Justitieutskottets betänkande
2001/02:JUU5

Privilegier och immunitet för Europeiska unionensinstitut för säkerhetsstudier och Europeiskaunionens satellitcentrum


Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1. Godkännande av beslut om privilegier och
immunitet
Riksdagen  godkänner  det  i  proposition
2001/02:32 intagna beslutet av företrädarna för
regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater,
församlade i rådet, av den 15 oktober 2001 om
privilegier och immunitet för Europeiska unionens
institut för säkerhetsstudier och  Europeiska
unionens satellitcentrum samt för deras organ och
personal, dock med den ändringen att artikel 8
första stycket inleds med "1.".

2. Ändringar i lagen om immunitet och
privilegier

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.

3. Översyn av privilegier och immunitet
inom EU

Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju1.
Reservation 1 (mp)

Stockholm den 22 november 2001

På justitieutskottets vägnar


Fredrik Reinfeldt


Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Fredrik Reinfeldt (m), Ingvar
Johnsson (s), Märta Johansson (s),
Margareta Sandgren (s), Alice Åström (v),
Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G Högmark
(m), Ann-Marie Fagerström (s), Maud
Ekendahl (m), Helena Zakariasén (s),
Morgan Johansson (s), Yvonne Oscarsson
(v), Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe
Johnsson (m), Kia Andreasson (mp), Gunnel
Wallin (c) och Johan Pehrson (fp).

Utskottets överväganden


2001/02

JuU5


Utskottets Ställningstagande

Enligt min mening finns det goda förutsättningar för
EU-institutioner  -  liksom  för  diplomatiska
beskickningar och internationella organisationer -
att utföra sitt arbete inom medlemsstaterna inom EU.
Det  finns därför  inte  någon  anledning  att
upprätthålla systemet med immunitet och privilegier
inom EU, ett system som bl.a. tillerkänner enskilda
tjänstemän skattebefrielser. Enligt min mening är
detta system otidsenligt. Det får därför ankomma på
regeringen att snarast ta initiativ i syfte att inom
EU söka få till stånd en bred översyn av systemet
med immunitet och privilegier inom EU.Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I  proposition  2001/02:32   har  regeringen
(Utrikesdepartementet) föreslagit att riksdagen

1.  godkänner  beslutet  av företrädarna  för
regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater,
församlade i rådet, av den 15 oktober 2001 om
privilegier och immunitet för Europeiska unionens
institut  för  säkerhetsstudier  och  Europeiska
unionens satellitcentrum samt för deras organ och
personal.
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

Följdmotion


2001/02:Ju1 av Göran Magnusson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att snarast ta initiativ i syfte
att inom EU söka få till stånd en bred översyn av
systemet med immunitet och privilegier inom EU.Propositionen

Genom Amsterdamfördraget införlivades uppgifter om
humanitära   insatser  och  räddningsinsatser,
fredsbevarande  insatser  och  insatser  med
stridskrafter   vid  krishantering   inklusive
fredsskapande åtgärder med samarbetet inom EU. Som
ett led i att utrusta EU med nödvändiga resurser för
att kunna utföra dessa uppgifter antog rådet i juli
2001 en gemensam åtgärd om inrättande av EU:s
institut för säkerhetsstudier (2001/554/GUSP) och en
gemensam  åtgärd  om  inrättande  av  EU:s
satellitcentrum (2001/555/GUSP).

I de båda gemensamma åtgärderna fastslås att de
privilegier och den immunitet som är nödvändiga för
fullgörandet av institutets respektive centrumets
uppgifter samt för deras direktör och personal skall
fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna. Ett
sådant  beslut  antogs den 15 oktober 2001 av
företrädarna  för  medlemsstaternas  regeringar
församlade i rådet. Beslutet träder i kraft den 1
januari  2002  under förutsättning att samtliga
medlemsstater  då  har   underrättat  rådets
generalsekretariat om att de förfaranden som krävs
för genomförandet inom deras nationella rättssystem
definitivt eller preliminärt har slutförts.
Den svenska versionen av beslutet finns i bilaga
3.
För att beslutets bestämmelser skall bli gällande
för svenska myndigheter måste de införlivas med
svensk  rätt.  Regeringens  förslag till sådana
lagändringar finns i bilaga 2. Regeringen har inte
ansett att Lagrådet behöver yttra sig över den
föreslagna lagändringen då denna enligt regeringens
bedömning är av enkel beskaffenhet.
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner
beslutet om privilegier och immunitet för Europeiska
unionens  institut  för  säkerhetsstudier  och
Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras
organ och personal.
Vidare föreslås att riksdagen antar regeringens
förslag till ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Motionen

I motion Ju1 (s) begärs att regeringen snarast skall
ta initiativ till en bred översyn av systemet med
immunitet och privilegier inom EU.
Systemet med immunitet och privilegier har en fast
folkrättslig förankring som för Sveriges vidkommande
har kommit till uttryck i den i detta ärende
aktuella lagen om immunitet och privilegier. Syftet
med systemet  är  att garantera att det finns
förutsättningar för diplomatiska beskickningar och
internationella  organisationer  att utföra sitt
arbete; värdlandet är förpliktat att inte lägga
hinder i vägen.
Utskottet har tidigare diskuterat frågan om den
rådande ordningen med privilegier och immunitet som
sådan är ändamålsenlig. I samband med godkännandet
av Europolkonventionen menade utskottet att EU och
dess institutioner i väsentliga avseenden har en
annan ställning än traditionella internationella
organisationer i förhållande till vårt land. Vad
gäller EU ansåg utskottet att ett mer inrikes
perspektiv bör anläggas, vilket får systemet med
privilegier och immunitet att i vissa delar framstå
som otidsenligt. Detta kan, enligt vad utskottet då
uttryckte,  leda  till  att  EU-tjänstemännens
privilegier och immunitet  tvärtemot sitt syfte
riskerar att rubba förtroendet och den folkliga
förankringen för EU och dess institutioner (bet.
1997/98:JuU2 s. 13, rskr. 22). Mot denna bakgrund
föreslog utskottet i sitt av riksdagen godkända
betänkande ett tillkännagivande om att regeringen
bl.a. snarast borde ta lämpliga initiativ i syfte
att inom EU söka få till stånd en bred översyn av
systemet med immunitet och privilegier inom unionen.
Med  anledning av riksdagens  tillkännagivande
beslutades   att   som  ett  projekt  inom
Utrikesdepartementet  göra  en  kartläggning  av
gällande bestämmelser om immunitet och privilegier
inom EU. Arbetet, som kom att begränsas till första
pelaren, har redovisats i departementspromemorian
Immunitet och privilegier för tjänstemän och övriga
anställda i EG - En inventering (Ds 1998:55).
I  promemorian konstateras att  det  fortsatt
föreligger ett behov av immunitet och privilegier.
Som  skäl  anförs  att  harmoniseringen  och
tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftningar
inte kommer att nå dithän att behov av denna typ av
bestämmelser inte längre föreligger. Detta innebär
att så länge den nuvarande ordningen består, där
gemenskapssamarbetet snarare är av mellanstatlig än
federativ karaktär, torde det även fortsättningsvis
finnas ett behov av den typ av regleringar som
immunitet och privilegier innebär. I promemorian
anmärks också att de privilegier och den immunitet
som åtnjuts av tjänstemän och andra anställda inom
gemenskapen inte avviker från vad som är gängse för
tjänstemän i internationella organisationer.
Mot bakgrund av de slutsatser som dragits i
promemorian - och till syftet med lagstiftningen,
nämligen   att   garantera   organisationerna
förutsättningar att kunna utföra sitt arbete - finns
det enligt utskottets mening inte anledning för
riksdagen att för närvarande vidta några ytterligare
åtgärder. Utskottet föreslår att motion Ju1 avslås.
Reservation1. Översyn av privilegier och immunitet inom EU
(punkt 3)

av Kia Andreasson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 1. Därmed bifaller
riksdagen delvis motion 2001/02:Ju1.
Bilaga 2

Regeringens lagförslagBilaga 3

Europeiska rådets beslut