Tilläggsdirektiv till utredningen om möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i Sverige (N1999:25)

Innehåll

Dir. 2000:22

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren med uppdrag att undersöka möjligheterna att introducera Kyotoprotokollets s.k. flexibla mekanismer i Sverige och lämna underlag till förslag om hur dessa mekanismer kan tillämpas i Sverige skall också genomföra en analys av den av den Europeiska kommissionen publicerade grönboken om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom den Europeiska unionen.

Utredaren skall rapportera tilläggsuppdraget senast den 28 april 2000.

Bakgrund

Den Europeiska kommissionen publicerade den 15 mars 2000 ett diskussionsunderlag, en s.k. grönbok rörande handel med utsläppsrätter inom EU. EU:s gemensamma åtagande enligt Kyotoprotokollet innebär en minskning av de i protokollet angivna utsläppen av växthusgaser med 8 procent. Enligt kommissionens bedömning innebär det en minskning med 14 procent jämfört med ett förlopp utan restriktioner för dessa utsläpp. Handel med utsläppsrätter såväl inom EU som med andra parter till protokollet kan begränsa kostnaderna för att uppfylla gemenskapens åtagande genom att bidra till ett kostnadseffektivt genomförande av det gemensamma åtagandet och investering i miljömässigt sund teknik. Kommissionen framhåller möjligheten för gemenskapen och dess medlemsstater att inleda handel år 2005. Viktiga frågor som kommissionen pekar på är bl.a. vilka sektorer som bör innefattas i ett ramverk för handel, fördelning av rätter och komplementaritet till andra åtgärder. Kommissionens grönbok är en utgångspunkt för en diskussion av dessa frågor.

Utredningen om tillämpning av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer skall avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2000. Det underlag som kommissionen redovisar i sin grönbok är av stort intresse för de frågor utredaren har i uppdrag att belysa.

Uppdraget

I tillägg till sitt uppdrag skall utredaren analysera de frågeställningar som aktualiseras av den Europeiska kommissionens grönbok rörande handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom den Europeiska unionen. Särskilt skall utredaren uppmärksamma de direkta frågor som ställs i grönboken. Vidare skall de konkurrens- och kostnadseffektivitetsfrågor som för Sveriges del aktualiseras av grönbokens förslag till sektorsindelning och omfattning av tillståndsplikt analyseras. Handelns inverkan på effektiviteten hos andra klimatpolitiska styrmedel skall också diskuteras.

Arbetets genomförande, tidsplan m.m.

Utredaren skall redovisa en rapport över tilläggsuppdraget till regeringen senast den 28 april 2000.

                (Näringsdepartementet)