
E 22. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att använda E 22 som prov för
att  kunna  utvärdera den s.k.  PPP-
modellen. (avsnitt 11)
2000/01:T396 av Catherine Persson (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en utbyggnad av E
6:an  Vellinge-Trelleborg  och  dess
genomförande tidigt under planperioden.
(avsnitt 11)
2000/01:T397 av Göte Wahlström (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nödvändig utbyggnad av riksväg
47/48. (avsnitt 11)
2000/01:T803 av Bertil Persson (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om broförbindelse Falster-Rostock.
(avsnitt 11)
2000/01:T1001 av Birgitta Carlsson (c)
vari yrkas:
1.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till en åtgärdsplan
för hur man skall komma till rätta med de
eftersläpningar som nu finns vad gäller
vägunderhåll,  bärighetshöjning   och
tjälsäkring av våra vägar. (avsnitt 11)
2.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till en alternativ
finansiering  av  olika  vägprojekt.
(avsnitt 11)
2000/01:T1002 av Henrik Landerholm (m)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om snar utbyggnad av E 20 genom
norra Sörmland, och då särskilt  den
felande länken förbi Strängnäs,  till
motorvägsstandard. (avsnitt 11)
2000/01:N268 av Yvonne Ångström m.fl.
(fp) vari yrkas:
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om stomvägnät. (avsnitt 11)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att erkänna bilen som  en
nödvändighet i glesbygden. (avsnitt 11)
2000/01:N386 av Marianne Andersson (c)
vari yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om upprustning av länsväg 172 och
riksväg 45 genom Dalsland. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de "robusta stråken" i det
mindre vägnätet i Dalsland. (avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en skamgräns för  lägsta
acceptabla vägstandard. (avsnitt 11)
2000/01:Ub807 av Ewa Thalén Finné m.fl.
(m) vari yrkas:
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  infrastruktursatsningar  i
Skåne. (avsnitt 11)

Motioner med anledning av proposition
2001/02:20

2001/02:T2 av Göran Lindblad (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
infrastrukturen  i  Göteborgs  stad.
(avsnitt 11)
2001/02:T7 av Runar Patriksson (fp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  utbyggnaden  av  E  18
Hån-Töcksfors, Karlstad-Örebro. (avsnitt
11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om PPP-lösningar. (avsnitt 11)
2001/02:T8 av Roy Hansson (m):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om anslutningsvägar till hamnarna
för Gotlandstrafiken. (avsnitt 11)
2001/02:T11 av Anders G Högmark (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
omedelbar byggstart för E  4  mellan
Markaryd och Ljungby. (avsnitt 11)
2001/02:T16 av Anna Lilliehöök (m):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om aktion i närtid för vägar i
Stockholmsområdet genom återinvestering
av regionens vägskatter. (avsnitt 11)
2001/02:T19 av Birgitta Sellén (c):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att se över förutsättningarna
för  ny  dragning av E 4 söder  om
Sundsvall. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att E 4 får en hög och jämn
standard från Uppsala och längs hela
Norrlandskusten. (avsnitt 11)
2001/02:T27 av Eva Arvidsson m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
utbyggnad av väg 73. (avsnitt 11)
2001/02:T37 av Ola Karlsson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om E
18 Lekhyttan-Adolfsberg. (avsnitt 11)
2001/02:T38 av Anders Sjölund (m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om höjt anslag till enskilda
vägar. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om s.k. TEN-status för E 12.
(avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om modern vägstandard på E 12 och
E 4. (avsnitt 11)
2001/02:T44 av Elver Jonsson (fp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att de stora
brister  i  statens  väghållning  som
äventyrar vägupprustning och utbyggnad i
framför allt Västsverige åtgärdas genom
att riksdagen begär nya och kompletterade
förslag. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som sin mening  att  den
förstärkning  av  vägupprustning  och
tjälsäkring som föreslås i propositionen
i första hand tillförsäkras de svårast
utsatta områdena Dalsland, Värmland och
Jämtland. (avsnitt 11)
2001/02:T49 av Åsa Torstensson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Europaväg 6 skall vara färdigutbyggd
till  norska  gränsen inom  nuvarande
planperiod och därmed senast år 2007.
(avsnitt 11)
2001/02:T51 av Karl Gustav Abramsson (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av att beakta det  enskilda
vägnätets betydelse för utveckling och
tillväxt i landets olika delar men främst
i glesbygd. (avsnitt 11)
2001/02:T52 av Marianne Andersson och
Birgitta Carlsson (c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad av E 20 i den takt
och omfattning som förhandlats fram av
kommunerna i E 20-gruppen. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att EU:s TEN-karta och den
nordiska triangeln bör kompletteras med E
20. (avsnitt 11)

Motioner från allmänna motionstiden
hösten 2001

2001/02:T206 av Rolf Gunnarsson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ökade anslag till vägarna i Dalarna.
(avsnitt 11)
2001/02:T209 av Kenneth Johansson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att upprustning av riksväg 70, speciellt
sträckan Sala-Avesta, skall ges extra
prioritet  och  snarast  genomföras.
(avsnitt 11)
2001/02:T235 av Lena Ek (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ombyggnad av E 22 genom Östergötland.
(avsnitt 11)
2001/02:T236 av Lena Ek och Sofia Jonsson
(båda c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
vad i motionen anförs om ombyggnad av
riksväg  51  mellan  Norrköping  över
Finspång och Örebro mot Oslo. (avsnitt
11)
2001/02:T250 av Sofia Jonsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
kompensera Vägverket och länsstyrelserna
för eventuella merkostnader och därtill
ge extra anslag för underhåll. (avsnitt
11)
2001/02:T264 av Kenneth Lantz m.fl. (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
fullföljande av riksdagens beslut från
1993  om  utbyggnad  av  E  4  till
motorvägsstandard. (avsnitt 11)
2001/02:T268 av Sofia Jonsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att väg nr 555 mellan Degerfors och
Karlskoga  prioriteras för  underhåll.
(avsnitt 11)
2001/02:T270 av Lena Ek (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att omedelbart reparera vägar som av
Vägverket angetts ha bristande bärighet.
(avsnitt 11)
2001/02:T272 av Carl-Axel Johansson (m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som anförs
i motionen om infrastrukturen i Skåne
avseende vägnätet. (avsnitt 11)
2001/02:T273 av Mikael Oscarsson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av vägsatsningar i Uppsala län.
(avsnitt 11)
2001/02:T283 av Göran Hägglund och Maria
Larsson (båda kd):
Riksdagen beslutar att koncession ges
för en PPP-finansiering för utbyggnad av
riksväg 40 mellan Jönköping och Borås.
(avsnitt 11)
2001/02:T285 av Maria Larsson och Göran
Hägglund (båda kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ökade väganslag till såväl ombyggnationer
som underhåll av vägnätet i Jönköpings
län. (avsnitt 11)
2001/02:T289 av Holger Gustafsson och
Ulla-Britt Hagström (båda kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om byggstart för vägbyggnader i
Skaraborgsområdet (E 20, rv 44,    rv
49)  inom  den  av  Kristdemokraterna
föreslagna  utökade ekonomiska  ramen.
(avsnitt 11)
2001/02:T291 av Harald Nordlund (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om  angelägenheten av att  prioritera
byggandet av ny E 4 förbi  Uppsala.
(avsnitt 11)
2001/02:T295 av Ingemar Vänerlöv (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om  nödvändigheten av att rusta  upp
Dalslands dåliga vägnät. (avsnitt 11)
2001/02:T297 av Kjell Eldensjö och Fanny
Rizell (båda kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en utbyggnad av riksväg 40 mellan Borås
och Jönköping till motorvägsstandard med
finansiering enligt ny modell. (avsnitt
11)
2001/02:T300 av Lisbet Calner m.fl. (s):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om Europaväg 20. (avsnitt
11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om Europaväg 6. (avsnitt
11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om riksväg 40 och 45.
(avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om tjälsäkring och bättre
bärighet  på  Västsveriges  grusvägar.
(avsnitt 11)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om ny älvförbindelse över
Göta älv och andra mindre vägprojekt.
(avsnitt 11)
2001/02:T304 av Bertil Persson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av  bro mellan Falster  och
Rostock. (avsnitt 11)
2001/02:T306 av Ragnwi Marcelind (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att omgående besluta om byggstart för en
ny  E 4 med motorvägsstandard mellan
Mehedeby och Uppsala. (avsnitt 11)
2001/02:T308 av Christel Anderberg (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av väginvesteringar i Dalarna.
(avsnitt 11)
2001/02:T309 av Henrik Westman (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att medel för ny anläggning av riksväg 77
tas upp i anslaget till Vägverket för
fördelning  till  Stockholmsregionen.
(avsnitt 11)
2001/02:T310 av Maud Ekendahl och Ingvar
Eriksson (båda m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i motionen
om  en skyndsam ombyggnad av E 4:an
utanför Örkelljunga. (avsnitt 11)
2001/02:T311 av tredje vice talman Rose-
Marie Frebran och Holger Gustafsson (båda
kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
utbyggnaden av E 20. (avsnitt 11)
2001/02:T312 av Inger Strömbom (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om medel till vägnätet i Jämtlands län.
(avsnitt 11)
2001/02:T316 av Nils Fredrik Aurelius och
Leif Carlson (båda m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av nyinvesteringar i
vissa  delar av vägnätet i  sydöstra
Sverige. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av ökade drifts- och
underhållsinsatser för vägarna i Kalmar
län. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av statsbidrag till
enskilda vägar. (avsnitt 11)
2001/02:T319  av Karl-Göran  Biörsmark
(fp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  förbifart  (E  22)  vid
Söderköping. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att kostnaderna täcks inom
ramen för anslaget för investeringar i
vägar. (avsnitt 11)
2001/02:T324 av Gunilla Tjernberg (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  regeringen särskilt måste beakta
situationen för vägnätet i Västerbotten
när den fördelar medel till vägunderhåll
i hela riket. (avsnitt 11)
2001/02:T333 av Michael Hagberg m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
snar  byggnation av  en  förbiled  i
Katrineholm. (avsnitt 11)
2001/02:T343 av Sonia Karlsson och Berndt
Sköldestig (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ny sträckning av riksväg 50, förbifart
Motala. (avsnitt 11)
2001/02:T350 av Carina Hägg (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
bevarande  och underhåll  av  landets
grusvägar. (avsnitt 11)
2001/02:T355 av Inger Strömbom  m.fl.
(kd):
6. Riksdagen begär att regeringen genom
Vägverket utreder de samhällsekonomiska
förutsättningarna   för   Österleden.
(avsnitt 11)
2001/02:T366 av Annelie Enochson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
vikten av en ny vägförbindelse över Göta
älv vid Göteborg. (avsnitt 11)
2001/02:T370 av Lennart Kollmats (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att sträckan Borås-Jönköping byggs om
till motorväg. (avsnitt 11)
2001/02:T375 av Erling Wälivaara (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av  att  omedelbart  åtgärda
bristerna i det eftersatta vägunderhållet
i Norrbotten. (avsnitt 11)
2001/02:T414 av Catherine Persson m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av en utbyggnad av väg E 6 mellan
Vellinge och Trelleborg. (avsnitt 11)
2001/02:T430 av Runar Patriksson (fp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om underhåll och nybyggnation av
vägnätet. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om väg 45. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om E 18 Hån-Töcksfors samt vägarna
61, 62, 63, 64 och 172. (avsnitt 11)
2001/02:T433 av Lennart Klockare  och
Birgitta Ahlqvist (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en   förlängning  av  Sjöfallsleden
Ritsem-Skjommen och en upprustning av den
redan befintliga vägen. (avsnitt 11)
2001/02:T434 av Rune Berglund och Berit
Andnor (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att anslagen till vägnätet i Jämtlands
län bör ges hög prioritet i kommande
budgetarbete. (avsnitt 11)
2001/02:T437 av Per Landgren m.fl. (kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  pröva  alternativa
finansieringsformer så att vägprojekten E
6  med en fyrfälts motorväg norr om
Uddevalla och riksväg 40 mellan Borås och
Ulricehamn kan påbörjas under år 2002.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att gå in i ett mer aktivt
deltagande från svensk sida i EU:s TEN-
projekt. (avsnitt 11)
2001/02:T450 av Johnny Gylling  m.fl.
(kd):
6. Riksdagen begär att regeringen ger
Vägverket  i uppdrag att  utreda  de
samhällsekonomiska förutsättningarna för
Österleden. (avsnitt 11)
2001/02:T453 av Viviann Gerdin (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att tilldela Vägverket i västra regionen
extra anslag med hänsyn till det stora
eftersläpande behovet och med anledning
av de översvämningar som drabbat länets
vägar. (avsnitt 11)
2001/02:T459 av Lars Ångström m.fl. (mp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att man inte använder skattebetalarnas
pengar  i  statsbudgeten  till  att
finansiera           Förbifart
Stockholm/Västerleden i  Storstockholm.
(avsnitt 11)
2001/02:T461 av Charlotta L Bjälkebring
(v):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om upprustning av vägtrafiknätet.
(avsnitt 11)
2001/02:Bo322 av Karin Pilsäter (fp):
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utbyggnad av väg 73. (avsnitt
11)
2001/02:N229 av Kenneth Lantz (kd):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   färdigställande   av
tillfartsvägar  till  Helsingborg  och
Helsingör. (avsnitt 11)
2001/02:Sk362 av Lars Hjertén och Lars
Elinderson (båda m):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om behovet av ett fungerande
vägnät. (avsnitt 11)

Järnvägar


Motioner från riksmötet 1999/2000

1999/2000:T201 av Holger Gustafsson (kd)
vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en bättre  garanti  för
persontransportservice med SJ från Skövde
för att tillgodose resandebehovet till
och från Stockholm och Göteborg. (avsnitt
11)
1999/2000:T202 av Agne Hansson (c) vari
yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts      om      angelägna
järnvägsinvesteringar  i  Kalmar  län.
(avsnitt 11)
1999/2000:T206 av Gunnel Wallin (c) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  öppna  ett  nytt
järnvägsstråk i Skåne, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att snarast bygga en yttre
järnvägsring    utanför    Malmös
bostadsområden  för  i  första  hand
järnvägstransporter, (avsnitt 11)
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att pendeltåg till och från
Öresundsbron  kan, i  Malmö,  gå  på
kontinentalbana och vissa fjärrtåg/nattåg
på den yttre järnvägsringen, (avsnitt 11)
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  planeringen  av
Helsingborg-Helsingör  måste  prövas.
(avsnitt 11)
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att öppna Söderåsbanan för
persontrafik, (avsnitt 11)
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  komplettera  skånsk
persontransportstruktur med nya Pågatåg
eller en light-rail-linje på pendlarstråk
till Malmö, Helsingborg och Kristianstad,
(avsnitt 11)
1999/2000:T224 av Ulf Björklund (kd) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om upprustning av Västerdalsbanan
samt om banans förlängning till Sälen och
på sikt även vidare till Trysil i Norge.
(avsnitt 11)
1999/2000:T227 av Ulla-Britt  Hagström
(kd) vari yrkas:
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om förbindelser till Landvetter.
(avsnitt 11)
1999/2000:T230 av Karin Wegestål m.fl.
(s) vari yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om planeringen för ett yttre
godsspår i sydvästra Skåne. (avsnitt 11)
1999/2000:T237 av Åke Carnerö och Rosita
Runegrund (båda kd) vari yrkas:
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en förlängning av Bohusbanan
till Norge, (avsnitt 11)
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om tekniskt dubbelspår  till
Norge, (avsnitt 11)
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   att    undersöka
förutsättningarna för X2000-trafik mellan
Uddevalla och Stockholm. (avsnitt 11)
1999/2000:T238 av Johnny Gylling (kd)
vari yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Blekinge kustbana snarast
bör elektrifieras. (avsnitt 11)
1999/2000:T239 av Maria Larsson (kd) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Europakorridoren. (avsnitt 11)
1999/2000:T240 av Göran Hägglund m.fl.
(kd) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Götalandsbanan skall komma
med   i   investeringsplanen   för
järnvägsutbyggnad. (avsnitt 11)
1999/2000:T504 av Lennart Fridén (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett skyndsamt agerande för att
förverkliga       järnvägsprojektet
Götalandsbanan. (avsnitt 11)
1999/2000:T506  av  Cristina  Husmark
Pehrsson (m) vari yrkas: att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att skyndsamt
återuppta  projektet med Söderåsbanan,
sträckan Teckomatorp-Åstorp. (avsnitt 11)
1999/2000:T510 av Björn von der Esch (kd)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utseende av en  statlig
utredningsman. (avsnitt 11)
1999/2000:T511 av Lena Olsson m.fl. (v,
kd, c, mp) vari yrkas: att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen anförts om vikten av en
elektrifiering  och  utbyggnad   av
Västerdals/Sälenbanan. (avsnitt 11)
1999/2000:T512 av Eskil Erlandsson m.fl.
(c) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Banverket bör ges  i
uppdrag att utreda Europabanan inför den
fortsatta planeringsprocessen, (avsnitt
11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regeringens direktiv till SIKA
inför nästa planeringsomgång. (avsnitt
11)
1999/2000:T515 av Gunilla Wahlén (v) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av triangelspåret och
underhåll av Ådalsbanan. (avsnitt 11)
1999/2000:T516 av Jonas Ringqvist och
Sture Arnesson (båda v) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet  av  en  upprustning   av
Älvsborgsbanan. (avsnitt 11)
1999/2000:T518 av Annika Nilsson och Kent
Härstedt  (båda s) vari  yrkas:  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en
fortsatt  studie av en järnvägstunnel
mellan  Helsingborg  och  Helsingör.
(avsnitt 11)
1999/2000:T519 av Annika Nilsson och Kent
Härstedt  (båda s) vari  yrkas:  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en
analys  och utredning av Europabanan.
(avsnitt 11)
1999/2000:T522 av Anna Åkerhielm och Jan
Backman (båda m) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att direktiven inför nästa
planeringsomgång även skall  innehålla
strategiska  bedömningar av  angelägna
järnvägsinvesteringar    i    ett
Europaperspektiv, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ytterligare utredningar om
Europabanan  inför  den   fortsatta
planeringsprocessen, (avsnitt 11)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av fortsatta studier
av en järnvägstunnel mellan Helsingborg
och Helsingör inför nästa stomnätsplan.
(avsnitt 11)
1999/2000:T523 av Kenneth Lantz (kd) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Europabanan i södra Sverige,
(avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  Europabanan  inför  den
fortsatta planeringsprocessen, (avsnitt
11)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om strategiska bedömningar av
angelägna järnvägsinvesteringar i  ett
Europaperspektiv. (avsnitt 11)
1999/2000:T526 av Carina Hägg m.fl. (s)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att utreda  Europabanan.
(avsnitt 11)
1999/2000:T528 av Gudrun Lindvall (mp)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   överföring    av
virkestransporter  från  lastbil  till
järnväg, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om byggande av triangelspår i
Sundsvallsområdet och i Ådalen. (avsnitt
11)
1999/2000:T529 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av åtgärder
beträffande järnvägen genom Sundsvalls
centrum. (avsnitt 11)
1999/2000:T531 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om  upprustning  av
järnvägen mellan Sundsvall och  Ånge.
(avsnitt 11)
1999/2000:T532 av Rune Berglund och Berit
Andnor (båda s) vari yrkas: att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Atlantbanan.
(avsnitt 11)
1999/2000:T533 av Leif Jakobsson  och
Marie Granlund (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
järnvägsförbindelse till Sturup. (avsnitt
11)
1999/2000:T535 av Per-Olof Svensson m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om nödvändigheten av en
upprustning/snabbtågsanpassning av Norra
stambanan inom Gävleborgs län. (avsnitt
11)
1999/2000:T537 av Eva Johansson och Tone
Tingsgård  (båda s) vari yrkas:  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
ta med flyttningen av Märsta station i
Banverkets stomnätsplan. (avsnitt 11)
1999/2000:T538 av Alf Eriksson m.fl. (s)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en snabb utbyggnad av hela
Västkustbanan till dubbelspår. (avsnitt
11)
1999/2000:T539 av Urban Ahlin m.fl. (s)
vari yrkas: att riksdagen som sinmening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ytterligare satsningar  på
Västra stambanan. (avsnitt 11)
1999/2000:T540 av Carina Ohlsson  och
Urban Ahlin (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
vikten av satsningen på Kinnekullebanan.
(avsnitt 11)
1999/2000:T542 av Kenneth Johansson (c)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att åtgärder  för  ökad
kapacitet  på  Bergslagsbanan  skall
genomföras snarast. (avsnitt 11)
1999/2000:T544 av Berndt Ekholm m.fl. (s)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  tillsättande  av  en
utredningsman. (avsnitt 11)
1999/2000:T545 av Alf Eriksson och Arne
Kjörnsberg (båda s) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om upprustning av  järnvägen
mellan Varberg, Borås och Herrljunga,
(avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  snabbtågstrafik  mellan
Halmstad, Varberg, Borås och Stockholm.
(avsnitt 11)
1999/2000:T546 av Birgitta Sellén (c)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om järnvägsnätets dragning genom
Sundsvall  sett  ur  trafik-  och
miljöaspekter samt om att avsätta pengar
till utbyggnad av Ådalsbanan. (avsnitt
11)
1999/2000:T547 av Mats Berglind (s) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att järnväg mellan
Enköping och Uppsala finns med i den
framtida planeringen. (avsnitt 11)
1999/2000:T549 av Per-Richard Molén m.fl.
(m) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en harmonisering av järnvägens
tekniska system, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  harmonisering  av
järnvägslagstiftningen inom EU, (avsnitt
11)
1999/2000:T630 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att vi i Sverige måste bygga
ut och förbättra den spårburna trafiken
så att den på de flesta destinationer i
södra Sverige och långt upp i Norrland
kan bli ett verkligt alternativ till
flyget innan man planerar för utbyggd
flygplatskapacitet. (avsnitt 11)
1999/2000:T815 av Gunnel Wallin m.fl. (c,
s,  m, v, kd, fp) vari yrkas:  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
fortsatta studier om byggandet av en
järnvägstunnel mellan Helsingborg  och
Helsingör, så att den kan komma med i
nästa stomnätsplan. (avsnitt 11)
1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl.
(c) vari yrkas:
30. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utredning av fler snabbtåg,
(avsnitt 11)
32. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att genomföra hela
Botniabanan. (avsnitt 11)
1999/2000:N239 av Per Westerberg (m) vari
yrkas:
5. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till byggande av  den  s.k.
Europakorridoren för järnvägen i enlighet
med vad som anförts i motionen. (avsnitt
11)

Motioner från riksmötet 2000/01

2000/01:T202 av Holger Gustafsson (kd)
vari yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en garanti för bättre service
för persontransporter med järnväg från
Skövde, som tillgodoser resandebehovet
till och från Stockholm och Göteborg.
(avsnitt 11)
2000/01:T209 av Anne-Katrine Dunker och
Patrik Norinder (båda m) vari yrkas:
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om järnvägar. (avsnitt 11)
2000/01:T211 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
vari yrkas:
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs      om      järnvägens
internationalisering. (avsnitt 11)
2000/01:T215 av Johan Pehrson (fp) vari
yrkas:
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  tågtrafik i Örebro  län.
(avsnitt 11)
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  järnväg  och  farliga
transporter. (avsnitt 11)
2000/01:T216 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att södra Inlandsbanan prövas
ur regionalpolitiskt perspektiv. (avsnitt
11)
2000/01:T220 av Björn Kaaling och Tone
Tingsgård (båda s) vari yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om järnvägstrafiken. (avsnitt 11)
2000/01:T224 av Per Westerberg m.fl. (m,
s, kd, v, mp, fp) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om stärkt
infrastruktur     för     ökade
pendlingsmöjligheter i östra  Sverige.
(avsnitt 11)
2000/01:T229 av Owe Hellberg (v) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   att   tidigarelägga
dubbelspårsutbyggnaden       mellan
Bomansberget och Älvkarleby. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  snabbtågsanpassningen
Stockholm-Östersund via Bollnäs-Ljusdal
genomförs  på  utsatt  tid  för  att
möjliggöra snabbtåg på sträckan redan
2001. (avsnitt 11)
2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)
vari yrkas:
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om   järnväg    mellan
Göteborg-Landvetter flygplats-Borås och
därefter till Jönköping. (avsnitt 11)
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om satsningen på Västra stambanan.
(avsnitt 11)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Nordlänken. (avsnitt 11)
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om snabbtågsförbindelse mellan
Halland, Sjuhärad och Stockholm. (avsnitt
11)
2000/01:T231 av Sven Bergström m.fl. (c)
vari yrkas:
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att Sverige  måste  vara
pådrivande i EU för att samordningen
mellan de nationella järnvägarna skall
bli bättre. (avsnitt 11)
2000/01:T501 av Elizabeth Nyström och Jan-
Evert Rådhström (båda m) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
föreskrifter för räddningstunnlar/schakt
i järnvägstunnlar. (avsnitt 11)
2000/01:T502 av Eskil Erlandsson  och
Gunnel Wallin (båda c) vari yrkas:
1. Riksdagen begär att regeringen ger i
uppdrag åt Banverket att genomföra en
samlad systemstudie av Europabanan och
Götalandsbanan. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att lansera Europakorridoren
som  svenskt kandidatprojekt för  TEN
(Trans-European Network). (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en prövning av hela eller delar
av  systemet Europabanan/Götalandsbanan
avseende  PPP-lösningar (public-private
partnership). (avsnitt 11)
2000/01:T505 av Kenneth Johansson (c)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en modern järnväg med
dubbelspår i ny sträckning mellan Falun
och Borlänge bör få inrymmas i stomplanen
för investeringar. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bygga en modern järnväg med
dubbelspår i ny sträckning mellan Falun
och Borlänge. (avsnitt 11)
2000/01:T506 av Bertil Persson (m) vari
yrkas:
1.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger  fram  förslag  till  separat
utredning  av  statligt engagemang  i
Adtranz snabbtågsfabrikation i enlighet
med vad som anförs i motionen. (avsnitt
11)
2.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger fram förslag till utredning av de
samhällsekonomiska konsekvenserna av en
flyttning av Södra stambanan i enlighet
med vad som anförs i motionen. (avsnitt
11)
2000/01:T507 av Harald Bergström (kd) och
Anders  G  Högmark (m)  vari  yrkas:
Riksdagen tillkännager som sin mening att
Södra stambanan bör rustas upp för att
öka  kapaciteten och korta restiderna
enligt intentionerna i motionen. (avsnitt
11)
2000/01:T508 av Ulf Melin och förste vice
talman Anders Björck (båda m) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
utreda  projektet  Götalandsbanan  och
Europabanan. (avsnitt 11)
2000/01:T509 av Åke Gustavsson och Lars
Wegendal (båda s) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om
utveckling av Södra stambanan. (avsnitt
11)
2000/01:T510 av Bengt Silfverstrand och
Anders Karlsson (båda s) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om en
samlad systemstudie av Europabanan och
Götalandsbanan m.m. (avsnitt 11)
2000/01:T511 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Europabanan skall komma med
i     investeringsplanen     för
järnvägsutbyggnad. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Götalandsbanan skall komma
med   i   investeringsplanen   för
järnvägsutbyggnad. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen hos berörda EU-
organ  lanserar  Europakorridoren  som
svenskt kandidatprojekt för TEN (Trans-
European Network). (avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  man  bör  undersöka
förutsättningarna för privat finansiering
av större infrastrukturprojekt i Sverige.
(avsnitt 11)
2000/01:T513 av Per Lager m.fl. (mp) vari
yrkas:
4.  Riksdagen  begär att  regeringen
utreder en utbyggnad av Bohusbanan till
Östfoldsbanen i Norge. (avsnitt 11)
2000/01:T514 av Lennart Hedquist (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av att resurser avsätts
i Banverkets budget 2001 och framåt för
ett nytt resecentrum i Uppsala. (avsnitt
11)
2000/01:T515 av Stefan Hagfeldt (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att Götalandsbanan behövs.
(avsnitt 11)
2000/01:T516 av Lennart Fridén (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Götalandsbanan. (avsnitt 11)
2000/01:T517 av Åke Carnerö och Rosita
Runegrund (båda kd) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att järnvägen  blir  ett
värdefullt komplement till E 6 i Göteborg-
Oslo-korridoren. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en utbyggnad och upprustning av
Nordlänken. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att pröva möjligheten av en
upprustning av Bohusbanan. (avsnitt 11)
2000/01:T518 av Ulla-Britt Hagström m.fl.
(kd) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen  anförs om att  behovet  av
förbindelser till Landvetter flygplats
uppmärksammas. (avsnitt 11)
2000/01:T519 av Per-Richard Molén m.fl.
(m) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en harmonisering av järnvägens
tekniska system. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en  harmonisering  av
järnvägslagstiftningen inom EU. (avsnitt
11)
2000/01:T521 av Tuve Skånberg (kd) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en snar elektrifiering  av
järnvägssträckan
Ystad-Tomelilla-Simrishamn. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  åter  ta  i  bruk
järnvägssträckan
Simrishamn-Gärsnäs-Kristianstad. (avsnitt
11)
2000/01:T522 av Birgitta Sellén (c) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att medel bör avsättas till
Ådalsbanans upprustning, så  att  det
skapas en miljövänlig och transportsäker
järnväg. (avsnitt 11)
2000/01:T524 av Margareta Andersson m.fl.
(c) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att skyndsamt utreda
förutsättningarna att bygga ut  Södra
stambanan. (avsnitt 11)
2000/01:T525 av Stig Eriksson och Siv
Holma (båda v) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
regeringen      i      kommande
infrastrukturproposition beaktar vikten
av en kustnära järnväg Kalix-Haparanda.
(avsnitt 11)
2000/01:T526 av Tasso Stafilidis  och
Sture  Arnesson (båda v) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om en
samlad systemstudie av Europabanan och
Götalandsbanan m.m. (avsnitt 11)
2000/01:T527 av Annelie Enochson (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en tågtunnel under centrala
Göteborg. (avsnitt 11)
2000/01:T528 av Ewa Thalén Finné och
Cristina Husmark Pehrsson (båda m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om det svenska järnvägssystemet.
(avsnitt 11)
2000/01:T529 av Sinikka Bohlin och Raimo
Pärssinen (båda s) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om
färdigställande  av  järnvägssträckan
Gävle-Stockholm. (avsnitt 11)
2000/01:T530 av Ulf Björklund (kd) och
Kenneth Johansson (c) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  överföra  bandelen
Kristinehamn-Mora och samtliga tvärbanor
att  förvaltas  av  Inlandsbanan  AB.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av upprustning  av
bandelen  Kristinehamn-Mora,  bandelen
Sveg-Brunflo     och     bandelen
Arvidsjaur-Gällivare. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   möjligheter   till
medfinansiering via EU för upprustningen
av Inlandsbanan. (avsnitt 11)
2000/01:T531 av Mats Berglind (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet av  att  järnväg
Enköping-Uppsala finns med i den framtida
planeringen. (avsnitt 11)
2000/01:T532 av Sonia Karlsson (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utbyggnaden av dubbelspår
mellan  Hallsberg  och  Mjölby  bör
genomföras i ett sammanhang och  att
åtminstone sträckan Degerön-Mjölby bör
fullföljas under planperioden. (avsnitt
11)
2000/01:T534 av Alf Eriksson och Arne
Kjörnsberg (båda s) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om snabbtågstrafik på sträckan
Halmstad-Varberg-Borås-Stockholm.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om upprustning av järnvägen på
sträckan    Varberg-Borås-Herrljunga.
(avsnitt 11)
2000/01:T535 av Per-Olof Svensson m.fl.
(s) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om nödvändigheten av en
upprustning och snabbtågsanpassning av
Norra stambanan inom Gävleborgs  län.
(avsnitt 11)
2000/01:T536 av Åke Sandström (c) och
Yvonne  Ångström  (fp)  vari  yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om en
plan för utbyggnaden av Norrbotniabanan
från Umeå till Haparanda. (avsnitt 11)
2000/01:T537 av Carina Hägg m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fortsatta studier för  att
förverkliga  Projekt  Europakorridoren.
(avsnitt 11)
2000/01:T538 av Marianne Jönsson m.fl.
(s) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om betydelsen av  en
utbyggnad av Södra stambanan. (avsnitt
11)
2000/01:T539 av Carina Ohlsson och Urban
Ahlin (båda s) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om vikten av
satsningen på Kinnekullebanan. (avsnitt
11)
2000/01:T540 av Mikael Oscarsson (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet av  ett  modernt
resecentrum i Uppsala. (avsnitt 11)
2000/01:T541 av Lennart Klockare  och
Birgitta Ahlqvist (båda s) vari yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av  en  ny  järnvägssträcka
Kalix-Haparanda, samt elektrifiering av
hela bandelen Boden-Haparanda. (avsnitt
11)
2000/01:T542 av Alf Eriksson m.fl. (s, m,
kd, v, c, fp) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
färdigställandet av Västkustbanan  får
högsta      prioritet      av
järnvägsinvesteringarna. (avsnitt 11)
2000/01:T543 av Berndt Sköldestig (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ansvaret för ingångna avtal.
(avsnitt 11)
2000/01:T544 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av åtgärder
beträffande järnvägen genom Sundsvalls
centrum. (avsnitt 11)
2000/01:T545 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen  anförs  om  upprustning  av
järnvägen mellan Sundsvall och  Ånge.
(avsnitt 11)
2000/01:T546 av Jan Backman och Anna
Åkerhielm (båda m) vari yrkas:
1.  Riksdagen  begär att  regeringen
uppdrar åt Banverket att genomföra en
samlad systemstudie av Europabanan och
Götalandsbanan  och  att  undersöka
möjligheten att få medfinansiering av EU
för utredningsarbetet. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs       om      systemet
Europabanan/Götalandsbanan  som   ett
möjligt     pilotprojekt     för
projektfinansiering enligt PPP-principen.
(avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    att    lansera
Europabanan/Götalandsbanan som ett TEN-
projekt. (avsnitt 11)
2000/01:T547 av Karin Wegestål m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nödvändigheten av ett yttre
spår i sydvästra Skåne. (avsnitt 11)
2000/01:T548 av Willy Söderdahl och Sture
Arnesson (båda v) vari yrkas: Riksdagen
begär  att  regeringen  i  kommande
infrastrukturproposition beaktar vikten
av en upprustning av Kust-till-kustbanan.
(avsnitt 11)
2000/01:T549 av Berndt Ekholm m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    järnvägsprojektet
Götalandsbanan. (avsnitt 11)
2000/01:T550 av Willy Söderdahl och Sture
Arnesson (båda v) vari yrkas: Riksdagen
begär  att regeringen skyndsamt låter
Banverket  göra  en  förstudie  över
Sydostlänken. (avsnitt 11)
2000/01:T551 av Annelie Enochson m.fl.
(kd, v, fp) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att den i
samband med antagandet av riktlinjer för
Banverkets arbete med utarbetandet av
stomnätsplan  2002-2011  uppdrar  åt
Banverket att som en del i stomnät-
planearbetet och i samarbete med  de
regionala intressenterna genomföra  en
samlad systemstudie av Europabanan och
Götalandsbanan. (avsnitt 11)
2. Riksdagen begär att regeringen hos
berörda     EU-organ     lanserar
Europakorridoren    som    svenskt
kandidatprojekt för TEN (Transeuropeiska
nät). (avsnitt 11)
3.  Riksdagen  begär att  regeringen
företar en prövning av hela eller delar
av  systemet Europabanan/Götalandsbanan
som  möjliga pilotprojekt där  privat
delfinansiering kan  komma  i  fråga.
(avsnitt 11)
4.  Riksdagen  begär att  regeringen
undersöker förutsättningarna  för  att
utredningsarbetet  av  Europakorridoren
delvis kan finansieras via EU:s budget
för nya TEN-projekt. (avsnitt 11)
2000/01:T612 av Bertil Persson (m) vari
yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  tillskapande  av   en
järnvägsförbindelse mellan Kastrup och
Sturup. (avsnitt 11)
2000/01:T654 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om järnvägsförbindelse till Sturup
och   Banverkets   medverkan   i
projekteringsarbetet. (avsnitt 11)
2000/01:N268 av Yvonne Ångström m.fl.
(fp) vari yrkas:
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  snabbtågsanpassning  av
järnvägssträckor. (avsnitt 11)

Motioner med anledning av proposition
2001/02:20

2001/02:T3 av Jan Backman  och  Anna
Åkerhielm (båda m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att uppdra åt Banverket att som en del i
stomnätsplanearbetet genomföra en samlad
systemstudie     av     projektet
Europabanan/Götalandsbanan. (avsnitt 11)
2001/02:T4  av  Kerstin  Kristiansson
Karlstedt och Göran Norlander båda (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Ådalsbanan och dess förlängning  till
Långsele. (avsnitt 11)
2001/02:T5 av Carl Fredrik Graf (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
vikten  av  skyndsam  utbyggnad  av
dubbelspår genom hela Halland. (avsnitt
11)
2001/02:T10 av Gunnar Axén (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att Nyköpings- och Östgötalänkarna bör
byggas. (avsnitt 11)
2001/02:T15 av Agne Hansson m.fl. (c):
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  tydligt  inbegripa
Inlandsbanan   i   den   statliga
infrastrukturen. (avsnitt 11)
2001/02:T19 av Birgitta Sellén (c):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförts om att bygga ett triangelspår vid
Prästmon i Ångermanland. (avsnitt 11)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförts om att samplanera Ostkustbanans
upprustning och E 4 syds vägdragning
söder om Sundsvall. (avsnitt 11)
2001/02:T21 av Berndt Ekholm m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Götalandsbanan. (avsnitt 11)
2001/02:T22 av Erling Wälivaara (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att skyndsamt ge Banverket i uppdrag att
utreda, projektera, kostnadsberäkna och
presentera en finansiering av en  ny
Haparandabana. (avsnitt 11)
2001/02:T24 av Per Erik Granström m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Inlandsbanan. (avsnitt 11)
2001/02:T26 av Ulf Björklund m.fl. (kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  Inlandsbanan  skall
betraktas  som nationellt  stråk  med
särskild betydelse för Sveriges inland.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Inlandsbanan skall ingå i
länstrafikplaneringen. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  Inlandsbanan  skall
betraktas  som  del i  det  statliga
järnvägssystemet,  men  förvaltas  av
Inlandsbanan AB. (avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att investeringsmedel  bör
anvisas  i  särskild  ordning  för
Inlandsbanan. (avsnitt 11)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av upprustning  av
Inlandsbanan syd mellan Kristinehamn och
Mora. (avsnitt 11)
2001/02:T29 av Lars U Granberg (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Haparandabanan. (avsnitt 11)
2001/02:T32 av Bengt Silfverstrand m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
projektet   Europabanan/Götalandsbanan.
(avsnitt 11)
2001/02:T35 av Per Erik Granström m.fl.
(s):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Bergslagsbanans upprustning.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nybyggnad av dubbelspår mellan
Falun och Borlänge. (avsnitt 11)
2001/02:T36 av Sten Lundström och Sven-
Erik Sjöstrand (båda v):
2. Riksdagen begär - om första yrkandet
avslås - att regeringen i sitt fortsatta
arbete med infrastrukturen prioriterar
satsningar för att lösa den spårbundna
godstrafiken i Malmöregionen genom att
anslå medel till ett yttre godsspår.
(avsnitt 11)
2001/02:T39 av Kristina Zakrisson och
Berit Andnor (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Inlandsbanans betydelse för  Norrlands
inland. (avsnitt 11)
2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. (kd):
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Inlandsbanan AB bör ges
möjlighet att söka investeringsbidrag hos
Banverket. (avsnitt 11)
2001/02:T45 av Yvonne Ångström (fp):
Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag om en snabbjärnväg längs
norra   Norrlandskusten,  en   s.k.
Norrbotniabana,  som   skall   vara
färdigställd senast år 2015. (avsnitt 11)
2001/02:T46 av Kenth Skårvik m.fl. (fp):
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Inlandsbanan. (avsnitt 11)
2001/02:T48 av Karl-Göran Biörsmark (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stärkt   infrastruktur  för   ökade
pendlingsmöjligheter          i
Östergötland-Sörmland-Uppland.  (avsnitt
11)

Motioner från allmänna motionstiden
hösten 2001

2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl.
(m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en harmonisering av järnvägens
tekniska system. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en  harmonisering  av
järnvägslagstiftningen inom EU. (avsnitt
11)
2001/02:T261 av Bertil Persson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Europakorridoren. (avsnitt 11)
2001/02:T280 av Anne-Katrine Dunker (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att lösa problemen med tågtrafiken till
och från Gävleborgs län. (avsnitt 11)
2001/02:T282 av Göran Hägglund och Maria
Larsson (båda kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Europakorridoren. (avsnitt 11)
2001/02:T288 av Maria Larsson och Göran
Hägglund (båda kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att insatser för en förhöjd kapacitet på
Södra stambanan prioriteras i kommande
infrastruktursatsningar. (avsnitt 11)
2001/02:T292 av Ulf Nilsson (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att ge berörda myndigheter i uppdrag att
planera för en utbyggd spårförbindelse
mellan Sturup och Kastrup. (avsnitt 11)
2001/02:T298 av Mikael Oscarsson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av ett modernt resecentrum i
Uppsala. (avsnitt 11)
2001/02:T300 av Lisbet Calner m.fl. (s):
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om Göteborgstunneln och
hamnbanan. (avsnitt 11)
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om  järnväg  mellan
Göteborg-Landvetter-Borås och Jönköping.
(avsnitt 11)
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om Västkustbanan  och
tunneln genom Hallandsåsen. (avsnitt 11)
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om Västra stambanan och
Älvsborgsbanan. (avsnitt 11)
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om Nordlänken. (avsnitt
11)
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om snabbtågsförbindelse
mellan Halland-Sjuhärad och Stockholm.
(avsnitt 11)
2001/02:T314 av Inger Strömbom (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om Atlantbanan. (avsnitt 11)
2001/02:T330 av Mikael Oscarsson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av järnvägssatsningar i Uppsala
län. (avsnitt 11)
2001/02:T341 av Berndt Sköldestig och
Sonia Karlsson (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
byggandet av dubbelspår mellan Mjölby och
Hallsberg. (avsnitt 11)
2001/02:T342 av Berndt Sköldestig och
Inge Carlsson (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
studier och projektering av Nyköpings-
och Östgötalänkarna. (avsnitt 11)
2001/02:T347 av Carina Hägg m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
studier av projektet Europakorridoren.
(avsnitt 11)
2001/02:T353 av Alf Eriksson och Arne
Kjörnsberg (båda s):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om snabbtågsförbindelse på hela
sträckan mellan Halmstad och Stockholm
via Varberg och Borås. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om upprustning av bandelen mellan
Varberg och Herrljunga. (avsnitt 11)
2001/02:T364 av Annelie Enochson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en tågtunnel under centrala Göteborg.
(avsnitt 11)
2001/02:T371 av Gudrun Lindvall (mp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om överföring av virkestransporter
från  landsväg  till  järnväg   i
Sundsvallsområdet. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en landsomfattande plan bör
antas  för  omläggning  av  långväga
virkestransporter  från  lastbil  till
järnväg. (avsnitt 11)
2001/02:T372 av Eva Flyborg m.fl. (fp):
1.  Riksdagen  begär att  regeringen
skyndsamt utreder förutsättningarna för
en  elektrifiering  av  hamnbanan  i
Göteborgs hamn. (avsnitt 11)
2.  Riksdagen  begär att  regeringen
planerar och genomför en ny sträckning av
hamnbanan. (avsnitt 11)
2001/02:T384 av Kenth Högström (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
vad som i motionen anförs om en omedelbar
orsaksanalys  av de närmast  kroniska
tågförseningar som drabbat tågtrafiken på
Ostkustbanan under 2001. (avsnitt 11)
2001/02:T389 av Carina Ohlsson och Urban
Ahlin (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
vikten av satsningen på Kinnekullebanan.
(avsnitt 11)
2001/02:T413 av Anita Jönsson m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
nödvändigheten av en yttre godsbana på
sträckan Håstad-Åkarp i sydvästra Skåne.
(avsnitt 11)
2001/02:T416 av Leif Jakobsson och Marie
Granlund (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en järnvägsförbindelse till Sturup och
Banverkets     medverkan      i
projekteringsarbetet. (avsnitt 11)
2001/02:T421 av Henrik Landerholm och
Sten Tolgfors (m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av dubbelspår i syfte
att utveckla Svealandsbanan. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet av att undanröja
flaskhalsen  i Saltsjö-Mälarsnittet  i
syfte  att  utveckla  Svealandsbanan.
(avsnitt 11)
2001/02:T430 av Runar Patriksson (fp):
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om järnvägstransporter i Värmland.
(avsnitt 11)
2001/02:T432 av Lennart Klockare  och
Birgitta Ahlqvist (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av  en  ny  järnvägssträcka
Kalix-Haparanda samt en elektrifiering av
hela bandelen Boden-Haparanda. (avsnitt
11)
2001/02:T449 av Annelie Enochson m.fl.
(kd, v, fp):
1. Riksdagen begär att regeringen i
samband med antagandet av riktlinjer för
Banverkets arbete med utarbetandet av
Stomnätsplan  2004-2015  uppdrar  åt
Banverket  att  som  en  del  i
stomnätsplanearbetet och i samarbete med
de regionala intressenterna genomföra en
samlad systemstudie av Europabanan och
Götalandsbanan. (avsnitt 10.2)
2. Riksdagen begär att regeringen hos
berörda     EU-organ     lanserar
Europakorridoren    som    svenskt
kandidatprojekt för TEN (Trans-European
Network). (avsnitt 11)
3.  Riksdagen  begär att  regeringen
prövar  hela eller delar av systemet
Europabanan-Götalandsbanan som  möjliga
pilotprojekt där privat delfinansiering
kan komma i fråga. (avsnitt 11)
4.  Riksdagen  begär att  regeringen
undersöker förutsättningarna  för  att
utredningsarbetet  av  Europakorridoren
delvis kan finansieras via EU:s budget
för nya TEN-projekt. (avsnitt 11)
2001/02:T450 av Johnny Gylling  m.fl.
(kd):
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att fullfölja utbyggnaden av
den svenska transporttriangeln. (avsnitt
11)
2001/02:T452 av Åsa Torstensson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
tågtunnel i Göteborg. (avsnitt 11)
2001/02:T461 av Charlotta L Bjälkebring
(v):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  satsningar på  spårbunden
trafik. (avsnitt 11)

5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
förbättrat taxesystem vid färd över
länsgräns och vidare med lokaltrafik.
(avsnitt 11)


Vissa andra projekt, bl.a. sjöfart,
luftfart och yrkanden som behandlar flera
trafikslag


Motioner från riksmötet 1999/2000

1999/2000:T202 av Agne Hansson (c) vari
yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Kalmar län bör tillföras 3
miljarder kronor till samlade väg- och
järnvägsupprustningar för den kommande
tioårsperioden  genom omfördelning  av
infrastrukturmedel, (avsnitt 11)
1999/2000:T203 av Inga Berggren m.fl. (m)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  de nationella  och
regionala vägarna och järnvägarna i Skåne
bör tillföras en större andel av landets
samlade infrastrukturmedel i rimligare
proportion till det i landskapet utförda
trafikarbetet, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Region Skåne genom sin
regionala plan för transportinfrastruktur
(RTI-planen) kan bidra med värdefullt
underlag för att få ett samlat grepp om
infrastrukturutbyggnaderna  i  Sveriges
sydligaste landskap. (avsnitt 11)
1999/2000:T206 av Gunnel Wallin (c) vari
yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att stimulera förnyelse och
modernisering av skånska  hamnar  och
system/teknik för sjötransporter i, till
och från Sverige, (avsnitt 11)
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  underlätta   en
tyngdpunktsförskjutning         i
transportmönstret  i   Skåne   från
landsvägstransporter till järnväg  och
sjöfart. (avsnitt 11)
1999/2000:T212 av Åke Gustavsson m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av utveckling
av kommunikationerna i Jönköpings län.
(avsnitt 11)
1999/2000:T213 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas:
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utnyttjandet  av  EU:s
strukturfonder   och  internationella
åtaganden i Europeiska unionen. (avsnitt
11)
1999/2000:T216 av Anne-Katrine Dunker och
Patrik Norinder (båda m) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av att inom befintliga ramar göra
nyinvesteringar i vissa delar av väg- och
järnvägsnätet  i Gävleborgs  län  och
angränsande län. (avsnitt 11)
1999/2000:T218 av Göran Magnusson m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av satsningar
på infrastruktur i Västmanlands län och
Södertälje kanal. (avsnitt 11)
1999/2000:T219 av Karin Olsson m.fl. (s)
vari yrkas: att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av goda kommunikationer
mot Öst- och Centraleuropa. (avsnitt 11)
1999/2000:T220 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl.  (s) vari yrkas: (delvis)  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
infrastruktur och bredband samt om sjö-,
väg- och järnvägstransporter i Värmland.
(avsnitt 11)
1999/2000:T224 av Ulf Björklund (kd) vari
yrkas:
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   en  förstudie   av
förutsättningar för  att  anlägga  en
fraktflygplats i Malung. (avsnitt 11)
1999/2000:T225 av Karl Gustav Abramsson
och Carin Lundberg (båda s) vari yrkas:
att  riksdagen  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av en  förstärkt
infrastruktur  i  Västerbottens  och
Norrbottens län. (avsnitt 11)
1999/2000:T226 av Dan Ericsson (kd) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om satsningar på infrastruktur i
Östergötland. (avsnitt 11)
1999/2000:T228 av Berndt Sköldestig m.fl.
(s) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen      anförts      om
infrastrukturinvesteringar       i
Östergötland. (avsnitt 11)
1999/2000:T229  av Majléne  Westerlund
Panke m.fl. (s) vari yrkas: att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av
fortsatta investeringar i infrastrukturen
i den sydsvenska regionen. (avsnitt 11)
1999/2000:T230 av Karin Wegestål m.fl.
(s) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en långsiktig och sammanhållen
planering   för   utbyggnad   av
infrastrukturen, (avsnitt 11)
1999/2000:T231  av Marianne  Andersson
m.fl. (c, s, m, kd, fp) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av satsningar på infrastrukturen
i Västra Götaland. (avsnitt 11)
1999/2000:T233 av Reynoldh  Furustrand
m.fl. (s) vari yrkas: att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen anförts om utveckling av
infrastrukturen i Sörmland. (avsnitt 11)
1999/2000:T234 av Mikael Odenberg och
Carl-Erik Skårman (båda m) vari yrkas:
att  riksdagen  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Stockholmsregionen och
Mälardalen skall tilldelas medel  för
investeringar i trafikens infrastruktur
som  motsvarar regionernas  andel  av
trafikarbete för respektive trafikslag.
(avsnitt 11)
1999/2000:T235 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av samordning vad
gäller investeringar riktade mot länderna
runt  Östersjön  samt  planering  av
infrastrukturen   för   att   klara
nollvisionen. (avsnitt 11)
1999/2000:T237 av Åke Carnerö och Rosita
Runegrund (båda kd) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  en  helhetssyn   på
trafikplaneringen, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en överflyttning av långväga
godstransporter från väg till järnväg.
(avsnitt 11)
1999/2000:T238 av Johnny Gylling (kd)
vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör anta ett
Östersjöperspektiv          för
infrastrukturplanering   samt   att
trafikverken bör planera infrastrukturen
även i sydöstlig riktning, (avsnitt 11)
1999/2000:T241 av Inger Strömbom m.fl.
(kd) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av kraftigt ökade
statliga   infrastrukturmedel   till
Stockholmsregionen, (avsnitt 11)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att några av  de  mest
samhällsekonomiskt lönsamma  väg-  och
järnvägsprojekten  i Stockholmsregionen
får bli försöksprojekt med upphandling
och finansiering enligt public-private
partnership. (avsnitt 11)
1999/2000:T242 av Tommy Waidelich m.fl.
(s) vari yrkas:
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  infrastrukturinvesteringar
inom Mälardalsområdet, (avsnitt 11)
1999/2000:T244 av Dan Ericsson och Yvonne
Andersson (båda kd) vari yrkas:
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en konsekvensutredning  av
satsning på samverkan mellan Norrköping
och Oxelösund beträffande koncentration
av hamnverksamhet söder om Stockholm,
(avsnitt 11)
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   Norrköping    som
transportcentrum  för  den  östsvenska
regionen. (avsnitt 11)
1999/2000:T351 av Per Landgren (kd) vari
yrkas:
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om svenskt deltagande i EU:s TEN-
projekt. (avsnitt 11)
1999/2000:T618 av Charlotta L Bjälkebring
(v) vari yrkas: att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Oxelösunds hamn som
Nordiskt transportcentrum. (avsnitt 11)
1999/2000:T628 av Inge  Carlsson  och
Michael Hagberg (båda s) vari yrkas: att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
satsning på hamnarna i Oxelösund och
Norrköping. (avsnitt 11)
1999/2000:T808 av Ewa Thalén Finné m.fl.
(m) vari yrkas: (delvis) att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad   i   motionen   anförts   om
Öresundsregionen. (avsnitt 11)
1999/2000:Bo231 av Eskil Erlandsson m.fl.
(c) vari yrkas:
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om trafik i storstaden. (avsnitt
11)
1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl.
(c)
33. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att regeringen  bör  ta
initiativ till ett gemensamt program inom
EU för utveckling för de nordligaste
regionerna inom EU. (avsnitt 11)
1999/2000:N226 av Lars Hjertén (m) vari
yrkas: att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av tillförlitliga
prognoser för internationell handel och
transporter med särskild hänsyn  till
sjötransporter över Östersjön. (avsnitt
11)
1999/2000:N271 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) vari yrkas:
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om trafikpolitiken. (avsnitt 11)
1999/2000:N388 av Ingegerd Saarinen m.fl.
(mp) vari yrkas:
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kommunikationer. (avsnitt 11)

Motioner från riksmötet 2000/01

2000/01:T201 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas:
8.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening behovet av en
utbyggd infrastruktur i Stockholmsområdet
i enlighet med vad som anförs i motionen.
(avsnitt 11)
2000/01:T202 av Holger Gustafsson (kd)
vari yrkas:
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen i sitt agerande
inom EU söker de ekonomiska medel som
behövs för att stärka godstransporter och
yrkesfisket på Vänern. (avsnitt 11)
2000/01:T203 av Magnus Jacobsson (kd)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om modernisering av vägnätet och
järnvägen i Västmanland. (avsnitt 11)
2000/01:T204 av Inga Berggren m.fl. (m)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att de nationella och regionala
vägarna och järnvägarna i Skåne  bör
tillföras en större andel av landets
samlade infrastrukturmedel så att denna
andel står i rimligare proportion till
det i landskapet utförda trafikarbetet.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Region Skåne genom sin
regionala plan för transportinfrastruktur
(RTI-planen) kan bidra med värdefullt
underlag för att få ett samlat grepp om
infrastrukturutbyggnaderna  i  Sveriges
sydligaste landskap. (avsnitt 11)
2000/01:T205 av Inger Strömbom m.fl. (kd)
vari yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av kraftigt  ökade
statliga   infrastrukturmedel   till
Stockholmsregionen. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att några  av  de  mest
samhällsekonomiskt lönsamma  väg-  och
järnvägsprojekten  i Stockholmsregionen
får bli försöksprojekt med upphandling
och finansiering enligt public-private
partnership. (avsnitt 11)
2000/01:T206 av Holger Gustafsson och
Ulla-Britt Hagström (båda kd) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att infrastrukturen i Västra
Götaland är så eftersatt att regeringen
bör  göra  en nationell satsning  på
restaurering och utbyggnad. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen tillsammans med
den regionala utvecklingsnämnden i Västra
Götaland bör upprätta en handlingsplan
för om- och utbyggnad av infrastruktur i
Västsverige. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att den ekonomiska satsningen
på  infrastrukturen i Västra Götaland
skall ta sikte på att under den kommande
tioårsperioden möta de faktiska behoven.
(avsnitt 11)
2000/01:T207 av Anna Lilliehöök (m) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om investeringar i nya vägar och
spår i Stockholmsregionen. (avsnitt 11)
2000/01:T210 av Cecilia Magnusson m.fl.
(m,  kd,  c)  vari yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om behovet
av satsningar på infrastrukturen i Västra
Götaland. (avsnitt 11)
2000/01:T211 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
vari yrkas:
26.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett trafikpaket för att lösa
trafikkaoset   i   storstadsområdena.
(avsnitt 11)
2000/01:T213 av Ulf Björklund (kd) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de akuta behoven i Dalarnas
transportsystem. (avsnitt 11)
2000/01:T214 av Sven Brus (kd)  vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om satsningar på infrastruktur i
Vstergötland. (avsnitt 11)
2000/01:T217 av Tommy Waidelich m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet  av  en  utbyggd
infrastruktur  i  Stockholmsregionen.
(avsnitt 11)
2000/01:T218 av Marie Granlund m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    behovet    av
infrastrukturinvesteringar  i  Skåne.
(avsnitt 11)
2000/01:T221 av Göran Magnusson m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om behovet av satsningar  på
infrastruktur i Västmanlands län  och
Södertälje kanal. (avsnitt 11)
2000/01:T222 av Karin Olsson m.fl. (s)
vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av goda kommunikationer
mot Öst- och Centraleuropa. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av bra beslutsunderlag
och prognoser. (avsnitt 11)
2000/01:T225 av Agne Hansson (c) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökade anslag om 3 miljarder
kronor  till  samlade  väg-   och
järnvägsupprustningar i Kalmar län den
närmaste tioårsperioden för angelägna väg-
och järnvägsupprustningar. (avsnitt 11)
2000/01:T226 av Elisebeth Markström m.fl.
(s) vari yrkas: Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen  anförs  om  utveckling  av
infrastrukturen i Sörmland. (avsnitt 11)
2000/01:T227 av Agneta Ringman m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommunikationerna i Kalmar län.
(avsnitt 11)
2000/01:T228 av Mats Berglind m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet och nödvändigheten av
en  sammanhållen och samlad  syn  på
utvecklingen av infrastrukturen i östra
Mellansverige. (avsnitt 11)
2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)
vari yrkas:
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en offensiv satsning  på
hamnarna i Västsverige. (avsnitt 11)
2000/01:T338 av Per Landgren och Annelie
Enochson (båda kd) vari yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om svenskt deltagande i EU:s TEN-
projekt. (avsnitt 11)
2000/01:T380 av Eva Johansson (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  åtgärder för  förbättrade
trafiklösningar  i  Upplands  Väsby.
(avsnitt 11)
2000/01:T513 av Per Lager m.fl. (mp) vari
yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av nyupptagna försök
med "rullande landsväg" på sträckningen
Strömstad-Trelleborg. (avsnitt 11)
3.  Riksdagen  begär att  regeringen
utreder  möjligheten till en gemensam
anläggning för biltull/godsomlastning i
norra Bohuslän. (avsnitt 11)
2000/01:T520 av Ulf Nilsson och  Siw
Persson (båda fp) vari yrkas: Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att ge
berörda myndigheter i uppdrag att planera
för en utbyggd väg- och spårförbindelse
mellan Sturup och Kastrup. (avsnitt 11)
2000/01:T645 av Eva Arvidsson (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att skapa goda
förutsättningar  för  en  utvecklad
hamnverksamhet i Nynäshamn. (avsnitt 11)
2000/01:Bo234 av Rigmor Stenmark (c) vari
yrkas:
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ekonomiska resurser måste
avsättas  nu  för  byggnation  av
bostadsrelaterade trafikinvesteringar som
ny E 4, dubbelspår (norr om staden)
ombyggnad  av  centralstationen  samt
resecentrum. (avsnitt 11)
2000/01:N264 av Per Erik Granström m.fl.
(s) vari yrkas:
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fungerande kommunikationer i
Dalarna. (avsnitt 11)
2000/01:N321 av Carl-Erik Skårman m.fl.
(m) vari yrkas:
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av statliga insatser
inom    infrastrukturområdet    i
Stockholmsregionen. (avsnitt 11)
2000/01:N386 av Marianne Andersson (c)
vari yrkas:
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fördelning av resurser till
infrastruktur i Västra Götaland. (avsnitt
11)
2000/01:Sk732 av Anne-Katrine Dunker och
Patrik Norinder (båda m) vari yrkas:
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om transporter. (avsnitt 11)
2000/01:Ub808 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) vari yrkas:
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om trafiken. (avsnitt 11)

Motioner med anledning av proposition
2001/02:20

2001/02:T1 av Lennart Fridén (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en komplettering av infrastrukturplanerna
med  förslag  om  Europabanan  på
järnvägsområdet respektive riksväg  45
inom vägtrafiksektorn. (avsnitt 11)
2001/02:T6 av Lennart Hedquist m.fl. (m,
kd, c, fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
synnerligen angelägna investeringsobjekt
för  omedelbar start i Uppsala  län.
(avsnitt 11)
2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. (m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att snarast realbehandla och
tidigarelägga utbyggnaden av de felande
delar av väg- och järnvägsnätet, i Skåne,
som skall länka samman övriga delar av
Sverige med kontinenten. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att de nationella och regionala
vägarna och järnvägarna i Skåne tillförs
en  större andel av landets  samlade
infrastrukturmedel så att denna andel
står i rimligare proportion till det i
landskapet   utförda   trafikarbetet.
(avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Region Skåne genom sin
regionala plan för transportinfrastruktur
(RTI-planen) kan bidra med värdefullt
underlag för att få ett samlat grepp över
infrastrukturutbyggnaderna  i  Sveriges
sydligaste landskap. (avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att sjöfartens avgifter skall
vara konkurrensneutrala jämfört med andra
transportslag. (avsnitt 11)
2001/02:T19 av Birgitta Sellén (c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ta fram en helhetsbild för
transporterna på vägar och järnvägar i
Norrland. (avsnitt 11)
2001/02:T23 av Anne-Katrine Dunker (m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om drift, underhåll och satsningar
på vissa delar av järnvägs- och vägnätet
i Gävleborgs län och i angränsande län.
(avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om trafiksäkerhet. (avsnitt 11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetspendling. (avsnitt 11)
2001/02:T34 av Kent Olsson m.fl. (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av infrastruktursatsningar  i
Västra Götaland. (avsnitt 11)
2001/02:T40 av Margareta Israelsson m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
satsningar på vägar och järnvägar  i
Västmanlands län. (avsnitt 11)
2001/02:T42 av Karin Jeppsson m.fl. (s):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av goda kommunikationer
mot Öst- och Centraleuropa. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   vikten   av   bra
planeringsunderlag. (avsnitt 11)
2001/02:T44 av Elver Jonsson (fp):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att Västra
Götalands seriösa modell för långsiktig
infrastruktur  blir  normgivande  för
statens  arbete  med  den  framtida
transportnäringen. (avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som  sin  mening  att
insjöfartens framtid bör säkras och att
därvid   särskilt   bör   beaktas
Vänersjöfartens behov av terminaler och
tillräckliga slussdjup. (avsnitt 11)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening att framtidens
transporter kan ske med rationella och
ekonomiska  grunder  som  säkrar  en
infrastruktur i harmoni. (avsnitt 11)
2001/02:T47 av Rigmor Stenmark (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
infrastruktursatsningar på såväl vägar
som järnvägar i Uppsala län för att skapa
goda förutsättningar att bo och leva i
hela länet. (avsnitt 11)
2001/02:T50 av Åke Sandström (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att   Luftfartsverket  bör   utreda
förutsättningarna för direktflyg mellan
Kemi och Stockholm. (avsnitt 11)
2001/02:T53 av Marianne Andersson och
Birgitta Carlsson (båda c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att den av Västra Götaland
utarbetade  infrastrukturplanen  skall
genomföras fram till 2010. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    fördelning    av
infrastrukturresurser   till   Västra
Götaland. (avsnitt 11)

Motioner från den allmänna motionstiden
hösten 2001

2001/02:T265 av Sven Brus och Yvonne
Andersson (båda kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
satsningar   på   infrastruktur   i
Östergötland. (avsnitt 11)
2001/02:T278 av Rigmor Stenmark och Sven
Bergström (båda c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
infrastruktursatsningar för att  bl.a.
skapa  bra  pendlingsmöjligheter  till
bostad och arbete mellan Uppsala län och
Gävleborgs län. (avsnitt 11)
2001/02:T290 av Holger Gustafsson (kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att infrastrukturen i Västra
Götaland är så eftersatt att regeringen
bör  göra  en nationell satsning  på
regionen. (avsnitt 11)
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen tillsammans med
den regionala utvecklingsnämnden i Västra
Götaland bör upprätta en handlingsplan
för om- och utbyggnad av infrastruktur i
Västsverige. (avsnitt 11)
2001/02:T300 av Lisbet Calner m.fl. (s):
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om  hamnarna  i
Västsverige. (avsnitt 11)
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om  Landvetter  som
internationell flygplats. (avsnitt 11)
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om en hållbar miljö- och
trafiksäker framtid. (avsnitt 11)
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen      anförs       om
finansieringsalternativ. (avsnitt 11)
2001/02:T326 av Margareta Viklund m.fl.
(kd):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att utbyggnaderna  av  de
nationella     transportkorridorerna
fullföljs så snart som möjligt. (avsnitt
11)
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   att   miljövänliga
transportlösningar kommer till stånd i
Skåne. (avsnitt 11)
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att den ekonomiska ramen utökas
för   den   regionala  tågtrafiken,
förbättringar av regionala vägar och ett
aktivt trafiksäkerhetsarbete och riktade
miljösatsningar görs. (avsnitt 11)
2001/02:T334 av Willy Söderdahl (v):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en hållbar satsning på infrastrukturen i
sydöstra Sverige. (avsnitt 11)
2001/02:T355 av Inger Strömbom  m.fl.
(kd):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av kraftigt  ökade
statliga   infrastrukturmedel   till
Stockholmsregionen. (avsnitt 11)
2001/02:T357 av Cecilia Magnusson m.fl.
(m, kd, fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
infrastrukturen i Göteborg stad. (avsnitt
11)
2001/02:T377 av Michael Hagberg m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
utvecklingen  av  infrastrukturen  i
Sörmland. (avsnitt 11)
2001/02:T430 av Runar Patriksson (fp):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Vänersjöfarten. (avsnitt 11)
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om flyget i Värmland. (avsnitt 11)
2001/02:T455 av Henrik S Järrel (m):
Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till en konkret åtgärdsplan
för statens satsningar på infrastrukturen
i tillväxtregionen Stockholm. (avsnitt
11)
2001/02:T461 av Charlotta L Bjälkebring
(v):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Oxelösunds hamn. (avsnitt 11)
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om telekommunikation. (avsnitt 11)
2001/02:Bo322 av Karin Pilsäter (fp):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen      anförs       om
infrastrukturinvesteringar för Södertörn.
(avsnitt 11)
2001/02:Bo323 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    principer    för
trafikinvesteringar och om utbyggnad av
trafiknätet i Stockholms län. (avsnitt
11)
2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-
Lundin m.fl. (m):
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    behovet    av
infrastruktursatsningar         i
Stockholmsregionen. (avsnitt 11)
2001/02:N315 av Per Westerberg m.fl. (m):
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    konkurrenskraftiga
kommunikationer. (avsnitt 11)
2001/02:N319 av Margareta Cederfelt m.fl.
(m):
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av statliga insatser
inom    infrastrukturområdet    i
Stockholmsregionen. (avsnitt 11)
2001/02:N373 av Göran Hägglund  m.fl.
(kd):
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  ökade  satsningar  på
infrastrukturen. (avsnitt 11)