Socialförsäkringsutskottets betänkande
2001/02:SFU10

Vissa arbetsskadefrågor


Sammanfattning



I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m.
jämte  motioner  som  väckts  med anledning av
propositionen. I betänkandet behandlas även motioner
om arbetsskadeförsäkringen som väckts under den
allmänna motionstiden 2001.

I  propositionen  föreslås  ändringar   av
bevisreglerna vid prövning av arbetsskada enligt
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) med
innebörd att beviskravet sänks. Vidare föreslås att
det i lagen inte längre skall göras ett uttryckligt
undantag från arbetsskadebegreppet när det gäller
psykiska eller psykosomatiska sjukdomar till följd
av arbetstvister i rättslig mening. Det föreslås
även  att den som får sin skada godkänd  som
arbetsskada skall ges rätt till kompensation för det
inkomstbortfall som systemet med karensdag medför.
Förslag lämnas också om tidpunkten för beviljande av
livränta, om indexering av egenlivränta samt om
skriftlig ansökan. Vidare föreslås lagändringar om
samordning     mellan    livränta    och
sjukersättning/aktivitetsersättning       samt
sjukpenning.
I   propositionen  föreslås  också  ändrad
beslutsinstans  för  vissa  författningsreglerade
personskadeärenden   och   begränsning   av
ersättningsrätten i personskadeskyddet för personer
som är underkastade vissa verkställighetsformer.
I propositionen anges att en särskild utredare bör
ges i uppdrag att dels lämna förslag till utformning
av  en  mer  koncentrerad  organisation  för
arbetsskadehandläggningen,  dels  närmare  utreda
frågan om en kunskapsbank inom arbetsskadeområdet.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag, dock
med vissa ändringar i 3 kap. 4 § LAF. Paragrafen
kompletteras  så  att  det  framgår  vilket
livränteunderlag försäkringskassan skall använda för
den särskilda arbetsskadeersättningen  som skall
kompensera för karensdag i de fall kassan vid ett
och samma tillfälle har att fatta beslut om livränta
avseende flera avgränsade tidsperioder. Utskottet
föreslår vidare  en  ändring av paragrafen med
innebörd att särskild arbetsskadeersättning, som
utges utöver ersättning för två schablonmässigt
bestämda karensdagar, skall utges i förhållande till
faktisk inkomstförlust. Utskottet föreslår också en
ändring  som  klargör  att  sådan  särskild
arbetsskadeersättning skall kunna utges även efter
det att beslut om t.ex. livränta fattats.
Vidare föreslår utskottet att regeringens förslag
om ändrad hänvisning i 4 kap. 10 § LAF skall träda i
kraft den 1 juli 2002 och att en felaktig hänvisning
rättas i 3 kap. 2 a § första stycket LAF. Även
sistnämnda ändring föreslås träda i kraft den 1 juli
2002.  Enligt utskottet bör även förslaget  om
efterkontroll  träda i kraft den 1 juli 2002.
Utskottet föreslår en sådan ändring.
Samtliga motionsyrkanden avstyrks.
I ärendet finns 10 reservationer och 2 särskilda
yttranden.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut



1. Privatisering av
arbetsskadeförsäkringen

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Sf18
yrkande  1,  2001/02:Sf19  yrkandena  1-5,
2001/02:Sf233, 2001/02:Sf309 yrkandena 1-4 och
2001/02:Sf336.
Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd, c)

2. Återinförande av
arbetsskadesjukpenningen

Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf16 yrkande 2.

3. Arbetsmiljöåtgärder för att minska
antalet arbetsskador

Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf282.

4. Begreppet yrkesutbildning

Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf19 yrkande
10.
Reservation 3 (m)

5. Enhetligt beviskrav vid
arbetsskadebedömningen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring   i   lagen   (1976:380)   om
arbetsskadeförsäkring såvitt avser 2 kap. 1 och 2
§§  samt  punkt  2  övergångsbestämmelserna.
Riksdagen avslår därmed motionerna 2001/02:Sf17
yrkande  1,  2001/02:Sf18  yrkande  2  och
2001/02:Sf19 yrkande 7.
Reservation 4 (m, c)

6. Åtgärdsprogram för ökade
rehabiliteringsinsatser

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Sf17
yrkandena 3 och  4, 2001/02:Sf19 yrkande 6,
2001/02:Sf283 och 2001/02:A314 yrkande 4.
Reservation 5 (m)
Reservation 6 (c)

7. Ersättning för karensdag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring   i   lagen   (1976:380)   om
arbetsskadeförsäkring såvitt avser 3 kap. 4 § med
den ändringen att paragrafen skall få den lydelse
som utskottet föreslår i bilaga 3. Därmed avslår
riksdagen motionerna 2001/02:Sf17  yrkande 2,
2001/02:Sf18 yrkande 3 och 2001/02:Sf19 yrkande
9.
Reservation 7 (m, kd, c)

8. Livränteunderlag

Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf19 yrkande 8.
Reservation 8 (m)

9. Vidareutbildning av försäkringsläkare
m.m.

Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf18 yrkandena
5-7.
Reservation 9 (kd)

10. Administrationsfrågor i övrigt

Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf16 yrkande
1, 2001/02:Sf18 yrkande 4, 2001/02:Sf360,
2001/02:Ub295 yrkande 2 och 2001/02:MJ422 yrkande 4.
Reservation 10 (kd)

11. Rättelse av felaktig hänvisning

Riksdagen beslutar
a) att 3 kap. 2  a § lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring skall få ändrad lydelse i
enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3,
b) sådan ändring av ingressen till regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring som föranleds härav,

c) att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms
till den 1 juli 2002.

12. Lagförslagen i övrigt

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring  i  lagen  (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring till den del det  inte
omfattas av punkterna 5 och 7, dock med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av 4
kap. 3 och 10 §§ bestäms till den 1 juli 2002,
2. lag om ändring i lagen (2000:465) om ändring i
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
3. lag om ändring i lagen (2001:495) om ändring i
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
4. lag om ändring i lagen (2001:496) om ändring i
lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring,
5. lag om ändring i lagen (2001:489) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,
6. lag om ändring i lagen (2001:492) om ändring i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
7. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift,
8. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd,
9. lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada m.m.

Stockholm den 14 mars 2002

På socialförsäkringsutskottets vägnar


Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit
Andnor (s), Bo Könberg (fp), Maud Björnemalm (s),
Ulla Hoffmann (v), Gustaf von Essen (m), Mariann
Ytterberg (s), Göran Lindblad (m), Ronny Olander
(s), Sven-Erik Sjöstrand (v), Fanny Rizell (kd),
Cecilia Magnusson (m), Kerstin-Maria Stalin (mp),
Birgitta Carlsson (c), Mona Berglund Nilsson (s),
Margareta Cederfelt (m), Göte Wahlström (s) och
Désirée Pethrus Engström (kd).
2001/02

SfU10



Redogörelse för ärendet


I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m.,
vari föreslås att riksdagen antar förslag till lag
om   ändring   i   lagen   (1976:380)   om
arbetsskadeförsäkring och lag om ändring i vissa
senare ändringslagar till nämnda lag samt förslag
till följdändringar m.m. i flera lagar. Förslagen i
propositionen har utformats  i samarbete mellan
regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2 och av
utskottet framlagt lagförslag i bilaga 3.

I betänkandet behandlas också fyra motioner som väckts med
anledning av propositionen och nio motioner från den
allmänna motionstiden 2001. Motionsförslagen återges
i bilaga 1.


Utskottets överväganden


Allmänt om arbetsskadeförsäkringen

Den som förvärvsarbetar här i riket är försäkrad för
arbetsskada enligt socialförsäkringslagen (1999:799)
(SofL). Försäkringen omfattar även den som genomgår
utbildning i den mån utbildningen är förenad med
särskild risk för arbetsskada. Lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring (LAF) omfattar skador till
följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i
arbetet. Även olycksfall vid färd till och från
arbetet räknas som olycksfall i arbetet, om färden
föranleddes av och stod i nära samband med arbetet.

Reglerna  för ersättning enligt LAF genomgick
omfattande förändringar under 1993. Från och med den
1 januari 1993 har kravet på skadlighet hos en
arbetsmiljöfaktor höjts från sannolikhet till hög
grad av sannolikhet. Även den s.k. sambandsregeln
skärptes så att orsakssamband numera skall anses
föreligga  mellan  en  uppkommen skada och ett
olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet om
övervägande skäl talar för ett sådant samband.
Vidare gäller fr.o.m. den 1 juli 1993 att rätten
till arbetsskadesjukpenning har slopats för den som
är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring (AFL). Det innebär att arbetsskadade
under sjukdomstid i princip har rätt till samma
förmåner som vid annan sjukdom.
Vidare gäller att ersättning för kostnader från
arbetsskadeförsäkringen bara utges för sjukvård utom
riket, tandvård och särskilda hjälpmedel. Frågan om
en försäkrad har ådragit sig en arbetsskada prövas
endast i den mån det behövs för att bestämma
ersättning enligt LAF.
För den som ådragit sig en arbetsskada utges
således numera i regel endast ersättning i form av
arbetsskadelivränta. Livränta utges vid bestående
nedsättning  av arbetsförmågan, och ersättningen
skall i princip utgöra skillnaden mellan den inkomst
som den försäkrade kan antas ha haft som oskadad och
den inkomst som han eller hon trots skadan kan
beräknas  få.  Livräntan  ersätter  en  årlig
inkomstförlust beräknad på ett livränteunderlag som
högst  kan  uppgå  till  7,5  prisbasbelopp.
Arbetsskadeförsäkringen finansieras med arbetsgivar-
och egenavgifter (1,38 % av avgiftsunderlaget).

Reformering av
arbetsskadeförsäkringen

Utskottets förslag i korthet

Arbetsskadeförsäkringen   skall    även
fortsättningsvis drivas i offentlig regi och
bygga på ett generellt arbetsskadebegrepp,
som även innefattar  arbetssjukdomar  och
färdolycksfall. Riksdagen bör därmed avslå
motionsyrkanden bl.a. om att
-  överföra  arbetsskadeförsäkringen  till
privata försäkringsbolag,
-   utforma   en   försäkringsmässig
ansvarsförsäkring för arbetsolycksfallen,
-  arbetssjukdomarna skall regleras  inom
sjukförsäkringen och färdolycksfallen inom
trafikförsäkringen samt
-  analysera  alternativa  modeller  för
arbetsskadeförsäkringen.
Riksdagen bör även avslå motionsyrkanden om
att    återinföra    rätten    till
arbetsskadesjukpenning  och att förtydliga
begreppet    yrkesutbildning.    Jämför
reservationerna nr 1 (m, fp), 2 (kd, c) och 3
(m).

Propositionen

Syftet med arbetsskadeförsäkringen är att utgöra ett
ekonomiskt skydd för den som drabbas av de särskilda
skaderisker som är förenade med ett förvärvsarbete.
En grundläggande princip för arbetsskadeförsäkringen
bör därför vara att den skall utgöra ett reellt
skydd vid förekomsten av arbetsrelaterade skador och
att den inte skall täcka andra skador. Det är därför
av central  betydelse  att  i  möjligaste  mån
upprätthålla  en  tydlig  avgränsning  mellan
arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade skador.
Det måste finnas en rimlig grad av samband mellan en
skada och den försäkrades förvärvsarbete. I gengäld
bör de förvärvsarbetande kunna utgå från att det
finns ett skydd som täcker den extra skaderisk ett
förvärvsarbete kan medföra. Arbetsskadeförsäkringen
bör vidare vara stabil över tiden och får inte
riskera att tappa i tilltro. Den bör också vara
utformad på ett sådant sätt att kvinnor allmänt sett
inte har sämre förutsättningar än män  att få
sjukdomsbesvär godkända som arbetsskador.

Inom  arbetsskadeförsäkringen  gäller  sedan
tillkomsten av LAF ett generellt arbetsskadebegrepp.
Detta innebär att en skada skall anses vara en
arbetsskada om den har uppkommit till följd av
olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.
Det  generella  arbetsskadebegreppet  har enligt
regeringens uppfattning stora fördelar jämfört med
ett statiskt arbetsskadebegrepp liknande det som
användes i äldre lagstiftning.
Enligt  regeringens  mening bör det generella
arbetsskadebegreppet     behållas     inom
arbetsskadeförsäkringen för att det skall vara lätt
att fånga upp förändringar inom bl.a. medicinsk och
teknisk utveckling. Ett generellt skadebegrepp är
också mer ändamålsenligt om arbetsskadeförsäkringen
skall  utgöra  ett  incitament   till  det
skadeförebyggande arbetet. Däremot bör den nuvarande
ordningen med bedömningen av arbetsskada i två led
frångås till förmån för en helhetsbedömning samt ett
enhetligt beviskrav för hela arbetsskadeprövningen
införas. Regeringens förslag i dessa delar behandlas
nedan i avsnittet En helhetsbedömning  med ett
enhetligt beviskrav vid arbetsskadeprövningen.
I propositionen föreslås dessutom vissa andra
ändringar både i LAF och i andra lagar samt en
rättelse av en av paragraferna (4 kap. 10 § LAF).

Motioner

Margit Gennser m.fl. (m) begär i motion Sf19 yrkande
1   beslut  om  att  en  försäkringsmässig
ansvarsförsäkring för arbetsolycksfall införs som
ett  obligatorium  för  arbetsgivare.  Eftersom
arbetsgivare  har  störst möjlighet att påverka
arbetsmiljön genom val av produktionsteknik och
arbetsmetoder är det rimligt att de också har
ansvaret för att reducera risken för arbetsskador
bl.a.  genom  en  arbetsolycksfallsförsäkring.
Arbetsgivarna bör åläggas att teckna en försäkring
med en aktuarisk premie. I samma motion yrkande 2
begärs  ett  tillkännagivande om att regeringen
utreder  hur  en  övergångslösning  från  en
arbetsolycksfallsförsäkring  i  den  offentliga
arbetsskadeförsäkringen  till  en  obligatorisk
ansvarsförsäkring vid arbetsolycksfall skall vara
utformad. I yrkande 3 begär motionärerna beslut om
att  arbetsskadesjukdomar  skall  regleras  inom
sjukpenningförsäkringen. Motionärerna anser att det
inte  går  att  sätta  korrekta  premier  för
arbetssjukdomarna. Ur ett löntagarperspektiv torde
det   dessutom  vara  ointressant   huruvida
inkomstbortfallet  på  grund av sjukfrånvaro är
arbetsrelaterat eller inte.  I yrkande 4 begär
motionärerna  förslag om en utformning  av  en
övergångslösning   vid   en   överföring  av
arbetssjukdomsfallen   till   den   allmänna
sjukpenningförsäkringen. I yrkande 5 begärs beslut
att färdolycksfall till och från arbete lyfts ur
arbetsskadeförsäkringen för att i stället regleras
via  trafikförsäkringen. Enligt motionärerna har
arbetsgivare  ingen möjlighet att påverka eller
förhindra denna typ av skador. I yrkande 10 begärs,
vid avslag på yrkandena 1-5, beslut om att begreppet
yrkesutbildning i 4 kap. 10 § LAF förtydligas.

I motion Sf309 av Margit Gennser m.fl. (m) begärs
i yrkandena 1 och 2 tillkännagivanden om att en
aktuarisk arbetsskadeförsäkring  införs  som ett
obligatorium för arbetsgivare, att arbetsolycksfall
skiljs   från   arbetssjukdomar   och   att
arbetssjukdomarna      överförs      till
sjukpenningförsäkringen.  I  yrkande  3  begär
motionärerna ett tillkännagivande om att regeringen
utreder hur en övergångslösning från en offentlig
arbetsskadeförsäkring      till      ett
arbetsskadeobligatorium för arbetsgivare skall vara
utformad. I yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om
att färdolycksfall till och från arbetet lyfts ur
försäkringen för arbetsolycksfall och betalas genom
trafikförsäkringen.
Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd) begär i motion
Sf18  yrkande  1  ett  tillkännagivande om att
regeringen bör analysera alternativa modeller för
arbetsskadeförsäkringen  med  incitamentsskapande
inslag och återkomma med förslag till förändringar.
Fördelarna med en modell med privata inslag är
enligt motionärerna att den skapar incitament som
den nuvarande försäkringen saknar, bl.a. kommer
premierna  att vara differentierade. Därmed får
arbetsgivare ett incitament att komma till rätta med
arbetsmiljöproblemen,   och   satsningen   på
rehabilitering ökar.
I motion Sf336 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kd)
begärs  ett  tillkännagivande  om  att  utreda
konsekvenserna    av    att    privatisera
arbetsskadeförsäkringen.  Motionärerna  anser att
arbetsskadeförsäkringen på sikt bör föras över till
arbetsmarknadens  parter  och arbetsgivaravgiften
sänkas.
I motion Sf16 av Barbro Feltzing (mp) begärs i
yrkande 2 ett tillkännagivande om att målet är att
återinföra arbetsskadesjukpenningen.
Inga Berggren m.fl. (m, kd, c, fp) begär i motion
Sf233 ett tillkännagivande om behovet av att utforma
en ny försäkring för arbetsskador som hanteras av
privata försäkringsbolag. Motionärerna anser att
arbetsgivare  skall  vara  skyldiga  att teckna
arbetsskadeförsäkring och att arbetsskadeavgiften,
som kompensation härför, skall  sänkas.  Enligt
motionärerna behövs ett nytt system som är reglerat
i lag men som hanteras mer försäkringsmässigt.
Siw Wittgren-Ahl (s) begär i motion Sf282 i
yrkandena 1 och 2 tillkännagivanden om behovet
av att förbättra arbetsmiljön för att minimera
antalet arbetsskador och om att verka för att
öka arbetsgivarnas direkta ansvar för att
medverka till arbetsrelaterad rehabilitering.
Utskottets ställningstagande

Frågan om privatisering av arbetsskadeförsäkringen
har tidigare varit föremål för utredning. Sjuk- och
arbetsskadekommittén (SAK) hade i uppdrag bl.a. att
granska hur försäkringsskyddet vid arbetsskada bör
utformas och hur en sådan försäkring skall samordnas
med ohälsoförsäkringen. Enligt direktiven skulle
försäkringen utformas som en tilläggsförsäkring som
finansieras och handhas av arbetsmarknadens parter.
Enligt vad som framgår av kommittébetänkandet En
allmän och  aktiv  försäkring  vid sjukdom och
rehabilitering (SOU 1996:113) bedömdes alternativet
att föra över det ekonomiska och administrativa
ansvaret   för   arbetsskadeförsäkringen   på
arbetsmarknadens parter inte som en framkomlig väg.
SAK valde därför att även granska förutsättningarna
för en privatisering av försäkringen. Utgångspunkten
var att skapa en försäkring  som vilar på en
lagstadgad skyldighet för arbetsgivare  att hos
valfri      försäkringsgivare      teckna
arbetsskadeförsäkring  till  förmån  för  sina
anställda. SAK fann emellertid flera problem som
gjorde att man stannade för att inte lägga fram
något  förslag  om  en  privatisering.  En
huvudinvändning  var  att arbetsskadeförsäkringen
enligt direktiven skulle vara sekundär till, dvs.
komplettera, den allmänna försäkringen. Av  det
följer  enligt SAK att administrationskostnadens
andel av försäkringspremien skulle bli orimligt
stor. Vidare var utrymmet för en differentiering av
premierna  så  litet  att  drivkrafterna  för
försäkringstagarna att bedriva ett skadeförebyggande
arbete inte skulle bli tillräckligt starka. SAK, som
utgick från att det generella arbetsskadebegreppet
skulle bibehållas, konstaterade att det i ett privat
system måste vara möjligt att bedöma den risk som
ett försäkringsåtagande innebär. Detta kräver ett
strikt  arbetsskadebegrepp  som,  främst  på
arbetssjukdomssidan, endast innefattar medicinskt
vetenskapligt kända uppkomstorsaker till skador. I
annat fall tvingas försäkringsbolagen att avsätta
reserver  för  en  okänd  kommande  glidning i
bedömningspraxis.   Enligt   SAK   riskerar
försäkringsskyddet  i en privatiserad försäkring
därmed att bli mycket statiskt och kommer inte att
på ett smidigt sätt kunna följa t.ex. den medicinska
vetenskapens utveckling.

Även Arbetsskadeutredningen 1997 hade enligt sina
direktiv  bl.a. att pröva ett alternativ  till
nuvarande arbetsskadeförsäkring som innebär en av
arbetsmarknadens parter organiserad och finansierad
obligatorisk tilläggsförsäkring vid arbetsskada. I
kommittébetänkandet      Den      framtida
arbetsskadeförsäkringen   (SOU  1998:37)  lade
utredningen fram ett konkret förslag till en sådan
försäkring. Enligt utredningen förelåg det inte
några avgörande hinder mot att föra över ansvaret på
parterna. Utredningen föreslog att det generella
arbetsskadebegreppet  skulle  behållas  liksom
bevisreglerna. Ersättningskrav av en helt oförutsedd
omfattning som beror på att en ny typ av sjukdomar
visar  sig  vara arbetsrelaterade  skulle  dock
begränsas till vissa belopp.
Som   redan   nämnts    gäller    inom
arbetsskadeförsäkringen     ett    generellt
arbetsskadebegrepp som innebär att en skada skall
anses vara en arbetsskada om den har uppkommit till
följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i
arbetet.  Utskottet  anser  att  ett  generellt
arbetsskadebegrepp har så klara fördelar att det är
i princip uteslutet med en arbetsskadeförsäkring som
inte bygger på detta skadebegrepp. Ett skadebegrepp
som bygger på en förteckning över skador, framför
allt  sjukdomar,  med  kända  uppkomstorsaker
förutsätter att förteckningen revideras vartefter
vetenskapen gör framsteg  på de medicinska och
tekniska områdena. Ett sådant skadebegrepp fångar
inte upp medicinska och tekniska landvinningar och
saknar därmed incitament till  skadeförebyggande
arbete. Som framhållits av SAK torde det generella
arbetsskadebegreppet vara oförenligt med ett privat
system med dess krav på att det skall vara möjligt
att bedöma den risk som ett försäkringsåtagande
innebär.
Utskottet  ser  även  andra  problem  med en
arbetsskadeförsäkring i privat regi, nämligen att
vissa grupper av försäkrade riskerar att falla
utanför försäkringsskyddet, t.ex. egenföretagare och
studenter. Arbetsskadeförsäkringen är vidare ett
komplement till  den allmänna försäkringen, och
samordningen med andra förmåner som betalas ut från
försäkringskassan är därmed viktig. Dessa problem
finns även med en arbetsskadeförsäkring som handhas
av arbetsmarknadens parter.
Utskottet är av den uppfattningen att den som
skadas i sitt arbete i princip bör försättas i samma
ekonomiska  situation  som om skadan inte hade
inträffat. Det innebär att även arbetssjukdomar bör
omfattas   av  det  särskilda  skydd   som
arbetsskadeförsäkringen ger.
Beträffande frågan om incitamentsskapande inslag i
arbetsskadeförsäkringen tillgodoses detta framför
allt genom det generella arbetsskadebegreppet, som
enligt vad nyss nämnts innebär ett incitament till
skadeförebyggande arbete. I övrigt är det i första
hand inom andra delar av socialförsäkringen som
åtgärder i den vägen behöver vidtas. Utskottet
konstaterar att regeringen i budgetpropositionen för
2002 (prop. 2001/02:1) - inom ramen för det s.k.
elvapunktsprogrammet för en ökad hälsa i arbetslivet
- redan har aviserat åtgärder för bättre arbetsmiljö
och tydligare arbetsgivaransvar, t.ex. att införa
ekonomiska  drivkrafter  för  arbetsgivare  att
förebygga   ohälsa.   Vidare   ingår   i
elvapunktsprogrammet    en   förnyelse   av
rehabiliteringen i syfte att  sjukskrivna skall
återfå förmågan att arbeta. Förebyggande åtgärder på
arbetsplatserna  och  en  ökad  satsning  på
arbetslivsinriktad  rehabilitering  torde  enligt
utskottets mening vara det mest effektiva sättet att
förhindra uppkomsten av arbetsskador respektive att
minska verkningarna av redan uppkomna skador.
Såvitt  gäller  färdolycksfallens  ställning
konstaterade  SAK  i  SOU  1996:113  dels  att
försäkringsskyddet vid olycksfall till och från
arbetet är en väsentlig del av det samlade skyddet
inom en arbetsskadeförsäkring, dels att anmälningar
om färdolycksfall inte hade kommit att utgöra någon
större   andel   av  de  arbetsskador  som
försäkringskassorna haft att utreda och inte heller
hade tillämpningen av försäkringen i den delen
orsakat några särskilda svårigheter. Enligt SAK
förhöll det sig med stor sannolikhet så att detta
skydd har störst betydelse för kvinnor, eftersom män
i större utsträckning åker bil till och från arbetet
och  därmed omfattas av trafikförsäkringen. Mot
bakgrund härav fann SAK det inte påkallat att ändra
färdolycksfallens      ställning      inom
arbetsskadeförsäkringen.  Utskottet  kan  dela
uppfattningen  att arbetsgivarna inte har någon
möjlighet att påverka eller förhindra denna typ av
skador. Emellertid skulle, som SAK framhållit, en
ordning som innebär att färdolycksfallen undantas
från försäkringsskyddet i LAF drabba framför allt
kvinnorna.
Sammanfattningsvis  anser  utskottet  att  en
arbetsskadeförsäkring i offentlig regi som bygger på
ett  generellt  arbetsskadebegrepp,  som  även
innefattar arbetssjukdomar och färdolycksfall, och
där beviskravet är mindre strikt än i dag ger ett
bra skydd vid arbetsskada för både kvinnor och män
och en tillräcklig avgränsning mot skador som har
andra uppkomstorsaker än arbete.
Med hänsyn härtill och till en av regeringen
aviserad ny organisation inom försäkringskassorna
bedömer  utskottet  att  några  principiella
förändringar av arbetsskadeförsäkringen inte  är
aktuella.  Med  det anförda avstyrker utskottet
motionerna Sf19 yrkandena 1- 5, Sf309 yrkandena 1-4,
Sf18 yrkande 1, Sf336, Sf233 och Sf282.
Såvitt gäller motionsförslaget att återinföra
arbetsskadesjukpenningen  konstaterar utskottet
att arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den
allmänna försäkringen i fråga om ersättning vid
sjukdom. Sjukpenning och sjuklön utges som vid
annan sjukdom från sjukförsäkringen enligt AFL
eller under sjuklöneperioden med stöd av lagen
(1991:1047) om sjuklön (SjLL). Samordningen har
stort värde framför allt från  administrativ
synpunkt, eftersom rätten till ersättning enligt
LAF inte behöver prövas i de fall den skadade
tillfrisknar och återgår i arbete. Om rätten till
arbetsskadesjukpenning återinfördes, om än med en
viss      samordningstid,      skulle
försäkringskostnaderna med all sannolikhet öka
mycket   kraftigt.   Detsamma  gäller  de
administrativa kostnaderna för att utreda och
pröva rätten till sådan sjukpenning. Med hänsyn
till erfarenheterna från tiden före den 1 juli
1993,  då  rätten till arbetsskadesjukpenning
slopades, kan utskottet inte ställa sig bakom
förslaget       att       återinföra
arbetsskadesjukpenningen. Motion Sf16 yrkande 2
avstyrks därmed.
Beträffande Moderaternas motionsförslag om att
förtydliga begreppet yrkesutbildning i 4 kap. 10 §
LAF konstaterar utskottet att bestämmelsen i första
hand  gäller  studerande  som har ett särskilt
arbetsskadeskydd enligt 3 kap. 15 § SofL, dvs. som
genomgår en utbildning som är förenad med särskild
risk  för arbetsskada. Bestämmelsen härom fanns
tidigare i 1 kap. 1 § andra stycket LAF men
överfördes den 1 januari 2001 till SofL. Närmare
bestämmelser  om  studerandeskyddet  finns  i
förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och
statligt personskadeskydd. Av förordningen framgår
att arbetsskadeförsäkringen bl.a. gäller den som
efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning
eller förberedande sådan utbildning. Skyddet gäller
dock endast under moment i utbildningen då eleven
utför arbete som stämmer överens med eller till sin
art  liknar  sådant  som  vanligen utföres vid
förvärvsarbetet. Av förarbetena till LAF (prop.
1975/76:197 s. 70) framgår att en utgångspunkt för
de nya reglerna var att försäkringsskyddet skulle
sträckas ut till studerande i den mån utbildningen
kunde anses vara förenad med särskild risk för
arbetsskada. Enligt utskottets mening finns det för
närvarande  inte något behov av att förtydliga
begreppet  yrkesutbildning.  Utskottet  avstyrker
därmed motion Sf19 yrkande 10.
I propositionen  föreslås en ändring av 4 kap. 10
§ LAF med innebörd att  den  numera felaktiga
hänvisningen till 1 kap. 1 § andra stycket ändras så
att hänvisningen rätteligen kommer att avse 3 kap.
15 § SofL. Utskottet tillstyrker förslaget men
föreslår att ändringen skall träda i kraft den 1
juli 2002 i stället för som föreslagits den 1
januari 2003. Enligt utskottets mening finns det
inte något skäl att dröja ytterligare ett halvår med
att rätta en felaktig hänvisning som uppstod redan
den 1 januari 2001.
Utskottet föreslår vidare en motsvarande rättelse
av en felaktig hänvisning i 3 kap. 2 a § LAF.
Paragrafens hänvisning till 1 kap. 1 § andra stycket
LAF bör således ändras till att avse 3 kap. 15 §
SofL.

En helhetsbedömning med ett
enhetligt beviskrav vid
arbetsskadeprövningen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
-  att  den  nuvarande  uppdelningen  av
arbetsskadeprövningen   i   två   led,
skadlighetsbedömning och sambandsbedömning,
ersätts  med  en  prövning  enligt  en
helhetsbedömning,
- att vid denna helhetsbedömning nuvarande
generella arbetsskadebegrepp skall kvarstå
och en bevisregel tillämpas som innebär att
en skada  skall  anses  ha uppkommit av
olycksfall eller annan skadlig inverkan i
arbetet om övervägande skäl talar för det
samt
-   att   lagens   undantag   från
arbetsskadebegreppet vad avser psykiska eller
psykosomatiska sjukdomar inte längre skall
omfatta arbetstvister i form av rättsliga
tvister.
Riksdagen bör därmed avslå motionsyrkanden
bl.a. om avslag på regeringens  förslag.
Jämför reservationerna nr 4 (m, c), 5 (m) och
6 (c).

Propositionen

Enhetligt beviskrav

Som redan nämnts anser regeringen att det är av
central betydelse att i möjligaste mån upprätthålla
en tydlig avgränsning mellan arbetsrelaterade och
icke arbetsrelaterade skador. Enligt regeringen har
den nuvarande regleringen av arbetsskadebedömningen
i två led med olika beviskrav i de bägge leden visat
sig svår att tillämpa, i synnerhet efter 1993 års
förändringar.  Det  har  framkommit  att  en
sammanblandning av de båda leden förekommer vid
arbetsskadeprövningar vilket kan få till följd att
en skada bedöms med högre krav på bevisning än
avsett. Vidare förekommer oklarheter om i vilken
utsträckning den försäkrades individuella förut-
sättningar skall beaktas i de bägge leden. Mot
bakgrund härav finns det enligt regeringen starka
skäl att förenkla bestämmelserna.

Den nuvarande ordningen  med  bedömningen  av
arbetsskada i två led bör enligt regeringen frångås
till förmån för en helhetsbedömning. Vid denna
helhetsbedömning    bör    det    generella
arbetsskadebegreppet utgöra grunden för vad som
skall anses vara en arbetsskada. Det innebär att med
arbetsskada  skall förstås skada till följd av
olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.
Nuvarande krav på att en arbetsmiljöfaktor måste
med hög grad av sannolikhet kunna ge upphov till en
skada medför en risk för att arbetsskadebegreppet i
realiteten kommer att bli statiskt då det kan
uppfattas  som  ett  krav  på  full  medicinsk
vetenskaplig bevisning för en faktors skadlighet.
Det bör därför göras en viss uppmjukning i kraven på
visad skadlighet.
Enligt regeringen bör det införas ett enhetligt
beviskrav för hela arbetsskadeprövningen som sådan.
En lämplig avvägning är att lägga beviskravet så att
det sammanfaller med vad som i dag gäller för
sambandsbedömningen. Detta innebär att det kommer
att krävas att övervägande skäl talar för att en
skada har uppkommit till följd av olycksfall eller
annan skadlig inverkan i arbetet för att den skall
anses vara en arbetsskada.
För att en skada över huvud taget skall kunna
anses ha uppkommit till följd av olycksfall eller
annan skadlig inverkan i arbetet måste det dock i
sig framstå som sannolikt att så är fallet. Den
föreslagna bevisregeln innebär att om det i ett
arbetsskadeärende finns skäl som talar både för och
emot att en skada har uppkommit till följd av
skadlig inverkan så måste det för bifall framstå som
mer sannolikt att skadan har uppkommit till följd av
denna inverkan än att den inte har gjort det.
Enligt  propositionen  skall  det  finnas  en
vetenskapligt  förankrad  medicinsk  grund  för
bedömningen av skadlighet i arbetet. Det bör dock
inte krävas "full vetenskaplig bevisning" för att så
är fallet. Syftet med lättnaden i beviskraven är att
även skador som på goda medicinska grunder kan antas
ha sitt ursprung i faktorer i arbetsmiljön skall
kunna omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Resultat
eller rön från omstridda eller allmänt ifrågasatta
medicinska studier  kan normalt inte anses med
tillräcklig styrka visa att en arbetsmiljöfaktor är
skadlig i arbetsskadeförsäkringens mening. En väl
utbredd uppfattning bland läkare som har relevanta
specialistkunskaper bör däremot kunna läggas till
grund för att sådan skadlighet föreligger, även om
det inte finns fullständig enighet inom läkarkåren
som helhet. Förekommer det att läkarna i ett ärende
redovisat olika uppfattningar får deras yttranden
vägas mot varandra. Därvid finns det anledning att
väga in vilket underlag läkarna har haft tillgång
till vid bedömningen av det enskilda fallet.
I propositionen framhålls att ett utlåtande av en
läkare i en medicinsk fråga endast är ett hjälpmedel
vid  försäkringskassans  prövning   av   ett
arbetsskadeärende  och  att  det  ankommer  på
försäkringskassan att göra en självständig prövning.
Vidare är prövning av om det föreligger arbetsskada
inte beroende enbart av läkarnas bedömning. Utöver
den medicinska bedömningen skall det nämligen även
göras en försäkringsmässig bedömning, som skall
grundas på den samlade utredningen i ärendet.
Enligt regeringen bör liksom hittills gälla att en
person är försäkrad i s.k. befintligt skick. I detta
ligger att arbetsskadeprövningen alltid bör göras
med beaktande av t.ex. den försäkrades kön, ålder
och sjukdomsanlag. Dessa individuella förhållanden
skall således beaktas även såvitt gäller frågan om
en viss faktor i den försäkrades arbete kan ge
upphov till en sådan skada som den försäkrade har.
Det väsentliga är nämligen om den aktuella faktorn
kan ge upphov till skada hos just den försäkrade.
Därefter är det lika viktigt att fråga sig om skadan
har  påverkats  eller  förvärrats  av  sådana
individuella omständigheter. Emellertid finns det en
gräns för hur långt principen kan hävdas i dessa
fall. Faktorer i arbetet som rent allmänt inte kan
anses som skadliga bör enligt regeringen inte heller
för en extremt känslig person kunna anses utgöra
skadlig inverkan. Detta får dock inte leda till att
en sällsynt skada automatiskt
leder till att en person  klassas som extremt
känslig.
Regeringen gör bedömningen att de föreslagna
regelförändringarna med ett sänkt beviskrav för
skadlighetsbedömningen i förening med den
princip som enligt fast praxis gäller, nämligen
att den försäkrade skall bedömas utifrån sina
fysiska och psykiska förutsättningar, torde
leda till att kvinnor i högre utsträckning än i
dag kan få sina skador godkända som ar-
betsskador.
Skador av psykisk eller psykosomatisk natur

Det generella arbetsskadebegreppet omfattar också
skador av psykisk och psykosomatisk natur. Som
arbetsskada anses dock inte en skada av psykisk
eller psykosomatisk natur som är en följd  av
företagsnedläggelse,  en  arbetstvist,  bristande
uppskattning  av den försäkrades arbetsinsatser,
vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater
eller därmed jämförliga förhållanden. Däremot kan i
enlighet med den rättspraxis som gäller på området
sjukdomar  av  psykisk  och psykosomatisk natur
betraktas som arbetsskada när de uppkommit till
följd av trakasserier och mobbning.

Enligt regeringen bör det generella
arbetsskadebegreppet alltjämt inbegripa
psykiska och psykosomatiska sjukdomar som inte
beror på nyss uppräknade undantag. Däremot bör
det inte längre göras ett uttryckligt undantag
för arbetstvist i rättslig mening, eftersom en
person som har en arbetsrelaterad psykisk skada
inte skall behöva avstå från att hävda sina an-
språk rättsligt gentemot arbetsgivaren. Tvister
på arbetet som inte faller in under begreppet
arbetstvist i rättslig bemärkelse torde dock
alltjämt vara undantagna från
arbetsskadeskyddet i LAF.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna skall
träda i kraft den 1 juli  2002 och att äldre
bestämmelser  skall  fortsätta  att  gälla  för
arbetsskador som har inträffat före den dagen.


Motioner


Margit Gennser m.fl. (m) begär i motion Sf19 yrkande
7,  vid  avslag på yrkandena 1-5, beslut  att
bevisreglerna  i  arbetsskadeförsäkringen  skall
kvarstå oförändrade  enligt  1993  års  lag om
arbetsskadeförsäkring.  Motionärerna  anser  att
arbetsskador bör bedömas i enlighet med beprövad
medicinsk erfarenhet. I samma motion yrkande 6
begärs ett tillkännagivande  om  att  fokus  i
förändringen av arbetsskadeförsäkringen bör inriktas
på att reducera det totala antalet arbetsskadade och
inte på grupper av arbetsskadade. I stället för att
ha som ambition att lika många kvinnor som män skall
få arbetsskadeersättning bör man enligt motionärerna
utforma arbetsskadeförsäkringen så att incitament
skapas för att reducera ohälsan hos både kvinnor och
män.

I motion Sf18 av Désirée Pethrus Engström m.fl.
(kd) begärs i yrkande 2 avslag på förslaget angående
arbetstvister.
Birgitta Carlsson m.fl. (c) begär i motion Sf17
yrkande  1 avslag på förslaget om förändringar i
bedömningen av arbetsskada. Motionärerna anser att
förslaget bl.a. leder till att bedömningarna blir
mer skönsmässiga. I samma motion yrkande 3 begärs
förslag om ett konkret åtgärdsprogram för ökade
rehabiliteringsinsatser. Regeringen bör ta fram ett
sådant åtgärdsprogram i stället  för att sänka
beviskravet   för   arbetsskada   samt   ge
försäkringskassorna tydliga direktiv att arbeta med
rehabilitering. I yrkande 4 begärs förslag om en
utvärdering    av    jämställdheten    i
arbetsskadeförsäkringen.  Motionärerna  efterlyser
större medvetenhet om olikheter i mäns och kvinnors
arbetssituation och de skador som riskerar att
uppstå.
I motion A314 av Gudrun Schyman m.fl. (v) begärs i
yrkande 4 ett tillkännagivande om att det skall
lämnas en särskild redogörelse över de överväganden
som  gjorts   för   att  förslag  om  ny
arbetsskadeförsäkring     skall     innebära
könsneutralitet.  Motionärerna  framhåller  att
regeringens kommande  förslag  måste  leda till
rättvisa mellan kvinnor och män.
I motion Sf283 av Inger Segelström m.fl. (s)
begärs   ett  tillkännagivande  om  kvinnors
arbetsskador.    Motionärerna   anser   att
arbetsskadeförsäkringen  hittills  har  fungerat
diskriminerande och ojämställt.

Utskottets ställningstagande

Som redan nämnts är utskottet av den uppfattningen
att  arbetsskadeförsäkringen bör bygga  på  ett
generellt arbetsskadebegrepp. Utskottet har därför
inte något att invända mot förslaget i den delen.

När det gäller beviskravet konstaterar utskottet
att det i olika sammanhang har framförts kritik mot
arbetsskadeförsäkringen bl.a. för att det ansetts
vara svårare för kvinnor än för män att få sina
sjukdomar godkända som arbetsskada. I propositionen
anges att det finns klara tecken på att kvinnor har
drabbats särskilt hårt av 1993 års skärpning av
bevisreglerna. Vidare visar Riksförsäkringsverkets
(RFV) rapport Arbetsskadeförsäkringen - ändamål och
funktion (RFV Anser 2001:3) att män i fler fall än
kvinnor får sina yrkanden om arbetsskadeersättning
bifallna och att en analys av de exakta talen strax
före lagändringen 1993 och strax efter visar att
kvinnors godkännandefrekvens har minskat mer än
mäns. I RFV:s rapport påpekas dock att statistiken
visserligen talar för att det finns skillnader
mellan kvinnor och män avseende godkännandefrekvens
men  att statistiken  är  behäftad  med  flera
kvalitetsbrister.  Även om arbetsskadestatistiken
således inte är helt tillförlitlig anser utskottet
att det finns tecken som tyder på att kvinnor har
drabbats mer än män av 1993 års lagändringar. Enligt
utskottets mening utgör detta i sig ett tillräckligt
skäl för att motivera en ändring av reglerna.
Som framgår av det följande har regeringen i
regleringsbrevet för 2002 givit RFV i uppdrag att
inom ramen för det befintliga statistiksystemet
vidta åtgärder som gör det möjligt att bl.a. mäta
försäkringens effekter för kvinnor och män. Vidare
avser regeringen att ge RFV i uppdrag att skapa ett
system för ärendehantering som ger tillgång till
detaljerad statistik för arbetsskadeärenden.
Nuvarande regler för en faktors skadlighet innebär
ett krav på hög grad av sannolikhet för att faktorn
i fråga kan orsaka den aktuella skadan. Enligt vad
som anges i propositionen har dock utvecklingen
efter 1993 kommit  att  uppfattas som att det
föreligger ett krav på full medicinsk vetenskaplig
bevisning för en faktors skadlighet. Regeringen
föreslår därför en uppmjukning av kravet på visad
skadlighet  liksom införandet av ett  enhetligt
beviskrav vid arbetsskadeprövningen. För att en
skada skall kunna godkännas som arbetsskada skall
enligt förslaget krävas att övervägande skäl talar
för att skadan uppkommit till följd av olycksfall
eller annan skadlig inverkan i arbetet.
Enligt utskottets mening torde förslaget innebära
att man som hittills först måste ta ställning i
olika delfrågor, t.ex. om en faktor i arbetsmiljön
som påstås ha förorsakat skadan i sig kan ge upphov
till en sådan skada, omfattningen av den skadades
exponering för faktorn i fråga liksom om det finns
andra tänkbara orsaker till skadans uppkomst. Vid en
sammanvägning av de olika delfrågorna måste det då
framstå som sannolikt att skadan uppkommit till
följd av den skadliga faktorn för att den skall
godkännas som arbetsskada.
Bevisregeln  får betydelse om den sammantagna
värderingen av de olika delfrågorna ger vid handen
att det föreligger tveksamhet  om  det  är en
arbetsskada. Arbetsskada skall då anses föreligga om
de skäl som talar för är tyngre än de skäl som talar
mot. Endast om skälen för är tyngre än skälen mot
skall skadan således godkännas som arbetsskada. Om
skälen för och emot väger lika skall skadan däremot
inte godkännas som arbetsskada.
Liksom tidigare skall principen om "befintligt
skick" gälla, dvs. vid arbetsskadebedömningen skall
beaktas om den försäkrade med hänsyn till sitt
fysiska och psykiska tillstånd har varit sårbar för
skadlig  inverkan  i  arbetet.  Som exempel på
egenskaper som skall beaktas vid arbetsskadepröv-
ningen kan nämnas särskild känslighet för vissa
ämnen, sjukdomsanlag och funktionshinder.
I likhet med  regeringen anser utskottet att
förslaget kommer att leda till att skador som på
goda medicinska grunder kan antas ha sitt ursprung i
faktorer i arbetsmiljön i fortsättningen skall kunna
godkännas som arbetsskada. Vidare gör utskottet
samma bedömning som regeringen när det gäller s.k.
försämringsskador,  nämligen  att det uppmjukade
beviskravet  sannolikt  kommer  att  täcka  in
försämringsfall i något större utsträckning än i
dag.     Eftersom    ersättning     från
arbetsskadeförsäkringen  i  regel  utges  för
inkomstförlust  vid en bestående nedsättning  i
förmågan att skaffa sig inkomst bedömer utskottet
att temporära försämringstillstånd normalt  inte
kommer att föranleda prövning av om det är en
arbetsskada.
Den  uppmjukning  av  beviskravet  som  genom
regeringens förslag åstadkoms är enligt utskottet
nödvändig för att få en arbetsskadeförsäkring som
ger ett fullgott skydd vid arbetsskada för både
kvinnor  och män men som samtidigt innebär en
tillräcklig avgränsning mot skador som har andra
uppkomstorsaker än arbete. Som framgår av  det
följande har regeringen aviserat åtgärder i syfte
att motverka risken för en minskad enhetlighet i
arbetsskadebedömningarna, t.ex. en mer koncentrerad
handläggning av arbetsskadeärenden och inrättandet
av  en  kunskapsbank. De av Lagrådet framförda
farhågorna om att de tillämpande organen kommer att
få ett något ökat bedömningsutrymme och att det
därmed kan finnas risk för en minskad enhetlighet i
rättstillämpningen torde med hänsyn härtill inte ge
upphov till några större problem.
Det finns skäl att anta att det kommer att ta tid
innan domstolarna har utbildat praxis till ledning
för försäkringskassornas tillämpning av de  nya
reglerna.  En  aviserad  ny  organisation  för
arbetsskadehandläggningen är tänkt att börja gälla
den 1 januari 2003, dvs. först ett halvår efter det
att de nya reglerna trätt i kraft. Även om det
kanske dröjer innan försäkringskassorna  behöver
tillämpa de nya reglerna i någon större utsträckning
kommer de att behöva både utbildning och annan
vägledning inför ikraftträdandet den 1 juli 2002.
Utskottet kan dela Centerpartiets uppfattning att
det krävs större medvetenhet om olikheter i mäns och
kvinnors arbetssituation och de skador som riskerar
att uppstå. Utskottet anser att den uppmjukning av
beviskravet som föreslås  i  propositionen  har
förutsättningar att skapa större rättvisa mellan
kvinnor och män i den meningen att kvinnor i
fortsättningen kommer att i högre utsträckning än i
dag få sina skador godkända som arbetsskador. Därmed
kommer också kunskapen om kvinnors skador och hur
dessa förhåller sig till olika faktorer i arbetet
att öka.
Såvitt gäller Centerpartiets motionsförslag om ett
åtgärdsprogram för ökad rehabilitering konstaterar
utskottet  att  en  person  som  genomgår  en
arbetslivsinriktad rehabilitering kan få livränta
enligt LAF om rehabiliteringsåtgärden är föranledd
av arbetsskadan. För att få livränta krävs dessutom
att sjukdomstillståndet upphört och att en bestående
nedsättning av förmågan att skaffa sig inkomst
föreligger. Som redan nämnts har regeringen aviserat
en förnyelse av rehabiliteringen  i  syfte att
sjukskrivna  skall  återfå förmågan att arbeta.
Regeringen  har  därefter  givit  RFV  och
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i uppdrag att inleda
en   förnyelse  av  den  arbetslivsinriktade
rehabiliteringen. RFV har fått i uppdrag att dels
utveckla en metod för tidig, fördjupad bedömning av
den  enskildes  arbetsförmåga  och  behov  av
rehabilitering,  dels  utveckla  metodiken  i
försäkringskassornas  handläggning  av  sjukfall.
Vidare skall RFV och AMS tillsammans genomföra en
pilotverksamhet avseende en samordnad organisation
mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen för
arbetslivsinriktad  rehabilitering.  Arbetet  med
förnyelsen skall bedrivas  under  2002-2004. De
metoder,  arbetssätt  m.m.  som  visar  sig
verkningsfulla skall senast vid utgången av 2004
tillämpas fullt ut i hela landet och senast den 28
februari 2005 skall en slutlig redovisning lämnas.
Genom regeringens uppdrag till RFV och AMS anser
utskottet att det bör finnas förutsättningar för
att  få  till  stånd  en  välfungerande  och
individanpassad rehabilitering som kan sättas in
tidigt. Utskottet anser också att det därmed skapas
förutsättningar för att om inte reducera antalet
arbetsskador så i vart fall minska verkningarna av
en redan inträffad skada. Även om det kommer att ta
tid innan  förnyelsearbetet  är genomfört anser
utskottet att resultatet härav bör avvaktas.
Utskottet har inte något att erinra mot att
psykiska eller psykosomatiska sjukdomar till följd
av arbetstvister i rättslig bemärkelse inte längre
skall undantas från LAF:s tillämpningsområde.
Mot bakgrund av vad  nu  anförts tillstyrker
utskottet regeringens förslag och avstyrker därmed
motionerna Sf19 yrkandena 6 och 7, Sf18 yrkande 2
och Sf17 yrkandena 1, 3 och 4. Motionerna A314
yrkande 4 och Sf283 får anses tillgodosedda med vad
utskottet anfört.

Ansökan om ersättning och tidpunkt
för beviljande av livränta


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag om
att den som vill få sin rätt till ar-
betsskadeersättning prövad skall skriftligen
ansöka om det och att rätt till livränta
skall kunna föreligga när förmågan att skaffa
sig inkomst genom  arbete  på  grund av
arbetsskada är nedsatt med minst en femtondel
och nedsättningen är varaktig eller kan antas
bli bestående under minst ett år.

Propositionen

Till  skillnad  från  många  andra  social-
försäkringsförmåner krävs inte skriftlig ansökan för
rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
Enligt regeringens  uppfattning  finns det inga
sakliga skäl till varför arbetsskadeärenden skall
skilja sig från andra jämförbara förmåner inom
socialförsäkringen när det gäller kravet på ansökan
för rätt till en förmån. Regeringen föreslår därför
att  den  som  vill  få  sin  rätt  till
arbetsskadeersättning  prövad  skriftligen  skall
ansöka om det. Förslaget innebär att en skriftlig
ansökan kommer  att krävas även i ärenden där
handläggningen påbörjats men inte hunnit avslutas
före ikraftträdandet.

Enligt nuvarande regler har en försäkrad, som fått
sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete
nedsatt med minst en femtondel, rätt till livränta
för den inkomstförlust som uppkommer sedan den
sjukdom som har förorsakats av skadan har upphört.
Förtidspensioneringen skall fr.o.m. den 1 januari
2003 ersättas av sjuk- och aktivitetsersättning
(prop.  2000/01:96,  bet.  2000/01:SfU15,  rskr.
2000/01:257).  De  krav  på  varaktighet  av
arbetsförmågans  nedsättning  som  gäller  för
förtidspension och sjukbidrag skall i princip även
gälla för de nya  förmånerna.  För  att skapa
bestämmelser som är förståeliga och därmed lättare
kan accepteras av den försäkrade samt för att
underlätta   bl.a.  administrationen  föreslår
regeringen att bestämmelserna om den tidpunkt när
livränta kan beviljas skall ansluta till vad som
kommer att gälla för sjuk- och aktivitetsersättning.
Det innebär att livränta skall kunna beviljas om
nedsättningen är varaktig eller kan antas bli be-
stående för en tidsbegränsad period om minst ett år.
Lagändringarna  föreslås  träda  i  kraft den
1 januari 2003.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra
mot regeringens förslag. Förslagen
tillstyrks därmed.
Ersättning för inkomstförlust vid
karensdag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör med vissa ändringar bifalla
regeringens förslag bl.a. om
-  att när ersättning för inkomstbortfall
till följd av en arbetsskada beviljats skall
en     beskattningsbar,     särskild
arbetsskadeersättning utges som kompensation
för karensdagar och
- att den särskilda arbetsskadeersättningen
skall utges för två karensdagar, om inte den
försäkrade visar  att inkomstbortfall har
uppstått för flera karensdagar.
Utskottet föreslår bl.a. en precisering av
beräkningsunderlaget  för  den  särskilda
arbetsskadeersättningen  samt  att  den
ersättning som skall utges utöver de två
schablonmässigt bestämda dagarna skall utges
i förhållande till faktisk inkomstförlust.
Riksdagen bör därmed avslå motionsyrkanden
om avslag på regeringens förslag. Jämför
reservation nr 7 (m, kd, c).

Bakgrund

Arbetsskadeförsäkringen  är  samordnad  med  den
allmänna försäkringen i fråga om ersättning vid
sjukdom. Sjukersättning utges som vid annan sjukdom
enligt  AFL eller SjLL. Det innebär bl.a. att
ersättning inte utges för den första dagen i en
sjukperiod/sjuklöneperiod.

Före den 1 juli 1993 utgavs arbetsskadesjukpenning
med 100 % efter en samordningstid med AFL om 180
dagar (90 dagar före den 1 januari 1992) efter
inträffad  arbetsskada.  Systemet med  karensdag
infördes den 1 april 1993. Anledningen till att det
infördes en självrisk i sjukersättningen var den
allvarliga statsfinansiella kris som Sverige då
befann sig i samt behovet av att motverka omotiverad
korttidsfrånvaro. Regeringen fann att det inte var
möjligt att föreslå undantagsregler för den som
drabbats av arbetsskada.
Internationella arbetsorganisationen, ILO, antog
1964  en  konvention (nr 121) om förmåner vid
yrkesskada. Konventionen ratificerades av Sverige
1969 med verkan från 1970. Konventionens förmåner
utgörs dels av olika former av hälso- och sjukvård,
dels av kontantförmåner. Konventionens artikel 9
föreskriver dels att förmånerna skall utges så länge
följderna av det inträffade skadefallet består, dels
att det i fråga om kontantförmåner inte får fö-
rekomma  karensdagar.  Om  medlemsstaten  vid
anslutningen till konventionen tillämpade ett system
med karensdagar, eller i samband med anslutningen
avgav  förklaring om  temporärt  undantag  från
konventionens bestämmelser, får dock karensdagar
tillämpas. När konventionen ratificerades år 1969
tillämpade Sverige inte någon karensdag i sjuk- och
arbetsskadeförsäkringen och kan således inte åberopa
något av de undantag som ILO-konventionen anger.

Propositionen

Frågan om Sveriges efterlevnad av konventionen har
varit föremål för diskussion i ILO. ILO:s styrelse
konstaterade att en karensdag inte var förenlig med
Sveriges åtaganden enligt konventionen och ålade
Sverige att under 1994 rapportera om vidtagna och
planerade åtgärder för att uppfylla konventionens
bestämmelser i fråga om karensdagen. Regeringen har
därefter kontinuerligt anmodats att rapportera om
konventionens tillämpning.

Ett sätt att uppfylla konventionens krav fullt ut
kan enligt regeringen vara att slopa karensdagen
för hela sjukförsäkringssystemet. Detta är dock inte
aktuellt. Enligt regeringens mening kan självrisker
i sjukförsäkringssystemet bidra till att minska
korttidsfrånvaron.
En annan lösning är att bevilja de arbetsskadade
en viss ersättning efter schablon och därutöver låta
den som kan och vill själv visa att han eller hon är
berättigad  till  ersättning  för  ytterligare
karensdagar.    Enligt   beräkningar    som
Arbetsskadeutredningen 1997 (SOU 1998:37) gjorde är
det genomsnittliga antalet karensdagar för varje
sjukdom 1,82 dagar. Enligt regeringen framstår det
som rimligt att den försäkrade kompenseras enligt en
schablon som motsvarar två karensdagar.
Utöver de schablonmässigt bestämda dagarna bör den
arbetsskadade ges möjlighet att inom en viss tid
lämna uppgifter som visar att han eller hon har rätt
till ersättning för ytterligare karensdagar. Det
skall då vila på den enskilde försäkrade att visa
att han eller hon haft inkomstbortfall på grund av
karensdag, t.ex. genom att förete lönebesked med
specifikation av löneavdragen. Därutöver skall det
krävas att den försäkrade kan påvisa ett samband
mellan karensdagen och arbetsskadan, t.ex. genom att
förete  läkarintyg  som  bekräftar  att  den
sjukskrivning som medförde karensdag berodde på
arbetsskadan.  Preskriptionstiden för att få ut
ersättning enligt LAF är normalt sex år, vilket bör
gälla även för denna typ av ersättning.
Ersättning för karensdagar skall endast utges när
ersättning för förlorad inkomst utbetalas med stöd
av LAF. I de flesta fall kommer ersättningen för in-
komstbortfall att utbetalas i form av livränta.
Ersättning för karensdagar bör däremot inte utges
till försäkrad som endast uppbär ersättning för
sjukvård  utom  riket, tandvård eller särskilda
hjälpmedel från arbetsskadeförsäkringen, eftersom
kopplingen mellan karensdagar och arbetsskada i
sådana fall kan vara svår att fastställa.
Den särskilda arbetsskadeersättningen föreslås be-
räknas utifrån de principer som gäller för beräkning
av livränta. Ersättning skall utges med 80 % av
beräkningsunderlaget   och  den  skall  vara
skattepliktig.
Den nya regeln om särskild arbetsskadeersättning
föreslås träda i kraft den 1 januari 2003 och gälla
för karensdagar som uppstår i arbetsskadefall som
inträffar efter det att regeln har trätt i kraft.

Motioner

Margit Gennser m.fl. (m) begär i motion Sf19 yrkande
9,  vid avslag på yrkandena 1-5,  beslut  att
kompensation för karensdag under sjuklöneperioden
inte  skall  utges.  Motionärerna  anser  att
karensdagsreglerna  bör  omfatta alla försäkrade
oavsett sjukskrivningsorsak.

Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd) begär i motion
Sf18 yrkande 3 avslag på förslaget om kompensation
för karensdag. Motionärerna anser att det är rimligt
att  även arbetsskadeförsäkringen innehåller  en
självrisk.  Dessutom  har  Sverige  totalt sett
arbetsskadeförmåner  som  vida  överstiger  de
miniminormer som läggs fast i ILO-konventionen.
I motion Sf17 yrkande 2 av Birgitta Carlsson m.fl.
(c) begärs avslag på förslaget om ersättning för
karensdagarna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att ett karensdagssystem inte
är förenligt med Sveriges förpliktelser enligt ILO:s
konvention om förmåner vid yrkesskada och att det
inte har någon betydelse om Sverige totalt sett har
förmåner i sin arbetsskadeförsäkring som överstiger
de miniminormer som läggs fast i ILO-konventionen.

Eftersom  den  svenska  arbetsskadeförsäkringen
bygger på ett generellt arbetsskadebegrepp är den
nuvarande       samordningen      mellan
arbetsskadeförsäkringen  och  sjukförsäkringen av
administrativa skäl nödvändig. Reglerna om karensdag
är en del av denna samordning så till vida att inte
heller den som drabbats av en arbetsskada får
ersättning  för  den  första  dagen  i  en
sjukperiod/sjuklöneperiod. För att inte fördelarna
med nuvarande samordning helt skall gå förlorade
krävs enligt utskottet en lösning som tar hänsyn
till  både  konventionens krav och  därmed  de
arbetsskadades rätt till ersättning och önskemålet
att inte i onödan komplicera administrationen. Den
av regeringen valda lösningen uppfyller inte helt
konventionens krav men utskottet anser att den ändå
får anses godtagbar eftersom den på ett rimligt sätt
tillgodoser  både  konventionens  krav   och
administrationens behov.
Av regeringens förslag till ändring av 3 kap. 4 §
LAF framgår inte på vilket underlag den särskilda
arbetsskadeersättningen skall beräknas i det fall
att försäkringskassan vid ett och samma tillfälle
har att fatta beslut om livränta som avser flera
avgränsade tidsperioder med olika livränteunderlag,
t.ex. vid fastställande av livränta för retroaktiv
tid. Utskottet föreslår därför  att  paragrafen
kompletteras  så  att  det  framgår  att  det
livränteunderlag skall användas som gäller vid tiden
för försäkringskassans beslut. Skulle beslutet avse
enbart livränta för retroaktiv tid får den särskilda
arbetsskadeersättningen  beräknas  på  det  sist
fastställda livränteunderlaget.  Utskottet  anser
vidare att den särskilda arbetsskadeersättning som
skall kunna utges  utöver  ersättning  för två
schablonmässigt bestämda karensdagar bör utges i
förhållande  till  den  försäkrades  faktiska
inkomstförlust. Enligt utskottets mening är det inte
rimligt att sådan ersättning utges med 80 % av hela
livränteunderlaget i de fall en karensdag följs av
en sjukskrivning på t.ex. halvtid. Detsamma gäller
när någon beviljas livränta motsvarande en andel av
livränteunderlaget, t.ex. 50 % beroende på att
förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete är
nedsatt endast till hälften. Utskottet föreslår en
ändring med denna innebörd. Utskottet anser i likhet
med  regeringen  att den arbetsskadade bör ges
möjlighet att inom en viss tid lämna uppgifter som
visar att han eller hon har rätt till ersättning för
ytterligare karensdagar. För att det skall vara
praktiskt genomförbart bör det inte föreskrivas att
särskild arbetsskadeersättning beviljas i samband
med beslutet om ersättningen för inkomstförlusten
som avser arbetsskadan. Utskottet föreslår att denna
föreskrift utgår.
I övrigt noterar utskottet att förslaget innebär
att även den som inte är sjukpenningförsäkrad enligt
AFL och därför har rätt till motsvarande ersättning
vid sjukdom enligt LAF kommer att få den särskilda
arbetsskadeersättningen beräknad på grundval av ett
livränteunderlag samt att för en och samma godkända
arbetsskada  ersättning  för  mer  än  två
schablonmässigt bestämda dagar inte skall kunna
utges. För ersättning därutöver skall krävas att den
skadade visar att han eller hon har rätt till
ersättning för ytterligare karensdagar.
Bestämmelserna blir även tillämpliga på den som
får ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd (LSP).
Utskottet tillstyrker med de angivna ändringarna
regeringens förslag och avstyrker motionerna Sf19
yrkande 9, Sf18 yrkande 3 och Sf17 yrkande 2.

Indexering av livränta m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
bl.a. om att arbetsskadelivränta i form av
egenlivränta årligen skall räknas om med ett
tal som motsvarar hälften av inkomstindexets
reala   förändring  med  tillägg  för
prisförändringen  mellan  juni  året före
indexeringsåret och juni året dessförinnan,
dock att livränteunderlaget  aldrig skall
uppgå  till  ett  högre  belopp  än
7,5 prisbasbelopp.
Riksdagen  bör  vidare  avslå  ett
motionsyrkande   om   beräkning   av
livränteunderlaget. Jämför reservation nr 8
(m).

Propositionen

Arbetsskadeförsäkringen är en försäkring mot förlust
av framtida försörjningsförmåga. Utgångspunkten bör
enligt regeringen vara att försäkringen även skall
ersätta den förväntade framtida inkomstutveckling
som den försäkrade troligen skulle ha kommit att få
del av i en tillväxtekonomi. Vid indexeringen av
arbetsskadelivränta bör således även beaktas den
allmänna  inkomstutvecklingen  och  inte  bara
prisutvecklingen, såsom gäller i dag.

I      ålderspensionssystemet     räknas
pensionsbehållningen, de utbetalda pensionerna och
inkomsttaket årligen om med hänsyn till förändringen
i inkomstindex. Inkomstindex, som i huvudsak skall
spegla    förändringen    i   genomsnittlig
pensionsgrundande inkomst per person med sådan in-
komst, omfattar därmed merparten av inkomsterna för
personer i förvärvsaktiv ålder och kan därför anses
som ett fullt  tillfredsställande  mått på den
allmänna inkomstutvecklingen. Eftersom det dessutom
finns påtagliga administrativa fördelar med att
använda ett mått som redan tillämpas inom befintliga
regelverk föreslår regeringen att inkomstindexets
utveckling skall läggas till grund för indexering av
arbetsskadelivränta i form av egenlivränta.
Enligt  regeringen  finns  det  dock  andra
omständigheter som det bör tas hänsyn till när
indexeringsmetod övervägs. En betydelsefull aspekt
är därvid att inkomstindexering i regel innebär att
den utbetalda ersättningen kan minska realt om
reallönerna sjunker. Även kostnadsaspekterna är av
stor betydelse. Inkomstindexering av livräntorna
medför bl.a. ökande kostnader för statsbudgeten. Mot
bakgrund härav föreslås att arbetsskadelivränta i
form av egenlivränta årligen skall räknas om med
hälften av inkomstindexets reala förändring och
inkomstindexets hela prisförändring.
Regeringens  principiella  uppfattning  är att
personer  som uppnår pensionsåldern inte längre
riskerar att förlora inkomsterna på grund av en ar-
betsskada utan på grund av åldern. Det föreslås
därför   att   den   livränta  som  enligt
övergångsbestämmelser utbetalas till personer födda
1937 eller tidigare även fortsättningsvis skall vara
knuten till prisbasbeloppet. För personer födda 1937
eller tidigare som beviljas livränta för skada som
inträffat efter det att han eller hon fyllt 65 år
föreslås dock samma regler gälla som för de yngre
åldersgrupperna.
De   nya  reglerna  för  indexering   av
arbetsskadelivränta  föreslås träda i kraft den
1 januari  2003. Detta innebär  att  förmånerna
inkomstindexeras för första gången den 1 januari
2004.

Motion

Margit Gennser m.fl. (m) begär i motion Sf19 yrkande
8, vid avslag på yrkandena 1-5, beslut om att
livräntan skall baseras på samma inkomstunderlag som
den     sjukpenninggrundande     inkomsten.
Inkomstunderlaget  bör  enligt motionärerna inte
skilja sig åt beroende på om man får ersättning från
sjukförsäkringen eller från arbetsskadeförsäkringen.

Utskottets ställningstagande

Enligt   LAF  utgörs  för  den  som   är
sjukpenningförsäkrad enligt AFL livränteunderlaget
av  den sjukpenninggrundande inkomsten  beräknad
enligt  bestämmelserna i AFL. Vid beräkning av
livränteunderlaget skall emellertid också beaktas
andra skattepliktiga förmåner än pengar,  vissa
kostnadsersättningar   samt   semesterlön  och
semesterersättning. Utskottet gör bedömningen att
utgångspunkten att den som drabbats av arbetsskada i
princip skall försättas i samma situation som om
skadan inte hade  inträffat motiverar särskilda
regler. Utskottet anser med hänsyn härtill att
reglerna för att beräkna livränteunderlaget inte bör
ändras. Därmed kan utskottet inte ställa sig bakom
motionsförslaget att livränta skall beräknas på
samma underlag som sjukpenning enligt AFL. Utskottet
avstyrker därmed motion Sf19 yrkande 8.

Utskottet noterar att regeringen i propositionen
gör  bedömningen att frågan  om  beräkning  av
livränteunderlag  för  den  som  utan  att  få
föräldrapenning  utnyttjar sin lagliga rätt att
arbeta deltid på grund av vård av barn bör utredas
vidare  samt  att  frågan  om  beräkning  av
livränteunderlag  för förfluten tid bör utredas
tillsammans med frågan om översyn av reglerna om
skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst.
Såvitt gäller regeringens förslag om indexering
av livränta har utskottet inte något att erinra.
Utskottet tillstyrker därför förslaget.
Utskottet vill tillägga att frågan om indexering
av sjuk- och aktivitetsersättning för närvarande
bereds inom Regeringskansliet. I avvaktan härpå
gäller enligt  de  nya  reglerna om sjuk- och
aktivitetsersättning, som träder i kraft den 1
januari 2003, prisindexering  som metod. Vidare
noterar utskottet att regeringen dels har aviserat
en  höjning  av  inkomsttaket  i  sjuk-  och
föräldraförsäkringen till tio prisbasbelopp fr.o.m.
den 1 juli 2003, om det statsfinansiella läget
tillåter det, dels avser att närmare analysera
inkomsttaken i de olika socialförsäkringssystemen.

Samordning mellan förmåner

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
dels om samordning mellan livränta och en
senare    beviljad    sjuk-    eller
aktivitetsersättning,  dels  om avdrag på
retroaktiv    arbetsskadelivränta   för
sjukpenning som redan betalats ut för samma
tid.

Propositionen

Om en person har rätt till livränta enligt LAF och
samtidigt har rätt till förtidspension eller efter-
levandelivränta enligt AFL med anledning av den
inkomstförlust  som  föranlett  livräntan, skall
livränta enligt LAF betalas ut endast i den mån den
överstiger pensionen.

Tillämpningen av nuvarande regler innebär att
livränta och förtidspension samordnas, då en person
drabbas av både arbetsrelaterade besvär och icke
arbetsrelaterade besvär, om prövning av rätten till
förmånerna sker samtidigt. Förmånerna samordnas till
den del som de täcker samma inkomstförlust. Till den
del som arbetsskadan sätter ned arbetsförmågan får
då den försäkrade samma ekonomiska ersättning som om
han eller hon hade arbetat.
Är   den   försäkrade   däremot   beviljad
arbetsskadelivränta och arbetar heltid, och senare
beviljas förtidspension till följd av annan icke
arbetsrelaterad sjukdom, samordnas inte förmånerna.
Detta leder till att den ekonomiska kompensationen
för den del som är arbetsskada blir högre än vad
inkomst av förvärvsarbete för samma del skulle ha
varit. Det beror på att den tidigare beviljade
livräntan ingår i den pensionsgrundande inkomsten
och därmed har höjt tilläggspensionens storlek.
Förtidspension kompenserar därmed också den del av
arbetsförmågan som livräntan redan kompenserar.
För att åstadkomma en likvärdig behandling av de
försäkrade föreslår regeringen att det införs regler
som föreskriver samordning även när förmånen enligt
AFL  beviljas  vid  en  senare  tidpunkt  än
arbetsskadelivräntan. Av administrativa skäl bör
emellertid de nya samordningsreglerna införas först
i och med att sjuk- och aktivitetsersättning införs
fr.o.m. den 1 januari 2003.
Om ersättning enligt AFL eller annan författning
har betalats ut av en allmän försäkringskassa eller
arbetslöshetskassa och det senare beviljas en annan
ersättning retroaktivt enligt AFL för samma tid
skall den retroaktiva ersättningen minskas. Minsk-
ningen sker med det belopp som överstiger vad som
skulle ha utgetts för perioden, om beslutet om båda
ersättningarna hade förelegat samtidigt.
För att samordning skall kunna ske krävs dock att
ersättningarna enligt särskilda regler eller enligt
bidragsvillkoren  inte  får  utges  ograverade
samtidigt. Reglerna i denna del är emellertid inte
helt klara när det gäller livränta enligt LAF och
sjukpenning enligt AFL.
Enligt regeringen är det en grundläggande princip
att ersättning för ett och samma inkomstbortfall
inte utbetalas mer än en gång. Regeringen föreslår
därför ett förtydligande i AFL som innebär att den
livränta som utges retroaktivt kan minskas med den
sjukpenning enligt AFL som utbetalats för samma
period.
Lagändringarna  föreslås träda  i  kraft  den
1 januari 2003.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens
förslag. Förslagen tillstyrks därmed.

Anmälningsskyldighet m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
- att den som uppbär egenlivränta enligt LAF
skall vara skyldig att anmäla ändrade förhål-
landen som kan påverka rätten till förmånen,
- att försäkringskassan när livränta beviljas
tills vidare skall ta ställning till frågan
om efterkontroll, dock med den ändringen att
förslaget skall träda i kraft den 1 juli 2002
samt
- att ett beslut om livränta skall omprövas
om  personens  inkomst som skadad  ökats
väsentligt.

Propositionen

I LAF saknas bestämmelser om att en försäkrad som
får  egenlivränta  är  skyldig att anmäla  att
arbetsförmågan väsentligt förbättrats  eller att
förhållandena i övrigt ändrats. Det innebär att en
försäkrad som beviljas sådan livränta inte har någon
laglig skyldighet att anmäla ändrade förhållanden
som kan påverka rätten till  förmånen.  Enligt
regeringens mening saknas det anledning att undanta
egenlivränta från kravet på anmälningsskyldighet när
en  sådan skyldighet  finns  beträffande  t.ex.
förtidspension och sjukbidrag. Regeringen föreslår
därför att LAF ändras så att krav på anmälningsskyl-
dighet även skall gälla när den försäkrade uppbär
egenlivränta.

Beslut om förtidspension gäller tills vidare. För
förtidspension   gäller   enligt   AFL   att
försäkringskassan i samband med beslut om sådan
förmån  skall  bedöma  om förnyad utredning av
arbetsförmågan skall göras efter viss tid, s.k.
efterkontroll. Från och med den 1 januari 2003
ersätts  förtidspension av förmånerna sjuk- och
aktivitetsersättning.  En motsvarande bestämmelse
kommer då att gälla för de nya förmånerna. En
livränta kan beviljas tills vidare eller för en viss
angiven tid. En tidsbegränsad livränta prövas på
nytt vid den aktuella periodens slut. En fullständig
sakprövning görs då av den försäkrades rätt till
fortsatt livränta och ett nytt livränteunderlag
fastställs. När det är fråga om livränta som gäller
tills vidare har RFV rekommenderat att försäk-
ringskassorna i samband med livräntebeslutet skall
ta ställning till om efterkontroll skall göras. Det
saknas dock lagstöd för ordningen med efterkontroll
i livränteärenden. Regeringen föreslår att en regel
som motsvarar den som finns i AFL införs i LAF.
Livränta kan beviljas för sänkt inkomst till följd
av arbetsbyte eller omplacering som föranletts av en
arbetsskada. Till följd av att löneutvecklingen är
olika inom olika branscher kan beviljad livränta med
tiden komma att mer eller mindre kompensera den
sänkta  inkomst  som  arbetsbytet/omplaceringen
initialt medförde. Ökade inkomster som inte beror på
att hälsotillståndet förbättrats, eller som beror på
att den försäkrade bytt till ett mer välavlönat
arbete, utgör emellertid inte skäl för omprövning.
Inte heller har ökade  inkomster som följd av
politiska uppdrag vid sidan om ordinarie arbete
ansetts utgöra sådana ändrade förhållanden som bör
medföra omprövning. Enligt regeringen framstår det
inte som rimligt att livränta skall betalas ut då
inkomstförlust inte längre föreligger. Därför bör
livränta  också omprövas om försörjningsförmågan
förbättras till följd av löneutveckling, utökad
arbetstid eller på annat sätt. Regeringen föreslår
därför att reglerna ändras så att livränta kan
omprövas inte endast om ändring av betydelse har
skett i de förhållanden som var avgörande för
beslutet utan även om ökning av väsentlig betydelse
har skett av inkomsten som skadad.
De  nya  reglerna  om  anmälningsskyldighet,
efterkontroll och omprövning föreslås träda i kraft
den 1 januari 2003.

Utskottets ställningstagande

Utskottet, som konstaterar att regeringens förslag
innebär att en försäkrad blir skyldig även att
anmäla väsentligt ökad inkomst, har inte något att
erinra mot förslagen. Utskottet anser dock att
förslaget om efterkontroll bör träda i kraft den 1
juli 2002. Utskottet föreslår en sådan ändring. Med
denna ändring  tillstyrker utskottet regeringens
förslag.

Utskottet noterar att Riksdagens revisorer nyligen
har föreslagit att regeringen skall vidta åtgärder
för   att   förbättra   efterkontrollen   av
förtidspensioner (2001/02:RR13).

Administration av
arbetsskadeförsäkringen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avstyrka motionsyrkanden bl.a.
om
- länsvis koncentration av handläggningen av
arbetsskadeärenden,
- vidareutbildning av försäkringsläkare,
- utbildning i försäkringsmedicin och
- behovet av att förbättra arbetsmiljön för
att minska antalet arbetsskador.
Jämför reservationerna nr 9 och 10 (båda kd).

Propositionen

Arbetsskadeförsäkringen handläggs för närvarande vid
varje försäkringskassa. Av RFV:s rapport RFV Anser
2001:3 framgår att under de år som försäkringen
funnits har ett antal grundläggande  brister i
handläggningen och tillämpningen av försäkringen
påtalats vid såväl granskningar som utredningar.
Detta sammanhänger bl.a. med de komplexa och svåra
bedömningar som måste göras i ett arbetsskadeärende.
Kunskapsbrister och behovet av gemensamma utgångs-
punkter vid bedömningen av arbetsskador framstår som
centrala faktorer i sammanhanget. Enligt RFV talar
mycket för att handläggningen av arbetsskadeärenden
bör koncentreras. Detta skulle öka förutsättningarna
för likformighet och rättssäkerhet och få till följd
att  de  regionala  skillnaderna  i  beslut  i
arbetsskadeärenden minskar. Enligt RFV:s mening bör
i första hand en arbetsskadeenhet för hela landet
bildas.

Enligt regeringen är frågan om koncentration av
arbetsskadehandläggningen av central betydelse. Rätt
utförd skulle en koncentrering underlätta utbytet av
kunskaper  mellan  försäkringsspecialister  och
företrädare för  medicinsk och annan vetenskap.
Frågan om hur många enheter och var de skall vara
placerade behöver emellertid övervägas ytterligare.
Regeringen gör i propositionen bedömningen att en
särskild utredare bör ges i uppdrag att lämna
förslag till utformningen av en mer koncentrerad
organisation för arbetsskadehandläggningen. Vidare
skulle enligt regeringen kvaliteten på bedömningen i
mer komplicerade  arbetsskadeärenden  förmodligen
höjas om flera olika försäkringsläkare gör  en
gemensam försäkringsmedicinsk bedömning. En särskild
utredare bör därför ges i uppdrag att förbereda en
ny ordning för den försäkringsmedicinska bedöm-
ningen. Dessutom krävs enligt regeringen någon form
av  gemensam  grund  för  det   medicinska
ställningstagandet. En särskild utredare bör ges i
uppdrag att närmare utreda frågan om en kunskapsbank
inom arbetsskadeområdet.

Motioner

Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd) begär i motion
Sf18 yrkande 4 ett tillkännagivande om en utredning
om länsvis koncentration  av  handläggningen av
arbetsskadeärenden.   Vid   en   centraliserad
handläggning  till  ett  ställe  ökar  enligt
motionärerna  det  fysiska  avståndet  mellan
handläggare, arbetsplats och skadad. I samma motion
yrkande  5  begärs  ett  tillkännagivande  om
vidareutbildning för försäkringsläkarna för att höja
kvaliteten i beslutsprocessen. I yrkande 6 begär
motionärerna ett tillkännagivande om att utbildning
i försäkringsmedicin bör ges en starkare ställning i
läkarutbildningen.  Enligt  motionärerna  måste
utbildning i försäkringsmedicin bli obligatorisk för
läkare på alla nivåer och ges ett större inslag i
deras grundutbildning. I yrkande 7 begärs  ett
tillkännagivande om att utredningen om en ny ordning
för  den  försäkringsmedicinska  bedömningen  i
arbetsskadeärenden bör ges direktiv att även se över
det försäkringsmedicinska systemet.

I motion Sf16 yrkande 1 av Barbro Feltzing (mp)
begärs ett tillkännagivande om att regeringen skall
hålla fast vid sin ambition att arbetsskadeärenden
skall handläggas tidigare än vad som nu sker och att
man även efter införandet av en ny lag bör sträva
efter kortare handläggningstider. Genom regeringens
förslag kommer enligt motionären handläggningstiden
visserligen att förkortas men inte tillräckligt.
I motion Ub295 yrkande 2 av Lennart Fridén (m)
begärs ett tillkännagivande om att konsensusregler
måste  gälla   hos   försäkringskassor   och
förtroendeläkare som har att ta ställning till
skador  till  följd  av påverkan av magnetism,
elektricitet  och strålning.  Enligt  motionären
bedömer försäkringskassorna dessa skador olika.
Gudrun Schyman m.fl. (v) begär i motion MJ422
yrkande 4 ett tillkännagivande om att symtomen på
elöverkänslighet  bör  betraktas  som grund för
bedömning av arbetsskada. Motionärerna påpekar att
vissa   försäkringskassor   inte   godkänner
elöverkänslighet som arbetsskada och att det inte är
acceptabelt att försäkringskassornas  bedömningar
skiljer sig åt.
I motion Sf360 av Margareta Sandgren m.fl. (s)
begärs  ett  tillkännagivande  om  förslag  om
rikskoncentrerad  handläggning  av  arbetsskador.
Motionärerna  anser  att handläggningen av  ett
arbetsskadeärende kräver  närhet  och  täthet i
kontakter mellan den försäkrade, försäkringskassan,
arbetsplats och försäkringsläkare. Att genomföra
omfattande    organisationsförändringar    med
rikskoncentrerad   handläggning   kan   enligt
motionärerna knappast gagna den försäkrade samtidigt
som det betyder att kraften i utvecklingsarbetet
inom försäkringskassorna går förlorad.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  konstaterar  att  försäkringskassornas
bedömning i arbetsskadeärenden  är av skiftande
kvalitet.  Sannolikt  beror  det på att  många
arbetsskadeärenden är komplicerade att utreda och
svårbedömda. Även det förhållandet att det saknas en
samlad bild över det medicinska kunskapsläget torde
spela en roll. En koncentration av handläggningen
liksom inrättandet av en kunskapsbank skulle kunna
bidra till att bristerna i handläggningen minskar
och att en ökad likformighet uppnås. De nya reglerna
med ett enhetligt beviskrav torde också få betydelse
i sammanhanget. Enligt utskottet finns det skäl att
anta att en mer koncentrerad handläggning även kan
skapa förutsättningar för en snabbare handläggning
av arbetsskadeärenden. Frågan  om hur en sådan
organisation skall se ut kommer att bli föremål för
utredning.

Utskottet har vid sammanträde den 7 mars 2002
erhållit information av företrädare från Gävleborgs
läns allmänna försäkringskassa om försäkringskassans
erfarenheter    av    en    regionaliserad
arbetsskadehandläggning.   Det   framkom   att
försäkringskassan har inrättat ett regioncentrum för
arbetsskador med en gemensam administration i form
av ett gemensamt ledarskap och gemensamma möten. Den
handläggande  personalen  har  däremot  inte
omlokaliserats till ett ställe, vilket innebär att
den lokala förankringen, som är viktig, inte har
gått förlorad. Genom den nya ordningen anser sig
försäkringskassan ha fått en bättre kvalitet och en
större  likformighet i arbetsskadehandläggningen.
Försäkringskassan har också kunnat etablera ett
samarbete med den arbetsmiljömedicinska forskningen.
Med hänsyn till det nu anförda anser utskottet att
det  för  närvarande  inte finns anledning för
riksdagen att göra något uttalande i frågan. Därmed
avstyrker utskottet motionerna Sf18 yrkande 4, Sf16
yrkande 1 och Sf360.
Såvitt  gäller  frågan om vidareutbildning av
försäkringsläkare och om en starkare ställning för
utbildning   i   försäkringsmedicin    inom
läkarutbildningen vill utskottet framhålla att det
närmast är självklart att både behandlande läkare
och försäkringsläkare har goda kunskaper i bl.a.
försäkringsmedicin. Eftersom försäkringsläkaren är
en  av  försäkringskassan  anställd  tjänsteman
förutsätter utskottet att försäkringskassorna  i
egenskap   av   arbetsgivare   tillser   att
försäkringsläkarna  får  den  utbildning som är
nödvändig  för  uppdraget. När det gäller  den
behandlande läkaren har denne en avgörande betydelse
inte bara i förhållande till sina patienter utan
också  för  utvecklingen  av socialförsäkringens
kostnader. Det innebär enligt utskottet både en
grannlaga uppgift och ett stort samhällsekonomiskt
ansvar att t.ex. utfärda ett läkarutlåtande för
förtidspension  eller  att göra uttalande i en
sambandsfråga i ett komplicerat arbetsskadeärende om
resultatet blir en livsvarig livränta. Det ligger i
sakens natur att den behandlande läkaren då måste ha
en   god   kännedom  bl.a.  om  patientens
arbetsförhållanden.
Utskottet noterar att regeringen inom ramen för
det s.k. elvapunktsprogrammet avser att göra en
översyn av sjukskrivningsprocessen  och att den
behandlande  läkarens  behov  av stöd av andra
kompetenser  som  tar  hänsyn till patienternas
arbetsförhållanden skall uppmärksammas.
Frågan om elöverkänslighet eller skador efter
påverkan av t.ex. magnetism, som berörs i två av
motionerna, är exempel på sjukdomsbesvär som är
mycket svårbedömda och där förekomsten  av  en
kunskapsbank skulle kunna vara av stor betydelse vid
arbetsskadebedömningen. Även en gemensam bedömning
av  flera  försäkringsläkare  skulle  kunna  ge
försäkringskassorna väsentligt bättre underlag vid
arbetsskadebedömningarna. Båda dessa åtgärder bör
kunna få en avgörande betydelse för att åstadkomma
en mer enhetlig och likformig bedömning över hela
landet samtidigt som det kan bidra till att skapa
förtroende för försäkringskassornas beslut.
Utskottet anser att de aviserade utredningarna bör
avvaktas och att det inte finns skäl att nu föreslå
att riksdagen skall vidta någon åtgärd. Därmed
avstyrker utskottet motionerna Sf18 yrkandena 5-7,
MJ422 yrkande 4 och Ub295 yrkande 2.

Ändring i lagen om statlig
ersättning vid ideell skada m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
bl.a. om att beslut om ersättning enligt
lagen (1977:266) om statlig ersättning vid
ideell skada m.m. skall fattas av den myn-
dighet som regeringen bestämmer samt att de
undantag i ersättningshänseende som gäller
för intagna på kriminalvårdsanstalt m.fl.
skall gälla även för  personer  som  är
underkastade      vissa      andra
verkställighetsformer.

Propositionen

Enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
(LSP) och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid
ideell skada m.m. (LSI) finns en rätt till er-
sättning   vid   personskada   för   bl.a.
totalförsvarspliktiga    och    intagna   i
kriminalvårdsanstalt. Ersättningen skall i princip
försätta den skadade i samma ekonomiska situation
som   om   skadan   inte  hade  inträffat.
Personskadeskyddet enligt LSP handhas av RFV och
försäkringskassorna. Beslut om statlig ersättning
vid  ideell  skada  m.m.  fattas  av  Statens
trygghetsnämnd.

Sedan lång tid tillbaka finns avtalsförsäkringar
för arbetare och tjänstemän inom bl.a. Svenskt
Näringslivs, LO:s och PTK:s avtalsområden. En av
dessa avtalsförsäkringar är Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA). Den som drabbas av personskada i
arbetet kan få ersättning enligt skadeståndsrättens
normer utan att behöva visa att arbetsgivaren eller
annan är vållande till skadan. TFA kompletterar
förmånerna  inom  den allmänna försäkringen och
arbetsskadeförsäkringen. För den som omfattas av LSP
är  rätten till ersättning  för  ideell  skada
fastslagen i författning, nämligen LSI. När LSI
infördes var TFA:s motsvarighet för anställda inom
det statliga området statens personskadeförsäkring,
enligt vilken ersättningsanspråk prövas av Statens
trygghetsnämnd. Från och med april 1986 ersattes
statens  personskadeförsäkring  av  avtalet  om
ersättning vid personskada (PSA).
Sedan den 1 juli 2000 har frågan om ersättning vid
personskada för statligt anställda övertagits av den
av  parterna  på  den  statliga arbetsmarknaden
gemensamt  inrättade  PSA-nämnden.  Därmed  har
merparten  av  arbetsuppgifterna  för  Statens
trygghetsnämnd försvunnit. Till trygghetsnämndens
kvarvarande verksamhet hör dock alltjämt person-
skadeärendena  enligt LSI. Regeringen anser att
Statens trygghetsnämnd  snarast bör upphöra och
föreslår att beslut om ersättning enligt LSI skall
fattas av den myndighet som regeringen bestämmer.
Regeringen avser att  ge  Kammarkollegiet denna
uppgift.
Vidare föreslås att hänvisningen till statens
personskadeförsäkring  i  LSI  ersätts  med  en
hänvisning  till  avtalet  om  ersättning  vid
personskada (PSA) och att uttrycket ersättning för
allmänna olägenheter i LSI ändras till ersättning
för olägenheter i övrigt.
Såvitt   gäller  den  ersättningsberättigade
personkretsen var LSI ursprungligen begränsad till
att gälla ersättning för ideell skada. Genom en lag-
ändring 1991 utvidgades skyddet enligt LSI för
totalförsvarspliktiga  m.fl.  till  att  omfatta
samtliga kostnader som ersätts enligt PSA. Vidare
utvidgades rätten till ersättning vid olycksfall
under   fritiden  m.m.  För   intagna   på
kriminalvårdsanstalt,   vissa   administrativt
frihetsberövade personer m.fl., föreskrevs dock att
endast ersättning för ideell skada skulle utges.
Genom en lagändring 1999 utökades LSP med tre nya
personkategorier  som skulle omfattas av lagen,
nämligen  den  som utför  samhällstjänst  eller
ungdomstjänst enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av brottsbalken samt den som utför oavlönat
arbete enligt föreskrift som meddelats med stöd av
lagen  (1994:451)  om  intensivövervakning  med
elektronisk kontroll. Enligt regeringen bör för
denna  personkrets  gälla  samma  undantag  i
ersättningshänseende som gäller för bl.a. intagna på
kriminalvårdsanstalt. Regeringen föreslår därför att
LSI ändras så att de nämnda kategorierna endast har
rätt till ersättning för ideell skada.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag. Förslagen tillstyrks därför.

Förslagens konsekvenser

Propositionens  förslag  om  nya  regler  för
arbetsskadeförsäkringen har enligt regeringen stora
ekonomiska konsekvenser såväl för statsbudgeten och
de offentliga finanserna som för den enskilde. Det
har dock visat sig vara mycket svårt att beräkna den
framtida      utgiftsutvecklingen      för
arbetsskadeförsäkringen. Risken finns således att
utgiftsnivån blir betydligt högre än beräknat.

I  2001  års  ekonomiska  vårproposition  har
regeringen  avsatt  medel  för  att  reformera
arbetsskadeförsäkringen. Totalt har 500 miljoner
kronor avsatts för 2002 och därefter 1 miljard
kronor per år fr.o.m. 2003.
Enligt  regeringen  är  det  angeläget  att
kostnadseffekterna  av  förslagen  kan  följas
omedelbart från det att reglerna börjar tillämpas.
Ett uppföljningssystem som möjliggör detta måste
därför finnas tillgängligt redan fr.o.m. den 1 juli
2002. Det  är vidare angeläget att system för
ärendehantering som ger tillgång till detaljerad
statistik skapas för arbetsskadeärenden. Regeringen
kommer därför att ge RFV i uppdrag att skapa ett
sådant system. I avvaktan härpå kommer regeringen
att i regleringsbrevet för 2002 ge RFV i uppdrag att
inom ramen för det befintliga statistiksystemet
vidta åtgärder som gör det möjligt att följa föränd-
ringar i arbetsskadeförsäkringens ersättningsmönster
och mäta försäkringens effekter för kvinnor och män.
En första rapportering skall göras i samband med
årsredovisningen avseende 2002. (Av regleringsbrevet
för 2002 framgår att RFV har fått ett sådant
uppdrag.)
Vidare  kommer  regeringen  att  införa  en
kontrollstation år 2004, då bl.a. effekten  av
regeländringarna  och  kostnadsutvecklingen skall
analyseras. RFV kommer därför att få i uppdrag att
genomföra en sammanhållen analys och bedömning av
bl.a. kostnadsutvecklingen  och regeländringarnas
effekt för de försäkrade.
Flera av de föreslagna regeländringarna kommer att
få  konsekvenser för försäkringsadministrationen.
Enligt regeringen kommer de ändrade beviskraven
sannolikt att leda till en ökad ärendetillströmning.
Regeländringarna skall dock kompletteras med att
handläggningen  av arbetsskadeförsäkringen  skall
koncentreras.   En   ny   organisation   för
arbetsskadehandläggningen förutsätts gälla fr.o.m.
den 1 januari 2003.
Förslaget om ändrade beviskrav kan även komma att
få    konsekvenser   för   de   allmänna
förvaltningsdomstolarna.  Regeringen  gör  dock
bedömningen att det antal överklagade beslut i
arbetsskadeärenden som beror på de regeländringar
som nu föreslås för närvarande är mycket svårt att
uppskatta. Regeringen kommer därför att noga följa
kostnadsutvecklingen    för   de   allmänna
förvaltningsdomstolarna.
Reservationer



Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Privatisering av arbetsskadeförsäkringen
(punkt 1)

av Bo Könberg (fp), Gustaf von Essen (m), Göran
Lindblad (m), Cecilia Magnusson (m) och Margareta
Cederfelt (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 1. Riksdagen bifaller
därmed motionerna 2001/02:Sf19 yrkandena 1-5 och
2001/02:Sf309 yrkandena 1-4 och bifaller delvis
motionerna 2001/02:Sf18 yrkande 1, 2001/02:Sf233 och
2001/02:Sf336.

Ställningstagande

Vi  anser  att  det  finns  behov  av  en ny
arbetsskadeförsäkring  som  hanteras  av privata
försäkringsbolag. En sådan försäkring bör utformas
så att den befrämjar förebyggande åtgärder och
rehabilitering så att riskerna för arbetsskador
minimeras liksom olägenheterna till följd av sådana
skador.

Eftersom arbetsgivaren har störst möjlighet att
påverka arbetsmiljön genom val av produktionsteknik
och arbetsmetoder är det rimligt att arbetsgivaren
också har ansvar för att reducera risken  för
arbetsskador,  bl.a.  genom  en  försäkring för
arbetsskador. För att skydda arbetstagaren bör det
dock finnas en kunnig tredje part på riskbedömning,
dvs. ett försäkringsbolag. Arbetsgivaren måste i lag
åläggas att teckna en fullständig försäkring för
arbetsskada med en aktuarisk premie. Premien skall
sättas efter de risker och skadefall arbetsgivaren
genererar.  Höga   försäkringspremier   skapar
drivkrafter  att minska riskerna genom tekniska
insatser och utbildning.
En aktuarisk försäkring är effektiv när det gäller
arbetsolyckor men går i de flesta fall inte att
tillämpa när det gäller arbetssjukdomar. Orsaken
till detta är att sambanden mellan en sjukdom och
dess uppkomst samt arbetsmiljön är komplicerade och
oklara.
För  arbetssjukdomar  går det inte att sätta
korrekta premier, bl.a. därför att sjukdomarna ofta
uppträder först efter lång fördröjning. Vi föreslår
därför att arbetsskadeförsäkringen enbart  skall
omfatta  arbetsolyckor.  Eftersom  det  ur  ett
löntagarperspektiv  torde  vara  ointressant  om
inkomstbortfallet  på  grund av sjukfrånvaro är
arbetsrelaterat  eller ej bör  arbetssjukdomarna
överföras till sjukpenningförsäkringen.
En aktuarisk försäkring  gör  kostnaderna för
riskexponeringen tydliga för både anställda och
arbetsgivaren, vilket ökar incitamenten att minska
riskerna.  Av  det  skälet finns det skäl att
ifrågasätta  färdolycksfallens  plats  inom  en
försäkring för arbetsskador. En arbetsgivare har
inga möjligheter att påverka och förhindra denna typ
av   olyckor.   Därför   föreslår  vi  att
trafikolycksfallen  inom  arbetsskadeförsäkringen
överförs till trafikförsäkringen.
Arbetsskadeförsäkringen  har  betydande  årliga
kostnader  under  många  år framöver för gamla
arbetsskador i form av livräntor. Finansiering sker
med  avgifter. När arbetsgivaren börjar  betala
försäkringspremier  för  arbetsolycksfallen  bör
arbetsskadeavgiften successivt  kunna  reduceras.
Övergången från nuvarande finansiering till  en
renodlad försäkringsfinansiering för arbetsolyckorna
måste  få  ta  tid. Arbetsgivare med riskfylld
verksamhet och höga försäkringspremier bör under en
övergångstid få viss del av sina premier betalade ur
en särskild fond. Ett sätt att finansiera denna är
att  göra  nedtrappningen av arbetsskadeavgiften
långsammare än  vad som teoretiskt skulle vara
möjligt.  En  något  långsammare  minskning  av
arbetsskadeavgifterna får ses som en investering i
en säkrare arbetsmiljö med betydligt färre framtida
arbetsolycksfall.
Frågan   om   hur   övergången  från  en
arbetsolycksfallsförsäkring  i  den  offentliga
arbetsskadeförsäkringen  till  en  obligatorisk
ansvarsförsäkring vid arbetsolycksfall skall vara
utformad  måste  utredas   liksom  hur  en
övergångslösning   vid   en  överföring   av
arbetssjukdomsfallen   till   den   allmänna
sjukpenningförsäkringen skall utformas.
Det stora och avgörande problemet när det gäller
arbetsskadeförsäkringen är enligt vår mening bristen
på incitament som premierar förebyggande åtgärder.
För  såväl arbetstagare  och  arbetsgivare  som
försäkringskassa  är nuvarande incitament mycket
svaga eller obefintliga. Fördelarna med vårt förslag
till modell är att den skapar just de incitament
som den nuvarande arbetsskadeförsäkringen saknar.
Eftersom premierna kommer att vara differentierade
kommer arbetsgivaren att få incitament att förbättra
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ur försäkringsmässig
synpunkt är det rimligt att arbetsgivaren betalar
för de skador som uppstår på arbetsplatsen.
Vad nu framförts bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

2. Privatisering av arbetsskadeförsäkringen
(punkt 1)

av Fanny Rizell (kd), Birgitta Carlsson (c) och
Désirée Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 2. Riksdagen bifaller
därmed  motionerna  2001/02:Sf18  yrkande  1,
2001/02:Sf233 och 2001/02:Sf336 och bifaller delvis
motionerna  2001/02:  Sf19  yrkandena  1-5  och
2001/02:Sf309 yrkandena 1-4.

Ställningstagande

Det stora och avgörande problemet när det gäller
socialförsäkringssystemet   i  allmänhet   och
arbetsskadeförsäkringen i synnerhet är enligt vår
mening  bristen  på  incitament  som  premierar
förebyggande åtgärder. För såväl arbetstagare och
arbetsgivare som försäkringskassa är incitamenten
mycket svaga eller obefintliga.

Ett alternativ  är att arbetsskadeförsäkringen
lyfts ut ur den offentliga försäkringen och att
ansvaret för organisation och finansiering i form av
en obligatorisk  tilläggsförsäkring tas över av
arbetsmarknadens parter. Ett sådant förslag har
utretts  av  Arbetsskadeutredningen  1997  (SOU
1998:37).
De klara fördelarna med en modell med privata
inslag är framför allt att den skapar just de
incitament som den nuvarande arbetsskadeförsäkringen
saknar.  Eftersom  premierna  kommer  att  vara
differentierade  kommer  arbetsgivaren  att  få
incitament  att  förbättra  arbetsmiljön  på
arbetsplatsen. Även satsningen på rehabilitering
skulle öka. Från försäkringsmässig synpunkt är det
rimligt att arbetsgivaren betalar för de skador han
eller hon faktiskt orsakar.
Arbetsskadeutredningens  förslag  om en privat
arbetsskadeförsäkring är väl genomarbetat och skulle
i princip kunna sättas i verket relativt omgående.
Det är beklagligt att så inte redan har skett.
Regeringen bör därför analysera utredningens förslag
liksom  det  norska  systemet   med   dess
incitamentsskapande inslag. Även andra förslag på
området bör ingå i analysen. Regeringen bör därefter
återkomma  till  riksdagen med förslag  om  en
reformerad arbetsskadeförsäkring.
Vad nu framförts bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

3. Begreppet yrkesutbildning (punkt 4)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 3. Riksdagen bifaller
därmed motion 2001/02:Sf19 yrkande 10.

Ställningstagande

Vi anser att det i 4 kap. 10 § lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring    angivna    begreppet
yrkesutbildning är otidsenligt och inte på ett bra
sätt speglar gällande regler och praxis. Det bör
därför övervägas om det inte finns skäl att både
förtydliga och precisera detta begrepp. Enligt vår
mening bör frågan överlämnas till den utredning som
har  i  uppdrag att se över skyddstiderna för
sjukpenninggrundande inkomst. I det uppdraget ingår
bl.a. vissa frågor som rör socialförsäkringssystemet
för studerande. Vad nu framförts bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.


4. Enhetligt beviskrav vid
arbetsskadebedömningen (punkt 5)

av Gustaf von Essen (m), Göran Lindblad (m),
Cecilia Magnusson (m), Birgitta Carlsson (c) och
Margareta Cederfelt (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
såvitt avser 2 kap. 1 och 2 §§ samt punkt 2
övergångsbestämmelserna. Riksdagen bifaller därmed
motionerna 2001/02:Sf17 yrkande 1 och 2001/02:Sf19
yrkande 7 samt avslår motion 2001/02:Sf18 yrkande 2.

Ställningstagande

Enligt  vår  uppfattning är det  märkligt  att
regeringen inte  har  tagit fasta på Lagrådets
uttalande om att lagtillämpningen, om den inte skall
riskera att präglas av alltför stor skönsmässighet,
genomgående bör bygga på i vad mån vetenskapligt
välgrundade kunskaper förekommer på det område som
berörs. Vi anser således på goda grunder  att
regeringens  förslag  kommer att leda till mer
skönsmässiga bedömningar  än  i  dag. Detta är
olyckligt eftersom det ur rättssäkerhetssynpunkt är
viktigt att bedömningarna är lika över hela landet.
Vi motsätter oss därför regeringens förslag om ett
enhetligt beviskrav vid arbetsskadebedömningen.


5. Åtgärdsprogram för ökade
rehabiliteringsinsatser (punkt 6)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 5. Riksdagen bifaller
därmed motion 2001/02:Sf19 yrkande 6 och avslår
motionerna  2001/02:Sf17  yrkandena  3  och  4,
2001/02:Sf283 och 2001/02:A314 yrkande 4.

Ställningstagande

Regeringen är oroad över att kvinnor i mindre
utsträckning än män får sina skador godkända som
arbetsskador. Enligt vår mening bör ambitionen inte
vara att lika många kvinnor som män skall få
ersättning från arbetsskadeförsäkringen. I stället
bör sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna utformas så
att incitament skapas för att reducera ohälsa hos
både män och kvinnor. Vi anser således att det är
viktigt att uppmärksamma de friskgivande faktorerna
i  arbetet  och  att  försöka  minska  den
arbetsrelaterade ohälsan. Detta bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.


6. Åtgärdsprogram för ökade
rehabiliteringsinsatser (punkt 6)

av Birgitta Carlsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 6. Riksdagen bifaller
därmed motion 2001/02:Sf17 yrkandena 3 och 4 och
avslår  motionerna  2001/02:Sf19  yrkande  6,
2001/02:Sf283 och 2001/02:A314 yrkande 4.

Ställningstagande

Rehabiliteringsreformen 1992 gav arbetsgivarna ett
stort men otydligt ansvar. I praktiken har dock
ansvaret flyttats från arbetsgivaren till fyra olika
sektorer som har olika finansiärer, nämligen hälso-
och     sjukvården,     försäkringskassan,
arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Detta har
lett  till  att  individens  inflytande  över
rehabiliteringsprocessen har minskat samtidigt som
många  människor  får alltför lite  hjälp  med
rehabilitering. Försäkringskassorna måste därför få
tydliga  direktiv  att  arbeta  aktivt  med
rehabilitering. Regeringen bör ta fram ett konkret
åtgärdsprogram för ökade rehabiliteringsinsatser.
Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.


7. Ersättning för karensdag (punkt 7)

av Gustaf von Essen (m), Göran Lindblad (m),
Fanny  Rizell (kd), Cecilia  Magnusson  (m),
Birgitta Carlsson (c), Margareta Cederfelt (m)
och Désirée Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
såvitt avser 3 kap. 4 §. Riksdagen bifaller därmed
motionerna 2001/02:Sf17 yrkande  2, 2001/02:Sf18
yrkande 3 och 2001/02: Sf19 yrkande 9.

Ställningstagande

Enligt vår mening har karensdagen en viktig funktion
att fylla som självrisk. Vi anser att det är rimligt
att   det  även  finns  en  självrisk  i
arbetsskadeförsäkringen. Med hänsyn härtill och då
Sverige   totalt   sett  har  förmåner   i
arbetsskadeförsäkringen  som  vida överstiger de
miniminormer som läggs fast i ILO:s konvention (nr
121) om förmåner vid yrkesskada motsätter vi oss
regeringens förslag om kompensation för karensdag
vid arbetsskada.


8. Livränteunderlag (punkt 8)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 8. Riksdagen bifaller
därmed motion 2001/02:Sf19 yrkande 8.

Ställningstagande

Vid sjukfrånvaro kan en arbetstagare beroende på
omständigheterna få inkomstbortfallsersättning bl.a.
från sjukförsäkringen eller arbetsskadeförsäkringen.
Ersättning  från sjukförsäkringen fastställs  på
grundval av den  sjukpenninggrundande  inkomsten
(SGI),     vari     inte     inräknas
semesterlön/semesterersättning, naturaförmåner eller
kostnadsersättningar.   I   underlaget   för
arbetsskadeersättning  ingår  dock, förutom  den
inkomst  som ingår i SGI, andra skattepliktiga
förmåner än pengar, vissa kostnadsersättningar samt
semesterlön/semesterersättning.   Enligt   vår
uppfattning bör ersättning för sjukfrånvaro, oavsett
om den är arbetsrelaterad eller inte, beräknas
enligt reglerna för fastställande av SGI. Detta bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.


9. Vidareutbildning av försäkringsläkare m.m.
(punkt 9)

av Fanny Rizell och Désirée Pethrus Engström (
båda kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 9. Riksdagen bifaller
därmed motion 2001/02:Sf18 yrkandena 5-7.

Ställningstagande

Enligt vår uppfattning finns det vissa brister i det
nuvarande försäkringsmedicinska systemet. En del
anser att bristerna finns hos försäkringsläkarna,
som man menar skriver yttranden som är under all
kritik  och  går  emot  vetenskap och beprövad
erfarenhet. Andra menar att försäkringsläkarna är
utlämnade åt att tolka de behandlande läkarnas intyg
och utlåtanden. Om intygen är undermåliga blir
försäkringsläkarens bedömning mer osäker. Enligt
detta synsätt är det stora problemet bristen på
försäkringsmedicinsk utbildning hos de behandlande
läkarna. Oavsett vilket synsätt man anlägger på
detta  är  det  viktigt  att försäkringsläkarna
tillförsäkras  en  kontinuerlig  och  uppdaterad
vidareutbildning. På så sätt garanteras att deras
bedömningar baseras på aktuell kunskap samtidigt som
man höjer kvaliteten i beslutsprocessen. Det räcker
emellertid inte med att utbilda försäkringsläkarna.
De   behandlande   läkarnas   utbildning   i
försäkringsmedicin   måste  också  förstärkas.
Utbildning  i  försäkringsmedicin  måste  bli
obligatorisk för läkare på alla nivåer och ges ett
mer betydande inslag i deras grundutbildning. Mot
bakgrund härav bör den aviserade utredningen om ny
ordning för den försäkringsmedicinska bedömningen få
i uppdrag att se över frågan om vidareutbildning av
försäkringsläkare och om en förstärkning av den
försäkringsmedicinska  utbildningen  för  övriga
läkare. Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.


10. Administrationsfrågor i övrigt (punkt 10)

av Fanny Rizell och Désirée Pethrus Engström
(båda kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs  i  reservation 10. Riksdagen
bifaller därmed motion 2001/02:Sf18 yrkande 4 och
avslår  motionerna  2001/02:Sf16  yrkande  1,
2001/02:Sf360,  2001/02:  Ub295  yrkande  2 och
2001/02:MJ422 yrkande 4.

Ställningstagande

Enligt regeringen skall en särskild utredare ges i
uppdrag att lämna förslag till utformning av en mer
koncentrerad       organisation      för
arbetsskadehandläggningen.  Vi  anser  att  en
förändring är önskvärd och nödvändig men ställer oss
tveksamma till en centralisering av handläggningen.
Även om det kan uppstå effektivitetsvinster vid en
centraliserad arbetsskadehandläggning minskar den
personliga servicen när den försäkrade inte ges
möjlighet att träffa sin handläggare. Den lokala
kännedom som många handläggare har om arbetsplatser
och olika arbetsmoment kommer också att gå förlorad.
Inom  försäkringskassorna  pågår  dessutom  ett
förändringsarbete som i vissa fall har utmynnat i en
länskoncentration av vissa ärendeslag, däribland
arbetsskadorna.  Vi anser att detta är en mer
tilltalande  utveckling  än  att  centralisera
handläggningen till ett enda ställe. Med hänsyn
härtill bör den aviserade utredningen om en mer
koncentrerad      organisation       för
arbetsskadehandläggningen utreda ett alternativ med
länsvis koncentration av arbetsskadehandläggningen.
Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.

Särskilda yttranden



Utskottets  beredning av ärendet har  föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1. Ersättning för karensdag (punkt 7)

av Bo Könberg (fp).

Av propositionen framgår att regeringen har avvisat
tanken på att uppfylla ILO:s konvention (nr 121) om
förmåner vid yrkesskada genom att slopa karensdagen
för hela sjukförsäkringssystemet. I anslutning till
detta  sägs:  "Enligt  regeringens  mening  kan
självrisker i sjukförsäkringssystemet bidra till att
minska korttidsfrånvaron. Statistiken tyder också på
att karensdagen har fått denna effekt."

Jag delar denna regeringens uppfattning och vill
understryka  vikten  av  att ha denna form av
incitamentsskapande inslag i sjukförsäkringen. Detta
gäller  däremot  inte  arbetsskadeförsäkringen,
eftersom förekomsten av karensdag i denna försäkring
rimligen inte påverkar mängden arbetsskador. Av det
skälet bör karensdag om möjligt undvikas för den som
drabbas av en arbetsskada.

2. Återinförande av arbetsskadesjukpenningen
och administrationsfrågor i övrigt
(punkterna 2 och 10)

av Kerstin-Maria Stalin (mp).

Det  finns personer som aldrig  kommer  in  i
arbetsskadeförsäkringen och därmed aldrig får sin
skada prövad, vilket är ett stort bekymmer. Det
beror i vissa fall på att personen i fråga inte
uppfyller kriterierna om varaktig nedsättning av
förmågan  att skaffa sig inkomst genom arbete.
Idealet  vore  att  återinföra  rätten  till
arbetsskadesjukpenning. För närvarande bedöms dock
en sådan åtgärd alltför kostsam. Emellertid är det
viktigt  att  anlägga  ett  helhetsperspektiv.
Långtidssjukskrivningar ökar katastrofalt med mycket
stora kostnader för staten som följd. Den som
riskerar att dra på sig en arbetsskada som inte
ersätts av arbetsskadeförsäkringen kommer sannolikt
att dra sig för att åta sig ett arbete om det finns
risk för arbetsskada. För att få tillräckligt med
personal inom hälso- och sjukvården och för att
förmå personer över 60 år att förvärvsarbeta bör
målet   därför   vara   att   återinföra
arbetsskadesjukpenningen.

Regeringens förslag om ett mindre strikt beviskrav
kommer främst att gynna kvinnor i den meningen att
de i fortsättningen kommer att få sina arbetsskador
godkända i större utsträckning än i dag. Även om
handläggningstiden genom förslaget kommer att kortas
något är det dock inte tillräckligt. Det är därför
viktigt att regeringen håller fast vid sin ambition
att arbetsskadeärenden skall handläggas tidigare än
vad som nu sker.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I proposition 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor
m.m. har regeringen (Socialdepartementet) föreslagit
att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till

1.  lag  om  ändring  i  lagen (1976:380)  om
arbetsskadeförsäkring,

2. lag om ändring i lagen (2000:465) om ändring i
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

3. lag om ändring i lagen (2001:495) om ändring i
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

4. lag om ändring i lagen (2001:496) om ändring i
lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring,

5. lag om ändring i lagen (2001:489) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,

6. lag om ändring i lagen (2001:492) om ändring i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

7. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift,

8. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd,

9. lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada m.m.

Lagförslagen  återfinns  som  bilaga  2  till
betänkandet.


Följdmotioner


2001/02:Sf16 av Barbro Feltzing (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att den håller fast vid sin ambition att
arbetsskadeärenden skall handläggas tidigare än vad
som nu sker och att man även efter en eventuellt ny
lag bör sträva efter kortare handläggningstider.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  att  målet   är   att   återinföra
arbetsskadesjukpenningen.

2001/02:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c):

1.  Riksdagen  avslår  regeringens  förslag  om
förändringar i bedömningen av arbetsskada.

2.  Riksdagen  avslår  regeringens  förslag  om
ersättning för karensdagarna.

3. Riksdagen begär hos regeringen förslag om ett
konkret    åtgärdsprogram    för    ökade
rehabiliteringsinsatser  i enlighet med  vad  i
motionen anförs.

4. Riksdagen begär hos regeringen förslag om en
utvärdering    av    jämställdheten    i
arbetsskadeförsäkringen i enlighet  med  vad  i
motionen anförs.

2001/02:Sf18 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att analysera
alternativa modeller för arbetsskadeförsäkring med
incitamentsskapande inslag och återkomma med förslag
till förändringar.

2. Riksdagen avslår förslaget angående arbetstvister
i enlighet med vad i motionen anförs.

3. Riksdagen avslår förslaget om kompensation för
karensdag i enlighet med vad i motionen anförs.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utredning om länsvis
koncentration    av    handläggningen    av
arbetsskadeärenden.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vidareutbildning för
försäkringsläkarna.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att utbildning i
försäkringsmedicin  ges en starkare ställning i
läkarutbildningen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  att utredningen om ny ordning för den
försäkringsmedicinska     bedömningen     i
arbetsskadeärenden bör ges direktiv att även se över
det försäkringsmedicinska systemet i enlighet med
vad i motionen anförs.

2001/02:Sf19 av Margit Gennser m.fl. (m):

1.  Riksdagen beslutar att en försäkringsmässig
ansvarsförsäkring för arbetsolycksfall införs som
ett obligatorium för arbetsgivare.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen
utreder  hur  en  övergångslösning  från  en
arbetsolycksfallsförsäkring  i  den  offentliga
arbetsskadeförsäkringen  till  en  obligatorisk
ansvarsförsäkring vid arbetsolycksfall skall vara
utformad.

3. Riksdagen beslutar att arbetsskadesjukdomar skall
regleras inom sjukpenningförsäkringen.

4. Riksdagen beslutar att regeringen skall återkomma
till riksdagen med förslag om en utformning av en
övergångslösning   vid   en   överföring  av
arbetssjukdomsfallen   till   den   allmänna
sjukpenningförsäkringen.

5. Riksdagen beslutar att färdolycksfall till och
från arbetet lyfts ur arbetsskadeförsäkringen för
att i stället regleras via trafikförsäkringen.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att fokus i
förändringen av arbetsskadeförsäkringen bör inriktas
på att reducera det totala antalet arbetsskadade och
inte på grupper av arbetsskadade.

Under förutsättning att riksdagen avslår yrkandena
1-5.

7.  Riksdagen  beslutar  att  bevisreglerna  i
arbetsskadeförsäkringen skall kvarstå oförändrade
enligt 1993 års lag om arbetsskadeförsäkring.

8. Riksdagen beslutar att livräntan skall baseras på
samma inkomstunderlag som den sjukpenninggrundande
inkomsten.

9. Riksdagen beslutar att kompensation för karensdag
under sjuklöneperioden ej skall utgå.

10. Riksdagen beslutar att begreppet yrkesutbildning
i  4  kap.  10  §  arbetsskadeförsäkringslagen
förtydligas.


Motioner från allmänna motionstiden


2001/02:Sf233 av Inga Berggren m.fl. (m, kd, c, fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av att utforma en
ny försäkring för arbetsskador som hanteras av
privata försäkringsbolag.

2001/02:Sf282 av Siw Wittgren-Ahl (s):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av att
förbättra arbetsmiljön för att minimera antalet
arbetsskador.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att verka för att öka arbetsgivarnas direkta
ansvar  för att medverka  till  arbetsrelaterad
rehabilitering.

2001/02:Sf283 av Inger Segelström m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om kvinnors arbetsskador.

2001/02:Sf309 av Margit Gennser m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att en aktuarisk arbetsskadeförsäkring införs
som ett obligatorium för arbetsgivare.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att arbetsolycksfall
skiljs   från   arbetssjukdomar   samt   att
arbetssjukdomarna      överförs      till
sjukpenningförsäkringen.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen
utreder hur en övergångslösning från en offentlig
arbetsskadeförsäkring      till      ett
arbetsskadeobligatorium för arbetsgivare skall vara
utformad.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att färdolycksfall
till och från arbetet lyfts ur försäkringen för
arbetsolycksfall    och    betalas    genom
trafikförsäkringen.

2001/02:Sf336 av tredje vice talman Rose-Marie
Frebran m.fl. (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att utreda konsekvenserna
av att privatisera arbetsskadeförsäkringen.

2001/02:Sf360 av Margareta Sandgren m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om förslag om rikskoncentrerad
handläggning av arbetsskador.

2001/02:Ub295 av Lennart Fridén (m):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att konsensusregler
måste  gälla   hos   försäkringskassor   och
förtroendeläkare som har att ta ställning till
skador av emittenter av sådana påverkansfaktorer.

2001/02:MJ422 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  att  symtomen  på elöverkänslighet  bör
betraktas som grund för bedömning av arbetsskada.

2001/02:A314 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att det skall lämnas en särskild redogörelse
över de överväganden som gjorts för att förslag om
ny   arbetsskadeförsäkring   skall   innebära
könsneutralitet.


Bilaga 2

Regeringens lagförslag





Bilaga 3

Utskottets lagförslag


Av utskottet föreslagen ändring i
regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
3 kap.
4 §
-----------------------------------------------------
En försäkrad som beviljas  En   försäkrad   som
ersättning      för beviljas ersättning för
inkomstförlust till följd inkomstförlust till följd
av arbetsskada skall även av arbetsskada skall även
ha  rätt till särskild ha  rätt till särskild
arbetsskadeersättning som arbetsskadeersättning som
kompensation     för kompensation     för
inkomstförlust som avser inkomstförlust som avser
två sjukdagar.       två   sjukdagar.  Den
särskilda
arbetsskadeersättningen
beräknas för dag med 80
procent    av   det
livränteunderlag   som
gäller  vid  tiden för
beslutet, delat med 365.
-----------------------------------------------------
Om  den försäkrade kan  Om den försäkrade kan
visa att han eller hon visa att han eller hon
har  haft fler än två har  haft fler än två
sjukdagar       med sjukdagar       med
inkomstförlust   under inkomstförlust   under
sjukdomsperioder   till sjukdomsperioder   till
följd av arbetsskadan har följd av arbetsskadan har
den försäkrade rätt till han eller hon rätt till
särskild          särskild
arbetsskadeersättning för arbetsskadeersättning för
visat antal dagar.     varje sådan dag utöver de
två första med 80 procent
av   den   faktiska
inkomstförlusten,  dock
högst med 80 procent av
det  i  första stycket
angivna
livränteunderlaget, delat
med 365.
-----------------------------------------------------
Den       särskilda  Den      särskilda
arbetsskadeersättningen  arbetsskadeersättningen
beviljas i samband med avrundas  för dag till
beslutet om ersättningen närmaste hela krontal.
för inkomstförlusten som
avser arbetsskadan och
beräknas för dag med 80
procent        av
livränteunderlaget delat
med 365. Den särskilda
arbetsskadeersättningen
avrundas  till närmaste
hela krontal.
-----------------------------------------------------


Av utskottet framlagt förslag om
ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring


-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
3 kap.
2 a §[1]1
-----------------------------------------------------
För  en försäkrad  som  För  en försäkrad som
avses i 1 kap. 1 § andra avses  i 3 kap. 15 §
stycket eller som i annat socialförsäkringslagen
fall       genomgår (1999:799) eller som i
yrkesutbildning    när annat  fall  genomgår
skadan  inträffar utges yrkesutbildning    när
sjukpenning     från skadan  inträffar utges
arbetsskadeförsäkringen  sjukpenning     från
vid sjukdom som efter en arbetsskadeförsäkringen
tid av 180 dagar efter vid sjukdom som efter en
det att skadan inträffade tid av 180 dagar efter
sätter    ned   den det att skadan inträffade
försäkrades förmåga att sätter    ned   den
skaffa sig inkomst genom försäkrades förmåga att
arbete  med  minst  en skaffa sig inkomst genom
fjärdedel.         arbete  med  minst  en
fjärdedel.
-----------------------------------------------------
Sjukpenning enligt denna paragraf utges på grundval
av den försäkrades livränteunderlag som anges i 4
kap. 9-11 §§ och beräknas enligt 3 kap. och 22 kap.
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Sjukpenningen  utges  dock  endast  i den mån
ersättningen  överstiger  den  sjukpenning  den
försäkrade är berättigad till enligt 1 eller 2 §.
-----------------------------------------------------






**FOOTNOTES**
[1]:1 Senaste lydelse 1993:357