Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 18 december 1997 bemyndigade regeringen stats- rådet Thomas Östros att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över förfarandereglerna för punktskatter m.m.

Till särskild utredare förordnades den 20 januari 1998 kammarrätts- lagmannen Per Anders Lindgren.

Sakkunnig i utredningen har varit finansrådet Carl Gustav Fernlund (från december 1998).

Som experter har medverket skatterevisorn Olof Andrén (från de- cember 1998), kammarrättsassessorn Petter Classon, departementssek- reteraren Monica Falck, kanslirådet Johan Montelius, förste tullinspektö- ren Kenneth Persson (till januari 1999), direktören Gunnar Rabe, de- partementsrådet Marianne Svanberg (till december 1998), kammarrätt- sassessorn Monika Wendleby och kanslirådet Susanne Åkerfeldt (från december 1998).

Kammarrättsassessorn Rolf Bohlin har varit sekreterare i utredning-

en.

Utredningen, som arbetat under namnet 1998 års punktskatte- utredning, överlämnar härmed sitt slutbetänkande Punktskatterna, Re- formerade betalningsregler m.m. (SOU 2000:46). Utredningens arbete är därmed avslutat.

Särskilt yttrande avseende vissa delfrågor har lämnats av experterna Monika Wendleby och Olof Andrén. Yttrandet har fogats till betänkan- det.

Stockholm i maj 2000

Per Anders Lindgren

/Rolf Bohlin

SOU 2000:46

5

Innehåll

Förkortningar ...................................................................................

13

Sammanfattning ................................................................................

15

1 Författningsförslag ........................................................................

19

1.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563)

 

 

om tobaksskatt .............................................................

19

1.2

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1613)

 

om tobaksskatt .............................................................

33

1.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564)

 

 

om alkoholskatt.............................................................

36

1.4

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1614)

 

om alkoholskatt.............................................................

51

1.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt

 

 

på energi......................................................................

55

1.6

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1784)

 

om skatt på energi ........................................................

79

1.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt

 

 

på gödselmedel.............................................................

83

1.8 Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

 

 

(1997:483) ....................................................................

85

1.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880)

 

 

om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter .......

105

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613)

 

 

om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider

 

 

vid energiproduktion....................................................

106

1.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt

 

 

på annonser och reklam ..............................................

115

1.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435)

 

 

om överlastavgift ........................................................

117

1.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt

 

 

på spel.......................................................................

118

1.14 Förslag till lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343) ......

119

1.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:69)

 

 

om försäljningsskatt på motorfordon.............................

120

6 Innehåll

SOU 2000:46

1.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:349) om återvinning

 

av dryckesförpackningar av aluminium.........................

121

1.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt

 

 

på bekämpningsmedel.................................................

122

1.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning

 

vid återbetalning av skatter och avgifter .......................

123

1.19 Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen

 

 

(1988:327) ..................................................................

125

1.20

Förslag till lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137).........

130

1.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661)

 

 

om avkastningsskatt på pensionsmedel.........................

131

1.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om

 

 

särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m............

133

1.23

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482)

 

 

om lotteriskatt.............................................................

134

1.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt

 

 

på vinstsparande m.m. ................................................

135

1.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72)

 

 

om koncessionsavgift på televisionens område ..............

136

1.26

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

 

 

indrivning av statliga fordringar ....................................

138

1.27

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om

 

 

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.........

140

1.28

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565)

 

 

om beskattning av viss privatinförsel............................

142

1.29

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439)

 

 

om beskattning, förtullning och folkbokföring

 

 

under krig eller krigsfara m.m. .....................................

143

1.30

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt

 

 

på naturgrus ...............................................................

144

1.31

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189)

 

 

om förhandsbesked i skattefrågor ................................

145

1.32

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om

 

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,

 

tobaksvaror och mineraloljeprodukter ...........................

146

1.33

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446)

 

 

om proviantering av fartyg och luftfartyg......................

151

1.34

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt

 

 

på avfall.....................................................................

153

1.35 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) ................................................................

155

1.36

Förslag till lag om upphävande av lagen (1994:1704)

 

 

om lageravgift på vissa jordbruksprodukter ...................

156

SOU 2000:46

Innehåll 7

1.37 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:000) om skatt

 

 

på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer .........................

157

2 Utredningens uppdrag och arbete ..............................................

159

2.1

Utredningens direktiv ...........................................................

159

2.2

Utredningens arbete ............................................................

160

2.3

Framställningar....................................................................

160

3 De harmoniserade punktskatterna .............................................

161

3.1 Inledning.............................................................................

161

3.2

Centrala begrepp i cirkulationsdirektivet................................

161

3.3

Huvudprinciper för beskattningsförfarandet...........................

162

3.4

Framställning, bearbetning, lagring och flyttning

 

 

av skattepliktiga varor .................................................

163

3.5

Krav på dokument...............................................................

163

3.6

Avvikelser från suspensionsordningen...................................

163

3.7

Huvuddragen i den svenska lagstiftningen .............................

164

3.7.1 Allmänt............................................................................

164

3.7.2 Upplagshavare .................................................................

164

3.7.3 Varumottagare .................................................................

165

3.7.4 Skatterepresentant............................................................

166

3.7.5 Yrkesmässig införsel av varor som släppts för konsumtion

 

 

i annat EU-land ..........................................................

166

4 Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. ..................

167

4.1

Skattskyldighetens inträde enligt cirkulationsdirektivet ............

167

4.2

Transport av skattepliktiga varor mellan medlemsländerna......

168

4.3

Skattskyldighetens inträde enligt svenska regler .....................

169

4.4

Särskilt om leveransbegreppet..............................................

170

4.5

Kontakter med branschorganisationer ...................................

171

4.5.1 Inledning ..........................................................................

171

4.5.2 Särskilt om oljebranschen..................................................

171

4.6 Överväganden.....................................................................

172

4.7

Utredningens förslag............................................................

175

4.8

Bokföringsregler för upplagshavaren.....................................

178

5 Godkännande av upplagshavare .................................................

181

5.1 Inledning.............................................................................

181

5.2

Dagens tillämpning ..............................................................

182

5.3

Fördelningen av upplagshavare för bränslen ..........................

182

5.4

Utredningens bedömning......................................................

183

6 Skattefri användning....................................................................

185

6.1 Dagens försäkranssystem....................................................

185

6.1.1 Inledning ..........................................................................

185

6.1.2 Användningsområden där inköp mot försäkran kan ske .......

186

8 Innehåll

SOU 2000:46

6.1.3 Omfattningen av dagens system ........................................

188

6.1.4 Kopplingen mellan upplagshavarens skattefrihet

 

och försäkran.............................................................

189

6.1.5 Riksskatteverkets föreskrifter och rekommendationer .........

190

6.1.6 Leveranser i flera led........................................................

190

6.1.7 Vilken status har försäkran? ..............................................

191

6.1.8 Vilka kontroller skall upplagshavaren göra? ........................

191

6.1.9 Kan upplagshavaren bli skattskyldig trots försäkran? ...........

193

6.2 Försäkranssystemet i förhållande till alkohol-

 

och mineraloljedirektiven.............................................

194

6.3 Är försäkranssystemet EU-neutralt?.....................................

195

6.4 Överväganden.....................................................................

197

6.5 Utredningens förslag............................................................

198

6.5.1 Ett nytt system införs för skattefria inköp ...........................

198

6.5.2 Upplagshavarens rätt till avdrag vid skattefri försäljning.......

201

6.5.3 Särskilda bokföringsregler .................................................

202

6.5.4 Återkallelse av godkännande .............................................

202

6.5.5 Förbrukning av bränslen i skepp och flygplan......................

204

7 Säkerheter vid import och export m.m.......................................

209

7.1 Transportsäkerhet ...............................................................

209

7.1.1 Dagens regler om transportsäkerhet...................................

209

7.1.2 Utredningens förslag.........................................................

209

7.2 Oklarheter kring artikel 5.2...................................................

210

8 Punktskatterna och skattekontosystemet..................................

211

8.1 Inledning.............................................................................

211

8.2 Skattebetalningslagen...........................................................

211

8.2.1 Inledning ..........................................................................

211

8.2.2 Skattedeklaration ..............................................................

212

8.2.3 Redovisningsperioder samt registrering av redovisade

 

och inbetalade belopp..................................................

212

8.2.4 Skattekontots princip .........................................................

213

8.2.5 Skattekontots fördelar .......................................................

214

8.2.6 Avstämning av skattekonto................................................

214

8.2.7 Inbetalning av deklarerade belopp ......................................

215

8.2.8 Räntor .............................................................................

215

8.2.9 Företrädaransvar ..............................................................

216

8.3 Överväganden.....................................................................

216

8.4 Utredningens förslag............................................................

217

8.4.1 Punktskatterna inordnas i skattekontosystemet....................

217

8.4.2 Redovisning av punktskatterna...........................................

219

8.4.3 Redovisning av skattepliktiga händelser ..............................

220

8.4.4 Utökade möjligheter till revision .........................................

221

8.4.5 Förseningsavgift ...............................................................

222

SOU 2000:46

Innehåll 9

8.4.6 Skönsbeskattning ..............................................................

223

8.4.7 Miljöavgift vid utsläpp av kväveoxider

 

vid energiproduktion....................................................

224

9 Övriga frågor...............................................................................

225

9.1 Inledning.............................................................................

225

9.2 Import av produkter som innehåller alkohol............................

225

9.3 Ledsagardokument vid import...............................................

227

9.4 Tredjemansrevision i återbetalningsärenden...........................

228

9.5 Ändrade regler för import av andra bränslen än mineraloljor ...

229

9.6 Skattefrihet för alkoholvaror som förstörts hos

 

Systembolaget............................................................

230

9.7 Avdrag för kundförluster......................................................

231

9.8 Begreppet ”för in eller tar emot” ..........................................

231

10 Ikraftträdande och övergångsregler.........................................

233

10.1 Ikraftträdande ...................................................................

233

10.2 Övergångsregler................................................................

233

10.2.1 Skattekontosystemet .......................................................

233

10.2.2 Skattefria inköp av alkohol...............................................

234

11 Effekter och finansiering ...........................................................

235

12 Författningskommentar.............................................................

237

12.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563)

 

om tobaksskatt ...........................................................

237

12.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564)

 

om alkoholskatt...........................................................

243

12.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt

 

på energi....................................................................

246

12.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt

 

på gödselmedel...........................................................

257

12.5 Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) ..................................................................

257

12.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:880)

 

om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter .......

264

12.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift

på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.............

264

12.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på

annonser och reklam...................................................

269

12.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435)

 

om överlastavgift ........................................................

269

12.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt

 

på spel.......................................................................

270

12.11 Förslaget till lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343) . 270

10 Innehåll

SOU 2000:46

12.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:69)

 

 

om försäljningsskatt på motorfordon.............................

270

12.13

Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:349) om

 

återvinning av dryckesförpackningar av aluminium........

271

12.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt

 

 

på bekämpningsmedel.................................................

271

12.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:146)

 

 

om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter...

271

12.16Förslaget till lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327) 272

12.17Förslaget till lag om ändring i tullregisterlagen

 

(1990:137) ..................................................................

273

12.18

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661)

 

 

om avkastningsskatt på pensionsmedel.........................

273

12.19

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1427)

 

 

om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. .....

273

12.20

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482)

 

 

om lotteriskatt.............................................................

274

12.21

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1483) om

 

 

skatt på vinstsparande m.m. ........................................

274

12.22

Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:72)

 

 

om koncessionsavgift på televisionens område ..............

274

12.23

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:891)

 

 

om indrivning av statliga fordringar...............................

275

12.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:466)

 

 

om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet...

275

12.25

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1565)

 

 

om beskattning av viss privatinförsel............................

275

12.26

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:439) om

 

beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller

 

krigsfara m.m. ............................................................

276

12.27

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om

 

 

skatt på naturgrus .......................................................

276

12.28

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:189)

 

 

om förhandsbesked i skattefrågor ................................

276

12.29

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

 

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,

 

tobaksvaror och mineraloljeprodukter ...........................

276

12.30

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446)

 

 

om proviantering av fartyg och luftfartyg......................

278

12.31 Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt

 

 

på avfall.....................................................................

278

SOU 2000:46

Innehåll 11

12.32

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) ................................................................

278

12.33

Förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1704)

 

 

 

om lageravgift på vissa jordbruksprodukter ...................

278

12.34

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:000) om skatt

 

 

 

på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer .........................

279

Bilaga 1

Kommittédirektiv ...........................................................

283

Bilaga 2

Särskilt yttrande ..............................................................

291

Bilaga 3

Paragrafregister..............................................................

299

12 Innehåll

SOU 2000:46

SOU 2000:46

13

Förkortningar

Cirkulationsdirektivet

Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25

 

februari 1992 om allmänna regler för

 

punktskattepliktiga varor och om inne-

 

hav, flyttning och övervakning av så-

 

dana varor (EGT nr L 076, 23.3.1992

 

s. 1, Celex 392L0012)

EGT

Europeiska gemenskapernas officiella

 

tidning

LAS

Lagen (1994:1564) om alkoholskatt

LSE

Lagen (1994:1776) om skatt på energi

LPP

Lagen (1984:151) om punktskatter och

 

prisregleringsavgifter

LTS

Lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Privatinförsellagen

Lagen (1994:1565) om beskattning av

 

privatinförsel av alkoholdrycker och

 

tobaksvaror från land som är medlem i

 

Europeiska unionen

SOU

Statens offentliga utredningar

SPI

Svenska Petroleuminstitutet

14 Innehåll

SOU 2000:46

SOU 2000:46

Sammanfattning 15

Sammanfattning

Uppdraget

Utredningens huvuduppgift är att se över förfarandereglerna för punkt- skatter och översynen skall koncentreras till de harmoniserade punkt- skatterna. En kartläggning skall ske av hur lagstiftningen har tillämpats sedan den 1 januari 1995, då Sverige blev medlem i EU, och mot bak- grund av erfarenheterna från tillämpningen skall behov av ändrad la g- stiftning övervägas. I uppdraget ingår även att göra en allmän översyn av lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter, LPP, och att i detta sammanhang undersöka om punktskatterna kan inordnas i skattekonto- systemet och i sådant fall föreslå nödvändiga lagändringar.

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m.

Gemensamma regler inom unionen för förfarandet vid beskattningen av tobaks- och alkoholvaror samt mineraloljeprodukter finns i det s.k. cir- kulationsdirektivet. Reglerna innebär i princip att punktskattepliktiga va- ror skall kunna cirkulera fritt mellan länderna, att beskattning skjuts upp tills varorna når den slutliga konsumenten och att beskattningen sker i konsumtionslandet. Huvudaktörer i detta system är upplagshavarna. Dessa skall godkännas av medlemsländerna och upplagshavarnas till- verkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga varor skall ske på speciellt godkända platser, skatteupplag.

Reglerna om skattskyldighetens inträde för upplagshavare har i vissa fall visat sig medföra tillämpningsproblem. I synnerhet gäller det några civilrättsliga begrepp som inte stämmer överens med hur reglerna inom gemenskapen är utformade. Utredningen lämnar förslag som innebär att skattskyldighetens inträde görs mer beroende av var varorna fysiskt befinner sig. Skattskyldigheten skall inträda i följande situationer.

·Varorna förs ut från ett skatteupplag utan att därefter tas om hand av en upplagshavare eller av en varumottagare i ett annat medle m- sland.

·Varorna tas emot från en annan upplagshavare eller importeras utan att föras till ett skatteupplag.

16 Sammanfattning

SOU 2000:46

·Varorna tas i anspråk i upplaget eller försvinner därifrån på grund av t.ex. svinn eller stöld.

·Upplagshavaren får sitt godkännande som upplagshavare eller av skatteupplag återkallat.

Den normala handeln med tobak, alkohol och mineraloljor kommer inte nämnvärt att påverkas av förslagen. Redovisningen av skatten kan i de flesta situationer, liksom i dag, ske på grundval av den normala affärs- bokföringen.

Upplagshavarna åläggs, enligt vad som föreskrivs i cirkulationsdirek- tivet, att för varje skatteupplag ha en lagerbokföring.

Beträffande godkännande av upplagshavare och skatteupplag finner utredningen inte anledning att föreslå några ändrade regler förutom en smärre justering i lagen om tobaksskatt och lagen om alkoholskatt som gör att den som endast importerar varor för att därefter exportera dem, inte skall godkännas som upplagshavare.

Skattefri förbrukning

För såväl alkoholvaror som bränslen finns användningsområden där för- brukningen är skattefri, för bränslen kan även reducerad skatt före- komma. Denna skattefrihet åstadkoms i vissa fall genom att förbrukaren lämnar en försäkran till den som levererar varorna att varorna skall an- vändas för ett speciellt ändamål.

Detta system med inköp av alkoholvaror och bränslen mot försäkran har stora brister. Det gäller framför allt möjligheterna till kontroll. Sys- temet är också uppbyggt på ett sätt som gör att beskattningsmyndighe- ten har mycket liten kännedom om vilka som hanterar varorna.

Utredningen förslår att den nuvarande ordningen ersätts med ett system där skattefria inköp förutsätter att köparen är godkänd av be- skattningsmyndigheten som skattebefriad förbrukare. Endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig skall kunna godkännas. Vidare måste användningen av de skattebefriade varorna vara betydande, vilket innebär att skattebefri- elsen skall uppgå till minst 15 000 kr per år. Ett krav på lagerbokföring för förbrukaren införs. Upplagshavares och andra skattskyldigas rätt till avdrag i systemet förutsätter att varorna tas emot av en skattebefriad förbrukare.

Beskattningsmyndigheten får återkalla ett godkännande om förut- sättningarna för godkännandet inte längre finns eller om varorna an- vänds för annat ändamål än vad som angivits i beslutet om godkännan- de. Vidare får godkännandet återkallas om bokföringen inte är utformad

SOU 2000:46

Sammanfattning 17

på ett tillfredsställande sätt eller om den som godkänts inte medverkar vid kontroll av verksamheten.

Systemet med godkännande fungerar dock inte fullt ut när det gäller bränslen som förbrukas i skepp och flygplan. I många fall befinner sig skeppen eller flygplanen i Sverige under mycket kort tid och det går inte att administrera skattefria leveranser för dessa om leveranserna först förutsätter ett godkännande från beskattningsmyndigheten. Skattefri försäljning skall därför kunna ske utan godkännande. När det gäller le- veranser till flygplan ges regeringen rätt att föreskriva att sådana leve- ranser endast får ske på vissa flygplatser.

Punktskatterna och skattekontosystemet

Utredningen konstaterar att det finns ett uttalat önskemål från regering- en om att även punktskatterna skall inordnas i skattebetalningslagens skattekontosystem. Skattekontot innebär ett flertal fördelar för såväl skattemyndigheterna som för de enskilda och dessa fördelar gör sig också gällande om punktskatterna kommer med i systemet. Reglerna i LPP och skattebetalningslagen är i mycket hög utsträckning identiska eller nästan identiska. Utredningen föreslår därför att LPP upphävs och att även förfarandet för punktskatterna regleras i skattebetalningslagen. Tidpunkterna för redovisning och betalning av punktskatterna samord- nas med de tider som gäller för nuvarande skatter och avgifter i skatte- kontosystemet. Det innebär att punktskatterna skall redovisas och beta- las några dagar senare än vad som gäller i dag.

I detta sammanhang föreslås också att revision skall kunna göras hos den som har ansökt om godkännande som upplagshavare eller registre- rad varumottagare enligt tobaks-, alkohol- och energiskattelagarna samt hos sådan skatterepresentant som en distansförsäljare skall utse enligt dessa lagar. Revision skall även få ske för kontroll av skatteupplag. Vi- dare föreslås vissa smärre justeringar av förseningsavgiften.

Övriga förslag

Utredningen lämnar också förslag på följande punkter.

·Mot bakgrund av vad som föreskrivs i cirkulationsdirektivet införs ett krav på transportsäkerhet vid export i tobaks-, alkohol- och energis- kattelagarna. För att göra reglerna om transportsäkerhet mer enhet- liga införs även krav på transportsäkerhet vid import.

·Undantag från skatteplikt skall gälla för alkoholinnehållet i vissa i gemenskapsrätten angivna produkter. Detta för att göra det möjligt att importera produkterna utan skatt.

18 Sammanfattning

SOU 2000:46

·För alkohol i halvfabrikat görs vissa justeringar för att skattefriheten bättre skall stämma överens med vad som anges i gemenskapsrät- ten.

·Kravet på att ledsagardokument skall upprättas vid import slopas.

·Det skall vara möjligt att besluta om s.k. tredjemansrevision i ären- den om återbetalning enligt lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt, skatt på energi och skatt på gödselmedel.

Ikraftträdande

Förberedelsearbetet med att inordna punktskatterna i skattekontosyste- met är av sådan omfattning att de föreslagna ändringarna kan träda i kraft först den 1 januari 2003. Även om LPP föreslås upphävd kommer den att övergångsvis gälla för händelser som inträffar före den 1 januari 2003. För övriga ändringar gäller den 1 juli 2001 som ikraftträdandetid- punkt.

Finansiering

Vid övergången till skattekontosystemet kommer, enligt utredningens förslag, betalningen av punktskatterna att senareläggas någon dag. Det innebär ränteförluster för staten. Den totala kostnaden kan beräknas till 45 miljoner kr. Vidare kommer beskattningsmyndighetens arbete med att hantera det nya systemet för skattebefriade förbrukare att ta 8–10 årsarbetskrafter i anspråk, vilket motsvarar en årlig kostnad på 3,5 miljoner kr.

Finansieringen av förslagen bör ske genom att energiskatten på bränslen höjs generellt med 0,25 procent. Detta motsvarar t.ex. 1 öre högre skatt per liter på bensin. Totalt ger detta förslag ökade intäkter med ca 60 miljoner kr netto. Förslaget ger alltså också möjligheter att tillskjuta ytterligare resurser till beskattningsmyndigheten, som genom utökad kontrollverksamhet kan göra systemet med skattebefriade för- brukare effektivt.

SOU 2000:46

Författningsförslag 19

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt1 dels att 31 b och 31 c §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1, 9–12, 20, 21, 23, 27, 29, 31 a, 32, 33, 35 och 39 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sex ny paragrafer, 1 a–1 e och 10 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tobaksskatt skall betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras

från tredje land.

 

 

Skatt skall betalas för ciga-

Skatt skall betalas för ciga-

retter, cigarrer,

cigariller och

retter, cigarrer, cigariller och

röktobak som hänförs till nr

röktobak.

2402 och 2403 i Kombinerade

 

nomenklaturen

(KN) enligt

 

förordningen EEG 2658/87.

Skatt skall betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till KN- nr 2403 enligt förordningen EEG 2658/87. Närmare bestämmelser här- om meddelas i 37–41 §§.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

1 a §

Med cigaretter avses

1. tobaksrullar som går att

1 Senaste lydelse av

31 b § 1998:1678

31 c § 1998:1678.

20 Författningsförslag

SOU 2000:46

röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i 1 b §,

2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hante- ring kan införas i cigarettpap- persrör,

3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hante- ring kan rullas in i cigarett- papper.

1 b §

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är

1.tobaksrullar gjorda en- bart av naturtobak,

2.tobaksrullar med yttre täckblad av naturtobak,

3.tobaksrullar med yttre täckblad som har cigarrers normala färg och ett omblad av homogeniserad tobak, där minst 60 viktprocent av to- bakspartiklarna är både bre- dare och längre än 1,75 mm och där täckbladet är an- bringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30 gra- der mot cigarrens längd-axel,

4.tobaksrullar med yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homo- geniserad tobak, om stycke- vikten förutom filter eller mun- stycke är minst 2,3 g och om minst 60 viktprocent av to- bakspartiklarna är både bre- dare och längre än 1,75 mm och om omkretsen är minst 34 mm över minst en tredjedel av längden.

SOU 2000:46

Författningsförslag 21

1 c §

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterli- gare industriell beredning,

2. tobaksavfall som bjuds ut till detaljförsäljning, som inte omfattas av 1 a eller 1 b § och som går att röka.

1 d §

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt upp- fyller kriterierna i 1 b § be- handlas som cigarrer och ci- gariller, förutsatt att de har

1. täckblad av naturtobak,

2. täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad tobak, eller

3. täckblad av homogenise- rad tobak.

1 e §

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt upp- fyller kriterierna i 1 a eller 1 c § behandlas som cigaretter respektive röktobak.

Produkter som inte inne- håller någon tobak och som uteslutande används för medi- cinska ändamål behandlas dock inte som tobaksproduk - ter.

2. tar emot skattepliktiga va- ror från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige eller importerar skatte- pliktiga varor från tredje land, för yrkesmässig försäljning till näringsidkare inom EG.

22 Författningsförslag

SOU 2000:46

 

9 §2

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplags-

1. har godkänts som upplags-

havare enligt 10 § eller den som

havare enligt 10 §,

i Sverige yrkesmässigt tillver-

 

kar skattepliktiga varor,

 

2.yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 13 eller 14 §,

3.har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning en- ligt 16 §,

5.i annat fall än som avses i 1–4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

6.från tredje land importerar skattepliktiga varor,

7.i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,

7. använder varor som för-

8. använder varor som för-

värvats skattefritt för annat än-

värvats skattefritt för annat än-

damål än det som var förutsätt-

damål än det som var förutsätt-

ningen för skattefriheten.

ningen för skattefriheten.

Att varorna används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas med att de går förlorade.

10 §3

Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skatteplik- tiga varor,

2. för yrkesmässig försälj- ning till näringsidkare tar emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige eller vid import från tredje land,

3.yrkesmässigt i större omfattning lagrar skattepliktiga varor, eller

4.avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är

2Senaste lydelse 1998:1068.

3Senaste lydelse 1999:447.

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med

SOU 2000:46

Författningsförslag 23

lämplig som upplagshavare.

hänsyn till sina ekonomiska för-

 

hållanden och omständigheterna i

 

övrigt är lämplig som upplagsha-

 

vare.

 

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga

tobaksvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

 

Frågor om godkännande

 

av upplagshavare och

av

 

skatteupplag prövas av be-

 

skattnings-myndigheten

 

särskild ansökan.

 

 

 

10 a §

 

 

Upplagshavarens

bokfö-

 

ring skall vara utformad så att

 

kontroll av verksamheten är

 

möjlig.

 

 

11 §4

 

Upplagshavare i Sverige som säljer obeskattade varor till an- nan svensk upplagshavare eller till näringsidkare i ett annat EG-land skall hos be- skattningsmyndigheten ställa sä- kerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land, innan leve- rans av skattepliktiga varor påbörjas. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som mot- svarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker.

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndig- heten ställa säkerhet för betal- ning av den skatt som kan påfö- ras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,

2.transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land,

3.transport av varor som förtullats enligt tullagen (1994:1550), och

4.export av obeskattade varor till tredje land.

Säkerheten enligt första stycket skall ställas innan

4 Senaste lydelse 1997:357.

24 Författningsförslag

SOU 2000:46

transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som mot- svarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga va- ror. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatte- upplaget under ett år.

 

 

 

 

12 §5

 

 

 

Godkännande av

upplagsha-

Godkännande av upplagsha-

vare eller av skatteupplag får

vare eller av skatteupplag får

återkallas

av

beskattningsmyn-

återkallas av

beskattningsmyn-

digheten,

om

förutsättningarna

digheten om

 

 

för godkännande

inte längre

1. förutsättningarna för god-

finns. Godkännande av upp-

kännande inte längre finns,

 

lagshavare får också återkal-

2. ställd säkerhet inte längre

las om ställd säkerhet inte längre

är godtagbar, eller

 

är godtagbar.

 

 

3.

upplagshavaren begär

 

 

 

 

det.

 

 

 

 

 

 

 

Om

ett

godkännande

av

 

 

 

 

upplagshavare återkallas

om-

 

 

 

 

fattar beslutet även godkän-

 

 

 

 

nandet av hans skatteupplag.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

20 §6

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när a) denne levererar skatte-

pliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är upplags- havare eller till en köpare i ett

5Senaste lydelse 1999:1004.

6Senaste lydelse 1999:447.

a) skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra stycket,

SOU 2000:46

Författningsförslag 25

annat EG-land som inte är upplagshavare eller registre- rad eller oregistrerad varu- mottagare eller exporterar skattepliktiga varor till en kö- pare i tredje land,

b)denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försäljning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till något annat godkänt skat- teupplag,

c)denne avregistreras, och omfattar de varor som då in- går i hans lager och som inte redan har beskattats,

b) skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatte- upplag,

c) skattepliktiga varor im- porteras utan att föras till ett skatteupplag,

d) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer,

e) godkännandet som upp- lagshavare eller av skatte- upplaget återkallas,

2.den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skatte- pliktiga varor,

3.den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skat- tepliktiga varor,

4.den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mot- tagandet av skattepliktiga varor,

5.den som är säljare vid distansförsäljning enligt 16 §, när leverans

sker,

6.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skatte- pliktiga varorna förs in till Sverige,

7.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna tillverkas,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7 när varorna används för annat än avsett ändamål.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare enligt 10 §, tillverkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

8. den som är skattskyldig en- ligt 9 § första stycket 8, när va- rorna används för annat än av- sett ändamål.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skattepliktiga varor som

1. transporteras till en upplagshavare eller varumot-

26 Författningsförslag

SOU 2000:46

tagare i ett annat EG-land, eller

2. tas emot av en upplags- havare i Sverige.

21 §7

Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 inträ-

der inte för varor som

 

 

 

 

 

a) till följd av varornas ka-

1. till följd av varornas ka-

raktär förstörts under framställ-

raktär förstörts under framställ-

ning,

bearbetning,

lagring

eller

ning,

bearbetning,

lagring

eller

transport,

 

 

transport,

 

 

b) har förstörts under tillsyn

2. har förstörts under tillsyn

av beskattningsmyndigheten,

 

av beskattningsmyndigheten,

 

c) har återanvänts vid till-

3. har återanvänts vid till-

verkning,

 

 

verkning, eller

 

 

d)

uteslutande

använts

för

4.

uteslutande

använts

för

provning av varornas kvalitet i

provning av varornas kvalitet i

skatteupplaget, eller

 

 

skatteupplaget.

 

 

e) levererats till en motta-

 

 

 

 

gare i ett annat EG-land under

 

 

 

 

villkor som anges i 3 kap. 30 a

 

 

 

 

§ första stycket 3 och 4 mer-

 

 

 

 

värdesskattelagen (1994:200),

 

 

 

 

i den omfattning som skattefri-

 

 

 

 

het gäller i det EG-landet.

 

 

 

 

 

Vad som sägs i första

 

 

 

 

stycket a gäller även varu-

 

 

 

 

mottagare enligt 13 och 14 §§

 

 

 

 

och

skatterepresentant enligt

 

 

 

 

15 § för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne.

23 §8 Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

1.vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land,

2.vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

3. vid transport av obeskatta-

3. vid transport av obeskatta-

7Senaste lydelse 1995:612.

8Senaste lydelse 1999:428.

SOU 2000:46

Författningsförslag 27

de varor till mottagare i ett annat

de varor till mottagare i ett annat

EG-land enligt 21 § första styck-

EG-land enligt 32 § första styck-

et e,

et 7, och

4. vid export till tredje land av

4. vid export till tredje land av

obeskattade varor, och

obeskattade varor.

5. vid transport av varor

 

som förtullats enligt tullagen

 

(1994:1550).

 

Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport

till

mottagare

Vid transport till mottagare

som avses i 21 § första stycket e

som avses i 32 § första stycket

skall varorna under

transporten

7 skall varorna under transporten

även åtföljas av ett intyg om att

även åtföljas av ett intyg om att

skattefrihet gäller för varorna i

skattefrihet gäller för varorna i

det andra EG-landet.

 

det andra EG-landet.

Skyldigheten

att

upprätta

 

ledsagardokument

enligt

 

första stycket 5 gäller även

 

registrerad varumottagare.

 

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varu- mottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumenta- tion som visar att sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destinationslandet.

27 §

Om obeskattade varor skall transporteras mellan Sverige och ett annat EG-land enligt 23 §, och varorna inte når den mottagare som angetts i ledsa- gardokumentet, skall varorna beskattas här i landet om varorna

1. finns i Sverige eller kan antas ha konsumerats här,

2. levererats från en svensk upplagshavare och det inte kan utredas var varorna finns eller var de har konsumerats.

I fall som avses i första stycket är den som ställt sä- kerhet för transporten skatt- skyldig. Skatten skall tas ut

Om obeskattade varor, som sänts i väg av en upplagsha- vare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i le d- sagardokumentet, skall varorna beskattas här i landet om varorna finns i Sverige eller kan antas ha konsumerats här.

Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller de som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets

28 Författningsförslag

SOU 2000:46

med belopp enligt bestämmel- serna vid den tidpunkt då va- rorna infördes till Sverige eller transporten från den svenske upplagshavaren påbörjades.

direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flytt- ning och övervakning av så- dana varor. Skatten skall tas ut med belopp enligt bestäm- melserna vid den tidpunkt då varorna sändes i väg.

Skatt som påförs enligt andra stycket skall betalas inom den tid som beskattning- smyndigheten bestämmer. Om skatten inte betalas i tid skall dröjsmålsavgift tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsav- gift.

29 §

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försälj- ning som avses i 28 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarla ndet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om åter- betalning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbe- talning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument som visar antingen att skatten betalats i mottagarla n- det eller att säkerhet ställts för skattens betalning där, dels ett av motta- garen undertecknat och återsänt exemplar (returexemplaret) av det le d- sagardokument som anges i 26 §.

Har en vara beskattats i enlig- het med 27 § första stycket 2, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att trans- porten påbörjades att varan beskattats i ett annat land,

SOU 2000:46

Författningsförslag 29

skall den här i landet erlagda skatten återbetalas.

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara bokförings- skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är an- nan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som föreläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Föreläggan- de får meddelas, om kontrol- luppgiften har betydelse för kontroll av en ansökan om återbetalning av skatt enligt 29 eller 30 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i första stycket föreläggas att lämna kontrol- luppgift.

Ett föreläggande får för- enas med vite om det finns an- ledning att anta att det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första el- ler andra stycket.

31 a9 §

För kontroll av en ansökan om återbetalning av skatt en- ligt 29 eller 30 § gäller 3 kap. 3–16 §§ och 8 kap. 1 § andra stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter i tillämpliga de- lar.

I deklaration som lämnas av upplagshavare som avses i 10 §

32 §10

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på

9Senaste lydelse 1999:1107.

10Senaste lydelse 1999:447.

30 Författningsförslag

SOU 2000:46

får avdrag göras för skatt på

varor

 

 

varor

 

 

 

a) som har återtagits i sam-

1. som har återtagits i sam-

band med återgång av köp,

band med återgång av köp,

b) som har förstörts genom

2. som har förstörts genom

olyckshändelse eller force maje u-

olyckshändelse eller force maje u-

re,

re,

 

 

c) för vilka skattskyldighet en-

3. för vilka skattskyldighet en-

ligt denna lag tidigare inträtt,

ligt denna lag tidigare inträtt,

d) som har exporterats till

4. som har exporterats till

tredje land eller förts till frizon

tredje land eller förts till frizon

eller frilager för annat ändamål

eller frilager för annat ändamål

än att förbrukas där,

än att förbrukas där,

 

e) som har tagits emot för

5. som har tagits emot för

förbrukning ombord på fartyg

förbrukning

ombord

på fartyg

eller luftfartyg på resa till ut-

eller luftfartyg på resa till ut-

ländsk ort av någon som har till-

ländsk ort av någon som har till-

stånd enligt lagen (1999:446) om

stånd enligt lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luft-

proviantering av fartyg och luft-

fartyg, eller

fartyg,

 

 

f) som har tagits emot för för-

6. som har tagits emot för

säljning ombord på fartyg eller

försäljning ombord på fartyg eller

luftfartyg på resa till tredje land

luftfartyg på resa till tredje land

av någon som har tillstånd enligt

av någon som har tillstånd enligt

lagen om proviantering av fartyg

lagen om proviantering av fartyg

och luftfartyg.

och luftfartyg,

 

 

7. som har levererats till en

 

mottagare i ett annat EG-land

 

under villkor som anges i 3

 

kap. 30 a § första stycket 3

 

och 4 mervärdesskattelagen

 

(1994:200),

i den

omfattning

 

som skattefrihet gäller i det

 

EG-landet, eller

 

 

8. som har beskattats i ett

 

annat EG-land.

 

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan upp- visa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje re- sande.

Den som är skattskyldig enligt 38 § 2 eller 3 får efter ansökan registreras, om verksamheten är av större omfattning och det med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden och omständig- heterna i övrigt är lämpligt att registrera honom.
Den som registrerats som skattskyldig enligt andra stycket får avregistreras om han inte längre uppfyller för-

SOU 2000:46

Författningsförslag 31

 

33 §11

I en deklaration som lämnas

En registrerad eller oregistre-

av en registrerad eller oregistre-

rad varumottagare enligt 13 och

rad varumottagare enligt 13 och

14 §§ eller en skatterepresentant

14 §§ eller en skatterepresentant

enligt 15 § får göra avdrag för

enligt 15 § får avdrag göras för

skatt på tobaksvaror som för-

skatt på tobaksvaror som för-

störts under transporten till varu-

störts under transporten till varu-

mottagaren genom olyckshändel-

mottagaren genom olyckshändel-

se, force majeure eller till följd

se eller force majeure.

av varornas karaktär.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på tobaksvaror

1.som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

2.som sålts ombord på resa till tredje land.

35 §12

Beslut

enligt

31 a och

31 b §§

får inte

överklagas.

Övriga beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol av den skatt- skyldige, sökanden och säljare som avses i 5 §

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol av den skattskyldi- ge, sökanden och säljare som avses i 5 §.

39 §13

Den som är skattskyldig enligt 38 § 1 skall vara registrerad hos be- skattningsmyndigheten.

Den som är skattskyldig enligt 38 § 2 eller 3 får efter ansökan registreras, om verksamheten är av större omfattning eller det annars finns särskilda skäl.

11Senaste lydelse 1999:447.

12Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

13Senaste lydelse 1999:447.

32 Författningsförslag

SOU 2000:46

utsättningarna för att bli re- gistrerad. Beslut om avregist- rering gäller omedelbart, om inte något annat anges i be- slutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre föreskrifter gäller fort- farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ- dandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 33

1.2Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1994:1613) om to- baksskatt

dels att 1–5 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 6, och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en nya paragraf, 20 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §1 Riksskatteverket får meddela föreskrifter om

1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

godkännande

av

skatte-

2.

godkännande

av skatte-

upplag som avses i 10 § lagen

upplag som avses i 10 § lagen om

(1994:1563) om tobaksskatt,

tobaksskatt,

 

 

 

3.

säkerhet

enligt

lagen

3.

säkerhet

enligt lagen om

(1994:1563) om tobaksskatt,

tobaksskatt,

 

 

 

4.

beskattningsmyndighetens

4.

beskattningsmyndighetens

tillsyn

över att

upplagshavare

tillsyn

över

att

upplagshavare

förstör

skattepliktiga

varor enligt

förstör

skattepliktiga

varor enligt

21 § första stycket b lagen

21 § 2 lagen om tobaksskatt,

(1994:1563) om tobaksskatt,

 

 

 

 

 

5.

hantering

av

ledsagardo-

5.

hantering

av

ledsagardo-

kument enligt lagen (1994:1563)

kument enligt lagen om tobaks-

om tobaksskatt eller denna för-

skatt eller denna förordning,

ordning,

 

 

 

 

 

 

 

 

6.undantag från bestämmelserna i 14 § första stycket,

7.upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

8.inköp av varor utan skatt enligt 31 e § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

9.avdrag för skatt på varor

8.inköp av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om tobaks- skatt,

9.avdrag för skatt på varor

1 Senaste lydelse 1999:461.

34 Författningsförslag

SOU 2000:46

enligt 32 § första stycket e och f lagen (1994:1563) om tobaks- skatt.

Riksskatteverket får vidare meddela de ytterligare föreskrif- ter som behövs för verkställig- heten av lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

enligt 32 § första stycket 5 och 6 lagen om tobaksskatt,

10. upplagshavares bokfö- ring enligt 10 a § lagen om tobaksskatt.

Riksskatteverket får vidare meddela de ytterligare föreskrif- ter som behövs för verkställig- heten av lagen om tobaksskatt.

Ledsagardokument som av- ses i 23 § första stycket 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall upprättas i fyra exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos Tullverket. Resterande ex- emplar av dokumentet skall åtfölja varorna under trans- port. Den som importerat va- rorna skall senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varor- na tagits emot underteckna returexemplaret av ledsagar- dokumentet och återsända det till Tullverket.

Har Tullverket inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vil- ken varorna avsänts erhållit returexemplaret av ledsagar- dokumentet, skall verket utan dröjsmål underrätta beskatt- nings-myndigheten om förhål- landet.

12 §2

Om beskattningsmyndighe- ten påför skatt med stöd av 27 § lagen (1994:1563) om tobaks- skatt skall myndigheten under- rätta den behöriga myndighe- ten i avsändarmedlemsstaten.

20§

Frågor om godkännande

av upplagshavare och skatte-

2 Senaste lydelse 1999:461.

SOU 2000:46

Författningsförslag 35

upplag enligt 10 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt prövas av beskattningsmyn- digheten på särskild ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

36 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt1 dels att 31 b och 31 c §§ skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 31 f § skall betecknas 31 h §,

dels att 7–11, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 31 a, 31 e, 32, 33 och 35 §§ samt rubriken närmast före 31 e § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 9 a, 31 f och 31 g §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Skatt skall inte betalas för va- ror som distribueras i form av alkohol som är fullständigt dena- turerad i enlighet med de före- skrifter regeringen meddelar. Vid försäljning till ett annat EG-land, skall ett av avsända- ren upprättat förenklat ledsa- gardokument åtfölja sådana varor under transporten.

1 Senaste lydelse av

31 b § 1998:1679

31 c § 1998:1679 nuvarande 31 § f 1999:448.

Föreslagen lydelse

7 §

Skatt skall inte betalas för va- ror som

1. distribueras i form av alko- hol som är fullständigt denature- rad i enlighet med kommissio- nens förordning EEG nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkän- nande av förfaranden för att fullständigt denaturera alk o- hol för att erhålla punktskat- tebefrielse,

2. ingår i vinäger som hän- förs till KN-nr 2209,

3.ingår i läkemedel,

4.ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 vo- lymprocent,

5.ingår direkt eller som in- grediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel,

SOU 2000:46

Författningsförslag 37

 

förutsatt

att alkoholinnehållet

 

vid varje tillfälle inte översti-

 

ger 8,5 liter ren alkohol per

 

100 kilogram av produkten för

 

chokladprodukter och 5

liter

 

ren alkohol per 100 kilogram

 

av produkten

avsedda

för

 

andra produkter, eller

 

 

6. ingår i en vara som inte

 

är avsedd för konsumtion, un-

 

der förutsättning att ingående

 

alkohol är denaturerad i en-

 

lighet

med

någon

EG-

 

medlemsstats krav.

 

 

Om varor som anges i

 

första stycket 1 säljs till ett

 

annat EG-land, skall ett av

 

avsändaren upprättat förenk -

 

lat ledsagar-dokument åtfölja

 

varorna under transporten.

 

8 §2

 

 

 

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 

 

1. har godkänts som upplags-

1. har godkänts som upplags-

havare enligt 9 § eller den som i

havare enligt 9 §,

 

 

Sverige yrkesmässigt tillverkar

 

 

 

 

skattepliktiga varor,

 

 

 

 

2.yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 12 eller 13 §,

3.har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning en- ligt 16 §,

5.i annat fall än som avses i 1–4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

6.från tredje land importerar skattepliktiga varor,

7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,

7. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etyl-alkohol,

2 Senaste lydelse 1999:1069.

2. tar emot skattepliktiga va- ror från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige eller importerar skatte- pliktiga varor från tredje land, för yrkesmässig försäljning till näringsidkare inom EG,

38 Författningsförslag

SOU 2000:46

8. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Att varorna används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas med att de går förlorade.

9 §3

Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skatteplik- tiga varor,

2. för yrkesmässig försälj- ning till näringsidkare tar emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige eller vid import från tredje land,

3.yrkesmässigt i större omfattning lagrar skattepliktiga varor, eller

4.avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han med hänsyn till sina

om han disponerar över ett

ekonomiska

förhållanden

och

utrymme som kan godkännas

omständigheterna

i

övrigt

är

som skatteupplag och han med

lämplig som upplagshavare.

 

hänsyn till sina ekonomiska för-

 

 

 

 

 

hållanden och omständigheterna i

 

 

 

 

 

övrigt är lämplig som upplagsha-

 

 

 

 

 

vare.

 

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga

tobaksvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

 

Frågor

om

godkännande

 

 

av upplagshavare

och

av

 

 

skatteupplag prövas av be-

 

 

skattnings-myndigheten

 

 

särskild ansökan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 a §

 

 

 

 

 

 

Upplagshavarens

bokfö-

 

 

 

 

 

ring skall vara utformad så att

 

 

 

 

 

kontroll av verksamheten är

 

 

 

 

 

möjlig.

 

3 Senaste lydelse 1999:448.

SOU 2000:46

Författningsförslag 39

Upplagshavare i Sverige som säljer obeskattade varor till an- nan svensk upplagshavare eller till näringsidkare i ett annat EG-land skall hos be- skattningsmyndigheten ställa sä- kerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land, innan leve- rans av skattepliktiga varor påbörjas. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som mot- svarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker.

10 §4

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndig- heten ställa säkerhet för betal- ning av den skatt som kan påfö- ras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,

2.transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land,

3.transport av varor som förtullats enligt tullagen

(1994:1550), och

4. export av obeskattade varor till tredje land.

Säkerheten enligt första stycket skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som mot- svarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga va- ror. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatte- upplaget under ett år.

4 Senaste lydelse 1997:358.

40 Författningsförslag

SOU 2000:46

 

 

 

 

11 §5

 

 

 

Godkännande av

upplagsha-

Godkännande av upplagsha-

vare eller av skatteupplag får

vare eller av skatteupplag får

återkallas

av

beskattningsmyn-

återkallas av

beskattningsmyn-

digheten,

om

förutsättningarna

digheten om

 

 

för godkännande

inte längre

1. förutsättningarna för god-

finns. Godkännande av upp-

kännande inte längre finns,

 

lagshavare får också återkal-

2. ställd säkerhet inte längre

las om ställd säkerhet inte längre

är godtagbar, eller

 

är godtagbar.

 

 

3.

upplagshavaren begär

 

 

 

 

det.

 

 

 

 

 

 

 

Om

ett

godkännande

av

 

 

 

 

upplagshavare återkallas

om-

 

 

 

 

fattar beslutet även godkän-

 

 

 

 

nandet av hans skatteupplag.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

19 §6

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när

a)denne levererar skatte- pliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är upplags- havare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplagshavare eller registre- rad eller oregistrerad varu- mottagare eller exporterar skattepliktiga varor till en kö- pare i tredje land,

b)denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försäljning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till något annat godkänt skat- teupplag,

c)denne avregistreras, och omfattar de varor som då in- går i hans lager och som inte

5Senaste lydelse 1999:448.

6Senaste lydelse 1999:448.

a) skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra stycket,

b)skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatte- upplag,

c)skattepliktiga varor im- porteras utan att föras till ett skatteupplag,

1. till följd av varornas ka- raktär förstörts under framställ- ning, bearbetning, lagring eller transport,

SOU 2000:46

Författningsförslag 41

redan har beskattats,

d) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer,

e) godkännandet som upp- lagshavare eller av skatte- upplaget återkallas,

2.den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skatte- pliktiga varor,

3.den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skat- tepliktiga varor,

4.den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mot- tagandet av skattepliktiga varor,

5.den som är säljare vid distansförsäljning enligt 16 §, när leverans

sker,

6.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skatte- pliktiga varorna förs in till Sverige,

7.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna tillverkas,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8 när varorna används för annat än avsett ändamål.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare enligt 9 §, till- verkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

8. den som är skattskyldig en- ligt 8 § första stycket 8, när va- rorna används för annat än av- sett ändamål.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skattepliktiga varor som

1.transporteras till en upplagshavare eller varumot- tagare i ett annat EG-land, eller

2.tas emot av en upplags- havare i Sverige.

20 §7

Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § första stycket 1 inträder inte för varor som

a) till följd av varornas ka- raktär förstörts under framställ- ning, bearbetning, lagring eller transport,

7 Senaste lydelse 1999:448.

42 Författningsförslag

SOU 2000:46

b)har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

c)har återanvänts vid till- verkning,

d)uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget,

e)används för framställ- ning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

f)används för framställ- ning av läkemedel,

g)används för att fram- ställa smakämnen för tillverk - ning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

h)direkt eller som ingredi- ens används i halvfabrikat för framställning av livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehållet vid varje tillfälle inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter, och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produkter,

i)används vid tillverkning av en vara som inte är avsedd för konsumtion, under förut- sättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EG-medlemsstats krav,

j)används i en tillverk - ningsprocess förutsatt att slut- produk-ten inte innehåller al- kohol,

k)säljs i enlighet med be- stämmelsen i 31 e § för däri angivna ändamål,

l)används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levereras till annan användare

2.har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

3.har återanvänts vid till- verkning, eller

4.uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

SOU 2000:46

Författningsförslag 43

för vetenskapligt ändamål el- ler till sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål, eller

m) levererats till en motta- gare i ett annat EG-land under villkor som anges i 3 kap. 30 a § första stycket 3 och 4 mer- värdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som skattefri- het gäller i det EG-landet.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varu- mottagare enligt 12 och 13 §§ och skatterepresentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne.

22 §8 Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

1.vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land,

2.vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

3. vid transport av obeskatta-

3. vid transport av obeskatta-

de varor till mottagare i ett annat

de varor till mottagare i ett annat

EG-land enligt 20 § första styck-

EG-land enligt 32 § första styck-

et m,

et 8, och

4. vid export till tredje land av

4. vid export till tredje land av

obeskattade varor, och

obeskattade varor.

5. vid transport av varor

 

som förtullats enligt tullagen

 

(1994:1550).

 

Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare

Vid transport till mottagare

som avses i 20 § första stycket

som avses i 32 § första stycket

m skall varorna under transpor-

8 skall varorna under transporten

ten även åtföljas av ett intyg om

även åtföljas av ett intyg om att

att skattefrihet gäller för varorna

skattefrihet gäller för varorna i

i det andra EG-landet.

det andra EG-landet.

8 Senaste lydelse 1999:429.

 

44 Författningsförslag

SOU 2000:46

Skyldigheten att

upprätta

ledsagardokument

enligt

första stycket 5 gäller även

registrerad varumottagare.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varu- mottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumenta- tion som visar att sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destinationslandet.

26 §

Om obeskattade varor skall transporteras mellan Sverige och ett annat EG-land enligt 22 §, och varorna inte når den mottagare som angetts i ledsa- gardokumentet, skall varorna beskattas här i landet om varorna

1. finns i Sverige eller kan antas ha konsumerats här,

2. levererats från en svensk upplagshavare och det inte kan utredas var varorna finns eller var de har konsumerats.

I fall som avses i första stycket är den som ställt sä- kerhet för transporten skatt- skyldig. Skatten skall tas ut med belopp enligt bestämmel- serna vid den tidpunkt då va- rorna infördes till Sverige eller transporten från den svenske upplagshavaren påbörjades.

Om obeskattade varor, som sänts i väg av en upplagsha- vare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i le d- sagardokumentet, skall varorna beskattas här i landet om varorna finns i Sverige eller kan antas ha konsumerats här.

Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller de som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flytt- ning och övervakning av så- dana varor. Skatten skall tas ut med belopp enligt bestäm- melserna vid den tidpunkt då varorna sändes i väg.

Skatt som påförs enligt andra stycket skall betalas inom den tid som beskattnings- myndigheten bestämmer. Om skatten inte betalas i tid skall dröjsmålsavgift tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsav-

SOU 2000:46

Författningsförslag 45

gift.

28 §

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försälj- ning som avses i 27 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarla ndet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om åter- betalning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbe- talning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument som visar antingen att skatten betalats i mottagarla n- det eller att säkerhet ställts för skattens betalning där, dels ett av motta- garen undertecknat och återsänt exemplar (returexemplaret) av det le d- sagardokument som anges i 25 §.

Har en vara beskattats i enlighet med 26 § första styck - et 2, och visar den skattskyldi- ge inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett annat land, skall den här i landet erlagda skatten återbetalas.

 

 

 

 

 

30 §9

 

Om skattepliktiga varor an-

Om skattepliktiga varor an-

vänts för ändamål som avses i 20

vänts för ändamål som avses i

§ första stycket e–j kan, om

32 § första stycket 7 a och b

skatt betalats

för

varorna,

av någon som inte är upplags-

återbetalning

ske

efter

skriftlig

havare eller skattebefriad för-

ansökan

hos

beskattningsmyn-

brukare

kan återbetalning av

digheten.

 

 

 

 

skatten ske efter skriftlig ansö-

 

 

 

 

 

kan hos

beskattningsmyndighe-

 

 

 

 

 

ten.

 

Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kale n-

derkvartal

och ges in

till beskattningsmyndigheten inom ett år efter

9 Senaste lydelse 1995:613.

46 Författningsförslag

SOU 2000:46

kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker användningen.

31 a §10

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara bokförings- skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är an- nan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som föreläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Föreläggan- de får meddelas, om kontrol- luppgiften har betydelse för kontroll av en ansökan om återbetalning av skatt enligt 28–30 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i första stycket föreläggas att lämna kontrol- luppgift.

Ett föreläggande får för- enas med vite om det finns an- ledning att anta att det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första el- ler andra stycket.

För kontroll av en ansökan om återbetalning av skatt en- ligt 28–30 § gäller 3 kap. 3– 16 §§ och 8 kap. 1 § andra stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter i tillämpliga de- lar.

10 Senaste lydelse 1999:1108.

SOU 2000:46

Författningsförslag 47

Inköp av varor utan skatt

Skattebefriad förbrukare

31 e §11

Den som har tillstånd från Läkemedelsverket enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. att inköpa minst 25 kilogram alkohol un- der ett kalenderår, får från en upplagshavare köpa sådan alkohol som anges i tillståndet utan alkoholskatt mot att han lämnar en försäkran till denne om att alkoholen skall använ- das för sådant ändamål som anges i 20 § första stycket e–j.

11 Senaste lydelse 1999:448.

Som skattebefriad förbru- kare får för viss tid godkän- nas den som i betydande om- fattning använder alkohol för ändamål som anges i 32 § första stycket 7 a och b om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständig- heterna i övrigt är lämplig.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en upplagshavare köpa alkohol utan skatt.

31 f §

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare skall ha sin bokföring utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

31 g §

Godkännande av skattebe- friad förbrukare får återkallas av beskattningsmyndigheten om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.alkoholen används för annat ändamål än som anges i beskattningsmyndighetens be- slut,

3.förbrukaren inte fullgör

48 Författningsförslag

SOU 2000:46

sina skyldigheter enligt 31 f §, eller

4. förbrukaren inte sam- verkar vid skatterevision enligt lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter.

Beslut om återkallelse gäl- ler omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

I deklaration som lämnas av upplagshavare som avses i 10 § får avdrag göras för skatt på varor

a) som har återtagits i sam- band med återgång av köp,

b) som har förstörts genom olyckshändelse eller force maje u- re,

c) för vilka skattskyldighet en- ligt denna lag tidigare inträtt,

d) som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

e) som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ut- ländsk ort av någon som har till- stånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luft- fartyg, eller

f) som har tagits emot för för- säljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

32 §12

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1. som har återtagits i sam- band med återgång av köp,

2. som har förstörts genom olyckshändelse eller force maje u- re,

3. för vilka skattskyldighet en- ligt denna lag tidigare inträtt,

4. som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

5. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ut- ländsk ort av någon som har till- stånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luft- fartyg,

6.som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,

7.som har använts

12 Senaste lydelse 1999:448.

SOU 2000:46

Författningsförslag 49

a) för framställning av så- dana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6,

b) i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,

c) för vetenskapligt ända- mål eller har levererats till an- nan användare för vetenskap- ligt ändamål eller till sjukhus eller apotek för medicinskt än- damål,

8. som har levererats till en mottagare i ett annat EG-land under villkor som anges i 3 kap. 30 a § första stycket 3 och 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som skattefrihet gäller i det EG-landet,

9. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i en- lighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller

10. som har beskattats i ett annat EG-land.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan upp- visa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje re- sande.

33 §13

I en deklaration som lämnas av en registrerad eller oregistre- rad varumottagare enligt 12 och 13 §§ eller en skatterepresentant enligt 14 § får avdrag göras för skatt på alkoholvaror som för- störts under transporten till varu-

En registrerad eller oregistre- rad varumottagare enligt 12 och 13 §§ eller en skatterepresentant enligt 14 § får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som för- störts under transporten till varu- mottagaren genom olyckshändel-

13 Senaste lydelse 1999:448.

50 Författningsförslag

SOU 2000:46

mottagaren genom olyckshändel-

se, force majeure eller till följd

se eller force majeure.

av varornas karaktär.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1.som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

2.som sålts ombord på resa till tredje land.

35 §14

Beslut

enligt

31 a och

31 b §§

får inte

överklagas.

Övriga beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol av den skatt- skyldige och sökanden.

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol av den skattskyldi- ge och sökanden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraft- trädandet.

2.Den som vid lagens ikraftträdande har sådant tillstånd från Läke- medelsverket som anges i den äldre lydelsen av 31 e §, skall i fortsätt- ningen anses ha godkänts som skattebefriad förbrukare enligt den nya lydelsen av paragrafen. Godkännandet skall då anses gälla för den tid och för det eller de ändamål som angetts i Läkemedelsverkets tillstånd.

14 Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

2. säkerhet enligt lagen om al- koholskatt,
3. beskattningsmyndighetens tillsyn över att upplagshavare förstör skattepliktiga varor enligt 20 § 2 lagen om alkoholskatt,
4. upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 32 § första stycket 7 c och 9 lagen om alko- holskatt,
5. hantering av ledsagardo- kument enligt lagen om alkohol- skatt eller denna förordning,

SOU 2000:46

Författningsförslag 51

1.4Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1994:1614) om alko- holskatt

dels att 1, 8 och 15 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 16–18 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1 Riksskatteverket får meddela föreskrifter om

1. godkännande av skatteupplag som avses i 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

2. säkerhet enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3. beskattningsmyndighetens tillsyn över att upplagshavare förstör skattepliktiga varor enligt 20 § första stycket b lagen

(1994:1564) om alkoholskatt,

4. upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådan ändamål som avses i 20 § första stycket k och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

5. hantering av ledsagardo- kument enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller denna för- ordning,

6.undantag från bestämmelserna i 10 § första stycket,

7.upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

8.inköp av varor utan skatt enligt 31 f § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

9.avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket e och f

1 Senaste lydelse 1999:703.

8.inköp av varor utan skatt enligt 31 h § lagen om alkohol- skatt,

9.avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 5 och 6

52 Författningsförslag

SOU 2000:46

lagen (1994:1564) om alkohol- skatt.

Riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1564) om alkohol- skatt.

lagen om alkoholskatt,

10.upplagshavares leve- ranser av skattepliktiga varor till skattebefriade förbrukare enligt 31 e § andra stycket lagen om alkoholskatt,

11.upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 9 a och 31 f

§§lagen om alkoholskatt.

Riksskatteverket får meddela

de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om alkoholskatt.

Ledsagardokument som av- ses i 22 § första stycket 5 lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall upprättas i fyra exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos Tullverket. Resterande ex- emplar av dokumentet skall åtfölja varorna under trans- port. Den som importerat va- rorna skall senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varor- na tagits emot underteckna returexemplaret av ledsagar- dokumentet och återsända det till Tullverket.

Har Tullverket inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vil- ken varorna avsänts erhållit returexemplaret av ledsagar- dokumentet, skall verket utan dröjsmål underrätta beskatt-

8 §2

Om beskattningsmyndighe- ten påför skatt med stöd av 26 § lagen (1994:1564) om alkohol- skatt skall myndigheten under- rätta den behöriga myndighe- ten i avsändarmedlemsstaten.

2 Senaste lydelse 1999:460.

SOU 2000:46

Författningsförslag 53

nings-myndigheten om förhål- landet.

15 §3

Upplagshavare och registre- rade varumottagare skall anmäla till beskattningsmyndigheten om

Upplagshavare, registrerade varumottagare och skattebefri- ade förbrukare skall anmäla till beskattningsmyndigheten om

1.det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2.firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, och

3.det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i samband med ansökan om godkännande eller registrering.

16 §

Beslut om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt meddelas av beskattningsmyn- digheten efter särskild ansö- kan.

I beskattningsmyndighetens beslut skall anges

1. för vilka ändamål rätt till inköp med skattebefrielse fö- religger,

2. eventuella begränsning- ar i fråga om hur mycket al- kohol som får köpas under en viss period,

3. eventuella krav på hur den köpta alkoholen skall va- ra denaturerad.

17 §

Vid prövning av en ansö- kan om godkännande som skattebefriad förbrukare en- ligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt får kravet på att alkohol skall användas i

3 Senaste lydelse 1999:1220.

54 Författningsförslag

SOU 2000:46

betydande omfattning normalt anses uppfyllt om den sökan- des användning är sådan att den skattebefrielse han har rätt till kan beräknas uppgå till minst 15 000 kronor per år.

18 §

Frågor om godkännande av upplagshavare och skatte- upplag enligt 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt prövas av beskattningsmyn- digheten på särskild ansökan

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

SOU 2000:46

Författningsförslag 55

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi1

dels att 7 kap. 2–4, 5 a och 7 §§, 8 kap. 4–5 §§ och 9 kap. 11, 14 och 15 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 1 och 9 §§, 4 kap. 1–5 och 12 §§, 5 kap. 1–3 §§, 6 kap. 2 och 10 §§, 7 kap. 1, 5, 5 b och 6 §§, 8 kap. 1–3 §§, 9 kap. 2, 6, 9 och 13 §§, 10 kap. 11 §, 11 kap. 9, 10 och 13 §§ och 12 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § och 11 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 3 a §, och ett nytt kapitel, 6 a kap., av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

 

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00

26,

Bensin som

 

 

 

2710 00

27,

uppfyller krav för

 

 

 

2710 00

29

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

2710 00

32

 

 

 

 

 

 

a) miljöklass 1

3 kr 61 öre

86 öre

4 kr 47 öre

 

 

 

per liter

per liter

per liter

 

 

b) miljöklass 2

3 kr 64 öre

86 öre

4 kr 50 öre

 

 

 

per liter

per liter

per liter

1Senaste lydelse av

7kap. 2 § 1998:1699

7kap. 4 § 1998:1699

7kap. 5 a § 1995:1525

8kap. 4 a § 1995:1525

8kap. 5 § 1995:1525

9kap. 14 § 1998:1680

9kap. 15 § 1998:1680.

2Senaste lydelse 1999:1324.

56 Författningsförslag

 

SOU 2000:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

 

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

2.

2710 00 26,

Annan bensin

4 kr 27 öre

86 öre

5 kr 13 öre

 

 

2710 00 34

än som avses

per liter

per liter

per liter

 

 

eller

under 1

 

 

 

 

 

2710 00 36

 

 

 

 

3.

2710 00 51,

Eldningsolja,

 

 

 

 

 

2710 00 55,

dieselbrännolja,

 

 

 

 

 

2710 00 69

fotogen, m.m.

 

 

 

 

 

eller

som

 

 

 

 

 

2710 00 74 –

 

 

 

 

 

 

2710 00 78

 

 

 

 

 

 

 

a) har försetts med

743 kr per m3

1 058 kr per m3

1 801 kr per m3

 

 

 

märkämnen eller ger

 

 

 

 

 

 

mindre än 85

 

 

 

 

 

 

volymprocent destillat

 

 

 

 

 

 

vid 350°C,

 

 

 

 

 

 

b) inte har försetts med

 

 

 

 

 

 

märkämnen och ger

 

 

 

 

 

 

minst 85 volymprocent

 

 

 

 

 

 

destillat vid 350°C,

 

 

 

 

 

 

tillhörig

 

 

 

 

 

 

miljöklass 1

1 624 kr per m3

1 058 kr per m3

2 682 kr per m3

 

 

 

miljöklass 2

1 750 kr per m3

1 058 kr per m3

2 808 kr per m3

 

 

 

miljöklass 3 eller inte

2 048 kr per m3

1 058 kr per m3

3 106 kr per m3

 

 

 

tillhör någon miljöklass

 

 

 

4.

ur 2711 12 11–

Gasol

145 kr per

1 112 kr per

1 257 kr per

 

 

2711 19 00

 

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

5.

ur 2711 29 00

Metan

241 kr per

792 kr per

1 033 kr per

 

 

 

 

1 000 m3

1 000 m3

1 000 m3

6.

2711 11 00,

Naturgas

241 kr per

792 kr per

1 033 kr per

 

 

2711 21 00

 

1 000 m3

1 000 m3

1 000 m3

7.

2701, 2702

Kolbränslen

316 kr per

920 kr per

1 236 kr per

 

 

eller 2704

 

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

8.

2713 11 00–

Petroleumkoks

316 kr per

920 kr per

1 236 kr per

 

 

2713 12 00

 

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 §

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8

första stycket 7 och andra

och 12 § första stycket 4 tas

stycket samt 12 § första stycket

skatt ut med ett belopp som mot-

4 och andra stycket tas skatt ut

svarar skillnaden

mellan

de

med ett belopp som motsvarar

skattebelopp som

gäller

för

skillnaden mellan de skattebelopp

bränslets olika användningssätt.

som gäller för bränslets olika

 

 

 

användningssätt.

 

 

 

För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

SOU 2000:46

Författningsförslag 57

9 §3

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd med- delats enligt fiskelagen (1993:787).

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken

märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

 

 

Beskattningsmyndigheten kan

Beskattningsmyndigheten kan

medge att bränsletank på båt

medge att bränsletank på båt

som disponeras av Försvars-

som disponeras av Försvars-

makten, Försvarets materielverk,

makten, Försvarets materielverk,

Kustbevakningen

eller annan

Kustbevakningen

eller annan

statlig myndighet

får innehålla

statlig myndighet

får

innehålla

oljeprodukt som enligt föreskrif-

oljeprodukt som enligt föreskrif-

ter som meddelats med stöd av 8

ter som meddelats med stöd av 8

§ första stycket är försedd med

§ första stycket är försedd med

märkämnen. Om det finns sär-

märkämnen. Om det finns sär-

skilda skäl kan sådant medgivan-

skilda skäl kan sådant medgivan-

de också lämnas för annan båt.

de också lämnas för annan båt.

Har medgivande lämnats för båt

Har medgivande lämnats för båt

gäller 7 kap. 2 § andra stycket

gäller 6 a kap. 1 § 3 om skatte-

1 b samt 8 kap. 3 och 4 §§ om

befrielsen för skepp även för

avdrag och inköp mot försäk -

bränsle i sådan båt. Om den som

ran för bränsle i skepp även för

fått medgivandet inte kan göra

bränsle i sådan båt.

 

avdrag enligt 7 kap. 1 § skall

 

 

medgivandet

anses

som ett

 

 

godkännande som skattebefri-

 

 

ad förbrukare enligt 8 kap. 1

 

 

§.

 

 

 

 

 

Beslut om medgivande, som

 

 

enligt tredje

stycket

lämnats

 

 

för annan båt än sådan som

 

 

disponeras av en statlig myn-

 

 

dighet, skall gälla för viss tid

 

 

och får återkallas om förut-

 

 

sättningarna

för

medgivande

 

 

inte längre finns. Beslut om

 

 

återkallelse gäller omedelbart,

 

 

om inte något annat

anges i

3Senaste lydelse 1997:1130.

58 Författningsförslag

SOU 2000:46

beslutet.

4 kap.

1 §4

Skyldig att betala energis- katt, koldioxidskatt och sva- velskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som i Sverige tillver- kar eller bearbetar bränsle eller annan som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

2.varumottagare som avses i 6 eller 7 §,

3.skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,

4.den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en köpare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

5.den som i annat fall än som anges i 1–4 från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

6.annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,

7.den som i Sverige yrkes- mässigt tillverkar eller bear- betar bränsle utanför ett skat- teupplag,

7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall beta- las med högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i frå- ga om bränsle för vilket an- tingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, när skeppet an- vänds för privat ändamål, eller

8. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

4 Senaste lydelse 1999:1323.

SOU 2000:46

Författningsförslag 59

b) i båt för vilken fartygs- tillstånd meddelats enligt fis- kelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål.

Om ett bränsle för vilket skattskyldighet inte inträtt skall transporteras mellan Sve- rige och ett annat EG-land enligt 6 kap. 3 § men inte når den mottagare som angetts i le d- sagardokumentet, skall skatt betalas för bränslet i Sverige om bränslet

1.finns i Sverige eller kan antas ha förbrukats här, eller

2.har levererats från en svensk upplagshavare och det inte kan utredas var bränslet finns eller var det har förbru- kats.

Den som ställt säkerhet för transporten är skyldig att be- tala skatt enligt första stycket. Beskattning skall ske som om skattskyldighet inträtt vid den tidpunkt då bränslet fördes in till Sverige eller transporten från den svenske upplagsha- varen påbörjades.

2 §

Om obeskattat bränsle, som sänts i väg av en upplagsha- vare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i le d- sagardokumentet, skall bränslet beskattas här i Sverige om va- rorna finns i Sverige eller kan antas ha konsumerats här.

Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller de som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flytt- ning och övervakning av så- dana varor. Skatten skall tas ut med belopp enligt bestäm- melserna vid den tidpunkt då bränslet sändes i väg.

Skatt som påförs enligt andra stycket skall betalas inom den tid som beskattning- smyndigheten bestämmer. Om skatten inte betalas i tid skall dröjsmålsavgift tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsav- gift.

60 Författningsförslag

SOU 2000:46

3 §

Som upplagshavare får godkännas den som i en yrkesmässig verk- samhet som bedrivs i Sverige avser att

1.tillverka eller bearbeta bränslen, eller

2.i större omfattning

a)hålla bränslen i lager, eller

b)återförsälja eller förbruka metan,

om han med hänsyn till sina

om han disponerar över ett

ekonomiska förhållanden

och

utrymme som kan godkännas

omständigheterna i övrigt

är

som skatteupplag och han med

lämplig som upplagshavare.

 

hänsyn till sina ekonomiska för-

 

 

hållanden och omständigheterna i

 

 

övrigt är lämplig som upplagsha-

 

 

vare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas av be- skattnings-myndigheten på särskild ansökan.

Om en upplagshavare i Sveri- ge säljer bränsle, för vilket skattskyldighet inte inträtt, till annan svensk upplagshavare eller till upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG- land, skall han innan leverans av bränsle påbörjas hos be- skattningsmyndigheten ställa sä- kerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige

3 a §

Upplagshavarens bokfö- ring skall vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

4 §5

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndig- heten ställa säkerhet för betal- ning av den skatt som kan påfö- ras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattat bränsle till en annan svensk upplagshavare,

2.transport av obeskattat bränsle till en näringsidkare i

5 Senaste lydelse 1997:359.

SOU 2000:46

Författningsförslag 61

eller annat EG-land. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i me- deltal belöper på de obeskat- tade bränslen som upplagsha- varen transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av me- deltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattat bränsle sker.

ett annat EG-land,

3.transport av bränsle som förtullats enligt tullagen (1994:1550), och

4.export av obeskattat bränsle till tredje land.

Säkerheten enligt första stycket skall uppgå till ett be- lopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade bränslen som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräk - ningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattat bränsle sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring av bränslen. Säker- heten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget

under ett år.

 

 

 

 

 

Vid beräkning av säkerhets-

Vid beräkning av säkerhets-

belopp enligt andra stycket får

belopp enligt tredje stycket får

bortses från bränslen som bered-

bortses från bränslen som bered-

skapslagras

enligt

lagen

skapslagras

enligt

lagen

(1984:1049) om beredskapsla g-

(1984:1049) om beredskapsla g-

ring av olja och kol.

 

ring av olja och kol.

 

 

 

 

5 §6

 

 

Godkännande av upplagsha- vare eller av skatteupplag får återkallas av beskattningsmyn- digheten, om förutsättningarna för godkännande inte längre finns. Godkännande av upp-

Godkännande av upplagsha- vare eller av skatteupplag får återkallas av beskattningsmyn- digheten om

1. förutsättningarna för god- kännande inte längre finns,

6 Senaste lydelse 1999:1006.

62 Författningsförslag

SOU 2000:46

lagshavare får också återkal-

2.

ställd säkerhet inte

längre

las om ställd säkerhet inte längre

är godtagbar, eller

 

är godtagbar.

3.

upplagshavaren

begär

det. Om ett godkännande av upplagshavare återkallas om- fattar beslutet även godkän- nandet av hans skatteupplag.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

12 §7

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldi- oxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1.tillverkar eller bearbetar bränsle,

2.enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, åter- försäljare eller förbrukare av bränsle,

3.i annat fall än som avses i 1 och 2

a)importerar bränsle från tredje land, eller

b)för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sve- rige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i frå- ga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 § som inte avses i 1 kap. 3 a § och som beskattats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

7 Senaste lydelse 1998:1699.

5. godkännandet som upp- lagshavare eller av skatte- upplag återkallas.
Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte för bränsle som
1. transporteras till en upplagshavare eller varumot- tagare i ett annat EG-land, eller
2. tas emot av en upplags- havare i Sverige.

SOU 2000:46

Författningsförslag 63

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

1 §

 

 

Skattskyldigheten för upplagshavare inträder när

 

 

1. han levererar bränsle till

1. bränsle förs ut från ett

en köpare i Sverige som inte

skatteupplag,

om inte

annat

är upplagshavare eller till en

följer av andra stycket,

 

köpare i ett annat EG-land

 

 

 

som

inte

är upplagshavare

 

 

 

eller registrerad eller oregist-

 

 

 

rerad varumottagare,

 

 

 

2.

han

exporterar bränsle

2. bränsle tas emot från en

till en köpare i tredje land,

upplagshavare

utan att

föras

 

 

 

till ett skatteupplag,

 

3. han tar i anspråk bränsle

3. bränsle importeras

utan

för annat ändamål än försälj-

att föras till ett skatteupplag,

ning eller bränsle annars upp-

 

 

 

hör att lagras i godkänt skat-

 

 

 

teupplag, eller

 

 

 

4. han upphör att vara re-

4. bränsle tas i anspråk i

gistrerad, varvid han är skyl-

skatteupplaget

eller lagerbrist

dig att betala skatt för det

uppkommer, eller

 

bränsle som då ingår i hans

 

 

 

lager och som inte redan har

 

 

 

beskattats.

 

 

 

 

64 Författningsförslag

SOU 2000:46

Skattskyldigheten inträder

2 §8

 

 

 

 

 

 

 

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 2, när han tar emot leverans av bränsle,

 

 

 

2. för skatterepresentant som

2. för skatterepresentant som

är skattskyldig enligt 4 kap. 1 §

är skattskyldig enligt 4 kap. 1 §

första stycket 3, när köparen

första stycket 3, vid mottagande

tar emot leverans av bränsle,

av bränsle, och

 

 

och

 

 

 

 

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4 eller

12 § första stycket 3 b, när bränslet förs in till Sverige.

 

 

Skattskyldigheten inträder

3 §9

 

 

 

 

 

 

 

1. för den som är skattskyldig

1. för den som är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 § första stycket 4,

enligt 4 kap. 1 § första stycket 4,

när bränslet av honom lever-

när leverans av bränslet sker,

eras till köpare,

 

 

 

 

2. för den som är skattskyldig

2. för den som är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 § första stycket 7

enligt 4 kap. 1 § första stycket 8

eller andra stycket eller enligt 4

eller enligt 4 kap. 12 § första

kap. 12 § första stycket 4 eller

stycket 4 eller, när bränslet

an-

andra stycket, när bränslet le-

vänds för

ett

ändamål

som

vereras till en köpare eller tas

medför att skatt skall betalas

i anspråk för det ändamål som

med högre belopp, och

 

medför att skatt skall betalas

 

 

 

 

med högre belopp, och

 

 

 

 

3. för den som är skattskyldig

3. för den som är skattskyldig

enligt 4 kap. 12 § första stycket

enligt 4 kap. 12 § första stycket

1 eller 2 när

1 eller 2 när

 

 

 

a) bränsle av honom lever-

a) bränsle av honom lever-

eras till en köpare som inte är

eras till någon som inte är re-

registrerad eller till eget försälj-

gistrerad eller till eget försälj-

ningsställe för detaljförsäljning

ningsställe

för

detaljförsäljning

som inte utgörs av depå eller tas

som inte utgörs av depå eller tas

i anspråk för annat ändamål än

i anspråk för annat ändamål än

försäljning, eller

försäljning, eller

 

 

b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

8Senaste lydelse 1997:1070.

9Senaste lydelse 1999:1070.

SOU 2000:46

Författningsförslag 65

6 kap.

2 §10 Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

1.vid transport av bränsle, för vilket skattskyldighet inte har inträtt, till en upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land,

2.vid transport av bränsle, för vilket skattskyldighet inte har inträtt, till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG- land,

3. vid transport av bränsle, för

3. vid transport av bränsle, för

vilket

skattskyldighet

inte har

vilket skattskyldighet inte har

inträtt, till en mottagare i ett an-

inträtt, till en mottagare i ett an-

nat EG-land enligt 2 kap. 11 §

nat EG-land enligt 2 kap. 11 §

första stycket 5,

 

första stycket 5, och

4. vid export till tredje land av

4. vid export till tredje land av

obeskattat bränsle som avses i 1

obeskattat bränsle som avses i 1

kap. 3 a §, och

 

kap. 3 a §.

5. vid transport av bränsle

 

som avses i 1 kap. 3 a § och

 

som

förtullats enligt

tullagen

 

(1994:1550).

Ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet un- der transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5 skall bränslet under transporten även åtföljas av ett intyg om att skatte- frihet gäller för bränslet i det andra EG- landet.

10 §

Skattskyldiga enligt 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller 12 § första stycket 1 skall

vara registrerade hos beskattningsmyndigheten.

 

Hos beskattningsmyndig-

Som skattskyldig får också

heten kan registreras den som i

efter ansökan registreras

den

en yrkesmässig verksamhet

som i större omfattning

 

som bedrivs i Sverige i större

 

 

omfattning

 

 

1. håller bränslen enligt 4 kap. 12 § i lager, eller

 

2. återförsäljer eller förbrukar

2. återförsäljer eller förbrukar

gasformiga kolväten enligt 4 kap.

gasformiga kolväten enligt 4 kap.

12 §.

12 §,

 

 

om det med hänsyn till hans

 

ekonomiska förhållanden

och

 

omständigheterna i övrigt

är

10 Senaste lydelse 1999:1070.

66 Författningsförslag

SOU 2000:46

lämpligt att registrera honom. Den som registrerats som

skattskyldig enligt andra stycket får avregistreras om han inte längre uppfyller för- utsättningarna för att bli re- gistrerad. Beslut om avregist- rering gäller omedelbart, om inte något annat anges i be- slutet.

Föreslagen lydelse

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

1 §

Vid användning av bränsle för nedan angivna ändamål, i före- kommande fall med begränsningar till vissa bränsleslag, skall hel eller delvis skattebefrielse ske enligt följande:

Ändamål

Bränsle som inte

Befrielse

Befrielse

Befrielse

 

ger befrielse

från

från

från

 

 

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

 

 

 

skatt

 

1. Förbrukning för annat

Hel

Hel

Hel

ändamål än motordrift eller

 

 

 

uppvärmning eller i en

 

 

 

process där bränslet i allt

 

 

 

väsentligt används för annat

 

 

 

ändamål än motor-drift eller

 

 

 

uppvärmning

 

 

 

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

Bensin och bränsle

Hel

Hel

Hel

som avses i 2 kap. 1

 

 

 

§ första stycket 3 b

 

 

 

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

Bensin och bränsle

Hel

Hel

Hel

som avses i 2 kap. 1

 

 

 

§ första stycket 3 b

 

 

 

4. Förbrukning i båt för vilken fartygstillstånd med- delats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamål

Bensin och bränsle

Hel

Hel

Hel

som avses i 2 kap. 1

 

 

 

§ första stycket 3 b

 

 

 

SOU 2000:46

Författningsförslag 67

5. Förbrukning i

a)luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

b)luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

6.Förbrukning vid framställning av andra skattepliktiga produkter än elektrisk kraft

7.Förbrukning vid fram- ställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av

3§

8.Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer

9.Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Annan bensin än flygbensin (KN-nr 27100026)

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710051)

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

Andra bränslen än kolbränslen och petroleumkoks

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och råtallolja

10.Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för växthus- uppvärmning vid yrkes- mässig växthusodling

11.Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i yrkesmässigt jord-, skogs,- eller vatten- bruksverksamhet

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och råtallolja

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och råtallolja

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Halv

Hel

Halv

Hel

Halv

68 Författningsförslag

SOU 2000:46

12. Om skattebefrielse inte

Hel

följer av tidigare punkter,

 

 

 

förbrukning i processer för

 

 

 

framställning av andra

 

 

 

mineraliska ämnen än

 

 

 

metaller eller i sodapannor

 

 

 

eller lutpannor

 

 

 

13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motor- drivna fordon än personbi- lar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än

Hel

Halv

bränsle som avses i

 

 

 

2 kap. 1 § första

 

 

 

stycket 3 b

 

 

 

2 §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9–11 skall befrielse från energiskatten ske på så sätt att den uppgår till ett belopp som motsvarar energiskatten och hälften av den koldiox- idskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 §

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning skall, för den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme, skattebefrielsen enligt 1 § 7 inte avse koldioxidskatt och när det gäller energiskatt endast avse halva skatten. Såvitt avser energiskatt på råtallolja gäller befrielsen dock endast hälften av den energiskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

4 §

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsätt- ning att värme inte samtidigt nyttiggjorts.

5 §

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även tillämpas på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas en- ligt 2 kap. 3 och 4 §§.

SOU 2000:46

Författningsförslag 69

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 kap.

Avdrag i deklaration

Avdrag

 

1 §11

I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b får avdrag göras för skatt på bränsle

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1.för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt,

2.som tagits tillbaka i samband med återgång av köp,

3.som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

4. som förbrukats eller sålts för förbrukning

a)för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning, eller

b)i en process där bränslet

iallt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning,

5. som förbrukats för fram- ställning av skattepliktig elek - trisk kraft i en gasturbinan- läggning som har en samman- lagd installerad generatoref- fekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts.

4.som förbrukats på sätt som anges i 6 a kap.

5.som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i en- lighet med vad som framgår av dennes godkännande,

6.som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luft- fartyg för sådana ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5, med de begränsningar till vissa bränslen som följer av dessa punkter.

Regeringen får föreskriva

11 Senaste lydelse 1995:1525.

70 Författningsförslag

SOU 2000:46

Avdrag enligt första stycket 4

att avdrag enligt första stycket

får göras även för skatt på

6, såvitt avser luftfartyg, en-

bränsle som förbrukats eller

dast kan medges om bränslet

sålts för förbrukning för gas-

tagits emot på vissa flygplatser.

och värmeproduktion som sker

 

vid användning av bränsle på

 

sätt som avses i första stycket

 

4.

 

5 §12

I en deklaration som avser svavelskatt på andra bränslen än flygbensin och flygfotogen får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1–4 och andra stycket och enligt 2 § andra stycket 1–3.

Avdrag får, i den mån av- drag inte gjorts enligt första stycket, göras även för skatt på svavel i bränsle som har förbrukats eller sålts för för- brukning i metallurgiska pro- cesser eller processer för framställning av varor av and- ra mineraliska ämnen än me- taller, vari skall anses ingå även den gas- och värmepro- duktion som sker till följd av sådana processer, eller i soda- pannor eller lutpannor.

Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom re- ningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat.

5 b §13

I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt på annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § får av-

12Senaste lydelse 1995:1525.

13Senaste lydelse 1995:1525.

En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EG-land får göra avdrag

SOU 2000:46

Författningsförslag 71

drag också göras för skatt på

för skatten på bränslet.

bränsle som av den skattskyl-

 

dige

 

förts ut från Sverige till ett annat

 

EG-land.

 

I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § och som lämnas av upplagshavare, varu- mottagare eller skatterepresen- tant som avses i 4 kap. 8 § får avdrag även göras för skatt på bränsle som förstörts till följd av tillfälliga omständigheter eller force majeure. Varumottagare och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast på bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

6 §14

Upplagshavare, varumotta- gare eller skatterepresentant får i fråga om bränslen som avses i 1 kap. 3 a § göra avdrag för skatt på bränsle som förstörts till följd av olyckshändelse eller force majeure. Varumottagare och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast för skatt på bränsle som förstörts under transport till varumottaga- ren.

En upplagshavare får ock - så göra avdrag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EG-land.

8 kap.

Inköp mot försäkran

Skattebefriad förbrukare

1 §

Annan än den som är re- gistrerad som skattskyldig får köpa bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första styck - et 3 b utan energiskatt och koldioxidskatt mot att han läm- nar en försäkran till leverantö- ren om att bränslet skall an-

14 Senaste lydelse 1995:611.

Som skattebefriad förbru- kare får för viss tid godkännas den som i betydande omfatt- ning förbrukar bränsle för än- damål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 8, 10 och 12 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständig-

72 Författningsförslag

SOU 2000:46

vändas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 1 § första styck - et 4 eller andra stycket.

Annan än den som är re- gistrerad som skattskyldig får köpa kolbränslen och petro- leumkoks utan energiskatt och koldioxid-skatt mot att han lämnar en försäkran till leve- rantören om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 3 §.

Annan än den som är re- gistrerad som skattskyldig får köpa annat bränsle än sådant som avses i 1 §, dock inte flyg- bensin och flygfotogen, utan energiskatt och koldioxidskatt mot att han lämnar en försäk - ran till leverantören om att bränslet skall användas för ett sådant ändamål som avses i 7 kap. 1 § första stycket 4 eller andra stycket eller i 7 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2.

heterna i övrigt är lämplig.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skattskyldig köpa bränsle befriat från skatt enligt 6 a kap.

2 §

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare skall ha sin bokföring utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

3 §

Godkännande av skattebe- friad förbrukare får återkallas av beskattningsmyndigheten om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.bränslet används för an- nat ändamål än som anges i beskattningsmyndighetens be- slut,

3.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §, eller

4.förbrukaren inte samver- kar vid skatterevision enligt lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något an- nat anges i beslutet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 73

9 kap.

2 §15

Om någon som inte är skatt- skyldig har förbrukat bränsle , dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för an- nat ändamål än drift av motor- drivna fordon vid tillverk - ningsprocessen i industriell verksamhet, i annan yrkesmäs- sig jordbruksverksamhet än växthusuppvärmning vid yr- kesmässig växthusodling eller i yrkesmässig skogs- eller vat- tenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ener- giskatten och hälften av koldi- oxidskatten på bränslet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på rå- tall-olja, dock att återbetalning medges av energiskatt till ett belopp som motsvarar den energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första eller andra stycket med- ges enligt den lägre koldioxids- kattesats eller, beträffande råtal- lolja, energiskattesats som följer av beslutet.

Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyl-

15 Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

Om någon som inte är skatt- skyldig eller skattebefriad för- brukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som anges i 6 a kap. 1 och 2 §§, medger be- skattningsmyndigheten efter an- sökan återbetalning av skatten på bränslet på sätt framgår av nämnda bestämmelser.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energi- skattesats som följer av beslutet.

6 §

Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyl-

74 Författningsförslag

SOU 2000:46

dig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 § tredje stycket, medger beskattnings- myndigheten efter ansökan kom- pensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utslä p- pet har minskat.

dig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat.

 

 

 

 

9 §16

 

 

 

Utöver möjligheterna till av-

Utöver möjligheterna till av-

drag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot

drag

enligt

7 kap. 1 §

första

försäkran enligt 8 kap. 3 a §

stycket 4, att köpa bränsle be-

eller återbetalning

enligt 9 kap.

friat från skatt enligt 8 kap. 1 §

2 § gäller följande. Har bränsle,

eller

till

återbetalning

enligt

dock inte bensin eller bränsle

9 kap. 2 §

gäller följande. Har

som avses i 2 kap. 1 § första

bränsle, dock inte bensin eller

stycket 3 b, förbrukats vid till-

bränsle som avses i 2 kap. 1 §

verkningsprocessen

i

industriell

första stycket 3 b, förbrukats vid

verksamhet

eller i

yrkesmässig

tillverkningsprocessen i industriell

jord-, skogs- eller vattenbruks-

verksamhet

eller i yrkesmässig

verksamhet, medger beskattning-

jord-, skogs- eller vattenbruks-

smyndigheten efter ansökan ned-

verksamhet, medger beskattning-

sättning av koldioxidskatten eller,

smyndigheten efter ansökan ned-

beträffande

råtallolja,

energis-

sättning av koldioxidskatten eller,

katten för den del av skatten som

beträffande

råtallolja,

energis-

överstiger 0,8 procent av de

katten för den del av skatten som

framställda produkternas försälj-

överstiger 0,8 procent av de

ningsvärde. Nedsättning medges

framställda produkternas försälj-

med sådant belopp att den över-

ningsvärde. Nedsättning medges

skjutande skattebelastningen inte

med sådant belopp att den över-

överstiger 24 procent av det

skjutande skattebelastningen inte

överskjutande skattebeloppet för

överstiger 24 procent av det

bränslet. Nedsättning

får dock

överskjutande skattebeloppet för

inte medges för skatt på bränsle

bränslet. Nedsättning får dock

som förbrukats för drift av mo-

inte medges för skatt på bränsle

tordrivna fordon.

 

 

som förbrukats för drift av mo-

 

 

 

 

tordrivna fordon.

 

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmele- veranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jord-, skogs- eller vattenbruksverksam-

16 Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

SOU 2000:46

Författningsförslag 75

het. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

a)160 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b)125 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74–2710 00 78), och

c)320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av stationära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eld- ningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall om- fatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattnings- myndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

13 §17

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara bokförings- skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är an- nan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som föreläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Föreläggan- de får meddelas, om kontrol- luppgiften har betydelse för kontroll av en ansökan om åter- betalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt enligt 2–6, 8 a, 9 eller 9 b–11 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i första stycket

För kontroll av en ansökan om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt enligt 2–6, 8 a, 9 eller 9 b–11 § gäller 3 kap. 3–16 §§ och 8 kap. 1 § andra stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter i tillämpliga delar.

17 Senaste lydelse 1999:1109.

76 Författningsförslag

SOU 2000:46

föreläggas att lämna kontrol- luppgift.

Ett föreläggande får för- enas med vite om det finns an- ledning att anta att det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första eller andra stycket.

10 kap.

11 §

Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 5 kap. 16 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter skall tillämpas även på avgift enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 5 kap. 16 och 18 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tillä m- pas även på avgift enligt detta kapitel.

 

11 kap.

Avdrag i deklaration

Avdrag

 

9 §18

I en deklaration som avser energiskatt på elektrisk kraft får avdrag göras för skatt på ele k- trisk kraft som

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på ele k- trisk kraft som

1.förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart sam- band med sådan förbrukning,

2.förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än motor- drift eller uppvärmning eller för användning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

3.förbrukats eller sålts för förbrukning vid framställning av produkter som avses i 7 kap. 2 § andra stycket 3,

4.framställts i en kraft-

3.förbrukats eller sålts för förbrukning vid framställning av produkter som avses i 6 a kap.

1§ 6,

4.framställts i en kraft-

18 Senaste lydelse 1995:912.

SOU 2000:46

Författningsförslag 77

värmeanläggning och förbrukats

värmeanläggning och förbrukats

för el-, gas-, värme- eller vatten-

för el-, gas-, värme- eller vatten-

försörjning i den egna verksam-

försörjning i den egna verksam-

heten i den mån avdrag inte har

heten i den mån avdrag inte har

gjorts enligt 7 kap. 2 § andra

gjorts enligt 7 kap. 1 § första

stycket 4,

stycket,

5. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av ele k- trisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion.

10 §19

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1.bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

2.annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energi- skatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyt- tiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som mot- svarar hälften av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första–fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller 2 § andra styck -

Avdrag enligt första–fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4 eller 7 kap. 1 § första stycket.

19 Senaste lydelse 1998:1699.

78 Författningsförslag

SOU 2000:46

et 4 eller tredje eller fjärde stycket.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige fram- ställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

13 §20

I fråga om återbetalning av energiskatt enligt 12 § gäller be- stämmelserna i 9 kap. 12–15 §§.

I fråga om återbetalning av energiskatt enligt 12 § gäller be- stämmelserna i 9 kap. 12 och 13 §§.

12 kap.

1 §21

Beslut enligt 9 kap. 13 och 14 §§ får inte överklagas. Övri- ga beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol av den skattskyldi- ge och sökanden.

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol av den skattskyldi- ge och sökanden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre föreskrifter gäller fort- farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ- dandet.

20Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

21Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

SOU 2000:46

Författningsförslag 79

1.6Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1994:1784) om skatt på energi

dels att 5, 14 och 17 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 18– 21 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1 Riksskatteverket får meddela föreskrifter om

1.förfarandet vid märkning enligt 4 §,

2.godkännande av skatteupplag,

3.säkerhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4.inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen om skatt på energi,

5.hantering av ledsagardokument enligt lagen om skatt på energi,

6. bidrag enligt punkt 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327).

6.bidrag enligt punkt 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327),

7.upplagshavares leveran- ser av bränsle till skattebefri- ade förbrukare enligt 8 kap. 1

§andra stycket lagen om skatt på energi,

8.upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 4 kap. 3 a § och 8 kap. 2 § lagen om skatt på energi.

1 Senaste lydelse 1997:591.

80 Författningsförslag

SOU 2000:46

14 §2

Ledsagardokument som av- ses i 6 kap. 3 § första stycket 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi skall upprättas i fyra exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos Tullverket. Reste- rande exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Den som importe- rat bränslet skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet tagits emot under- teckna returexemplaret av led- sagardokumentet och återsän- da det till Tullverket.

Har Tullverket inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vil- ken bränslet avsänts fått ett undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet, skall verket utan dröjsmål under- rätta beskattningsmyndigheten om detta.

Om beskattningsmyndighe- ten påför skatt med stöd av 6 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall myndighe- ten underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmed- lemsstaten.

17 §3

Upplagshavare och registre- rade varumottagare skall anmäla till beskattningsmyndigheten om

Upplagshavare, registrerade varumottagare och skattebefri- ade förbrukare skall anmäla till beskattningsmyndigheten om

1.det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2.firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, och

3.det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i samband med ansökan om godkännande eller registrering.

18 §

Beslut om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt 8 kap. 1 § lagen

2Senaste lydelse 1999:462.

3Senaste lydelse 1999:1221.

SOU 2000:46

Författningsförslag 81

(1994:1776) om skatt på ener- gi meddelas av beskattning- smyndigheten efter särskild ansökan.

I beskattningsmyndighetens beslut skall anges

1.för vilka ändamål rätt till inköp med skattebefrielse fö- religger,

2.de bränslen som kan komma i fråga för sådana in- köp, och

3.för varje ändamål, vilken skattebefrielse som den regist- rerade förbrukaren har rätt till.

Om beslut om preliminär skattesats har meddelats enligt 9 kap. 9 b § lagen om skatt på energi för ändamål som anges

i6 a kap 1 § 10 samma lag, skall skattebefrielsen enligt andra stycket 3 fastställas i enlighet med beslutet.

19§

Vid prövning av en ansö-

kan om godkännande som skattebefriad förbrukare en- ligt 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på ener- gi får kravet på att bränsle skall användas i betydande omfattning normalt anses upp- fyllt om den sökandes för- brukning är sådan att den skattebefrielse han har rätt till kan beräknas uppgå till minst 15 000 kronor per år.

20§

Avdrag enligt 7 kap. 1 §

första stycket 6 lagen

82 Författningsförslag

SOU 2000:46

(1994:1776) om skatt på ener- gi kan endast medges om bränslet tagits emot på

1. flygplatser som har Luft- fartsverket eller kommun som huvudman,

2. flygplatsen Nyköping Skavsta,

3. flygplatsen i Linköping,

4. flygplatsen i Gällivare, 5..flygplatsen i Kvikkjokk, 6. flygplatsen i Lidköping, 7. flygplatsen i Pajala,

8. flygplatsen i Skövde, och

9. flygplatsen i Örebro.

21 §

Frågor om godkännande av upplagshavare och skatte- upplag enligt 4 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på ener- gi prövas av beskattningsmyn- digheten på särskild ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Den som inom landet i större omfattning yrkesmässigt återför- säljer gödselmedel får efter an- sökan registreras som skatt- skyldig om det med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämpligt att registrera ho- nom.
Den som registrerats som skattskyldig enligt andra stycket får avregistreras om han inte längre uppfyller för- utsättningarna för att bli re- gistrerad. Beslut om avregist- rering gäller omedelbart, om inte något annat anges i be- slutet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 83

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:409) om skatt på göd- selmedel1

dels att 8 c och 8 d §§ skall upphöra att gälla, dels att 6, 8 b och 9 §§ skall ha följande lydelse.

6 §2

Den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 eller 2 skall vara registrerad hos beskattningsmyndigheten.

Den som inom landet i större omfattning yrkesmässigt återför- säljer gödselmedel kan registre- ras hos beskattningsmyndig- heten som återförsäljare.

8 b §3

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara bokförings- skyldig enligt bokföringslagen

1Senaste lydelse av

8c § 1998:1676

8d § 1998:1676.

2Senaste lydelse 1995:1527

3Senaste lydelse 1999:1092

För kontroll av en ansökan om återbetalning av skatt en- ligt denna lag gäller 3 kap. 3– 16 §§ och 8 kap. 1 § andra

84 Författningsförslag

SOU 2000:46

(1999:1078) eller som är an- nan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som föreläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontroll-uppgift). Föreläg- gande får meddelas, om kon- trolluppgiften har betydelse för kontroll av en ansökan om återbetalning av skatt enligt denna lag.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i första stycket föreläggas att lämna kontrol- luppgift.

Ett föreläggande får för- enas med vite om det finns an- ledning att anta att det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första el- ler andra stycket.

stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter i tillämpliga de- lar.

 

9 §4

Beslut enligt 8 b och 8 c §§

Beslut enligt denna lag får

får inte överklagas. Övriga be-

överklagas hos allmän förvalt-

slut enligt denna lag får över-

ningsdomstol.

klagas hos allmän förvaltnings-

 

domstol.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre föreskrifter gäller fort- farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ- dandet.

4 Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

SOU 2000:46

Författningsförslag 85

1.8Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483) dels att 1 kap. 1 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 10 kap. 13, 14, 17–19 och

22 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 3, 6 och 7 §§, 15 kap. 6 §, 16 kap. 1 och 4 §§, 18 kap. 2 §, 21 kap. 11 §, 22 kap. 10 § och 23 kap. 9 § samt ru- briken närmast före 13 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 1 kap. 1 a, 2a, 2 b och 4 a §§, 2 kap. 4 a §, 10 kap. 16 a, 30 a och 30 b §§, 17 kap. 4 a § och 20 kap. 3 a § samt närmast före 2 kap. 4 a §, 10 kap. 30 a § samt 17 kap. 4 a § nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §1

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betal- ning av

1.sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxe- ringslagen (1990:324),

2.avgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter,

3.skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa för- värvsinkomster,

4.begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),

5.skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneav- gift,

7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registre- rat trossamfund,

8. skattetillägg och förse- ningsavgift i fråga om sådan skatt eller avgift som avses i 1–7, kontrollavgift enligt 15 kap. 6 a §, förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt kontrollav-

6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneav- gift, och

7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registre- rat trossamfund.

1 Senaste lydelse 1999:641.

86 Författningsförslag

SOU 2000:46

gift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., och

9. ränta på skatt, skatte- tillägg eller avgift som avses i 1–8.

Om inte annat särskilt anges gäller lagen inte när skatt skall tas ut enligt mervärdes- skattelagen vid import av va- ror. I sådant fall gäller tulla- gen (1994:1550).

Lagen gäller dessutom, om inte annat särskilt anges, vid be- stämmande, debitering, redo- visning och betalning av så- dan skatt eller avgift (punktskatt) som avses i

1.lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2.lagen (1972:820) om skatt på spel,

3.bilskrotningslagen (1975:343),

4.lagen (1978:69) om för- säljningsskatt på motorfordon,

5.lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

6.lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

7.2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastnings- skatt på pensionsmedel,

8.lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

9.lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

10.lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

11.lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

12.lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

13.lagen (1994:1776) om skatt på energi,

14.lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

SOU 2000:46

Författningsförslag 87

15. lagen (1999:673) om skatt på avfall, och

16. lagen (2000:000) om skatt på termisk effekt i kärn- kraftsreaktorer.

1 a §

Lagen gäller också vid be- stämmande, debitering och betalning av

1.skattetillägg och förse- ningsavgift i fråga om sådan skatt eller avgift som avses i 1 §, kontrollavgift enligt 15 kap. 6 a §, förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt kontrollav- gift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., samt

2.ränta på skatt och avgift som avses i 1 § samt på skatte- tillägg och avgift som avses i denna paragraf.

2 a §

Lagen gäller inte, om det inte särskilt anges, när skatt skall tas ut enligt mervärdes- skattelagen (1994:200) vid import av varor. I sådant fall gäller tullagen (1994:1550).

Lagen gäller inte heller för sådan punktskatt som enligt bestämmelser i de i 1 § andra stycket angivna lagarna skall betalas till Tullverket.

2 b

Lagen gäller inte heller för skattepliktiga varor som

1. är omhändertagna med

88 Författningsförslag

SOU 2000:46

stöd av 2 kap. 9 § eller 3 kap. 1 och 4 §§ lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholva- ror, tobaksvaror och minera- loljeprodukter, eller

2. omfattas av ett beslut om skatt enligt 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen om punkt- skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaks- varor och mineraloljeproduk - ter.

Om ett beslut som avses i första stycket upphävs, skall dock lagen anses ha varit till- lämplig såsom om beslutet ald- rig hade fattats.

4 a §

Vad som sägs i denna lag om vara gäller vid uttag av punktskatt även annan nyttig- het eller tjänst.

6 §2

I denna lag avses med

arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete, arbetstagare: den som tar emot ersättning för arbete, beskattningsår: beskattningsår enligt inkomstskattelagen

(1999:1229) eller mervärdesskattelagen (1994:200) eller, i fråga om skatt som inte avses i någon av de nämnda lagarna, kalenderåret för vilket skatten skall betalas,

grupphuvudman: den som enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) utsetts som huvudman för en mervärdesskattegrupp,

inkomstår: kalenderåret före taxeringsåret,

näringsverksamhet: verksamhet av sådant slag att intäkter i verk- samheten enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget,

2 Senaste lydelse 1999:1300.

SOU 2000:46

Författningsförslag 89

överskjutande ingående mervärdesskatt: den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

Förs i verksamheten räken- skaper som avslutas med års- bokslut, får dock, när det gäller punktskatt, räken- skapsåret utgöra beskatt- ningsår om det sammanfaller med räkenskapsår som är till- låtet enligt bokförings-lagen (1999:1078).

2 kap.

Beslut i fråga om punktskatt

4 a §

Beslut om punktskatt enligt denna lag fattas av Riksskat- teverket. Vad som i denna lag sägs om skattemyndighet skall, när det gäller punktskatt, avse Riksskatteverket.

Regeringen eller den myn- dighet som regeringen be- stämmer får besluta att upp- gifter som enligt första stycket skall fullgöras av Riksskatte- verket i stället skall fullgöras av en skattemyndighet.

3 kap.

1 §3 Skattemyndigheten skall registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala

arbetsgivaravgifter,

 

 

2. den som är skattskyldig en-

2. den som är skattskyldig en-

ligt

mervärdesskattelagen

ligt

mervärdesskattelagen

(1994:200), med undantag av en

(1994:200), med undantag av en

sådan

mervärdesskattegrupp

sådan

mervärdesskattegrupp

som avses i 6 a kap. 1 § mervär-

som avses i 6 a kap. 1 § mervär-

desskattelagen och av den som

desskattelagen och av den som

3 Senaste lydelse 1999:1300.

är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första styck- et 1 och 2 nämnda lag,
3. den som enligt författ- ning som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall eller, efter särskilt beslut, får vara regist- rerad som skattskyldig, och
4. den som är grupphuvud- man.

90 Författningsförslag

SOU 2000:46

är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första styck- et 1 och 2 nämnda lag, och

3. den som är grupphuvud- man.

En fysisk person skall för visst år vara registrerad hos den skatte- myndighet som enligt 2 kap. 1 § första stycket är behörig att fatta beslut som rör den personen.

En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den skatte- myndighet som enligt 2 kap. 2 § första–fjärde styckena var behörig att fatta beslut som rör den personen.

I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att registre- ringen skall ske hos den skattemyndighet som tar över behörigheten att fatta beslut.

10 kap.

9 §4 En skattedeklaration skall lämnas av

1.den som har varit skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbets- givaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,

2.den som har betalat ut sådan ersättning som skatteavdrag skall gö- ras från enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

3.handelsbolag som är skattskyldigt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

4.annan som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen med un- dantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § nämnda lag, allt om inte annat följer av 31 eller 32 §,

5.den som är grupphuvud- man, och

6.den som omfattas av beslut enligt 11 §.

5.den som är grupphuvud-

man,

6.den som omfattas av beslut enligt 11 §, och

7.den som är skattskyldig för punktskatt.

4 Senaste lydelse 1998:347.

SOU 2000:46

Författningsförslag 91

13 §

En skattedeklaration skall lämnas för varje redovisningsperiod.

Om den som är registrerad enligt 3 kap. 1 § inte skall redovisa vare sig skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter i skattedeklaration för en viss redovisningsperiod och om skattemyndigheten skriftligen upplysts om detta, behöver någon deklaration inte lämnas för den perioden.

I fråga om den som är skatt-

I fråga om den som är skatt-

skyldig till mervärdesskatt gäller

skyldig till mervärdesskatt gäller

andra stycket endast om den

andra stycket endast om den

skattskyldige enligt 31 § första

skattskyldige enligt 31 § första

stycket skall redovisa mervär-

stycket skall redovisa mervär-

desskatten i sin självdeklaration.

desskatten i sin

självdeklaration.

 

Andra stycket gäller inte den

 

som är registrerad enligt 3

 

kap. 1 § första stycket 3.

 

14 §

 

En redovisningsperiod omfat-

En redovisningsperiod omfat-

tar en kalendermånad.

tar, om inte annat särskilt före-

 

skrivits, en kalendermånad.

 

16 a §

 

 

Skattemyndigheten får för

 

skattskyldiga som kan beräk -

 

nas redovisa

punktskatt med

 

låga belopp medge att redo-

 

visnings-perioden för punkt-

 

skatten tills vidare skall vara

 

ett halvt eller ett helt beskatt-

 

ningsår.

 

 

Regeringen eller den myn-

 

dighet som regeringen be-

 

stämmer får meddela före-

 

skrifter om redovisningsperiod

 

för punktskatt för fall då den

 

skattskyldige

har försatts i

 

konkurs.

 

17 § En skattedeklaration skall ta upp

1.nödvändiga identifikationsuppgifter,

2.uppgift om den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,

92 Författningsförslag

SOU 2000:46

3. följande uppgifter om skatteavdrag:

a) den sammanlagda ersättning från vilken utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag,

b) sammanlagt avdraget belopp,

4. följande uppgifter om arbetsgivaravgifter:

a)den sammanlagda ersättning för vilken utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

b)sammanlagt avdrag enligt 9 kap. 3 §,

c)periodens sammanlagda avgifter,

5. följande uppgifter om mer-

5. följande uppgifter om mer-

värdesskatt:

 

 

värdesskatt:

 

 

a) utgående skatt,

 

a) utgående skatt,

 

b) ingående skatt,

 

b) ingående skatt,

 

c)

omsättning,

förvärv

och

c)

omsättning, förvärv

och

överföringar av varor som trans-

överföringar av varor som trans-

porteras mellan EG-länder, och

porteras mellan EG-länder,

 

 

 

 

 

6.

följande

uppgifter

om

 

 

 

 

punktskatt:

 

 

 

 

 

 

a) skattens bruttobelopp,

 

 

 

 

b) yrkade avdrag,

 

 

 

 

 

c) skattens nettobelopp, och

6. de ytterligare uppgifter

7.

de ytterligare uppgifter

som behövs för beräkning och

som behövs för beräkning och

kontroll av skatteavdrag, arbets-

kontroll av skatteavdrag, arbets-

givaravgifter och

mervärdes-

givaravgifter,

mervärdesskatt

skatt.

 

 

 

och punktskatt.

 

 

En

skattedeklaration

som

En

skattedeklaration

som

skall lämnas av en grupphuvud-

skall lämnas av en grupphuvud-

man skall innehålla de uppgifter

man skall innehålla de uppgifter

som avses i första stycket 1, 2, 5

som avses i första stycket 1, 2, 5

och 6 samt omfatta hela grup-

och 7 samt omfatta hela grup-

pen.

 

 

 

pen.

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad en skattedeklaration skall ta upp.

18 §

Nuvarande lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsun- derlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för be- skattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

SOU 2000:46

Författningsförslag 93

Deklaration som skall

skall avse skatteavdrag

och mervärdesskatt för

ha kommit in till skat-

och arbetsgivaravgifter

redovisningsperioden

temyndigheten senast

för redovisningsperio-

 

 

den

 

12 februari

januari

december

12 mars

februari

januari

12 april

mars

februari

12 maj

april

mars

12 juni

maj

april

12 juli

juni

maj

17 augusti

juli

juni

12 september

augusti

juli

12 oktober

september

augusti

12 november

oktober

september

12 december

november

oktober

17 januari

december

november

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redovisas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisnings- perioder.

Föreslagen lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsun- derlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för be- skattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som skall

skall avse skatteavdrag

samt mervärdesskatt

ha kommit in till skat-

och arbetsgivaravgifter

och punktskatt för

temyndigheten senast

för redovisningsperio-

redovisningsperioden

 

den

 

12 februari

januari

december

12 mars

februari

januari

12 april

mars

februari

12 maj

april

mars

12 juni

maj

april

94 Författningsförslag

SOU 2000:46

12 juli

juni

maj

17 augusti

juli

juni

12 september

augusti

juli

12 oktober

september

augusti

12 november

oktober

september

12 december

november

oktober

17 januari

december

november

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redovisas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisnings- perioder.

19 §

Nuvarande lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsun- derlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för be- skattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte skattemyn- digheten har beslutat något annat enligt 21 §.

Deklaration som skall ha kommit

skall avse skatteavdrag, arbetsgi-

in till skattemyndigheten senast

varavgifter och mervärdesskatt

 

för redovisningsperioden

26 februari

januari

26 mars

februari

26 april

mars

26 maj

april

26 juni

maj

26 juli

juni

26 augusti

juli

26 september

augusti

26 oktober

september

26 november

oktober

27 december

november

26 januari

december

 

 

SOU 2000:46

Författningsförslag 95

Föreslagen lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsun- derlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för be- skattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte skattemyn- digheten har beslutat något annat enligt 21 §.

Deklaration som skall ha kommit

skall avse skatteavdrag, arbetsgi-

in till skattemyndigheten senast

varavgifter, mervärdesskatt och

 

punktskatt för redovisningsperi-

 

oden

26 februari

januari

26 mars

februari

26 april

mars

26 maj

april

26 juni

maj

26 juli

juni

26 augusti

juli

26 september

augusti

26 oktober

september

26 november

oktober

27 december

november

26 januari

december

 

 

Nuvarande lydelse

22 §

En skattskyldig som inte skall redovisa mervärdesskatt eller som en- ligt 31 § första stycket skall redovisa mervärdesskatt i självdeklaration, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som skall ha kommit

skall avse skatteavdrag och ar-

in till skattemyndigheten senast

betsgivaravgifter för redovisning-

 

sperioden

12 februari

januari

12 mars

februari

12 april

mars

12 maj

april

12 jun

maj

12 juli

juni

17 augusti

juli

96 Författningsförslag

SOU 2000:46

12 september

augusti

12 oktober

september

12 november

oktober

12 december

november

17 januari

december

Föreslagen lydelse

En skattskyldig som inte skall redovisa mervärdesskatt eller som en- ligt 31 § första stycket skall redovisa mervärdesskatt i självdeklaration, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som skall ha kommit

skall avse skatteavdrag, arbetsgi-

in till skattemyndigheten senast

varavgifter och punktskatt för

 

redovisningsperioden

 

12 februari

januari

 

 

 

12 mars

februari

 

 

 

12 april

mars

 

 

 

12 maj

april

 

 

 

12 jun

maj

 

 

 

12 juli

juni

 

 

 

17 augusti

juli

 

 

 

12 september

augusti

 

 

 

12 oktober

september

 

 

12 november

oktober

 

 

 

12 december

november

 

 

17 januari

december

 

 

 

Särskilda bestämmelser

om

 

redovisning av punktskatt

 

 

30 a §

 

 

 

 

Till varje redovisningsperi-

 

od skall hänföras den skatt för

 

vilken

redovisningsskyldighet

 

har inträtt under perioden.

 

Redovisningsskyldigheten

 

in-träder när affärshändelser,

 

som grundar

skattskyldighet,

 

enligt

god

redovisningssed

 

bokförs eller borde ha bok -

 

förts. Är den skattskyldige inte

 

bokföringsskyldig enligt

bok -

SOU 2000:46

Författningsförslag 97

föringslagen (1999:1078) in- träder redovisningsskyldighe- ten samtidigt med skattskyldig- heten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid händelser som inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning mot kredit kan skattemyndigheten, om principerna för den skattskyl- diges bokföring föranleder det, medge att redovisnings- skyldigheten in-träder vid be- skattningsårets utgång, dock inte senare än när betalning inflyter eller fordran diskonte- ras eller överlåts.

Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder redovis- ningsskyldighet genast för de affärshändelser för vilka skattskyldighet har inträtt före konkursbeslutet.

30 b §

Den som inte är registrerad enligt 3 kap. 1 § första stycket 3 skall till varje redovisning- speriod hänföra den skatt för vilken skattskyldighet har in-

 

trätt under perioden.

 

13 kap.

 

Skatteavdrag, arbetsgivarav-

Skatteavdrag, arbetsgivarav-

gifter och mervärdesskatt

gifter,

mervärdesskatt och

 

punktskatt

 

1 §5

 

Regeringen eller den myndig-

Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer

het som

regeringen bestämmer

5 Senaste lydelse 1999:316.

Överenskommelse får träffas även om besiktning av lokaler, inventarier, lager, tillverknings- processer eller annat som är av betydelse för kontrollen.

98 Författningsförslag

SOU 2000:46

får helt eller delvis befria en

får helt eller delvis befria en

skattskyldig från skyldigheten att

skattskyldig från skyldigheten att

göra skatteavdrag eller att betala

göra skatteavdrag eller att betala

arbetsgivaravgifter eller mervär-

arbetsgivaravgifter, mervärdes-

desskatt, om det finns synnerliga

skatt eller punktskatt, om det

skäl.

finns synnerliga skäl.

Första stycket gäller även när skatt skall tas ut enligt mervärdes- skattelagen (1994:200) vid import av varor.

Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket får motsvarande befrielse medges beträffande skattetillägg, förseningsavgift och ränta.

14 kap.

3 §6

Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara deklarationsskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av deklarationen eller av annan uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

Skattemyndigheten får också förelägga den som skall utföra identi- tetskontroll enligt 1 a § att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som använts vid identitetskontrollen.

Skattemyndigheten får dessutom förelägga den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna prov och beskrivning på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verksamheten.

6 §

Om uppgifter i en skattedeklaration eller någon annan handling av betydelse för beskattningen behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får skattemyndigheten komma överens med uppgiftslämnaren om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos uppgiftslämnaren eller vid ett annat personligt sam- manträffande.

Överenskommelse får träffas även om besiktning av lokaler, inventarier, lager eller annat som är av betydelse för kontrollen.

6 Senaste lydelse 1999:641.

SOU 2000:46

Författningsförslag 99

 

7 §7

 

 

 

Skattemyndigheten får besluta

Skattemyndigheten får besluta

om skatterevision för att kontrol-

om skatterevision för att kontrol-

lera att deklarations- och annan

lera

 

 

 

uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt

1. att deklarations- och annan

och fullständigt eller, att förut-

uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt

sättningar finns att fullgöra upp-

och fullständigt,

 

giftsskyldighet som kan antas

2. att förutsättningar finns att

uppkomma.

fullgöra

uppgiftsskyldighet

som

 

kan antas uppkomma, eller

 

 

3. skatteupplag enligt lagen

 

(1994:1563)

om tobaksskatt,

 

lagen

(1994:1564) om

alk o-

 

holskatt

eller

lagen

 

(1994:1776) om skatt på ener-

 

gi.

 

 

 

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision också för att in- hämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Skatterevision får göras hos

1.den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföring- slagen (1999:1078),

2.någon annan juridisk person än dödsbo,

3.den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,

4.den som ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap., och

5.sådan representant för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §.

4.den som ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap.,

5.sådan representant för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §,

6.sådan representant som avses i 16 § andra stycket la- gen om tobaksskatt, 15 § and- ra stycket lagen om alkohol- skatt eller 4 kap. 10 § andra stycket lagen om skatt på energi, och

7.den som är godkänd som eller har ansökt om godkän- nande som upplagshavare el- ler registrerad varumottagare

7 Senaste lydelse 1999:1118.

100 Författningsförslag

SOU 2000:46

enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

Vid skatterevision får revi- sorn besiktiga tillverknings- processer i verksamheten.

I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevi- sion i 3 kap. 9–14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

 

 

 

15 kap.

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

Förseningsavgift

skall

tas

Om den som är skyldig att

ut med 1 000 kronor om den

lämna en

skattedeklaration

eller

som är skyldig att lämna en

en periodisk sammanställning inte

skattedeklaration eller en perio-

gjort detta inom föreskriven tid

disk sammanställning

inte

gjort

skall förseningsavgift tas ut.

detta inom föreskriven tid. För-

Förseningsavgift tas dock inte ut

seningsavgift tas dock inte ut när

när det är fråga om en särskild

det är fråga om en särskild

skattedeklaration enligt

10

kap.

skattedeklaration enligt 10

kap.

32 § första stycket.

 

 

32 § första stycket.

 

 

Förseningsavgiften

är

500

 

 

 

kronor. Avgiften är dock 1

 

 

 

000 kronor om

 

 

 

 

 

1. den skattskyldige anma-

 

 

 

nats att lämna deklaration men

 

 

 

inte fullgjort denna skyldighet

 

 

 

inom den tid som föreskrivits,

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

2. den

skattskyldige

un-

 

 

 

derlåtit att avge deklaration

 

 

 

inom föreskriven tid för minst

 

 

 

en av de tre närmast föregå-

 

 

 

ende redovisningsperioderna,

 

 

 

3. förseningen avser en pe-

 

 

 

riodisk sammanställning.

 

Förseningsavgift tas inte ut om den skattskyldige har avlidit.

 

 

16 kap.

1 §

Skatt skall betalas in till den skattemyndighet som skall fatta beslut om skatten enligt bestäm- melserna i 2 kap. 1–4 §§.

Skatt skall betalas in till den skattemyndighet som skall fatta beslut om skatten enligt bestäm- melserna i 2 kap. 1, 2 och 4 §§.

SOU 2000:46

Författningsförslag 101

 

 

Punktskatt

skall betalas in

 

till

den

skattemyndighet

som

 

annars har att fatta beslut som

 

rör den skattskyldige enligt 2

 

kap. 1 eller 2 §.

 

Avdragen skatt, arbetsgivar-

4 §

Avdragen

skatt, arbetsgivar-

 

avgifter och mervärdesskatt som

avgifter,

mervärdesskatt

och

skall redovisas i en skattedekla-

punktskatt som skall redovisas i

ration skall ha betalats senast

en skattedeklaration skall ha be-

samma dag som deklarationen

talats senast samma dag som

skall ha kommit in till skattemyn-

deklarationen skall ha kommit in

digheten enligt 10 kap. 12, 18, 19,

till

skattemyndigheten

enligt

22 eller 22 a §.

10 kap.

12,

18, 19, 22

eller

 

22 a §.

 

 

 

Den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som ex- klusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret be- räknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen skatt och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skatte- deklaration, senast den 12, i januari senast den 17, i månaden efter re- dovisningsperioden.

Mervärdesskatt som har redovisats i en särskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 § första stycket skall ha betalats samma dag som dek- larationen skall ha kommit in till skattemyndigheten.

17 kap.

Anstånd med inbetalning av punktskatt

4 a §

Om skyldighet att redovisa punktskatt för lager av skatte- pliktiga varor inträtt på grund av att den skattskyldige har upphört att vara registrerad som skattskyldig eller upphört att vara godkänd upplagsha- vare får skattemyndigheten medge anstånd med betalning av skatten om det finns sär- skilda skäl.

1. det överskjutande beloppet grundas på ett beslut om över- skjutande ingående mervärdes- skatt,
2. det överskjutande belop- pet grundas på ett beslut om punktskatt, eller
3. det överskjutande beloppet grundas på ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol.
20 kap.
3 a §
Om det obetalda beloppet avser en punktskatt och sä- kerhet har ställts för betalning av skatten enligt en bestäm- melse i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skall den som har ställt säkerheten, innan indrivning begärs, uppmanas att betala skattebeloppet, om inte särskilda skäl talar emot det.

102 Författningsförslag

SOU 2000:46

Anståndstiden får bestäm- mas till längst ett år efter ut- gången av den månad då skatten förfaller till betalning.

18 kap.

2 §8

Visar en annan avstämning än den årliga att det finns ett överskju- tande belopp till den skattskyldiges fördel, skall beloppet betalas tillbaka, om den skattskyldige begär det. Även om den skattskyldige inte har begärt det, skall återbetalning ske, om

1. det överskjutande beloppet grundas på ett beslut om över- skjutande ingående mervärdes- skatt, eller

2. det överskjutande beloppet grundas på ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol.

8 Senaste lydelse 1998:347.

2. lämnat någon oriktig upp- gift i ett mål vid domstol om be- talning eller återbetalning av skatt enligt denna lag,
3. inte lämnat en skattedekla- ration eller begärd uppgift, eller
4. underlåtit att tillhanda- hålla begärt varuprov.

SOU 2000:46

Författningsförslag 103

21 kap.

11 §

Efterbeskattning får ske, om ett beskattningsbeslut blivit felaktigt el- ler inte fattats på grund av att den skattskyldige

1. i en skattedeklaration eller på annat sätt under förfarandet hos skattemyndigheten lämnat någon oriktig uppgift till ledning för beskatt- ningsbeslutet,

2. lämnat någon oriktig upp- gift i ett mål vid domstol om be- talning eller återbetalning av skatt enligt denna lag, eller

3. inte lämnat en skattedekla- ration eller begärd uppgift.

22 kap.

10 §

Beslut av länsrätten i fråga om

1.kostnadsavdrag vid beräk- ning av skatteavdrag och arbets- givaravgifter, och

2.särskild redovisning av ar- betsgivaravgifter enligt 10 kap. 12 §

får inte överklagas.

1.kostnadsavdrag vid beräk- ning av skatteavdrag och arbets- givaravgifter,

2.särskild redovisning av ar- betsgivaravgifter enligt 10 kap. 12 §, och

3.förlängning av redovis- ningsperiod enligt 10 kap. 14

§andra stycket

får inte överklagas.

23 kap.

9 §

Bestämmelserna om förva- ring och gallring i 4 kap. 13 § lagen (1990:325) om själv- deklaration och kontrollupp- gifter gäller också för skatte- deklarationer och andra handlingar som avses i 14 kap. 8 §.

Handlingar som avses i 14 kap. 8 § skall förvaras hos skattemyndigheten. Om inte regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer föreskriver något annat, skall handlingarna förstöras sju år efter utgången av det kalen- derår under vilket beskatt- ningsåret gått ut.

104 Författningsförslag

SOU 2000:46

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Genom lagen upphävs lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Den upp- hävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.

SOU 2000:46

Författningsförslag 105

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter skall ha följande lydelse.

 

4 §1

 

 

 

Beslut om betalningssäkring

Beslut om

betalningssäkring

får fattas om det finns en påtag-

får fattas om det finns en påtag-

lig risk att gäldenären försöker

lig risk att gäldenären försöker

undandra sig att betala fordring-

undandra sig att betala fordring-

en och denna eller, om det finns

en och denna eller, om det finns

flera fordringar mot samma gäl-

flera fordringar mot samma gäl-

denär, de tillsammans uppgår till

denär, de tillsammans uppgår till

betydande belopp. Är fordringen

betydande belopp. Är fordringen

att hänföra till viss tidsperiod får

att hänföra till viss tidsperiod får

betalningssäkring beslutas endast

betalningssäkring beslutas endast

om perioden har gått till ända

om perioden har gått till ända

eller fordringen dessförinnan har

eller fordringen dessförinnan har

förfallit till betalning.

förfallit

till betalning.

För ford-

 

ringar

som

avser

punktskatt

 

och där gäldenären inte är

 

registrerad enligt 3 kap. 1 §

 

första stycket 3 skattebetal-

 

nings- lagen (1997:483) får

 

betalningssäkring beslutas när

 

skattskyldigheten har inträtt.

Beslut om betalningssäkring får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för gälde- nären eller för något annat motstående intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

1 Senaste lydelse 1994:468.

106 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.10Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

dels att 7, 8, 9 och 10 §§ skall betecknas 8, 15, 16 och 22 §§, dels att 1, 6, nya 8 och nya 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 12 nya paragrafer, 7, 9–14 och 17– 21 §§ samt närmast före 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, och 19 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag träder i kraft.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Lagens tillämpningsområde

 

1 §

Miljöavgift betalas till staten enligt denna lag för utsläpp av kväveoxider från förbrännings- anläggningar för energiproduk- tion. Med energiproduktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbeloppen skall tillgodofö- ras de avgiftsskyldiga enligt 8 §.

Miljöavgift betalas till staten enligt denna lag för utsläpp av kväveoxider från förbrännings- anläggningar för energiproduk- tion. Med energiproduktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbeloppen skall tillgodofö- ras de avgiftsskyldiga enligt 15 §.

2 §1

Avgiften beräknas för varje produktionsenhet inom en förbrännings- anläggning. Med produktionsenhet avses

1.panna i vilken varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i industriella processer,

2.gasturbin,

3.stationär förbränningsmotor.

1 Senaste lydelse 1994:1107.

SOU 2000:46

Författningsförslag 107

Avgift tas inte ut på utsläpp från förbränning i sodapannor eller lut- pannor.

3 §2

Avgift tas ut för produktionsenhet med en uppmätt, nyttiggjord ener- giproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar.

Avgiftsskyldig

4 §

Avgiften skall betalas av den som framställer elektrisk kraft eller värme. Avgiftsskyldigheten inträder när utsläpp av kväveoxider sker från produktionsenheten.

Avgiftens storlek

5 §3

Avgift tas ut med 40 kronor per kilogram utsläppta kväveoxider, räk- nat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en mätutrustning, som uppfyller särskilda krav enligt föreskrifter av re- geringen eller myndighet som regeringen bestämmer, får beräkna av- giften på grundval av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning skall utsläppen beräknas på följande sätt. Om mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen under högst 60 dygn per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en och en halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som i genomsnitt uppmätts under en lika lång tid med jämförbara drift- förhållanden under samma kalenderår. I annat fall skall utsläppen anses motsvara 0,6 gram kväveoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule tillfört bränsle om produktionen sker med hjälp av en gasturbin och 0,25 gram i övriga fall.

2Senaste lydelse 1994:1107.

3Senaste lydelse 1994:1107.

108 Författningsförslag

SOU 2000:46

Beslutande myndighet och allmänt ombud

6 §4

När annat inte följer av denna lag tillämpas lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter ut- om 7 kap. Därvid är Statens naturvårdsverk beskattning- smyndighet och meddelar för- handsbesked. Ett allmänt om- bud med uppgifter som avses i nämnda lag skall utses hos Naturvårdsverket. Den som är avgiftsskyldig skall vara re- gistrerad hos Naturvårdsver- ket.

Statens naturvårdsverk fattar som första instans beslut om miljöavgift.

7 §

Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag.

Naturvårdsverket förord- nar det allmänna ombudet och ersättare för denne.

Redovisning av avgiften

 

 

 

 

 

8 §

Redovisningsperioden för avgiften är kalenderår.

Den

som

är avgiftsskyldig

Den som är avgiftsskyldig

skall i en särskild deklaration

skall vara registrerad hos Na-

för

varje

produktionsenhet

turvårdsverket.

ange

avgiftsbeloppet

samt

 

grunden

för

beräkningen av

 

avgiften.

Deklarationen

skall

 

ha kommit in till statens natur-

 

4 Senaste lydelse 1995:619.

SOU 2000:46

Författningsförslag 109

vårdsverk senast den 25 janu- ari året efter redovisningspe- riodens utgång.

Regeringen eller, efter re- geringens bemyndigande, sta- tens naturvårdsverk föreskri- ver när avgiften skall betalas in.

9 §

Den som är avgiftsskyldig skall i en särskild deklaration för varje produktionsenhet och redovisningsperiod ange avgiftsbeloppet samt grunden för beräkningen av avgiften. Därvid skall mängden ut- släppta kväveoxider avrundas till närmast lägre kilogram.

Den avgiftsskyldige bör ut- över vad deklarationsformulä- ret föranleder meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att avgiften skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

10 §

Deklarationen skall lämnas till Naturvårdsverket enligt fastställt formulär. Den skall ha kommit in till Naturvårds- verket senast den 25 januari året efter redovisningsperio- dens utgång.

Betalning av avgiften

11 §

Regeringen eller, efter re- geringens bemyndigande, Na- turvårdsverket föreskriver när avgiften skall betalas in.

110 Författningsförslag

SOU 2000:46

Om avgiften har fastställts genom omprövning eller efter överklagande, skall den beta- las inom den tid som Natur- vårdsverket bestämmer.

Avgiften betalas genom in- sättning på ett särskilt konto hos Naturvårdsverket. Betal- ningen anses ha skett den dag då den har bokförts på det särskilda kontot.

Återbetalning

12§

Om den avgiftsskyldige har

betalat in avgift för en redo- visningsperiod och den inbe- talade avgiften överstiger vad han enligt beslut av Natur- vårdsverket eller domstol skall betala, skall det överskjutande beloppet återbetalas till den avgiftsskyldige.

13§

Från överskjutande belopp

enligt 12 § eller annat belopp som utbetalas på grund av be- stämmelse i denna lag skall före utbetalning avräknas så- dan avgift enligt denna lag för vilken den avgiftsskyldige står i skuld hos Naturvårdsverket. Avgiftsbelopp som den avgifts- skyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte av- räknas.

I lagen (1985:146) om av- räkning vid återbetalning av skatter och avgifter finns ock - så föreskrifter som begränsar rätten till utbetalning.

SOU 2000:46

Författningsförslag 111

Ansvar för delägare i handels- bolag

14 §

Naturvårdsverket beslutar om ansvar för delägare i han- delsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om han- delsbolag och enkla bolag avseende avgift enligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om avgiftsskyldig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

Tillgodoföring av avgiftsmedel

15 §

Avgiftsmedel som inte tas i anspråk för en myndighets verksamhet enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall årligen tillgodoföras de avgiftsskyldiga och efter ansökan fördelas mellan dem. Fördelningen av det belopp som skall tillgodoföras skall grundas på varje sökandes andel av den för samtliga sökande samlade nyttiggjorda energiproduktionen i de avgiftspliktiga produktionsenheter- na.

9 §5

Beslut som annan myndighet än regeringen i särskilt fall med- delat i fråga om tillgodoföring enligt 8 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16§

Beslut som annan myndighet

än regeringen i särskilt fall med- delat i fråga om tillgodoföring enligt 15 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 Senaste lydelse 1995:1717.

112 Författningsförslag

SOU 2000:46

Befrielse från avgift

17§

Regeringen får helt eller

delvis befria en avgiftsskyldig från skyldigheten att betala en avgift, om det finns synnerliga skäl. Om beslut om befrielse fattas får motsvarande befriel- se medges beträffande ränta.

Register

18§

Naturvårdsverket skall föra

register över vad som före- kommer i ett avgiftsärende.

Utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag får från register över avgiftsskyl- diga enligt första stycket upp- gift om registrerads namn, fir- ma, person- eller organisa- tionsnummer, adress, slag av verksamhet och tidpunkt för registrering samt i förekom- mande fall avregistrering läm- nas ut till enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den registrerade eller någon denne närstående lider men om uppgiften röjs.

Förfarandet i övrigt

19§

I fråga om förfarandet för

miljöavgiften i övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmel- serna i skattebetalningslagen (1997:483) om

-översändande av uppgift i 2 kap. 6 §,

-anstånd med att lämna de-

SOU 2000:46

Författningsförslag 113

klaration i 10 kap. 24 §,

-föreläggande att lämna eller komplettera en deklara- tion i 10 kap. 10 och 27 §§,

-beskattningsbeslut i 11 kap. 2 § första stycket,

-skönsbeskattning i 11 kap. 19 § andra stycket andra me- ningen,

-beslut om viss debiterings- åtgärd i 11 kap. 20 §,

-ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §,

-utredning i skatteärende i 14 kap.,

-anstånd i 17 kap. 1–3, 7, 9–11 §§,

-ränta i 19 kap. 1, 3, 6–9, 11, 12, 14 och 15 §§,

-indrivning i 20 kap.,

-omprövning i 21 kap. 1, 3, 4, 6 och 8–20 §§,

-överklagande i 22 kap. 1– 3 §§, 6 § första stycket, 7 och 11 §§,

-avrundning i 23 kap. 1 §,

-vite i 23 kap. 2 §,

-behörighet att lämna upp- gift i 23 kap. 5 och 6 §§, samt

-verkställighet i 23 kap. 7 och 8 §§. Vad som sägs om skatt och skattskyldig samt skattemyndighet skall då i stället gälla avgift, avgiftsskyl- dig respektive Naturvårdsver- ket.

20§

Vid tillämpningen av 19 §

skall beträffande

114 Författningsförslag

SOU 2000:46

ränta, skattemyndighetens särskilda konto för skattein- betalningar ersättas med Na- turvårdsverkets särskilda konto,

omprövning, beskattnings- året ersättas med redovis- nings-perioden, och

överklagande, beskatt- nings-året ersättas med redo- visnings-perioden samt vad som sägs om

Riksskatteverket i stället gälla det allmänna ombudet.

21 §

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14, 17–19 samt 21–23 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Rik s- skatteverket skall då i tillämp- liga fall gälla det allmänna ombudet.

22 §6

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1971:1072) om för- månsberättigade skattefordringar m.m. och lagen (1978:880) om betal- ningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse av tidigare 10 § 1996:675.

SOU 2000:46

Författningsförslag 115

1.11Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Härigenom föreskrivs att 26 och 33 §§ lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

26 §1

 

Införs till landet från tredje

Införs till landet från tredje

land annonsblad som har utgivits

land annonsblad som har utgivits

i sådant land skall reklamskatt

i sådant land skall reklamskatt

betalas till

Tullverket. Därvid

betalas

till Tullverket. Därvid

gäller tullagen (1994:1550) och 9

gäller

tullagen (1994:1550) och

kap. 4 § lagen (1984:151) om

13 kap. 1 § skattebetalning-

punktskatter

och prisregle-

slagen (1997:483).

ringsavgifter.

Reklamskatt vid införsel utgår med 11 procent av beskattningsvär- det. Som beskattningsvärde anses varans värde beräknat enligt artikel 29 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

33 §2

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Bestämmelserna i 3 kap. 5 § nämnda lag om kontroll hos annan än skattskyldig skall tillämpas på varje näringsid- kare här i landet för vars räk - ning annons eller reklam i nå- gon annan form än annons offentliggörs.

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

1Senaste lydelse 1999:404.

2Senaste lydelse 1998:597.

116 Författningsförslag

SOU 2000:46

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 117

1.12Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om överlastavgift1 dels att 10 § skall upphöra att gälla,

dels att 11 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

11 §2

 

Länsstyrelsens beslut

enligt

Länsstyrelsens beslut

enligt

denna lag får överklagas hos

denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Skri-

allmän förvaltningsdomstol. Skri-

velsen med överklagandet

skall

velsen med överklagandet

skall

ha kommit in till länsstyrelsen

ha kommit in till länsstyrelsen

inom tre veckor från den dag då

inom tre veckor från den dag då

klaganden fick del av beslutet. I

klaganden fick del av beslutet.

fråga om överklagande tilläm-

 

 

pas vidare 8 kap. 1 § andra

 

 

stycket lagen

(1984:151) om

 

 

punktskatter

och prisregle-

 

 

ringsavgifter.

 

 

 

 

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att den för honom gällande tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts. Återkallas eller förfaller det första över- klagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse av 10 § 1995:1203.

2Senaste lydelse 1995:1203.

118 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.13Förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:820) om skatt på spel1 dels att 11 § skall upphöra att gälla,

dels att 23 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

23 §2

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse av 11 § 1984:1003.

2Senaste lydelse 1984:157.

SOU 2000:46

Författningsförslag 119

1.14Förslag till lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Härigenom föreskrivs att 11 § bilskrotningslagen (1975:343) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bestämmelserna i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon med undantag av 8 och 15 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om skrot- ningsavgift. Vidare finns be- stämmelser för skrotningsavgift i lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter.

Föreslagen lydelse

11 §1

Bestämmelserna i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon med undantag av 8 och 15 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om skrot- ningsavgift. Vidare finns be- stämmelser för skrotningsavgift i skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1994:1790.

120 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.15Förslag till lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §1

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1984:159.

SOU 2000:46

Författningsförslag 121

1.16Förslag till lag om ändring i lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium1 skall upphöra att gälla vid utgången av 2002.

Den upphävda paragrafen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.

1 Senaste lydelse av 3 a § 1994:2034.

122 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.17Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Regler för förfarandet vid uttag av skatter enligt denna lag finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter.

Föreslagen lydelse

3 §1

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

 

 

8 §2

I en deklaration som avser

En skattskyldig får göra av-

bekämpningsmedelsskatt

får

drag för skatt på bekämpnings-

avdrag göras för skatt på be-

medel

kämpningsmedel

 

 

1.som har förts ut ur landet,

2.för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,

3.som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse 1995:617.

2Senaste lydelse 1995:617.

1. lagen (1991:591) om sär- skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
2. 10 kap. 1–4 §§ mervär- desskattelagen (1994:200),
3. tullagen (1994:1550) och lagen (1994:1551) om tullfrihet m.m.,
4. skattebetalningslagen (1997:483) eller författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket samma lag, eller
5. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transpor- ter m.m. av alkoholvaror, to- baksvaror och mineraloljepro- dukter.
Vad som sagts i första styck- et 4 gäller inte utbetalning enligt

SOU 2000:46

Författningsförslag 123

1.18Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Avräkning enligt denna lag skall göras från belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter eller författning som anges i 1 kap. 1 § första stycket samma lag, i de fall då utbetalningen ankommer på Riksskatteverket,

2. lagen (1991:591) om sär- skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

3. 10 kap. 1–4 §§ mervär- desskattelagen (1994:200),

4. tullagen (1994:1550) och lagen (1994:1551) om tullfrihet m.m.,

5. skattebetalningslagen (1997:483), eller

6. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transpor- ter m.m. av alkoholvaror, to- baksvaror och mineraloljepro- dukter.

Vad som sagts i första styck- et 1 gäller inte utbetalning enligt

1 Lydelse enligt prop 1999/2000:105.

124 Författningsförslag

SOU 2000:46

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi och 13 § lagen

skatt på energi och 13 § lagen

(1978:69) om försäljningsskatt på

(1978:69) om försäljningsskatt på

motorfordon.

motorfordon.

Avräkning skall också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 125

1.19Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonsskattelagen (1988:327) dels att 3, 43, 47, 60, 67 och 84 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en nya paragraf, 84 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1 Beskattningsmyndighet är Skattemyndigheten i Örebro.

Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunniga i enlig- het med reglerna i 1 kap. 6 § lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter.

43 §2

Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning se- dan slutligt beslut om skatt har meddelats eller, om så inte skett, när slutligt beslut inte längre kan meddelas. Efterbeskattning får endast ske om beskattningsmyn- digheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter ut- gången av den månad då avgö- rande i målet har vunnit laga kraft. Vid efterbeskattning en-

1Senaste lydelse 1998:245.

2Senaste lydelse 1990:403.

Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning se- dan slutligt beslut om skatt har meddelats eller, om så inte skett, när slutligt beslut inte längre kan meddelas. Efterbeskattning får endast ske om beskattningsmyn- digheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter ut- gången av den månad då avgö- rande i målet har vunnit laga kraft.

126 Författningsförslag

SOU 2000:46

ligt denna lag gäller i övrigt 4 kap. 11 och 12 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Har den skattskyldige avlidit skall efterbeskattningen påfö- ras hans dödsbo.

Vid efterbeskattning enligt denna lag gäller i övrigt 21 kap. 17–20 §§ skattebetal- ningslagen (1997:483). Om den skattskyldige har avlidit, skall efterbeskattningen påfö- ras hans dödsbo.

 

 

 

 

 

 

47 §3

 

 

 

I fråga om skattetillägg skall

I fråga om skattetillägg skall

7 kap. 4, 6 och 7 §§ samt 8 §

15 kap. 4 och 7–9 §§ samt

första

stycket

lagen

21 kap.

7 § skattebetalning-

(1984:151)

om

punktskatter

slagen

(1997:483)

tillämpas.

och prisregleringsavgifter

till-

Om skattetillägget

eller

det

lämpas. Om

skattetillägget eller

sammanlagda beloppet av

flera

det

sammanlagda

beloppet

av

skattetillägg som fastställts sam-

flera

skattetillägg

som

fastställts

tidigt inte uppgår till 50 kronor,

samtidigt inte uppgår till 50 kro-

påförs inte tillägg.

 

 

nor, påförs inte tillägg.

 

 

 

 

 

 

Beslutas om ändring av tidigare beslut om skatt, skall även därav föranledd nedsättning i beslut om skattetillägg vidtas.

Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt av mål om skattetillägg skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tillägget inte kommer att tas ut.

60 §4

Om ett beslut om skatt har överklagats eller skatten annars kan antas komma att sättas ned, kan den skattskyldige av be- skattningsmyndigheten få an- stånd med betalning av skatten. Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skattebetalningslagen

3Senaste lydelse 1995:1201.

4Senaste lydelse 1997:534.

Om ett beslut om skatt har överklagats eller skatten annars kan antas komma att sättas ned, kan den skattskyldige av be- skattningsmyndigheten få an- stånd med betalning av skatten. Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ samt 19 kap. 6 §

SOU 2000:46

Författningsförslag 127

(1997:483) om anstånd skall då tillämpas.

Ränta skall beräknas på skatt som den skattskyldige fått anstånd med att betala enligt första stycket för den del av anståndsbeloppet som skall betalas senast vid an- ståndstidens utgång. För så- dan ränta tillämpas bestäm- melserna om ränta i 5 kap. 12 § tredje stycket, 14 och 15 §§ lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter.

första och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) om anstånd och kostnadsränta vid anstånd skall då tillämpas.

Bestämmelserna i 2 kap. 11 §, 3 kap. 2–5 §§, 6 § första stycket och 7–15 d §§ samt 9 kap. 3 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för beslut om skatt.

Skatterevision får företas, förutom av beskattningsmyndig- heten, av Riksskatteverket och av någon annan skattemyndighet än beskattningsmyndigheten.

Vad som sägs i 3 kap. 13, 14 och 15 a §§ lagen om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter om beskattningsmyndig- het skall därvid gälla Rik s- skatteverket och skattemyn-

67 §5

Bestämmelserna i 10 kap. 27 §, 14 kap. samt 23 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället upp- gifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för beslut om skatt.

Skatterevision får företas, förutom av beskattningsmyndig- heten, av Riksskatteverket och av någon annan skattemyndighet än beskattningsmyndigheten. Innan Riksskatteverket eller en annan skattemyndighet än be- skattningsmyndigheten beslutar om revision skall samråd ske med beskattningsmyndigheten.

5 Senaste lydelse 1995:1201.

128 Författningsförslag

SOU 2000:46

digheten. Innan Riksskattever- ket eller en annan skattemyndig- het än beskatt-ningsmyndigheten beslutar om revision skall samråd ske med beskattningsmyndighe- ten.

84 §6

Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt- skyldige och av Riksskatteverket.

Riksskatteverket får överta beskattningsmyndighetens uppgift att i länsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Beslut enligt 64 § andra stycket får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 §

Riksskatteverket får föra ta-

andra stycket och 8 § lagen

lan till den skattskyldiges förmån.

(1984:151) om

punktskatter

Riksskatteverket har då samma

och

prisregleringsavgifter

behörighet som den skattskyldi-

gäller även för fordonsskatt.

ge.

Riksskatteverket

får föra talan

 

till

den skattskyldiges förmån.

 

Riksskatteverket har då samma behörighet som den skattskyldi- ge.

Har en part överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om efterbeskattning får också motparten överklaga beslutet, även om den för honom stadgade överklagandetiden gått ut. Motpartens överklagan- de skall ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet senast skulle ha kommit in. Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det senare förfallet.

84 a §

Beslut om skatterevision och föreläggande vid vite får inte överklagas.

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får över-

6 Senaste lydelse 1998:387.

SOU 2000:46

Författningsförslag 129

klagas hos kammarrätten av den som förpliktigats utge vitet och av Riksskatteverket.

Överklagande av länsrät- tens beslut om anstånd med att betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har lämnat prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

130 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.20Förslag till lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Härigenom föreskrivs att 2 § tullregisterlagen (1990:137) skall ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Tullregistret får användas för

2 §1

 

1.fastställande, uppbörd, restitution och redovisning av tull, annan skatt och avgifter som skall betalas till Tullverket,

2.fullgörande av övervaknings-, kontroll- och revisionsuppgifter inom Tullverket område,

3.planering och tillsyn av Tullverket verksamhet och

4.framställning av statistik och andra samlingar av uppgifter inom ramen för den verksamhet som Tullverket ansvarar för.

Tullregistret får också användas för

1.prövning av och tillsyn över upplagshavare, skatteupplag och re- gistrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi samt

2. revisions- och annan kon- trollverksamhet enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

2. revisions- och annan kon- trollverksamhet som avser skatt som anges i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1999:418.

SOU 2000:46

Författningsförslag 131

1.21Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

10 §1

Om inte annat följer av andra stycket gäller bestämmelserna i taxe- ringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) för avkast- ningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om indivi-

duellt pensionssparande.

 

 

 

I fråga om förfarandet vid

I fråga om förfarandet vid

beskattningen i fall som avses i

beskattningen i fall som avses i

andra stycket gäller bestämmel-

andra stycket gäller bestämmel-

serna i lagen (1984:151) om

serna om punktskatt i skatte-

punktskatter

och

prisregle-

betalningslagen. Med

skatt-

ringsavgifter i tillämpliga de-

skyldig avses därvid det pen-

lar. Med skattskyldig avses där-

sionssparinstitut med vilket den

vid det pensionssparinstitut med

skattskyldige träffat pensionsspa-

vilket

den skattskyldige träffat

ravtal.

Pensionssparinstitutets

pensionssparavtal. Pensionsspar-

beskattningsår är redovisningspe-

institutets beskattningsår är re-

riod. Pensionssparinstitutet

skall

dovisningsperiod. Pensionsspar-

vara registrerat hos beskattnings-

institutet skall vara

registrerat

myndigheten.

 

hos beskattningsmyndigheten.

 

 

 

Förutom

pensionssparinstitu-

Förutom pensionssparinstitu-

tet får även skattskyldig som

tet får även skattskyldig som

avses i 2 § första stycket 6 över-

avses i 2 § första stycket 6 över-

klaga

beskattningsmyndighetens

klaga

beskattningsmyndighetens

beslut om skatt enligt bestäm-

beslut om skatt enligt bestäm-

melserna i 8 kap. lagen om

melserna i 22 kap. skattebetal-

punktskatter

och

prisregle-

ningslagen.

 

1 Senaste lydelse 1997:538.

132 Författningsförslag

SOU 2000:46

ringsavgifter.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pen- sionssparinstitut skall beloppet tillsammans med räntan enligt 5 kap. 13 § lagen om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionsspar- konto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall institutet be- tala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pen- sionssparinstitut skall beloppet tillsammans med räntan enligt skattebetalningslagen tillgodo- föras kontot. Har kontot avslu- tats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har över- förts. Finns inte sådant konto skall institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbe- talningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 133

1.22Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Regler om förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Regeringen eller den myn- dighet regeringen bestämmer kan, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt den- na lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovis- ningsperiod än vad som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Föreslagen lydelse

7 §

Regler om förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

9 §

Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt den- na lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovis- nings-period än vad som anges i

10 kap. 14 § skattebetalning- slagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

134 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.23Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1991:1482) om lotteri- skatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Föreslagen lydelse

4 §

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

 

5 §1

I en deklaration som avser

För varje redovisningsperiod

lotteriskatt skall för varje redo-

skall redovisas

visningsperiod redovisas

 

1.skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanla g- da vinsterna enligt vinstplan eller annat beslut om att viss andel av insat- serna skall betalas ut som vinster, och

2.de vinster som inte har blivit utbetalda inom 90 dagar från skatt- skyldighetens inträde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1997:322.

SOU 2000:46

Författningsförslag 135

1.24Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1483) om skatt på vinst- sparande m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

136 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.25Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:72) om koncessionsav- gift på televisionens område

dels att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

131

Revision för kontroll av att avgift erlagts i enlighet med be- stämmelserna i denna lag skall utföras av riksskatteverket eller av skattemyndighet. Beslut om revision fattas efter framställning av Radio- och TV-verket. Vid revision gäller 3 kap. 7–15 §§ lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter i tillämpliga delar. Härvid gäller de bestämmelser som avser beskattningsmyndighet i stället den myndighet som skall utföra revisionen.

Revision för kontroll av att avgift erlagts i enlighet med be- stämmelserna i denna lag skall utföras av Riksskatteverket eller av skattemyndighet. Beslut om revision fattas efter framställning av Radio- och TV-verket. Vid revision gäller 3 kap. 8–14 c §§ taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar.

Beslut om koncessionsavgift och ränta får verkställas om av- giften eller räntan är obetald och förfallen till betalning. Härvid gäller 5 kap. 16 och 17 §§ la- gen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav-

14 §2

Beslut om koncessionsavgift och ränta får verkställas om av- giften eller räntan är obetald och förfallen till betalning. Härvid gäller 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 § och 12 § första stycket samt 13 §

1Senaste lydelse 1994:402.

2Senaste lydelse 1992:653.

SOU 2000:46

Författningsförslag 137

gifter i tillämpliga delar.

skattebetalningslagen

 

Dröjsmålsavgift skall inte utgå.

(1997:483) i tillämpliga delar.

 

 

 

 

 

14 a §

 

 

 

 

Radio- och TV-verket be-

 

slutar om ansvar för delägare

 

i handelsbolag enligt 2 kap.

 

20 § lagen (1980:1102) om

 

handelsbolag och enkla bolag

 

avseende avgift

enligt

denna

 

lag.

 

 

 

 

Om

beslut

enligt

första

 

stycket har fattats skall vad

 

som sägs om programföretag

 

gälla

ansvarig

delägare och

 

vad som sägs om avgift gälla

 

för belopp som delägare är

 

betalningsskyldig för.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

138 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.26Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av stat- liga fordringar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsöknings- balken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1.lagen (1972:435) om överlastavgift,

2.lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

3.lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,

4. lagen (1984:151) om

4. lagen (1982:349) om

punktskatter

och

prisregle-

återvinning av dryckesför-

ringsavgifter

eller

författning

packningar av aluminium,

som anges i 1 kap. 1 § första

 

 

stycket 1 samma lag,

 

 

5.

 

fordonsskattelagen

5.

fordonsskattelagen

(1988:327),

 

 

 

(1988:327),

 

 

 

 

 

6. lagen (1990:613) om mil-

 

 

 

 

jöavgift på utsläpp av kväve-

 

 

 

 

oxider vid energiproduktion,

6. lagen (1991:591) om sär-

7. lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands

skild inkomstskatt för utomlands

bosatta artister m.fl.,

 

bosatta artister m.fl.,

7. lagen (1994:419) om

8. lagen (1994:419) om

brottsofferfond,

 

brottsofferfond,

8.

skattebetalningslagen

9.

skattebetalningslagen

(1997:483), eller

 

(1997:483) eller författning som

 

 

 

 

anges i 1 kap. 1 § andra

 

 

 

 

stycket samma lag, eller

9. lagen (1997:1137) om väg-

10. lagen (1997:1137) om vä-

avgift för vissa tunga fordon.

gavgift för vissa tunga fordon.

1 Senaste lydelse 1998:1682.

SOU 2000:46

Författningsförslag 139

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

140 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.27Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1994:446) om särskilda tvångs- åtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §1

Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller

avgift tas ut enligt bestämmelserna i

 

 

 

 

 

1. kupongskattelagen (1970:624),

 

 

 

 

 

2. lagen (1984:151) om

2. lagen

(1982:349)

om

punktskatter

och

prisregle-

återvinning

av

dryckesför-

ringsavgifter,

 

 

 

packningar av aluminium,

 

3.

 

fordonsskattelagen

3.

 

fordonsskattelagen

(1988:327),

 

 

 

 

(1988:327),

 

 

 

 

4. taxeringslagen (1990:324),

4. taxeringslagen (1990:324),

 

 

 

 

 

5. lagen (1990:613) om mil-

 

 

 

 

 

jöavgift på utsläpp av kväve-

 

 

 

 

 

oxider vid energiproduktion,

5. lagen (1991:591) om sär-

6. lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands

skild inkomstskatt för utomlands

bosatta artister m.fl.,

 

bosatta artister m.fl., eller

 

6.

skattebetalningslagen

7.

skattebetalningslagen

(1997:483).

 

 

 

 

(1997:483).

 

 

 

 

Lagen tillämpas även vid re-

Lagen tillämpas även vid re-

vision enligt tullagen (1994:1550)

vision enligt tullagen (1994:1550)

och lagen (1998:514) om särskild

och lagen (1998:514) om särskild

skattekontroll av torg- och mark-

skattekontroll av torg- och mark-

nadshandel

m.m.,

vid

revision

nadshandel

m.m., vid revision

eller annan kontroll enligt författ-

eller annan kontroll enligt författ-

ning som anges i 1 kap. 1 §

ning som anges i 1 kap. 1 § and-

första stycket 1 lagen om

ra stycket

skattebetalningsla-

punktskatter

och

prisregle-

gen samt för kontroll av att fö-

ringsavgifter

samt

för

kontroll

reläggande

 

enligt

lagen

av att föreläggande

enligt lagen

(1990:325)

om

självdeklaration

1 Senaste lydelse 1998:1681.

SOU 2000:46

Författningsförslag 141

(1990:325) om självdeklaration och kontroll-uppgifter, 69 § tulla- gen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och mark- nadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

och kontrolluppgifter, 69 § tulla- gen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och mark- nadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

142 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.28Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1

Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjs- målsavgift i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter.

I fråga om indrivning av skatt och avgift enligt denna lag gäller bestämmelserna i 5 kap. 16 och 18 §§ lagen om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter.

Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjs- målsavgift i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

I fråga om skatt och avgift enligt denna lag gäller bestäm- melserna om indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap. 7 och 8 §§ skattebe- talningslagen (1997:483) i tillämpliga delar. Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2 skattebetalningsla- gen skall vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1998:508.

SOU 2000:46

Författningsförslag 143

1.29Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskattning, för- tullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha följa n- de lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Vad som föreskrivs i 6–8 §§ om skatter och tullar gäller även för avgifter som avses i

1.lagen (1981:691) om socialavgifter,

2.1 kap. 1 § första stycket

1 lagen (1984:151) om punkt-

 

skatter och prisregleringsav-

 

gifter,

 

3. lagen (1994:1744) om all-

2. lagen (1994:1744) om all-

män pensionsavgift och

män pensionsavgift och

4. lagen (1994:1920) om all-

3. lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift.

män löneavgift.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1997:949.

144 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.30Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Härigenom föreskrivs att 8 och 9 §§ lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 §

I en deklaration som avser

En skattskyldig får göra av-

naturgrusskatt får avdrag göras

drag för skatt på sådant natur-

för skatt på sådant naturgrus

grus

1.för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt, eller

2.som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

9 §

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 145

1.31Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §1

Denna lag gäller förhandsbesked om

1. skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringsla-

gen (1990:324),

 

2. skatt som avses i 1 kap. 1

2. punktskatt som avses i 1

§ första stycket 1 lagen

kap. 1 § andra stycket skatte-

(1984:151) om punktskatter

betalningslagen (1997:438),

och prisregleringsavgifter,

 

3.skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och

4.taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en

enskild. Förhandsbesked enligt första stycket 1, 3 och 4 lämnas även efter ansökan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

146 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.32Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punktskatte- kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral- oljeprodukter

dels att 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 § samt 4 kap. 2 och 5–8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 8 a– 8 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §1

Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om al- koholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi skall Tullverket besluta om skatten på varan om

1.skattskyldighet har inträtt, och

2.varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.

Skatt enligt första stycket skall tas ut enligt de skattesatser som an- ges i lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på

energi.

 

 

 

Beslut enligt första stycket

Beslut

enligt första stycket

får inte fattas om varorna i fråga

får inte fattas om varorna i fråga

omfattas av ett beskattningsbe-

omfattas av ett beskattningsbe-

slut enligt lagen (1984:151) om

slut

enligt

skattebetalningsla-

punktskatter och prisregle-

gen

(1997:483) som fattades

ringsavgifter som fattades innan

innan varorna omhändertogs.

varorna omhändertogs.

 

 

 

Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 9 a § tullagen (1994:1550).

1 Senaste lydelse 1999:438.

SOU 2000:46

Författningsförslag 147

3 kap.

5 §2

Om skattskyldighet har inträtt enligt lagen (1994:1564) om alkohol- skatt eller lagen (1994:1563) om tobaksskatt för en enligt 4 § omhän- dertagen alkohol- eller tobaksvara, skall Tullverket besluta om skatten på varan. Skatt skall tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten får denna tas ut med ett belopp som framgår av 1 § lagen (1994:1565) om beskattning

av viss privatinförsel.

 

 

 

Beslut enligt första stycket

Beslut

enligt första stycket

får inte fattas om varorna i fråga

får inte fattas om varorna i fråga

omfattas av ett beskattningsbe-

omfattas av ett beskattningsbe-

slut enligt lagen (1984:151) om

slut

enligt

skattebetalningsla-

punktskatter och prisregle-

gen

(1997:483) som fattades

ringsavgifter som fattades innan

innan varorna omhändertogs.

varorna omhändertogs.

 

 

 

Är den skattskyldige inte känd, eller har han inte betalat skatten trots anmaning därom, skall mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

4 kap.

2 §3

Om en avsändande upplagshavare kommer in med ett i föreskriven ordning upprättat ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet till Tullverket inom en månad från dagen för beslutet om transporttillägg, skall transporttillägg som påförts med stöd av 1 § första stycket 1 un-

danröjas.

 

 

 

 

Ett transporttillägg som på-

Ett transporttillägg som på-

förts med stöd av 1 § andra

förts med stöd av 1 § andra

stycket skall undanröjas om det i

stycket skall undanröjas om det i

ett ärende eller mål om skatt

ett ärende eller mål om skatt

enligt

denna

lag,

lagen

enligt denna lag, skattebetal-

(1984:151) om

punktskatter

ningslagen (1997:483), lagen

och prisregleringsavgifter, la-

(1994:1563) om tobaksskatt, la-

gen (1994:1563) om tobaksskatt,

gen (1994:1564) om alkoholskatt

lagen (1994:1564) om alkohol-

eller lagen (1994:1776) om skatt

skatt eller lagen (1994:1776) om

på energi konstateras att den

skatt på energi konstateras att

som påförts tillägget inte är

den som påförts tillägget inte är

skattskyldig.

2Senaste lydelse 1999:1331.

3Senaste lydelse 1999:438.

148 Författningsförslag

SOU 2000:46

skattskyldig.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

Transporttillägg

tas

ut

samma sätt

som

skatt

enligt

5 kap. lagen

(1984:151)

om

punktskatter

och

prisregle-

ringsavgifter.

 

 

 

 

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är tillämplig på transporttillägg.

6 §4

Skatt som beslutats med stöd av 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § förfaller till betalning omedelbart och skall betalas till Tullverket.

Om ett beslut enligt 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § överkla- gats, den skattskyldige begärt omprövning eller det annars kan antas att skatten kommer att sättas ned, kan den skattskyldige av Tullverket få anstånd med att betala skatten. Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skatte- betalningslagen (1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

Om skatt som beslutats med stöd av 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § skall återbetalas efter om- prövning eller överklagande skall ränta utgå enligt 5 kap. 14 §

4Senaste lydelse 1999:438.

5Senaste lydelse 1999:438.

Skatt som beslutats med stöd av denna lag förfaller till betal- ning omedelbart och skall betalas till Tullverket.

Transporttillägg skall be- talas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

7 §5

Om ett beslut om skatt eller transporttillägg överklagats, den skattskyldige begärt om- prövning eller det annars kan antas att skatten eller trans- porttillägget kommer att sättas ned, kan den skattskyldige av Tullverket få anstånd med att betala skatten eller transport- tillägget. Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skattebe- talningslagen (1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

8 §

Om skatt eller transport- tillägg som beslutats med stöd av denna lag skall återbetalas efter omprövning eller överkla- gande skall ränta utgå med den

SOU 2000:46

Författningsförslag 149

lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsav- gifter. Ränta utgår från den dag då skattebeloppet har betalats till och med den dag då det återbe- talas.

I fråga om indrivning gäller 5 kap. 16–18 §§ lagen om punktskatter och prisregle- ringsavgifter.

räntesats som anges i 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483). Ränta utgår från den dag då skattebeloppet eller transporttillägget har betalats till och med den dag då det åter- betalas.

I fråga om ränta vid an- stånd med att betala trans- porttillägg gäller 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalnings-lagen i till- lämpliga delar.

Dröjsmålsavgift skall tas ut om betalning av transport- tillägg inte sker inom rätt tid. Därvid tillämpas bestämmel- serna om dröjsmålsavgift i la- gen (1997:484) om dröjs- målsavgift.

8 a §

I fråga om skatt och trans- porttillägg gäller bestämmel- serna om ansvar för företrä- dare för juridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §, in- drivning i 20 kap. samt verk - ställighet i 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen (1997:483) i tillämpliga delar. Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2 skat- tebetalningslagen skall vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor.

8 b §

Tullverket beslutar om an- svar för delägare i handels- bolag enligt 2 kap. 20 § lagen

150 Författningsförslag

SOU 2000:46

(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatt och transporttillägg en- ligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om skattskyldig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om skatt och trans- porttillägg gälla för belopp som delägare är betalnings- skyldig för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 151

1.33Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om provi- antering av fartyg och luftfartyg skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

13 §

Om Tullverket begär det skall tillståndshavaren tillhandahålla bok- föringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Till- ståndshavaren skall också lämna tillträde till utrymmen som används i

verksamheten.

 

 

 

 

Bestämmelserna

om

hand-

Bestämmelserna

om hand-

lingar och uppgifter som skall

lingar och uppgifter som skall

undantas i 3 kap. 15–15 d §§

undantas i 3 kap. 13–14 c §§

lagen (1984:151) om punkt-

taxeringslagen

(1990:324)

skatter och prisregleringsav-

gäller i motsvarande mån hand-

gifter gäller i motsvarande mån

lingar och uppgifter som skall

handlingar och uppgifter

som

tillhandahållas enligt denna lag.

skall tillhandahållas

enligt

denna

 

 

lag.

 

 

 

 

14 §

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

1.förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,

2.tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som an- ges i tillståndet,

3.tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §,

eller

4. tillståndshavaren inte sam-

4. tillståndshavaren inte sam-

verkar vid skatterevision enligt

verkar vid skatterevision enligt

lagen (1984:151) om punkt-

skattebetalningslagen

skatter och prisregleringsav-

(1997:483).

gifter eller skattebetalningslagen

 

(1997:484).

 

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

152 Författningsförslag

SOU 2000:46

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 153

1.34Förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Härigenom föreskrivs att 9 och 10 §§ samt rubriken närmast före 10 § lagen (1999:673) om skatt på avfall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §

Bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter om förfarandet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovis- ningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Bestämmelserna i skattebe- talningslagen (1997:483) om förfarandet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovis- ningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Avdrag i deklaration

Avdrag

I en deklaration som avser avfallsskatt får avdrag göras för skatt på

1. avfall som

10 §1

En skattskyldig får göra av- drag för skatt på

a)förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

b)använts för driften av anläggningen,

c)använts för konstruktionsarbeten inom anläggningen eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring,

2. förorenad jord från marksanering,

3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,

4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,

5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips depo- neras,

6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,

7. asbesthaltigt avfall,

8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

1 Senaste lydelse 1999:1321.

154 Författningsförslag

SOU 2000:46

9.grönlutslam från kausticeringsprocesser,

10.returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av retur- papper samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

11.slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och nat- riumfosfat,

12.kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

13.gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,

14.elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,

15.slagger från metallurgiska processer,

16.stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,

17.oljehaltigt glödskalsslam,

18.metallhydroxidslam,

19.stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,

20.katodrester, elektrofilterstoft, blästerstoft och kolavfall från fram- ställning av aluminium,

21.stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av fer- rolegeringar,

22.gjuterisand,

23.avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas,

24.biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem ki- lobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Statens strålskyddsinstitut fastlagt för deponering av sådan aska.

Avdrag enligt första stycket 1 c får dock inte göras för skatt på av- fall som använts för mellantäckning.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 skall askans torrvikt användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SOU 2000:46

Författningsförslag 155

1.35Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 7 § och 9 kap. 8 § inkomstskattela- gen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.

7 §

Räntor på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmel- ser är skattefria:

- 61 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

-5 kap. 13 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

-40 och 42 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter,

-33 § tullagen (1994:1550), och

-19 kap. 2 och 12–14 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

9 kap.

8 §

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte dras av:

-52, 52 a och 55 §§ lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

-5 kap. 12 § lagen

(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

-60 § fordonsskattelagen (1988:327),

-31 § tullagen (1994:1550), och

-19 kap. 2 och 4–9 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Dröjsmålsavgifter beräknade enligt lagen (1997:484) om dröjs-

målsavgift får inte dras av.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

156 Författningsförslag

SOU 2000:46

1.36Förslag till lag om upphävande av lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter skall upphöra att gälla vid utgången av 2002.

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om för- hållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.

SOU 2000:46

Författningsförslag 157

1.37Förslag till lag om ändring i lagen (2000:000) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2000:000) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1994:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Lydelse enligt prop. 1999/2000:105.

158 Författningsförslag

SOU 2000:46

SOU 2000:46

Utredningens uppdrag och arbete 159

2 Utredningens uppdrag och arbete

2.1Utredningens direktiv

Enligt direktiven (dir. 1997:152) har vi fått i uppgift att se över förfaran- dereglerna för punktskatter och översynen skall koncentreras till förfa- randet för de harmoniserade punktskatterna. En kartläggning skall ske av hur lagstiftningen har tillämpats sedan den 1 januari 1995, då Sverige blev medlem i EU, och mot bakgrund av erfarenheterna från tillämp- ningen skall det övervägas

om det behövs ändringar i lagarna om skatt på alkohol, tobak och energi,

om cirkulationsdirektivets begrepp suspensionsordning bör inför- livas i de svenska lagarna,

om bestämmelserna om skattskyldighetens inträde är förenliga med cirkulationsdirektivet,

om bestämmelserna om godkännande av upplagshavare och skat- teupplag behöver ändras i skärpande riktning,

om det finns behov av att ändra bestämmelserna om inköp mot försäkran,

om kraven på säkerhet för transporter bör utvidgas.

I uppdraget ingår även att göra en allmän översyn av lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter och att i detta sammanhang un- dersöka om punktskatterna kan inordnas i skattekontosystemet och i sådant fall föreslå nödvändiga lagändringar. Direktiven återges i sin hel- het i bilaga 1.

I uppdraget har också ingått att lägga fram förslag till åtgärder i samband med att taxfreehandeln i EU-intern trafik upphörde den 1 juli 1999. Uppdraget i denna del redovisades i oktober 1998 i betänkandet Beskattning utan taxfree (SOU 1998:126).

Vidare har förslag lämnats, i betänkandet Införsel av beskattade va- ror (SOU 1999:26), på ändringar i reglerna för de harmoniserade punkt- skatterna beträffande införsel av varor som redan beskattats i andra medlemsländer samt på hur gåvor från enskilda personer i andra EG- länder till personer i Sverige skall hanteras skattemässigt.

160

SOU 2000:46

2.2Utredningens arbete

Under arbetets gång har vi haft kontakter med olika berörda parter. Möten har hållits med Svenska Petroleuminstitutet och med branschor- ganisationer på alkoholsidan. Särskilda skattekontoret i Ludvika har vid ett sammanträde redogjort för hanteringen av godkännande som upp- lagshavare. Studiebesök har gjorts vid Preem AB:s oljedepå Finnberget, AFCO AB:s anläggning för flygbränsle på Arlanda och Lagena AB:s lager för alkoholvaror. Kontakter har också tagits med representanter för de danska och finska finansministerierna i vissa frågor.

2.3Framställningar

Genom beslut av regeringen har följande framställningar överlämnats.

Svenska förbundet för Sprit- och vinintressenter har i en skrivel- se den 28 augusti 1996 hemställt om att 23 § lagen om alkoholskatt bör utgå eller möjligen ändras så att import av alkoholdrycker från tredje land kan ske på ett smidigare sätt.

Tullverket har i en skrivelse den 4 november 1996 framfört syn- punkter på gällande skatteregler avseende import av bränsle från tredje land samt föreslagit att lämpliga åtgärder vidtas.

Skattemyndigheten i Gävle har i en skrivelse den 22 maj 1998 före- slagit ändringar i lagen om skatt på energi.

Svenska Petroleuminstitutet har i en skrivelse den 18 juni 1998 framfört synpunkter på gällande skatteregler avseende skattskyldighe- tens inträde vid inblandning av etanol i bensin.

Till utredningen har följande framställningar inkommit.

Svenska Petroleuminstitutet har i en skrivelse den 16 augusti 1999 hemställt att frågan om avdrag vid kundförluster ånyo utreds och i en skrivelse den 7 september 1999 hemställt att skattebefrielse eller skatte- nedsättning på energiområdet i första hand restitueras genom avdrag i skattekontodeklarationer och i andra hand att någon form av skattelegi- timation utfärdas för de köpare som har rätt till befrielse eller nedsätt- ning.

Sprit- och Vinleverantörsföreningen har i en skrivelse den 15 de- cember 1999 hemställt att ett intyg från Systembolaget skall kunna utgö- ra underlag för krav på restitution för alkoholskatt från leverantörernas sida.

Vi har tagit del av framställningarna och vägt in synpunkterna till- sammans med övrigt utredningsmaterial. Framställningarna får anses besvarade med detta betänkande.

SOU 2000:46

De harmoniserade punktskatterna 161

3 De harmoniserade punktskatterna

3.1Inledning

Före den 1 januari 1993 var EG en tullunion med gemensam tullmur utåt mot tredje land och inga tullar mellan medlemsländerna. Skatter reglera- des nationellt och påfördes vid gränspassering även vid passage mellan medlemsländerna. Vid årsskiftet 1992/93 genomfördes dock den inre marknaden och i samband därmed slopades gränskontrollerna mellan medlemsländerna vad avser kommersiell trafik och resandetrafik. Hu- vudregeln är numera att inga gränsformaliteter skall förekomma enbart på grund av att en gräns mellan medlemsländer passeras.

För att fri rörlighet för varor skall uppnås är det viktigt att medlems- staternas förfarandebestämmelser om punktskatter är harmoniserade. För punktskatter på alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter har gemensamma förfaranderegler införts genom rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskatte- pliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana va- ror (EGT nr L 076, 23.3.1992 s. 1, Celex 392L0012), det s.k. cirkula- tionsdirektivet. Direktivet är ändrat genom direktiv 92/108/EEG, 94/74/EEG och 96/99/EG.

3.2Centrala begrepp i cirkulationsdirektivet

I direktivet definieras inledningsvis vissa begrepp som är centrala för förståelsen av förfarandereglerna. Dessa begrepp är

godkänd lagerhavare: fysisk eller juridisk person som av en medlems- stats behöriga myndigheter fått tillstånd att tillverka, bearbeta, förva- ra, ta emot och avsända punktskattebelagda varor inom ramen för sin affärsverksamhet, varvid punktskatten är vilande enligt uppskovs- reglerna för skatteupplag,

skatteupplag: en plats där varor som är belagda med punktskatt tillver- kas, bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds enligt uppskovsregle r- na av en godkänd lagerhavare inom ramen för hans affärsverksam-

162 De harmoniserade punktskatterna

SOU 2000:46

het, under de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndig- heterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget,

uppskovsregler: en skatteordning som tillämpas på tillverkning, bear- betning, förvaring och flyttning av varor, varvid punktskatten är vi- lande (suspensionsordningen),

näringsidkare med punktskatteregistrering: fysisk eller juridisk per- son utan ställning som godkänd lagerhavare, som av behöriga myn- digheter i en medlemsstat fått tillstånd att, inom ramen för sin affärs- verksamhet, ta emot punktskattebelagda varor från en annan med- lemsstat enligt uppskovsreglerna; denna typ av näringsidkare skall ställa säkerhet för skatten och får varken förvara eller avsända så- dana punktskattebelagda varor enligt uppskovsreglerna,

näringsidkare utan punktskatteregistrering: fysisk eller juridisk per- son utan ställning som godkänd lagerhavare, som har rätt att inom ramen för sin affärsverksamhet tillfälligtvis ta emot punktskattebe- lagda varor från en annan medlemsstat enligt uppskovsreglerna; denna typ av näringsidkare får varken förvara eller avsända sådana varor enligt uppskovsreglerna och måste garantera betalningen av punktskatt till skattemyndigheterna i destinationsmedlemsstaterna in- nan varorna avsänds.

3.3Huvudprinciper för beskattningsförfarandet

Förfarandereglerna i cirkulationsdirektivet innebär i princip att punkt- skattepliktiga varor kan cirkulera fritt (dvs. utan gränskontroller), att beskattningskonsekvenserna skjuts upp tills varorna når den slutgiltiga konsumenten och att beskattningen skall ske i konsumtionslandet.

Syftet med suspensionsordningen är att varorna, trots att de är skat- tepliktiga, skall kunna bearbetas, lagras och förflyttas mellan medlems- länderna i tidigare led än detaljistledet utan att beskattningskonsekvenser inträder. Skatten förfaller med andra ord inte till betalning under den tid varorna befinner sig inom suspensionsordningen. Betalningsskyldighet för punktskatt inträder först när varan blir tillgänglig för konsumtion, vilket den anses vara när den upphör att omfattas av suspensionsord- ningen. För punktskattepliktiga varor, som inte omfattas av suspension- sordningen, gäller att punktskatten förfaller till betalning i samband med att varan framställs eller importeras från land utanför gemenskapen. Omfattas varorna av något av gemenskapens tullförfaranden vid infö- randet till EU anses dock importen äga rum först när varorna lämnar tullförfarandet.

SOU 2000:46

De harmoniserade punktskatterna 163

3.4Framställning, bearbetning, lagring och flyttning av skattepliktiga varor

Framställning, bearbetning och lagring av skattepliktiga varor skall i princip alltid ske i skatteupplag om skatten inte är betald. Flyttning av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov skall enligt huvudregeln ske från ett skatteupplag till ett annat. De risker som är förknippade med sådan flyttning skall täckas av en säkerhet för punktskattens betal- ning. Säkerheten skall ställas av den avsändande godkända lagerhava- ren.

En godkänd lagerhavare i ett medlemsland kan alltså sända skatte- pliktiga varor till ett skatteupplag i ett annat medlemsland eller till ett annat skatteupplag i det egna landet utan att det får några beskattnings- konsekvenser.

Mottagaren av skattepliktiga varor som sänds från ett skatteupplag under skatteuppskov är dock inte alltid en godkänd lagerhavare. Motta- garen kan också vara en näringsidkare med eller utan punktskatteregist- rering i ett annat EU-land. Sådana näringsidkare skall alltid ställa säker- het för skattens betalning och detta skall ske innan leveransen påbörjas. Skatten förfaller till betalning när varorna tas emot. En godkänd lager- havare kan också utse en skatterepresentant i ett annat EU-land. Re- presentanten skall vara godkänd i det andra landet och han svarar i va- rumottagarens ställe för att skatten betalas.

3.5Krav på dokument

Vid förflyttning mellan medlemsstater av skattepliktiga varor, som om- fattas av suspensionsordningen, skall varorna åtföljas av ett ledsagardo- kument som upprättas av avsändaren. Syftet med dokumentet är att underlätta skattekontrollen och det för en effektiv kontroll nödvändiga samarbetet mellan medlemsländerna. Ledsagardokumentet skall upp- rättas i fyra exemplar, varav ett skall behållas av avsändaren och resten skall medfölja under transporten. Efter leverans skall ett exemplar be- hållas av mottagaren och ett, returexemplaret, återsändas till avsända- ren.

3.6Avvikelser från suspensionsordningen

Alla avvikelser från suspensionsordningens regler innebär att varorna upphör att omfattas av ordningen, dvs. att de anses släppta för konsum- tion. Detta gäller inte bara när varorna levereras till detaljistledet utan

164 De harmoniserade punktskatterna

SOU 2000:46

också vid t.ex. stöld och svinn ur skatteupplag. En avvikelse från sus- pensionsordningen innebär att skatten omedelbart förfaller till betalning. Skatten skall betalas i det land där överträdelsen har skett av den som har ställt säkerhet för betalning av skatten. Om det inte går att fastställa var överträdelsen har skett, anses den ha skett i den medlemsstat där felaktigheten konstaterades. Om en punktskattepliktig vara inte når fram till mottagaren och det inte är möjligt att fastställa var varan finns, skall skatten betalas i det land varifrån varan levererades.

3.7Huvuddragen i den svenska lagstiftningen

3.7.1Allmänt

Cirkulationsdirektivets bestämmelser införlivades med svensk lagstift- ning genom lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS), lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) och lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

I lagarna om skatt på tobak, alkohol och energi används termen upplagshavare i stället för lagerhavare. Termerna registrerad och ore- gistrerad varumottagare används i stället för näringsidkare med eller utan punktskatteregistrering. Beskattningsmyndighet för punktskatter kommer enligt regeringens förslag, i prop. 1999/2000:105 Vissa punkt- skattefrågor, att från den 1 juli 2000 vara Riksskatteverket.

Regler om förfarandet vid uttag av punktskatter, t.ex. regler om de- klaration och kontroll, finns i LPP.

3.7.2Upplagshavare

Upplagshavare skall vara godkända av beskattningsmyndigheten. God- känd som upplagshavare kan den bli som avser att yrkesmässigt tillver- ka eller bearbeta skattepliktiga varor, bedriva yrkesmässig försäljning av skattepliktiga varor till näringsidkare eller yrkesmässigt i större omfatt- ning lagra skattepliktiga varor. Dessutom krävs att sökanden med hän- syn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare. Även skatteupplagen måste godkännas av beskattningsmyndigheten. Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga varor skall äga rum i ett godkänt skatteupplag.

Upplagshavare skall ställa säkerhet för betalning av skatten i sam- band med transport av obeskattade varor. Det skall dessutom finnas en säkerhet för de varor som förvaras i skatteupplaget. Säkerheternas storlek beräknas enligt schablonregler. Vid transporter skall säkerheten motsvara den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som

SOU 2000:46

De harmoniserade punktskatterna 165

upplagshavaren transporterar under ett dygn. För varor i skatteupplag skall säkerheten motsvara tio procent av skatten på de varor som i me- deltal förvaras i upplaget. Möjligheter till jämkning av säkerheten finns dock.

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om förutsättningar för godkännande inte längre finns. Godkännande av upplagshavare får också återkallas om ställd säkerhet inte längre är godtagbar.

En upplagshavare kan leverera skattepliktiga varor till en upplagsha- vare i Sverige eller till en upplagshavare eller registrerad eller oregistre- rad varumottagare i ett annat EU-land utan att skattskyldighet inträder. Om varor tas ut ur skatteupplaget av annan anledning utan att föras till något annat skatteupplag inträder dock skattskyldighet.

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EU- land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemp- lar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Har en upplagshavare inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts fått tillbaka returexempla- ret skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten. Om varorna inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet skall varorna beskattas i Sverige om varorna finns här eller kan antas ha kon- sumerats här. Detsamma gäller om det inte kan utredas var varorna finns eller har konsumerats. I sådana fall är den som ställt säkerhet för transporten skattskyldig.

3.7.3Varumottagare

Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd upplagshavare i ett annat EU-land eller som yrkesmässigt från tredje land importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varumottagare. En registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Re- gistreringen kan återkallas om säkerheten inte längre är godtagbar.

För oregistrerade varumottagare gäller delvis andra regler för stäl- landet av säkerhet. En oregistrerad varumottagare är dessutom skyldig att innan varorna transporteras från det andra EU-landet anmäla leve- ransen till beskattningsmyndigheten.

För varumottagare inträder skattskyldigheten vid mottagandet av va- rorna. Skillnaden mellan en registrerad och en oregistrerad varumotta- gare är att den som regelbundet tar emot punktskattepliktiga varor kan ansöka om att bli registrerad och därmed deklarera skatten månadsvis,

166 De harmoniserade punktskatterna

SOU 2000:46

till skillnad från den oregistrerade som skall redovisa varje skattepliktig händelse inom fem dagar. Vandelsprövning sker av den som ansöker om att bli registrerad som varumottagare.

3.7.4Skatterepresentant

En upplagshavare som är registrerad i ett annat EU-land och som lever- erar varor till en registrerad eller oregistrerad varumottagare här i landet får utse en skatterepresentant här. Skatterepresentanten skall godkän- nas av beskattningsmyndigheten och är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den utländske upplagshavaren levererar till varumottagaren. Skattskyldigheten för skatterepresentanten inträder alltså när varumottagaren tar emot varorna. Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för de varor som han är skyldig att betala skatt för.

Skatterepresentanter förekommer i mycket ringa omfattning. Endast två representanter finns för närvarande registrerade, en för mineralolja och en för alkohol.

3.7.5Yrkesmässig införsel av varor som släppts för konsumtion i annat EU-land

Den som utan att vara upplagshavare eller varumottagare från ett annat EU-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor skall betala skatt i Sverige om varorna skall användas för annat än privat bruk. Den som är skattskyldig i sådana fall skall innan varorna transporteras från det andra EU-landet, anmäla varorna till beskattningsmyndigheten och ställa säkerhet för skattens betalning. Skattskyldigheten inträder vid in- förseln till Sverige.

SOU 2000:46

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. 167

4Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m.

4.1Skattskyldighetens inträde enligt cirkulationsdirektivet

Suspensionsordningen är enligt artikel 4 i cirkulationsdirektivet en skat- teordning som tillämpas vid tillverkning, bearbetning, förvaring och flytt- ning av varor, varvid punktskatten är vilande.

Som framgått av avsnitt 3.3 är syftet med suspensionsordningen att varorna, trots att de är skattepliktiga, skall kunna tillverkas, bearbetas, lagras och förflyttas mellan medlemsländerna i tidigare led än detaljistle- det utan att beskattningskonsekvenser inträder. Skatten förfaller med andra ord inte till betalning under den tid varorna befinner sig inom sus- pensionsordningen. Betalningsskyldighet inträder först när en vara blir tillgänglig för konsumtion, vilket den anses bli när den upphör att omfat- tas av suspensionsordningen.

Om man befinner sig inom eller utom suspensionsordningen är alltså enligt cirkulationsdirektivet helt avgörande för om skattskyldighet inträ- der eller inte. Enligt artikel 6 inträder skattskyldighet när varan släpps för konsumtion eller när en lagerbrist har registrerats. En vara anses släppt för konsumtion vid:

a)varje avvikelse, inklusive otillåten avvikelse, från suspensions- ordningen,

b)all tillverkning, inklusive otillåten tillverkning, utom ramen för sus- pensionsordningen, och

c)all import, inklusive otillåten import, om varorna inte omfattas av suspensionsordningen.

Centrala för suspensionsordningen är upplagshavarna och deras skatteupplag. Enligt artikel 11 skall tillverkning, bearbetning och innehav av obeskattade varor äga rum i ett skatteupplag. Vidare framgår av artikel 15 att transporter av obeskattade varor i princip endast kan ske mellan skatteupplag. Upplagshavaren kan visserligen skicka varorna utan egna beskattningskonsekvenser till en varumottagare i ett annat medlemsland, men skattskyldigheten inträder direkt för denne när han tar emot varorna.

168 Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

SOU 2000:46

I direktivet anges inte några civilrättsliga händelser som påverkar be- skattningen. Det är endast var varorna fysiskt befinner sig som avgör om skatt skall tas ut eller ej. Att äganderätt eller motsvarande inte har någon betydelse kommer till klart uttryck genom ett uttalande i rådspro- tokollet i anslutning till artikel 15. Där förklarar rådet och kommissionen att bestämmelserna i artikel 4 a (upplagshavare) och artikel 15 (transport mellan skatteupplag) inte förutsätter att den person som är registrerad som upplagshavare skall äga eller ha någon annan rätt till de varor som han sänder i väg inom suspensionsordningen.

Suspensionsordningen är därför i allt väsentligt utformad på samma sätt som unionens tullregler. Så länge varorna befinner sig i tullager, i frizon etc. behöver inte tull betalas. Det är först när varorna övergår i fri omsättning (motsvaras av släpps för konsumtion) som tull skall betalas. Även reglerna för transport av varor liknar varandra. Transporterna skall åtföljas av dokument och någon skall ställa säkerhet för transpor- ten och ansvara för skatt eller tull för det fall varorna försvinner under transporten. Vem som äger varorna är härvid utan betydelse.

4.2Transport av skattepliktiga varor mellan medlemsländerna

Alla transporter av obeskattade varor mellan medlemsländerna måste enligt artikel 18.1 åtföljas av ett dokumentet, det s.k. ledsagardokumen- tet, som upprättas av den upplagshavare som sänder i väg varorna. Några krav på åtföljande dokument vid transporter inom ett medle ms- land finns däremot inte.

Ledsagardokumentet är av vital betydelse för ansvaret för skatten vid transporter mellan medlemsländerna. Av artikel 19.2 framgår nämli- gen att när varorna flyttats till en upplagshavare eller en varumottagare skall ett exemplar av ledsagardokumentet återsändas av mottagaren till avsändaren att användas för friskrivning från betalningsansvaret. För den avsändande upplagshavaren är således hans skatteansvar helt bero- ende av att han får tillbaka ett undertecknat ledsagardokument. Vad mottagaren därefter gör med varorna har däremot ingen betydelse för den avsändande upplagshavarens ansvar.

SOU 2000:46

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. 169

4.3Skattskyldighetens inträde enligt svenska regler

De svenska reglerna om när skattskyldigheten inträder för en upplags- havare kan sägas ha blivit en blandning av civilrättsliga regler och en mer strikt ”tullmässig” reglering.

Således sägs i 20 § 1 LTS att skattskyldighet inträder för den som är upplagshavare när

a)denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är upplagshavare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplagshavare eller registrerad eller oregistrerad varumottagare eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b)denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än för- säljning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till något annat godkänt skatteupplag,

c)denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans la- ger och som inte redan har beskattats.

Ordalydelsen är densamma i 19 § 1 LAS. Motsvarande bestämmel- se i LSE är innehållsmässigt lika men har en något annan ordalydelse (5 kap. 1 § LSE).

Av förarbetena till LTS och LAS framgår bl.a. följande angående när skattskyldigheten inträder för en upplagshavare (prop. 1994/95:56 s. 92 ff; i stort sett samma innehåll finns beträffande LSE i prop. 1994/95:54 s. 115 ff).

”Bestämmelser om skattskyldighetens inträde finns för närvarande i de olika punktskatteförfattningarna. Reglerna har varit relativt enhet- liga sedan en längre tid. Skattskyldigheten inträder normalt vid leve- rans till köpare eller när varor tas i anspråk för andra ändamål än försäljning. Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av avgöran- de betydelse när det gäller att bestämma om skatt skall tas ut och i så fall med vilken skattesats. Begreppet ‘skattskyldighetens inträde’ kan användas även för de EG-anpassade skatterna. EG-reglerna förutsätter emellertid olika tidpunkter för skattskyldighetens inträde beroende på de olika kategorierna av skattskyldiga.---

En vara anses upphöra att omfattas av suspensionsordningen när va- ran tas ut från ett skatteupplag och av upplagshavare levereras till köpare som inte har rätt att ta emot skattepliktiga varor under sus- pension av skatten. Vid försäljning inom Sverige skall därför skatt- skyldigheten inträda för godkänd upplagshavare när leverans sker till en köpare som inte själv är godkänd upplagshavare här i landet. Vid leverans till ett annat EG-land inträder skattskyldigheten om leveran- sen avser en köpare som inte är registrerad upplagshavare, registre- rad eller oregistrerad varumottagare i det andra EG-landet.--- Ge-

170 Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

SOU 2000:46

nom denna anknytning till leveransen behålls den nuvarande huvud- regeln för tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Därigenom upp- nås också en naturlig koppling till företagens affärsbokföring. ---

Skattskyldigheten inträder också när upplagshavaren tar i anspråk en vara för annat ändamål än försäljning eller när varan annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras in i något annat godkänt skatteupplag. I och med att en vara tas i anspråk eller lagringen upphör anses varan inte längre omfattas av suspensionsordningen och skatten skall, i en- lighet med direktivets artikel 6, anses vara förfallen till betalning. ---

Med uttrycket ‘när varan annars tas ut ur skatteupplaget utan att fö- ras till något annat godkänt skatteupplag’ avses samtliga situationer där varan inte längre omfattas av suspensionsordningen. Som exem- pel kan anges stöld eller att varan brinner upp.”

4.4Särskilt om leveransbegreppet

Den svenska lagstiftningen innehåller som framgått klara kopplingar till civilrätten. Skattskyldigheten inträder när varan ”levereras” till en ”köpare”. I förarbetena till LSE uttalades att leveransbegreppet i svensk praxis ansetts stämma överens med köplagens regler om äganderättens övergång och någon ändring föreslogs inte i den delen (prop. 1994/95:54 s. 115).

Köplagen (1990:931) använder sig dock inte av begreppet leverans av varan utan ”varans avlämnande”. Två typer av avlämnande beskrivs i lagen, hämtningsköp (6 §) och transportköp (7 §).

Vid hämtningsköp skall varan hållas tillgänglig där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe eller sin hemvist. Om parterna vid köpet vet om att varan finns på en annan plats skall varan hållas tillgänglig för avhämt- ning där. I båda de beskrivna fallen är varan avlämnad när köparen har tagit hand om den.

Tre olika former av transportköp finns angivna i lagen. Om varan transporteras inom en och samma ort eller inom ett och samma område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen (7 § första stycket köplagen).

Om varan skall transporteras till en annan ort sker överlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om däremot säljaren själv utför transporten an- ses varan avlämnad först när den överlämnas till köparen (7 § andra stycket köplagen).

Slutligen regleras när avlämnande skall anses ske vid några vanligt förekommande leveransklausuler. Om varan sålts ”fritt”, ”levererad”

SOU 2000:46

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. 171

eller ”fritt levererad” med angivande av en viss ort, anses den inte av- lämnad förrän den har kommit fram till denna ort (7 § tredje stycket köplagen).

Enligt köplagen finns således fyra olika tidpunkter för när en vara skall anses avlämnad eller med andra ord, när den skall anses levererad. Det kan ske när köparen hämtar varan hos säljaren, på väg från säljaren till köpare, när varan kommer fram till en viss ort eller när den överlä m- nas hos säljaren.

4.5Kontakter med branschorganisationer

4.5.1Inledning

Vi har under utredningsarbetet diskuterat ett förslag till ändring av reg- lerna för skattskyldighetens inträde med Svenska Petroleuminstitutet (SPI) samt representanter för sprit- och vinleverantörer och bryggerinä- ringen. Förslaget gick i korthet ut på att skattskyldighet skulle inträda i alla de fall som varorna lämnade ett skatteupplag utan att föras till något annat skatteupplag eller till en varumottagare i ett annat medlemsland. Ansvaret för skatten skulle åvila den upplagshavare från vars skatte- upplag varorna tagits ut.

Alla de ovan nämnda organisationerna ansåg att dagens regler om skattskyldighetens inträde fungerar bra, inte minst mot bakgrund av att dessa skapar en överensstämmelse mellan skatteredovisningen och öv- rig affärsbokföring, och de såg inget behov av ändringar. Från oljebran- schen framfördes vidare att den föreslagna ändringen allvarligt skulle påverka den transportlogistik som byggts upp. Nedan redogörs särskilt för oljebranschen.

4.5.2Särskilt om oljebranschen

Inom oljebranschen pågår av logistik- och miljöskäl för närvarande en omstrukturering av depåverksamheten. I mindre och medelstora olje- hamnar sker en koncentration som leder till att ett bolag är depåoperatör och att andra bolag, på grundval av s.k. genomslags- och varulåneavtal, kan göra uttag av olja från depåoperatörens lager. Ett uttag av olja från ett lager regleras därefter mellan bolagen genom att det bolag varifrån oljan hämtas får en fordran på det andra bolaget på motsvarande mängd. Det kan tilläggas att bolagen regelmässigt är upplagshavare.

Det bolag som hämtar olja lastar av transportekonomiska skäl tank- fordonen fulla även om man inte säkert vet vart hela mängden olja skall

172 Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

SOU 2000:46

ta vägen. En del kan levereras direkt till en slutkund, t.ex. en villakund. En del kan under en kortare tid ligga kvar i fordonet eller transporteras till ett skatteupplag. Det är således vid avhämtningstidpunkten inte alltid säkert var oljan slutligen fysiskt hamnar. Skattemässigt sker ingen redo- visning av depåbolaget. Det avhämtande bolaget redovisar skatten för den del av oljan som levererats till villakunden. För den del som ligger kvar i fordonet eller transporteras till skatteupplaget sker ingen skatte- mässig redovisning, däremot sker dokumentation i lagerredovisningen och i den finansiella redovisningen.

Enligt SPI:s uppfattning skulle en ändring av reglerna om skattskyl- dighetens inträde i enlighet med vad som angetts i föregående avsnitt allvarligt försvåra den pågående omstruktureringen. Det skulle dessutom innebära att bolagen blev tvungna att utveckla nya redovisningssystem.

Enligt SPI skulle den specialredovisning som krävs om skattskyldig- heten inträder vid depågrinden medföra behov av systemutveckling för att skatteredovisningen skall kunna hanteras på ett nöjaktigt sätt. Sys- temförutsättningarna för medlemsföretagen skiljer sig åt varför skillna- derna i utvecklingskostnaderna är förhållandevis stora. SPI bedömer den sammantagna utvecklingskostnaden till i storleksordningen 40-50 miljoner kronor och de årliga drifts- och underhållskostnaderna till mel- lan 4 och 7,5 miljoner kr. SPI befarar också att ett sådant redovisnings- system skulle göra det svårare för bolagen att rätt redovisa skatten och dessutom vara sämre från kontrollsynpunkt och påpekar att en försäm- ring av uppbördskvaliteten med 0,1% på årsbasis motsvarar ett upp- bördsbelopp i storleksordningen 40 miljoner kronor.

4.6Överväganden

Vid utformningen av dagens regler för när skattskyldigheten inträder synes utgångspunkten ha varit att upplagshavaren i normalfallet äger varorna. Härigenom har det också varit naturligt att knyta an till mer civilrättsliga begrepp vid fastställandet av om skattskyldighet inträtt.

Enligt cirkulationsdirektivet är upplagshavaren en person som fått till- stånd att tillverka, bearbeta, förvara, ta emot och avsända punktskatte- belagda varor inom ramen för sin affärsverksamhet utan att skattskyl- digheten inträder. Direktivet förutsätter dock inte att upplagshavaren också är ägare till de varor han hanterar inom suspensionsordningen. Vidare är direktivets regler om när skattskyldigheten inträder helt inrik- tade på var varan fysiskt befinner sig. Har varan lämnat skatteupplaget, utan att föras till ett annat skatteupplag eller till en varumottagare i ett annat medlemsland, inträder skattskyldighet.

SOU 2000:46

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. 173

Det finns enligt vår uppfattning anledning att även i den svenska la g- stiftningen i större utsträckning låta skattskyldighetens inträde göras beroende av var varan fysiskt befinner sig och att utmönstra de civil- rättsliga begreppen. I synnerhet leveransbegreppets koppling till dess civilrättsliga motsvarighet kan leda till resultat som inte stämmer överens med cirkulationsdirektivet.

Av de nuvarande reglerna om när skattskyldigheten inträder för en upplagshavare framgår entydigt och klart att en upplagshavare, som levererar en vara till en annan upplagshavare, är fri från skatteansvar oavsett vad den andre upplagshavaren därefter företar sig med varorna (jämför t.ex. 20 § första stycket 1 a LTS). Det förslag till ändring som diskuterats med branschorganisationerna (se avsnitt 4.5) skulle innebära att upplagshavaren stod risken för att hans motpart på något sätt hante- rade varorna så att skattskyldighet inträdde. En sådan lösning väcker vid närmare eftertanke en rad principiella betänkligheter.

Först kan konstateras att om, vid en situation där upplagshavare A och upplagshavare B är inblandade, en vara lämnar A:s skatteupplag utan att därefter föras till ett annat skatteupplag har den enligt cirkula- tionsdirektivets regler lämnat suspensionsordningen och därmed har skattskyldighet inträtt. Frågan är dock vem som bör ansvara för skatten.

Låt oss anta att upplagshavarna är oljebolag och att B hämtar 30 m3 olja hos A. Av denna mängd levereras 10 m3 till villakunder, 10 m3 förs

3

till B:s skatteupplag och resterande 10 m förvarar B av någon anle d- ning på en plats som inte är ett godkänt skatteupplag. Med den ändring som diskuterades med branschorganisationerna skulle A i detta fall skattemässigt ansvara för all olja som inte B lägger in i sitt skatteupplag. Det förefaller sannolikt att A med en sådan lösning skulle ta ut skatt på hela sin transaktion eftersom han annars helt saknar möjlighet att säker- ställa att han inte kan drabbas av ett skattekrav. Detta skulle i sin tur medföra att A skulle debitera skatt även för den olja som inte släppts för konsumtion utan förts till B:s skatteupplag.

Vid bedömningen av vem som svarar för skatten måste också vägas in att det är två upplagshavare som är parter. Upplagshavare A har allt- så att göra med en person, som efter prövning av beskattningsmyndig- heten, ”med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe- terna i övrigt är lämplig som upplagshavare”. Som framgår av avsnitt 6.5 föreslår vi ett system för skattefria inköp som innebär att en upp- lagshavare kan leverera bl.a. oljeprodukter till en skattebefriad använda- re utan skatt. Det enda kravet på upplagshavaren är att han ser till att varorna tas emot av användaren. Om varorna därefter används för ett ändamål som medför att skatt tas ut, är det en sak mellan användaren och beskattningsmyndigheten. Upplagshavaren har ingenting med det ledet att göra. Det är svårt att se varför en latent skatteskuld skulle svä-

174 Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

SOU 2000:46

va över upplagshavaren när han gör affärer med en godkänd upplags- havare men däremot inte när han gör affärer med en godkänd skattebe- friad förbrukare.

Vidare kan man inte bortse från de invändningar som kommit från främst SPI om att en omläggning av skattskyldighetens inträde skulle medföra betydande kostnader för ett nytt redovisningssystem och för- svåra branschens möjligheter att bygga upp ett effektivt logistiksystem. Här kan tilläggas att ett system, där upplagshavare A svarar för skatten om upplagshavare B inte för varorna till ett skatteupplag, inte underlättar beskattningsmyndighetens arbete. För att fastställa att A skall betala skatt måste det först konstateras hur B förfarit med varorna. Det räcker inte heller med att utreda att B på något sätt handlat så att skattskyldig- het inträtt för varorna, dessutom måste just de aktuella varorna härledas tillbaka till en transaktion mellan A och B.

Slutligen skall beaktas vilka regler som cirkulationsdirektivet ställer upp. Några regler som direkt tar sikte på leveranser mellan upplagsha- vare i samma land finns inte, däremot för leveranser mellan medlems- länderna. Som framgått av avsnitt 4.2 är den avsändande upplagshava- ren fri från betalningsansvaret när den andre upplagshavaren tagit emot varorna. Att varorna tagits emot bekräftas skattemässigt genom att mottagaren undertecknar ledsagardokumentet. Det är naturligtvis inte rimligt att göra den avsändande upplagshavaren ansvarig för vad som sker med varorna därefter. Ansvaret för skatten går alltså, för att an- vända vårt exempel, över till upplagshavare B när han tar emot varorna. Vid kontakter med de finska och danska motsvarigheterna till Finansde- partementet har de ombetts att svara på vem av upplagshavarna A eller B som, vid inhemska transaktioner, skall svara för skatten på den olja som inte hamnar i ett skatteupplag. Svaret från Danmark var B medan svaret från Finland var A. Från finsk sida tillades dock att situationen i praktiken aldrig uppstår eftersom upplagshavare B i sådana fall alltid har ett skatteupplag registrerat hos A och således tar ut oljan från sitt eget skatteupplag.

Sammantaget kan vi inte finna skäl att göra några större förändringar i de nuvarande reglerna för när skattskyldigheten inträder för en upp- lagshavare. Dagens regler om att en upplagshavare är fri från skatte- ansvar när varorna tagits emot av en annan upplagshavare ligger helt i linje med vad som enligt artikel 19.2 i cirkulationsdirektivet gäller för transporter mellan medlemsländer (jämför avsnitt 4.2). Det finns dock anledning att mer detaljerat reglera vad som händer när en upplagshava- re tar emot varor från en annan upplagshavare eller importerar varor utan att därefter föra varorna till ett skatteupplag. Som tidigare nämnts bör också de civilrättsliga termerna i respektive paragrafer tas bort.

SOU 2000:46

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. 175

Frågan om skattskyldighetens inträde för upplagshavare hänger samman med frågan om begreppet suspensionsordning bör föras in i den svenska lagstiftningen. Begreppet suspensionsordning hämtar sitt egent- liga innehåll i reglerna kring skattskyldighetens inträde. Om begreppet skall motsvara de krav på förutsägbarhet som måste ställas på en skat- telagstiftning, behöver det definieras entydigt. Enligt vår bedömning är det lättare att reglerna, liksom i dag, tar direkt sikte på de olika situatio- ner där skattskyldighet kan inträda. Detta gäller i synnerhet i förhållande till de skattskyldiga. Vi anser således inte att det finns anledning att föra in begreppet suspensionsordning i LTS, LAS och LSE.

4.7Utredningens förslag

Utredningens förslag: De civilrättsliga begrepp som i dag finns i reglerna för när skattskyldigheten inträder för upplagshavare skall tas bort. I stället utformas reglerna så att det tydligare framgår att avgö- rande för skattskyldighetens inträde är var varan fysiskt befinner sig.

Som tidigare framhållits kräver inte cirkulationsdirektivet att upplagsha- varen äger de varor som han hanterar. Upplagshavaren är snarare en person som efter vederbörlig prövning kan anförtros att hantera skatte- pliktiga varor under skatteuppskov. I de allra flesta fall är upplagshava- ren säkert även ägare av varorna, men det är alltså inte en förutsättning för att kunna agera med de befogenheter som ges en upplagshavare. Enligt vår mening bör de civilrättsliga inslagen kring skattskyldighetens inträde tas bort. I stället bör reglerna utformas så att det blir tydligt att skattskyldighetens inträde är beroende av var varorna fysiskt befinner sig.

Reglerna om skattskyldighetens inträde bör delas upp i följande fyra situationer.

·Varorna förs ut från ett skatteupplag utan att därefter tas om hand av en upplagshavare eller av en varumottagare i ett annat medle m- sland.

·Varorna tas emot från en annan upplagshavare eller importeras utan att föras till ett skatteupplag.

·Varorna tas i anspråk i upplaget eller försvinner därifrån på grund av t.ex. svinn eller stöld.

·Upplagshavaren får sitt godkännande som upplagshavare eller av skatteupplag återkallat.

176 Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

SOU 2000:46

Den första punkten avser det normala fallet när skattskyldighet inträder, alltså att varan förs ut från skatteupplaget vanligtvis för att den säljs. Regeln bör dock inte som i dag utformas så att den ger sken av att en försäljning måste ligga bakom att varan förs ut, utan det räcker att kon- statera att varan förts ut. Från denna huvudregel skall dock göras un- dantag för de fall varan transporteras till en upplagshavare eller varu- mottagare i ett annat medlemsland. Samma sak gäller om varan tas emot av en svensk upplagshavare. Huruvida den sistnämnde upplagsha- varen tar emot varan genom att hämta den direkt vid skatteupplaget eller får den levererad till sig spelar ingen roll. Huvudsaken för upplags- havaren, från vars upplag varan förs ut, är att han ser till att ha hand- lingar som visar att varan tagits emot av en annan upplagshavare.

Den andra punkten behandlar det fall då varorna tas emot från en annan upplagshavare i Sverige eller ett annat EG-land eller importeras från tredje land utan att föras till ett skatteupplag. Enligt uppgifter från beskattningsmyndigheten förekommer det att en upplagshavare som köpt varor från en annan upplagshavare därefter förvarar varorna på andra ställen än i ett skatteupplag. Vidare förekommer det att upplags- havare importerar varor utan att föra varorna till ett skatteupplag. En del av varorna kan t.ex. säljas på vägen till upplaget. Enligt vår uppfattning kan reglerna kring skattskyldighetens inträde bli tydligare i dessa situa- tioner. Det skall alltså klart framgå att skattskyldighet inträder i de fall varor tas emot eller importeras om de därefter inte förs till ett skatte- upplag. Någon definitiv tidsgräns bör inte ställas upp utan bedömningen får ske utifrån vad som kan anses vara normal tidsåtgång. Endast i un- dantagsfall bör det dock vara acceptabelt att inte inom ett par dygn se till att varorna hamnar i ett skatteupplag. Skulle skattskyldighet inträda och upplagshavaren sedan för varorna till ett skatteupplag kan han då göra avdrag för skatten.

Den tredje punkten tar sikte på händelser som sker i upplaget. Ex- empelvis kan upplagshavaren själv ta varorna i anspråk. Det kan röra sig om en så enkel sak som att alkohol- eller tobaksvaror konsumeras. Av större betydelse är dock att upplagshavaren använder varorna vid någon form av tillverkning. Mineraloljeprodukter används i stor ut- sträckning som energikälla vid industriell tillverkning och alkoholvaror som råvara vid framställning av kemiska produkter. När varorna tas i anspråk på dessa sätt inträder alltså skattskyldighet. För vissa använd- ningsområden skall eller får medlemsstaterna undanta varorna från skatt eller tillämpa en lägre skattesats. Härvid skiljer lagstiftningstekniken sig åt mellan å ena sidan LSE och å andra sidan LTS och LAS. I LSE åstadkoms skattebefrielsen eller skattelättnaden så gott som uteslutande genom att upplagshavaren får göra ett avdrag i deklarationen. För LTS och LAS har en annan lösning valts. I dessa lagar finns regler om att

SOU 2000:46

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. 177

skattskyldighet inte inträder i vissa fall. Enligt vår mening bör samma system användas i de tre lagarna. Vi anser därvid att LSE:s konstruktion med avdrag bör väljas eftersom det innebär att upplagshavarna i sam- band med deklarationen måste redovisa förbrukningen. De situationer i LTS och LAS där upplagshavaren på något sätt tar varorna i anspråk eller för ut varorna från skatteupplaget bör därför inte omfattas av reg- lerna om att skattskyldigheten inte inträder. I stället skall den skattskyl- dige i dessa situationer medges ett avdrag.

Till tredje punkten skall också lagerbrister höra. Enligt artikel 6 i cir- kulationsdirektivet inträder skattskyldighet för sådana lagerbrister som inte är särskilt undantagna. Enligt artikel 14.3 skall punktskatt för dessa lagerbrister påföras efter de skattesatser som är tillämpliga vid den tid- punkt då förlusterna uppkom, om de behöriga myndigheterna kan fast- ställa denna, och eljest då bristen registreras. I LTS och LAS uttrycks detta genom att skattskyldighet inträder när varorna ”tas ut ur skatte- upplaget utan att föras till något annat godkänt skatteupplag”. LSE an- vänder sig av uttrycket att bränslet ”upphör att lagras i godkänt skatte- upplag”. Det kan enligt vår uppfattning vara lämpligt att i stället för des- sa uttryck använda sig av vad som sägs i direktivet, dvs. att skattskyl- dighet inträder vid lagerbrister. På så sätt framgår klarare att det är frå- ga om händelser, t.ex. svinn och stöld, som inte behöver vara en följd av ett direkt handlande från upplagshavarens sida. När det gäller den ex- akta tidpunkten för när en skattepliktig lagerbrist föreligger bör det, i enlighet med direktivet, anses vara när förlusten uppkom. Med de för- slag om bokföring som vi lägger fram i nästa avsnitt bör detta inte inne- bära några tillämpningsproblem.

Slutligen bör skattskyldigheten inträda när upplagshavaren får sitt godkännande återkallat eller godkännandet av hans skatteupplag åter- kallas. I dagens regler anges att skattskyldigheten inträder när upplags- havaren avregistreras. Eftersom de tre lagarna om harmoniserade punktskatter talar om att ett godkännande återkallas bör den termen användas i stället. Beskattningsmyndigheten får återkalla ett godkän- nande av upplagshavare eller av skatteupplag om förutsättningarna för godkännande inte längre finns (se t.ex. 12 § LTS). Ett beslut om att återkalla ett godkännande av skatteupplag innebär att varorna inte läng- re befinner sig inom suspensionsordningen. De nuvarande bestämmel- serna om återkallelse bör kompletteras så att ett beslut om att återkalla ett godkännande som upplagshavare automatisk omfattar även upplags- havarens skatteupplag. Av bestämmelserna bör det också framgå att ett godkännande skall återkallas om upplagshavaren begär det.

178 Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

SOU 2000:46

4.8Bokföringsregler för upplagshavaren

Utredningens förslag: Upplagshavaren skall ha en bokföring som är utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

Punktskatteförfattningarna innehåller få regler om hur de skattskyldigas bokföring skall vara ordnad. I LPP föreskrivs att de deklarationsskyldiga i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt skall sörja för att underlag finns för fullgörande av deklara- tionsskyldigheten och för kontroll av deklarationen (2 kap. 11 § LPP). Beträffande de harmoniserade skatterna finns endast en regel i respek- tive förordning om att en utsedd skatterepresentant skall föra bok på visst sätt, t.ex. i 8 § förordningen (1994:1613) om tobaksskatt.

I cirkulationsdirektivet ställs vissa krav på upplagshavaren. Han skall bl.a. för varje upplag föra räkenskaper över varulager och varuförflytt- ningar (artikel 13 c). Någon regel i de svenska lagarna som riktigt mot- svarar denna bestämmelse finns inte. I t.ex. Finland finns däremot en regel om att upplagshavaren skall föra sådan bokföring varav framgår mängderna av de produkter som producerats, förädlats, lagrats och ta- gits emot i upplaget samt mängderna av de produkter som sänts från lagret och överlåtits till konsumtion (60 § lagen om påförande av accis).

Det finns flera skäl att införa en regel om att upplagshavaren skall ha en lagerbokföring, alltså en bokföring som redovisar varor som kommer in till lagret, tillverkas där, lämnar lagret osv. Redan det faktum att cir- kulationsdirektivet föreskriver en sådan bokföring gör att en regel om detta bör finnas i respektive lag.

Vidare har Riksskatteverket under åren 1998 och 1999 genomfört en förstärkt kontroll av skatteupplag och ledsagardokument, det s.k. lager- projektet. I den rapport som upprättats uttalas att systemet med att obe- skattade varor endast får förvaras i godkända skatteupplag fordrar att det också skall kunna gå att kontrollera att så sker. En förutsättning för detta är bl.a. att det finns en löpande förd lagerredovisning för varje skatteupplag. Även om företagen i många fall, för eget behov har en sådan redovisning, finns det i dag inga krav härom i vare sig aktuella skattelagar eller i föreskriftsform. Vid upplagsrevisionerna har, där så bedömts erforderligt för kontrollen, gjorts fysiska lagerinventeringar. För att då kunna konstatera, utifrån detta lager, att skatteredovisningen blivit riktig, har - i avsaknad av löpande lagerredovisning - lagerrörelserna fått rekonstrueras tillbaka till senaste bokslut. Revisionerna inom lagerpro- jektet har därför blivit mer omfattande än vad som ursprungligen plane- rades. Problem med att fastställa när skattskyldigheten har inträtt upp- står också.

SOU 2000:46

Skattskyldighetens inträde för upplagshavare m.m. 179

För att upplagshavaren bör åläggas att ha en lagerbokföring talar också att detta bör underlätta kontrollen av varor som transporteras mellan medlemsländerna. Lagerbokföringen kan således få betydelse för att svenska skattemyndigheter skall kunna hjälpa skattemyndigheter i andra medlemsländer.

Vi föreslår därför att det i de harmoniserade lagarna införs en regel som innebär att upplagshavarens bokföring skall vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig. Detta innebär att upplagshavaren för varje skatteupplag skall föra räkenskaper som visar de mängder av varor som tillverkats, bearbetats, lagrats och tagits emot i upplaget, de mängder som tagits i anspråk i upplaget samt de mängder som sänts från upplaget. Det bör också krävas att upplagshavaren regelbundet skall inventera lagret. Härigenom kommer det att finnas ett underlag för att beskatta svinn och andra lagerbrister. Även de varor, som tas emot av en annan upplagshavare utan att föras till ett skatteupplag, skall framgå av bokföringen. De mer detaljerade bestämmelserna kring la- gerbokföringen bör, efter regeringens bemyndigande, ges av Riksskatte- verket i form av föreskrifter.

SOU 2000:46

181

5 Godkännande av upplagshavare

5.1Inledning

Beslut om godkännande av upplagshavare fattas av beskattningsmyn- digheten. Som en generell regel gäller att den som ansöker får godkän- nas endast om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare. Därtill kommer speciella krav som tar sikte på hanteringen av de skattepliktiga varorna. I LTS och LAS är dessa att upplagshavaren:

·avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga varor,

·för yrkesmässig försäljning till näringsidkare tar emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige eller vid import från tredje land,

·yrkesmässigt i större omfattning lagrar skattepliktiga varor, eller

·avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen om export- butiker.

I LSE är regeln något annorlunda utformad. Där gäller att som upplags- havare får godkännas den som avser att

·tillverka eller bearbeta bränslen, eller

·i större omfattning hålla bränslen i lager eller återförsälja eller för- bruka metan.

I förordningarna till LAS och LSE finns närmare angivet när kravet på lagerhållning är uppfyllt. För alkohol gäller att kravet är uppfyllt om den som ansöker om att bli upplagshavare disponerar över en lagerkapacitet för skattepliktiga varor om minst 5 000 liter (2 § förordningen om alko- holskatt). För den sökande på energisidan gäller att kravet är uppfyllt om han disponerar över en lagerkapacitet för bränslen om minst 500 m3, för metan dock tre miljoner m3 (2 § förordningen om skatt på energi).

182 Godkännande av upplagshavare

SOU 2000:46

5.2Dagens tillämpning

Beskattningsmyndigheten har vid ett möte med utredningen redogjort för hur godkännandet av upplagshavare och skatteupplag går till i dag.

Sammanlagt finns cirka 620 godkända upplagshavare fördelat på 20 avseende tobaksskatt, 300 avseende alkoholskatt och 300 avseende energiskatt. Myndigheten har möjlighet att kontrollera t.ex. skattekonto och kriminalregister för att bilda sig en uppfattning om de sökandes lämplighet. Man har också ställt upp ett antal standardfrågor som i regel skall besvaras innan ett godkännande. Om svar på frågorna inte finns redan i ansökan begär man in kompletteringar. Om inget negativt kom- mer fram vid dessa kontroller får även nystartade företag ett godkän- nande som upplagshavare. Vid godkännande av skatteupplag tar man in ritningar. Några resurser att på plats kontrollera lokalerna har man dock inte.

Antalet godkända upplagshavare har blivit stort på energisidan efter- som kravet på lagerhållning i LSE är uppfyllt om den sökande ”disponerar” över en viss lagerkapacitet. Det vore enligt myndigheten bättre med en regel som säger att den sökande faktiskt skall lagra va- rorna. I praktiken innebär dagens regel att sådana som egentligen bara köper och säljer bränslen kan göra detta i egenskap av upplagshavare fast de aldrig lagrar några varor. På detta sätt kan de komma i åtnjutan- de av en skattekredit.

5.3Fördelningen av upplagshavare för bränslen

Som en grov uppskattning kan upplagshavarna för bränslen fördelas på 80 procent som endast förbrukar bränsle och 20 procent som i någon form handlar med bränsle. Sammanlagt finns det knappt 1 900 skatte- upplag registrerade på bränslesidan. Detta kan jämföras med runt 800 upplag på alkoholsidan och knappt 100 avseende tobak. Av dem som handlar med bränsle kan upp till hälften vara sådana som inte i egentlig mening lagrar olja utan enbart sysslar med ren återförsäljning. På för- brukarsidan torde merparten använda bränslet för sådana ändamål som innebär att skatt inte skall betalas eller att skatt skall betalas med redu- cerat belopp samt sådana som är skattskyldiga för såväl bränsle som el.

De som är förbrukare har vanligen oljan lagrad i anslutning till för- brukningen och det är inte ovanligt att dessa upplagshavare har mer än 10 registrerade upplag. Några har fler än 100 registrerade upplag.

SOU 2000:46

Godkännande av upplagshavare 183

5.4Utredningens bedömning

Bedömning: Några ändringar av reglerna om godkännande av upp- lagshavare och skatteupplag är inte nödvändiga.

Som framgått av redogörelsen ovan är den helt övervägande andelen upplagshavare på bränslesidan förbrukare. När det gäller tobaksskatten och alkoholskatten torde alla vara antingen tillverkare eller sådana som handlar med varorna.

I förarbetena till LSE angavs att gemenskapsrätten inte gav möjlighet att grunda ett godkännande som upplagshavare på att någon förbrukar bränsle. Men den som förbrukade bränsle i så stor omfattning att han var registrerad som skattskyldig enligt då gällande regler, torde regel- mässigt disponera över viss lagerkapacitet, vilket gjorde det möjligt att registrera honom även som upplagshavare (prop. 1994/95:54 s. 107). Till skillnad från t.ex. i Finland har man alltså i Sverige valt att låta även förbrukare vara upplagshavare. Enligt vår uppfattning bör det vara så även i fortsättningen. Det kan här läggas till att det av Riksskatteverkets rapport från lagerprojektet (se avsnitt 4.8), som bl.a. avsett 230 upplag för bränslen, framgår att systemet med upplagshavare och skatteupplag i huvudsak fungerar bra och att inga större oegentligheter har uppda- gats.

Som framgår av avsnitt 5.2 anser beskattningsmyndigheten att det är ett problem att den, som egentligen bara köper och säljer bränslen, kan göra detta i egenskap av upplagshavare fast han aldrig lagrar några va- ror. I förarbetena till LSE angavs att uttrycket lagerhållning i större om- fattning borde avse att den som ansökte om godkännande disponerade över en lagerkapacitet om minst 500 m3. Det borde inte krävas att upp- lagshavaren vid varje tillfälle faktiskt hade denna mängd i lager, utan det borde räcka med att han - vid egna depåer eller genom avtal om förva- ringsutrymme hos annan - hade möjlighet att ta en sådan lagerkapacitet i anspråk (prop. 1994/95:54 s. 106).

Detta uttalande måste emellertid ses mot bakgrund av vad som sägs i regeln om godkännande som upplagshavare, nämligen att han skall avse att i större omfattning hålla bränsle i lager. Man kan inte av utta- landet dra slutsatsen att en som i sin ansökan anger att han avser att lagra bränsle, men därefter i praktiken inte gör det, uppfyller kraven för ett godkännande. Dagens regler gör det alltså fullt möjligt att återkalla ett godkännande som upplagshavare för den som visar sig i princip ald- rig lagra något bränsle. Att någon inte uppfyller kraven på att lagra bränsle bör redan i dag gå att fastställa t.ex. vid revision och det bör bli ännu lättare att få fram dessa uppgifter med våra förslag till lagerbokfö- ring för upplagshavare (se avsnitt 4.8). Det bör också framhållas att en

184 Godkännande av upplagshavare

SOU 2000:46

regel som innebär att den som ansöker om godkännande redan vid an- sökningstillfället skall lagra bränsle i större omfattning kan medföra att det blir svårt för nya företag att etablera sig. Att regeln i LSE talar om att någon skall avse att lagra torde höra samman med att det skall gå att starta företag utan först lagra beskattat bränsle, men däremot inte att en upplagshavare efter godkännandet kan ägna sig åt försäljning utan nå- gon som helst lagringsverksamhet.

Sammanfattningsvis anser vi således att det inte finns behov av att ändra dagens regler och att det problem som beskattningsmyndigheten påtalat går att lösa utan regeländringar. Vi föreslår dock vissa smärre justeringar i 10 § LTS och 9 § LAS, som gör att den som endast im- porterar varor för att därefter exportera dem, inte skall godkännas som upplagshavare.

SOU 2000:46

185

6 Skattefri användning

6.1Dagens försäkranssystem

6.1.1Inledning

För såväl alkoholvaror som energiprodukter finns användningsområden som innebär att skatt inte skall tas ut. På energisidan förekommer dess- utom reducerad skatt i vissa fall. För enkelhetens skull används i fort- sättningen begreppet skattefrihet även när det är fråga om reducerad skatt, om inte annat anges.

Enligt LSE kan samtliga skattskyldiga åstadkomma skattefriheten genom en rätt att göra avdrag i deklarationen. LAS däremot föreskriver att skattskyldighet inte inträder i vissa fall och detta gäller då bara för upplagshavare. Om en upplagshavare t.ex. använder alkohol för fram- ställning av läkemedel, behöver han inte skatta för denna användning och han behöver inte heller redovisa den i sin deklaration. Någon möjlig- het för andra skattskyldiga än upplagshavare att reglera skattefriheten genom avdrag i deklarationen finns dock inte i LAS.

För dem som inte kommer i åtnjutande av skattelättnaden genom av- drag eller genom att skattskyldigheten inte inträder finns återbetalnings- system eller försäkranssystem. Den stora skillnaden mellan systemen är att återbetalning av skatten sker i efterhand när varorna har använts medan försäkranssystemet innebär att varorna kan köpas direkt utan skatt. I det följande behandlas i huvudsak försäkran. För tobaksskatten finns inga regler om inköp mot försäkran.

Om den som köpt varor mot försäkran använder varorna på annat sätt än han angivit, blir han skattskyldig för denna användning. Regler om detta finns i 8 § första stycket 8 LAS och 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket LSE.

186 Skattefri användning

SOU 2000:46

6.1.2Användningsområden där inköp mot försäkran kan ske

Energiskatt

Försäkran som avser bränslen finns i 8 kap. LSE. Reglerna är komplic e- rade eftersom de inte bara talar om vilka ändamål bränslet skall använ- das till utan också att endast vissa typer av bränslen kan komma i fråga för skattefrihet genom försäkran, t.ex. märkt olja i vissa fall. Dessutom finns en uppdelning beroende på vilken skatt som befrielsen gäller, t.ex. svavelskatt. Om vi håller oss till ändamålen kan skattefrihet eller skatte- reduktion komma i fråga om bränslet används för följande ändamål:

·annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning,

·förbrukning i metallurgiska processer eller processer för framställ- ning av andra mineraliska ämnen än metaller,

·förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller i skepp när skeppet inte används för privat ändamål eller i båt som har far- tygstillstånd enligt fiskelagen när båten inte används för privat ända- mål,

·förbrukning i luftfartyg när det inte används för privat ändamål,

·sådan motordrift som avser drift av motorer i luftfartyg eller av så- dana motorer i provbädd eller in annan liknande anordning,

·växthusuppvärmning i yrkesmässig växthusodling.

Även när det gäller energiskatt på el kan försäkran förekomma, 11 kap. 11 § LSE. Följande fall finns:

·förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för mo- tordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbruk- ning,

·förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller för användning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

·förbrukning för framställning av andra skattepliktiga produkter, t.ex. mineraloljor,

·förbrukning vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion.

Industrins nollskattesats när el förbrukas i industriell verksamhet gör att behovet av skattefria inköp av el mot försäkran är ganska begränsade. I vart fall två av försäkransfallen avser nog uteslutande sådana processer som kan hänföras till detta område. Man behöver alltså inte använda sig

SOU 2000:46

Skattefri användning 187

av någon regel i 11 kap. 11 § LSE utan kommer direkt i åtnjutande av skattebefrielsen genom nollskatten. Denna nollskattesats är inte kring- gärdad av ett försäkranssystem.

Alkoholskatt

LAS bygger sitt försäkranssystem på att det finns ett tillstånd från Lä- kemedelsverket. Den som har tillstånd från Läkemedelsverket att inkö- pa minst 25 kilogram alkohol under ett kalenderår, får från en upplags- havare köpa sådan alkohol som anges i tillståndet utan alkoholskatt mot att han lämnar en försäkran till denne om att alkoholen skall användas för sådant ändamål som anges i 20 § första stycket e–j LAS (31 b § LAS). Dessa ändamål är att alkoholen:

·används för framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

·används för framställning av läkemedel,

·används för att framställa smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volympro- cent,

·direkt eller som ingrediens används i halvfabrikat för framställning av livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehållet vid varje tillfälle inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokla d- produkter, och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produk- ter,

·används vid tillverkning av en vara som inte är avsedd för konsum- tion, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EG-medlemsstats krav,

·används i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte in- nehåller alkohol.

I 20 § första stycket l finns en bestämmelse om att skattskyldighet inte inträder för upplagshavaren för varor som används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levereras till annan användare för veten- skapligt ändamål eller till sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål. Enligt denna regel kan alltså alkoholvaror levereras utan skatt och något försäkranssystem är inte kopplat till dessa leveranser i LAS. Enligt RSV:s föreskrifter skall dock även den som köper alkoholvaror för ve- tenskapliga ändamål lämna en försäkran till upplagshavaren (RSVF 1996:9).

188 Skattefri användning

SOU 2000:46

6.1.3Omfattningen av dagens system

Energiskatt

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) har från sina medlemsföretag in- hämtat upplysningar om tillämpningen av försäkranssystemet. I enkäten, som avser kalenderåret 1998, redovisas följande siffror.

Ändamål

Antal

Volym

 

Antal försäkran

 

 

kunder

m3

Stående

 

Varje gång

Utri-

 

 

 

kes

 

 

 

 

1. Skepp

936

1170000

571

 

1438

 

ca 60 %

eller fiskebåt

 

 

 

 

 

 

 

2. Ej motor-

369

171000

369

 

 

 

drift eller

 

 

 

 

 

 

 

uppvärm-

 

 

 

 

 

 

 

ning

 

 

 

 

 

 

 

3. Tåg etc.

21

520

12

 

4

 

 

4. Luftfartyg

707

942000

1 673

 

mer än

 

60-70 %

 

 

 

 

 

100000

 

 

5. Växthus

957

37300

907

 

50

 

 

SPI har i en kommentar till enkäten bl.a. uppgivit att medlemsföretagens redovisning inte är tillrättalagd för att på ett enkelt och säkert sätt in- hämta uppgifterna. Insamlingen av uppgifter har därför i flertalet fall krävt en manuell arbetsinsats och i vissa fall grundats på uppskattningar. Resultatet skall därför tolkas med viss försiktighet. Särskilt när det gäller sjöfart och flyg är undersökningen inte heltäckande, eftersom även and- ra leverantörer än institutets medlemsföretag förekommer på markna- den.

Oavsett dessa osäkerheter kan det konstateras att systemet omfattar ca 3 000 kunder och att det rör sig om betydande mängder bränsle som inom ramen för försäkranssystemet hanteras av SPI:s medlemsföretag eller drygt 2,3 miljoner m3. Det kan röra sig om flera typer av bränsle men om man antar att allt skulle utgöra lågbeskattad olja motsvaras det av en skatt på drygt 4 miljarder kr. Vidare framgår av enkäten att mer- parten av bränslet avser utrikes sjö- och lufttrafik.

Alkoholskatt

Enligt uppgift från Läkemedelsverket finns ca 10 000 inköpstillstånd, fördelat på ca 6 000 företag och 4 000 institutioner inom undervisnings- väsendet. Varje grundskola, gymnasium, fakultet etc. har ett eget till- stånd. Det bör framhållas att alkohol som används i undervisningen i

SOU 2000:46

Skattefri användning 189

grundskola och gymnasium inte är skattefri. Sammanlagt omfattar till- stånden ca 48 miljoner liter ren alkohol, vilket skulle motsvara en skatt på 24 miljarder kr.

6.1.4Kopplingen mellan upplagshavarens skattefrihet och försäkran

Energiskatt

Växthusnäringen får tjäna som exempel på hur systemet är uppbyggt. För bränsle som används för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling skall, enligt huvudregeln, ingen energiskatt utgå och koldi- oxidskatt utgå med halva beloppet.

Om växthusodlaren själv är skattskyldig kan skattereduktionen ske genom att han får göra ett avdrag i sin deklaration (7 kap. 4 § första stycket LSE). Att växthusodlare är skattskyldiga förekommer dock i ringa utsträckning. Flertalet använder sig därför av inköp mot försäkran. En regel om detta finns i 8 kap. 3 a § LSE. Där framgår att en växthu- sodlare får köpa vissa typer av bränslen mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att bränslet skall användas för växthus-uppvärm- ning.

Den som levererar bränsle till växthusodlaren har möjlighet att göra det med reducerad skatt enligt 7 kap. 4 § tredje stycket LSE. Den re- geln medför en rätt till avdrag för skatt på bränsle som ”sålts för för- brukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling”. Som synes finns ingen koppling i lagtexten mellan upplagshavarens möjlighet till avdrag och att den han levererat till har lämnat en försäkran.

Alkoholskatt

I LAS är det endast upplagshavaren som direkt kan reglera sin skatte- frihet för alkohol som används för vissa ändamål, t.ex. framställning av lösningsmedel. Detta genom att skattskyldighet inte inträder i detta fall (20 § första stycket i LAS). Denna användning behöver han inte redovi- sa i sin deklaration.

Den som tillverkar lösningsmedel utan att vara upplagshavare kan köpa alkoholen mot försäkran under förutsättning att han har tillstånd från Läkemedelsverket att köpa minst 25 kg teknisk sprit under ett ka- lenderår (31 e § LAS). 25 kg ren alkohol motsvarar knappt 16 000 kr i skatt.

Att upplagshavaren kan leverera den tekniska spriten utan skatt regleras i 20 § första stycket k LAS. Där framgår att skattskyldigheten

190 Skattefri användning

SOU 2000:46

inte inträder för varor som ”säljs i enlighet med bestämmelsen i 31 e § för däri angivna ändamål”. Här är således en klar koppling i lagtexten mellan försäkran och att upplagshavaren inte skall betala skatt för leve- ransen.

6.1.5Riksskatteverkets föreskrifter och rekommendationer

På energiområdet finns en rekommendation, (RSV Ip 1993:1) om allmän energiskatt och koldioxidskatt på bränslen, som bl.a. behandlar försäk- ran. Den har alltså sin utgångspunkt i de regler som gällde innan LSE. Reglerna kring försäkran är dock i stort sett oförändrade och rekom- mendationen används även i dag.

I rekommendationen sägs att försäkran bör avges vid varje köptill- fälle eller för högst ett kalenderår, s.k. stående försäkran. Försäkran bör lämnas på en särskild blankett och upprättas i två exemplar. Det ena exemplaret lämnas till leverantören och det andra exemplaret behålls av förbrukaren. Försäkran bör undertecknas av förbrukaren. Har bränsle levererats av registrerad säljare till förbrukare genom oregistrerad sälja- re, godtar Riksskatteverket att den oregistrerade säljaren för skattekre- ditering vidarebefordrar mottagna försäkringar till den registrerade sälja- ren som använder dessa som underlag för skatteavdrag. Vid försäljning till fartyg bör försäkran lämnas för samtliga fartyg, oavsett om de är svenska eller utländska. Vidare anges att försäkran, som ett underlag för deklarationen, bör bevaras hos den skattskyldige i minst 7 år.

För alkoholskattens del finns föreskrifter om upplagshavares leve- ranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l LAS (RSVF 1996:9). Enligt dessa föreskrifter skall även den, som skall använda varor för sådant vetenskapligt eller medicinskt ändamål som anges i 20 § första stycket l LAS, lämna en försäkran till upplagshavaren. Försäkran skall lämnas på blankett som fastställs av Riksskatteverket. Upplagshavaren skall förvara försäkring- ar efter organisations- och personnummer på ett betryggande sätt.

6.1.6Leveranser i flera led

Av RSV:s rekommendation på energiområdet framgår att skattefri för- säljning kan ske utan direktkontakt mellan upplagshavaren och den som lämnar försäkran. Detta gäller främst bränsle som används vid fartygs- drift. Från oljebolaget levereras bränslet i beskattat skick till t.ex. en sjömack. Macken säljer sedan bränslet till den som kan köpa mot för-

SOU 2000:46

Skattefri användning 191

säkran till ett pris utan skatt. Macken tar hand om försäkran och skickar den till oljebolaget. Oljebolaget använder försäkran som underlag för ett avdrag i sin deklaration. Macken får sedan kompensation från oljebola- get för det som sålts mot försäkran.

6.1.7Vilken status har försäkran?

Som regeln i 20 § första stycket k LAS är skriven finns det en direkt koppling mellan försäkran och rätten att inte ta upp försäljningen till be- skattning. En upplagshavare som inte kan uppvisa en försäkran avseen- de en leverans bör ha svårt att freda sig mot ett krav på betalning av skatt. Försäkran är i LAS en direkt förutsättning för skattefriheten.

I LSE har försäkran inte en lika tydlig koppling till skattefriheten. Vad händer om en sedan länge etablerad växthusodlare som i flera år köpt olja av samma upplagshavare får olja levererad med en tankbil till sin handelsträdgård utan att leveransen täcks av en försäkran? Rimligen har denna olja sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, alltså helt i överensstämmelse med av- dragsrätten enligt 7 kap. 4 § tredje stycket LSE. I detta fall bör upplags- havaren ganska enkelt kunna freda sig mot skattekrav. Försäkran i LSE är således snarare ett bevismedel, inte en förutsättning för skattefrihet.

Varför har systemen utformats olika i LAS och LSE? En tydlig skill- nad är att LAS har kunnat bygga på att användningen av teknisk sprit kräver tillstånd. Det har då varit naturligt att göra en stark koppling mellan skattefriheten och försäkran eftersom upplagshavaren (leverantören) redan genom lagen om teknisk sprit har haft krav på sig att kontrollera att köparen haft erforderliga tillstånd. På LSE:s område har det inte på samma sätt funnits någon annan lagstiftning att hänvisa till och därför har systemet blivit mer löst i konturerna. När yrkesfiskar- na fick möjlighet att köpa bränsle mot försäkran kopplades denna möj- lighet till att fartyget har tillstånd enligt fiskelagen. Den avdragsregel som finns är också kopplad till att bränsle sålts för förbrukning i sådan båt men liksom övriga LSE-fall finns ingen direkt koppling i avdragsre- geln till att köparen lämnat en försäkran.

6.1.8Vilka kontroller skall upplagshavaren göra?

Bränsleleverantörerna har framhållit att försäkranssystemet innebär att man ålägger dem en fiskal kontrollfunktion. I samband med att försäk- ranssystemet för växthusnäringen lagreglerades och även utvidgades till fiskebåtar uttalades, när det gäller växthusnäringen, följande i förarbete- na (prop. 1997/98:18 s. 16 f.).

192 Skattefri användning

SOU 2000:46

”Svenska Petroleuminstitutet och Petroleumhandelns Riksförbund har anfört att deras principiella ståndpunkt är att fiskal kontroll skall utföras av behörig myndighet och inte av bränsleleverantörer. De förordar därför ett återbetalningssystem framför ett försäkranssys- tem. Svenska Gasföreningen anser att om en bränsleleverantör sålt bränsle enligt en lägre skattenivå mot försäkran så skall, om försäk- ran visar sig vara oriktig, detta korrigeras hos köparen och inte hos bränsleleverantören. Föreningen påpekar även att bränsleleverantö- rer inte skall kunna åläggas att utföra kontroller av myndighetska- raktär.

Regeringen anser inte att det föreslagna försäkranssystemet medför annat än begränsat kontrollarbete för bränsleleverantörerna och att dessa uppgifter inte kan jämställas med de kontroller som be- skattningsmyndigheten har att utföra. Vad bränsleleverantörerna be- höver kontrollera är att försäkran innehåller tillräckliga uppgifter för att kunna ligga till grund för ett avdragsyrkande. Självfallet kan det inte ankomma på leverantörerna att, annat än i uppenbara fall, göra en bedömning av om köparen verkligen skall använda bränslet till det ändamål som han uppger i sin försäkran. Det bör dessutom påpekas att om det i efterhand kommer fram att bränsle inte använts för det i försäkran angivna ändamålet så är det köparen som skall påföras skatt. Det bör vidare noteras att nuvarande regler i praktiken innebär att ett försäkranssystem tillämpas för växthusnäringen. Mot bak- grund av nu redovisade skäl anser regeringen att det föreslagna för- säkranssystemet för växthusnäringen inte leder till oacceptabla kon- sekvenser för bränsleleverantörerna.”

Beträffande fiskebåtar uttalade regeringen att det föreslagna försäk- ranssystemet för båtar med fartygstillstånd enligt fiskelagen inte medför annat än begränsat kontrollarbete för bränsleleverantörerna och att des- sa uppgifter inte kan jämställas med de kontroller som beskattnings- myndigheten har att utföra. Vad bränsleleverantörerna behöver kon- trollera är att försäkran innehåller tillräckliga uppgifter för att kunna lig- ga till grund för ett avdragsyrkande, vilket bör bli förhållandevis enkelt med hänsyn till kravet på fartygstillstånd (anförd prop. s. 25).

Mot bakgrund av de nu angivna uttalandena blir slutsatsen att det inte ställs några större krav på upplagshavaren när det gäller kontrollen av vad bränslet skall användas till, för att hans avdrag skall godkännas av beskattningsmyndigheten. En ifylld försäkransblankett räcker i prin- cip. Det förefaller också naturligt att kraven på upplagshavarna är lågt ställda. Försäkranssystemet är inte till för dem utan för användarna. Om staten väljer att avvika från gängse regler och öppnar en möjlighet att köpa bränsle skattefritt bör risken för missbruk bäras av staten.

SOU 2000:46

Skattefri användning 193

6.1.9Kan upplagshavaren bli skattskyldig trots försäkran?

I förarbetena ovan uttalades att det självfallet inte kan ankomma på le- verantörerna att, annat än i uppenbara fall, göra en bedömning av om köparen verkligen skall använda bränslet till det ändamål som han upp- ger i sin försäkran. Som tidigare har framhållits är försäkran, såvitt av- ser energiområdet, inte en förutsättning för avdragsrätt. Med stöd av uttalandet i förarbetena kan man också argumentera för att försäkran inte heller är en handling som i alla lägen fritar upplagshavaren från an- svar för skatten. Om omständigheterna kring en oljeleverans är sådana att det är alldeles uppenbart att bränslet inte kommer att användas för ett skattebefriat ändamål finns ingen avdragsregel att falla tillbaka på. Bränslet har då inte sålts för t.ex. förbrukning för växthusuppvärm- ning vid yrkesmässig växthusodling. Det kan naturligtvis bli stora problem för beskattningsmyndigheten att få fram en bevisning som räcker för att beskatta upplagshavaren trots en försäkran, men i vart fall bör det teoretiskt vara möjligt.

I dessa fall skulle det då kunna finnas två skattskyldiga; den som lämnat försäkran eftersom han använt varan fel och upplagshavaren eftersom han inte levererat varan för avsett ändamål (vi utgår här ifrån att upplagshavaren insett att bränslet skall användas fel). Frågan är då vem som i första hand skall beskattas. Teoretiskt bör det rimligen vara upplagshavaren. Punktskattelagarna innehåller inga krav på att en skatt- skyldig måste debitera skatt för varor han levererar. Skatt tas ju ut även vid t.ex. gåvor. Om en upplagshavare mot bättre vetande väljer att sälja ”växthusolja” till en villaägare utan att ta ut full skatt förefaller det na- turligt att i första hand beskatta upplagshavaren.

194 Skattefri användning

SOU 2000:46

6.2Försäkranssystemet i förhållande till alkohol- och mineraloljedirektiven

De möjligheter som finns att skattebefria vissa användningsområden bygger, såvitt avser alkohol och mineraloljor, på uttryckliga regler i di- rektiv om alkohol och mineraloljor1.

Artikel 27 i alkoholdirektivet innehåller regler om skattebefrielse. Medlemsstaterna skall skattebefria vissa användningsområden på de villkor som de skall fastställa i syfte att säkerställa en riktig och smidig tillämpning av sådan befrielse och förhindra skatteflykt, skatteundandra- gande eller missbruk (artikel 27.1).

I mineraloljedirektivet finns reglerna om skattebefrielse i artikel 8. Medlemsstaterna skall eller får undanta vissa användningsområden på villkor som de skall fastställa i syfte att säkerställa en riktig och okomp- licerad tillämpning av dessa undantag samt förebygga skattefusk, skat- teundandragande eller missbruk (artikel 8.1).

Direktiven sätter således inte upp några uttryckliga regler om hur skattebefrielsen skall uppnås i praktiken. Båda de nu angivna artiklarna avslutas med en bestämmelse om att medlemsländerna kan åstadkom- ma skattefriheten genom återbetalning av erlagd skatt (artikel 27.6 re- spektive artikel 8.8). Dessa regler ger alltså medlemsländerna en möj- lighet att använda sig av återbetalning. Det framstår emellertid som om återbetalning har setts mer som en undantagssituation och att direkt skattebefrielse är vad medlemsstaterna i första hand sett framför sig när direktiven beslutades.

Vissa krav ställs dock på medlemsstaterna vid skattebefrielsen. Kra- ven är att medlemsstaterna skall se till att reglerna om skattebefrielse blir enkla att tillämpa och att de inte inbjuder till fusk. Det svenska för- säkranssystemet bör klart uppfylla kravet på enkelhet. Däremot kan det vara mer tveksamt om systemet i alla delar är tillräckligt omgärdat av kontroll för att svara mot kravet att förhindra fusk. Kopplingen mellan LAS och tillstånden att köpa teknisk sprit gör att försäkranssystemet för alkohol förefaller hållbart. Genom Läkemedelsverket bör det gå att få fram vilka som har tillstånd och därmed också att kontrollera dessa. På energisidan saknas, förutom när det gäller fiskebåtar, någon koppling mellan tillstånd att bedriva verksamhet och att köpa varor skattefritt. Beskattningsmyndigheten saknar i princip helt vetskap om vilka som köper skattefria varor. Detta innebär i sin tur att man inte heller har

1 Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av struktu- rerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker och Rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor.

SOU 2000:46

Skattefri användning 195

möjlighet att direkt rikta kontrollen mot köparna. Först genom en djupare kontroll av upplagshavarens räkenskaper kan man gå vidare och kon- trollera köparen. Det förefaller tveksamt om systemet på energisidan är tillräckligt för att leva upp till mineraloljedirektivets krav.

6.3Är försäkranssystemet EU-neutralt?

Med EU-neutralt avses här att villkoren skall vara lika för den som le- vererar t.ex. olja oavsett om han agerar i Sverige eller från ett annat medlemsland.

Först kan konstateras att försäkranssystemet är en intern svensk ordning. Köparna befinner sig i Sverige och försäkran kan bara använ- das för köp via svenska upplagshavare eftersom den egentliga skattebe- frielsen sker genom att upplagshavaren inte behöver betala skatt. Sett helt isolerat är då försäkranssystemet inte EU-neutralt. För att få svar på frågan om försäkranssystemet är EU-neutralt måste man dock även titta på andra regler i LAS och LSE.

I LSE är grundprincipen för att åstadkomma skattebefrielsen för vis- sa användningsområden att avdrag görs i deklarationen (7 kap. LSE). Avdragsbestämmelserna inleds ofta med ”i en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt får avdrag göras för...”. Denna avdrags- möjlighet är generell för alla som lämnar en deklaration. Av förarbetena framgår att möjligheten att använda avdragsbestämmelserna inte är in- skränkt till endast vissa skattskyldiga utan såväl upplagshavare och and- ra registrerade skattskyldiga som de som till följd av mer tillfälliga trans- aktioner är skyldiga att lämna deklaration har möjlighet att göra avdra- gen. För oregistrerade varumottagare uttalades att det på grund av de- ras kortade redovisningsperiod (fem dagar efter mottagen leverans), torde förekomma att en händelse som kan medföra skattefrihet genom en avdragsmöjlighet inträder först efter det att redovisningsperioden har löpt ut. En skattskyldig har dock möjlighet att i efterhand, med åbero- pande av nya omständigheter, hos beskattningsmyndigheten begära rät- telse av det beslut som fattats med anledning av en tidigare avgiven de- klaration. Vad gäller bränslebeskattningen saknades det därför, i den mån avdrag är möjligt enligt 7 kap., anledning att införa bestämmelser om återbetalning av skatt (se prop. 1994/95:54 s. 121).

Om vi tar växthusodlaren som exempel bör han kunna komma i åt- njutande av sin skattelättnad oavsett om han handlar från en svensk upplagshavare eller från en näringsidkare i ett annat medlemsland. Tar han sitt bränsle från en svensk upplagshavare får han lägre skatt genom försäkranssystemet. Tar han bränslet från t.ex. Danmark kan han göra sina avdrag i egenskap av registrerad eller oregistrerad varumottagare

196 Skattefri användning

SOU 2000:46

eller, om han köper redan beskattat bränsle, som skattskyldig enligt re- geln ”för in eller tar emot”. Den svenske upplagshavaren har dock en konkurrensfördel genom att växthusodlaren direkt får sin skattelättnad genom försäkranssystemet. Om växthusodlaren i stället tar sin olja från Danmark måste han i princip betala skatten så fort den kommer till Sve- rige. Agerar han som registrerad varumottagare behöver betalning av skatten ske först den 20 i månaden efter införseln. Den konsumtion av bränslet som sker samma kalendermånad som införseln, kan lyftas av direkt i deklarationen och skattelättnaden för övrig förbrukning kommer odlaren tillgodo i nästkommande deklarationer. I övriga fall skall skatten betalas fem dagar efter införseln. Endast en mindre mängd olja har för- modligen förbrukats under dessa dagar och den direkta kassamässiga effekten blir större i dessa fall än om odlaren är en registrerad varu- mottagare.

LAS har en annan konstruktion. De skattefria användningsområdena finns inte i några avdragsregler utan i första hand i reglerna om att skattskyldigheten inte inträder för upplagshavare vid leverans av varor för angivna ändamål (20 § LAS). Den färgtillverkare som tar sin tek- niska sprit från Danmark kan, liksom vad gäller för energisidan, bli skattskyldig som varumottagare eller en som ”för in eller tar emot”. Någon möjlighet att reglera skattefriheten i en deklarations finns dock inte. I stället får tillverkaren använda sig av återbetalningsregeln i 30 § LAS. Återbetalning sker då för varje kalenderkvartal under förutsätt- ning att den skatt som skall återbetalas uppgår till minst 1 500 kr.

Det kan således konstateras att köparna i både LAS och LSE kan tillgodogöra sig skattebefrielsen oavsett om de handlar från en inhemsk upplagshavare eller om de handlar från ett annat EU-land. Den svenske upplagshavaren har visserligen en konkurrensfördel genom att köparen genom försäkranssystemet inte behöver ligga ute med skatten. Köparen slipper likviditetsproblemen som med de svenska skattesatserna kan vara betydande. Dessutom slipper köparna i försäkranssystemet det administrativa arbetet med deklarationer respektive ansökningar om skatteåterbetalning. Dessa konkurrensfördelar bör dock inte vara av sådan omfattning att försäkranssystemet kan anses strida mot någon grundläggande EG-regel. I avsnitt 8.4.3 lämnar vi också förslag till änd- rade regler för redovisning av skattepliktiga händelser som innebär att t.ex. den oregistrerade varumottagaren får redovisa skatten för varje kalendermånad. En oregistrerad varumottagare på energisidan får såle- des längre tid för att skattemässigt kvitta vad han tagit emot från ett annat EG-land mot vad han förbrukat för ett skattefritt ändamål.

Vissa skillnader finns även när det gäller varor från tredje land. I LSE är det endast upplagshavaren som inte skall betala skatten direkt till tullen vid import medan i LAS även den registrerade varumottagaren

SOU 2000:46

Skattefri användning 197

slipper detta. I LAS finns möjlighet för alla som importerar alkohol och som använder den för skattebefriade ändamål att få tillbaka skatten ge- nom återbetalningsregeln i 30 § LAS. Någon motsvarande återbetal- ningsregel finns inte i LSE. Den som importerar en oljeprodukt utan att vara upplagshavare måste betala skatten direkt vid importen till tullen. Om han sedan använder produkten för att tillverka en icke skattepliktig produkt finns ingen regel i LSE som gör att han kan få tillbaka skatten och några möjligheter att ändra på tullens beslut finns inte. Riksskatte- verket har dock löst detta problem genom att använda sig av regeln i 9 kap. 4 § LPP som ger verket möjlighet att, om det föreligger synnerli- ga skäl, medge återbetalning helt eller delvis av skatt.

6.4Överväganden

Som framgått av den tidigare redogörelsen innehåller dagens system ett antal brister. På energiområdet är i princip hela försäkranssystemet en affär mellan upplagshavarna och de som lämnar försäkran. De senare finns inte registrerade och en kontroll kan därför bara ske i samband med en revision hos upplagshavaren. Reglerna om skattskyldighet när varor används på felaktigt sätt riskerar därmed att bli tämligen me- ningslösa när man inte vet vilka som kan omfattas. Det är således främst på kontrollsidan som det nuvarande systemet inte är tillfredsstäl- lande.

För att komma tillrätta med bristerna bör ett nytt system införas som bygger på ett tillståndsförfarande hos beskattningsmyndigheten. Endast den som befinns lämplig skall efter ansökan kunna ges rätt att köpa bränsle och alkohol utan skatt. Ett tillståndsförfarande hos skattemyn- digheter finns i ett flertal medlemsländer, i vart fall på alkoholsidan. Den som handlar med någon som fått tillstånd skall också, genom en kontroll hos beskattningsmyndigheten, kunna vara säker på att han inte kommer att drabbas av några senare skattekrav.

Det nuvarande försäkranssystemet har sin grund i att alltför stora likviditetsproblem skulle uppstå för större konsumenter om de var tvungna att köpa varorna i beskattat skick och sedan få vänta på åter- betalning vartefter varorna används. För att begränsa antalet aktörer bör det därför krävas en viss förväntad förbrukning av varor för att till- stånd skall medges.

Av SPI:s enkät framgår dock att särskilda lösningar måste till för sjö- och lufttrafiken. Det rör sig om över 100 000 leveranstillfällen per år och ofta befinner sig fartygen och flygplanen i Sverige under en mycket begränsad tid, kanske bara några timmar. Att bygga upp en administra-

198 Skattefri användning

SOU 2000:46

tion hos beskattningsmyndigheten för att tillfredsställande kunna hantera dessa fall kan inte vara försvarbart, om ens i praktiken möjligt.

Ett försäkranssystem används även i viss utsträckning när det gäller energiskatt på el. Vår uppgift är emellertid att i första hand se över reglerna för de harmoniserade punktskatterna. Dessutom sker den helt övervägande delen av den skattefri användning på elsidan genom noll- skattesatsen för leveranser till industrin och växthusnäringen. Det sak- nas också regler som gör det möjligt att beskatta mottagaren av el om det visar sig att elen använts för ett annat ändamål. Det finns enligt vår uppfattning flera anledningar att se över förfarandereglerna även på elsidan men det ligger utanför vårt uppdrag. Några förslag när det gäller försäkranssystemet för el lämnas därför inte.

6.5Utredningens förslag

6.5.1Ett nytt system införs för skattefria inköp

Förslag: Det nuvarande försäkranssystemet ersätts med ett system där skattefria inköp förutsätter att köparen är godkänd av beskatt- ningsmyndigheten som skattebefriad förbrukare. Endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig skall kunna godkännas. Vidare förutsätter ett god- kännande att användningen av de skattebefriade varorna är betydan- de.

Dagens system är bristfälligt främst när det gäller kontrollaspekten. Sär- skilt tydligt är det på energisidan. Även när det gäller alkohol saknas dock t.ex. registrering hos beskattningsmyndigheten som på ett mer di- rekt sätt knyter användaren och myndigheten samman. Med det nuva- rande systemet kan den som hanterar alkohol på ett felaktigt sätt fort- sätta att göra skattefria inköp så länge som tillståndet hos Läkeme- delsverket inte är återkallat. Beskattningsmyndigheten kan naturligtvis agera för att göra Läkemedelsverket uppmärksamt på att åtgärder måste vidtas. Detta kan dock ta tid och med tanke på de mycket stora skattebelopp som den tekniska spriten kan omfatta, bör åtgärder kunna sättas in så fort som möjligt. Vad beträffar bränslen finns i dag inga egentliga möjligheter att hindra en person från att fortsätta att köpa bränslet skattefritt även om bränslet används på fel sätt. Genom en för- säkran till upplagshavaren kan bränslet köpas skattefritt och upplagsha- varen är i de allra flesta fall fredad från skattekrav för sin försäljning.

SOU 2000:46

Skattefri användning 199

Enligt vår uppfattning bör dagens system ersättas med ett system som bygger på att beskattningsmyndigheten har kännedom om vilka som köper skattefria varor och att de som av olika anledningar inte bör an- förtros att köpa varorna skattefritt kan hållas utanför systemet. Vi anser därför att det i LAS och LSE bör införas regler som innebär att skatte- fria inköp endast kan göras av den som av beskattningsmyndigheten godkänts som skattebefriad förbrukare. Ett sådant godkännande skall endast ges till den som i betydande omfattning använder skattefria varor och som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständig- heterna i övrigt är lämplig. Av praktiska skäl kan dock inte all försäljning av bränsle till fartyg och luftfartyg omfattas av detta system. Vi åter- kommer till detta i avsnitt 6.5.5.

Genom att ett tillståndssystem skapas får beskattningsmyndigheten kontroll över vilka aktörer som använder skattefria varor. Det innebär att revisioner och annan granskning kan riktas direkt mot dessa. Efter- som ett godkännande skall kunna återkallas under vissa förutsättningar skapas också en press på aktörerna att sköta sina åligganden. De riske- rar annars att åka ut ur systemet och får då nöja sig med att söka åter- betalning i efterhand, vilket i många fall kan innebära stora ekonomiska problem.

I beskattningsmyndighetens beslut om godkännande skall för det första anges för vilka ändamål varorna kan användas. För bränslenas del bör det också i besluten framgå vilka bränslen som kan komma i fråga för befrielse och, eftersom det inte alltid är fråga om hel skattebe- frielse, hur stor befrielsen skall vara. När det gäller den tekniska an- vändningen av alkohol finns bara hel skattebefrielse. Däremot kan det finnas anledning att i besluten ange hur stora mängder som får köpas och krav på denaturering. Reglerna om hur beskattningsmyndighetens beslut skall vara utformade är inte av sådan karaktär att de behöver ges i lag utan de kan finnas i förordning. Förslag på sådana regler finns i avsnitt 1.4 och 1.6.

Som framgått av avsnitt 6.1.3 är det mycket stora skattebelopp som belöper på de varor som i dag omfattas av försäkranssystemet. Det bör därför ställas höga krav på den som skall godkännas. Skattebefriade förbrukare kan jämställas med dem som har tillstånd att proviantera obeskattade tobaks- och alkoholvaror enligt lagen (1999:446) om provi- antering av fartyg och luftfartyg. I förarbetena till den lagen anges att de som får ett tillstånd till proviantering i mycket är att jämställa med upplagshavare och att samma krav bör gälla för den som får tillstånd till proviantering som för den som godkänns som upplagshavare (se prop. 1998/88:86 s. 81).

Kraven på lämplighet bör vara lika stora för dem som skall ingå i det nu förslagna systemet. I likhet med upplagshavare bör därför endast den

200 Skattefri användning

SOU 2000:46

som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig kunna få ett godkännande.

För att inte göra det nya systemet för omfattande att hantera för be- skattningsmyndigheten bör en gräns sättas för vilka som kan godkännas. Endast den som i betydande omfattning använder skattebefriade varor bör komma i fråga. Det nuvarande försäkranssystemet har sin grund i att alltför stora likviditetsproblem skulle uppstå för konsumenter av stör- re mängder varor om de var tvungna att köpa dessa i beskattat skick och sedan få vänta på återbetalning vartefter varorna används. Det nya systemet bör också ha likviditetsproblemen som utgångspunkt för vilka som skall omfattas. Även kontrollaspekter talar för att begränsa antalet aktörer som direkt kan köpa skattebefriade varor. Det kan i och för sig hävdas att kontrollen av ett återbetalningssystem är nog så svårt som av ett system där varor köpts utan skatt. Fördelen med ett återbetalnings- system är dock att när felaktigheter upptäcks finns det större möjlighe- ter att se till att rätt skatt tas ut. Genom att begränsa antalet aktörer bör det bli lättare att kontrollera de som finns i systemet och dessutom be- gränsas risken något för att oseriösa aktörer kommer med i systemet.

I dagens försäkranssystem finns ingen gräns i LSE för vilka som om- fattas. Använder man bränslet för ett viss angivet ändamål kan man köpa det skattefritt oavsett hur liten förbrukningen är. Däremot har LAS indirekt en gräns genom att endast den som fått tillstånd från Läkeme- delsverket att köpa minst 25 kg ren alkohol per år kan komma i fråga för inköp mot försäkran. Med dagens skattesats motsvarar det en årlig skatt på knappt 16 000 kr.

Enligt vår mening bör uttrycket betydande omfattning kopplas till storleken av den skattebefrielse som kan bli aktuell. Det stämmer över- ens med syftet med systemet, nämligen att undvika mer väsentliga likvi- ditetsproblem. Såvitt framkommit har den gräns som i dag finns i LAS inte medfört några problem för näringsidkarna. Gränsen för när en be- tydande omfattning skall anses föreligga bör enligt vår uppfattning ligga vid att skattebefrielsen kan beräknas till 15 000 kr per år. Den nu angiv- na gränsen bör dock inte läggas fast i lagarna utan i stället anges i för- ordningarna till respektive lag (se avsnitt 1.4 och 1.6). Härigenom blir det lättare att justera gränsen om behov uppkommer.

Den nu angivna gränsen bör ha mycket marginell inverkan när det gäller hur många som kan köpa alkohol skattefritt. På energisidan kom- mer vissa växthusodlare att få övergå till att ansöka om återbetalning i efterhand. Vi har haft tillgång till siffror för år 1998 som avser växthu- sodlare som sökt nedsättning enligt den s.k. 0,8-procentsregeln. Av drygt 500 växthusodlare är det endast ca 5 %, eller ett 25-tal, som inte har en sådan förbrukning att de når upp till en gräns på 15 000 kr.

SOU 2000:46

Skattefri användning 201

När det gäller fiskebåtar kan vissa slutsatser dras av de ansökning- arna om återbetalning som gavs in, innan det blev tillåtet för fiskebåtar att köpa bränslet mot försäkran. Enligt uppgifter från beskattningsmyn- digheten återbetalades, för år 1997, drygt 12,5 miljoner kr fördelat på knappt 3 100 ansökningar. Eftersom ansökningarna sker kvartalsvis in- dikerar det en årlig skatterabatt på runt 16 000 kr. Bland dessa ansök- ningar ingår också andra yrkesmässiga båtar än fiskebåtar.

Den gräns på 15 000 kr som vi förordar bör således inte heller för förbrukarna på energisidan innebära någon nämnvärd försämring.

SPI har i en skrivelse till utredningen pekat på möjligheten att admi- nistrera skattebefrielsen genom en avdragsrätt i skattekontosystemet eftersom flertalet köpare torde vara näringsidkare som redan omfattas av det systemet. Enligt vår uppfattning är detta ett intressant förslag. Som framgår av avsnitt 8.4.1 föreslår vi visserligen att punktskatterna bör inordnas i skattekontosystemet men den ändringen kommer att träda i kraft vid en senare tidpunkt än övriga förslag. Det finns anledning att först se hur punktskatterna fungerar i skattekontosystemet och även hur systemet med skattebefriade förbrukare fungerar innan man överväger att reglera skattebefrielsen genom direkta avdrag i en deklaration.

6.5.2Upplagshavarens rätt till avdrag vid skattefri försäljning

Förslag: Upplagshavares och andra skattskyldigas rätt till avdrag förutsätter att varorna tas emot av en skattebefriad förbrukare.

Reglerna om upplagshavares och andra skattskyldigas befrielse från skatt vid försäljningen skall vara direkt kopplade till att försäljning skett till en skattebefriad förbrukare. I dagens system skiljer sig LAS och LSE åt på det sättet att skattefriheten i LAS åstadkoms genom att skattskyldigheten inte inträder, medan avdragsrätt används i LSE. Reg- lerna på detta område bör vara lika i de båda lagarna. Enligt vår upp- fattning bör skattefrihet genom avdragsrätt väljas. Avdragen redovisas varje månad i deklarationen och detta bör kunna vara en källa till infor- mation för beskattningsmyndigheten att välja ut aktörer som bör grans- kas närmare.

Rätten till avdrag bör utformas på samma sätt som gäller när fartyg och luftfartyg provianteras med obeskattade alkohol- och tobaksvaror (32 § e och f LTS och LAS). Enligt dessa lagar får avdrag göras av en upplagshavare för varor som tagits emot av någon som har tillstånd en- ligt lagen om proviantering. I förarbetena uttalades att rätten till avdrag

202 Skattefri användning

SOU 2000:46

inträder i samma stund som tillståndshavaren tar varorna i besittning och att avdrag inte medges om varorna av någon anledning försvinner under transporten (se prop. 1998/99:86 s 97). För varor som säljs till en skatte- befriad förbrukare bör alltså motsvarande gälla. Reglerna för upplags- havarnas och andra skattskyldigas rätt till avdrag blir på detta sätt tydli- ga. De skall säkerställa att varorna tas emot av en som godkänts som skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som gäller för dennes god- kännande.

6.5.3Särskilda bokföringsregler

Förslag: Den som godkänts av beskattningsmyndigheten skall ha en bokföring som är utformad så att kontrollen av verksamheten är möj- lig.

För att kontrollen av systemet skall bli effektiv bör aktörerna åläggas att ha en bokföring som gör det möjligt att kontrollera verksamheten. I vart fall bör bokföringen vara utformad så att det klart framgår hur stora mängder av skattefria varor som köpts in, förbrukats för det skattefria ändamålet och som finns i lager. Den närmare utformningen av dessa regler bör, i likhet med vad som föreslås beträffande upplagshavarna i avsnitt 4.8, ske genom RSV:s tillämpningsföreskrifter.

6.5.4Återkallelse av godkännande

Förslag: Beskattningsmyndigheten får återkalla ett godkännande om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns eller om varorna används för annat ändamål än vad som angivits i beslutet om god- kännande. Vidare får godkännandet återkallas om bokföringen inte är utformad på ett tillfredsställande sätt eller om den som godkänts inte medverkar vid kontroll av verksamheten.

Som anförts i avsnitt 6.5.1 bör det ställas stora krav på den som skall ingå i det nya systemet. Det är naturligtvis så att dessa krav också skall uppfyllas under den tid som godkännandet gäller. Mer allvarliga miss- förhållanden bör därför leda till att godkännandet återkallas.

En första återkallelsegrund bör vara att förutsättningarna för att meddela ett godkännande inte längre finns. Detta innebär att återkallelse skall ske om de ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är sådana att ett godkännande inte skulle ha givits.

SOU 2000:46

Skattefri användning 203

Återkallelse bör också ske om varorna används på annat sätt än vad som gäller enligt beskattningsmyndighetens beslut. Både LSE och LAS har regler som innebär att skattskyldighet inträder när någon köpt en vara för ett ändamål som medför skattefrihet men sedan använder den för ett annat ändamål (4 kap. 1 § 7 LSE och 8 § första stycket 8 LAS). De nu angivna reglerna syftar till att skatt skall tas ut vid en felaktig användning. Reglerna är dock inte tänkta att kunna användas för att skaffa sig en skattekredit. Det är alltså inte så att en näringsidkare skall kunna ange ett skattefritt ändamål vid inköpet och sedan använda varan för ett annat ändamål och betala skatten vartefter användningen sker. Om det visar sig att den som fått köpa varor skattefritt över huvud taget inte deklarerat skatt vid en felaktig användning bör godkännandet så gott som regelmässigt återkallas. Även om användningen har deklarerats bör återkallelse tillgripas om det inte rör sig om ett enstaka tillfälle.

Slutligen bör återkallelse ske vid två situationer som har att göra med kontrollen. Om den som godkänts inte uppfyller kraven på hur bokfö- ringen skall vara utformad bör det kunna leda till återkallelse. Vidare bör återkallelse även komma i fråga om den som godkänts inte medverkar vid beskattningsmyndighetens kontroll av verksamheten.

De nu angivna återkallelsegrunderna stämmer i allt väsentligt över- ens med de grunder som gäller för återkallelse av tillstånd till proviante- ring enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. I det lagstiftningsärendet hade Lagrådet förordat att den återkallelsegrund som gällde medverkan vid skattekontroll borde utgå. Regeringen, som inte ändrade sitt förslag, anförde bl.a. att obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror skulle få hanteras skattefritt utanför den s.k. suspen- sionsordningen. För att ett sådant system skall vara fiskalt försvarbart måste det innehålla goda kontrollmöjligheter och det är från fiskal syn- punkt inte acceptabelt att den som motsätter sig en kontroll skall kunna fortsätta att köpa obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror (se prop. 1998/99:86 s. 85).

Det finns beträffande det nu förslagna systemet lika stort behov av kontroll och av att hålla dem som inte medverkar vid kontroll utanför systemet. Med tanke på risken för skattefusk bör besluten om återkal- lelse gälla omedelbart, om inte annat förordnas. För att underlätta för andra aktörer bör beskattningsmyndigheten göra besluten om återkalle l- se lätt tillgängliga.

Det kan avslutningsvis nämnas att beslut om godkännande och om återkallelse kan överklagas. Det följer av de regler som redan i dag finns i 12 kap. 1 § LSE och 35 § LAS.

204 Skattefri användning

SOU 2000:46

6.5.5Förbrukning av bränslen i skepp och flygplan

Som framgår av avsnitt 6.1.3 står förbrukning i skepp eller flygplan för

3

huvuddelen (runt 2 miljoner m per år) av det bränsle som i dag säljs mot försäkran. Vidare framgår att mer än hälften av detta bränsle avser utrikes trafik. Vid kontakter med oljebranschen har följande framkommit om hanteringen av dessa bränslen.

Skepp

Det finns kunder som lämnar stående försäkran och sådana som lämnar försäkran varje gång. De större rederierna, t.ex. Finlandsfärjorna, har stående försäkran. För de fartyg som tillfälligt lägger till i Sverige sker de affärsmässiga kontakterna ofta via en mellanhand. Betalningen för oljan sker då via denna mellanhand. Däremot levereras oljan direkt av bolagen och de ser också själva till att få in försäkran i samband med att båten tankas. Själva försäkran finns på leveranssedeln.

De bolag som utredningen varit i kontakt med gör i mycket liten ut- sträckning affärer med återförsäljare som inte är upplagshavare. Efter det att en större härva med skattebedrägerier upptäckts i Stockholm, där försäkranssystemet för skepp använts, har de bolag som sysslar med bunkring av skepp skärpt sina rutiner väsentligt. Man vill bara göra affä- rer med sådana som man kan lita på. Hos vissa bolag får återförsäljarna köpa bränslet i beskattat skick för att sedan få återbetalning av skatten när de visar upp en försäkran från den som slutligt tagit emot bränslet. Andra bolag låter återförsäljarna köpa bränslet skattefritt. Ofta har då återförsäljaren redan en försäkran från slutförbrukaren men ibland får bolagen den först i efterhand. Återförsäljarnas leveranser sker ofta via egna tankbåtar.

Flygplan och andra luftfartyg

Hanteringen skiljer sig åt beroende på om det är fråga om en flygplats med reguljär trafik eller om det är en lokal flygklubb eller liknande. På flygplatserna med reguljär trafik finns cisterner som är registrerade som skatteupplag och där flera oljebolag kan samlagra bränslet. På t.ex. Ar- landa är det sammanlagt sex bolag som samlagrar bränsle i samma ut- rymme. Där sker också tankningen av flygplanen via pipelines medan det på andra flygplatser sker via tankbilar. Dessa leveranser avser så gott som uteslutande flygfotogen. Bolagen har inte alltid egen personal som sköter själva hanteringen men för varje upplag finns angivna vilka som ansvarar för verksamheten. Oavsett vem som i praktiken gör den

SOU 2000:46

Skattefri användning 205

slutliga leveransen till planen har oljebolagen hand om den skattemässiga redovisningen.

Vid leveranser direkt in i planens tankar är själva försäkran en leve- ranssedel som skrivs på av en ansvarig för planet. Varje leverans har alltså en egen försäkran. Leveranssedeln används sedan vid fakture- ringen men den innehåller också en skrivning om att den som tar emot leveransen försäkrar att bränslet skall användas för drift av planet. Hantering av dessa leveranser medför inga kontrollproblem för bolagen. När väl planet är tankat är det i praktiken omöjligt att göra något annat med bränslet än att driva flygplansmotorerna.

Till lokala flygklubbar och små flygbolag (helikopterbolag, turistflyg m.m.) som utnyttjar flygplatser som saknar reguljär trafik sker bulkleve- ranser, vilket innebär att en tankbil levererar bränslet till en farmartank eller liknande som flygklubben eller företaget disponerar. Dessa leve-

3

ranser avser till den helt övervägande delen flygbensin. Ca 8 000 m flygbensin per år förbrukas i Sverige. De som tar emot dessa leveranser lämnar stående försäkran en gång per år. Oljebolagen kontrollerar ock- så att de volymer som anges inte skiftar väsentligt mellan åren och att de verkar rimliga utifrån den förbrukning man kan förvänta sig. Det finns en större osäkerhet kring dessa leveranser än de leveranser som sker vid flygplatserna.

Särskilda regler för skepp

Förslag: Skattefri försäljning av bränsle till skepp skall även kunna ske till en mottagare som inte är godkänd som förbrukare.

Försäljning av bränsle till skepp sker ofta under den korta tid som skep- pet ligger i hamn för lastning och lossning. Det kan också ofta röra sig om skepp som angör svenska hamnar endast vid enstaka tillfällen. Det får anses uteslutet att beskattningsmyndigheten skall vara involverad i denna hantering genom att försäljningen skulle vara villkorad av att mottagaren är godkänd som skattebefriad förbrukare. För dessa skepp måste därför särskilda regler finnas.

Ett tänkbart alternativ skulle vara återbetalning. Det skulle dock med all sannolikhet medföra betydande problem för de oljebolag som i dag är verksamma på denna marknad. Ofta finns det möjlighet att skaffa bränslet till skeppet i ett annat land, där skattefriheten medges direkt och man kommer då att undvika att bunkra bränslet i Sverige. Vidare hind- rar ett återbetalningssystem inte i sig att bränslet används för ett annat ändamål.

206 Skattefri användning

SOU 2000:46

De större rederierna, som i dag lämnar stående försäkran, kommer förmodligen att inordna sig i det nya systemet med godkännande efter- som det bör underlätta hanteringen betydligt mellan rederierna och olje- bolagen. Men enligt vår uppfattning bör även andra skepp kunna köpa sitt bränsle direkt utan skatt.

En sak som måste beaktas i sammanhanget är att just leveranser till skepp är det område inom det nuvarande försäkranssystemet för bränsle där man funnit mest oegentligheter. Problemet har dock inte varit att bränslen, som har levererats till skepp, därefter hamnat fel. I stället är det så att försäkransblanketter har använts som underlag för avdrag trots att bränslet gått direkt till andra användare. I vissa fall har fusket skett av upplagshavaren själv. I lika hög utsträckning är det dock mellanhänder, som genom att ha uppvisat falska försäkranshandlingar, har kunnat köpa bränsle från upplagshavare utan skatt och därefter le- vererat det till helt andra kunder. Reglerna kring de skattefria leveran- serna till skepp måste därför skärpas.

I dagens regel sägs att avdrag medges för bränsle som sålts för förbrukning i skepp. Det kan alltså enligt lagtexten räcka med att upp- lagshavaren haft uppfattningen att försäljningen sker för förbrukning i skepp. Det finns däremot inget uttryckligt krav på att han även skall se till att bränslet hamnar där det skall. Det måste därför av lagtexten klart framgå att upplagshavarens rätt till avdrag förutsätter att bränslet fak- tiskt kommit till skeppet. Avdragsregeln bör därför utformas så att rätt till avdrag medges om bränslet tagits emot i skeppet. Det stämmer ock- så med den ordning vi föreslagit för leveranser till skattebefriade förbru- kare. Upplagshavaren får, genom att bevara leveranssedel eller liknande handling i sin bokföring, se till att han har möjlighet att styrka sin rätt till avdrag. Enligt vår mening bör det inte ställas några krav i lagtexten på att den som tar emot bränslet skall intyga vad det skall användas till. En sådan regel leder snarare fel då den kan tas till intäkt för att det är ett dokument som utlöser upplagshavaren avdragsrätt. Problemet med fusk i dagens försäkranssystem ligger huvudsakligen i att försäkran i sig fått en alltför stor betydelse för avdragsrätten.

Någon form av försäkran eller intyg behövs inte heller för att skatt- skyldighet skall inträda om den som tar emot bränslet därefter tar det från skeppet och använder det för ett skattepliktigt ändamål. Den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar det för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre be- lopp, är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 7 LSE. Att ha lä m- nat en försäkran är alltså ingen förutsättning för att senare bli skattskyl- dig.

SOU 2000:46

Skattefri användning 207

Det har förekommit missbruk med dagens försäkranssystem på så sätt att skepp har angivits som mottagningsplats för bränsle trots att de befunnit sig långt från svenska farvatten. Tullen har god kontroll över vilka fartyg som befinner sig i Sverige eftersom alla kommersiella han- delsfartyg har en skyldighet att anmäla sig till tullen när de anländer från utrikes ort. Ett alternativ för att öka kontrollen kring bunkring av skepp vore att införa ett tillståndsförfarande liknande det som finns för provi- antering av obeskattade alkohol- och tobaksvaror. När det gäller provi- antering av alkohol och tobak har tillståndsgivning och tillsyn sedan länge varit en uppgift för tullen. Däremot har tullen inte haft att göra med bränsle till skeppen. Det finns således inga rutiner att bygga på och det skulle förmodligen innebära inte obetydliga kostnader för tullen att ta på sig en sådan uppgift. Vi anser inte att det finns tillräckliga skäl att för närvarande föreslå ett tillståndsförfarande. Enligt vår uppfattning bör ett ökat samarbete mellan tullen och beskattningsmyndigheten till stor del kunna råda bot på problemet. Genom de omfattande uppgifter som tul- len har tillgång till bör det finnas goda möjligheter att genom t.ex. revi- sioner upptäcka denna form av fusk och på så sätt öka respekten för reglerna. Eventuellt bör denna form av revision ske i högre utsträckning än vad som hittills skett. Att det tydligt framgår att upplagshavarna an- svarar för att leveranserna verkligen kommer fram bör också få stor betydelse för att minska fusket.

Återförsäljare av bränsle till skepp och båtar

Som tidigare framgått av detta avsnitt förekommer i viss utsträckning att själva leveransen till slutförbrukaren sker via en återförsäljare. I dagens system blir denna leverans skattefri genom att återförsäljaren förser upplagshavaren med en försäkran från slutförbrukaren. Ansvaret för att omständigheterna kring leveransen är riktiga ligger emellertid hos upp- lagshavaren eftersom det är han som gör avdrag för skatten på det som levererats. Det system som nu föreslås bör inte inverka på återförsäl- jarnas möjligheter att bedriva verksamheten. Om olja säljs till en fiskebåt eller ett skepp som omfattas av ett godkännande från beskattningsmyn- digheten är det fortfarande i upplagshavarens deklaration som skattefri- heten uppkommer. Det är inget som hindrar att en återförsäljare sköter leveransen men det är upplagshavaren som har att visa att den skett på sådant sätt att rätt till skattefrihet föreligger. Motsvarande bör även gälla vid leveranser till skepp som inte omfattas av ett godkännande. Liksom i dag kommer återförsäljarnas möjligheter att bedriva sin verk- samhet att bygga på att upplagshavarna litar på dem.

208 Skattefri användning

SOU 2000:46

Särskilda regler för flygplan

Förslag: Skattefri försäljning av bränsle till flygplan skall även kunna ske till en mottagare som inte är godkänd som förbrukare. Sådan för- säljning får dock endast ske på av regeringen angivna flygpla tser.

I likhet med vad som gäller skeppen sker hanteringen av flygbränsle i stor utsträckning under sådana former att den inte går att passa in i ett system där beskattningsmyndigheten först skall lämna ett godkännande, exempelvis vid de större flygplatserna. Däremot bör lokala flygklubbar och mindre flygbolag, som helikopterfirmor, alltid omfattas av kravet på godkännande från beskattningsmyndigheten. Detsamma gäller bränsle som förbrukas vid drift av flygplansmotorer i provbädd eller liknande.

En lämplig ordning bör vara att regeringen ges ett bemyndigande att förordna om på vilka flygplatser som försäljning till icke godkända får ske. I regel bör verksamheten kunna bedrivas som i dag på de flygpla t- ser som är öppna för kommersiell lufttrafik. Förslag på de flygplatser som bör omfattas lämnas i avsnitt 1.6.

SOU 2000:46

209

7Säkerheter vid import och export m.m.

7.1Transportsäkerhet

7.1.1Dagens regler om transportsäkerhet

Enligt LTS, LAS och LSE skall upplagshavare ställa säkerhet för betal- ning av skatt i samband med transport av obeskattade varor. Säkerheten beräknas enligt schablon och skall motsvara den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren transporterar un- der ett dygn.

Kravet på säkerhet för transporter har sin grund i cirkulationsdirekti- vet. De svenska bestämmelserna omfattar endast transport av varor som sålts inom EU och inte varor som importerats eller skall exporteras. I vårt uppdrag ingår därför att lägga fram förslag till en lagändring som utvidgar kraven på säkerhet. Vid utformningen av lagförslagen bör ut- gångspunkten, enligt våra direktiv, vara att kraven på säkerhet skall täcka samtliga de fall som inte täcks av de krav på säkerhet som finns i EG:s tullagstiftning.

7.1.2Utredningens förslag

Förslag: Kravet på säkerhet vid transport skall även omfatta de fall då varor importeras eller exporteras.

Enligt den ursprungliga lydelsen av cirkulationsdirektivet, artikel 5.2, skulle punktskatten anses vilande för varor som kom från eller var på väg till tredje land när de omfattas av gemenskapens tullförfarande på annat sätt än övergång till fri omsättning eller när de placerats i frizon eller frilager. Detta innebar bl.a. att punktskatten vara vilande om varor exporterades. Genom direktiv 94/74/EG ändrades artikeln så att export inte längre omfattades av artikel 5.2. I preambeln till direktiv 94/74/EG anges att det är nödvändigt att undanta tullproceduren för export från

210 Säkerheter vid import och export

SOU 2000:46

uppskovsreglerna för punktskattepliktiga varor för att, inom ramen för flyttningsförfarandet för punktskattepliktiga varor, kunna ställa säker- het för de risker som är förbundna med flyttning av varor från last- ningsplatsen till tullkontoret på utförselplatsen från gemenskapen.

Det får mot bakgrund av denna ändring i cirkulationsdirektivet anses åligga medlemsstaterna att kräva transportsäkerhet vid export. Några regler om säkerhet på tullområdet som skulle kunna ha samma verkan finns inte. Ett krav på transportsäkerhet vid export bör därför införas i LTS, LAS och LSE.

Några krav på transportsäkerhet vid import finns inte i cirkulationsdi- rektivet. Vi anser dock att även importsituationen bör omfattas för att göra reglerna om transportsäkerhet mer enhetliga.

Enligt vår bedömning kommer de föreslagna ändringarna inte att nämnvärt påverka storleken av de säkerheter som upplagshavarna skall ställa. Däremot innebär ändringarna att säkerheten kan tas i anspråk i ytterligare några fall.

7.2Oklarheter kring artikel 5.2

Den ändring av artikel 5.2. som gjordes genom direktiv 94/74/EG, gällde inte enbart ställande av säkerhet vid export av varor. I artikeln har lagts till att skatten skall anses vilande när skattepliktiga varor sänds mellan medlemsstater via EFTA-länder eller mellan en medlemsstat och ett EFTA-land enligt gemenskapens interna transiteringsförfarande, eller via ett eller flera tredje länder utanför EFTA med användning av TIR- eller ATA-carnet. I vårt uppdrag ingår att analysera hur dessa bestäm- melser förhåller sig till LTS, LAS och LSE.

Artikel 5.2. har i mars 2000 diskuterats av medlemsstaterna och kommissionen på ett seminarium inom ramen för det s.k. Fiscalis- programmet. Det konstaterades vid seminariet att artikeln är oklar, att den tolkas olika i medlemsstaterna och att den inte alltid stämmer över- ens med reglerna på tullområdet. Medlemsstaternas regler skiljer sig åt, i synnerhet när det gäller vilka dokument som skall följa med transpor- ten.

Slutsatsen från seminariet var att det finns ett stort behov av ytterli- gare undersökningar och gemensamma lösningar, särskilt i de fall mer än en medlemsstat är inblandade. Mot bakgrund av att frågan nu be- handlas inom unionen och det kan förväntas nya regler på området, sak- nas anledning för oss att ytterligare analysera ämnet.

SOU 2000:46

211

8Punktskatterna och skattekontosystemet

8.1Inledning

I vårt uppdrag ingår att göra en allmän översyn av bl.a. LPP och lämna förslag till de förändringar som kan visa sig behövliga från såväl sakliga som språkliga och redaktionella utgångspunkter. I detta sammanhang skall vi också undersöka om punktskatterna i stället kan inordnas i skat- tekontosystemet och utarbeta de förslag till lagändringar som då blir nödvändiga.

8.2Skattebetalningslagen

8.2.1Inledning

Sedan januari 1998 tillämpas ett nytt system för redovisning och betal- ning av de mest frekventa skatterna och avgifterna. Det nya systemet omfattar bl.a. innehållen skatt, dvs. av arbetsgivarna gjorda skatteav- drag från lön, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och inkomstskatt. Förfarandet regleras i skattebetalningslagen (1997:483). Lagen har er- satt uppbördslagen (1953:272), lagen (1984:668) om uppbörd av soci- alavgifter från arbetsgivare och förfarandebestämmelserna i mervär- desskattelagen (1994:200). Syftet med det nya systemet är att göra det enklare för företagen att betala skatter och avgifter samt att minska administrationen för både de skattskyldiga och skattemyndigheterna.

En viktig del i det nya förfarandet är skattekontot. Skattemyndighe- terna har upprättat ett sådant konto för varje fysisk och juridisk person som är skyldig att betala skatt eller avgift enligt bestämmelserna i skat- tebetalningslagen. På skattekontona debiteras varje skattefordran och krediteras varje skatteinbetalning. Detsamma gäller i fråga om avgifter- na. Ett skattekonto speglar sålunda kontohavarens aktuella ekonomiska ställning i förhållande till skattemyndigheten.

212 Punktskatterna och skattekontosystemet

SOU 2000:46

8.2.2Skattedeklaration

En arbetsgivare som är skyldig att göra skatteavdrag och betala arbets- givaravgifter skall varje månad redovisa dessa belopp och utbetalda lö- ner i en skattedeklaration. I samma deklaration skall också mervärdes- skatten redovisas. Deklarationen skall lämnas till ett särskilt mottag- ningsställe. Deklarationen får, efter särskilt medgivande från skatte- myndigheten, lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

I skattedeklarationen får inga andra uppgifter lämnas än de som föl- jer av deklarationsformuläret. Detta hänger samman med att de uppgif- ter som har lämnats i deklarationen läses av och registreras maskinellt samt att denna hantering sker på de särskilda mottagningsställena och inte hos skattemyndigheten.

8.2.3Redovisningsperioder samt registrering av redovisade och inbetalade belopp

När i månaden deklarationen skall lämnas beror på om mervärdesskatt skall redovisas och – om så är fallet – även på storleken av beskatt- ningsunderlaget.

Om endast innehållen skatt och arbetsgivaravgifter skall redovisas skall skattedeklarationen lämnas senast den 12 i månaden efter den må- nad då lönen betalades ut (redovisningsperioden). I månaderna januari och augusti skall dock deklarationen lämnas senast den 17.

Om också mervärdesskatt skall betalas och beskattningsunderlaget är högst 40 miljoner kr gäller samma tidsfrist, dvs. i regel den 12 i må- naden. Redovisningsperioden för mervärdesskatten är dock i detta fall den kalendermånad som ligger närmast före redovisningsperioden för innehållen skatt och arbetsgivaravgifter.

När beskattningsunderlaget för mervärdesskatten överstiger 40 mil- joner kr skall skattedeklarationen lämnas senast den 26 i månaden efter redovisningsperioden (i december senast den 27). I detta fall är redovis- ningsperioden för såväl arbetsgivaravgifter och innehållen skatt som mervärdesskatt den närmast föregående kalendermånaden.

De skatter och avgifter som redovisats i en skattedeklaration debite- ras deklarantens skattekonto. Även preliminär skatt som påförts den skattskyldige (F-skatt eller särskild A-skatt) debiteras på skattekontot. Detsamma gäller den skattskyldiges slutliga skatt.

Inbetalda belopp krediteras på inbetalarens skattekonto. Preliminär skatt som betalats genom skatteavdrag krediteras dock den skattskyldi- ges skattekonto först i samband med att den slutliga skatten debiteras.

SOU 2000:46

Punktskatterna och skattekontosystemet 213

8.2.4Skattekontots princip

Skattekontots princip kan illustreras på följande sätt.

 

Skattekonto

 

 

Arbetsgivaravgifter

10 000 kr

Inbetalning

45 000 kr

förfallodag 12 feb.

 

12 feb.

 

Skatteavdrag för-

10 000 kr

 

 

fallodag 12 feb.

 

 

 

Mervärdesskatt

40 000 kr

 

 

förfallodag 12 feb.

 

 

 

F-skatt förfallodag

 

 

 

12 feb.

30 000 kr

Underskott

45 000 kr

 

90 000 kr

 

90 000 kr

Av skattekontot framgår att kontohavaren under den aktuella perioden har debiterats sammanlagt 90 000 kr. Av detta belopp avser 10 000 kr arbetsgivaravgifter, 10 000 kr skatteavdrag, 40 000 kr mervärdesskatt och 30 000 kr F-skatt. Det framgår dessutom att han har betalat in 45 000 kr och att det uppkommit ett underskott på kontot.

Av skattekontot framgår också hur underskottet har uppkommit. I exemplet har underskottet uppkommit genom att den skattskyldige har debiterats skatter och avgifter med sammanlagt 90 000 kr men betalat endast 45 000 kr, dvs. hälften av den totala skulden.

I skattekontosystemet kan den skattskyldige inte bestämma att det inbetalda beloppet skall avse viss skatt, t.ex. mervärdesskatt. Samtliga skatter och avgifter behandlas nämligen på samma sätt. Ingen skatt eller avgift sätts före en annan. Betalningar och andra belopp som skall räk- nas kontohavaren tillgodo bokförs således utan någon avräkningsordning mellan olika skatter och avgifter på skattekontot.

Om det finns en skatte- eller avgiftsskuld och det behöver anges vil- ken skatt eller avgift som är betald eller obetald, skall skulden fördelas proportionellt mellan de skatter som debiterats på kontot under den ak- tuella perioden. Eftersom samtliga skatter och avgifter behandlas på samma sätt anses i exemplet ovan hälften av varje debiterad skatt och avgift vara betald. Den skattskyldige anses sålunda ha betalat arbetsgi- varavgifter med 5 000 kr, skatteavdrag med 5 000 kr, mervärdesskatt med 20 000 kr och F-skatt med 15 000 kr.

214 Punktskatterna och skattekontosystemet

SOU 2000:46

Följer inte den skattskyldige en uppmaning att betala in ett belopp motsvarande underskottet överlämnas det till kronofogdemyndigheten för indrivning. I exemplet är det endast ett belopp på 45 000 kr som överlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning i stället för, som i det gamla systemet, fyra olika. Även i den fortsatta hanteringen hos kronofogdemyndigheten är det normalt endast ett belopp i stället för fyra som skall hanteras.

En skatte- eller avgiftsfordran som lett till ett underskott på ett skat- tekonto preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då ett be- lopp motsvarande underskottet lämnades för indrivning.

8.2.5Skattekontots fördelar

Det nya systemet innebär väsentliga administrativa fördelar för såväl de skattskyldiga som för skatteförvaltningen. Skatter och avgifter som om- fattas av skattekontosystemet hanteras inte var för sig. Hanteringen gäller endast ett över- eller underskott på kontot.

Om det uppkommer ett underskott på skattekontot är det således un- derskottet som hanteras. I stället för fyra olika betalningsuppmaningar – en för arbetsgivaravgifterna, en för skatteavdraget, en för mervärdes- skatten och en för F-skatten – räcker det i det tidigare exemplet med en betalningsuppmaning avseende underskottet på 45 000 kr.

En betalningsuppmaning åtföljs av ett kontoutdrag som visar hur un- derskottet har uppkommit. När den skattskyldige skall betala det åter- stående beloppet behöver han bara göra en inbetalning till skattemyndig- hetens särskilda konto i stället för – som med det gamla systemet – tre olika inbetalningar till tre olika konton.

De tidigare så vanliga felen att en skatt betalas med ett för stort be- lopp och en annan med ett för litet belopp och som i många fall tvingade skattemyndigheterna till resurskrävande utredningar och omföringar av inbetalda belopp undviks i det nya systemet.

8.2.6Avstämning av skattekonto

Skattekontona skall stämmas av årligen. Den årliga avstämningen sker i samband med debiteringen av den slutliga skatten. Om det uppkommer ett överskott på kontot återbetalas det. Resulterar avstämningen i stället i ett underskott krävs kontohavaren på beloppet.

Ett skattekonto skall dessutom stämmas av varje månad som det har förekommit någon transaktion på kontot. Avstämningen görs i regel un- der den första helgen efter den aktuella månaden. Om avstämningen visar att det finns ett överskott på kontot, skall beloppet betalas tillbaka,

SOU 2000:46

Punktskatterna och skattekontosystemet 215

om den skattskyldige begär det. I annat fall skall överskottet stå kvar på kontot för betalning av kommande skatte- och avgiftsfordringar.

Sådana skattskyldiga som redovisar överskjutande ingående mervär- desskatt, dvs. skatt som skall återbetalas, är i regel måna om att åter- betalningen sker så fort som möjligt. Därför har det i skattebetalningsla- gen förts in en bestämmelse som säger att även om den skattskyldige inte har begärt det skall återbetalning av ett överskott ske om det grun- das på bl.a. ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt.

När det gäller återbetalning av ett överskott på skattekontot finns det i skattebetalningslagen bestämmelser som hindrar återbetalning i vissa fall då överskottet i stället skall tas i anspråk för betalning av särskilt angivna fordringar, bl.a. skatter och avgifter som har beslutats men än- nu inte förfallit till betalning. Även i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter finns det bestämmelser som hindrar återbetalning av ett överskott på skattekontot. Överskottet skall i stället användas för betalning av i lagen angivna fordringar.

8.2.7Inbetalning av deklarerade belopp

Betalning av de belopp som redovisas i skattedeklarationen skall ske till skattemyndighetens särskilda konto för skatteinbetalningar senast vid den tidpunkt då deklarationen skall vara inlämnad. Innehållen skatt och arbetsgivaravgifter, som skall betalas av någon som också skall redovisa mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag överstigande 40 miljoner kr, skall dock i regel betalas senast den 12 i månaden efter redovisningspe- rioden, trots att deklarationen inte behöver lämnas förrän senast den 26 i samma månad.

Det finns sålunda två förfallodagar varje månad, den 12 och den 26 (i januari och augusti den 17 och 26 samt i december den 12 och den 27). Förfallodagens innebörd har ändrats. Skatter och avgifter skall, på samma sätt som gäller för punktskatter, ha bokförts på skattemyndig- hetens särskilda konto senast på förfallodagen.

8.2.8Räntor

Ett enhetligt ränteinstitut har ersatt anståndsräntan, respiträntan, restitu- tionsräntan, ö-skatteräntan, kvarskatteavgiften och dröjsmålsavgiften i det gamla systemet. På underskott eller överskott på ett skattekonto skall i stället kostnads- respektive intäktsränta räknas löpande. Räntorna har knutits an till en basränta som följer det allmänna ränteläget.

Skattekontot medför förenklingar också vid ränteberäkningen. Även då är det ett underskott eller ett överskott som hanteras. Finns det ett

216 Punktskatterna och skattekontosystemet

SOU 2000:46

underskott på kontot debiteras kostnadsränta för de dagar som under- skottet varat. På motsvarande sätt krediteras en intäktsränta för det dagar som kontot uppvisat ett överskott. I det gamla systemet togs en dröjsmålsavgift ut så fort någon skatt eller avgift inte var betald. Detta gällde även om någon annan skatt eller avgift hade betalats med ett för högt belopp.

8.2.9Företrädaransvar

Om en företrädare för en juridisk person har underlåtit att betala den juridiska personens skatt enligt skattebetalningslagen, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen betalningsskyldig för skatten och räntan på den. Företrädaransvaret faller dock bort om företrädaren, innan skatten skulle ha betalats, har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av den juridiska personens skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen.

Betalningsskyldigheten avseende skatter och avgifter för den som företräder en juridisk person har gjorts generell och enhetlig. Den har utvidgats till att omfatta även inkomstskatten. Företrädaransvaret gäller alltså samtliga skatter och avgifter som ingår i skattekontosystemet.

8.3Överväganden

I samband med införandet av skattebetalningslagen uttalade regeringen att utgångspunkten vid utformandet av lagförslaget var ökad enhetlighet, samordning och förenkling. Förslaget tog sikte på inkomst- och förmö- genhetsskatt, mervärdesskatt samt sociala avgifter. Andra skatter, t.ex. punktskatterna, låg utanför systemet. Enligt regeringen var dock ambi- tionen att även övriga skatteslag på sikt skall omfattas av den nya ord- ningen för betalning av skatter och avgifter. Genom enkla och enhetliga förfaranderegler på skatteområdet kan, enligt regeringens mening, skatteadministrationen effektiviseras och göras mer resurssnål samtidigt som de enskilda skatte- och avgiftsbetalarna ges möjlighet att ha över- blick över och kunskap om gällande skattesystem (prop. 1996/97:100 s. 257 f.).

Det kan alltså konstateras att det finns ett uttalat önskemål från re- geringen om att även punktskatterna skall inordnas i skattekontosyste- met. Som framgått av avsnitt 8.2.5 innebär skattekontot ett flertal för- delar för såväl skattemyndigheterna som för de enskilda. Dessa fördelar gör sig också gällande om punktskatterna kommer med i systemet. Det bör nämligen endast i undantagsfall förekomma att en person som skall

SOU 2000:46

Punktskatterna och skattekontosystemet 21