Tilläggsdirektiv till utredaren (Fi2000:03) av fördelning av tillgångar i samband med reformeringen av AP-fondssystemet

Innehåll

Dir. 2000:73

Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren (Fi2000:03) av fördelning av tillgångar i samband med reformeringen av AP-fondssystemet ges genom tilläggsdirektiv i uppdrag att medverka i verkställandet av regeringens beslut om sammansättningen av de tillgångar som skall föras över från Första och Andra AP-fonderna till Riksgäldskontoret samt fördelningen av tillgångar mellan Första-Fjärde AP-fonderna.

Utredaren får förlängd tid att slutföra uppdraget till den 31 mars 2001.

Bakgrund

Riksdagen fattade den 12 mars 2000 beslut om en reformering av AP- fonden. Reformen innebär i huvudsak att första-femte fondstyrelserna ombildats till fyra nya buffertfonder, Första-Fjärde AP-fonderna, och att nya placeringsregler kommer att gälla för dem från årsskiftet 2000/01. Vidare har riksdagen beslutat om en överföring av medel från Första och Andra AP-fonderna till Riksgäldskontoret till ett värde av 155 miljarder kronor. Överföringen skall genomföras den 1 januari 2001.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 februari 2000 har chefen för Finansdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att lägga fram förslag på sammansättningen av överföringen till Riksgäldskontoret samt att lämna förslag på hur kvarvarande tillgångar skall fördelas mellan Första-Fjärde AP-fonderna.

Utredaren presenterade ett delbetänkande i juni 2000 som bl.a. innehöll vissa principer för sammansättningen av överföringen. Därutöver lämnade utredaren i september ett preciserat förslag på vilka tillgångar som skall ingå i överföringen (Fi2000/3525).

I skrivelsen konstaterar utredaren att förslaget till beslut avseende överföringen till Riksgäldskontoret innebär att ett antal frågor kan avgöras tidigast vid årsskiftet. Utredaren bedömer att dessa i huvudsak kommer att vara av praktisk natur och att de bör kunna lösas i samförstånd mellan Första-Fjärde AP-fonderna och Riksgäldskontoret. Trots detta anser utredaren att det kan finnas ett behov av en oberoende instans som följer och kontrollerar verkställigheten av regeringens beslut samt vid behov tar ställning till och fattar beslut om uppkommande problem.

Utredaren skall lämna sitt huvudbetänkande senast den 31 oktober 2000. Efter det att utredaren lämnat sitt huvudbetänkande kommer regeringen att fatta beslut om fördelningen av tillgångar mellan buffertfonderna. Utskiftningen enligt detta beslut kommer att ske vid årsskiftet. Även i samband med detta arbete kan det förutses ett behov av en särskild instans som medverkar i genomförandet av beslutet.

Uppdraget

Regeringsbesluten om överföringen av tillgångar från Första och Andra AP-fonderna till Riksgäldskontoret samt fördelningen av tillgångar mellan Första-Fjärde AP-fonderna kommer att innehålla både övergripande principer och detaljer om hur enskilda tillgångar skall hanteras. Besluten kan dock knappast innehålla ställningstaganden i alla detaljfrågor. Vissa frågor går dessutom av praktiska skäl inte att avgöra när regeringen fattar beslut. Det gäller t.ex. de frågor som föranleds av värdeförändringar som sker under perioden mellan respektive regeringsbeslut och genomförandet samt vissa värderingsfrågor.

Nämda frågor kan sannolikt avgöras direkt mellan Första-Fjärde AP-fonderna samt Riksgäldskontoret. Inte desto mindre finns det behov av en av regeringen utsedd instans som medverkar i genomförandet av de beslut som regeringen fattat. Denna instans kan också bidra till att lösa eventuella tvister mellan parterna. Utredaren skall därför medverka i verkställigheten av de ovan nämnda regeringsbesluten. I detta ligger att utredaren kan fatta beslut som avser verkställigheten av regeringens beslut. Utredaren skall dock hänvisa frågor av principiell betydelse till regeringen.

I utredarens uppdrag ingår också att till regeringen rapportera när och, där så är påkallat, på vilket sätt regeringens beslut om inleverans och tillgångsfördelning genomförts.

Utredningsarbetet

Utredaren skall i sitt uppdrag samråda med Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna samt Riksgäldskontoret. Utredarens uppdrag skall vara slutfört senast den 31 mars år 2001.

            (Finansdepartementet)