Tilläggsdirektiv till Utredningen om medborgarskapskrav (Ku 1999:02)

Innehåll

Dir. 2000:3

Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2000

Sammanfattning

Utredningen om medborgarskapskrav (Ku 1999:02) skall från och med den 1 februari 2000 utföra sitt arbete som en parlamentarisk kommitté. För arbetet gäller de förutsättningar som har angetts i de ursprungliga direktiven (dir. 1999:4), men med den ändringen att uppdraget skall slutredovisas senast den 1 december 2000.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 28 januari 1999 att en särskild utredare skall göra en översyn av krav på svenskt medborgarskap och andra krav relaterade till medborgarskap i lagstiftningen.

I direktiven (dir. 1999:4) angavs att översynen kan tänkas resultera i förslag till grundlagsändringar eller förändringar i fråga om rösträtt och valbarhet vid val till kommun- och landstingsfullmäktige och att en parlamentarisk medverkan därför kan komma att behövas. Av direktiven framgår vidare att utredaren skall identifiera vilka reformbehov som finns och om denne finner skäl till ett fortsatt arbete under parlamentarisk medverkan skall detta redovisas till regeringen senast den 1 december 1999. Utredaren skall enligt direktiven slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 maj 2000.

I en skrivelse till regeringen den 30 november 1999 har utredaren föreslagit bl. a. att det fortsatta utredningsarbetet skall bedrivas under parlamentarisk medverkan. Som skäl anförs att de medborgarskapskrav som i dag uppställs i lagstiftningen i huvudsak berör centrala rättsområden. Ett förslag som innebär att medborgarskapskraven tas bort kräver en förankring hos allmänheten och de politiska partierna och bör därför ingående prövas av en parlamentarisk kommitté. Utredaren anser t. ex. att frågan om alla i Sverige bosatta utlänningar skall ha lika rösträtt i kommunala val har en sådan principiell karaktär att den bör prövas i parlamentarisk sammansättning oavsett om översynen resulterar i ett förslag om ändring av nuvarande regler eller inte.

Beträffande reformbehovet gör utredaren bl. a. följande preliminära bedömningar.

Enligt regeringsformen (RF) får endast den som är svensk medborgare inneha eller utöva tjänst eller uppdrag såsom chef för myndighet som lyder omedelbart under regeringen eller såsom ledamot av sådan myndighet eller dess styrelse. Utredaren anser att det kan ifrågasättas om kravet på svenskt medborgarskap för sådana tjänster och uppdrag skall upprätthållas fullt ut. När det gäller anställningar inom rättsväsendet som inte omfattas av regleringen i RF, anser utredaren även här att det finns anledning att närmare pröva om det finns tillräckliga skäl för att upprätthålla kravet på svenskt medborgarskap.

Utredaren har slutligen, mot bakgrund av uppdragets omfattning, anhållit om förlängd utredningstid.

Uppdraget

Regeringen finner i likhet med utredaren att det finns skäl för att utredningen övergår till en parlamentarisk kommitté. En parlamentarisk kommitté tillkallas därför med uppgift att fortsätta utredningsarbetet om översyn av krav på svenskt medborgarskap och andra krav relaterade till medborgarskap i lagstiftningen.

För arbetet gäller de förutsättningar som har angetts i de ursprungliga direktiven (dir. 1999:4), dock med den ändringen att uppdraget skall slutredovisas senast den 1 december 2000.

                    (Kulturdepartementet)