Bildandet av Medlingsinstitutet

Innehåll

Dir. 2000:11

Beslut vid regeringssammanträde den 16 mars 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen har i propositionen Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32) föreslagit bland annat att det skall bildas ett Medlingsinstitut. En särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda bildandet av Medlingsinstitutet.

Utredaren skall föreslå Medlingsinstitutets organisation och förbereda bemanningen av institutet. Vidare skall utredaren vidta erforderliga ekonomi- och personaladministrativa åtgärder samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att institutet skall kunna fungera från den 1 juni 2000.

Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2000.

Medlingsinstitutet

Regeringen har i propositionen Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32) föreslagit att en myndighet med namnet Medlingsinstitutet skall inrättas den 1 juni 2000. Medlingsinstitutet föreslås överta Statens förlikningsmannaexpeditions uppgift att medla i arbetstvister. I samband med inrättandet av Medlingsinstitutet föreslås att Statens förlikningsmannaexpedition avvecklas.

Utöver Förlikningsmannaexpeditionens uppgifter föreslås Medlingsinstitutet få ett vidare uppdrag. Medlingsinstitutet föreslås få i uppgift att medla i arbetstvister och verka för en väl fungerande lönebildning.

I uppgiften att verka för en väl fungerande lönebildning ingår att Medlingsinstitutet skall agera tidigt, bland annat genom att kalla parter till överläggningar eller på annat sätt informera sig om kommande eller pågående avtalsförhandlingar.

Medlingsinstitutet bör också
- verka för att parterna upprättar tidsplaner för avtalsförhandlingar som syftar till att nya avtal sluts innan föregående avtalsperiod löper ut och att tidsplanerna även kan samordnas när så är lämpligt,
- samråda med parterna om de samhällsekonomiska förutsättningarna för förhandlingarna samt
- tillvarata och upprätthålla den breda samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll och, när så är lämpligt, verka för giltighetsperioder för kollektivavtalen som befrämjar en väl fungerande lönebildning och att förhandlingar inom internationellt konkurrensutsatta avtalsområden avslutas först om det förs i tiden parallella förhandlingar.

Den direkta medlingsverksamheten bör även i framtiden huvudsakligen bedrivas av externa medlare. Efter samtycke från parter som förhandlar om kollektivavtal kan Medlingsinstitutet enligt förslaget i propositionen utse en eller flera förhandlingsledare eller medlare. Om det finns risk för stridsåtgärder eller om stridsåtgärder redan har påbörjats föreslås institutet få rätt att utse medlare även utan parternas samtycke. Detta gäller dock inte om parterna är bundna av ett registrerat avtal om förhandlingsordning med regler om bland annat medling liknande det så kallade industriavtalet. Om det främjar en god lösning av tvisten får Medlingsinstitutet på medlarens begäran besluta om att en part skall skjuta upp varslade stridsåtgärder i högst 14 dagar. Beslut om uppskjutande får meddelas en gång för varje medlingsuppdrag.

Medlingsinstitutet bör svara för att det årligen publiceras en rapport om löneutvecklingen. Konjunkturinstitutet bör ansvara för att en årlig rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar tas fram. Medlingsinstitutet föreslås bli ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken från den 1 januari 2001.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda bildandet av Medlingsinstitutet i enlighet med förslaget i regeringens proposition Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32).

Medlingsinstitutet skall ledas av en styrelse med begränsat ansvar, lekmannastyrelse. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, med institutets chef som ordförande. Valet av en sådan ledningsform motiveras främst av att Medlingsinstitutet därmed blir en tydlig företrädare för allmänintresset.

Vidare skall utredaren lämna förslag till verksamhetsmål och ta fram förslag till regleringsbrev för 2000 samt budgetunderlag inför 2001. Därutöver skall utredaren ta fram en verksamhetsplan för institutet för perioden juni-december 2000 och föreslå resursfördelning samt fördelning av ansvar och befogenheter inom myndigheten.

Medlingsinstitutet ges - som framgår av budgetpropositionen för 2000 - ekonomiska resurser för ett tiotal anställda. Utredaren skall föreslå institutets organisation och bedöma vilken kompetens som är nödvändig för institutets verksamhet. Medlingsinstitutet skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren skall förbereda bemanningen och därvid utöva arbetsgivarens befogenheter.

Vidare skall utredaren vidta erforderliga ekonomi- och personaladministrativa åtgärder samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att institutet skall kunna fungera från den 1 juni 2000. Medlingsinstitutets verksamhet skall vara lokaliserad till Stockholm.

Utredaren skall samråda med Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksrevisionsverket (RRV) och Riksgäldskontoret. Utredaren skall informera arbetsmarknadens parter om arbetet och ge dem möjlighet att framföra synpunkter.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2000. Vidare skall utredaren fram till den 1 juni 2000 fullgöra de uppgifter som krävs för att institutet skall kunna fungera.

    (Näringsdepartementet)