Tilläggsdirektiv till kommittén för allmännyttiga bostadsföretag och bostadssocial utveckling (Fi 2000:01)

Innehåll

Dir. 2000:102

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Den parlamentariskt sammansatta Kommittén för allmännyttiga bostadsföretag och boendesocial utveckling som bl.a. har till uppgift att bedöma behovet av ett nytt regelverk för allmännyttiga bostadsföretag ges genom tilläggsdirektiv i uppdrag att i sitt fortsatta arbete prioritera bl.a. utformningen av en särskild lagstiftning för de allmännyttiga bostadsföretagen och analysen av kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Kommittén medges förlängd tid för att slutföra uppdraget, närmare bestämt till den 15 mars 2001.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 december 1999 tillkallades en parlamentarisk sammansatt kommitté med uppgift att värdera förslagen från Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet om olika verksamhetsformer för icke vinstdrivande företag m.m. och bedöma behovet av ett nytt regelverk för sådana företag. Kommitténs uppdrag skall enligt direktiven vara slutförd senast den 1 november 2000.

Kommittén har i skrivelse som inkom till Regeringskansliet den 26 oktober 2000 begärt förlängd tid för sitt uppdrag till den 15 mars 2001. Kommittén har vidare dels redovisat ett förslag till prioriteringar av sitt uppdrag, dels begärt ett utökat uppdrag avseende skatteregler vid självförvaltning. Mot bakgrund av vad kommittén redovisat bör kommitténs uppdrag begränsas.

Uppdraget

Kommittén skall i det fortsatta arbetet prioritera vissa arbetsuppgifter, varvid kommittén särskilt skall

-  utarbeta regler som klargör när ett bostadsföretag är att anse som
  allmännyttigt,
-  klarlägga de finansiella förutsättningarna för överlåtelse m.m. av
  kommunalt bostadsbestånd eller bostadsbestånd till andra allmännyttiga
  bostadsföretag än kommunala,
-  ta ställning till om hyresgäster eller andra bör tillförsäkras rätt
  till förköp av kommunala bostadsföretag eller bostadsbestånd,
-  analysera kommunernas bostadsförsörjningsansvar och klarlägga om
  kommunerna behöver tillföras ytterligare instrument för att fullgöra
  detta ansvar, och
-  sammanfatta vad kommittén har arbetat med och vad kommittén inte har
  hunnit att redovisa.
Kommittén skall kostnadsberäkna samtliga förslag. De ekonomiska konsekvenserna för såväl statsbudget som för hyresgästerna och andra aktörer på hyresmarknaden skall framgå. Om förslagen leder till kostnadsökningar skall kommittén lämna förslag till finansiering. Kommittén skall särskilt beakta vad som anges i 14 § kommittéförordningen (1998:1474) avseende kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar. Det finns ingen anledning att utvidga kommitténs uppdrag. Regeringen avslår därför kommitténs begäran om att utöka uppdraget avseende skatteregler vid självförvaltning. Kommittén skall redovisa sitt arbete senast den 15 mars 2001.

          (Finansdepartementet)