Tilläggsdirektiv till Välfärdskommittén (S 1999:02)

Innehåll

Dir. 2000:59

Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Välfärdskommittén skall slutredovisa sitt arbete senast den 15 oktober 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 februari 1999 (dir. 1999:7) tillkallade chefen för Socialdepartementet en kommitté (S 1999:02) med uppdrag att göra ett välfärdsbokslut över 1900-talet. Kommittén skall enligt direktiven lämna en slutredovisning senast i januari 2001.

(Socialdepartementet)